Опитування про проект правопису на сайті Ізборник                                        


Попередня     Головна     Наступна


УЧЕНАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ В ЗАПАДНОРУССКИЙ КРАЙ

(Рец. на к.:) Труды этнографическо-статистической экспедиции в Западнорусский край, снаряженной Императорским русским географическим обществом. Юго-западный отдел. Материалы и исследования, собранные д[ействительным] ч[леном] П. П. Чубинским, в семи томах.


Вперше надруковано у журн. «Вестник Европы» (1877, т. 3, с. 85 — 109) за криптонімом M. Т.-овь. Входило до зібрання: Драгоманов M. Розвідки про українську народню словесність і письменство. Т. 1. С. 103 — 127.

Подається за першодруком.


1 Щапов Афанасій Прокопович (1831 — 1876) — російський історик церковного розколу, старообрядництва.

2 «Журнал Министерства народного просвещения» — щомісячний відомчий журнал, який виходив у 1834 — 1917 pp. і в якому публікувались праці великих вчених Росії (Ф. Буслаева, О. Веселовського, Р. Віппера, Т. Грановського), також статті М. Драгоманова.

3 Номис (псевдонім Матвія Терентійовича Симонова; 1823 — 1901) — український етнограф і фольклорист; педагог. Упорядник фундаментальної збірки «Українські приказки, прислів’я і таке інше» (СПб., 1864).

4 Йдеться про видання «Пісні про кохання» (К., 1864), здійснене студентом Б. Лавренком на основі фольклорних записів О. І. Лоначевського.

5 Рубець Олександр Іванович (1838 — 1913) — український фольклорист і хоровий диригент, видавець українських пісенних збірників.

6 Тобто І. Я. Рудченко.

7 Географічне товариство було засноване 1845 р. з відділами у різних частинах держави,зокрема в Києві у лютому 1873 р. Завдяки старанням П. Чубинського Південно-західний відділ відразу поставив за мету широку українознавчу працю, а в 1879 р. за «Труды экспедиции...» сам Чубинський отримав Уваровську премію.

8 Головнін Олександр Васильович (1821 — 1886) — російський державний діяч, міністр народної освіти (з 1861). Сприяв виробленню нових статутів: університетського (1863), гімназіального (1864), положення про народні школи (1864), закону про пресу (1865).

9 Чечот Ян (пом. 1847) — польський фольклорист, збирач і перекладач польських і білоруських народних пісень.

10 Зенкевич Ромуальд (пом. 1868) — один із перших білоруських етнографів, зібрав і видав цінний збірник «Гмінні пісні пінського люду» (Ковно, 1851), де є також пісні з українського Полісся.

11 Кіркор Адам Гонорій (1818 — 1866) — польський і білоруський археолог, лінгвіст, публіцист. Автор праці «Покуття з археологічного погляду» (1876).

12 Можливо, йдеться про Михайла Бобровського (нар. у кінці XVIII ст.) — російського палеографа, професора Віленського університету.

13 «Виленский вестник» — газета, яка, маючи велику історичну традицію, під різними назвами виходила у Вільні, у 60-х роках мала пропольське спрямування, і лише прямі заходи генерал-губернатора М. Муравйова перетворили її в російський орган.

14 Шейн (Шеїн) Павло Васильович (1826 — 1903) — білоруський етнограф і лінгвіст, збирач білоруських і російських народних пісень.

15 Йдеться про «Сборник белорусских пословиц» (в «Сборнике Императорского географического общества по отд. этнографии», 1867 — 1869, т. 2), укладений білоруським фольклористом, лексикографом Іваном Івановичем Носовичем (1788 — 1877).

16 Руліковський Едвард (1825 — 1900) — польський історик та етнограф, видав кілька праць на підставі етнографічних матеріалів, зібраних, зокрема, на Київщині.

17 Новосельський (псевдонім Антоні Марцинковського; 1823 — 1880) — польський літературний критик, етнограф, постійний автор петербурзького «Tygodnika literackiego». Видав збірник «Lud ukrainski» (в 2 т., Вільно, 1857).

18 Димінський Андрій Іванович (1829 — 1905) — український фольклорист і етнограф. Записані ним пісні ввійшли у фольклорні збірки М. Драгоманова.

19 Єфименко Петро Савович (1835 — 1908) — український фольклорист, висланий (1863) на адміністративне заслання в Архангельську губернію.

20 Кістяківський Олександр Федорович (1833 — 1895) — український правознавець, професор Київського університету, член київського відділу Географічного товариства. Батько Б. О. Кістяківського, майбутнього видавця «Политических сочинений» М. П. Драгоманова (1908).

21 Михальчук Костянтин Петрович (1841 — 1914) — український мовознавець-діалектолог, активний член Київської громади. Автор дослідження «Наріччя, піднаріччя і твори Південної Росії в зв’язку з наріччями Галичини» (1877).

22 Під рахманами окремі дослідники розуміли брахманів в Індії, які шукали зближення з християнством. За народним повір’ям, це бідні жителі в далеких землях, які святкували Великдень через 3,5 тижня після православних.

23 Єфименко Олександра Яківна (1848 — 1918) — український і російський історик, етнограф, дружина П. С. Єфименка.

24 Йдеться про книгу духовних віршів.

