Опитування про проект правопису на сайті Ізборник                                        


Попередня     Головна     Наступна

ПРИМІТКИНаукова спадщина М. Драгоманова, незважаючи на її величезний обсяг і принципове значення у розвитку суспільної і гуманітарної думки на Україні та в Росії, видавалася дуже нерівномірно, епізодично. Найближчий співробітник вченого М. Павлик доклав подвижницьких зусиль до публікації його епістолярію та фольклористичних студій українською мовою. «Розвідки Михайла Драгоманова про українську народну словесність» (у 4 томах, 1899 — 1907) і досі є єдиним найбільш систематизованим виданням такого типу, хоча тут ще не було жодних наукових коментарів. Важливою текстуальною базою для дослідників продовжують залишатися видання «Собрание политических сочинений М. П. Драгоманова», в 2 томах (Париж, 1905 — 1906) і «Политические сочинения», видання за редакцією I. M. Гревса і Б. О. Кистяківського (М., 1908. T. 1). Надруковані українськими емігрантами однотомники «Драгоманов Михайло. Збірка політичних творів», за редакцією Павла Богацького (Прага; Нью-Йорк, 1937) і «Архів Михайла Драгоманова: Листування Київської Старої Громади з М. Драгомановим (1870 — 1895 pp.)» (Варшава, 1937) — цінна спроба саме наукового опрацювання цієї важливої частини драгоманівської спадщини. На Радянській Україні лише в 1970 році побачили світ «Літературно-публіцистичні праці М. П. Драгоманова» (у 2 томах; упорядники І. С. Романченко, В. В. Лисенко) — єдино приступна широкому читачеві лектура праць літературознавця, публіциста, хоча ще на початку 20-х років Українська Академія наук ухвалила видати повні зібрання праць Т. Шевченка, В. Антоновича, М. Драгоманова. І лише зараз згідно з ухвалою Республіканського ювілейного комітету по відзначенню 150-річчя з дня народження М. П. Драгоманова робляться перші організаційні заходи по виданню у найближчі роки 20-томного зібрання його праць.

Даниною світлій пам’яті вченого є цей оперативно підготовлений видавництвом однотомник. До нього включено не лише суто історичні праці («Положение и задачи науки древней истории», «Борьба за духовную власть и свободу совести в XVI — XVII столетии»), а й фольклористичні студії, де висновки історика спираються на факти духовного розвитку народу — історичні думи та пісні. З огляду на обмежені розміри тому ми змушені вдатися до публікації цілісних уривків із таких фундаментальних праць, як «Исторические песни малорусского народа» (в 2 томах) чи «Нові українські пісні про громадські справи. 1764 — 1880». Уперше друкуються у зібранні історико-популярні праці М. Драгоманова «Про українських козаків, татар та турок», «Пропащий час: Українці під Московським царством», а також окремі соціологічно-публіцистичні трактати, зокрема з національних проблем на Україні. Із поданих у томі матеріалів у згаданому двотомнику 1970 року друкувалися лише стаття «Шевченко, українофіли і соціалізм» і почасти «Чудацькі думки про українську національну справу». Не претендуючи на вичерпне представлення у томі тільки історичних досліджень М. Драгоманова (скажімо, лише монографічні дослідження з історії античного світу і Середньовіччя зайняли б кілька томів), хотілося після видавничої тривалої перерви відкрити читачеві широкий світ наукових зацікавлень вченого — історика, мислителя, де логіка конкретно-історичного аналізу фактів, подій слугувала інструментом пізнання суперечливої дійсності 70 — 90-х років XIX століття і підпирала його прогнози соціолога-політика.

