Уклінно просимо заповнити Опитування про фемінативи  


‹‹   Попередня     Головна     Наступна         Див. видання М. Білозерського

«ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ЛІТОПИС» — ЦІННЕ ДЖЕРЕЛО З ІСТОРІЇ УКРАЇНИ КІНЦЯ XVI — ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ XVIII ст.

[Архіви України. — 1989. — №5. — С. 56-74.]В українському літописанні широко відомі такі літописи, як Густинський, Львівський, Межигірський, Острозький, що присвячені XV — XVI ст. в історії України, «Літопис Самовидця», літописи Г. І. Грабянки і С. В. Величка, у яких містяться надзвичайно цінні і важливі відомості з XVII — початку XVIII ст.

Однак, поряд з цими, широко відомими літописами, в українському літописанні існують й інші, менш відомі, але також надзвичайно цінні літописи. Серед них — «Черниговская летопись. 1587 — 1750. Летописец в руских и полских що ся сторонах деяло и якого року».

Список цього літопису було вперше віднайдено в рукописному збірнику кінця XVIII ст., який належав бібліотеці Чернігівської духовної семінарії.

Для даної публікації відібрано примірник списку літопису, який вміщений у виданні «Южнорусские летописи», підготовленому і виданому в Києві у 1856 р. М. М. Білозерським.

До видання було вміщено кілька літописних свідчень: 1. Черниговская летопись; 2. Краткое летоизобразительное знаменитых и памяти достойных действ и случаев описание, что в каком году в Украине Малоросийской деялось, наипаче, кто именно когда был козацким гетманом, и прочих приключениях от России; 3. Хронология высокославных ясновельможных гетманов, прежде Хмельницкого бывших; 4. Именная перепись малороссийских гетманов, когда кто и с которой стороны Днепра был, с кратким описанием их дел; 5. Слово во время бездождия и глада и всякая нужда и злоключения людей; 6. Лемент людей побожных, що ся стало в Литовской земле.

Зразу ж після виходу літописного збірника М. М. Білозерського відомий український учений XIX ст. М. О. Максимович дав йому високу оцінку, відзначаючи, що «...в нем истинное перло есть «Черниговская летопись». За нее-то, скажу еще раз, и будет всегда благодарность г. Белозерскому от занимающихся Малороссийской историею; прекрасное дело сделал бы он, если бы сию, открытую им летопись, издал он вторично в том виде, как следует...» 11 М. А. Максимович. Известие о южнорусских летописях, изданных Николаем Белозерским в Киеве. 1876 г. Соч., т. 1, с. 247.До цього часу побажання М. О. Максимовича не було здійснено. І, відбираючи цей літопис до друкування, ми переслідуємо мету не лише ознайомити з ним найширшу громадськість, а й дати можливість історикам і публіцистам здійснити його широке наукове коментування і залучення до своїх наукових розробок і публіцистичних праць з історії України. Адже науковий коментар, як це підкреслював ще М. О. Максимович, був зроблений видавцем досить поверхово і побіжно. Це, до речі, стосується й інших текстів літописів, які вміщено у збірнику. /57/

Щоб читач мав можливість більш докладно пізнати зміст та історію публікації «Черниговской летописи», ми вважали за необхідне подати вступну статтю і коментар до неї Білозерського.

На жаль, за браком даних ми не можемо сьогодні розповісти про самого Миколу Михайловича Білозерського. Відомо лише, що він є братом друга Т. Г. Шевченка В. М. Білозерського, одного із засновників Кирило-Мефодіївського товариства. Докладно займався українським фольклором та етнографією, у розробку яких вніс немалий внесок. Є автором статті «Тарас Григорьевич Шевченко по воспоминаниям разных лиц (1831 — 1861 гг.)», у якій опублікував свої записи спогадів знайомих Т. Г. Шевченка — В. М. Забіли, В. В. Тарновського (старшого), О. Ф. Сенчила-Стефановського, А. І. Лизогуба, М. М. Лазаревського.

Виданий М. М. Білозерським збірник літописів є першим томом задуманого ним багатотомного видання українського літописання. Однак здійснити цей задум йому не вдалося. Проте і зроблене М. М. Білозерським у цьому плані є значним внеском у розробку джерельної бази історії України.


В. О. ЗАМЛИНСЬКИЙ, доктор історичних наук

А. М. ІВАНЕНКО, кандидат історичних наук

Микола БІЛОЗЕРСЬКИЙ

ЧЕРНИГОВСКАЯ ЛЕТОПИСЬ. 1587 — 1750


Несколько примечаний к Черниговской летописи


Мне известны два списка этой летописи: один, принадлежащий библиотеке Черниговской духовной семинарии, доведен до 1750 года, а другой, древнейший, принадлежащий мне, оканчивается 1652 годом. Семинарский список имеет следующее заглавие: «Летописец з 1587 года, в Руских Полских сторонах што деяло и якого року», а мой озаглавлен так: «Летописец, в Руских и Полских що ся сторонах деяло и якого року».

Семинарский список, как уже сказано в общем предисловии, найден был в рукописном сборнике конца XVIII века, принадлежащем библиотеке Черниговской духовной семинарии, а мой — в конце книги: «О Варлааме и Иоасафе гисторія», напечатанной в 1637 году в Кутейне, в — 4 1.

Из надписей, сделанных в сборнике конца XVIII века 2, видно: 1) что сборник первоначально принадлежал библиотеке Авксентия, иеромонаха Катедры Черниговской, т. е. Борисоглебского монастыря, и 2) что сборник (кроме «Летописца з 1587 года») писан в 1784 году. Самый же «Летописец з 1587 года» внесен в сборник впоследствии. Доказательством тому могут служить следующие признаки: 1) «Летописец» помещен в конце сборника; 2) писан несколько отменным, мелким почерком и другими чернилами; 3) последние листы «Летописца» ненумерованы, а нумерация первых сделана вместе с нумерациею всего сборника, еще тогда, когда летописец не был внесен в сборник, — рукою Авксентия, написавшего большую часть сборника; наконец 4) в «Летописце» нет поправок, сделанных во всем сборнике рукою Авксентия.1 Книга эта прислана мне из м. Седнева, Черниговского уезда.

2 Эти надписи суть:

А. Сделанные, вероятно, владельцем сборника, Авксентием:

1) Под оглавлением, пред предисловием: «Сия книга — два летописе — со книг иеромонаха Авксентия».

2) На листе 279, под историею Ветхаго Завета: «Писася сия книга 1784 года».

3) На листе 339, под Синопсисом: «Писася: сия книга в тысяча семьсот восемдесят четвертом годе».

В. Другою рукою, которою скреплены шестьнадцать первых листов истории Ветхаго Завета: «Сия книга — два летописе — от книг Катедры Черниговской иеромонаха Авксентия». /58/Впоследствии (1820 г.) сборник принадлежал иеромонаху — вероятно, Троицко-Ильинского Черниговского монастыря 3 — Анастасию, что видно из следующей надписи, сделанной на первом листе сборника:

«1820 года июня 24 взята сия книга у еромонаха Анастасия для прочету... иеромо Феофи. июля 16 кончил книгу чтением и отдал».

