Уклінно просимо заповнити Опитування про фемінативи  


Попередня         Головна         Наступна

ПОВІСТІ ПРО ТРОЯНСЬКУ ВІЙНУ


Оповідання про Троянську війну, що етапи матеріалом для гомерівських поем, були відомі у нас у пізнішій візантійській обробці ще в Київській Русі з південнослов’янського перекладу хроніки Іоанна Малали (VI ст.). З XV ст. у нас поширюється так звана «Притча о кралех» — особлива обробка троянських оповідань, вставлена в окремі списки слов’янського перекладу хроніки Манассії; українські переклади «Притчі», доповнені з польської хроніки Мартіна Бєльського, відомі в списках другої половини XVII ст. Але ще раніше, у другій половині XVI ст., з’являється переклад третього, незалежного від перших двох, оповідання про Троянську війну —латинського твору сіцілійця Гвідо де Колумна «Historia de bello Trojano» («Історія Троянської війни», 1262 —1287), написаного переважно на основі творів мнимих учасників Троянської війни Діктіса і Дарета, а також французької поеми XII ст. Бенуа де Сен-Мора. Обробка Гвідо значно поширювала хронологічні рамки оповідання, починаючи його з походу аргонавтів і першого зруйнування Трої, і зовсім по-новому мотивувала події, вносячи в їх опис риси побуту й військової техніки західноєвропейського феодалізму.

Незакінчений українсько-білоруський переклад «Історії» Гвідо, зроблений із західнослов’янського (чеського або польського) оригіналу, зберігся в автографі перекладачів у збірнику історичних і повістевих творів бібліотеки АН УРСР (Муз. 48). В перекладі помітні намагання надати образам і подіям деякого місцевого колориту —місцевих рис українського шляхетського побуту.

Уривки наводяться із згаданого вище рукопису.

