Опитування про проект правопису на сайті Ізборник                                        


Попередня     Головна     Наступна


ИСТОРИЧЕСКИЕ ПЕСНИ МАЛОРУССКОГО НАРОДА С ОБЪЯСНЕНИЯМИ ВЛ. АНТОНОВИЧА И М. ДРАГОМАНОВА

Предисловие


Вперше надруковано як передмову до двотомного збірника «Исторических песен малорусского народа» (К., 1874, т. 1, с. I — XXIV). Цензурний дозвіл 10 серпня 1874 року.

На спільну працю М. Драгоманова і В. Антоновича з’явились численні відгуки, зокрема видатних вітчизняних і зарубіжних славістів (М. Костомарова, Ол. Веселовського, В. Ягича, Б. Хаджеу, А. Рембо, У. Рольстона, В. К. Морфіла), а сама вона була відзначена Уваровською премією. До зібрань творів не включалась.

Подається за першодруком.


1 Антонович Володимир Боніфатійович (1834 — 1908) — український історик, археолог, етнограф, громадський діяч. Входив до складу гуртка «хлопоманів» у Київському університеті, згодом був активним членом Київської громади і місцевого відділу Географічного товариства, головою Товариства Нестора-літописця (з 1881 p.). Був у близьких взаєминах із Драгомановим, який офіційно опонував магістерську дисертацію Антоновича «Последние времена казачества на правой стороне Днепра». Згодом їхні відносини погіршились на грунті розходження у поглядах на проблему подальшого правового і культурного розвитку України, її взаємин з Росією та Заходом тощо (див., зокрема, лист М. Драгоманова до В. Антоновича від 10 вересня 1885 р. (Архів Михайла Драгоманова. Варшава, 1938. С. 30 — 42).

2 Цертелев (Церетелі) Микола Андрійович (1790 — 1869) — український і російський фольклорист, упорядкував і видав збірку «Опыт собрания старинных малороссийских песен» (СПб., 1819) із записами 12 дум.

3 Лукашевич Платон Якимович (бл. 1806 — 1887) — український фольклорист і етнограф, видавець збірки «Малороссийские и червонорусские народные думы и песни» (СПб., 1836).

4 Метлинський Амвросій Лук’янович (1814 — 1870) — український поет-романтик, видавець, упорядник збірки «Народные южнорусские песни» (1854), яку високо оцінив М. Драгоманов. Це одне з найповніших зібрань народних дум та історичних пісень середини XIX ст.

5 Йдеться про «Малороссийский литературный сборник» (Саратов, 1858), укладений Д. Мордовцем здебільшого із матеріалів, зібраних М. Костомаровим у 40-х pp. XIX ст. на Волині.

6 Вацлав з Олеська (літ. псевдонім Залеського Вацлава Міхала; 1799 — 1849) — польський фольклорист, упорядник двотомної збірки «Польські та українські пісні галицького люду» (Львів, 1833).

7 Паулі Жегота (1814 — 1895) — польський фольклорист, історіограф, видавець двотомного збірника «Пісні українського люду в Галичині» (Львів, 1838 — 1840), де були, як аргументовано довів М. Возняк, використані чужі фольклорні записи.

8 Шашкевич Маркіян Семенович (1811 — 1843) — один із зачинателів нової української літератури в Галичині, у впорядкованому гуртком «Руська трійця» альманасі «Русалка Дністрова» (Будим, 1837) містились і фольклорні твори.

9 Маркевич Микола Андрійович (1804 — 1860) — український поет-романтик, історик, етнограф. Автор компілятивної, з чималим додатком документів «Истории Малороссии» (В 5 т. М., 1842 — 1843), книги «Обычаи, поверья, кухня и напитки малороссиян» (К., 1860) та ін.

10 Нос (Ніс) Степан Данилович (1829 — 1900) — український фольклорист, етнограф, письменник, лікар за фахом, член Чернігівської громади. Очевидно, тут йдеться про одного з активних добровільних кореспондентів Південно-Західного відділу Російського географічного товариства.

12 Новицький Іван Петрович (1844 — 1890) — київський журналіст, фольклорист, член Старої громади.

13 Чубинський Павло Платонович (1839 — 1884) — український етнограф, автор фундаментальної праці «Труды этнографическо-статистической экспедиции в Западнорусский край» (В 7 т. Пб., 1872 — 1879).

