Уклінно просимо заповнити Опитування про фемінативи  


[Южнорусские летописи, открытые и изданные Н. Белозерским. — Т. I. — Киев, 1856. — С. 141-156.]

Попередня     Головна     Наступна

V.

СЛОВО ВО ВРЕМЯ БЕЗДОЖДЫЯ І ГЛАДА І ВСЯКОЯ ПАГУБЫ І ВСЯКОЯ НУЖДА І ЗЛОКЛЮЧЕНІЯ ЛЮДЕЙ. »


VI.

ЛЯМЕНТЪ ЛЮДЕЙ ПОБОЖНЫХЪ, ЩО СЯ СТАЛО ВЪ ЛИТОВСКОЙ ЗЕМЛИ. »
ПРИМЂЧАНІЯ КЪ ПЬЕСАМЪ:
СЛОВО ВО ВРЕМЯ БЕЗДОЖДЫЯ и ЛЯМЕНТЪ ЛЮДЕЙ ПОБОЖНЫХЪ ЩО СЯ СТАЛО ВЪ ЛИТОВСКОЙ ЗЕМЛИ.


„Слово во время бездождыя і глада і всякоя пагубы і всякоя нужда і злоключенія людей“ и „Ляментъ людей побожныхъ, що ся стало въ Литовской земли“ заимствованы мною изъ рукописнаго сборника конца XVII вЂка — „Пчела“ (24), полученнаго мною изъ Стародуба (Черниговской губерніи) отъ А. Н. Щербакова (26). Этотъ сборникъ — книга in-4, въ крЂпкомъ кожаномъ переплетЂ; она состоитъ изъ трехсотъ девяносто четырехъ листковъ, частію ненумерованныхъ; писана довольно четкою и красивою скорописью одного почерка, на желтоватой бумагЂ.(24) См. предисловіе къ изданію.

(25) Теперь „Пчела“ принадлежитъ О. М. Бодянскому.На первыхъ трехъ листкахъ, предъ заглавнымъ, находятся хронологическія замЂтки отъ Рождества Хри-/144/стова по 1470 годъ; на четвертомъ же листкЂ, украшенномъ фантастическими изображеніями цвЂтовъ и листьевъ, рисованными перомъ и желтоватыми чернилами, — заглавіе, отчасти написанное киноварью: „Повеленіемъ Отца и благословеніемъ Сына і свершеніемъ С. Духа, помощію Христовою спасителною, списася сія книжка, рекомая Пчела, въ КрупичполЂ, при храмЂ Святителя Христова Николая, презъ мене многогрЂшнаго Петра Виноградскаго переписана року ахоθ и п-го. Которая въ собЂ такій початокъ маетъ: Пчела или собраніе вещей отъ Богодухновеннаго святыхъ отецъ писанія; яко же пчела отъ розныхъ зелій собыраетъ, такъ сію книжку трудолюбію собрано.“ На оборотЂ того же листка, также разрисованнаго, — эпиграфъ къ сборнику: „Пчела любыма есть всЂми и славна, понеже сылою сущы немощна, но премудростію почтенна предвится (?) — — Мала во пернатехъ пчела, начало же сладосты плодъ ея.“ ДалЂе, съ восьмого листка, слЂдуютъ различныя статьи историческаго, а болЂе духовнаго содержанія, также и „слова“ и поученія (26). /145/