ГВІДО ДЕ КОЛУМНА

ПОВІСТЬ ПРО ТРОЯНСЬКУ ВІЙНУПерший бій під Троєю


Напервеи заправду уставили сто кораблев поити по морю поднешши парусы и хоругви валечне 1 у местех добытых побраных, а о многих людех зброиных осажено. 1 з боємПотомь заправду устави другую сто кораблев, а потом иншии вшистки един за другим уставили. А так плынуць к Троии през кроткии час береги троянскии и люд со всих сторон стоячих обозрели, а так склонивши ветреники ку берегом места Троииского приплынули, спешаться выити на землю. А трояне, видячи корабли юж к их берегом в такои великости приплынуяи, на тых мест ку зброи побегли а на зброиныи кони всседали, а не ждучи гетмана их а любо кролева отпущенъя неврядным єханьєм єхали. А грекове, видячи такую обфитость 1 рыцерьства убраного ку оброненью брега приходячи, зь их великости сут ся дивили, але ся болши дивили, видячи оных так ростропне а вмеючих во зброй ку оброне. А ни один не был межи ими так смелыи, так мужныи и так моцныи, кторыи бы, на позренье троянов великости, сердца лекъненого и дрыжачего не мел. Але грекове иншим обычаемь не могли мети приступу в землю их, одно толко през бите голых мечов а през собране окрутное 2 валки. Вси зброю почали брати, велми ся в смелости потвердивши, а для того Протослеус, крол Филярдуром, которыи первыи был в шиху 3 кораблев, приходячих с первым стом кораблев, у великом мужстве презпечне на землю выити усиловал. Але велЂ их с кораблев оных з веяня ветра а с поднесеня парусов на землю приплынули, с которых же велЂ ся поломало, а для того с них которыиж были в кораблех, много их море пожерло, а которыи живы з них на землю прийти могли, от троянов у великои окрутности битя погинули. А от частого битя разов 4 берег загустился, а с частого уставичного 5 выпущаня стрел вода близко берега для крови побитых черленелася. С которых смерти явно и дано єсть знати, яко был окрутныи выступ греком на землю. Никгды не слыхано а ни єсть чтено, иж бы которыи гуф 6 так великим нещастьем, так великим упадом в землю неприятелев своих уступил. Але по пререченых сто кораблев первых, другое сто кораблев наследуючи первых, к томуж то мЂстцу приплынули, але не так борздо 7 на землю выступили, яко первыи, але зложивши свои парусы подобне з великою опатреностью 8 на землю выступити усиловали. А кгди вже на землю выступити хотели, которым же трояно†руку збройну наставили а мужне им уступу боронили на землю, греко†заправду у пререченых кораблех будучи справили великую великость самострелов доспетых, а в частом выпущани стрел троянов от берега отбили, с которогож то стреляня частого много єсть их побито. Кгдыж заправды мало ся уступили троянове для боязни стреляня, грекове вышедши с кораблев на землю пришли а тым, которыи были в первых кораблех, єсли которыи зостали, мужнє им успоможенє дали. А так твердая и окрутная валка межи ими стала. Он крол Протеслеус, которыи вже был на землю выступил, дивы великий напротивку своим неприятелем и с своее парсуны ростропностью 9 уделал: невымовне с троянов своим мечом побил а велико и дивно успоможенє тогды своим греком вделал. Абы тогды он сам не был вси грековЂ, которыи к земли приплинули и выступили, были бы без утпеня 10 шкаредною смертью побиты. Але што помогла Протослеусова мужная оборона, кгдыж толко седм тысяч греков валку держали напротивку сто тысячов троянов. 1 велику кількість 2 жорстоке 3 в строю 4 вдарів  5 безперервного  6 загін 7 швидко 8 передбачливістю 9 розсудливістю 10 без сумнівуВалку заправду єсть держали тверду а окрутну, але видячи грекове, иж бы им то не было успоможеньє, до кораблев утекали. Кгдыж им не был презпечныи приступ уступить в корабли, а полецить 1 ся морю и єго глубокости. Видячи, иж то им не єсть ужиточно, волят живота своєго на земли доконати, нижли у темнои глубокости моря стонути, валку заправду отновили в такои мужности, яко могли. Много их от меча погинуло, а иныи волны морьскии потопило, кторыи в неи побиты падали. Трояны своєю великостью напротивку им окрутне ся противляють. Грекове в том то утисненью себе бронять, а у великом упаде парсун, алиж до берегу успак 2 ити припужоны. Кторы вси горкою смертью на тых мест бы были погинули, бы не Архиляус а Протонор на тых мест в землю ис своими корабли приплынул, кторы у великои моци валечнои хотячи и не хотячи напротивку своим неприєтелем с кораблев выступили а у великои моци воюючих допомогают своим, а своим неприєтелем забегают и великим кгвалтом и смелостью себе боронили. Отновивши и уставивши валку, у своєм мужст†окрутнеи а твердеи к валце приступили а у великом упаде парсун без утпенья валчили. Тогды Нешкор, кторыи с своими корабли к земли приплынул, а жадаючим умыслом здрави на землю выступили ку вспоможенью своим, на валку без утпенья єсть ся выдали. Окрутне валку єсть множили; ломалися древа 3, свищють розмоите стрелы, лятаючи по поветрею, дрыжать мечи, падають забитыи, а поветриє для великого гуку упадаючих упад сромоцен єсть, кгдыж заправду Архиляус и Протонор, мужеве ростропныи, много с троянов побили. Тогды крол Асталюс и крол Аликгус ис своими корабли к берегу приплынули а с своими мужи валечными на землю выступили и на валку мужне пошли; а на трояны наскочили так твердо, а так окрутне, иж их припудили успак поити. Але троянов без личбы великость, кторыж єще на валце не были, на греки окрутне наскочили великым пломянем, а гнЂвным сердцем греков успак припудили поити. Которыи южь далеи спротивитис не могучи идут успак, олиж до самого конца брега пришли. Тогды крол Уликсес ис своими корабли до брега пристал, кторыи рыхлым 4 беженьєм у великои объфитости валечных с кораблев выступив, на валку пришедл. А так валка окрутна єст была. Грекове єсть ся покрепили, а у своих моцех с прїитїя Уликсова, а учинївши навалность на трояны, мужнє их били. Уликсес за правды, яко лев, руючи в посредку шпицу 5 в своих зброях, а древом, которое в руках своих носил, многих с троянов побил, инших ранил, а инших с коней збодал.

