Опитування про проект правопису на сайті Ізборник                                        


[Філософська думка в Україні: Біобібліографічний словник. — К., 2002. — С. 14-15.]

Попередня     Головна     Наступна

АНТОНОВИЧ Володимир Боніфатійович (06/18.01.1834 [за неофіц. даними — 1830] — 08/21.03.1908) — історик, археолог, археограф, громадський діяч. Народився, за офіц. даними, у с. Махнівці на Київщині (за неофіц. — у Чорнобилі). Дрібний шляхтич і мадяро-поляк за походженням. Навчався в Рішельєвському ліцеї (Одеса), закінчив два ф-ти — мед. (1855) та історико-філол. (1860) — Ун-ту Св. Володимира. Вчителював, був співробітником (1863) і гол. редактором (1864 — 80) Тимчасової Комісії для розгляду давніх актів. Доц. (з 1870) і професор (з 1878) каф. рос. історії Ун-ту Св. Володимира, декан (1880 — 83) історико-філол. ф-ту. Магістр (1870), доктор (1878) іст. наук, член-кор. Рос. АН (1902).

А. — ідеолог і чільник укр. громадівського руху. Ще у студентські роки — організатор і керівник гуртка польськ. українофілів (т. зв. "хлопоманів"). 1861 р. перейшов у православ’я — "народну" віру. Один із засновників і неформальних лідерів Київськ. ("Старої") громади (др. пол. 1861). 1862 р. маніфестував свій перехід до українства ("Моя исповедь"). Відтоді вся творчість А. — "акт обжалування історичної Польщі" (М. Грушевський) і виокремлення України з польського контексту. Пізніше (бл. 1881, остаточно — 1885) розійшовся з М. Драгомановим у питаннях тактики (а почасти — і стратегії) українства.

А. — найвидатніший укр. історик др. пол. XIX ст., фундатор традиції документалізму в укр. історіографії, "... творець національно-укр. демократичної концепції історії України, правда, не закінченої й довершеної пізніше..." (О. Гермайзе), засновник першої укр. школи істориків. Видав 9 томів "Архива Юго-Зап. России" (понад 2 200 документів), 3 томи літописів, у низці монографій висвітлив до того не вивчений "литовський" період укр. історії та різні аспекти життя Правобережної України, козаччини. Твори А. стали епохою в укр. археографії.