Каким образом и когда перешел сборник в семинарскую библиотеку — не известно.

Летопись, помещенная в сборнике, написана на семи с половиною полулистах обыкновенного формата писчей бумаги, синеватого цвета, очень густо, но довольно четко и красиво.

Можно сказать наверно, что летопись писана не одним лицом и не в одно время. От начала, с 1587 по 1703 год составил ее один любитель истории, а с 1729 и до конца писал другой. Доказательства: 1) перерыв между 1703 и 1729 годами; 2) с 1729 года вместо слова рок употребляется год; летопись, начиная отсюда, становится уже слишком отрывочною и отличается языком и изложением; 3) комета объясняется под 1678 и под 1744 годами.

Если летопись до 1703 года также составлена не одним лицом и продолжателем не вносили своих заметок в писание предшественника, то можно наверное сказать, что с 1669 по 1703 год она писана одним лицом. Доказательства: 1) под 1669 годом сказано: «Демьяна Многогрешного Москва з Глухове... гетманом учинили, и той обрал себе житие в Батурине гетманское; и по нем иншие там гетманы жили», а известно, что в Батурине жили гетманы до 1708 года. 2) под 1676: «Петро Дорошенко царю московскому поклонился, а поихав зовсем до Москвы на мешкание, и’ там был в чести царской; а поживши лета многа, помер на Москве». Дорошенко умер в 1698 году ноября 9.

Но, может быть, эти заметки прибавлены впоследствии продолжателем, переписчиком или владетелем рукописи, как это встречается в «Летописи Самовидца», в летописи Величка и в других.

«Черниговская Летопись» до 1692 года могла быть написана в Киеве или в каком либо другом месте Киевской, Заднепровской Малороссии. Доказательства: 1) от начала летописи, т. е. от 1587 года и до 1692 года 4 более и с большими подробностями говорится о делах в Заднепровской Малороссии, Литве, Волыни и других местах. 2) Под 1662 годом сказано: «Юрий Хмельницкий в Чигирине Павлу Тетере отдал булаву и гетманство, а за Днепром Сомко был гетманом». 3) Под 1664 г.: «Ян Каземер, кроль полский, з войском полским, козацким и татарским, з другого боку Днепра, был за Днепром; Рождества Христова отправовал в Козелцу, и Глухов добывал недель чотыри, а недоставши, отступил и пошол до Полщи...»

С конца XVII века, с 1692 года, летопись ведена в Чернигове, или в его округе. Доказательства: 1) С 1692 года более и с большими подробностями, даже мелочными, говорится о событиях в Чернигове и его области. 2) Под 1699 годом сказано: «Солнце минилося, когда Іван Мазепа был в Чернигове». Вероятно, это записано очевидцем, писавшим летопись в Чернигове.

Слова «з 1587 года» прибавлены в заглавии не раньше 1703 года, ибо до тех пор в летописи вместо год употребляется всегда рок. Да и в списке, принадлежащем мне, древнейшем семинарского, заглавие не заключает в себе этих слов.

Итак можно полагать не без основания, что «Черниговская Летопись» была ведена тремя лицами: 1) от начала, с 1587 года, и до конца XVII века — в Киеве, или где-нибудь в Западной, Киевской Малороссии; 2) с конца XVII века, именно с 1692 года, до 1703 года — в Чернигове, и уже други.м лицом; а с 1729 года до конца — в Чернигове, третьим лицом, которое-то, вероятно, и прибавило к заглавиго «Летописец» слова «з 1587 года».

Можно думать, что она имела продолжение и за 1750 годом, ибо в конце 1750 года нет ни заканчивающего крючка, ни другого признака, что летопись не продолжалась на других листах.

Вероятно, первый автор ея, подобно Величку, пользовался какими-нибудь древнейшими заметками, которые Величко называет кроничками козацкими. Видно однакож, что ему не была известна «Летопись Самовидца», равно как и Самовидцу — «Черниговская Летопись». А так как летопись Величка о древнейших событиях не отыскана, то не известно, имел ли и Величко под рукой нашу летопись.

Народные названия войн, упомянутые в «Черниговской Летописи», сходны с названиями, выписанными П. А. Кулишем из неизданной и до сих пор нигде неупомянутой кронички Мотренинского монастыря (находящегося в Чигиринском уезде Киевской губ.) 5.3 По упразднении Борисоглебского монастыря, катедра перенесена была в Троицкий.

4 С 1692 года начинаются подробности о Чернигове. 5 Вот эта выписка:

«Року 1609 была война Круковщина. Року 1610 была война Переясловская. Року 1630 была Таборщина. Року 1637 была таборщина под Куликами (Кумей/59/ками?). Року 1638 была война Кумановщина. Того ж року (анахронизм) была Кигувщина (Виговщина?) с Пушкарем, полковником полтавским. Року 1657 на Шкавице козаков розбито. Того ж року Дрижиполщина была. Року 1687 взято на Москву гетмана Поповича Ивана Самейловича».

Так как эта летопись (доведенная до 1749 года) занимает всего два полулиста негустого письма, и эта выписка может почти вполне заменять ее, то прибавлю еще три строки, выписаные из нея г. Кулишем:

«Року 1516, за позволением Жигмонта, короля полского, почали на Запорожа козаки збиратися. Найпервый гетман козацкий был Прецлав Ляскоронский.Автор «Черниговской Летописи», ни в одном месте не упоминает о своей личности; но, судя по тому, что в ней много обращено внимания на дела церковныя и довольно часто и подробно говорится о духовных лицах, монастырях, церквах и т. п., можно думать, что летопись эта была ведена духовными лицами. Это тем вероятнее, что летописным делом, начиная с Нестора, занимались у нас лица духовного звания, и более других монахи. При том же и самые книги, в которых помещены оба списка этой летописи, принадлежали монахам.

Вообще можно сказать о «Черниговской Летописи», что она дошла до нас не в первоначальном виде. Доведенная (по семинарскому списку) до конца XVIII века, а может быть и до 1703 года, она, с течением времени, теряла свой первобытный вид, т. е. продолжатели, владельцы, переписчики, писавшие в разныя времена и в различных местах, делали в летописи своих предшественников прибавления и изменения. Оттого в ней одни события смешаны с другими; оттого в ней много анахронизмов, и по этому не возможно определить личности летописца, места и времени ведения летописи.

Семинарский список «Черниговской Летописи» сделан в царствование императрицы Елисаветы Петровны (т. е. между 1741 — 1761 г.) с подлинника или с другаго списка того же времени. Заключаю об этом из того, что имя Елисаветы (под 1744 годом) написано большими буквами, тогда как имена других государей написаны буквами обыкновенными.