Статті згруповано в хронологічному порядку, за часом першої їх публікації. Том завершується мемуарами Драгоманова про своїх учителів, що в радянський час теж не передруковувались. Публікація здійснюється за сучасною орфографією та пунктуацією із врахуванням притаманних Драгоманову особливостей (зберігаються і властиві йому написання географічних назв, прізвищ — наприклад, Омір замість Гомер). З огляду на відсутність рукописів друкованих статей і на різну мовно-правописну традицію у київських, львівських і женевських виданнях-паршодруках ми намагались уніфікувати правописні моменти (наприклад, вживання дублетних форм тілько і тільки, кожний і кождий) не стільки по всьому тому, скільки у межах кожної конкретної статті. Явні описки виправляються беззастережно, окремі редакторські розкриття скорочень і тому подібне подаються у квадратних дужках.

Видання супроводжується примітками та іменним покажчиком.

Примітки до статей склали кандидат філологічних наук P. C. Міщук і кандидат історичних наук В. С. Шандра (до статей «Положение и задачи науки древней истории», «Борьба за духовную власть и свободу совести в XVI — XVII столетии»).

У процесі роботи нам доводилося скористатися послугами бібліографа M. О. Мороза, за що складаємо йому щиру подяку.


МАЛОРОССИЯ В ЕЕ СЛОВЕСНОСТИ

[Рец. на кн.:] Малороссия (Южная Русь) в истории ее литературы с XI по XVIII век. И. Г. Прыжов. Воронеж, 1869


Вперше за підписом П. Т-ев (Толмачев) надруковано в журн. «Вестник Европы» (1870, кн. 6, с. 754 — 801). Включалось до зібрання: Драгоманов М. Розвідки про українську народню словесність і письменство / Зладив М. Павлик. T. 1 // Зб. філол. секції Наук. тов-ва ім. Шевченка. Львів, 1899. Т. 2. С. 1 — 47 (у перекладі українською мовою). Ця стаття є розгорнутою рецензією на працю відомого російського фольклориста Івана Гавриловича Прижова (1827 — 1885), дослідника міфологічної зоології, і продовжувала серію українознавчих праць М. Костомарова, О. Пипіна та інших у літературно-художньому і громадсько-політичному журналі «Вестник Европы» (виходив у Петербурзі в 1866 — 1918 роках).

Подається за першодруком.


1 Йдеться про видатних діячів в історії Київської Русі: літописця Нестора (пом. 1113), автора «Житія Феодосія, ігумена Печерського» (бл. 1091), гіпотетичного упорядника «Повісті временних літ»; Володимира Мономаха (1053 — 1125), великого київського князя, автора «Повчання», а також про безіменного автора «Слова о полку Ігоревім»; про останнього див. у кн.: Махновець Л. Про автора «Слова о полку Ігоревім». К., 1989.

2 Острог — місто на Волині (нині Ровенської обл.), власність князів Острозьких у XVI — першій пол. XVII ст., де було створено авторитетну школу, друкарню, гурток антиуніатських літераторів, що й дало підстави сучасникам називати місто українськими Афінами.

3 Острозькі: Костянтин Іванович (бл. 1460 — 1530) — великий литовський гетьман; Костянтин (Василь) Костянтинович (1526 — 1608) — український магнат, київський воєвода. Останній відомий своїм культурним меценатством, підтримкою православної церкви і ворожістю щодо селянсько-козацьких повстань К. Косинського і С. Наливайка.

4 Могила Петро Семенович (1596 — 1647) — церковний і освітній діяч України. Засновник Києво-Могилянської колегії, згодом київської академії.

5 Дмитрій Ростовський (Туптало Данило; 1651 — 1709) — український і російський письменник, церковний і культурний діяч, митрополит ростовський. Автор популярної чотиритомної «Четьї-Мінеї».

6 Баранович Лазар (бл. 1620 — 1693) — український церковний, політичний, освітній діяч і письменник. Певний час виконував обов’язки київського митрополита, організував друкарню в Новгороді-Сіверському. Виступав за збереження політичної автономії України у складі Росії.

7 Прокопович Феофан (1681 — 1736) — український і російський письменник, учений, культурний діяч. Будучи ректором Києво-Могилянської академії, виїхав до Петербурга, де за дорученням Петра I фактично став очолювати православну церкву.

