Уклінно просимо заповнити Опитування про фемінативи  

[ПСРЛ. — Т. 2. Ипатьевская летопись. — СПб., 1908. — Стлб. 603-621.]


      ШрифтПопередня     Зміст     Наступна
Варіанты: 1 Х. П. изоимаша. 2 Х. П. опущено. 3 Х. П. роусалное. 4 Х. П. брата. 5 Х. П. своего. 6 Х. П. ростовцю. 7 Х. П. распри. 8 Х. П. половци. 9 Х. П. оборотишас. 10 Х. П. победиша. 11 Х. П. роускіа. 12 Х. П. князи выбѣгоша. 13 Х. П. них. 14 Х. П. опущено. 15 Х. П. наказая. 16 Х. П. и обращаа нас. 17 Х. П. опущено. 18 Х. П. нас. 19 Х. П. нахожденіемь. 20 Х. П. не како ли. 21 Х. П. смирившеся. 22 Х. П. слышавше. 23 Х. П. приб. и. 24 Х. П. обрадовашеся. 25 Х. П. яко. 26 Х. П. В тож лѣто. 27 Х. П. еже. 28 Х. П. опущено. 29 Х. П. сътвори. 30 Х. П. ярослава. 31 Х. П. прешедше. 32 Х. П. вълодимеричю. 33 Х. П. веля. 34 Х. П. сътворити. 35 Х. П. къ треполю. 36 Х. П. бит. 37 Х. П. възма. 38 Х. П. ся та, и из города. 39 Х. П. тръполци. 40 Х. П. передавь. 41 Х. оттвори. 42 Х. П. къ отцоу. 43 Х. П. витичева. 44 Х. П. рекучи. 45 Х. оуже, П. иже. 46 Х. П. ильи. 47 Х. П. оттоудоуж. 48 Х. П. възвратишас. 49 Х. П. В тож лѣт. 50 Х. П. крсщеніи. 51 Х. П. В. 52 П. опущено. 53 Х. П. иже. 54 Х. П. опущено. 55 Х. П. иже. 56 Х. П. через. 57 Х. П. тоже оустья.

603

Примѣчанія: Б Буква в написана поверхъ соскобленнаго у. В Такъ въ рукописи. Г Буква ч передѣлана изъ ц. Д Буква к написана въ лигатурѣ съ предшествующимъ а, слѣдующія буквы ра подправлены другою рукой. Е Буква о переправлена въ а. Ж Здѣсь на среднемъ полѣ приписано поган (поганыя). З Между н и ъı видно соскобленное и. И Буквы то передѣланы изъ ла. І Буква ц передѣлана въ ч. К Буква ж передѣлана изъ щ. Л Буква а передѣлана изъ о; рядомъ видно соскобленное у. М Буква к написана надъ строкой подъ дугой. Н Киноварное В передѣлано изъ киноварнаго же П. О Буква В приписана на лѣвомъ полѣ другими чернилами.


Въ лѣт̑ . ҂s҃ . . х҃ . п҃е . [6685 (1177)] Приидоша Половци на Роускоую землю . на 2 роусалнои 3 недѣли . сѣдѧщю Романови Б . в Києвѣ . посла брат̑та В 4 своєго . Рюрика и сн҃а своӕ 5 . Половци же взѧша . s҃ . городовъ Береньдичь Г . и поидоша к Д Растовцю 6 . Давъıдъ же бѧше не притѧглъ . и бъıвши распрѣ 7 межи братьєю . и постиже братью свою . Рюрика и сн҃овца своӕ . Ӕрополка и Бориса . и постигоша Половцѣ 8 оу Ростовьца Е . и Половци ѡборотившисѧ 9 . побѣдиша 10 полкъı Роуськѣѣ 11. и много боӕръ изъимаша . а кнѧзѣ въбѣгоша 12 в Ростовѣць Е. и се Бъ҃ попоусти . казнь на нъıӕ . Ж 13 а 14 не [II, 119] аки 14 милоуӕ ихъ . но насъ . кажа 15. ѡбращаӕ нъı 16 к покаӕнию да бъıхом сѧ 17 въстѧгноули ѿ злъıхъ дѣлъ . и симъ казьнить нъı З 18 нахожениємь 19 поганъıхъ . се бо єсть . батогъ єго да некли 20 смѣрившесѧ 21 . въспомѧнемсѧ ѿ злаго поути . то слъıшавши 22 Ѡлговичи 23 . Всеволодичь . Ст҃ославъ И . ѡбрадовашасѧ 24 . аки 25 не вѣдоуще . Бж҃иӕ казни ❙ Того же лѣт̑ 26 . Ст҃ославъ поѣха к Києвоу . молвѧше же Романови Ст҃ославъ . брате ӕ не ишю подъ тобою ничего же . но рѧдъ нашь такъ єсть ѡже 27