Что же касается до моего списка «Черниговской Летописи», то о ней нельзя делать положительных заключений, потому что она не имеет конца: дальнейшие листы ея (после 1652 года) оторваны.

Из надписей в книге: «О Варлааме и Иоасафе гистория» 6, в которой она открыта, видно: 1) что книга куплена в Ромне, в 1735 году, Иваном Матусевичем, который впоследствии подшил к ней и переплел с нею в один переплет рукопись, оканчивающуюся летописью; 2) что она, вероятно, принадлежала какому-то лицу, или какой-нибудь библиотеке духовного ведомства, в Могилеве на Днепре, и 3) что книга куплена (не означено — кем и когда) в Борзне, у монаха Максаковского монастыря Космы, стало быть до 1784 года, в котором упразднен тот монастырь. В одном месте книги, на поле, написано: «1779», что, вероятно, означает 1779 год.

Мой список летописи писан почерком, довольно сходным с рукою Матусевича, и можно полагать, на основании 2-й надписи и орфографии самого списка, что он внесен в рукопись Матусевича где-нибудь в Белоруссии, и может быть даже в Могилеве.

Так как принадлежащий мне список «Черниговской Летописи», прерванный после 1652 года, очевидно древнее семинарское и при том исправнее, то я и принял его за основание при печатании, а из семинарского напечатал события после 1652 года.6 Эти надписи суть:

1) Рукою Матусевича: «Сия книга, глаголемая Гистория Варлаама Иоасафа, купьлена в Ромне в ярмарку Вознесенском, року 1735, Иваном Матусевичем»,

2) Другою рукою: «...славного города Могилева на Белой Руси, на(д) Днепром, от Смоленска миль 25».

3) Опять иною рукою: «Куплена сия книга в Борзне у чернеца из Максаковского манастыря, у чернеца Косми...»

4) В конце книги, на подшитой к ней тетради, исписанной Матусевичем, — опять его рукою: «Błogosłav Ране сие писание Ивана Матусевича Wmałzenku stan... Матусевича Умусль да день ти скончь пане светий».
Летописец в русских и полских що ся сторонах деяло и якого року


Лета от Рождества 7 1587, по смерти Стефана Баторого, короля полского, обран 8 есть на кролевство Полское Жигмунт Третий, кроль шведский, и коронован в Кракове.

1590 9. Михаил Рогоза на митрополию Киевскую посвящен в Вилню.7 В семинарском списке прибавлеио: Христова.

8 В с. сп.: выбран.

9 В с. сп.: 1591. /60/1596. Той же Михаил Рогоза, приихавши с Киева до Брестя Литовского, учинил собор на духовенство; на котором собори были епископы: Ипатий Поцией, прототронний митрополии Киевской, епископ володимерский, Кирил Терлецкий, ексарх константинополский, епископ луцкий, Ермоген, архиепископ полоцкий и туровский, Дионисий Збарязский 10, епископ хелмский, оболженыи 11, будучи православными, на том собори принялы унею и послушенство Михаил Рогоза отдал папежови, пославши до Риму епископов Ипатия Поцея и Кирилла Терлецкого. Але той унеи духовенство иншое руское и монастыри все и шляхта не приняли 12.

Того ж року Наливайко спалил Слуцк и Могилев Великий, а потом под Лубнями, на Солонинци 13, Ляхи збили его войско, а самого Наливайка и двух его полковников Мазепу и Лободу живцем побрали.

1605. Михаил, воевода мултанский, воевал на Полщу — на Жигмонта, кроля полского, от панов был росказ 14.

Того ж року Татаре людей брали.

Того ж року Димитрия царя на Москву провадили поляки. Але там немного царствовал, бо его забили — —

1609. Гайдук еден благочестивый в Вылне тял шаблею с тылу на Ипатия Поциея, митрополиту унеяцкого, и надтял ему карку, и 15 вылечился; а гайдука благочестивыи сховали межи собою.

1611. Татаре выбрали 16 Острожок.

161517. Саранча была всюды великая: в Полщи, в Литви, на Вкраине.

1616 13. Татаре Стибинский 19 взяли Шулжинце и людей много набрали 20.

1619 21. Снег на Вознесение Господне выпал з морозом, же в полю, от великости снегу и земна 22 великого, овечки померзли.

1620. Турки гетмана великого коронного Жолковского на Цоцори з войском его збили. А самому Жовковскому, гетманови, мужик сокирою голову оттял 23 над Днепром 24 против Могилева Подолского.

Того ж року у Варшави на сейме шляхтич Пекарский на Жигмонта, короля полского, где выходил с костеля, ударил чеканом, але Бог его сам боронил от смерти, бо плазом ударил, и кровь его облила, и пал кроль на землю, и потим, пришедши до себе, даровал его здоровем, але Владислав кролевич казал его 25 на коне меденом спалити; и зарез выволано, абы чеканов нихто не смил 26 носити.

1621. Турки под Хотенем Ляхов осадили, в которой войне 27 был Владислав, кролевич полский, а гетманом козак 28, тогда был Бородавка, до которого кролевич и не раз посылал, абы до него с козаками прибывал на помочь; але он за пянством не поспишил 29. Видячи теды козаки городовые озябласть его, без видома его, послали на Запороже, даючи знати о гетманской на кролевские писма недбалости. Почувши тое, Запорозце выйшли зарез все, зоставивши две тысячи козаков на Запорожу, маючи соби вожем Сагайдачнего. А пришедши до Межибожа, обачивши непорадки его в войсковой справе, козак 30 Сагайдачный Бородавце пяному шию втял 31. Там же козаки Сагайдачного учинили гетманом; и зараз, яко найрехлей, Сагайдачный пошел з войском козацким до кролевича под Хотен; а пришедши в ночи, под войско турецкое, поймал полную всю сторожу их, и справивши войско свое на дви часте, ударил на войско турецкое о полночи, а положивши турков трупами 32 тысячей пятьдесят и три, и пробилсе до кролевича, пал перед ним на землю, витаючи его.10 Следует: Збруйский.

11 В с. сп.: и Белский.

12 В с. сп. за этим следует: Того ж року Косинский воевал с поляками и зостал от ных под Пяткою поражоным.

13 В с. сп.: На Солоныци.

14 В с. сп.: рокош.

15 В с. сп. але.

18 В с. сп. вси брали.

17 и 18 В. с сп.: 1619.

19 В с. сп. Стрибинские.

20 В с. сп. забрали.

21 В с. сп. Того ж року.

22 В с. сп. мороза.

23 В с. сп. утял.

24 Следует: Днестром.

25 В с. сп. прибавлено: казнить

26 В с. сп.: не имел.

27 В с. сп.: в котором войску.

28 В с. сп.: козацким.

29 В с. сп.: не поспел.

30 В с. сп.: казал.

31 В с. сп.: втяти.