Этотъ сборникъ, какъ видно изъ надписи на заглавномъ листЂ (27), составленъ въ КрупичполЂ (селЂ Борзенскаго уЂзда Черниговской губерніи) Петромъ Виноградскимъ — вЂроятно, священникомъ — при церк†Святителя Христова Николая,(26) Поименную замЂчательнЂйшія, преимущественно историческомъ отношеніи: на 8 — 29 листкахъ, житіе Св. Владиміра, „выбрано зъ лЂтописца рускаго, преподобнаго Нестора Печерскаго;“ 29 — 34 л. „сказаніе“ о составленіи Кирилломъ Философомъ Словенской азбуки и о переводЂ книгъ съ Греческаго на Словенскій языкъ; 83 — 105 л. „Наука посполитая народу христіянскому святого Івана Златоустаго, архіепископа Константинагряда;“ 156 — 160 л. „Листь о нарожденіи Антихриста, отъ Мінаса, преднЂйшаго маистра і отъ всего сенату панства Венgерского, въ панство короля полского принесеный,“ въ 1655 г.; 224234 л. „Слово во время бездождыя і глада і всякоя пагубы і всякоя нужда і злоключенія людей, о немилосердію же и розныхъ справахъ людскихъ, якіе сихъ часовъ дЂются, а меновите во ХристіяньствЂ;“ 234236 л. „Ляментъ людей побожныхъ, що ся стало въ Литовской земли, меновите, хто хощетъ, прійди и очима своими обачъ, що ся въ мирЂ дЂетъ, спать, зъ волЂ Божой; хто хочетъ, то ся зъ насъ смЂетъ;“ 260 — 261 л. „О знаменіи, бывшемъ на повЂтру въ землЂ Венgерской“ въ 1672 г.; 265 л. „Лекціи Словенского діялекту;“ 268 — 270 л. краткія замЂтки: о князЂ КонстантинЂ Острожскомъ; о Брестскихъ духовныхъ соборахъ, и проч.; 286 — 288 л. такія же замЂтки объ основаніи Софійскаго собора въ КіевЂ, о Печерскомъ монастырЂ, и проч.; 301 — 328 л. „исторія“ о сотвореніи міра и первыхъ людей: „теразъ ново съ полского на руское сполностю переложено року ахм мЂсяца августа ки дня въ Богоспасаемомъ градЂ Погребыщахъ; а въ сію книгу переведено року ахоθ мЂсяця іюля г въ селЂ Комышахъ уЂзду Груньского.“ Въ заключеніи, съ 393 — 394 л. „ЛЂта отъ сотворенія миру отъ лЂтописца въ кратци ізбранныи.“

(27) См. выше.въ /146/1679 и 1680 году. Изъ другихъ же двухъ надписей въ сборникЂ (28) видно: 1, что въ 1740 году „Пчела“ принадлежала Парθену Куgрицкому, писарю НовомЂстской сотни Стародубскаго полка, и 2, что она — прежде или послЂ — неизвЂстно — также принадлежала и Димитрію Иванову сыну Зубрицкому, протопопу стародубскому.

„Слово во время бездождыя і глада і всякоя пагубы і всякоя нужда і злоключенія людей“ написано неизвЂстно кЂмъ — безъ сомнЂнія, изъ духовныхъ — во второй половинЂ XVII вЂка. Въ немъ говорится о современныхъ событіяхъ, которыя и вызвали витію обратиться къ народу съ увЂщаніями.... Онъ описываетъ живыми красками безнравственность тогдашняго населенія Малороссіи и упоминаетъ о нЂкоторыхъ новыхъ для насъ обычаяхъ того времени. Это „Слово“ сочинено послЂ событій, случившихся въ Малороссіи въ 1668 году.(28) Эти надписи суть:

1. На 2 — 18 листкахъ: „....книжица Парθена Куgрицкого, нынЂ обрЂтаючогось въ сотнЂ НовомЂской Стародубовск .... писара сотенного, и подписана его рукою 1740 году декаврія 19 д.“

2. На 18 — 27 л., другою рукою: „Сія книга пречестнЂйшого протопопы стародубовскаго Димитрія Іванова сына Зубрицкаго.“ /147/Какъ сказано выше, имя автора этой пьесы осталось неизвЂстнымъ. ВЂроятно, она принадлежитъ епископу черниговскому Лазарю Барановичу, принимавшему самое дЂятельное участіе въ политическихъ дЂлахъ того времени. Но можно также ее приписывать и какому нибудь оратору Западной Украины.