8 За відсутністю кращого (фр.).

9 Міклошич Франц Ксавер (1813 — 1891) — австрійський філолог-славіст, словенець за походженням. Визнавав самобутність української мови.

10 Шлейхер Август (1821 — 1868) — німецький мовознавець, один із засновників порівняльно-історичного мовознавства, чл.-кор. Петербурзької АН (1858). Автор «Компендіума порівняльної граматики індогерманських мов» (1861).

11 Ламанський Володимир Іванович (1883 — 1914) — російський учений-славіст. Автор праці «Об изучении греко-славянского мира в Европе» (1870). Засновник цілої школи славістів у Росії.

12 Срезневський Ізмаїл Іванович (1812 — 1880) — російський і український філолог, славіст, історик, палеограф. Спочатку у статті «Погляд на пам’ятки української народної словесності» (1834) обстоював незалежність української мови, згодом визнавав її наріччям російської. Упорядник «Украинского альманаха», «Запорожской старины».

13 Лавровський Микола Олексійович (1825 або 1827 — 1899) — російський вчений-славіст, автор праці «Про візантійський елемент у мові договорів руських з греками» (1853).

14 Максимович Михайло Олександрович (1804 — 1873) — український вчений-історик, фольклорист, етнограф, літературознавець, перший ректор Київського університету. Драгоманов присвятив йому свою статтю «М. А. Максимович: Его литературное и общественное значение» («Вестник Европы». 1874. Кн. 3. С. 442 — 453).

15 Головацъкий Яків Федорович (1814 — 1888) — український поет, історик, етнограф, фольклорист. Упорядник цінного збірника «Народні пісні Галицької і Угорської Русі» (В 4 кн. М., 1878). Після еміграції зі Львова (1867) — голова Віленської археографічної комісії.

16 Бодянський Осип Максимович (1808 — 1877) — український та російський філолог, історик, письменник і перекладач, професор кафедри історії й літератури слов’янських наріч у Московському університеті, редактор «Чтений Московского общества истории и древностей российских».

17 Костомаров Микола Іванович (1817 — 1885) — український і російський історик, етнограф, письменник. Один із засновників Кирило-Мефодіївського братства. Автор численних історичних монографій з історії України та Росії (див. зокрема: Костомаров Н. И. Исторические произведения. Автобиография. 2-е изд. К., 1990). Костомаров рецензував ряд праць М. Драгоманова, нерідко з ним полемізуючи; в свою чергу, Драгоманов опублікував біографічний нарис «Микола Іванович Костомаров» (Світ. 1881. № 1 — 2).

18 Буслаєв Федір Іванович (1818 — 1897) — російський філолог і мистецтвознавець, академік Петербурзької АН (з 1860 p.). Фольклористичні праці 70-х років, зокрема «Мандрівні повісті і оповідання» (Рус. вестн. 1874. № 4; 5), які засвідчили відхід ученого від міфологічної школи до теорії взаємного літературного спілкування між народами, позначились на працях М. Драгоманова. Уклав «Историческую хрестоматию церковнославянского и древнерусского языков» (М., 1861).

19 Цитата із відгуку В. Бєлінського на «Древние российские стихотворения, собранные Киршею Даниловым» (див.: Собр. соч.: В 10 т. М. 1979 Т. 4. С. 180).

20 Тобто у «Збірнику українських пісень» (К., 1849).

21 Йдеться про відому фольклорно-історичну збірку «Записки о Южной Руси» (В 2 т. СПб., 1856 — 1857), укладену і видану Пантелеймоном Кулішем. У ній вміщено ряд переказів, легенд, історичних дум і пісень поруч з описом середовища, де ці твори побутували.

22 Тобто «Малорусский литературный сборник», виданий Данилом Лукичем Мордовцем (1830 — 1905), майбутнім українським і російським письменником, автором численних історичних романів, активним діячем української колонії у Петербурзі. У збірнику були опубліковані фольклорні записи М. Костомарова, здійснені ним на Волині.

