Уклінно просимо заповнити Опитування про фемінативи  

[ПСРЛ. — Т. 2. Ипатьевская летопись. — СПб., 1908. — Стлб. 517-534.]


      ШрифтПопередня     Зміст     Наступна
Варіанты: 18 Х. володимера. 19 Х. рорик. 20 Х. торчског. 21 Х. опущено. 22 Х. опущено. 23 Х. гургевичем. 24 Х. берендичи. 25 Х. торки. 26 Х. печенѣги. 27 Х. оттуду. 28 Х. бѣлогороду. 29 Х. мотижир. 30 Х. черни. 3131 Х. а зглядаем. 32 Х. ти. 33 Х. я. 34 Х. дици. 35 Х. ко. 36 Х. опущено. 37 Х. приб. ошиб. изяславже. 38 Х. видѣ. 39 Х. и со. 40 Х. со. 41 Х своя. 42 Х. совъкупившеся. 43 Х. желаніи. 44 Х. полки. 45 Х. нача. 46 Х. иных. 47 Х. опущено. 48 Х. опущено. 49 Х. ко озером. 50 Х. выездячи. 51 Х. опущено. 52 Х. негечевич. 53 Х. шаблею. 54 Х. другіи. 55 Х. вбодыи. 56 Х. опущено. 57 Х. вземы и. 58 Х. мстислава. 59 Х. вм. лѣ жива: лежачаг. 60 Х. манастир. 61 Х. ко. 62 Х. с(вя)тому. 63 Х. симиону. 64 Х. комиреви. 65 Х. убиен. 66 Х. во. 67 Х. к чернѣговоу. 68 Х. прятав. 69 Х. со. 70 Х. отчеи. 71 Х. с(вя)тыхъ мученик. 72 Х. приб. во. 73 Х. понеделокъ. 74 Х. В том. 75 Х. новгородци. 76 Х. мстислава. 77 Х. кияжити. 78 Х. опятъ. 79 Х. гургева. 80 Х. опущено. 81 Х. В том. 82 Х. во слонци. 83 Х. приб. д(е)нь. 84 Х. четверъ. 85 Х. В том же лѣтѣ.

517п

Примѣчанія: Б Буква ц передѣлана въ ч. В Между и и в поставлена точка. Г Между а и г поставлена точка. Д Буква п передѣлана изъ другой. Е Такъ въ рукописи. Ж Между и и б поставлена точка. З Между е и н точка. ИИ Чит. въздъıмъ и, ср. Воскр. въздыме и (П. С. Р. Л. VII, 75). ІІ Буква с подъ дугой и буквы се (надъ строкой) надписаны позже (было: стомену?). К Буква п передѣлана, кажется, изъ у, а ъı приписано на полѣ позже (было: коуревѣ?). Д Заскобленное въ рукописи зачеркнуто.


В лѣт̑ ҂s҃ х҃ о҃ . [6670 (1162)] Поиде . Мьстиславъ из Володимирѧ 18 . полком̑ . своимъ с Галичьскою помочью . а Рюрикъ 19 поиде ис Торцьского 29 с Володимеромъ съ 21 Андрѣевичем̑ . и съ Василкомъ съ 22 Гюргевичем̑ 23 . и с Берендѣи 24 . и с Куи . и с Торкъı 25 и с Печенѣгъı 26 . и снѧшас̑ оу Котелници Б со Мьстиславомъ . и ѿтудѣ 27 поидоша к Бѣлугороду 28 . на Мутижиръ 29 и бъıша на Кучари и начаша сѧ просити Чернии 30 Клобуци оу Мьстислава на передъ . ать 31 соглѧдаемь 31 кн҃же велика . ли 32 рать . Мьстиславъ же пусти ѣ 33 . диции 34 Половци оустерегоша рать . и пригнаша къ 35 Изѧславу . и повѣдаша ему 36 рать велику . Изѧславъ же 37 ни полковъ . видивъ В 38 побѣже . ѿ Бѣлагорода Г. Ростиславъ же съ 39 Ӕрославомъ и съ 40 Ӕрополком̑ .

518

въıидоша из города своими полки . и ту дождаша . брат̑ӕ своеӕ 41 . съвъкупившесѧ 42 вси . целовавшесѧ поѣхаша по нихъ . Торци же постигоша возъı ихъ . на Желѧни 43 . полкъı 44 Д же ихъ постигоша . ѿ Буличь . и ту начаша 45 сѣчи ӕ . а инѣхъ 46 руками имати . ӕша же тогда . и 47 Шварана Е . и 48 Милѧтича ѡба . Степена . и Ӕкуна . и Нажира Переӕславича . Изѧслава же постигоша къ ѡзерѧмъ 49 Е . въѣздѧча 50. въ борокъ и постиже и 51. Воиборъ Ж Генечевичь 52 З . и сѣче по главѣ саблею 53 . а другъıи 54 . боде и 55 въ стегно въдъıмъ 56 И ѣ 56 И. и ту летѣ с конѧ . и вземъ ѣ 57 Мьстиславъ 58 лѣ жива 59. посла в манастъıрь 60 . къ 61 сс̑то 62 І Семену І 63 еже есть . в Копъıревѣ К 64 конци . оубьенъ 65 же бъıс̑ Изѧславъ . мс̑ца марта въ 66 s҃ дн҃ь . и ѿтолѣ послаша и Чернигову 67 . Стославъ же [II, 91] спрѧтавъ 68 тѣло его съ 69 слезами . и положиша тѣло его въ ѡтни 70 . ему црк҃ви ❥ оу ст҃ою мч҃ку 71 Бориса и Глѣба . мс̑ца марта 72. г҃ı . дн҃ь же бѣ тогда понедѣлникъ 73Том 74 же лѣт̑ поӕша Новгородьци 75 Ст҃ослава 76 Ростиславича к собѣ . кнѧжить 77 . ѡпѧть 78. а . Гюргевича 79 внука въıгнаша . ѿ себе (въıгнаша) 80 Л. Мьстислава Том 81 же лѣт̑ бъı знамение въ слн҃ци 82 мс̑ца августа . въ . з҃ı 83 . в четвергъ 84/л.185об./ Том же лѣт̑ 85 престависѧ

Варіанты: 1 Х. володимеръ. 2 Х. в резанѣ. 3 Х. В том. 4 Х. берладніи. 5 Х. в селунѣ. 6 Х. иніи 7 Х. молвяху. 8 Х. с травы. 9 Х. быс. 10 Х. смерть. 11 Х. В том. 12 Х. рогволод. 13 Х. полочаны. 14 Х. к город. 15 Х. опущено 16 Х. в ден. 17 Х. приб. в. 18 Х. ночѣ. 19 Х. лытвою. 20 Х. сотворися. 21 Х. одных. 22 Х. другія. 23 Х. множество. 24 Х. избіенных. 25 Х. рогволод. 26 Х. выбежи. 27 Х. во случескъ. 28 Х. во. 29 Х. приб. к. 30 Х. не смѣти. 31 Х. много. 32 Х. полотчан. 33 Х. полотчане. 34 Х. насадиша. 35 Х. опущено. 36 Х. полотски, и ошибочно приб. полотски. 37 Х. В том. 38 Х. розгнѣвался. 39 Х. стрія. 40 Х. рѣчеи. 41 Х. воста. 42 Х. повелѣны. 43 Х. ихати. 44 Х. в торцскіе. 45 Х. выска. 46 Х. приб. ко кіеву. 47 Х. в. 48 Х. володимера. 49 Х. володимера. 50 Х. переясловълю. 51 Х. вобучи. 52 Х. володимеру. 53 Х. отступити. 54 Х. володимеръ. 55 Х. пусти крестнаго целованія. 56 Х. ростислави. 57 Х. всѣмъ серцемъ. 58 Х. опятъ возвратися. 59 Х. володимеръ. 60 Х. В том. 61 Х. крестъ. 62 Х. В том. 63 Х. из. 64 Х. передніе. 65 Х. сотвори. 66 Х. вмѣсто всѣи: в. 67 Х. приб. их. 68 Х. землѣ. 69 Х. опущено. 70 Х. возврати. 71 Х. греха. 72 Х. суждалѣ. 73 Х. во епспіи, и приб. и. 74 Х. всѣх. 75 Х. ести. 76 Х. опущено. 77 Х. едину праздную неделю. 78 Х. ясти. 79 Х. мясо. 80 Словомъ пяток оканчивается въ Х. второй вставной листъ (466-и); листъ 467 начинается словами: и в пяток. Съ этихь же словъ продолжается прерванный выше (см. выше ст. 515) текстъ списка П. 81 Х. П. прочіа. 82 Х. П. вм. противу: про тоу. 83 Х. П. выгна. 84 Х. П. изь земли своея. 85 Х. П. пріиде к чернѣговоу. 86 Х. П. з гоургем. 87 Х. П. в то ж лѣто.