32 В с. сп.: трупа.Вла/61/дислав, миле принявши, дяковал ему за таковую отвагу и милость, и, вдоволствовавши 33 его самого и все его войско, казал отпочинути дни два. А турки зарез, будучи перестрашены 34 не помалу, оставивши поляков, станули в еднои купи обозом своим. Але Сагайдачный с козаками своими промыслом 35 своим рвал в ночи турков, забиваючи их и живцем беручи. А потим цесар, мало щчо войска своего турецкого маючи при соби, оттягнул преч з ганбою, бо почул, же крол Жигмонт с подо Лвова з войском чужоземским и посполитым рушенем мел тягнути до сына своего под Хотен.

Року 1629. Переясловщина была, то есть война за Конецполского, гетмана великого коронного 36, а за Тараса, гетмана козацкого.

1630. Иов Борецкий, митрополит киевский, благочестивый, преставился.

1631. Исаия Копинский обран на митрополию Киевскую; а на той час Петр Могила был архимандритом печерским 37, и ихал в справах 38 своих пилных до кроля, до Воршавы; и просил его Копинский, абы ему привылей привез од кроля на митрополию Киевскую; але Могила розмыслився 39. — не ему, да соби выправил привилей на митрополию Киевскую 40, и правил церков Божию с великим прилезанием, бороначи ей од ляхов и унеятов, маючи по 41 соби кроля Владислава.

1632. Владислав, кролевич полский, от Москвы Смоленск взял, Москву збил, а гетмана их Шеина воина 42 до Москвы пустил.

Того ж року в Лубнях мужик один назвался царем, и зобралося до него много голоты; а гди ляхи того царя поймали, гултяйство его едкых постинали, а иншие поутекали, а самого того цара — набивши гармату великую, вложили его в еи и выстрелили на воду, и там утонул.

Того ж часу 43 Копинский, зихавши з Киева зовсем, мешкал у моностыру Лубенском, строечи его, который зоветця Мгар.

Того ж року Моцарский добывал Нежина, але его не взял.

Жигмонт, крол полский, помер, и Владислава, сына его 44, по погреби, в Кракови 45, на кролевство Полское.

Того ж року зимою, по Рождестви Христовом, гром великий гримел и перуны были.

1637 года Кумейщина была за Павлуся, гетмана козацкого, которого ляхи збили; а Павлуся в Бобровици 46 поймали. Тогда ж Изиму 47 сотника и сына его на паль у Киеви взбили, а Павлуся у Варшавы стято. От того часу великая неприязнь козаком з ляхами зщалася.

1638. Остраник неякий под Лубнями войско изобрал; а ляхи, учувши тое, зараз ишли на него, и он пред ними пошел вътеки 48, а ляхи гонилися за ним. Он, обернувшися, дали им битву на речце, названной 49 Старец, и много там Ляхов пало трупем; мало их що утекло. А повернувши ляхы додому, во городах, яких хотели, козаков брали и на паль збивали 50, и, з своих маетностей козаков выганяючи, великое над ними посмивиско 51 чинили.

1645. Владислав, кроль полский, помер.

Того ж року Петр Могила, киевский митрополит, помер; а по нем зостал митрополитом Силвест 52 Косов.

1648. Богдан Хмельницкий на Запорожжу повстал, и там, що было в Сечи Ляхов и Немцов, то всех выкололи 53 козаки; а с татареми Хмелницкий взял примирье. Учувши тое, лехи послали Потоцкого молодого, сына гетманского, з войском на Запорожже; а Хмелницкий с козаками и з ордою стритил 54 их на Жовтых Водах,33 В с. сп.: вудорвавши.

34 В с. сп.: пересторожны.

35 В с. сп.: помыслом.

36 В с. сп. прибавлено: полского.

37 В с. сп. прибавлено: киевским.

38 В с. сп.: правах.

39 В с. сп.: помыслився.

40 В с. сп.: тую ж.

41 В с. сп.: при.

42 В с. сп.: велно.

43 В с. сп.: року.

44 В с. сп.: своего.

45 В с. сп. прибавлено: короновано.

46 В с. сп.: Боровице.

47 В с. сп.: Козму.

48 В с. сп.: в степы.

49 В с. сп.: называемой.

50 В с. сп.: на пале сажали.

51 В с. сп.: смиховиско.

52 В с. сп. везде: Силверст.

53 В с. сп.: выгонилн,

54 В с. сц.: стрел.о сродо/62/постю великом 55, и осадил их и знесл войско полское все, а комисара и каштеляна живцем увязали и татарам одано. А потом пойшол Хмелницкий в городы и пришел под Корсунь, и там ляхи з Потоцким, гетманом великим короным, и с лолным гетманом Калиновским учинили битву с Хмелницким. То избил Хмелницкий ляхов мая 24 д., о Святах Зеленых, а гетманов обудвух лядских отдал живцем солтанови татарскому Тугайбеови.

1649. Ляхи, зобравшисе знову, шли на городы козацкие и пришли под Пиляву. Хмеляицкий с козаками и з Ордою стритил их, и там обои войска станули, козацкие и лядские. Там же день и другий тилко герци между 56 собою отправовали, а втим Орда вся пришла до Хмелницкого; и зараз Ляхи з великою гордостию звели битву 57 с Хмелницким. Але их Хмелницкий зламал и розбил войско их; а Ляхи утекаючи, заперлися в Збаражю. Там их Хмелнецкий стиснул облеженем 58, где великий голод Ляхи терпили, или коне и псы свои коханыи 59. А кроль Казимир сам с посполитым рушенем ишол Ляхом на отсечь. Почувши тое, Хмелнецкий взял половину войска козацкого — мел полтораста тысячей 60 — также и Орды половину, стритил королк под Зборовом, до которого зарез Лехи з великим пудом скочили; але он их там много побил 61. Потим кроль Казимер просил Хмелницкого, давши козакам семи сенаторов в заставу за Хмелницкого. А Хмелницкий принхал 62 у сту коней до обозу полского нарадно, бочно 63, збройно: а пришедши пред 64 кроля, пал пред ним на землю, и потим, гди, за росказанием кролевским, подведено его, мовил ему 65: «Если то годится 66 сынови коронному, тобе, пане Хмелницкий, на пана своего руку подносити и воевати на него?» А Хмелницкий отказал, плачучи: «Я на кроля, пана моего милостиваго, руки не подношу, тилко на его сенаторов, которые и на святои 67 кроля Владислава, рожонаго вашои кролевской милости, пана моего милостивого, не дбаючи на напомнене, так 68 мне самому, яко и всему народови Малоросийскому, незносные и невымовные чинили кривды, а теперь, чого не дай Боже, гди бы нас зламали, не зоставили бы и наследку русского. А так, найяснейший монархо и милостивый пане, будем 69 от них боронитися, поки нас станет, дабы 70 в наши козацким городы и не заглянули 71. Я тепер, наяснейший кролю, пане мой милостивый, учинити готов все, шчо ми кажеш, а з Ляхами буду битися». И плакал кроль сам, сенаторове, и Хмелницкий 72, пад знову пред кролем, плачучи, просил прощения и лежав, облапивши ноги кролевские. А кроль казал его подвести и, давши ему руку свою поцеловати, и просил, абы из облеженя выпустил войско полское з Збаража. И там, приехавши Хмелницкий до обозу своего, и заставных сенаторов казал до кроля отпровадити, и сам з войском своим, приихавши под Збараж до другого войска своего, просил до обозу своего гетманов полских и инших панов — на учту 73; и, вчастовавши оных, дал сорок возов лигомин вшеляких войску лядскому, и отступил 74 от Зборова, от Ляхов, пошел в городы свои; а кроль Казимер отишел зо всем войском до Полщи.