23 Шишацький-Ілліч Олександр Васильович (1828 — 1859) — український поет і етнограф, редактор неофіційної частини «Черниговских губернских ведомостей».

24 Мокоша — давньоруська богиня плодючості, «мати урожаю» (див.: Рыбаков Б. А. Язычество Древней Руси. М., 1988. С. 437 — 446).

25 Тобто з використанням таких джерел, як «Короткі географічні, політичні та історичні відомості про Малу Росію» (СПб., 1773), «Короткий літопис Малої Росії з 1506 по 1770» (СПб., 1777) Василя Григоровича Рубана (1742 — 1795), українського і російського письменника, та «Історії русів», приписуваної Георгію Кониському (1717 — 1795), українському письменнику, білоруському архієпископу. Перше видання «Історії русів» здійснено О. Бодянським під титулом «Сочинение Георгия Кониского» (М., 1846).

26 «Чтения Московского общества истории и древностей» — точна назва: «Чтения в Императорском обществе истории и древностей российских».

27 Погодін Михайло Петрович (1800 — 1875) — російський історик, письменник, журналіст, публіцист. Послідовник норманізму в історичних концепціях, заперечував факт самобутності українського народу. Зібрав велике архівосховище.

28 Стасов Володимир Васильович (1824 — 1906) — російський музикальний і художній критик; з приводу його поглядів на можливе походження билин Драгоманов написав статтю-рецензію «Новий погляд на великоруський богатирський епос Влад. Стасова» (Правда. 1869. № 26 — 31).

29 Гірей-Менглі (пом. 1515) — кримсько-татарський хан (1468 — 1515), який підтримував дружні взаємини з урядом Івана III і вів постійні війни з Польщею та Литвою, у 1482 р. його орда зруйнувала Київ.

30 Йдеться про «Початкове, або Києво-Печерське зведення 1097 p.», що становило основу «Повісті временних літ» і звідки починались «Лаврентіївський літопис» (1116) та «Іпатіївський літопис», до останньої входив як складова частина «Київський літопис» про події з 1111 по 1200 p.; також про другу частину «Галицько-Волинського літопису» (бл. 1290), де використані князівська хроніка, літопис про литовських князів та антитатарські розповіді (див.: Літопис руський / За Іпатським списком переклав Леонід Махновець. К., 1989).

31 Йдеться про так званий «Густинський літопис» поч. XVII ст., який містить виклад історії України з часів Київської Русі до 1597 р., засновується на численних історичних джерелах.

32 Длугош Ян (1415 — 1480) — давньопольський історик, автор величезної «Historica polonica», цінної пам’ятки середньовічної історіографії, де широко використано архіви різних країн.

33 Кромер Мартин (1512 — 1589) — польський письменник, автор полемічних антипротестантських видань, зокрема «De origine et rebus gestis polonorum libri XXX» (Базель, 1555).

34 Гвагніні (y Драгоманова: Вагнини.) Александрі (1538 — 1614) — польський історик, з походження італієць; автор, очевидно, разом із М. Стрийковським, книги «Хроніка Європейської Сармації» (Краків, 1611).

35 Білозерський Микола Михайлович (1833 — 1896) — український фольклорист і етнограф, редактор «Черниговских губернских ведомостей», видавець зб. «Южнорусские летописи» (К., 1856. T. 1), автор цінних спогадів про Шевченка.

36 «Синопсис» («Київський синопсис») — перший узагальнений нарис з історії України і Росії, перше видання якого у Києві (1674) здійснив архімандрит Гізель Іннокентій.

37 Лібели — пасквілі (від анонімних заяв, переважно доносів, до суду у римлян).

38 Скорина Франциск (Георгій) (бл. 1485 — бл. 1550) — білоруський першодрукар, громадський і культурний діяч. У заснованій ним 1517 p. y Празі друкарні видав білоруською мовою Псалтир і Біблію.