519

Примѣчанія: А Надъ строкой приписано в подъ дугой. Б Между а и р поставлена точка. В Между и и с поставлена точка. Г Между словами приведе и ростиславъ выскоблено нѣсколько буквъ. Д Надъ ъ приписано другою рукой д. Е Буквы сту написаны по соскобленному. Ж Буква л передѣлана изъ т. З Буква и послѣ в передѣлана изъ а. ИИ Буквы от грѣ приписаны на правомъ полѣ, а ха того написаны по соскобленному.


Володимиръ 1 кнзь А Рѧзани 2. сн҃ъ Ст҃ославль . внукъ Ӕрославличь . Том 3 же лѣт̑ . престависѧ кн҃зь Иванъ Ростиславичь . рекомъıи Берладникъ 4 . в Селуни 5 . и ини 6 тако молвѧхуть 7 ӕко съ ѡтравъı 8 бѣ 9 ему смр∙̑ть 10. Том 11 же лѣт̑ приходи Рогъволодъ 12 на Володарѧ . с Полотьчанъı 13 к Городцю 14. Володарь Б же не да ему полку 15 . въ дн҃е 16 но 17 ночь 18 въıступи на нь . из города . с Литьвою 19 . и много зла створисѧ 20 в ту ночь . ѡнѣхъ 21 избиша а другъıӕ 22 руками изоимаша множьство 23 паче изъбьенъıх̑ 24. Рогъволодъ 25 же въбѣже 26 въ Случьскъ 27 . и ту бъıвъ три дн҃и иде въ 28 Дрьютескъ . а 29 Полотьску нѣ смѣ ити 30. занеже множьство 31 погибе Полотчанъ 32 . Полотчане 33 же посадиша 34 . в 35 Полотьски 36 . Василковича . Том 37 же лѣт̑ поѣха Изѧславич̑ Мьстиславъ ис Киева . розъгнѣвавъсѧ 38 на стръӕ 39 своего на Ростислава . и много рѣчи 49 въста 41 межи ими . Двд҃ъ же безъ ѡтнѧ повелениӕ 42 . ѣха 43 въ Торцьскъıи 44 а посадника Мьстиславлѧ В Въıшка 45. емъ приведе 46 Г......... Ростиславъ же посла сн҃а своего . Мьстислава оу 47 Бѣлъгородъ . тогда же Мьстиславъ поиде из Володимирѧ 48 на Володимира 49 Андрѣевича къ Пересопници 50 . и пришедъ ста на Въбучи Д 51. и нача слати к

520

Володимиру 52 велѧ ему ѿступити Е 53 ѿ Ростислава Володимиръ 54 же не ступи хртьного цѣлованиӕ 55. к Ростиславу Ж но всѧко ӕсѧ . по Ростислава 56 всимъ срд̑цемъ 57 . Мьстиславъ же оузвратисѧ ѡпѧть 58 . оу Володимиръ 59Том 60 же лѣт̑ цѣловаша хрс̑тъ 61 Ѡлговичи . к Ростиславу . Ст҃ославъ Ѡлгович̑ и Всеволодича ѡба ❥ Том 62 же лѣт̑ . въıгна Андрѣи . еппа Леѡна . исъ 63 Суждалѧ и брат̑ю свою погна . Мьстислава и Василка . и два Ростиславича А сн҃овца своӕ . мужи ѿц҃а своего переднии 64 . се же створи 65 хотѧ самовластець бъıти . всѣи 66 Суждальскои 67 земли 68 . Леѡна же 69 епс̑па 69 възврати 70 ѡпѧть . покаӕвъсѧ ѿ И грѣха 71 И того И но в Ростовъ . а въ Суждали 72 не да ему сѣдѣ/л.186/ти . и держа и . д҃ . мс̑ци въ епс̑пии 73 нача просити оу него ѿ въскрс̑ниӕ Хс̑ва до всих̑ 74 ст҃хъ ѣсти 75 мѧса и 76 въ среду и въ пѧток̑ . еппъ же повелѣ ему ѡдину нед̑лю порозную 77 ѣсти 78 мѧса 79 . въ среду и в пѧтокъ 80 . а прочею 81 добрѣ хранити . ѡнъ же противу 82 вину погна 83 и своеи земли 84 . и приде Чернигову 85 къ Ст҃ославу Ѡлговичю . Стославъ же оутѣшивъ добрѣ . пусти къ Киеву к Ростиславу . Том же лѣт̑ створи миръ Ростиславъ съ Гюргемъ 86 съ Ӕрославичем̑ Томъ же лѣт̑ 87

Варіанты: 1 Х. П. пріидоша. 2 Х. П. гоургевоу. З Х. П. взя (въ Х. передѣлано позже въ: взяша). 4 Х. П. воибора. 5 Х. П. рши. 6 Х. П. побиша. 7 П. отимаша их. 8 Х. П. ѳ (т. е. 9). 9 Х. П. и ины (и ини) княжичи. 10 Х. П. со. 11 Х. П. володимеричем. 12 Х. П. кривскыми. 13 Х. П. князи. 14 Х. П. слоуцкоу. 15 Х. П. володимера. 16 Х. П. володимер же оувидѣвь. 1717 Х. П. и съ слоуцка. 18 Х. П. приб. къ. 19 Х. П. тръпол, и приб. и. 20 Х. П. къ ц(а)роугородоу. 21 Х. П. ц(а)ръ. 22 П. в доудаи. 23 Х. П. городы. 24 Х. П. s. х . оа. 25 Х. П. приб. ростиславь. 26 Х. П. опущено. 27 Х. П. городы всѣ. 28 Х. П. тоурецкыи. 29 Х. да позже передѣлано въ дал. 30 Х. П. бѣлоуковноу. 31 Х. П. половецкого дъщеръ. 32 Х. П. свои. 33 Х. П. за рюрик. 34 Х. П. ѳеодоръ. и приб. и. 35 Х П. приб. и. 36 Х. П. пріиде. 37 Х. П. вмѣсто гюряту—гоургя. ту. 38 Х. П. тоже къ ц(е)ркви. 39 Х. П. изо. 40 Х. П. ц(а)ревым. 41 Х. П. оксамиты. 42 Х. П. оузорочя розноличнаа. 43 Х. П. пріимеши. 44 Х. П. съфія. 45 Х. П. ед. 46 Х. П. ци. 47 Х. П. олгъ. 48 Х. П. к чернѣговоу. 49 Х. П. пріездоу. 50 Х. П. згадавши. 51 Х. П. опущено. 52 Х. П. съ епскпом. 53 Х. П. к новоугородоу. 54 Х. П. цѣлованіе. 55 Х. П. епскпь, и приб. антонъ.

521

Примѣчанія: А Надъ строкой въ концѣ слова приписано с (съступис). Б Заскобленное въ подлинникѣ зачеркнуто. В Между а и н поставлена точка. Г Буква л написана позже по соскобленному н. Д Буква р передѣлана изъ другой. Е Здѣсь, очевидно, пропускъ. ЖЖ Переправлено въ съ епискупомъ: съ приписано надъ строкой, а с передѣлано въ е. З Переправлено въ епискупъ: е приписано надъ строкой; на правомъ полѣ съ знакомъ выноса приписано другою рукой антонъ. И Между у и ж поставлена точка.