25 Веди — найдавніші пам’ятки індійської релігійної літератури, що склалися протягом II — І тисячоліть до н. е.: Рігведа, Самеведа, Яджурведа і Атхарваведа.

26 Індра — верховний бог і покровитель церковної влади у ведійській релігії в Індії.

27 Афанасьєв Олександр Миколайович (1826 — 1871) — російський історик, літературознавець і фольклорист. Видавець збірників народних казок і легенд, автор монографії «Поэтические воззрения славян на природу» (1865 — 1869), де використано український матеріал.

28 Тобто пов’язані з церковною єрессю в Болгарії, Сербії, прихильники якої виступали за наближення церкви до інтересів простої людини.

29 Лель — бог кохання у слов’янській міфології.

30 Леже Луї (1843 — 1923) — французький історик, професор слов’янознавства в Колеж Де Франс. Листувався з Драгомановим, рецензував його праці у французьких славістичних виданнях.

31 Сахаров Іван Петрович (1807 — 1863) — російський етнограф, фольклорист, археолог. Здійснив багатотомні видання «Сказаний русского народа...» (1836 — 1849), «Путешествий русских людей в чужие земли» (1837), «Песен русского народа» (1838 — 1839) та ін.

32 Йдеться про статтю «Историческое значение южнорусского народного песенного творчества» М. Костомарова (Беседа. 1872. Кн. 4 — 6, 8, 10 — 12), яка була переробленим і доповненим варіантом його докторської дисертації «Об историческом значении русской народной поэзии» (1843).

«Беседа» — науковий, літературний і політичний журнал слов’янофільської орієнтації, який виходив у 1871 — 1872 pp. y Петербурзі.

33 Веселовський Олександр Миколайович (1838 — 1906) — російський історик літератури, академік Петербурзької АН. Виступав рецензентом фольклористичних праць М. Драгоманова.

34 «Санкт-Петербургские ведомости» — офіціальна щоденна газета, яка виходила з 1728 р. у Петербурзі при Академії наук, з 1875 р. — при Міністерстві народної освіти. За редакторства Є. Корша у 70-х роках тут регулярно виступав з приводу слов’янського питання М. Драгоманов.

35 Вересай Остап Микитович (1803 — 1890) — кобзар із Прилуччини, особливо популярний після свого виступу на київському археологічному з’їзді 1874 р.

36 Нарис О. Русова та стаття М. Лисенка про техніку гри Вересая опубліковані в «Записках Юго-Западного отдела Императорского русского географического общества» (К., 1874. Т. 1).

37 Манджура (Манжура) Іван Іванович (1841 — 1893) — український поет, фольклорист. Листувався із М. Драгомановим.

38 Стоянов Олександр Петрович — український етнограф, вчитель у Полтаві, з 1878 p. — директор Кутаїської гімназії. Друкувався в «Киевской старине».

39 Йдеться про фольклорну публікацію в журналі «Основа» (1862. № 5. С. 62 — 74).

40 Караджич Вук Стефанович (1787 — 1864) — сербський письменник, філолог, етнограф, фольклорист, упорядник одної з перших збірок народних пісень «Народна србска песнарица» (Відень, 1815).

41 Уланд Людвіг (1787 — 1862) — німецький поет-романтик, збирач і дослідник фольклору, передусім старонімецького епосу.

42 Очевидно, тут цитується італійське видання знаменитого твору Джованні Боккаччо (1313 — 1375), бо перший російський переклад було здійснено О. М. Веселовським лише в 1891 — 1892 pp.

43 Пипін Олександр Миколайович (1833 — 1904) — російський літературознавець, автор спеціальних монографій, присвячених українській літературі та фольклору. Представник історико-культурної школи в літературознавстві.

44 Йдеться про публікацію «Русские народные песни, собранные в Саратовской губернии А. Н. Мордовцевой и Н. И. Костомаровым» у науковому історико-літературному збірнику «Летописи русской литературы и древности» за редакцією M. Тихонравова (M., 1862. T. 4).

45 Губернатіс Анджелло (1840 — 1913) — італійський історик світової літератури, редактор журн. «Rivista Europea», де широко публікувалися праці Драгоманова.

46 Якушкін Павло Іванович (1820 — 1872) — російський письменник, фольклорист, етнограф. Друкувався в «Основі». Близький знайомий Марії та Опанаса Марковичів.

47 Шишков Олександр Семенович (1754 — 1841) — російський державний діяч і письменник, міністр освіти за царя Олександра I, в 1824 — 1828 pp.

48 Іконников Володимир Степанович (1841 — 1923) — український історик, професор Київського університету, редактор «Университетских известий».


Попередня     Головна     Наступна


Опитування сайту «Ізборник»:

Веб-опитування про проект правопису:   Українська національна комісія з питань правопису підготувала проект нової редакції Українського правопису, громадське обговорення якого триватиме до 15 вересня 2018 року. На розгляд громадськості були винесені нові правила передачі деяких власних і загальних назв, відмінювання, написання слів з великої букви, правопис іменників з числівником пів та ін. Ваші відповіді допоможуть оцінити суспільне ставлення до чинної мовної норми та запропонованих змін. Опитування )Якщо помітили помилку набору на цiй сторiнцi, видiлiть ціле слово мишкою та натисніть Ctrl+Enter.