39 Фіоль Швайпольт (бл. 1460 — 1526) — першодрукар церковно-слов’янських книг кирилицею (Краків, 1483 — 1491).

40 Будний Симон (бл. 1530 — 1593) — білоруський культурно-освітній діяч, один із керівників реформаційного руху у Білорусії й Литві. Виступав проти церковного догматизму, проти ігнорування рідної мови в писемності.

41 Федоров Іван (бл. 1525 — 1583) — російський першодрукар, один із засновників книгодрукування на Україні. Створив Львівську (1573) та Острозьку (1581) друкарні.

42 Ходкевич Григорій (пом. 1542) — литовський гетьман, у маєтку якого в Заблудові (нині Мінської обл.) І. Федоров і П. Мстиславець надрукували «Євангеліє учительне» (1569) і «Псалтир» (1570).

43 Поцій (Потій) Іпатій (1541 — 1613) — київський греко-католицький (уніатський) митрополит (1600 — 1613), один із організаторів Брестської церковної унії (1596).

44 «Апокрисис» — полемічний щодо Брестської церковної унії 1596 р. та папства твір Філалета Христофора, українського письменника 2-ї пол. XVI — поч. XVII ст. Висловлювалось припущення, що під цим псевдонімом ховався польський письменник Христофор Броневський (перекручено — М. Бронський).

45 Тобто Івана Вишенського (нар. між 1545 — 1550 — помер 1620) — українського письменника-полеміста, автора численних посланій, в тому числі «Краткословного отвЂта Петру Скарзіе».

46 «Акты Южной и Западной Руси» — видання матеріалів переважно з історії України та Білорусії XIV — XVII ст., здійснене Археографічною комісією (СПб., 1863 — 1892). Редактором більшості томів був М. Костомаров.

47 Александр VI (в миру Родріго Борджіа; бл. 1431 — 1503) — папа римський з 1492 р.

48 Лев X — папа римський в 1513 — 1521 pp.

49 Йдеться про Людовіка XVI (1754 — 1793) — французького короля (1774 — 1792) з династії Бурбонів. Під час народного повстання був засуджений за контрреволюційні дії.

50 Макіавеллі Пікколо (1469 — 1527) — знаменитий італійський політичний письменник.

51 Цвінглі Ульріх (1484 — 1531) — швейцарський церковний реформатор і політичний діяч, ідеолог одного з найрадикальніших напрямів у протестантизмі — цвінгліанства.

52 Савонаролла Джіроламо (1452 — 1498) — італійський релігійно-політичний реформатор, проповідник ідей аскетизму, республіканського правління під зверхністю папи. Страчений після звинувачення в єресі.

53 Лютер Мартін (1483 — 1546) — діяч церковної Реформації у Німеччині, який проголошував врятування душі через особисту віру, дешеву церкву, секуляризацію церковного майна.

54 Скарга (Павенський) Петро (1536 — 1612) — польський політичний діяч, ксьондз-єзуїт. Користуючись підтримкою короля Сигізмунда III, сприяв посиленню католицизму в Польщі і прийняттю Брестської унії 1596 р.

55 Смотрицький Мелетій Герасимович (бл. 1578 — 1663) — український письменник-полеміст, філолог, церковний і освітній діяч. Автор першої української граматики (1618). Виступаючи проти Брестської церковної унії, видав ряд полемічних творів, згодом прийняв греко-католицьку віру.

56 Самойлов Олександр Миколайович (1744 — 1814) — російський державний діяч, командував таврійським армійським корпусом, згодом генерал-прокурор і державний скарбник.

Бунт Косинського — перше велике селянсько-козацьке повстання на Україні під проводом гетьмана Криштофа Косинського (1591 — 1593). Почавшись із його особистого невдоволення утисками польсько-шляхетської влади, воно переросло в широкий протест народних мас проти польського засилля на Україні.