604

сѧ кнѧзь извинить . то въ 28 волость . а моужь оу головоу . а Дв҃дъ виноватъ ѡнъ же того не створи 29 . Ст҃ослав же посла брата своєго . Рослава 30 и Ѡлга с вои . ѡни же перешед̑ 31 Днѣпръ . послашасѧ къ Мьстїславоу . Володимерицю І 32 . къ зѧти своємоу . велѧче 33 ємоу . ѿстоупити ѿ Ростиславичь . Мьстислав же К . ѡбѣщасѧ имъ . тако створити 34 . и поидоша . к городоу . ко Трьполю 35 и Мьстислав же поиде к воротомъ к воднъıмъ . творѧ битъс̑ 36 . возма 37 сѧ таи из города Л 38 оутаивсѧ . Ӕрополка . а Трьполѣць 39 предавъ 40 . и ѡтвори 41 на нѣ городъ . а Ӕрополкъ . поиде ко ѡц҃ю 42 . приѣхав же Ст҃ославъ с полкъı своими ста оу Витечева 43. и тоу приѣхаша к немоу Чернии Клобоуци . тоу же приѣхаша к немоу Киӕне . рекоуче 44 . оуже 45 Романъ шелъ к М Бѣлоугородоу . Ст҃ослав же вниде в Києвъ . въ дн҃ь ст҃го про̑рка Ильѣ 46 . ѿтоуда 47 же посла . братью свою к Бѣлоугородоу . не оуспѣвше ничто же возвратишасѧ 48Во Н том же лѣтѣ 49 . родисѧ оу Игорѧ /л.213об./ сн҃ъ . и нарекоша имѧ ємоу . въ крс̑щньи 50 Андрѣӕнъ . а кнѧжеє Ст҃ославъ . Въ 51 О то же времѧ . прииде 52 Мьстиславъ . с полкомъ своимъ . и рекоша Ростиславчи . ѡже 53 Бъ҃ хочеть то завътра дамы 54 полкъ 54 Ст҃ославоу Ст҃ослав же оувѣда . ѡже 55 хотѧть ємоу . дати полкъ . Ростиславичи . и побѣже Ст҃ославъ . чересъ 56 Днѣпръ . оустьӕ 57 Лыбеди . и потопош̑

Варіанты: 1 Х. П. преже. 2 Х. П. половци. 3 Х. П. иже. 4 Х. П. выбегь. 5 Х. П. кіева, и приб. и. 6 Х. П. торцьскомоу. 7 Х. П. хотячи. 8 Х. П. землѣ роускоа. 9 Х. П. хрстіанскіа. 10 Х. П. згадавше, и приб. и. 11 Х. П. князя своего съ крсты. 12 Х. П. възрадовашас. 13 Х. П. хрстіаныа отполоненыа. 14 Х. П. върози. 15 Х. П. володимеръ. 16 Х. П. изыманых, и приб. и. 17 Х. изоимана, П. изоимаша. 18 Х. П. велможи. 19 Х. П. приб. и. 20 Х. П. володимери. 21 Х. П. приб. и. 22 Х. П. хотим. 23 Х. П. върогы. 24 Х. П. своя. 25 Х. П. дръжишь. 26 Х. П. върози. 27 Х. П. нам даи. 28 Х. П. сътворити. 29 Х. П. всадити. 30 Х. П. втѣшился. 3131 Х. П. аль. 32 П. идоут. 33 Х. П. рѣзанци. 34 Х. П. здоумавше. 35 Х. П. князи. 36 Х. П. въ вороняж. 37 Х. П. опущено. 38 Х. П. володимирь. 39 Х. П. приб. и. 40 Х. П. тоутож. 41 Х. П. приб. ж. 42 Х. П. мьстиславь. 43 Х. П. згадавше. 44 Х. П. къ. 45 Х. П. дѣтя (въ Х. т передѣлано затѣмъ въ л). 46 Х. П. присылаше. 47 Х. П. къ. 48 Х. П. перфѵріа. 49 Х. П. чернѣговского. 50 Х. П. ефрѣма. 51 Х. с(вя)тоя, П. с(вя)тоа. 52 Х. П. дръжа. 53 Х. П. я. 54 Х. П. двѣ. 55 Х. П. иже. 56 Х.. П. здѣ. 57 Х. П. неж. 58 Х. П. іюл. 59 Х. П. опущено. 60 Х. П. ла (т. е. 31). 61 Х. П. своего. 62 Х. П. опущено. 63 Х. П. быста. 64 Х. П. опущено. 65 Х. П. ослѣпивше. 66 Х. П. мужи (съ б. юс.) своя. 67 Х. П. къ. 68 Х. П ярославичю. 69 Х. П. зовоу (надъ строкой другой рукой приписано въ Х. еще: зовоуще). 70 Х. П. приб. к.

605

Примѣчанія: А Буква к подъ дугой надписана позже. Б Здѣсь пропускъ, ср. Лавр. подъ 6685 годомъ. В Подъ дугой кромѣ с помѣщено еще (позже?) я (хрестьяны). Г Буква ъı надписана надъ строкой подъ дугой. Д Надъ я позже приписано з. Е Буква ч написана по соскобленному ц. Ж Буквы зи написаны подъ дугой надъ строкой. З Буква о послѣ в надписана надъ строкой. И Буква ь передѣлана изъ ѣ. І На нижнемъ полѣ приписано княгин. К На среднемъ полѣ приписано княз. Д Заскобленное въ подлинникѣ зачеркнуто.


людьє мнози . переже 1 же того . послалъ бѧше в Половьцѣ 2 . Половци же слъıшавше . ѡже 3 Ст҃ославъ . въıбѣглъ 4 ис Къıєва 5 . приѣхавше к Торцькомоу 6 . много людии поимаша . Ростиславичи же . не хотѧче 7 гоубити Роускои земли 8 . и крс̑тньскои 9 крови проливати . сгадавше 10 даша Києвъ Ст҃ославоу . а Романъ иде к А Смолньскоу .