14 Синицький Дмитро Олександрович — учитель київських гімназій, член Київського відділу Географічного товариства (70-ті роки).

15 Штангеєв — український фольклорист, чиї записи народних пісень у 70-х pp. публікувалися в «Киевских губернских ведомостях».

16 Андрієвський Митрофан Олександрович (1840 — 1887) — український педагог, філолог, член Київської громади з початку її заснування.

17 Рудченко Іван Якович (1845 — 1905) — український фольклорист, критик і письменник, співавтор роману «Хіба ревуть воли, як ясла повні?», виданого М. Драгомановим у Женеві. Упорядник збірок «Народні південноросійські казки» (1868, 1870), «Чумацькі народні пісні» (1874).

18 Рудченко Опанас Якович — Панас Мирний.

19 Лоначевський-Петруняка Олександр Іванович (нар. 1841) — український фольклорист, інспектор Олександрівської ремісничої школи на Подолі (Київ). Очолював комісію Старої громади по укладанню словника. Див.: Пыпин А. Н. История русской этнографии. СПб., 1891. T. 3. С. 376 — 378.

20 Судовщиков Євген Олександрович (1830 — 1869) — учитель географії 2-ї київської гімназії, приятель М. Драгоманова.

21 Ільницький Лука Васильович — член Старої громади і київського відділу Географічного товариства, власник книгарні, бібліотеки і друкарні, де друкувались у 70-х роках видання Громади.

22 Русов Олександр Олександрович (1847 — 1915) — український земський статистик, фольклорист, етнограф, діяч Київської і Чернігівської громад.

23 Залюбовський Григорій Антонович (1836 — 1898) — український етнограф, член Катеринославського окружного суду.

24 Лободовський Михайло — учитель на Катеринославщині, звільнений з роботи за українофільство, емігрував, у Женеві був складачем у друкарні Драгоманова. Переклав на українську «Тараса Бульбу».

25 Можливо, це Марія Ганенко, авторка статті «Семейно-имущественные отношения крестьянского населения в Елисаветградском уезде» (альманах «Сніп», 1886), можливо, Є. А. Ганенко, автор допису у журн. «Древняя и новая Россия» (1875. № 6).

26 Симашкевич Митрофан Васильович (1845 — 1910) — священик, автор історико-археологічних і історико-етнографічних розвідок з життя Поділля.

27 Бучинський Мелітон Йосипович (1847 — 1903) — український фольклорист, етнограф, громадський діяч. Листувався з М. Драгомановим (див.: Переписка M. Драгоманова з М. Бучинським. 1871 — 1877 /Зладив М. Павлик. Л., 1910).

28 Білинський Петро — збирач фольклору, кореспондент М. Драгоманова та І. Франка або Білінський М. І., дописувач із Києва.

29 Лілієнкрон Рокус Фрайгер (1820 — 1912) — німецький філолог, професор Кільського та Ієнського університетів, видавець «Історичних народних пісень німців від XIII до XVII століття» (1865 — 1869).

30 Рюриковичі — давньоруська князівська династія, яка походила від київського великого князя Ігоря, сина легендарного Рюрика.

31 Гедиміновичі — династія великих литовських князів, яка походила від Гедиміна (пом. 1341), глави Великого Литовського князівства (1316 — 1341), у складі якого тривалий час перебували деякі українські землі.

32 Пітре Джузеппе (1843 — 1916) — італійський фольклорист. Видав «Бібліотеку сіцілійських народних переказів» (В 25 т. 1870 — 1913).

33 Барська конфедерація — військово-політичне об’єднання польської панівної верхівки у Барі на Поділлі (1768 — 1772) з метою протистояння впливу російського уряду на королівську політику та розширення прав шляхти і католицької церкви. Спрямована передусім проти українського населення, ця конфедерація викликала Коліївщину.

34 Йдеться про статтю М. Драгоманова, яка вміщена у цьому виданні.

35 Данило Галицький (1201 — 1264) — князь Галицько-Волинської землі. Проводив політику на об’єднання руських земель, уславився перемогами над німецькими рицарями (1238), угорсько-польським військом (1245), порівняно незалежною політикою щодо Золотої Орди.

36 Ольгерд (пом. 1377) — великий князь литовський (1345 — 1377) із династії Гедимінів. Розгромивши васалів Золотої Орди, розширив свої володіння за рахунок українських земель. Вів боротьбу проти централізації московської влади..