Которого коли узрел Филименис, корол Покгафониеи, в такои ростропности валчюцего, а таким упадом шкодит трояны, на кони наскочил на Уликса, а єго с коня збол так, иж Уликсес потребу мел ноги мети ку воеваню. Але Филименис древом, которое носил, тяжким наєханєм ударил Уликса так тяжко, а так твердо, иж пробил єго тарчь 6 олиж долщю части панцеря. Уликсес заправды, оного то удареня не могучи стерпети, на земли пал наполы умерлыи, але въжды не велми ся злякнул з заданое єму раны, борздо повстал, а вырвавши з ножен влочню 7, напротивку Филименови великими моцьми барков 8 своих з верху тарчи против горла Филимена окрутне ранил, иж зломавши єго зброю и 1 доручить 2 назад 3 списи 4 швидким 5 передового війська 6 щит 7 спис (тут, очевидно, меч) 8 плечейпанцыр розодравши, з кгвалтовности Уликсовое остра и секуча влочня єго горло и жилы подсекла. А так Филименис, будучи окрутне зранен, спал с коня на полы умерълыи. Которого троянове, мнимаючи иж бы умер, великою моцъю валечною от рук грецких єго взяли, а на тарчь або на щит єго възложивъши, яко бы нерозумного и младого, до Троии єго послали. И мнимаючи Филимена мертвого, троянове велми ся зосмутили: абы то не было, иж бы был Филименис не зранен, вес гуф грецкии, которыи был на землю выступил и воєвал, был бы конечне перевитежен и живота доконал. Але там то крол Тоас из своими корабли, Акгаменон корол, всего гуфу грецкого приказател, уси с своими корабли, Менеляуш из своими, шляхотныи Тялямониус Аякс ис своими корабли к берегу приплынули, а на тых мест на землю выступили и кони свои, кторыи мели в кораблех, вывели, а на них всели. А у великои моци валечнои на валку выєхали, напротивку заправду трояном навалность делаючи, ламлют древа, а в том то ломани великую великость троянов с коней збодли, иных мертвых, а иных окрутне зраненых, а так отновивши валку веле єсть их с троянов побито. Тогды Протослеус, корол Фвилярдорум, великою роботою утомляныи, которыи великоє роботы у зброй поднял бо оного дня, мало нЂшто от валки отєхав, а для ододхнЂня на берег отєхал, там гдЂ валка была первеи почата. Там убачил, иж бы єго вси на валце побиты, для которых же смерти много потаемнЂ слез выливал, а оттул велми ся єсть порушил у гнЂв. А смЂлост за ся взявши, на коня своєго моцне всел, великую жажою жадаючи помстити своих смерти, гневливе мечом голым много с троян побив, многих с коней збил, а инших много зранил. Тогды Персес, корол Єфиопии, з великим товариством рицерства от троянского люду приєхавши, гневливым умыслом на валку выехав, а с приєханя того то короля єфиопского валка тым твердеи ся потвердила.