Б людьє же Володимерьстии оустрѣтоша съ крс̑тъı . кнѧзѧ своєго 11 идоуща с побѣдою . и возрд̑адовашасѧ 12. видѣвше хрс̑тнъı В ѿполоненъı 13 ѿ поганъıхъ . а ворози 14 в роуках̑ . приведше в град̑ Володимерь 15 . кнѧзѧ Глѣба съ сн҃омъ своимъ Романомъ . и с шюриномъ своимъ . Мьстиславом̑ . изъıманъıхъ Г 16 . дроужина изоимана 17 . и всѣ вѣлможи 18 ихъ 19. бъıс̑ радость велика . в градѣ Володимѣри 20 . на третии же дн҃ь бъıс̑ мѧтежь в градѣ Володимерѣ 20 въсташа боӕре и коупци 21 . рекоуще кнѧже мъı тобѣ добра хочемь 22 . за тѧ головъı свои съкладъıваємь . нъıнѣ ворогъı 23 свои 24 . держишь 25 простъı . а се ворози 26 твои и наши Соужьдальци и Ростовци . а казни ихъ любо слѣпи аль даи намъ 27 . кнѧзю же Всеволодоу . блг҃овѣрноу . ї бо҃боӕзнивоу . не хотѧщо того створити 28 . повелѣ оусадити 29 ихъ в пороубъ людии дѣлѧ . абъı оутишилсѧ 30 мѧтежь .

606

а по Ӕрополка посла . гл҃ѧ въıдаите нашего ворога . а 31 ӕ Д 31 идоу 32 к вамъ Рѧзанци 33 же сдоумавше 34 рекоша . кнѧзь нашь . и братьӕ наша . погибли в чюжемь Е кнѧзи Ж 35 и ѣхавше . Воронажь 36 З . и ӕша єго сами . и приведоша ӕ 37 єго в Володимерь 38 . Ӕрополка 39 всадиша єго . тоу же 40 в пороубъ зѧть 41 Глѣбовъ . Мѣстиславъ 42 . Ростиславичь Е . сгадавше 43 . послаша . ко Ст҃ославоу рекоуще . посли ко 44 Всеволодоу . Мьстислава И дѣлѧ 45 и Ӕрополка присылашеть 46 же сѧ к немоу и Глѣбоваӕ І молѧщисѧ . ѡ моужи и ѡ сн҃оу . и посла Ст҃ославъ /л.214/ ко 47 Всеволодоу . Пьрфюриӕ 48 єпс̑па . Черниговьского 49 . и Ѡфрѣма 50 игоумена . ст҃оѣ 51 Бц҃и и оудержа 52 ѣ 53 Всеволодъ . в҃ 54. лѣтѣ реклъ же бѧше Ст҃ославъ . ѡже 55 поустить Глѣба поидеть в Роусь . но Глѣбъ реч̑ . лоуче сдѣ 56 оумроу не 57 идоу . тогда же К Глѣбъ мр҃твъ . бъıс̑ июнѧ 58 . въ 59 . л҃ 60 . [II, 120] а Романа сн҃а єго 61 ѡдва выстоӕша . целовавше крс̑тъ а Мьстиславъ . и Ӕрополкъ в пороубѣ (бѧ) Л 62 бѧста 63. и потомь изведше ӕ и 64 слепивше 65 поустиша ❙

Въ лѣт̑ . ҂s҃ . . х҃ . . п҃s . [6686 (1178)] Прислаша Новгородци моужѣ свои 66 . ко 67 Мьстиславоу . к Ростиславичю 68 . зовоуче 69 и 70 Новоугородоу Великомоу . ѡн же не хотѧше ити из Роускои

Варіанты: 1 Х. П. роускоя землѣ. 2 Х. П. отчины своея. 3 Х. П. съ. 4 Х. П. опущено. 5 Х. П. розитися. 6 Х. П. тщашас. 7 Х. П. отчиноу. 8 Х. П. опущено. 9 Х. П. тъсняс. 10 Х. П. размысливаа. 11 Х. П. отчьство. 12 Х. П. и сіа размысливаа. 13 Х. П. въ срдци. 14 Х. П. хоти (въ Х. позже передѣлано въ хотѣ). 15 Х. П. его. 16 Х. П. рекоучи. 17 Х. братиа же, П. братіа же. 18 Х. П. опущено. 1919 Х. П. не на отчиноу ли. 20 Х. П. моужеи своих. 21 Х. П. новьгородскыми. 22 Х. П. здорового, и приб. въ. 23 Х. П. никакож роускіа. 24 Х. П. приб. и. 25 Х. П. приб. и. 26 Х. П. новогородци. 27 Х. П. игоумени. 23 Х. П. опущено. 29 Х. П. приб. и. 30 Х. П. вшед. 31 Х. П. в. 32 Х. П. опущено. 33 Х. П. софію. 34 Х. П. поклонися. 35 Х. П. съ. 36 Х. П. опущено. 37 Х. П. велицим. 38 Х. П. съзва. 39 Х. П. мужи (съ б. юс.) новьгородскыа. 40 Х. П. брата. 4141 Х. П. нас поганыа. 42 Х. П. възрѣвше. 43 Х. П. с(вя)тыа б(огороди)ца. 44 Х. П. свободили. 45 Х. П. новьгородскоую. 46 Х. П. быс. 47 Х. П. всѣм. 48 Х. П. съвокоупивь. 49 Х. П. воя новьгородскіа. 50 Х. П. я. 51 Х. П. тысящ. 52 Х. П. опущено. 53 Х. П. д(ь)не. 54 Х. П. земли. 55 Х. П. пожегше. 56 Х. П. опущено. 57 Х. П. възвратишас. 58 Х. П. въ. 59 Х. П. пріемше. 60 Х. П. съ славою. 61 Х. П. идоущю. 62 Х. П. ис. 63 Х. въ плсковь, П. во плсков. 64 Х. П. изоима. 65 Х. П. сотскіа. 66 Х. П. с(ы)на. 67 Х. П. хотяху (съ б. юс.). 68 Х. П. оутвердивыи. 69 Х. П. опущено. 70 Х. П. здоумавь. 71 Х. П. с мужми (съ б. юс.). 72 Х. П. завел за полтескь. 73 Х. П. опущено. 74 Х. П. бѣ. 75 Х. П. іерслимь. 76 Х. П. съсуды (съ б. юс.) ц(е)рк(о)въныа. 77 Х. П. за полтескь. 78 Х. П. новьгородскоую. 79 Х. П. новьгородскыми.

607

Примѣчанія: А На концѣ слова видно стертое у, а ч передѣлано изъ ц. Б Буква т написана по стертому в. В Такъ въ рукописи. Г Буква ц написана по соскобленному другими чернилами. Д Буква ц передѣлана изъ ч. Е Буквы бѣ написаны по соскобленному моу. Ж Надъ строкой приписано другой рукой: числомъ. З Буква ъı передѣлана изъ о. И Буква к надписана надъ строкой подъ дугой. І Буква ъ передѣлана изъ ь. К На среднемъ полѣ приписано другой рукой: за пол (т. е. за полтескъ).


земли 1 река имъ . ӕко не могоу ити . изъ ѡч҃нъı своєѣ 2 . и со 3 братьѥю своєю 4 розоитисѧ 5 . прилѣжно бо тщашетьсѧ 6. хотѧ страдати ѿ всего срд̑ца . за ѡт҃чино А 7 свою . всегда бо 8 на великаӕ . дѣла тъснасѧ 9 размъıшливаӕ 10 . с моужи своими . хотѧ исполнити ѡч҃ьствиє Б 11 своє . си размъıшливаӕ 12 . всѧ во срд̑ци 13 своем̑ нє хотѣ 14 ити . но поноудиша и 15 братьӕ своӕ . и моужи свои рекоуче 16 ємоу . брате аже 17 зовоуть тѧ съ честью . иди а тамо . ци 18 не наша 19 ѡчина 19 . ѡн же послоушавъ братьи своєи и моужѣи своєихъ В 20 . поиде съ боӕръı Новгородьцкими Г 21 . и се положи на оумѣ своємь . аще Бъ҃ приведеть мѧ сдорового 22 дн҃и сиӕ то не могоу никакого В же . Роускои 23 землѣ забъıти 24 пришедшоу ємо҃у . к Новоугородоу . и оусрѣте 25 єпс̑пъ со̑ крс̑тъı . и с Новгородци 26 . и игоуменъı 27 . и 28 вси 29 вшедше 30 во 31 ст҃оую 32 Софью 33 и поклонишасѧ 34 . ст҃моу Сп҃соу и ст҃ѣи Бц҃и . и сѣде на столѣ дѣда своего . и ѡц҃а своєго . со 35 славою и с 36 чс̑тью великою . сѣдѧщю же Мьстиславоу . в Новѣгородѣ Велицемь 37 . и вложи Бъ҃ въ срд̑це Д Мьстиславоу . мъıсль блг҃оу . поити на Чюдь . и созва 38 моуж̑ Новгород̑скыѣ 39 . и реч̑ имъ брат̑є 40 . се ѡбидѧть нъı 41 погании 41 . а бъıхомъ оузрѣвше 42 на Бъ҃ и на ст҃ои Бц҃и 43 помочь . помьстили себе .

608

и свободилѣ 44 бъıхомъ . Новгородьскоую 45 земьлю ѿ поганъıхъ . и бъı 46 люба рѣчь єго . всимь 47 моужемь Новгородьскъıмъ . и рекоша ємоу . кнѧже аще се Бв҃и любо . и тобѣ Е . а се мъı готови есмы . /л.214об./ и совокоупивъ 48 Мьстиславъ . воѣ Новнородьскиѣ В 49 . и съчтавъ ѣ 50 и ѡбрѣте в нихъ . к҃ . тъıсѧчь Ж 51 . и тако поиде Мьстиславъ на Чюдьскоую землю и вшедъ в ню . и стоӕ в неи до 52 того же дн҃и 53 воюӕ . по всеи землѣ 54 ихъ . и тако пожж̑е 55 всю землю ихъ . и ѡполонившесѧ . челѧдью и скотомъ . и 56 возъвратишасѧ 57 во 58 своӕси . приимше 59 ѿ Ба҃ на поганъıӕ побѣдоу . славою 60 и чс̑тью великою идоуще 61 же ємоу . с 62 Чюди . и вниде во Плесковъ 63 . и изъıма З 64 сотьскѣи 65 . про Бориса . сн҃овцѧ 66 своєго . зане не хотѧхоуть 67 сн҃овца єго Бориса . и тако оутвердивъс̑ 68 с людьми . и 69 иде ѿтоудоу к И Новоугородоу и тоу бѣ зимоу всю . и на весноу съдоума 70 с моужи 71 своими . поиде на Полтьскъ 72 . на зѧтѧ на 73 своєго . на Всеслава . ходилъ бо бѧше 74 дѣдъ єго на Новъгородъ І . и взѧлъ ерс̑лмъ 75 црк҃внъıи и сосоудъı слоужебнъıѣ 76 . и погостъ ѡдинъ завелъ К тескъ 77 Мьстиславъ же все то хотѧ ѡправити . Новгородьскоую 78 волость . и ѡбидоу . и пришедшю ємоу . на Лоукъı с вои Новгородьскими 79 . оуслъıшавь