„Ляментъ людей побожныхъ, що ся стало въ Литовской земли“ сочиненъ въ царствованіе АлексЂя Михайловича, т. е. между 1645-1676 годами, гдЂ либо въ Подоліи или на Волыни, какъ видно изъ слЂдующихъ стиховъ:

„Подолле плаче, рыдая,

Волынь стогне, вздыхая.“

О какихъ именно бЂдствіяхъ говорится здЂсь, опредЂлить довольно трудно. Можно предполагать двояко: 1, что въ „ЛяментЂ“ говорится о бЂдствіяхъ во времена войнъ Богдана Хмельницкаго, главнымъ театромъ которыхъ были Подолія и Волынь; или 2, что въ немъ изображены времена междоусобій, бывшихъ по смерти Б. Хмельницкаго, между 1659-1675 годами, а всего вЂроятнЂе, — бЂдствія 1672-1675 годовъ, когда Подолія и Волынь были страшно опустошаемы воюющими, особенно же ордами татарскими и турецкими полчищами.

Къ сожалЂнію, это стихотворное произведеніе неизвЂстнаго піиты-патріота /148/ дошло до насъ не въ полномъ видЂ, — именно, въ концЂ, нЂкоторые стихи, должно быть, пропущены, отчего нЂтъ риθмы и даже смыслъ довольно теменъ.


V.

СЛОВО
ВО ВРЕМЯ БЕЗДОЖДЫЯ І ГЛАДА I ВСЯКОЯ ПАГУБЫ I ВСЯКОЯ НУЖДА I ЗЛОКЛЮЧЕНІЯ ЛЮДЕЙ,
О НЕМИЛОСЕРДІЮ ЖЕ И РОЗНЫХЪ СПРАВАХЪ ЛЮДСКИХЪ, ЯКІЕ СИХЪ ЧАСОВЪ ДЂЮТСЯ, А МЕНОВИТЕ ВО ХРИСТІЯНЬСТВЂ.
СЛОВО ВО ВРЕМЯ БЕЗДОЖДЫЯ I ГЛАДА I ВСЯКОЯ ПАГУБЫ I ВСЯКОЙ НУЖДА I ЗЛОКЛЮЧЕНІЯ ЛЮДЕЙ, О НЕМИЛОСЕРДІЮ ЖЕ И РОЗНЫХЪ СПРАВАХЪ ЛЮДСКИХЪ, ЯКІЕ СИХЪ ЧАСОВЪ ДЂЮТСЯ, А МЕНОВИТЕ ВО ХРИСТІЯНЬСТВЂ.Вспоминаетъ писмо святое немало таковыхъ голодныхъ лЂтъ, еднакъ же много было людей Богобойныхъ і милосердныхъ оныхъ часовъ, которыи бЂдныхъ ратовали и убогимъ пріятелемъ своимъ голодною смертю погибати не давали. Теперъ зась таковыхъ мало: кды жъ сихъ часовъ не то найбогатшій чловЂкъ — тотъ замкнулъ внутрности свои і помагаетъ вмЂсто стогнати въ навиженьню Божомъ бЂднымъ людемъ, і яко бы власно побужалъ до болшого караньня бЂдныхъ сиротъ. А втомъ збожемъ своимъ задержуется и цЂну подвышаетъ для збы-/152/раньня скарбовъ своихъ. Въ правдЂ и скараніе Божое на нЂкоторыхъ безумныхъ, а праве запамяталыхъ, людей смертію приходитъ, абы ся упамятали, а на потомные часы дару Божого и праци своей і gди его маютъ, абы лядаякого его не оборочали и не тратили; яко то: вкрутные пяници, костырове, картници, бардачници, табачници, злодЂіове, разбойници, драпЂжници, вшетечници, чаровници, волшебници, и вшелякіе беззаконници и дому своего право нестроителіе. Таковые меновите голодныхъ часовъ лядачимъ ся кормятъ и съ потомковъ своихъ потЂхи не мають, а на улицахъ покидаючи, въ голодной смерти отбЂгаютъ, а потомки ихъ власные еще на семъ свЂтЂ смутне ихъ, въ наготЂ і въ голодЂ зостаючи, проклинаютъ, живичися, яко могучи, листемъ, корою, порохнею, лободою, жолудемъ, бронками, стервомъ здохлымъ бЂдлячимъ і конскимъ, псами, котками, — чого и безбожные панове добре непоеднокротъ, а меновите ве Зберажу, досвЂдчили, — и безъ-часу гинули. Що все за грЂхи скараніе Божое на запамяталыхъ приходитъ, што ладно зрозумЂти можемо, толко съ пилностю уважаисмо — — — (29)(29) Говорится о голодахъ въ землЂ Израильской, и въ особенности о голодЂ при царЂ ДавидЂ.I не могли /153/ дожчу имЂти и голоду збути, ажъ фалшивыхъ пророковъ позабивали, і отъ того часу во обфитости рожяю хлЂба зостали.