придоша 1 . Половци мнози къ Гюргеву 2 . и взѧша 3 вежи многи по Роту . и Въибора 4 оубиша . иже бѧше Изѧслава оубилъ . Чернъıи же Клобукъ весь . съвъкупившесѧ ѣхаша по них̑ . и постигоша ӕ на Рси 5. и много биша 6 ихъ . и полонъ весь . ѿимаша оу них̑ 7. и самѣх̑ изоимаша боле ф҃ 8 . ӕша же и два кнѧжича . Сатмазовича инъ кн҃жичѣ 9Том же лѣт̑ Рюрикъ и Ст҃ополкъ Гюргевичь . Туровьскии . и Ст҃ославъ Всеволодичь . съ брат̑мъ Ӕрославомъ и съ 10 Ѡлгомъ Ст҃ославичем̑ . и с Володимиричемъ 11 . и съ Кривьскими 12 кн҃зьми 13. идоша къ Случьску 14. на Володимира 15 на Мьстиславича . Володимиръ же оувидивъ 16 силу ихъ и дасть имъ миръ 17 . и Случьска 17 съступи А имъ а самъ иде 18 Киеву къ брату Ростиславу Ростиславъ же дасть ему Трьполь 19. инъı . д҃ . городъı . придасть ему къ Трьполю Том же лѣт̑ идоста Гюргевича . Цр҃югороду 20 Мьстиславъ и Василко . съ матерью . и Всеволода молодого поӕша . со 10 собою третьего брата . и дасть цр҃ь 21 Василкови . в Дунаи 22 д҃ . горъı 23 . а Мьстиславу дасть волость . Ѿскалана ❥ [II, 92]

Въ лѣт̑ ҂s҃ о҃ . а҃ 24 .[6671 (1163)] створи миръ 25 съ Мьстиславомъ . Ростиславъ . (Ростиславъ) . Б 26 възвороти всѣ городъı 27 Мьстиславу Торьскъıи 28 и Бѣлъгородъ . а за Трьполь 19 да 29 ему Каневъ В Том же лѣт̑ приведе Ростиславъ Белуковну 30 .

522

кн҃зѧ Половецьского дщерь 31. ис Половець . за сн҃а своего 32 за Рюрика 33. того же лѣт̑ и миръ взѧ с Половци ❥ /л.186об./ Тогда же и Федоръ 34 митрополитъ 35 преставис̑ бъıвъ . ı҃ . мс̑ць въ митропольи . том же лѣт̑ воеваща Лѧхове ѡколо Чьрвьна ❥

В лѣт̑ ҂s҃ х҃ о҃в . [6672 (1164)] Приде 36 митрополитъ Иванъ в Русь . и не хотѣ его Ростиславъ приӕти . занеже ѿрѧдилъ бѧше Ростиславъ Гюрѧту 37 Семковича . къ цр҃ви 38 хотѧ ѡправити Клима Г. въ митрополью . и възвратисѧ ѡпѧть . Гюрѧта изъ 39 Ѡлешьӕ . с митрополитомъ и с цр҃вомъ 40 посломъ . и присла цр҃ь даръı многъı . Ростиславу ѡксамотъı 41 и паволокъı . и всѧ оузорочь разноличнаӕ 42 Д. посолъ же цр҃въ молвѧше Ростиславу . молвить ти цр҃ь аще примеши 43 с любовью . блгс̑вние ѿ стъıӕ Софьӕ 44 Е

и ѿрекоша дружинѣ Ѡлгови . кн҃же не стрѧпаи . ѣди 45 вборзѣ . Всеволодичь . бо не добрѣ жилъ съ ѡц҃мъ твоимъ . и с тобою . а чи 46 что . замъıслить лихое . Ѡлегъ 47 же вборзѣ ѣха Чернигову 48 и не заста . ѿц҃а живого таиша . бо смр҃ть его за . г҃ . дн҃и до Ѡлгова приѣзда 49 . се же створи кнѧгини . сгадавши 50 и 51 с Ж пискупомъ 52 Ж и с мужи кн҃зѧ своего . с передними . и цѣловаша ст҃го Сп҃са на томъ . ӕко не послатисѧ . къ Всеволодичю . Новугороду 53 первое цѣлова 54 пискупъ З 55 ст҃го Сп҃са и потом̑ дружина А цѣловаша . и реч̑ Гюрги .

Варіанты: 1 Х. П. тысяцкыи. 2 Х. П. епскпоу. 3 Х. П. приб. и. 4 Х. П. князи. 5 Х. П. епскпъ. 6 Х. П. пред. 7 Х. П. рождеиши. 8 Х. П. никымже. 9 П. опущено. 10 Х. П. погыбнете. 11 Х. П. предатели. 12 Х. П. іоуда. 13 Х. П. таа. 14 Х. П. гречин. 15 Х. П. приб. и. 16 Х. П. далеко. 17 Х. П. приб. ти. 18 Х. П. з. 19 Х. П. множство оу неи. 20 Х. П. поед. 21 Х. П. еще. 22 Х. П. ряд. 23 Х. П. посадникы. 24 Х. П. розосла. 25 Х. П. вмѣсто че—къ. 26 Х. П. чернѣговоу, и приб. и. 27 Х. П. иже. 28 Х. П. олгь. 29 Х. П. чернѣговѣ. 30 Х. П. ладячися. 31 Х. П. волость. 32 Х. П. чернѣгова. 33 Х. П. радославича. 34 Х. П. крсть. 35 Х. П. крсть. 36 Вмѣсто и ни—и ні и. 37 Х. П. престави. 38 Х. П. В то ж. 39 Х. П. дожду. 40 Х. П. вънезаапоу. 41 Х. П. опущено. 42 Х. П. болоне. 43 Х. П. възыиде. 44 Х. П. олни. 45 Х. П. быковаго. 4646 Х. П. изъ иоудеча. 47 Х. П. в потопѣ. 48 Х. П. рамяна. 49 Х. П. В то ж. 50 Х. П. приб. и. 51 Х. П. о(те)цъ. 52 Х. П. опущено. 53 Х. П опущено. 54 Х. П. приб. в. 55 Х. П. великым. 56 Х. П. из. 57 Х. П. в. 58 Х. П. его. 59 Х. П. его. 60 Х. П. епскпа. 61 Х. П. козмоу. 62 Х. передніа, П. переданіа.

523

Примѣчанія: А Буква а переправлена позже въ я (іотиров. а). Б Такъ въ рукописи. В Буква о послѣ л передѣлана изъ е. Г Надъ сла подъ титломъ приписано в (радславлича). Д Букв в написана поверхъ соскобленнаго ддь, а д поверхъ соскобленнаго в. Е Буква б не совсѣмъ ясна. Ж Буква з вставлена позже и выступаетъ надъ строкой.


тъıсѧчкъıи 1 намъ бъıло не лѣпо . дати пискупу 2 цѣловати . ст҃го Сп҃са занеже ст҃ль есть . а намъ сѧ ѡ нь не блазнити . занеже 3 кн҃зии 4 свои любилъ . и реч̑ пискупъ 5 того дѣлѧ извѣщаюсѧ передъ 6 вами . да Бъ҃ ми будеть . и того рожьшиӕ 7 ӕко не послати ми къ Всеволодичю . никимже 8 . ѡбразомъ . ни извѣта положити . пач̑ же сн҃ве вамъ молвлю . да не 9 погинете 10 дш҃ею и будете предателе 11 ӕко Июда 12 се же молвѧше имъ льсть таӕ 13 в собѣ . бѧше . бо родом̑ Грѣчинъ 14 се же первое цѣлова ст҃го Сп҃са се же створи 15 злое преступление . и списавъ грамоту . и посла къ Всеволодичю река тако . стръıи ти оумерлъ а по Ѡлга ти . послали . а дру/л.187/жина ти по городомъ далече 16 а кнѧгини 17 сѣдить . въ изумѣньи с 18 дѣтьми а товара множество оу неӕ 19 . а поѣди 20 вборзѣ . Ѡлегъ ти ѣще 21 не въѣхалъ . а по своеи воли възмеши радъ А 22 с нимъ . Ст҃ославъ же прочте грамоту вборзѣ . и посла сн҃ъ свои в Гомии . а посадники 23. посла 24 по городом̑ а самъ хотѣ поѣхати че 25 Б Чернигову 26 оуслъıша ѡже 27 Ѡлегъ 28 оуже оу Черниговѣ 29 . и начаста слати межи собою ладѧчасѧ 30 ѡ волостех̑ 31 В Ѡлегъ 28 же на сѧ поступивъ . оуладисѧ Ст҃ославу съступи Чернигова 32 . а собѣ взѧ Новгородъ . и посла Ѡлегъ 23 съ крс̑тмъ Ивана . Радьслалича Г 33 и цѣлова хрс̑тъ 34 Ст҃ославъ къ Ѡлгови ӕко ему правити и не оуправи реклъ бо бѧше Всеволодичь . хрс̑тъ 35