Варіанты: 1 Х. П. в смоленскоу. 2 Х. П. в полтескоу. 3 Х. П. река. 4 Х. П. нѣтоу. 5 Х. П. иж. 66 Х. идет на ня (испр. въ иди на мя), П. идет нан. 7 Х. П. брата своего стареишемоу. 8 Х. П. възвратися в новьгород. 8 Х. П. иня его. 10 Х. П. отимающи. 11 Х. П. въздхноувь. 12 Х. из лоубины. 13 Х. П. прослезися. 14 Х. П. володимера. 15 Х. П. рюрикоу. 16 Х. П. д(а)в(и)доу. 17 Х. П. руци (съ б. юс.). 18 Х. П. о нем. 19 Х. П. своя брати. 20 Х. П. въздѣвь руци (съ б. юс.). 21 Х. П. опущено. 22 Х. П. въздхноувь. 23 Х. П. из глоубины. 24 Х. П. прослезися. 25 Х. П. руци (съ б. юс.) б(о)жіи. 26 Х. П. великого. 27 Х. П. приб. д(е)нь. 2828 Х. П. с(вя)тыя... пятничныи и опущено. 29 Х. П. възем. 30 Х. П. лѵтргіи. 31 Х. П. иліа. 32 Х. П. плакашеся. 33 Х. П. новьгородскаа. 34 Х. П. новьгородстіи. 35 Х. П. великого. 36 Х. П. володимерича. 37 Х. П. въ. 38 Х. П. новъгородскую. 39 Х. П. молвяше. 40 Х. П. вся поганыа стороны. 41 Х. П. опущено. 42 Х. П. нам. 43 Х. П. оумрѣти. 44 Х. П. сътворшемоу. 45 Х. П. толикоу. 46 Х. П. новьгородцем. 47 Х. П. нас. 48 Х. П. опущено. 49 Х. П. тебе. 50 Х. П. иже (въ Х. передѣлано въ уже). 51 Х. П. приб. нам. 52 Х. П. опущено. 53 Х. П. въ. 54 Х. П. всѣх. 55 Х. П. новьгородское. 56 Х. П. опущено. 57 Х. П. оубозіи. 58 Х. П. черноризци. 59 Х. П. разыдошас. 60 Х. П. въ. 61 Х. П. съи. 62 Х. П. бл(а)говѣрныи. 63 Х. П. възрастом. 64 Х П. имѣаше къ всѣм. 65 Х. П. и млстини.

609

Примѣчанія: А Соскоблено, и на среднемъ полѣ приписано: с(ы)на. Б Надъ строкой подъ титломъ приписано г (своег). В Буква ъ переправлена изъ о. Г Такъ въ рукописи. Д Буква ю передѣлана въ у (укъ). Е Буква ч написана по соскобленному т. Ж Буква р переправлена изъ н.


же то Романъ . братъ єго . во Смоленьски 1 . посла сн҃ъ свои Мьстиславъ Полотьскоу 2 . къ зѧти своємоу в помочь . а къ братоу своємоу . Мьстиславоу . посла моужь свои . рѣка 3 ємоу . ѡбидъı ти до него нѣтоуть 4 . но же 5 идеши на нь . то первоє поити 6 ть 6 на 6 мѧ 6 . ѡнъ же не хотѧ вередити срд̑ца братоу своємоу старѣишомоу 7 . возвратисѧ в Новъгородъ 8 . и оуӕ и 9 болезнь крѣпка . и ѡхоудѣвающи силѣ . и ѡтоимающи 10 ӕзъıкъ . и възрѣвъ на дроужиноу свою . и на кнѧгиню . и воздохноу 11 из глоубинъı 12 срд̑ца своєго . и прослѣзивсѧ 13 . и поча имъ молвити . се приказъıваю . дѣтѧ А своє Б . Володимѣра 14 . Борисови Захарьичю и съ В симъ . даю братоу Рюрикови 15 и Дв҃дви 16 . с волостью на роуцѣ 17 а что ѡ мнѣ 18 Бъ҃ промъıслить . и тако приказавъ . дѣти свои братьѣ 19 своєи . и воздѣвъ роуцѣ 20 на н҃бо . и 21 воздохноувъ 22 из лоубинъı Г 23 срд̑ца . прослезивсѧ 24 . и предасть дш҃ю свою . в роуцѣ Бж҃иѣ 25 престави же сѧ кнѧзь Мьстиславъ . сн҃ъ Ростиславль . вноукъ . великаго 26 кн҃зѧ Мьстислава . мс̑ца . июнѧ . въ . г҃ı 27 . ст҃ъıӕ 28 мч҃нца Анкюлинъı Д. въ дн҃ь пѧтничнъıи Е. и 28 [II, 121] возма 29 причащениє . на ст҃ои литоургии 39 . и тако спрѧтавше тѣло єго . съ чс̑тью и съ бл҃гохвалнъıми пѣс̑ми . и с кадилы бл҃гооуханьнъıми . Ильӕ 31 єпс̑пъ . и вси игоумени и плакашасѧ 32 .