1650 года. Адам Кисель воеводою зостал киевским. Пан благочестивый 75; того козаки любили велми.

76 Ляхи под Берестечком Малым Хмелницкого войско збили. А там 77, покинувши 78 козаков и табор ввесь мусил утекати, так же и Орда утекала и козаки также, где хто могл утекати, так утекали; и велми их там погинуло много по болотах, и на перепрэвах от Ляхов побито, бо Ляхи за Хмелницким ишли в тропы аж до Белои Церкви, города козацкого.55 В с. сп. о середе посте великом.

56 В с. сп. межи.

57 В с. сп. бунты.

58 В с. сп. везде: обложенем, обложене.

59 В с. сп. прибавлено: уморили.

60 В с. сп. прибавлено: а Орды осмьдесят гысячей.

61 В с. сп. прибавлено: и облег.

62 В с. сп. приехавши.

63 В с. сп. бучно.

64 В с. сп. до.

65 В с. сп. прибавлено: кроль.

66 В с. сп. прибавлено: так.

67 В с. сп. прибавлено: памяти.

68 В с. сп.: не так.

69 В с. сп; прибавлено: и мы.

70 В с. сп.: абы.

71 В с. сп.: не взглянули.

72 В с. сп. прибавлено: час немалый; потим Хмелницкий.

73 В с. сп.: вочту.

74 В с. сп.: отпустил.

75 В с. сп. прибавлено: и все.

76 В с. сп.: 1651.

77 В с. сп.: а так.

78 В с. сп. прибавлено: до.А Хмелницкий, зяову зобравши войско из Ордою, и ишол 63 противко Ляхов. А Ляхи, впавши в Белую Церковь, замкнулися в неи; а Хмелницкий там их облегьл. А Януш Радивил 79, гетман литовский, и Еремияш Вишневецкий з другими войсками ишли на Вкраину; а гди до Паволочи пришли 80, там Вишневецький помер; и вернулися все короные жолнере до Полщи, взявши из собою тело Вишневецкого. А Радзивил з Литвою пришел до Киева, и где могъл чути у кого скарбы, то побрал их. А в Киеви на той час был митрополитом Силвестр Косов, и много подавал 81 Радивилу скарьбу, и в монастыру Печерском брал, що сам хотел; а потом вернувшися 82 до Литвы. А тие, що были Ляхи у Белой Церкви в облеженю, просили Хмелницкого милосердия; и пустил их в целости додому; а гди выходили з места, казал Хмелницкий на них ганбу трубити в трубы, що мысливцы собак скликают; а было тих труб три ста.

1652. Великий был мор по всей Украине, и велми много померло людей свецких и духовных.

1653. Богдан Хмелницкий поддался зо всею Украиною и з войском Запорожзким и присяг в Переяслове Алексею Михайловичу, царю московскому.

1654. Ляхи зымою Умання доставали, а Хмелницкий с козаками и з Москвою, над которою гетманом был Борис Васильевич Шеремет, ишли на отсеч Уманню. Доведавшися того Ляхи, же Хмелницкий з Москвою и козаками идеть до Умання, оставивши Умань, стретили Хмельницкого в степу, в таком местцу, где небуло ни воды, не дров, ни сена, и там его маючи при себе Татар, осадили; а морозы велмы были великие — тое чинилося по Крещении — и так три дни будучи во обложеню, где ни козаки, ни Москва, ни коне их ничего ни пили, ни ели, а четвертаго дни, обоз свой Хмелницкий оточивши гарматами, бо вже не могл бы трвати голоду и зимна, пошол на пролом, стреляючи, зделал и ручной стрелбы без перестанку; а пробившися на волю, бо не могли ему Ляхи що чинити, обернулся на Ляхов и на Орду и много их побил, и аж до Букув места и за Буки гонил их. А тую войну козаки и прозвали Дрижаполем — —

Того ж року августа 4-го числа солце все затмелося на две годины: была ночь о полудню и звезды были на неби видны.

1655. Алексей Михайлович, царь московский, воевал Литву и взял место столное литовское Вилню.

Того ж року ходил Хмелницкий под Каменец Подольский и, постоявши под ним, отступил и пошол под Лвов, и был с ним Василий Васильевич Бутурлин з Москвою; пришедши подо Лвов, хотел добывати, але Лвовяне откупилися ему: он, взявши откуп, хотел итить в Полщу далей, але, же зима наступила, вернулись додому.

Тоей же осекы, як был Хмелницкий под Лвовом, выйшол хан зо всеми Ордами своими на городы козацкие, почавши от Смелой, на Городище, на Воховец, на Двиногодку, тягнул напротив Хмелницкаго, и под всеми городами украинскими было множество Татар, хотячи добывати городов, бо хан разгневался на Хмелницкого за тое, що здався Москве; и тих козаков, що в городах украинских ишли з Хмелницким с под Илвова, Татаре ловили, и самого Хмелницкого, сподкавши его под Озерною, мало не разбили, бо войско свое Хмелницкий роспустил был: мало що было при нем; нотим, змиривши з ханом, сам Хмелницкий был в него в намете, а поговоривши з собою наедине, розишлися в кою (?). И пришедши Хмелницкий с тоей дороги в Чигирин, захворел.

Антон, судия энеральный козацкий, ходил в зиме на Венгеры, бо на той час уторгнули были Венгры до Полщы; и, знявшися из ведеким 83 королем, той Антон Варшаву, Краков и иншие городы под-за Вислою воевал.79 В с. сп. везде: Родивило, Радивило.

80 В с. сп.: припавши.

81 В с. сп.: даровал.

82 В с. оп.: вернулися.

83 Следует: венгерским.Того ж року Хмелницкий сына своего Юрася, еще молодого, з Чигирина выправил до войска на Ташлык.

Того ж року Хмелницкий гетман помер: а сын его на Ташлыку стоял шесть недель, а повернувшися до Чигирина, уже отца своего живого не зостал.

Того ж року Силиверст Косов, митрополит киевский, помер; а по Хмелницком Иоан Виговский, писарь энералный, зостал гетманом козацким.