524

цѣлуӕ . а брата ти надѣлю Игорѧ . и Всеволода . и ни 36 тѣма оуправи . пристави 37 же сѧ Ст҃ославъ . мс̑ца февралѧ въ е҃ı дн҃ь а въ з҃ı вложенъ бъıс̑ в гробъ в понедѣлник̑ то же 38 лѣт̑ бъıс̑ поводь Д велика в Галичи Бж҃иемъ попущениемъ оумножившюсѧ дождю 39 внезапу 40 въ ѡдинъ 41 дн҃ь и в нощь поиде вода изъ Днѣстра . велика в болоньѥ 42 и взиде 43 ѡли 44 до Бъıковаго 45 Е болота . и потопи члв҃къ боле . т҃ . иже бѧху пошли . съ солью из 46 Удеча 46. и многъı члв҃къı снимаху съ древъ . и кола . иже бѣ вода възметала . много же инии потопе 47. и бъıс̑ в них̑ жатва дорога . рамѧно 48 на ту зиму ❥ то же 49 лѣт̑ престависѧ бл҃говѣрнъıи кн҃зь 50 хс̑олюбивъıи Изѧславъ . сн҃ъ великаго кн҃зѧ Андрѣӕ . и плакасѧ по немъ [II, 93] кн҃зь 51 Андрѣи . ѡц҃ь 52 и братъ его Мьстиславъ . и тако положиша и 53 въ црк∙̑ви ст҃ъıӕ Бц҃а 54 Володимери съ плачемъ великомъ 55 . мс̑ца ѡктѧбрѧ . въ к҃и дн҃ь ❥

В лѣт̑ . ҂s҃ . х҃ . о҃г . [6673 (1165)] Прибѣже исъ 56 Цр҃ѧгорода . братанъ цр҃въ кюръ . Андроникъ къ Ӕрославу оу 57 Галичь и приӕ и 58 . Ӕрославъ с великою любовью . и да ему Ӕрославъ нѣколико городовъ на оутѣшение потом же присла цс̑рь два митрополита . вабѧ и 59 к собѣ Ӕрославъ же пусти к не/л.187об./му с великою чс̑тью . приставивъ к нему пискупа 60 своего Кузму Ж 61 . и мужа . своӕ передниӕ 62 . Том же лѣт̑ ведена бъıс̑ Ростиславна Ѡгафьӕ . за Ѡлга за .

Варіанты: 1 Х. П. іоуня. 2 Х. П. в витебскоу. 3 Х. П. тоже василевъ и краснъ. 4 Х. П. обогатишас. 5 Х. П. приб. к. 6 Х. П. тъи. 7 Х. П. бѣ. 8 Х. П. опущено. 9 Х. П. Том же. 10 Х. П. дъщеръ, и приб. и. 11 Х. олговичя, П. олговичю. 12 Х. П. приб. и. 13 Х. П. хрстолюбивыи княз. 14 Х. П. в володимери. 15 Х. П. преставися. 16 Х. П. володимерича. 17 Х. П. надѣленіе, и приб. ея. 18 Х. П. лѣпшю. 19 Х. П. иже. 20 Х. П. помагати. 21 Х. П. въ. 22 Х. П. хотѣ. 23 Х. П. олгь. 24 Х. П. приб. и. 25 Х. П. нѣлзе бы. 26 Х. П. олгь. 27 Х. много передѣлано позже въ многъ. 28 Х. П. опущено. 29 Х. П. приб. рѣкы. 30 Х. П. приб. опят. 31 Х. П. олгь. 32 Х. П. время. 33 Х П. нездравоуя. 34 П. не мущи (съ б. юс.). 35 Х. П. иже. 36 Х. П. олгь. 37 Х. П. оумиритися. 38 Х. П. опущено. 39 Х. П. крсть. 40 Х. П. оувѣдавше. 41 Х. П. иже. 42 Х. П. пороги. 43 Х. П. гречинником. 44 Х. П. володиславля. 45 Х. П. опущено. 46 Х. П. опущенцо. 47 Х. П. греченникы. 48 Х. П. емоу. 49 Х. П. опущено. 50 Х. П. опущено. 51 Х. П. мирскыи. 52 Х. П. опущено. 53 Х. П. полочаны. 54 Х. П. иже. 55 Х. П. оудари. 56 Х. П. к витебскоу. 57 Х. П. полотескь. 58 Х. П. крсть. 59 Х. П. полочаны. 60 Х. П. к витебскоу.

525

Примѣчанія: А Передѣлано въ краснъıи другими чернилами. Б Между и и ч поставлена точка. В Такъ въ рукописи вмѣсто том. Г Между а и в точка. Д Переправлено въ володимирича: ри приписано надъ строкой подъ дугой. Е Начальное с передѣлано изъ о (омеги). Ж Заскобленное здѣсь въ подлинникѣ соскоблено, а надъ ла другой рукой надписано ва. З Между я и х точка. И Переправлено въ мирьское: поверхъ т написано к; конечное и передѣлано въ о; е приписано надъ строкой. І Надъ сто позже приписано с подъ дугой. К Буква ц переправлена въ ч.


Ст҃ославича мс̑ца июнѧ 1 въ к҃ѳ дн҃ь ❥ Том же лѣт̑ . Двд҃ъ Ростиславичь . сѣде Витебьски 2 . а Романови Вѧчеславлю . внуку . да Ростиславъ Васильевъ и Краснъ А 3Том же лѣт̑ Василко Ӕрополчичь Б изби Половци на Руси . много же ихъ руками изоима . и ѡба҃тишас̑ 4 . дружина его . ѡружьемъ и кони . и самъ искупа много има на нихъ ❥

В лѣт̑ . ҂s҃ х҃ о҃ . д҃ . [6674 (1166)] Постави Ӕрославъ кн҃зь епс̑па Илью 5 . Новугороду Великому то 6 бо 7 Ильӕ родомъ бѣ 8 Новгородец̑ь̑ ом В же 9 лѣ . ведоша Ст҃ославлю дчерь 10 Ѡлговича 11 . за Ӕрополка за Изѧславича ❥ Том же лѣ престависѧ бл҃говѣрнъıи 12 кн҃зь хс̑олюбивъıи 13 . Ӕрославъ . великого кн҃зѧ сн҃ъ Дюрдевъ . и плакасѧ по немъ братъ Андрѣи . и положи въ црк҃ви ст҃ъıӕ Бц҃а Володимири 14 . мс̑ца априлѧ въ . в҃ı . пристависѧ 15 кнѧгини Стославлѧ Ѡлговича .