610

по немь всѧ землѧ Новъ/л.215/городьскаӕ 33 . наипаче же плакахоусѧ по немь . лѣпшии моужи Новгородьстѣи 34 . и пололожиша Г тѣло єго в тои же гробници . идеже лежить Володимеръ Ж сн҃ъ великаго 35 кнѧзѧ Ӕрослава . Володимѣрича 36 . и тако молвѧхоу . плачющесѧ . оуже не можемь гс̑не поѣхати с тобою на иноую землю поганъıх̑ и поработити . во 37 ѡбласть Новгородьскоую 38 . тъı бо много молвѧшеть 39 гс̑не нашь хотѧ на всѣ сторонѣ поганъıӕ 40 . добро бъı нъı 41 Г нъı 42 гс̑не с тобою оумрети 43. створшемоу 44 толикоую 45 свободоу Новгородьцемь 46. ѿ поганъıхъ . ӕкоже и дѣдъ твои . Всеволодъ . свободил нъı 47 бѧше ѿ всѣхъ ѡбидъ тъı же бѧше гс̑не мои 48 семоу поревновалъ . и наслѣдилъ поуть дѣда своєго . нъıнѣ же гс̑не оуже к томоу . не можемь тебѣ 49 оузрѣти . оуже 50 бо слн҃це наше заиде 51 . нъı 52 и 52 во 53 ѡбидѣ всимъ 54 ѡстахомъ . и тако плакавъшесѧ над нимъ . все множьство Новгородьскоє 55 . и силнии и хоудии . и нищии . и 56 и оубозѣи 57 . и черноризьсцѣ 58 Г . бѣ бо милостивъ на всѧ нищаӕ . и тако разиид̑ошасѧ 59 во 60 своӕ домъı ❙ Сии 61 же бл҃говѣрнии Г 62 кн҃зь Мьстиславъ . сн҃ъ Ростиславль . възрад̑стомъ 63 . середнии бѣ . и лицемь лѣпъ и всею добродѣтелью . оукраше . и бл҃гоправенъ . и любовь имѧше ко всимъ 64 . паче же млс̑тни 65 прилежаше .

Варіанты: 1 Х. П. манастыря. 2 Х. П. чрънци. 3 Х. П. опущено. 4 Х. П. пріимая. 5 Х. П. възимаа. 6 Х. П. блсвеніе. 7 Х. П. с(вя)тителскіи. 8 Х. П. чтяи. 9 Х. П. тъсняшеся. 10 Х. П. оумрѣти. 11 Х. П. бяше. 12 Х. П. хрстіаны. 13 Х. П. полоненыа. 14 Х. П. имѣите. 15 Х. П. въ. 16 Х. П. хрстіаны. 17 Х. П. очистимся. 18 Х. П. въмѣнит. 19 Х. П. славоу. 20 Х. П. дръзость. 21 Х. П. біашеся. 22 Х. П. налюбезнивь. 23 Х. П. щадяше. 24 Х. П. збираше. 25 Х. П. опущено. 26 Х. П. опущено. 27 Х. П. длъгъ. 28 Х. П. роженномоу. 29 Х. П. тоа. 30 Х. П. хотяше. 31 Х. П. любяше. 32 Х. П. опущено. 33 Х. П. тъсняшеся. 34 Х. П. великаа. 35 Х. П. юн. 36 Х. П. слышавше. 37 Х. П. быша. 38 Х. П. роускаа земля. 39 Х. П. казимерноу въ. 40 Х. П. говѣино. 41 Х. П. володимера. 42 Х. П. к володимерю. 43 Х. П. братаничноу. 44 Х. П. дъщеръ. 45 Х. П. чернѣговоу. 46 Х. П. глѣбоваа резанскаа. 47 Х. П. пріемше. 48 Х. П. чернеческоую. 49 Х. П. кvрила. 50 Х. П. създала. 51 Х. П. пріидоша. 52 Х. П. иноплеменници. 53 Х. П. измаилтяне. 54 Х. П. оканіи. 55 Х. П. огаряне. 56 Х. П. нечистіи. 57 Х. П. щадіа. 58 Х. П. діаволом. 59 Х. П. хрстіаном. 60 Х. П. всѣм ц(е)рквам. 61 Х. П. единым хрстіаном. 62 Х. П. съи. 63 Х. П. единомысленными. 64 Х. П. сътвори. 65 Х. П. хрстіаном.

611

Примѣчанія: А Подъ дугой вписана, вѣроятно, позже еще буква р. Б Засимъ стерты двѣ буквы. В Буква и передѣлана изъ а. Г Заскобленное въ подлинникѣ зачеркнуто. Д Буква щ переправлена изъ ш. Е Такъ въ рукописи. Ж Буква т передѣлана изъ л. З Здѣсь въ концѣ строки съ знакомъ выноса приписано княгин. И Передѣлано въ чернечьство и: буквы оу соскоблены, к переправлено въ ь, а подъ дугой надписаны буквы ство, буква ю переправлена въ и. І Подъ точкой видно соскобленное о (омега). К Между ѣ и л зачеркнуто лишнее ло. Л Буква ч написана по соскобленному ц.