Того ж року под Полтавою Пушкара, полковника полтавского, который был збунтовался на Виговского гетмана, под Полтавою козаков его збил, самого поймавши, казал стяти Виговский.

Того ж року Данило Виговский подступил под город московский Киевский, от монастыря Печерского, з войском козацким; а Яненко, полковник киевский, з другого боку, стоячи з козаками на Шкавицы, добывали города московского; на той час воеводою был Борис Васильевич Шеремет; а потим, гди дня оного Данило Виговский был весел, Москва, вышедши з города, обоз Данилов розбили, и козаков много згкнуло, а Данилко Виговский сам ледво утек; тогди ж и Киев, прежде добываня: своего, Москва, город Киев спалили ввесь. И тая война названа есть Скавичщина. /64/

1658. Григорий Гуляницкий, полковник миргородский, от Москвы во обложеню в Конотопе 84, которого Виговский гетман, пришедши с козаками и Ордою, высвободил и Москву всю збил.

1659. Иван Виговский под Хвастовом Юрию Хмелницкому булаву и гетманство отдал.

Того ж року за Цюцюры, полковника переясловского, козаки в Переяслове, в Нежине, в Чернегове Ляхов выбили, и Немерича, пана благочестивого, который з лютра тогда стал благочестивым, мужик стял косою.

Того ж року Юрий Хмельницкий царю московскому поклонился.

1660. Борис Васильевич Шеремет з войском великим московским и козаками, — который был гетманом северским — Тютюра (?), — вышел с Киева на Полщу воевати, которых — — (с) Шереметом и Цюцюрою Ляхи под Чудновом осадили; а потим Москва и козаки, будучи голодом зморены, за первазню Ивана Виговскаго, который уже был з Ляхами, Ляхам здалися; и Ляхи Шеремета з Москвою и козаками в неволю отдали Татарам, тилко Цюцюру, до себе взявши, вязенем его у Дубине мучили, а тим на Вкраину з Дубня утек, и умер.

1661. Юрий Хмелницкий гетман, который зменил царю московскому и поклонился кролеви полскому Яну Казимерове, преправившися чрез Днепр, вишел по Переяслов, добывати в нем Ромодановскаго, воеводу московского, и станул о повмиле от Днепра з войском своим; а Ромадановский из Якимом Сомком, дядком Хмелницкого, гетманом северским, вышедши з войсками своими московскими и козацкими, пошол инсперате потоптом на Хмелницкого, который, не могучи приити до справы, утекати начал на конех през Днепр в-плав, пррти Канева, и потонуло козаков его и Ляхов десять тысяч и сколко сот, отбегши всего табура, а хто невспел утекати, тих Москва побили; а потим Орда пришла силная на Вкраину, по которую Хмелницкий посылал, але на той час не приспела, а гди Ромадовский 85 гонил Хмелницкого, и много шкоды Орда в людех починила, и на той час Климента Старушича, игумена выдубицкого, под Лубнями взяли с челяддю, который издел на Преображение Господне до Мгара, на праздник; на той час у Мгаре был игуменом Виктор Загоровский; але Старушича законыки терехтемеровские выкупили.

1662. Юрий Хмелницкий в Чигирине Павлу Тетере отдал булаву и гетманство; и за Днепром Сомко был гетманом; а Хмелницкий постригся в чернце (в) монастырю Корсунском; стриг его Деонисий Балабан, митрополит киевский, а игуменом на тот час в Корсунском монастырю был Феодосий Углицкий.

1663. Рада албо зрада чернецкая была под Нежином, и там Ивана Бруховецкого Москва учинили гетманом, а Самка гетмана и Васюту Золотаренка, полковника нежинского, Оникея, полковника чернеговскаго, и полковника переясловскаго Шамрицкого, и еще пятого человека знатного казал Бруховецкий постинати татаринови; и так зостали мучениками, бо невино потрачено их.

Того ж року Серко з Запорожа приходил добывати Чигирина, але, не добывши, отступил.

1664. Татаре да Чернецкий и Маховский Ивана Виговскаго казалы разстреляти; и он на той час, во избе поклякнувши, читал акафист Пресвятой Богородицы. Похован у великом ските из женою своею Ететкевичовною, которой гди сказано, же пана забито, пала и умерла, зоставивши сына своего единаго, еще невеликаго.

Того ж року Чернецы 86 з жолнерами своими, в пост великий в среду першаго тыжня, в вечерней године, пришел до Чигирина и облег Серка в Жине 87; а Серко, на самый день Воскресения Христова, из своими козаками из замочку инсперато ударил на Ляхи и много их постинал и поколол, и пошел в поля волно чрез Медведовку; а Черницкий Бужин и Субботов спалил, и там в Суботове тело старого Хмелницкаго и Тимоша, сына его, забитого под Сачавою, казал з гробов в ринку выкинути на попелище. Субботов тогда был пуст; а псоз з Чигирина, з Суботова и от инших пустых мест украинских великое множество было, которые, чередами ходячи, не только мертвых трупы ели, але и живым людям шкодили. А Чернецкий, набравши скарбу и гармат, вышол з Чигирина для того, же и сам Тетера гетман до Полщи выражался, тилко Хлопицкий з Ляхами в Чигирине зостался.

Того ж року Ян Каземер, кроль полский, з войском полским, козацким и татарским, з другого боку Днепра, был за Днепром: Рождества Христова отправовал в Козелцу, из 88 Глухова добывал недель чотыры; а не доставши, отступил и пошол до Полщи, гди ж весна наступовала; а гди был в Корсуне, идучи на Зднестре, там Иосифа Нелюбовича Токалскаго, митрополиту, по Балабане, киевскаго, а Хмелницкаго, которого во иночестве названо Гедеоном, казал ззпровадити до Малбарку на заточение; а Антония Винницкого, учинил митрополитом, епископа перемискаго.84 Пропущено слово, вероятно: зостал?

85 Следует: Ромодановский.

88 Следует: Чернецкий.

87 Следует: Бужине.

88 Следует: и.1665. Тетера вышол из Чигирина, не здавши никому гетманства. /65/

Того ж року Бруховецкий Чигирина добывал недель четыри, а не добывши, отступил. По Тетере настал гетманом Опара; а потим его Татаре з козацкого табуру взяли его в Крым з собою; потим Дорошенко в Чигирине зостал гетманом.

Того ж року Буховецкий оженился на Москве.

1666. Солнце минилося, але не все, в Петровку, в пяток десятый по Воскресенни Христовом.

Того ж року была перепись по всей Малой России, по указу царя московского сколко всех людей на Вкраине — старых, и молодых, и в пелюшках.

Того ж року, на Святаго Пророка Илию, козаки, направлены от Дорошенка, убили Данка, полковника переясловскаго, и судию энералного, а потим и инших немало, и войшли в Переяслов и, выпаливши место, утекали за Днепр до Дорошенка.