В лѣт̑ . ҂s҃ х҃ о҃ е҃ [6675 (1167)] Оумре Ст҃ославъ Г Володимиричь . въ Вщижи внукъ Двдв҃ъ ❥ Том же лѣт̑ взѧ рать . Ст҃ославъ Всеволодичь . съ Ѡлгомъ . про Володимича 16 Д Ѡлегъ бо просѧше въ правду надѣлѣньӕ 17 Ст҃ослав Е же не пода ему . но вда брату своему лѣпшюю 18 волость . а сн҃а посади въ Вщижи . Ростиславъ же оусмотривъ правду . ѡже 19 Стославъ ѡбидить Ѡлга . тѣм же нача помогати 20 Ѡлгови . много же посъıла Ростиславъ къ Ст҃ославу велѧ ему оу 21 правду надѣлити Ѡлга . и добра имъ хотѧ 22 Ст҃ославъ же не послуша его Ѡлегъ 23 же поѣха къ Стародубу

526

Стародубци бо прислалисѧ бѧху ко Ѡлгови 24 оупереди помочь Ӕрославлѧ в городъ . и горожаномъ . нѣлзѣ бѣ 25 мъıсли своеӕ створити . Ѡлегъ 26 же воротѧсѧ ѡпѧть . гнѣвъı много 27 взѧ в 28 полонъ . Ст҃ославъ же посла брата своего. Ӕрослава с По/л.188/ловци к Новугороду . и дошедше Молочьнъı 29 . и ту воротишас̑ 30. вдалѣе . е҃ı . верстъ ѿ града . Ѡлегъ 31 же бѣ в то веремѧ 32 несдравуӕ 33 велми . ӕко не мощи 34 ему ни на конь всѣсти . Ростиславъ же оувѣдавъ . ѡже 35 Ѡлегъ 36 велми болить нача слати къ Ѡлгови велѧ ему миритисѧ 37 . Ѡлегъ 36 же послуша его взѧ миръ с брамъ . Ст҃ославъ же 38 да Ѡлгови д҃ . городъı . и хрс̑тъ 39 цѣловаста . се же оувѣдавши 40 Половци . ѡже 41 кн҃зи не в любви живуть . шедше в порогъı 42 начаша пакостити . Гречникомъ 43 . и посла Ростиславъ . Володисла(ва̑) Ж 44 Лѧха З 45 с 46 вои 46. и възведоша Гречникъı 47 . Том же лѣт̑ родисѧ Ѡлгу сн҃ъ и бъıс̑ и 48 . нарекоша 49 имѧ ему 50 въ кр∙̑щеньи Борисъ . а мирьсти И 51 Стославъ ІТом же лѣт̑ поиде Володарь Глѣбовичь к Полотьску ратью Василковичь же 52 Всеславъ поиде противу . ему с Полчанъı 53 Володарь же оувѣдавъ . ѡже 54 идуть противу ему . не да ему съвъкупитисѧ . и вдари 55 на них̑ изнезапъı . и много ихъ изби а инѣхъ руками изоимаша . Всеславъ же бѣжа Витебьску 56 . Володарь же вниде . в Полтескъ 57 . и цѣлова хрс̑тъ 58 с Полтьцанъı К 59 . и поиде Витебьску 60

Варіанты: 1 Х. П. опущено. 2 Х. П. рѣцѣ. 3 Х. П. приб. ждаша. 4 Х. П. опущено. 5 Х. П. опущено. 6 Х. П. через. 7 Х. П. володарева. 8 Х. П. отсюда. 9 П. и от витебека побеже володарь. 16 Х. П. иже. 11 Х. П. по полю. 12 Х. П. изблудивших (съ б. юс.). 13 Х. П. изымаша. 14 Х. П. к полоцкоу. 15 Х. П. галицкыи. 16 Х. П. из (Х. переправлено позже въ за). 17 Х. П. опущено. 18 Х. П. володимера с(вя)тославлю. 19 Х. П. дъщеръ. 20 Х. П. Том. 21 Х. П. изяславича. 22 Х. П. дъщеръ. 23 Х. П. дюрдя. 24 Х. П. в то ж. 25 Х. П. олгь, и приб. и. 26 Х. П. з. 27 Х. П. победи. 28 Х. П. олгь. 29 Х. П. в то ж. 30 Х. П. всѣм. 31 Х. П. всѣми. 32 Х. П. пріиде. 33 Х. П. володимеря. 34 Х. П. лоуцка. 35 Х. П. боузка володимеръ. 36 Х. П. вълодимерь. 37 Х. П. галицкаа. 38 Х. П. врѣмя. 39 Х. П. дондеж възыде. 40 Х. П. того ж. 41 Х. П. исходячи. 42 Х. П. приб. к. 43 Х. П. новогородци. 44 Х. П. пріиде к чичерскоу. 45 Х. П. олгь. 46 Х. П. позва олгъ. 47 Х. П. приб. ими. 48 Х. П. дъщи. 49 Х. П. олга к собѣ. 50 Х. П. дъщерь. 51 Х. П. всѣх, и приб. и. 52 Х. П. к смоленскоу. 53 Х. П. опущено. 54 Х. П. оусрѣтати. 55 Х. П. лоучшіи. 56 Х. П. смолняне. 57 Х. П. его. 58 Х. П. мало. 59 Х. П. изыде. 60 Х. П. подаша. 61 Х. П. тоуропечь. 62 Х. П. приб. къ. 63 Х. П. приб. 64 Х. П. възьехати. 65 Х. П. собѣ.

527

Примѣчанія: А Такъ въ рукописи вмѣсто д(а)в(ы)дъ. Б Переправлено въ всеславлю: все приписано другою рукой надъ строкой. В Буква т приписана позже на лѣвомъ полѣ. Г Буква и послѣ в написана по соскобленному. Д Буква и написана по соскоблепному. Е Буква т приписана позже на лѣвомъ полѣ. Ж Такъ въ рукописи. З Буква т приписана позже на среднемъ полѣ. И На правомъ полѣ приписано ими. І Такъ въ рукописи.


на Дв҃да и на Всеслава . и пришедъ и 1 ста на рѣци 2 и начаша сѧ бити ѡ рѣку . Дв҃дъ же тѣмь не да ему полку занеже 3 брата своего 4 Романа . съ 5 Смолнѧнъı . се же дивно сдѣӕсѧ [II, 94] в полунощи . бъıс̑ громъ силенъ . ӕко воемъ бродѧщимъсѧ чересъ 6 рѣку . и страхъ нападе на воӕ Володаревъı . и рекоша дружина Володаревъı 7 что стоиши кн҃же не поеда прочь . а се ти сѧ Романъ . бродить а ѿсуда 8 . Двд҃ъ и побѣже Володарь ѿ Витебьска 9 и заоутра съглѧда Двд҃въ А ѡже 10 Володарь бѣжалъ . и пусти но них̑ . и не постигоша их̑ но по лѣсу 11 блудѧщихъ 12 много . изоимаша 13 . а Всеслава посла Полотьску 14Том же лѣт̑ поӕ Ӕрославъ Галичьскъıи 15 кн҃зь . за 16 сн҃ъ 17 свои 17 за 17 Володимира славлю Б 18 дчерь 19 Болеславу Всеволодич̑ . /л.188об./ Том В 20 же лѣт̑ . приведе Ӕрославичь Изѧславичь Г 21 поемъ дчерь 22 оу Дюргѧ 23 оу Ӕрославича . Малъфридъ Д . ис Турова за сн҃а Всеволода ❥ Том же лѣт̑ оумре Андрѣевна . за Ѡлгомъ за Ст҃ославичем̑ . том Е же 24 лѣт̑ бисѧ Ѡлегъ 25 Ст҃ославичь . с 26 Бонѧкомъ . и побѣди 27 Ѡлегъ 28 Половци ❥ Том же 29 лѣ ӕша Половци Шварна за Переӕславлемъ . а дружину его избиша и взѧша на немъ искупа множьство ❥

В лѣт̑ ҂s҃ х҃ . о҃s [6676 (1168)] Посла Ростиславъ къ братьи . своеи . и к сн҃мъ своимъ . велѧ имъ всимъ 30 съвъкупитисѧ оу себе съ всими 31 полкъı своими .