58 Сагайдачний (Сагайдачний-Конашевич) Петро Кононович (пом. 1622) — гетьман українського реєстрового козацтва. Під його керівництвом було здійснено успішні походи проти султанської Турції і Кримського ханства.

59 Борецький Іов (пом. 1631) — український церковний, політичний і освітній діяч. Перший ректор Київської братської школи, київський православний митрополит (1620 — 1631).

60 Адріан (1636 — 1700) — останній всеросійський патріарх.

61 Довгалевський Митрофан — український письменник XVIII ст. Автор ряду драм та курсу поетики.

62 «Летопись Самовидца о войнах Хмельницкого» — український козацько-старшинський літопис XVII ст., де широко показана народно-визвольна війна 1648 — 1654 pp., стверджується ідея автономії України. «Літопис Самовидця» уперше підготував до друку і видав член Київської громади О. І. Левицький. Його авторство приписують генеральному підскарбію Романові Ракушці-Романовському (1623 — 1703).

63 Йдеться про щоденник, який, за припущеннями С. Величка, нібито уклав секретар Богдана Хмельницького Зорка Самійло. Радянські вчені твердять про міфічність цієї особи (див.: Петровський М. Н. Псевдо-Діаруш Самійла Зорки. К., 1928).

64 «Сказание о войне казацкой» — перша частина чотиритомного козацько-старшинського літопису Величка Самійла (помер після 1728). У ній використано козацькі літописи про події 1648 — 1659 pp., іноземні хроніки С. Окольського, С. Пуффендорфа та інші джерела.

65 Грабянка Григорій Іванович (пом. бл, 1738) — український козацький літописець. Будучи гадяцьким полковником, клопотався про повернення Україні автономії. Автор великого літописно-історичного твору «Действия презельной и от начала поляков крвавшей небывалой брани Богдана Хмельницкого, гетмана Запорожского, с поляки... Року 1710».

66 Тут ідеться про десятитомний щоденник українського мемуариста Марковича Якова Андрійовича (1696 — 1770), який обнімає період 1717 — 1767 pp. Виданий частково під назвою «Щоденні записки генерального підскарбія Якова Андрійовича Марковича» (М., 1959. Ч. 1 — 2).

67 «Диариуш» Ханенка — щоденні записи представника української старшини Миколи Даниловича Ханенка (1691 — 1760), онука гетьмана Правобережної України, які написані на підставі особистих вражень автора у Москві 1722 р.

68 «История русое» — історичний твір, написаний досі не встановленим автором у кінці XVIII — на поч. XIX ст. Відбиваючи історичні події з найдавніших часів до 1769 p., цей твір був позначений ідеєю автономізму України і європейського республіканізму. Ця видатна літературна пам’ятка мала величезний вплив на Пушкіна, Гребінку, Гоголя, раннього Куліша, Костомарова, Шевченка.

69 Пуффендорф Самуель фон (1632 — 1694) — німецький правознавець та історик. Будучи з 1677 р. державним шведським історіографом, включав

у свої праці відомості про визвольну війну на Україні в 1648 — 1654 pp. Розвивав ідею природного права.

70 Полетика Василь Григорович (1765 — 1845) — збирач документальних матеріалів з історії України XVI — XVIII ст. О. М. Лазаревський припускав думку про його участь у створенні «Історії русів».

71 Румянцевський опис Малоросії, або Генеральний опис Малоросії — перепис 1765 — 1769 pp. населення і господарств Лівобережної України з метою запровадження підвищеного оподаткування. Його матеріали нині зберігаються в Центральному державному історичному архіві (далі: ЦДІА) УРСР у м. Києві та рукописному відділі ЦНБ АН УРСР.

72 Чепа Андріан Іванович (1760 — бл. 1822) — колекціонер документів з історії України. Служачи в канцелярії малоросійського губернатора П. О. Румянцева, зібрав великий архів, у більшості згодом втрачений.