Такую смелост взяли троянове из єго приєханя, иж уделалис у моцех своих яко бы никгды на валце не были; греки кгвалтовне бьют, успак ити их припудили; а так грекове были бы превитяжоны, бы не он ростропный Палимидес ись своими корабли тогды в землю приплынул. Кторыи на тых мест с своим рыцерьством кони выведши с кораблев своих жажею валечною к успоможенью своих на конь свои всел а поєхал на валку. Окрутну валку єсть отновил а з єго приєханья грекове велми ся в моцах потвердили. А тен то Полямидес, ку выкоренью троянов гневливе идучи, на Сикгаменон, брата короля Менонова, а сестренца короля Персесова, кторыи тогды ростропне во зброй своєи дивы великий чинил, на того то порвался у великои моци валечнои, своим древом єго на полы пробол, аж с коня спал умарши. А опустивши єго, м жи пшици иншии троянскии поєхал, биє невымовне, розрываеть, а много з люду трояньского побил, кторыи єго, яко смерти всюды ся боят, ку єго итью дорогу ему чинили. Воланє заправды было велико з упаду побитых, бо трояновЂ, стерпети не могучи навалности Полямидовои, через поле немало успак ити припужоны и уже трояно†заправды мислили утекати. Тогды он освецоныи 1 над княжаты Гектор моцныи, на голос волаючих 2 попужон, з места Троии в товаришстве многом выехал, у великом гне†запаленя у валку уехал; а во зброй лщючои 3 а влочню секучу а тарчь позлотистыи носил, на котором же было выписаны три лвы, на греки моцне наскочил, а розорвавши пшици со всих сторон, по серединЂ невымовною моцью валечною против королю Протослеусови приєхал, которыи мечем своим троянов не переставал бити. На него наскочил з мечем своим голым, поднесши руку свою в моцности рамени своєго моци, короля Протосляуса так ударил, от верху его головы на полы єго розстял през зброю. Умарл єсть шляхотныи а ростропныи муж Протослеус, а Гектор, его опустивши, на иншии наскочил, которых коли мечем своим вдарил, певна реч есть, иж кождыи умер; а не много по гуфех єздил, а так много их побил, иж иншии боязнью престрашени, яко бы смерти и упаду єго ся варовали 4. 1 ясновельможний 2 кличучих 3 блискучій 4 стереглися, уникалиА кгдыж пытал один другого, хто бы то был, которого у великои болести упаду узнали быт Гектора над всих моцнейшого. От обличности его греко†втекали, єго разов стерпет не могучи. А так, кгдыж был на валцЂ, греко†вже у своих моцах не доставали; але он для великого зробеня выехал з валки на поле, а греко†моци свои отновили; а того ся пригодило оного дня осм або десет разов уделал. СолнцЂ заправды ся вже было к вечеру склонило, кгдыж Гектор некоторым обычаем и утомленєм зброй был ся уробил, у место въехал, иншии опустил, которыи окрутне валчили там то троянове, на противку греком, кгды мужне пристовали, греко†же яко бы превитяжоны але он моцныи Ахилес с своими корабли з Мирмидоны к земли приплинули, которыи, выступивши на землю со всими своими на валку виехал, окрутне наскочил на трояны; а греко†в моцах ся своих отновили с приеханя Ахилева, в которого товаришст†приєхало болши ниж семдесят тисяч валечных. Валка велика ся єсть стала и ломанє велико было и бите, ис сеє стороны и з другое много умерлых полегло, але болши с троянов, бо он моцныи Ахилес мечем своим их преследует, которыи з них невымовне побил и поранил у великои крови розлитя. Вже вси корабли были к берегу приплыли, а вси, которыи в них были валечныи, вже на землю выступили и на валку выєхали...

Которых трояновЂ, для великости моци стерпети не могучи и Ахиля их окрутне бьючи, тыл почали подавати. Там то велико воланє, голосов жалобливых выпусканє было для впаду умираючих и для болести побитых. Тен то Ахилес кровю побитых со всих сторон укровавлен, много умерлых за собою оставляет, а с тых, што втекали, их бьючи к ним придавает. Вже трояновЂ, утекаючи, к улицам места своего были прибегли, у великом гуфе в него воити всилуют. Там то сталося велико побите; там трояно†от тых, што их гонили, огарненыи сут. Которыи в мЂсто увоити не могли, окрутною смертью погинули; а отцы видячи сыны свои посечены живот свои в тяжкости ведли и кончали. Велико а дивно битє сталося єсть в том то входЂ; а еще было и болши, бы не он моцныи Троилюс и Парис и Дефебус з великостю рыцерев тим, што хотели в мЂсто увоити, были не забегли, с которых забежаня валка есть престала. А кгдыж пришла темность ночи битва єсть унята. Трояно†заправды броны 1 мЂста своего твердыми а моцными твержами утвердили, а Ахилес з греки з великою хвалою воротился ку берегу.