Того ж року Никона, патриарху московскаго отринули от патриаршества — патриарха александрийский, другий антиохийский зложили, а невине, и в заточение послато, за росказам царя Алексея Михайловича.

1668. Бруховецкий гетман Алексееве Михайловичу, царю московскому, зменил, и воовод московских и Москву по городах велел бити.

Того ж року Москва Переяслова допалила и Нежин ввесь спалила.

Того ж року Дорошенко пришол под Полтаву...89 чернецкую раду, и Бруховецкий з Гадячого ишол в тую ж раду, и там его Запорожцы забили; а Дорошенко обоих сторон Днепра зостал гетманом.

Того ж року Романадовского 90, гетмана и воеводу московскаго, в Белых Вежах Татаре осадили и сына его покчнею 91 на бою взяли.

1669. Демьяна Многогрешнаго Москва в Глухове, третей неделе поста великаго, гетманом учинили, и той обрал себе житие в Батурине гетманское; и по нем иншие там гетманы жили.

1672. Цесарь турецкий сам был под Каменцем Подолским и взял его августа 18-го, а под Лвов посылал Канлан Пашу з войском турецким и татарским и Дорошенко с козакамы; который паша добывал его моцно, але не добыл; а Дорошенко послал до монастыря Креховского, с под Илвова, Ивана Мазепу на залогу. Каплан Паша не ведал того и послал часть войска турецкаго и татарскаго добывати до того ж монастыря; а гди пришло войско, там били их чернце, добре боронячися, и ханскаго забито сестренца гмойтом железным; и сам залога, Иван Мазепа, з ручнице много Турков побил; за що велми разгневался хам, и болшую громаду войска турецкого и татарскаго добывати послано. Видячи чернцы, же трудно оборонятися, здалися Туркам и дали за себе откупу: сребра церковнаго каралех чтиры и талярей тысячу. А как отишол от них Турок и пришли до цесара до Каменца Подольскаго, и на той час Михаил, кроль полский, Корибут Вишневецкий с посполитым рушением стоял в Великой Полщи под Голелсбем, а Ян Собецкий, гетман и маршалок великий короный, из войском карцяным полским был в Покутю, и под Калушим местом бил велми Орду; а сам вож их Адзидерей Салтан блудил по лесу пять дней, аж его мужик един выпроводил на дорогу, а он ему дал один чирвоный. А Лвовяне поступили дади 92, еднаючи Турков, сорок тысяч чирвоных золотых, а сорок тысячей талярей бытых, и дали в заставу им двох мищан Поляков, двох мищанов Ормян, и оны отступили от Илвова: але на тий (?) лет килка тих всех мищан Турчин в замку 93 за едного великого якогось Татарина пустил с Каменца до Лвова без датку вышпомяненой суммы.

1674 94. Михаил, кроль польский, в Ілвове умре.

Того ж року Собецкий, гетман и маршалок великий короный, из гетманом литовским Пацом, маючи при собе войска короного и литовского, збили Турков под Хотенем, после Покрове, и обоз взяли; над турецким войском был гетманом Гусий Паша; так як Собецкий 95 в замку хотенском грошей милион семь взял скарбу турецкого.

Того ж лета Ян Собецкий гетман зостал королем полским.89 Здесь, должно быть, пропуск.

90 Следует Ромодановскаго.

91 Вероятно, следует: под нею?

92 Вероятно, следует: дати?

93 Вероятно, следует: в замену?

94 Это описка, следует: 1673.

95 Вероятно, следует: там Ян Собецкий?1674. Цесарь турецкий сам особою своею другий раз вышол и, городы козацкие: Умань, Ладыжин, Збараж, Подгайци и иншие городы побуривши, людей множество великое забрали в полон: а той Дорошенко цесара на тое взрушил, бо Уманцы были избунтовалися и сами межи собою улицами билися, едны себе турецкими, а другие московскими называючи; як же пришол Турчин, так все погинули.

Того ж року, в пост великий, Демьяна Многогрешного, гетмана козацкого, на заточение в Сибирь послали, а Ивана Самойловича гетманом учинили.

1675. Петро Дорошенко царю московскому з Чигирина прислал санжатки турецкие. /66/

1676. Алексей Михайлович, царь московский, помер генваря 30 числа, а по нем зостал Федор Алексеевич, сын его.

Того ж року Петро. Дорошенко царю московскому Іюклонился, а лои.хав зовсем до Москвы на мешкание, и там был в чести царской; а поживши лета многа, помер на Москве.

Имбраин Паша Чигирина з великим войском добывал турецким и татарским, але, стративши войска часть болшую турецкого и татарскаго, сам три разы подбигал под закон уского (?), хотячи, абы его не забито; а потим отступил додому.

1678, Азем, везир турецкий, взял Чигирин месяца августа 11 числа.

Того ж року комета великая показалася, то есть звезда, зимою, с хвостом, а хилка недель трвала.

1681. Федор Алексеевич, царь московский, посылал Василиева Галичина з войском з великим на защит от Турков королю 96 Малороссийскому.

Того ж року месяца марта 23 числа гром был, против Лазоровой субботы, з страшною велми блисковицею.

Того ж року Федор Алексеевич дал монастыр Свинский под Печерский монастыр.

Того ж року на святаго Матфея земля треслася.

Того ж року Федор Алексеевич, царь московский, помер априля 27 числа; царствовал шесть лет и два месяцы.

Того ж року мая 15 числа стрелцы московские много бояр погубили в месте столечном, на Красной площаде; столп каменный там же были поставили, а потом его до основания розбили.

Того ж року Иоан и Петр Алексеевичи, царя Алексея Михайловича сыновьс, браты единоутробныя, почали царствовати в Москве; короновал их Ияким, патриарха московский.

1683. Инокентий Гизель, архимандрит печерский, умре; а по нем настал Варлаам Ясинский.

1684. Ян Третий, кроль полский, под Веднем, местом цесара християнскаго, Турков збил и скарбы взял там и намет везерский, которой был вдовж 50 сажаней, а вширь 40, а верхов мел 40, и корогв махометскую взявши, послал до Риму; а потим гонячи, который с под Ведня утекл, место великое царское, названое Стригонка, которое Турки завоевали були в то лето, того ж дня, якого взяли, цесареви отшукал, и там ковалерию турецкую тысячей 80 трупов положил; а Татаре утекли, бо их там убито тысячей тры.

1685. Иоан и Петр, цары московские, з Яном, кролем полским, учинили вечное з собою примерье.

Того ж року перший митрополит киевский Гедеон Святополк князь Четвертеиский от Иякима, патриарха московского, посвящен на Москве на митроіюлию Киевскую.

Того ж року в Глухове замок згорев старый августа 13 числа.

97 Иоан и Петр, цары московские, князя Василия Васильевича посылали воевать Крим; который з великим войском московским и козацким, пришедши на Самар, поставил город и назвал его: город Билигородский, и пошол был далей в Татарскую землю, але, не бывши в ней, вериулся. Там же Ивана Самойловича, гетмана козацкого, з двома сынами, взято на Сибирь, що хотел зрадити Москву, а з Ордою братерство имел.