528

и приде 32 Мьстиславъ из Володимирѧ 33 . Ӕрославъ братъ его из Лучьска 34 . Ӕрополкъ из Бужьска. Володимиръ 35 Андрѣевичь . Володимиръ 36 Мьстиславичь . Глѣбъ Гюргевичь Рюрикъ Дв҃дъ Мьстиславъ Глѣбъ Городеньскии Иванъ Ӕрославичь . сн҃ъ и Галичьскаӕ 37 помочь . и стоӕша оу Канева долго веремѧ 38 дондоже Ж взиде 30 . Гречникъ и Залозникъ . и ѿтолѣ възвратишасѧ въ своӕси . того З 40 же лѣта исходѧча 41 поиде Ростиславъ 42 Новугороду . занеже не добрѣ живѧху . Новгородци 43 съ Ст҃ославомъ . снм҃ъ его . и приде Чичьрьску 44 к зѧти Ѡлгови ту бо бѣ Ѡлегъ 45 ждалъ его с женою и поӕ Ѡлегъ 46 Ростислава на ѡбѣдъ . и бъıс̑ рад̑сть велика въ тъ дн҃ь межи . И 47 Ѡлегъ 45 же многъı даръı вдасть Ростиславу . и дчи 48 ему вда многъı даръı на оутрии же дн҃ь възва Ростиславъ к собѣ Ѡлга 49 и дчерь 50 и паче болшими дарми оучредивъ всихъ 51 иде Смоленьску 52 . и начаша и 53 срѣтати 54 лутшии 55 мужи Смолнѧнъı 56 . за т҃ верстъ . и за тѣмь оусрѣтоша и 57 внуци и за тѣмъ оусрѣте и сн҃ъ Романъ . и епс̑пъ Мануилъ . и Внѣздъ . и малѣ 58 не весь градъ . изиде 59 противу ему и тако велми ѡбрадовашас̑ вси приходу его . и множьство даровъ подаӕша 60 ему . и ѿтудѣ в Торопечь 61 и ѿтудѣ посла 62 сн҃у Ст҃ославу 63 Новугороду . велѧ ему възъѣ/л.189/хати 64 противу . бѣ 65 І на .

Варіанты: 1 Х. П. нездравоуа. 2 Х. П. снемшеся на лоукхь. 3 Х. П. новогородци. 4 Х. П. крсть. 5 Х. П. розлоучат. 6 Х. П. приб. к. 7 Х. П. видѣвши. 8 Х. П. изнемогающа. 9 Х. П. в смоленскоу. 10 Х. П. еи. 11 Х. П. здѣ. 12 Х. П. повезѣте мя къ кыевоу. 13 Х. П. ѳеодора. 14 Х. П. приб. ли. 15 Х. П. ѳеодосіа. 16 Х. П. приб. игоумена . то постригоуся в печерском (П. в перском) манастыри. 17 Х. П. маловрѣменнаго. 18 Х. П. семіонови. 19 Х. П. опущено. 20 Х. П. о(т)цоу. 21 Х. П. мя. 22 Х. П. игоуменъ, и приб. взях мысль. 24 Х. П. пріиде. 23 Х. П. им. 25 Х. П. ис чернѣгова. 26 Х. П. опущено. 27 Х. П. сію. 28 П. ошиб. совѣ. 29 Х. П. великыи. 30 Х. П. опущено. 31 Х. П. и не тъщих. 32 Х. П. недля. 33 Х. П. обливаа. 34 Х. П. всѣм. 35 Х. П. стоя. 36 Х. П. можахус (съ б. юс.). 37 Х. П. оудръжати. 38 П. скончева. 39 Х. П. оучрежаше. 40 Х. П. всѣ. 41 Х. П. печеряне. 42 Х. възываше, П. возываше. 43 Х. П. всѣм. 44 Х. П. монастырем. 45 Х. П. въ иныа. 46 Х. П. о(т)цоу ѳеодосію. 47 Х. П. маловрѣменнаго. 48 Х. П. приб. и. 49 Х. П. опущено. 50 Х. П. приб. тако. 51 Х. П. крстном. 52 Х. П. вам. 53 Х. П. о(т)че. 54 Х. П. опущено.

529

Примѣчанія: А Между и и е поставлена точка. Б Буква е передѣлана изъ и. В На правомъ полѣ приписано: взях мысль. Г Написано по стертому. Д Передѣлано въ не тщихъ: первое и подскоблено и переправлено въ е, а т вставлено. Е Такъ въ рукописи. Ж Буква ц переправлена въ ч. З Буквы ра написаны по стертому; надъ строкой видно титло. И Буква ц передѣлана изъ ч.


Лукъı бѣ бо оуже Ростиславъ нѣздравуӕ 1 велми . и ту снимасѧ на Лукахъ 2 . съ сн҃омъ и с Новгородци 3 . и цѣловаша Новгородци хрс̑тъ 4 к Ростиславу на том̑ . ӕкоже имъ имѣти сн҃а его собѣ кн҃земъ а иного кн҃зѧ не искати . ѡли сѧ с ним̑ смр҃тью розлучити 5 . и много даровъ взѧ оу сн҃а и оу Новгородець и ѿтудѣ възвратисѧ 6 Смоленьску . видивши 7 же Рогнѣдъ . сестра его велми изнемагающа 8 брата . и нача молитисѧ велѧчи ему лечи Смоленьски 9 . въ своемъ ему зданьи . ѡн же реч̑ еѣ 10 . не могу зде 11 лечи повезите мѧ Киеву А 12 аще мѧ Бъ҃ ѿиметь на пути . то положите Б мѧ въ ѡтни . блгс̑вньи оу ст҃го Федора 13 аще 14 ми Бъ҃ ѿдасть болезнь сию . молбами прчс̑тъıӕ его Мт҃ре и ст҃го ѿц҃а нашего Федосьӕ 15 . Печерьскаго манастъıрѧ 16 . егда бо ѿходѧ житьӕ сего маловременьнаго 17 . и мимотекущаго молвѧше Семьюнови 18 и 19 попови ѿц҃ю 20 своему дх҃овному тобѣ въздати слово . ѡ томъ к Бу҃ занеже възборони ми 21 ѿ пострижениӕ . молвѧше бо Ростиславъ часто то слово . къ игумену Печерьскому . Поликарпу тогда игумене 22 В ѿ пострижениӕ егда же приде Г 23 ми 24 вѣсть . и Щернигова 25 . ѡ Ст҃ославли смр҃ти Ѡлговича . молвѧше же и то всегда къ игумену постави ми 26 игумене келью добру боюсѧ напраснъıӕ смр҃ти а что си ѡ мнѣ Бъ҃ оустроить . и ваша [II, 95] млт҃ва оуставилъ же бѧше и сю 27 добродѣтель

530

в собѣ 28 . оу великии 29 постъ . въ всѧкую суботу и в 30 нед̑лю . сажаше на ѡбѣдѣ . оу себе в҃ı чьрньца . третии на десѧтъ игуменъ Поликарпъ . и тако тѣх̑ накорми нищихъ Д 31 ѿпущаше . самъ же по всѧ нед̑ли 32 причащение имаше слезами ѡмъıваӕ 33 лице . свое и въздъıханиемъ . частъıмъ смирѧӕ . себе . и стонание ѿ срд̑ца . своего испущаӕ . всим̑ 34 видѧщим̑ его в толици смиреньи . стоӕша 35 . и тако не можаху 36 оудержатисѧ 37 ѿ слезъ . егда же скончеваше 38 весь постъ . и тако оучрѣ/л.189об./жаше 39 всю брат̑ю . а в Лазореву суботу . вси 40 Печерѧнъı 41 взимаше 42. и по всим̑ 43 манастъıрем̑ 44 зваше . а во инъı 45 дн҃и въ сред̑ и в пѧт̑къ оутѣшиваше брат̑ю . Печерьскую великую любовь имѣӕше . къ ст҃ѣи Бц҃и и къ ст҃ому ѿцю Федосью 46 . и то повѣстоваше с Поликарпом̑ . по всѧ дн҃и хотѣлъ бъıхъ свободитисѧ ѿ маловременнаго 47 . и суетнаго свѣта сего . и мимотекущаго и многомѧтежнаго жититьӕ Е . сего еже 48 преди въспоминах ти . ѡн же ему тако молвѧше вамъ Бъ҃ тако 49 велѣлъ 50 бъıти . правду дѣӕти на сем̑ свѣт̑ . въ правду суд̑ судити . и въ хрс̑тномъ 51 цѣлованьи въı 52 стоӕти . Ростиславъ же ему тако реч̑ ѿц҃е Ж 53 кнѧжение и миръ не можеть . безъ грѣха бъıти . а оуже есмь бъıлъ не 54 мало 54 на свѣтѣ сем̑ а хотѣлъ бъıх̑ поревновати ӕкоже и вси правовѣрнии З цс̑ри И пострадаша . и приӕша възмьздие .