Такова есть моцъ и сила пророцкой молитвы на захованіе закону Божого. Прето і мы, братія, таковымъ прикладомъ справедливости Божой, яко устрашитися не маемъ, іжъ і межи нами много есть таковыхъ Савлевъ і забойцовъ, бо и на сей часъ, зъ допущення Божого, плЂнъ пришолъ на людъ Ізраилскій, яко и на пановъ незбожныхъ, отъ которыхъ неслыханные кривды і утиски бЂдные, подданыи терпЂли, албо и сихъ часовъ терплятъ, барзей, нежели въ поганства неволници. ПриглядЂлемся незбожнымъ паномъ, которые такъ ся обходили окрутне зъ людми, якого окрутенства подъ солнцемъ немашъ во иншихъ земляхъ; завше звычайные податки на людехъ, а въ кролевст†Полскомъ мало не кождый панъ, власне яко бы ся зприсягли, не пораховавшися зъ сумленъемъ, если ся годитъ брати у бЂдного чловЂка тое, чого сила его не зможетъ? А найперво, хто поволовщизну вымыслилъ, щобъ во вЂки съ пекла не выйшолъ! Роспрягаючи чловЂко†убогому, і едино ярмо воликовъ маючому, чимъ живилъ себе, жону и дЂти свои бЂдныи, которыи волоки (30)(30) ВЂроятно, слЂдуетъ: волики.прежде добре /154/ оплачовалъ чиншомъ роговымъ, дудовымъ і иншими податками, и розными вымыслами; которыи що рокъ, то иншіи змысляли і выдирали, не пораховавшися зъ сумнЂніемъ: если его посадилъ на таковимъ gрунтЂ и жебы мЂлъ чимъ выплачовати таковые податки? А хотяй бы gрунтъ бувъ и найлЂпшій, хто наспоритъ на фухи его влоскіе, который барзей приправляетъ потравы, нижели князь gданскій; который лЂпше хочетъ цорку свою упстрити і устроити на УкраинЂ, ныжели видЂвъ ве Влошехъ! А у подданого уже не стаетъ и крове, вздыхаючи до Бога зъ нендзными дЂтками своими, нарЂкаючи на часы оплаканыи. Але и на тихъ пришолъ часъ, же ся Богъ очутилъ для волання и стогнання бЂдныхъ и убогихъ людей, и не вытрвалъ далей кривды ихъ, і оголотилъ тіе убраные и упстроные цорки ихъ зъ оздобы ихъ, и учинилъ ихъ дивовискомъ всему свЂту; и будетъ ся мстити — яко то есть не першая на беззаконныхъ — до третего и четвертого поколЂня; ажъ рекутъ: БЂда намъ, жесмо ся немилосердне обходили зъ убогими поддаными, по Хресту, братіею нашею! і для того жъ есмо негодны милосердія Божого: отворочалисмо очи наши, gди насъ о милосердіе просили; а намъ ся здавало, ижъ негодны на насъ і глядЂти; лЂпшесмо шановали псовъ нашихъ и жидовъ невЂрныхъ, съ которысмо посполу Ђдали /155/ и пивали и роскошовали, зъ праци поту христіянского; а на остатокъ не толко, на здоровъе ихъ чигали, але і вЂру іхъ зломити умышляли и власне яко зъ неволниками поступали: одно податками выдыраючи и роботы на нихъ вымышляючи, за слово въпЂвечъ оборочаючи и забиваючи, а на Бога не памятаючи, и кровъ невинную проливаючи, всЂми силами на здоровъе и на вЂру ихъ наступали. Прето, если за Ахавейчиковъ, которые були невЂрные, і за тихъ Богъ значне мстился; а що жъ розумЂютъ безбожные, же такъ зъ христіяны собЂ поступали, же не толко поля и межи, але и рЂки во арендЂ мали, і все подъ свою власть взявши, роскошовали? Але и то муситъ бути въ подивенъю людей уважныхъ таковая справа, же по незбожныхъ панахъ взяли звЂрхность: броварници, пяници, костырове, картници, злодЂеве и разбойници и свинопасы, а меновите невостлоти, (?) которымъ ижъ ся такъ повело, якъ оной свиннЂ, межи копы влЂзши: же куды свиння хотЂла, туды копа летЂла; а взявши моцъ, не толко жидовъ, и пановъ своихъ забивали, але і городовъ gвалтомъ добуваючи и всюды огнемъ палячи, людей въ невинности забиваючи і въ неволю выдаючи, церквЂ, олтарЂ Божіи пустошачи, сокрамента вънЂвечъ подъ ноги помЂтаючи, тЂла святыхъ угодниковъ Божихъ обдира-/156/ючи, людей умерлыхъ зъ гробовъ выкидаючи, речи посвященные церковные вънЂвецъ оборочаючи и пропиваючи, зъ ризъ и зъ стихаровъ церковныхъ саяны і фартухи жонамъ и цоркамъ своимъ справовали, срЂбромъ церковнымъ шаблЂ, сагайдаки, шабелтасы і ножна собЂ оправовали; братію свою драли, мучили и забивали, дЂвокъ і младенцовъ мЂскихъ Татаромъ за конЂ, за сагайдаки и шаблЂ продавали и въ неволю, въ особЂ самого Христа, въ невинности выдавали; присяги по колко кротъ ламлючи, Шведовъ и Венgровъ, Волохъ и Мунтянъ зводячи, изважаютъ; а на остатокъ і самого царя московского христіянского, якого власного отца, по колко кротъ отступуютъ; Ордъ і Ляховъ на ЗаднЂпре затягаютъ, листами и прелестями своими, старшихъ позводили, мыромъ всЂмъ заколотили, воеводъ царскихъ повыгоняли, и не толко мЂдяными денгами знехтЂли, але и сребныхъ по копЂйци не приняли, толко по чеху и по осмаку, і яко хто хочетъ, оные оборочаетъ; а вътомъ, не маючи певного старшого, герезій, блудовъ и блюзнерства между собою справе, яко проступци закону Божого, намножили, почавши отъ старшихъ, ажъ до найменшихъ. Уважмо жъ сами межи собою, яко карання отъ Бога за тое негодны есмы?Попередня     Головна     Наступна


Етимологія та історія української мови:

Датчанин:   В основі української назви датчани лежить долучення староукраїнської книжності до європейського контексту, до грецькомовної і латинськомовної науки. Саме із західних джерел прийшла -т- основи. І коли наші сучасники вживають назв датський, датчанин, то, навіть не здогадуючись, ступають по слідах, прокладених півтисячоліття тому предками, які перебували у великій європейській культурній спільноті. . . . ) 


Якщо помітили помилку набору на цiй сторiнцi, видiлiть ціле слово мишкою та натисніть Ctrl+Enter.

Iзборник. Історія України IX-XVIII ст.