37 Тут, очевидно, йдеться про Вітовта (1350 — 1430) — великого князя литовського (з 1392), який, зміцнюючи свою владу, ліквідував удільні князівства на руських землях і згодом вигнав татар за межі Придніпров’я. Він розширив межі держави аж до Чорного моря і уславився своєю перемогою у Грюнвальдській битві (1410).

38 Буджацька (Бєлгородська) орда — татарська орда, що кочувала між гирлами Дунаю та Дніпра і вчинювала напади на українські землі.

39 Створити достовірну історію народних пісень Бретані (фр.).

40 Підробку цієї «Думы-сказания о морском походе старшего князя-язычника в христианскую землю», опубліковану П. Кулішем в «Записках о Южной Руси», довів M. Костомаров у своєму дослідженні «Историческое значение южнорусского народного песенного творчества» (Беседа. 1872. № 12. С. 33 — 38).

41 Баторій Стефан (1533 — 1586) — семиградський (трансільванський) князь (1571 — 1576), польський король (з 1576). Намагався ліквідувати Запорізьку Січ (1578), а напередодні війни з Росією дещо збільшив козацьке військо. Після підписання з нею перемир’я у 1582 р. проводив посилену полонізацію Лівобережної України.

42 Цитата із видання: Буслаев Ф. Историческая хрестоматия церковнославянского и древнерусского языков. М., 1861.

43 Йдеться про видання: Галахов А. История русской словесности, древней и новой. СПб., 1863. Т. 1.

Галахов Олексій Дмитрович (1807 — 1892) російський історик літератури, критик.

44 Кравчина — так називалися гайдамацькі загони, зокрема загін Гната Голого, який діяв у Чорному лісі (верхів’я р. Інгул) і який захопив Чигирин, Таращу, Умань.

45 «Вестник Западной России» — щомісячний політичний та історико-літературний журнал промонархічного спрямування, який у 1862 — 1871 pp. виходив у Вільні (як продовження «Вестника Юго-западной и Западной России»).

46 Гильдебрандт Петро Андрійович (1840 — 1905) — російський археограф, етнограф, фольклорист і історик. Під його наглядом виходили праці П. П. Чубинського. У виданому ним «Сборнике памятников народного творчества в Северо-западном крае» (Вільно, 1871) відбились шовіністичні настанови упорядника.

47 Коялович Михайло Йосипович (1828 — 1891) — російський письменник, історик, обіймав кафедру цивільної російської історії в Петербурзькій

духовній академії. Автор праць «Литовская церковная уния» (в 2 т., 1859 — 1862); «Лекции по истории Западной России» (1864) та ін., написаних з позицій слов’янофільства.

48 Безсонов Петро Олексійович (1828 — 1898) — російський фольклорист, славіст. З 1879 р. завідував кафедрою слов’янських наріч Харківського університету. Видав праці, присвячені російській старовині, народній, зокрема епічній, поезії.

49 Ржевуський (Жевуський) Вацлав (1765 — 1881) — польський консервативний діяч, поміщик, який у власному маєтку заснував школу лірниківторбаністів.

50 Стецький Тадеуш Єжи (1833 — 1888) — польський письменник, автор етнографічно-статистичної праці «Волинь із статистичного, історичного та археологічного погляду» (1864).

51 Очевидно, йдеться про Василя Гнатовича Пероговського (1830 — 1881) — судового слідчого і мирового суддю на Волині, який друкував у «Волынских губернских ведомостях» статті з етнографії, археології та історії.

52 «Atheneum» — краєзнавчий науковий і літературний журнал, який виходив у Вільні (1841 — 1851) за редакцією Й. І. Крашевського.

53 Гатцук Микола Олексійович — український фольклорист і мовознавець 2-ї пол. XIX ст., видавець збірки «Ужинок рідного поля» (1857).


Попередня     Головна     Наступна


Опитування сайту «Ізборник»:

Веб-опитування про проект правопису:   Українська національна комісія з питань правопису підготувала проект нової редакції Українського правопису, громадське обговорення якого триватиме до 15 вересня 2018 року. На розгляд громадськості були винесені нові правила передачі деяких власних і загальних назв, відмінювання, написання слів з великої букви, правопис іменників з числівником пів та ін. Ваші відповіді допоможуть оцінити суспільне ставлення до чинної мовної норми та запропонованих змін. Опитування )Якщо помітили помилку набору на цiй сторiнцi, видiлiть ціле слово мишкою та натисніть Ctrl+Enter.