манастъıрѣ 1 набдѧ . чѣрньцѣ 2 оутѣшиваӕ . и всѣ игоуменъı оутѣшиваӕ 3 и 3 с любовью приимаӕ 4 . и взимаӕ 5 оу нихъ бл҃гословлениє 6 . и мирьскиӕ цр҃кви набдѧ . и попъı и весь ст∙̑льскъıи 7 чинъ . достоиною чс̑тью чс̑тѧ 8 . бѣ бо крѣпокъ на рати . всегда бо тоснѧшетьсѧ 9 оумрети 10 за Роускоую землю . и за хрс̑тьӕнъı . єгда бо видѧше 11. хс̑тьӕнъı А 12 полоненъı 13 ѿ поганъıх̑ . и тако молвѧше дроужинѣ своєи . братьӕ ничто же имете 14 во 15 оумѣ своєм̑ . аще нъıнѣ оумремь . за хрс̑тьӕнъı 16. то ѡчистивсѧ 17 грѣховъ своих̑ . и Бъ҃ вмѣнить 18 кровь Б нашю с мч҃нкъı . аже ли Бъ҃ дасть млс̑ть свою . а слава 19 Бо҃у . мъı бо аще нъıнѣ оумремь . оумрем же всѧко . и тако молвѧ дѣрзость 20 . подаваше воємь своим̑ . и тако ѿ всего срд̑ца . бьӕшетьсѧ 21 за ѡтчиноу свою . бѣ бо любезнивъ 22 на дроужиноу . и имѣниӕ не щадѧшеть 23 . и не сбирашеть 24 злата ни В сребра . но даӕше дроужинѣ своєи 25 . и 25 (прило) 26 Г /л.215об./ ѡво же правѧше дш҃и своєи . и приложисѧ къ ѡц҃мь своимъ . и дѣдомъ своимъ . ѿдавъ ѡбщии Д долгъ 27 єгоже нѣс̑ оубѣжати всѧкомоу роженомоу 28 . не бѣ бо тоѣ 29 землѣ в Роуси котораӕ же єго не хотѧшеть 30 ни любѧшеть 31 . но 32 всегда бо тоснѧшетьсѧ 33 на великаӕ 34 дѣла но престависѧ оунъ 35. и слъıшавъвше Е 36 братьӕ преставленьє єго печални бъıвша 37 велми . и плакашесѧ по немь всѧ землѧ Роускаӕ 38 .

612

не може забъıти доблести єго . и Чернии Клобоуци вси не могоуть. забъıти приголоублениӕ єго ❙ Въ то же лѣт̑ . приведе Ст҃ославъ Ж за Всеволода . за середнего сн҃а женоу из Лѧховъ . Казимѣрноу во 39 Филипово говѣньє 40Того же лѣт̑ . призва Всеволодъ Гюргевичь . Володимѣра 41 . Ст҃ославича . к собѣ Володимерю 42 и вда за нь свою братанъноу 43 Михалковоу . дчерь 44 . иде Володимеръ с женою к Черниговоу 45 къ ѡц҃ю . тоу бо живѧше Ст҃ославъ Ж. пришедъ ис Києва ❙ Того же лѣт̑ . престависѧ . Глѣбоваӕ З Рѧзаньскаӕ 46Того же лѣт̑ . престависѧ кнѧгини Всеволожаӕ . приємьши 47 на сѧ чернечкоую И 48 скимоу И положена бъıс̑ . в Києвѣ оу ст҃го Кюрила 49 юже бѣ сама создала 50Того же лѣт̑ . мс̑ца . авгоуста придоша 51 иноплеменьници 52 . на Роускоую землю . безбожнии . Измалтѧнѣ 53 . ѡканьнии 54 . І Агарѧне 55 . нечс̑тии 56 . ищадьӕ 57 дѣломъ 58 К . и нравомъ сотонинъıм̑ . именемь Кончакъ Л . злоу началникъ . правовѣрнъıмъ крс̑тнъмъ 59 . паче же всимъ црк҃вмъ 60. идеже имѧ Бж҃иє славитьсѧ . сими же поганъıми хоулитьсѧ . то не рекоу єдинемь . крс̑тьӕномъ 61 но и самомоу Бо҃у врази . то аще кто любить врагъı Би҃ѧ . то сами что приимоуть ѿ Ба҃ . сии 62 же бг҃остоуднъıи Кончакъ Л. со єдиномъıсленъıми 63 своими . приѣхавше к Переӕславлю . за [II, 122] грѣхъı наша много зла створи 64 крс̑тьӕномъ 65 .

Варіанты: 1 Х. П. онѣх. 2 Х. плениша, П. пленѣша. 3 Х. П. иныа. 4 Х. П. множаиши. 5 Х. П. врѣмя. 6 Х. П. тръполя. 7 Х. П. ждаше же. 8 Х. П. опущено. 9 Х. П. бяше. 10 Х. П. пріемше. 11 Х. П. въротишас. 12 Х. П. въ. 13 Х. П. Того ж лѣт. 14 Х. П. ген. 15 Х. П. приб. д(е)нь. 16 Х. П. положен быс. 17 Х. П. приб. и. 18 Х. П. опущено. 19 Х. П. сѣверском. 20 Х. П. чернѣговѣ. 21 Х. П. дъщер. 22 Х. П. володимера. 23 Х. П. приб. к. 24 Х. П. въ. 25 Х. П. дмитріева. 26 Х. П. д(ь)ня. 27 Х. П. дъщи. 28 Х. П. приб. еи. 29 Х. П. въ. 30 Х. П. крсщеніи. 31 Х. П. полагіа. 32 Х. П. княже. 33 Х. П. събыслава. 34 Х. П. текта (въ Х. исправлено въ тетка). 35 Х. П. дѣющоу. 36 Х. П. здѣж. 37 Х. П. велико. 38 Х. П. дворове. 39 Х. П. опущено. 40 Х. П. резанскоую. 41 Х. П. вълость. 42 Х. П. резанскым. 43 Х. П. бяху (съ б. юс.). 44 Х. П. ратніи. 45 Х. П. съ. 46 Х. П. всевълодом. 47 Х. П. иже. 48 Х. П. его. 49 Х. П. бяше. 50 Х. П. ем. 51 Х. П. опущено. 52 Х. П. его. 53 Х. П. опущено. 54 Х. П. володимеръ. 55 Х. П. к немоу. 56 Х. П. изоимаш. 57 Х. П. распалився. 58 Х. П. ражжеся. 59 Х. П. въ. 60 Х. П. нѣлзе, въ П. приб. ся. 61 Х. П. тіи. 62 Х. П. въ. 63 Х. П. земли. 64 Х. П. володимери племени. 65 Х. П. ближніи. 66 Х. П. бо. 67 Х. П. ходяше. 68 Х. П. ходяше. 69 Х. П. чернѣговскои. 70 Х. П. здоумавь. 71 Х. П. повѣде. 72 Х. П. сего.