Тогды Акгаменон корол местце подобное выбрал и казал там седенє вделати або станы, а всим подлуг местець казал им опочивати. А розделивши всим болшим тыи то станы поднешши шатры вси сели и опочивали, яко налепеи вмели. А которыи шатров не мели, станы собЂ новыи вделали, конем своим яко лепеи могли стаини поробили, а вынесши свои вси потребы с кораблеи, тыи то корабли моцними и дужими линами утвердивши а презпечне поставивши, упустивши многии котвици у море осадивши и уставивши. Оное то ночи корол Акгаменон у многих огнех и в походнях 1, которыи иж оную то ноч освечали, иж такая светлост была межи гуфы, яко бы светлость дня на местцех близких и далеких светила. Троянове оноє то ночи ни жадного нагабаня 2 им не давали, которыи, замкнувши мЂсто свое, ни жадныи оное ночи от них не выходил. 1 факелах 2 турботиПо обляженю учиненом а яко лепеи мог оное ночи, он опатреныи Акгаменон, которыи никак презпечне опочинут не мог, врядил сторожи со всих сторон у многих трубах и у великои великости збройного люду, которыи вшистек гуф от всих противностей и нагабаня бронили бы, а иншии в их чути презпечне бы ся положили. Уставивши оное ночи подлуг вряду некоторыи заправды, которыиж ся были уробили на везеню мороком, а некоторыи што ся были вробили великою роботою валечною, без зложеня зброй своее с себЂ уклалися спати олиж до завтрея усходу солнца. А то была первая валка межи трояны и греки, кгды греко†на землю выступили... Кгды ж заправды темность оное то ночи отышла, которыи жь темности зоря раная усходячая отдалила, а солнце своими пременми землю осветило, он ростропный муж валечный Гектор, справца и гетман всего гуфу троянского, будучи пилен велми у своем гетманстве, рано вес люд свой валечный обослал, а казал ся им зготовати, а им на некоторую широкосгь плеца там, где костел Диянны богини был збудован, приказад ся соити. А розделивши их подлуг опатреня валечного по гуфех и по шпицах, им, достаточным на зряженую валку, оного то дня одны ворота места тройского, которыи ж званы Дарданидес, створити приказал, а призвавши до себе двух своих племенников, один менован Клянкон, сын короля лицейского, а другий Цинамор, брат его прирожоный, гетманство первое шпицы полецил и дал, у которой же первой шпици уставил тисячу рыцеров валечных, мужов заправды моцных, а на валце досветченых...

Дня заправду второго, коли заря узашла а светлость солнечная усюды ся указала, а колиж вси шпици с обу сторон на поле вышли, валка окрутна єсть ся стала, а вшиток тен день валчено. Много их заправду оного дня побито з греков, але вендеи с троянов, иж греком тогды велика и лепша часть у валце згодилася. Але оного дня, коли ноць пришла, далеи єсть не валчено. Второго заправду дня грекове послы Деомида и Уликса до кроля Прияма послали, иж бы премире през три месяци моцне корол Приям дал. Тым то заправду послом пригодился у дорозЂ Дален, некторыи рыцерь досыть багатыи и шляхотныи, а рожаем 1 з места Троиє, кторыи с тыми то послы ку кролю Прияму вел. Послове заправду речь посолства своєго кролю Прияму верне поведали. Крол тогды Приямус у стола наполненыи разумаитым питьєм и кармями 2 в невымовном товарышстве рыцерьства своєго. Але корол Приямус отповедал у великои вымове окрашоных слов, рекучи о том на тых мест раду уделати. А на тых мест раду свою созвавши уси ку данью премирья єсть ся згодили и призволили, выявши Гектора, которыи им премирья дать нїкак не радил рекучи, ижь бы грекове израдливе и фалшиве пререченого премирья жедали, хотячи свои умарлы погребать, колиж они спижи 3 не мают, а для набытья єе, иж бы потом мели обфитость и достаток, а мы спижи наши, кторы мамы в местЂ нашем згромажоны для такого люду потравимы. Але кгдыж вшистким то было вдячно, Гектор не хотел так многих на ту то речь змовеных рады их сказить 4, кторыж розумом великим на раду медци многими на єдну речь ся сошли и призволеньє 5 дано єсть. 1 родом 2 стравами 3 провіанту 4 зіпсувати, заперечити 5 згодаА єстли бы ся иному иная речь видела, не для того всих призволенья ма быть не держана, кадыж он мовит цо ся єму видит. Колиж часто кроть ся пригожаєт, иж єдиного сказанья албо рады, бы теж намнеишиго, многи мудрецы ку своєму сказаню або раде притегает, то єсть раду мудру, ачь коли некоторыи раду мудру и лепшую дал бы. А для того Гектор от данеи рады тогды ото всих не отступил, ачь коли єму... ина мудреишая рада видела ся, але не хотел так многих сказанья и рады зломати. А так премирьє єсть дано през три месяци. А так греком яко и трояном валечным было єсть вдячно иж бы от валки през то то премире опочинули. А колиж трывало тое премирьє преречено, на отменЂнье єднаго за другого — король Тоас от троянов а Онтонор от греков вызволен...