Варіанты: 1 Х. П. проліаша, и приб. и. 2 Х. П. въспріаша. 3 Х. П. нетленныа. 4 Х. П. приб. и. 5 Х. П. правовѣрного. 6 Х. П. се. 7 Х. П. честен. 8 Х. П. чернеческыи. 9 Х. П. агг(е)лы. 10 Х. П. бес престани. 11 Х. П. багряницоу. 12 Х. П. опущено. 13 Х. П. еще. 14 Х. П. ороудіица. 15 Х. бесѣдовавшю, П. бесѣдовавшоу. 16 Х. П. преднее. 17 Х. П. ис. 18 Х. П. и. 19 Х. П. изнемогающи. 20 Х. П. опущено. 21 Х. П. захарьевичю. 22 Х. П. взовѣта. 23 Х. П. семіона. 24 Х. П. сътворить. 25 Х. руци (съ б. юс.), П. роуцѣ. 26 Х. П. ко. 27 Х. П. агг(е)лъ, и приб. и. 28 Х. П. архагг(е)лъ, и приб. и. 29 Х. П. чстнѣиши. 30 Х. П. кормителница. 31 Х. П. грѣшным. 32 Х. П. приб. и. 33 Х. П. хрстіаном всѣм. 34 Х. П. млстива. 35 Х. П. въплъщшагося. 36 Х. П. припояши. 37 Х. П. съвыше. 38 Х. П. приб. наша о. 39 Х. сръдчніи, П. срдчніа. 40 Х. П. ошиб. сподо. 41 Х. П. приб. и. 42 Х. П. тихым. 43 Х. П. видѣти. 44 Х. П. лежаче. 45 Х. женчюжнаа, П. женчужнаа. 46 Х. П. приб. и. 47 Х. П. приложис. 48 Х. П. в кыевѣ. 49 Х. н (т. е. 50), передѣланное позже въ и (8), П. н (50). 50 Х. П. Тое ж зимы. 51 Х. П. олгъ. 52 Х. П. вежи. 53 Х. П. братіа. 54 Х. П. володимеръ. 55 Х. П. приб. и. 56 Х. П. клобоукь.

531

Примѣчанія: А Между ь и н поставлена точка. Б Между е и л точка. В Между ю и н поставлена точка. Г Буква к передѣлана, кажется, изъ н. Д Буква п приписана позже на полѣ. Е Буква ъ послѣ н переправлена изъ и основной рукой. Ж Такъ въ рукописи, при чемъ л передѣлано изъ другой буквы. З Буква ц передѣлана изъ ч. И Буква ъı передѣлана изъ ъ и слѣдовавшаго непосредственно за нимъ н. І Буква Т приписана на среднемъ полѣ другою рукой.


ѿ Га҃ Ба҃ своего . ӕкоже и ст҃ии мч҃нци кровь свою прольӕша 1 оусприӕша 2 вѣнца нетлѣньнъıӕ А 3 . ӕкоже и ст҃ии ѿц҃и 4 оудручивше тѣло свое постом̑ и оузкъıм̑ и тѣснъıмъ путемъ ходивше въсприӕша црс̑тво нбс̑ное . ӕкоже и самого . правовѣрнаго 5 цр҃ѧ Костѧнтина . слъıшахъ гл҃авша . аще бъıх̑ вѣдалъ сель 6 Б чс̑тнъ 7 ликъ чернецьскии 8 . въсходѧща съ анг҃лъı 9 къ прс̑тлу Гн҃ю бес пристава 10 снѧлъ бъıх̑ вѣнець . и багрѧницю 11 и тако ему повѣстѧщю с Поликарпом̑ игуменом̑ . и реч̑ ему игуменъ . аще сего желаеши кн҃же да 12 волѧ Бж҃иӕ да будеть . Ростиславъ же слъıшавъ . ѿ игумена . положи въ срд̑ци своемъ рекъ ему . пережду и ѣще 13 мало времѧ . суть ми ѡрудьица 14 . и тако ему бесѣдовавши 15 с ним̑ . и блг҃ословивъ его ѿпусти и . мъı же на прѣднее 16 възвратимсѧ . и поидоша с ним̑ и 17 Смоленьска . а 18 оуже ему велми изнемагающю 19. а 20 и бъı в селѣ в Рогънѣдинѣ . в Зарубѣ и нача молвити Иванкови Фроловичю . покладнику своему . и Борисови Захарьичю 21. взовита 22 ми Семьюна В 23 попа . ать створи/л.190/ть 24 млт҃ву а самъ въздѣвъ руцѣ 25 свои . нача млт҃ву творити . зрѧ къ 26 иконѣ Г ст҃ои Бц҃и прс̑таӕ Д Бц҃е въıшьши еси ан҃глъ 27 архн∙̑глъ 28 всеӕ твари чс̑тнѣишю 29 помощнице ѡбидимъıм̑ . не надѣющимъсѧ надѣӕние сиротамъ заступница . оубогымъ кормительнице 30 . печалнъıм̑ оутѣшение . грѣшнъмъ 31 Е спсс̑ние 32 . хрс̑тьӕном̑ всим̑ 33 поможение . млс̑тва 34 еси Гж҃е

532

млс̑тью своею помилуи мене . грѣшнаго раба своег̑ Михаила ризою мѧ чс̑тною защити . и оумоли въплощещагосѧ 35 Ж ис тебе Ба҃ препоӕши 36 мѧ . силою свъıше 37 на невидимъıӕ и видимъıӕ врагъı 38 . всемлс̑тваӕ влд̑чице Бц҃е въздвигни мѧ из глубинъı грѣховнъıӕ . и просвѣти ми ѡчи срд̑чнѣи 39 . и спс҃ниӕ сподоби 40 мѧ . грѣшнаг̑ раба своего ӕко держава Хс̑а Ба҃ нашег̑ съ Ѿц҃мь и Сн҃мъ и ст҃мъ Дх҃омъ 41 . възрѣвъ на икону самого Творца . нача гл҃ати тихом̑ 42 глс̑мъ слезъı испущаӕ ѿ зѣницю З нъıнѣ П ѿпусти раба своего влд̑ко по гл҃у твоему с миромъ . и бѣ видити 43 . слезъı его . лежачи 44 на скранью его . ӕко женчюжнаӕ 45 зерна . и тако ѡтираӕ слезъı оубрусцемъ 46 оуспе мс̑ца марта . въ . д҃ı . а въ . к҃а . вложенъ бъıс̑ . въ гробъ . оу ст҃го Феѡдора въ ѡтни ему манастъıри . приложивъсѧ 47 къ ѿцм҃ъ своимъ бъıс̑ же кн҃жениӕ его Киевѣ 48. н҃ 49. лѣтъ без мѣсѧца . Тои І же зимѣ 50 . ходиша Ѡлговичи на Половци . бѣ бо тогда люта зима велми и взѧ Ѡлегъ 51 . вежѣ 52 Козинъı . и жену и дѣти . и злато и сребро . а Ӕрославъ Беглюковъı вежѣ 52 взѧ . и похваливше Ба҃ и прчс̑тую его Мт҃рь възвратишас̑ въ своӕси❥

В лѣт̑ ҂s҃ . х҃ . о҃з . [6677 (1169)] По Ростиславли смр҃ти . начаша слати по Мьстислава братьӕ 53 . [II, 96] Володимиръ 54 Мьстиславичь Рюрикъ Двд҃ъ 55 Киане ѿ себе послаша Чернъıи Клобукъı 56 ѿ себе послаша . Мьстиславъ же посла Володислава .