98 Иоан и Петр, цари московские, того ж Галицина знову на Крим з великим войском московским и козацким посылали; а хан крымский стрел его с потугою татарскою и Орда вишалася около войска; там же войско Галицино было велми великое и шло, як вода, не застоновляючися, тилко отстреливалися; а пришедши под Перекопские ворота, не учинил жадной потребы, отшол до Москвы и заслан на заточение в Сибирь.99 Лазар Баранович, архиепископ черниговский, умре: жив лет всех 73, правил престол 36 лет; погребен в катедры Черниговской, за левым крилосом.

96 Вероятно, следует: краю?

97 Следует: 1687.

98 Следует: 1689.

99 Следует: 1693.1690. Саранча была великая мало не по всем свете.

Того ж року Иоаким, патриарха московский, помер марта 13 д.

Того ж року априля 3 числа Гедеон Святополк, митрополит киевский, умрс, а Варлаам Ясинский, архимандрит печерский, зостал митрополитом киевским; святил его на Москве Андриян, патриарха московский.

1691. Марта 4 числа, годин четыри на день, солнце менилося, на три части розделившися, и дуга посреде небес стояла рогами на полночь; трвало тое затмение на годину.

1692. Феодосий Углицкий стал архиепископом черниговским; посвящен от Андрияна, патриархи московского, на Москве. /67/

1695. Зима великая лежала и снегу было много велми до святаго Георгия Великомученика.

Того ж року Петр Алексеевич, царь московский, ходил под город турецкий Озов, и много войска там московского погинуло, отступил назад.

Того ж року Казикермен, город турецкий, Иван Мазепа, гетман козацкий, и Борис Петрович Шеремет з войском козацким взяли.

1696. Иоан Алексеевич, царь московский, преставился генваря 29 числа.

Того ж року зимою Орда была великая з Петриком на Вкраине.

Того ж року Феодосий Углицкий, архиепископ черниговский, помер, и похован в катедры Черниговской, за правым крилосом.

Того ж року Петр Алексеевич, царь московский, ходил в другой раз под Озов и взял его, за поводом Якова Лизогуба, полковника черниговскаго; который-то Лизогуб казал козакам своим засыпати фосу ровно з валом, и взяли его, зараз царь осадил людем своим московским.

1697. Ян Третий, кроль польский, умре. Был то пан мудрый и богатый и ялмужник великий, любил благочестивых, надавал на монастыри и церкви милостыню, и на войнах был сщасливый.

Того ж року Иоан Максимович зостал архиепископом чернеговским, святил его Андриян, патриарха московский, на Москве.

Того ж року Костантин Московский 100, киевский полковник, ходил з Палеем под Очаков, город татарский, и много ясыру и здобычи привезли.

Того ж року архимандрит в Чернигове, в монастыру Ильлинском Чернеговском, посвятился Лаврентий Крщенович; святил его Крутицкий митрополит.

1698. Август, княжения Саскаго, зостал королем полским.

Того ж року Яков Лизогуб, полковник черниговский, помер.

1699. Солнце минилося сентября 13 числа, когда Иван Мазепа был в Чернигове.

Того ж року на Вкраине хлеб был дорог.

Того ж року Турки Каменец Подольский Августове, королеве полскому, добровольне, з росказаня цесара своего, отдали.

Того ж року Иосиф Шумлянский, епископ лвовский, зостал унеятом.

Того ж року Михаил Лежанский, архимандрит новгородский северский, умре.

1700. Андриян, патриарха московский, умре октября 16 числа.

Патриарха первый стал в Москве 1589, генваря 26 числа; от того времени до кончины Андрияна, московского патриархи, бысть престол в Москве патриарший.

Того ж року кроль шведский Полщу звоевал, за поводом Сапеги, гетмана великого литовскаго, которой против кроля полскаго Августа востал.

Того ж року Иван Обидовский, полковник нежинский, будучи гетманом наказным, под Руговлем 101, местом шведским, помер, и похован в Печерском Киевском монастыре.

1702. Василий Бурковский, обозный генералный козацкий, марта 4 числа умре; похован в монастырю Елецком Черниговском, похован в паперте, по правом боце.

1703. Июль месяц небесный настал, в пяток, июня 5-го числа, и зараз, в неделю о полудню, 7-го числа того ж месяца, на небе виденый был и две звизды были близко него, и потом, пред заходом слонца, невидети было его аж до своего часу звычайнаго — в вечер.[Відсутні в цьому списку записи 1704-1725 наявні у виданні О. Лазаревського]1729. Земля в Киеве тряслася.

Того ж року звоница Печерская и Доброго Николая починалися.

1731. В Чернигове, в монастыре Иллинском, церков великая Живоначальная Тройца изгорела.

1729. (?) Архимандрит печерский Иоаникей Сенатович умре; а по нем Копа Роман был посылан от собору Печерскаго в Москву, а приехавши з Москвы стал архимандритом печерским.

Того ж года архиерей киевский Варлаам Ванатович, будучи у великом гневу и соре из Печерским монастырем и войтом киевским Димитрием Полоцким и князем Иваном Юревичем Трубецким, в Петербург взят.

1744. В вечер комета видена была на небесе, сирич необычная звизда, на запад солнца, от которыя промины исходили на подобие метлы, и являлася чрез всю зиму и болше.

Того ж года государиня императрица Елисавет Петровна из наследником и наследницею в Киеве на богомоле были.

1749. Саранча великая была и хлеб весма дорог был.

Того ж года Глухов выгорел и другие города погорели.

1750. В Глухове, на элекции или на постановлении гетманом Разумовского, архиерей чернеговский Амросий Дубневич умре 102.100 Следует: Мокиевский.

101 Т. е. Ругодевом — Нарвою.

102 Приписка на другом листе и отличным почерком: 1808 года месяца сентября 27-го Троецкаго монастыря Черниговскаго церкви Тройци и Воведение, при окончании литургии, згорели.© Сканування та обробка: Максим, «Ізборник» (http://litopys.kiev.ua)
19.IX.2004‹‹   Попередня     Головна     Наступна (видання Лазаревського)


Етимологія та історія української мови:

Датчанин:   В основі української назви датчани лежить долучення староукраїнської книжності до європейського контексту, до грецькомовної і латинськомовної науки. Саме із західних джерел прийшла -т- основи. І коли наші сучасники вживають назв датський, датчанин, то, навіть не здогадуючись, ступають по слідах, прокладених півтисячоліття тому предками, які перебували у великій європейській культурній спільноті. . . . ) 


Якщо помітили помилку набору на цiй сторiнцi, видiлiть ціле слово мишкою та натисніть Ctrl+Enter.

Iзборник. Історія України IX-XVIII ст.