Оповідання про Троїла і Брізеїду


Калкас заправду трояньскии израдца и бискуп, кторыи на приказаньє богов опустивши трояны ку греком пристал, нектору девку свою мел дивну в цюдности а у обычаєх шляхотных велми опатрену, кторую посполитым 1 именем звано Бристыду. Кроля Акгаменона и инших кролев грецких пилне просил, иж бы ю от кроля Прияма, єстли им бы любо было, выпросили, абы єє узвротили отцю єє. Кторы королеве кролю Приямови за ту то девку велику прозбу уделали. Але троянове напротивку Калкасу бискупу велми ся противяли, менячи єго быть злостивого зрадцю, а для того достойного смерти. Але корол Приямус на прозбу грецкую медци от отмененьєм Антоноровым и кроля Тоас Бристыду греком доброволне вернул в то преречено премирьє.

Гектор до грецьких станов поехал, кторого Ахилес рад увидел... без зброй его никды не мог видеть. А вь єго станы Гектор у своем товарышстве многих взляхотных рыцерев на прозбу АхилЂву вьступил. А кгдыж межи собою о некоторых речах єста розмовяла, Ахилес Гекторови рек тыи то слова: «Гектор, вдячно мне єсть, иж тя вижу без зброй для того, иж тя без зброй никды не мог видеть. Але венцеи ми бы было вдячно, бы от руку мою рыхло смерть взял, подлуг яко я жедам...»


[Гектор пропонує вирішити війну єдиноборством з Ахіллом, але ні греки, ні троянці на це не згодні].


Троилюс заправду кгдиж з отца своєго воли засмутился от звроценью Бристыды греком, кторою великою горуцестью милости 2 жадал а в горучеи воли над вшистки 3 речи миловал. Великою болестью єсть ся засмутил, яко бы вшисток во слезах и в тяжком уздыханью а в плачю был, а не был ни єдин з намилеиших его, кторыи бы єго могл увеселить. Бристыда, ктора Троиля не мнеишою горячестью милости миловала, так же и велми плакала, кгдыж вшистка была во слезах умочана. Оденьє и лицо єе и перъси слезами, кторыж зь єе очью текли, скропила, иж вшистко оденьє єе было змочено слезами, яко бы кто водою єе полил. Пазногти 4 своими уста своя драла, а влосы свои, так яко злото от обычая сплетеного або завиненого, от белеи плоти своєи влосы роспустила. А кгдыж твардыми ногти своими полички 5 свои драла, чирвону кровъю помазаны. 1 простим, простонародним 2 кохання 3 всі 4 нігтями 5 щокиУста єе здрапаны в чирвоности их чирвонеи рожи были прировканы. А кгдыж єе кто пытал о розлученью от єє милостника Троиля, частокроть падала медци руки того, хцюцего ю затрымать, рекучи: «Раднеи смёрти собе жедам нижли живота». Кгды заправду ноч пришла, Троилюс пошол до Брыстыды, а таким же плаканєм и слезами порушился, иж бы от такеи болести а жалости ее могл усмирить и отвести. А кгдыж Троилюс а так єсть тешил, Бристыда медци рамена Троилевы частокроть падала наполы жива. Ктору слодким целованьєм и слезами плачучими, моцеми своєго разуму тоє то ноци утешить и от болести отвести частокроть єсть усиловал. Але кгдыж юж было близко заря яко бы предо днем, Троилюс от Брыстыды у великом смутку и в болястех отшедл, а єе опустивши до кролевского ся палаца спешил.