У методології враховував уроки О. Тьєррі, Ф. Гізо, І. Тена, Г. Бокля, позитивістської філософії історії (О. Конт, Г. Спенсер), але, як спадкоємець кирило-мефодіївців, поєднував раціоналізм і позитивізм з ідеями романтичної історіографії. На чолі істор. процесу бачив народ. Історіософську "схему" укр. історії уґрунтовував на антропології і виокремленні слов’ян з інших рас, а українців — з-поміж росіян та поляків. Суспільне укорінював у природному, історію — в натуралістично осягнутій націології. "Провідні ідеї" народів розглядав як функцію їхньої раси і нац. типів. Провідною ідеєю слов’ян вважав общину, але вирізняв провідну ідею "великоросів" (абсолютизм), поляків (аристократизм) і українців (власне, общинність, "принцип вічовий, принцип широкого демократизму й визнання за кожною людською особистістю рівних для всіх політичних прав"). Автор общинної теорії історії України. Стверджуючи властивий українцям демократизм, вважав його каменем спотикання для їхнього державотворення. Мріяв про Україну в складі не російської, а південно-західно-слов’янської федерації.Твори А.: Моя исповедь // Основа. — 1862. — № 1; Очерк отношений польского гос-ва к православию и православной церкви. — К., 1866; Последние времена козачества на правой стороне Днепра. По актам c 1679 по 1716 г. — К., 1868; Очерк состояния православной церкви в Юго-Зап. Росии по актам (1650 — 1798). — К., 1871; Исторические песни малорусского народа c объяснениями Владимира Антоновича и Михайла Драгоманова. — Т. І. — К., 1874, Т. II. — Вып. 1. — К., 1875; Исследование о гайдамачестве по актам 1700 — 1768 гг. — К., 1878; История Литовской Руси. — К., 1877; Очерк истории Великого княжества Литовского. — К., 1878; История Галицкой Руси (літограф. лекції). — К., 1879 — 1880; История малорусского козачества (літограф. лекції). — К., 1882; Киев, его судьба и значение c XIV по XVI столетие(1362 — 1569) // КС. — 1882. — Кн.1; Ист. деятели Юго-Зап. России в биографиях и портретах. Вып. 1 / Сост. проф. Ун-та Св. Владимира В. Б. Антонович и В. А. Бец по коллекции В. В. Тарновского. — К., 1883 (перевид. — К., 1990); Происхождение запорожского козачества // КС. — 1884. — Кн. 8, 9; Н. И. Костомаров как историк // КС. — 1885. — Кн. 5; Монографии по истории Зап. и Юго-Зап. России. — Т. 1. — К., 1885; Бесіди про часи козацькі на Україні. — Чернівці, 1897 (те саме — Чернівці, 1912; К., 1991); К вопросу о галицко-русск. лит-ре. — К., 1900; Чари на Україні. — Львів, 1905; Хмельниччина в повісті Г. Сенкевича. — Відень, 1917; Твори. — Т. 1. — К., 1932; Недруковані листи В. Б. Антоновича до Ф. К. Вовка (3 архіву ВУАН) // Укр. історик. — 1988. — № 1 — 4 (97 — 100), 1989. — № 1 — 3 (101 — 103); Коротка історія Козаччини. — К., 1991; Про козацькі часи на Україні. — К., 1991; Записка Володимира Антоновича в справі обмеження укр. мови // Вісник АН України. — 1992. — № 9; Листи В. Антоновича до М. Грушевського // Укр. історик. — 1991 — 1992. — № 28 — 29 (110 — 115), 1993. — №1 — 4 (116 — 119); Автобіограф. записки Володимира Антоновича (уривок) // Київська старовина. — 1993. — №4; Курс лекцій з джерелознавства 1880 — 1881 рр. / Упор. О. Василюк. — К., 1995; Моя сповідь. Вибр. іст. та публіцист. твори В. Б. Антоновича / Упор.: О. Тодійчук, Б. Ульяновський. — К., 1995. (Мемуари В. А., дещо з невиданих рукописів, листи до Д. Багалія, М. Грушевського, К. Мельник, листування з М. Драгомановим — див.: Син України: Володимир Боніфатійович Антонович: У 3 кн. / Упор. В. Короткий, В. Ульяновський. — К., 1997).Про нього див.: Доманицький В. Володимир Антонович. З нагоди 45-літнього ювілею наукової і громадської діяльності // Нова громада. — 1906. — № 9; Томашевський С. Володимир Антонович. Його діяльність на полі іст. науки. — Львів, 1906; Грушевський М. Володимир Антонович. Основні ідеї його творчості і діяльності // ЗУНТ. — 1908. — Кн. 3; Матушевський Ф. В. Б. Антонович при світлі автобіографії та даних історії. — К., 1909; Стороженко А. В. Происхождение й сущность украинофильства. — К., 1912; Єфремов С. Передсудом власної совісті. Громадсько-політ. робота В. Б. Антоновича // Записки історико-філол. відд. ВУАН. — Кн. V. — К., 1925; Житецький І. Київська громада за 60-тих років // Україна. — 1928. — Кн. 1; Грушевський М. З соціяльно-нац. концепцій Антоновича // Україна. — 1928. — Кн. 5; Гермайзе О. В. Б. Антонович в укр. історіографії // Там само; Кордуба М. Зв"язки В. Антоновича з Галичиною // Там само; Матеріали для біографії В. Б. Антоновича / Зібрав та зредагував Д. J. Багами. — К., 1920; Мицик О. Укр. хлопомани. — Чернівці, 1933; Дорошенко Д. Володимир Антонович. Його життя й наукова та громадська діяльність. — Прага, 1942; Процик А. Дві історіографічні течії з іст. школи В. Антоновича: М. Грушевський і Д. Багалій // Укр. історик. — 1991. — № 3 — 4 (110 — 111), 1992. — №1—4 (112 — 115); Ситник О. Роль Володимира Антоновича у формуванні Михайла Грушевського як історика // Там само; Синові України: Зб. статей 1906 р. на пошану проф. Володимира Антоновича. — К., 1993; Оглоблин О. Володимир Антонович та його іст. школа // 125 років Київ. укр. академічної традиції. 1861 — 1986. — Нью-Йорк, 1993; Академія пам’яті професора Володимира Антоновича (Київ, 1993): Доповіді та матеріали. — К., 1994; Пріцак О. Володимир Антонович як історіософ // Третя академія пам’яті проф. Володимира Антоновича. 11 — 12.XII. 1995 р., Київ: Доповіді та матеріали. — К., 1995; Гирич І. В. Антонович — будівничий філос. засад нової України // Там само; Син України: Володимир Боніфатійович Антонович: У 3 кн./ Упоряд.: В. Короткий, В. Ульяновський. — К., 1997; Четверта академія пам’яті проф. Володимира Антоновича. 26 — 27.III.1998 р.: Доповіді та повідомлення. — К., 1999; Ульяновський В. "Ранній" Володимир Антонович: поза контекстами // Київ. старовина. — 1999. — № 1 — 2. Бібліогр.: Ткаченко М. Бібліогр. праць В. Б. Антоновича та праць про нього // Антонович В. Б. Твори. — T. 1. — K., 1932; Тодійчук О. Бібліогр. праць В. Б. Антоновича // Моя сповідь: Вибр. іст. та публіцистичні твори В. Б. Антоновича. — К., 1995; Бібліогр. праць В. Б. Антоновича // Ульяновський В., Короткий В. Володимир Антонович: образ на тлі епохи, — К., 1997.В. Білодід

Попередня     Головна     Наступна


Опитування сайту «Ізборник»:

Веб-опитування про проект правопису:   Українська національна комісія з питань правопису підготувала проект нової редакції Українського правопису, громадське обговорення якого триватиме до 15 вересня 2018 року. На розгляд громадськості були винесені нові правила передачі деяких власних і загальних назв, відмінювання, написання слів з великої букви, правопис іменників з числівником пів та ін. Ваші відповіді допоможуть оцінити суспільне ставлення до чинної мовної норми та запропонованих змін. Опитування )Якщо помітили помилку набору на цiй сторiнцi, видiлiть ціле слово мишкою та натисніть Ctrl+Enter.