73 Шафонський Опанас Филимонович (1740 — 1811) — історик, статистик, етнограф, лікар, автор «Чернігівського намісництва топографічний опис з коротким географічним і історичним описом Малої Росії, з частин якої це намісництво складено» (К., 1851).

74 Лазаревський Олександр Матвійович (1834 — 1902) — український історик. Досліджував історію Лівобережної України. Здійснив ряд важливих документальних публікацій («Щоденник генерального підскарбія Якова Марковича». К., 1893 — 1897. Вип. 1 — 3 та ін.).

75 Симоновський Петро Іванович (1717 — 1809) — український історик. Автор «Краткого описания о казацком малороссийском народе и о военных его делах», виданого О. Бодянським (М., 1847), де обстоював політичну автономію України.

76 Бантиш-Каменський Дмитро Миколайович (1788 — 1850) — російський і український історик і археограф. Автор «Истории Малой России» (В 4 т. М., 1822), багатого фактичним матеріалом «Словаря достопамятных людей Российской земли» (В 5 ч. М., 1836).

77 Рігельман Олександр Іванович (1720 — 1789) — російський історик, військовий інженер, топограф. Автор компілятивного «Летописного повествования о Малой России и ее народе и козаках вообще...» (В 4 ч. М., 1847).

78 Міллер Орест Федорович (1833 — 1889) — російський літературознавець, фольклорист, професор Петербурзького університету. У праці «Илья Муромец и богатырство киевское» відчутний вплив міфологічної теорії. Драгоманов полемізував із положеннями його доповіді «О великорусских былинах сравнительно с малорусскими думами», виголошеними на археологічному з’їзді у Києві (див.: Киевлянин. 1874. №109). Пізніше він доповнив лекції Міллера «Русская литература после Гоголя (за исключением демократической)» своєю статтею «Т. Г. Шевченко» (Неделя. 1874. № 37).

79 Археографічна комісія в Києві (або Тимчасова комісія для розгляду давніх актів у Києві) — наукова установа, створена 1843 р. при канцелярії київського, подільського й волинського генерал-губернатора. Вона видала ряд цінних джерел з історії України.

80 Після поразки повстання Косинського Северин Наливайко (пом. 1597) у 1594 — 1596 pp. об’єднав навколо себе селян та козаків і зробив ряд походів у Молдавію проти турків та на Волинь і Білорусію — проти польського коронного війська. Під час облоги повсталих поблизу Лубен незадоволена старшина видала Наливайка гетьманові Жолкевському.

81 Братковський Данило (пом.. 1702) — український громадський діяч і письменник. За виступи проти ополячення та покатоличення українського населення, за підтримку антишляхетського визвольного руху був замучений польською шляхтою у Луцьку.

82 Палій (Гурко) Семен Пилипович (в 40-х pp. XVII ст. — 1710) — фастівський полковник, керівник визвольної боротьби проти польської шляхти (кін. XVII — поч. XVIII ст.).

83 Немирич Юрій (пом. 1659) — високоосвічений український шляхтич. Разом із Виговським був ініціатором укладення Гадяцького договору.

84 Виговський Іван Остапович (пом. 1664) — гетьман України (1657—1659). Очолив шляхетсько-старшинську верхівку, яка дотримувалася пропольської орієнтації. Не чужий амбіцій і корисливості. Використовуючи антиросійські настрої окремих старшин, Виговський уклав із польським королем Гадяцький договір (1658), який містив важливі пункти щодо автономії України, хоча й не зреалізованої в тих умовах. Неприязнь Виговського до Москви і до простолюду стала причиною народного повстання.

85 Гізель Інокентій (1600 — 1683) — український освітній і церковний діяч, історик. Був ректором Києво-Могилянської колегії (з 1645 p.), архімандритом Києво-Печерської лаври (з 1656 p.).