Але, о Троиле, яко млоде довереньє тебе приведло блудить, абы тьт слезам Бристыдиным уверил, а єе лагодливым а израдливым словам! Заправду всим жонкам єсть справедливе от прироженя, иж в них не єсть ни жадна моцна уставичность 1, иж єстли єдним оком плачет, а другим ся на сторону гледячи смеєт. А так неуставичность а прожность 2 ку насмеванью мужом их завжды приводит. А кдыж болшую милость знамена указуют на тых мест, то през другого милостника, кторыи иж єє упомина о вказанью милости своєє, на тых мест то отврацаю и пременяю. Бо сут фалшивы, а неуставичны, а ни сут достоини таємного звереня. А кгды ни єдин милостник им ся не вкажЂт, они єго кгды мышлю искать, ходцю по местцах частокрот ся у оконцах указуют, або теж седают на улицах, не явных ку виденью, тых то милостников собе потаємне шюкаючи. А прето нї єдна надея нЂ еєт так фалшива як та, ктора єст в невесте 3 и от них походит. А так шален єсть он млоденець 4, а навенцеи 5 кторыи єст у летех, кторыи в лагодливых словах невестих надею ма и єи верит, а их доказанью так фалшивому себе полецает, кгдыж они своим доказаньєм много их заводять и зражають.

Брыстыда заправду на приказанье кроля Приямово у великом выправенью на дорогу єсть поєхала, ктору Троилюс и инших много шляхотних з люду троянского през час длугии дороги проводили.

Але кгдыж грекове приєхали взяти єє, Троилюс и троянове вернулися до Троии, а грекове ю взяли. Медци кторыми кгды был Деомидес, позрел на то, а на тых мест горячестью нечистоты зажегся, а єи велми горячею милостью жадал. Кторыи к неи приближився а с нею посполу 6 єхал. Своєи горячести пломеня затрымать не могучи, Брыстыде узьявил своєго горючего сердца милость, а в многих словех жедаючих и ласковых и у великих дарех обецаванью досыть покорне єє просил. Але Брыстыда на первоє прошенье, яко обычаи єсть невестии, своєго призволенья єму отмовила. Але кгдыж не далеко отєхала, Брыстыда по розмоитих 7 словех Деомидовых, єго хотячи от надеи своєє не отдалить, такимиж словы єму рекла: «Милости твоих слов тыми часы не отповедам, а ни теж призволям, кгдыж сердце моє на тен час не єсть так зряжено. иж бых тобе могла иначеи отповедит». 1 стійкість 2 легковажність 3 в жінці 4 той юнак 5 найбільше  6 разом 7 різнихНа кторы слова Деомидес досыть был єсть весел, кгдыж с тых то слов надею мел, ижь ся от єе воли не мел отдалит. А так с нею єхал алиж до станов отца єє. А кгдыж приєхала там, то он ю на тых мест с коня ссадил, а єдну рукавицю, ктору Брыстыда на руце носила, от неє, кгдыж нихто не бачил, потаємне взял. Але кгды она то сама убачила, иж то взятьє потаємне было єму любо, того єсть змолчала. Тогды Калкас ку стретенью девки своєє выєхал, а єє обличьєм и умыслом досыть веселым у пребыток свои вдячне принял. А Деомидес велми ся веселил а надея єго у великои работе тела єго порушила ку набыванью єщо болшеє ласки. Брыстыда заправду, будуць с Калкасом отцем своим, єго нашла твардыми словы, у великости слез виливанью, рекучи єму: «О яко, отче мои намилеишїи, розум твои стал єсть шаленый, кторыи пред тым был великоє мудрости. А яко ты медци трояны был еси у велможности и поднесени, иж ты был еси яко бы их пан и обронца в вшистких речах их, кторыи в таких богатствах медци ими обфитовал єси и в многом держанью пановал. А ныне уделал єсь ся их выдавца и зрадца, а твоєе отчизны запрел єсь ся, ктореи во вшистских речах мел єсь быть обронца...»Попередня         Головна         Наступна


Етимологія та історія української мови:

Датчанин:   В основі української назви датчани лежить долучення староукраїнської книжності до європейського контексту, до грецькомовної і латинськомовної науки. Саме із західних джерел прийшла -т- основи. І коли наші сучасники вживають назв датський, датчанин, то, навіть не здогадуючись, ступають по слідах, прокладених півтисячоліття тому предками, які перебували у великій європейській культурній спільноті. . . . ) 


Якщо помітили помилку набору на цiй сторiнцi, видiлiть ціле слово мишкою та натисніть Ctrl+Enter.

Iзборник. Історія України IX-XVIII ст.