Варіанты: 1 Х. П. въротиславича. 2 Х. П. пред. 3 Х. П. ярополчичю. 4 Х. П. в кыевѣ. 5 Х. П. тивон. 6 Х. П. пріатели. 7 Х. П. вълодиславоу. 8 Х. П. иже. 9 Х. П. володимеръ. 10 Х. П. мьстиславич. 11 Х. П. опущено. 12 Х. П. володимероу. 13 Х. П. торьцескыи. 14 Х. П. всѣм. 15 Х. П. пороусем. 16 Х. П. володимеръ. 17 Х. П. возем. 18 Х. П. къ. 19 Х. П. к володимерю. 20 Х. П. всѣ. 21 Х. П. в. 22 Х. П. всеволодковичема. 23 Х. П. брата. 24 Х. П. снемся. 25 Х. П. приб. и. 26 Х. П. з галицкым. 27 Х. П. приб. къ. 28 Х. П. галицкых. 29 Х. П. пят. 30 Х. П. ему да. 31 Х. надъ и мьстиславъ приписано позже и борисъ. 32 Х. П. пріиде. 33 Х. П. пріидоша. 34 Х. П. к нему. 35 Х. П. я, и приб. к. 36 Х. П. з. 3737 Х. П. вмѣсто и в то чинъ: и тогда. 38 Х. П. приб. к. 39 Х. П. опущено. 40 Х. П. з. 41 Х. П. в то ж. 42 Х. П. приб. к. 43 Х. П. з. 44 Х. П. опущено. 45 Х. П. на володимера. 46 Х. П. доброго доуба. 47 П. и на даше. 48 Х. П. льстяще. 49 Х. П. ехаша. 50 Х. П. опущено. 51 Х. П. воротишас опят. 52 Х. П. приб. къ. 53 Х. своя, П. своа. 54 Х. П. василевскым. 55 Х. П. да. 56 Х. П. приб. и. 57 Х. П. и възма. 58 Х. П. приб. и. 59 Х. П. тои. 60 Х. П. от. 61 Х. П. жгоша. 62 Х. П. тысяцкого. 63 Х. П. згорѣ. 64 Х. П. печенѣзи. 65 П. берендичы. 66 Х. П. володимеръ. 67 Х. П. тіи. 68 Х. П. берендич. 69 Х. П. пріездя. 70 Х. П. біяхус (съ б. юс.). 71 Х. П. шлючи. 72 Х. П. вълодимеръ. 73 Х. П. приб. и. 74 Х. П. крсть. 75 Х. П. в.

533

Примѣчанія: А Буква ц переправлена въ ч. Б Буква у написана поверхъ соскобленнаго а. В Буква ц передѣлана изъ ч. Г Между а и м поставлена точка. Д Буква т написана по стертому. Е Буквы съ надписаны надъ строкой. Ж Буквы буж написаны по стертому другою рукой, подъ б видно д (добраго дуба). З Передѣлано въ возма: в передѣлано изъ и, о приписано надъ строкой. И Такъ въ рукописи. І Буквы оропъ подправлены по стертому. К Буква и обведена густымъ слоемъ чернилъ. Л Буквы по написаны по стертому.


Воротиславича 1 передъ 2 собою къ Василкови къ Ӕрополцичю А 3 . велѧ ему сѣдѣти Киевѣ 4 до себе . и тиоунъ 5 свои посла и начаша . приӕтьли 6 . Мьстиславли повѣдати Василко/л.190об./ви и Володиславу Б 7 ѡже 8 Володимиръ 9 Мьстиславличь 10 . и 11 Андрѣевичь . и Ӕрославъ Мьстиславль братъ . и Рюрикъ и Дв҃дъ цѣловали крс̑тъ ӕкоже взѧти имъ волость оу Мьстислава . по своеи воли . Володимиру 12 къ своеи волости Торцьскъıи 13 В. съ всимъ 14 Поросьемъ 15 Андрѣевичю . Берестии . Ӕрославу Володимиръ 16. Василко . же възма 17 . мъıсль ихъ . посла ко 18 Мьстиславу . Володимирю 19 . ӕвлѧӕ ему вси 20 рѣчи ихъ Мьстиславъ же посла къ своим̑ ротникомъ . къ Ӕрославу оу 21 Галичь . и къ Лѧхомъ . и къ Всеволодковичама Г 22 ӕвлѧӕ имъ твердь братьѣ 23 . и снимасѧ 24 Мьстиславъ с Лѧхъı 25 . съ Ӕрославомъ Галичьскъıмъ 26 и поиде Мьстиславъ 27 Киеву на столъ . и Галичьских̑ 28 полковъ . е҃ 29 . да ему 30 Ӕрославъ . и Мьстиславъ 31 Всеволодковичь с ним̑ же . и приде 32 къ Микүлинү . и ту придоша 33 ему 34 Берендичи вси . и Торци и Печенѣзи. и вьсь Чернъıи Клобукъ . и водивъ ѣ 35 ротѣ Д. и пусти брата своего . предъ собою съ Е 36 Берендичи . а самъ Г поиде по немъ . и 37 в то чинъ 37 Володимеръ . Мьстиславичь . поиде съ Треполѧ 38 Въıшегороду и 39 съ женою и съ 40 дѣтми ❥

534

Въ тъ же 41 дн҃ь Мьстиславлѧӕ мт҃и его . иде 42 Въıшегороду . Ӕрополкъ же с 43 Берендичи . настигоша Берендичи 44 . Володимира 45 на Желѧни . оу Доброгобужа Ж 46 . и не даша 47 . Берендичи . стрѣлѧтисѧ с ними . бѧху бо Берендичи . льстѧче 48 . и тако ѣхаша 49 Берендич̑ 50 по них̑ до Всеволожа . манастъıрѧ . и ту воротисѧ 51 Ӕрополкъ в городъ Мьстиславъ же заоутра . по нем̑ иде 52 Киеву . изрѧдивъ полкъı свои 53 . Василевьским̑ 54 путем̑ та 55 къ Ѡлговѣ . а въ Киевъ вниде 56 . ту выидоша Киӕне вси . и зма З 57 рѧдъ със И брат̑ею . и съ дружиною 58 и с Киӕнъı въ тъ 59 дн҃ь и поиде къ Въıшегороду . а Берендичи пусти в наворопъ І . и на болоньи ѡ 60 Днѣпра . зажгоша 61. дворъ тысѧчкого 62 . Двд҃а Радиловъ . а инѣхъ дворовъ з҃ сгорѣ 63. Мьстиславъ же пришед̑ /л.191/ ста по горѣ ѿ бору а пѣшци 64 постави К по Л валови . Берендичи 60 же оубиша Володимирь 66 мужь . оубиша же и ти 67 лѣпшии Берендичь 68 . бѣ же дн҃ь тогда пѧтокъ . и заоутра же в суботу . начаша битисѧ ѣздѧче 69 къ городу и из города въıходѧще бьӕхутсѧ 79 . крѣпко . и тако начашас̑ рѧдити . ѡ волость шлюче 71 межи собою . Рюрикъ и Дв҃дъ и Володимиръ 72 съ Мьстиславомъ . и оуладившесѧ ѡ волость 73 цѣловаша хрс̑тъ 74 . Мьстиславъ же оу 75 понед̑лникъ вниде въ Кыевъ ❥

      ШрифтПопередня     Зміст     Наступна


Етимологія та історія української мови:

Датчанин:   В основі української назви датчани лежить долучення староукраїнської книжності до європейського контексту, до грецькомовної і латинськомовної науки. Саме із західних джерел прийшла -т- основи. І коли наші сучасники вживають назв датський, датчанин, то, навіть не здогадуючись, ступають по слідах, прокладених півтисячоліття тому предками, які перебували у великій європейській культурній спільноті. . . . ) 


Якщо помітили помилку набору на цiй сторiнцi, видiлiть ціле слово мишкою та натисніть Ctrl+Enter.

Iзборник. Історія України IX-XVIII ст.