86 Кримське ханство — татарська феодальна держава на території Кримського півострова, пониззя Дніпра, Приазов’я і Прикубання у 1449 — 1783 pp., яка проводила здебільшого протурецьку політику і спустошувала українські і російські землі.

87 Султанська Турція загарбала Кам’янець (Кам’янець-Подільський) у 1672 р. і повернула його шляхетській Польщі 1699 р. в результаті поразки у війні з Росією, Австрією, Польщею та Венецією.

88 Свирговський (Свірчевський) Іван (пом. 1574) — український гетьман, який разом із молдавським господарем Івоном вів збройну боротьбу проти турків, визволив частину Валахії, але внаслідок зради бояр потрапив у полон і загинув.

89 Цебто «Русалка Дністрова».

90 Чалий Сава (пом. 1741) — полковник надвірного війська магнатів Потоцьких у Немирові. Перейшов під час повстання гайдамаків на їх бік, згодом присягнув на вірність польсько-шляхетському урядові, за що був скараний гайдамаками.

91 Калниш (Калнишевський) Петро Іванович (бл. 1690 — 1803) — останній кошовий Запорізької Січі. Здібний воєначальник, він, хоча й скорився указу Катерини II про зруйнування Січі, був ув’язнений у Соловецькому монастирі.

92 Кішка Самійло (пом. 1602) — гетьман українського реєстрового козацтва (1599 — 1602). Після майже 25-річного турецького полону організував повстання невольників і, вирвавшись з неволі, повернувся на Україну. Цей факт оспіваний у народній думі. Згодом гетьман Кішка водив козаків у похід до Молдавії (1600) та до Лівонії (1601 — 1602).

93 Йдеться про засновані козаками монастирі: Межигірський у Києві та Трахтемировський (Трехтимирівський) під Каневом.

94 Підкова Іван (пом. 1578) — молдавський господар (1577 — 1578). Бувши свого часу запорізьким козаком, спираючись на козацькі загони, вів антитурецьку політику. Підступно захоплений у Немирові і страчений за наказом польського сейму у Львові. Виведений у народній думі в образі Серп’яги.

95 Кумівщина — бій між селянсько-козацькими повстанцями під проводом Павлюка і польсько-шляхетським військом польного гетьмана М. Потоцького під селом Кумейками (нині Черкаського р-ну Черкаської області) 6 (16) грудня 1637 р.

96 Бібіков Дмитро Гаврилович (1792 — 1870) — російський державний діяч, київський військовий губернатор (1837 — 1852), київський, подільський і волинський генерал-губернатор, міністр внутрішніх справ (1852 — 1855). За його участю було розгромлено Кирило-Мефодіївське товариство, велася політика на зменшення польського впливу на Правобережній Україні, проведено інвентарну реформу 1847 — 1848 pp.

97 Шульгін Яків Миколайович (1851 — 1911) — український історик. Автор праць з історії Лівобережної України 2-ї пол. XVII — XVIII ст. та з історії Коліївщини. Давав кошти М. Драгоманову на видання «Громади».

98 «Киевлянин» — літературно-політична газета Південно-західного краю, яка виходила в 1864 — 1918 pp. y Києві і здебільшого займала реакційні позиції щодо українського питання, хоча й публікувала окремі виступи д. Свидницького, М. Лисенка, І. Нечуя-Левицького.
Попередня     Головна     Наступна


Опитування сайту «Ізборник»:

Веб-опитування про проект правопису:   Українська національна комісія з питань правопису підготувала проект нової редакції Українського правопису, громадське обговорення якого триватиме до 15 вересня 2018 року. На розгляд громадськості були винесені нові правила передачі деяких власних і загальних назв, відмінювання, написання слів з великої букви, правопис іменників з числівником пів та ін. Ваші відповіді допоможуть оцінити суспільне ставлення до чинної мовної норми та запропонованих змін. Опитування )Якщо помітили помилку набору на цiй сторiнцi, видiлiть ціле слово мишкою та натисніть Ctrl+Enter.