613

Примѣчанія: А Надъ строкой приписано подъ титломъ и. Б Здѣсь видны слѣды какого-то соскобленнаго слова. В Заскобленное въ подлинникѣ зачеркнуто. Г Буква ч написана по соскобленному ц. Д Буква о переправлена въ ї, а е (широкое) приписано надъ строкой (дмитріева). Е Надъ строкой приписано кн(я)зя. Ж Соскоблено, а надъ строкой приписано на. З Буква и передѣлана изъ другой (изъ е?). И Буква ъ передѣлана изъ о. І Надъ и подъ дугой написано другой (?) рукой к: племеник. К Буква ѣ передѣлана изъ е.


ѡнихъ 1 плѣниша 2 . а инъıи 3 избиша . множаишиӕ 4 же избиша младенѣць ❙ В то же времѧ 5 . въıшедшю Ст҃ославоу ис Къıєва . ниже Трьполѧ 6 стоӕщю . съжидающи к собѣ Ростиславичь . ждашетьж̑ 7 бо 8 к собѣ Половѣць . на миръ . бѧшеть 9 же имъ вѣсть и на рать . и в то времѧ при/л.216/гна посолъ . ис Переӕславлѧ . воюють Половци . ѡколо города слъıшавше же кн̑зи . Роустии . поидоша за Соулоу . и сташа близъ городища . Лоукомлѧ вѣсть же приимше 10 Половци ӕшасѧ бѣгоу . ѡпѧть своєю дорогою . и кнѧзи воротишасѧ 11 во 12 своӕси ❙ Во том же лѣт̑ 13. престависѧ Ѡлегъ Ст҃ославичь . мс̑ца генварѧ 14 въ . s҃ı 15 . и положиша А 16 оу ст҃го Михаила 17 . Б потом же Игорь (братъ) 18 В братъ єго . сѣде в Новѣгородѣ Сѣвѣрьскѣмь 19 а Ӕрославъ Всеволодичь Г . в Черниговѣ 20 сѣде ❙ Отъда Ӕрославъ дчерь 21 свою за Володимѣра 22 за Глѣбовича 23 Переӕславлю . ноӕбрѧ во 24 . и҃ . дн҃ь ❙ Того же лѣт̑ до Дмитрова 25 Д дн҃и 26. родисѧ . оу великого Е Всеволода . четвертаӕ дчи 27 . и нарекоша имѧ 28 во 29 ст҃мь крс̑щнии 30 . Полагьӕ 31 а кн҃зѧ 32 Сбъıслава 33. и крс̑ти ю тетка 34 Ѡлга ❙

В лѣт̑ . ҂s҃ . . х҃ . п҃и . [6688 (1180)] Иде Ст҃ославъ . к Любчю . и призва к собѣ братью свою . Ӕрослава Игорѧ . Всеволода . рѧдъı ємоу дѣющю 35. сдѣ же 36 оудѣӕсѧ велик̑ 37 зло в Києвѣ .

614

погорѣша дворовѣ 38 по 39 Горѣ 39 и цр҃кви зажьжесѧ великаӕ митропольӕ ст҃аӕ Софьӕ ❙ Того же лѣт̑ посла Ст҃ославъ Глѣба сн҃а своєго в Ж Коломноу . въ Рѧзаньскоую 40 волость 41 . помагаӕ Рѧзаньскимь 42 . кнѧземь . и зѧти своємоу Романови . бѧхоуть 43 бо ратни 44 со 45 Всеволодомъ 46 . слъıшав же Всеволодъ . аже 47 прислалъ Ст҃ославъ сн҃а своєго . помагаӕ зѧти своємоу . и позва и 48 к с̑обѣ Глѣбъ же Ст҃ославичь . не хотѣ ѣхати . но и волею и неволею . ѣха к немоу . зане бѧшеть 49 въ ег̑ роукахъ . ѡн же има 50 и 51 и ѡкова и 52 и посла и 53 в волость свою Володимѣрь 54 . и пристави З ємоу 55 сторожѣ . и дроужиноу єго тако же изъимаша 56 И ѡколо єго . слъıшавъ же . Ст҃ославъ . располѣсѧ 57 гнѣвомъ . и раждьсѧ 58 ӕростью . и размъıсли во 59 оумѣ своємь река . ӕко мьстилъсѧ бъıхъ Всеволодоу . но не лзѣ 60 Ростиславичи . а тѣ 61 ми во 62 всемь пакостѧть . в Роускои землѣ 63 . а въ Володимерѣ . племени І 64 кто ми ближни 65 тотъ добръ . в то же 66 времѧ ходѧшеть 67 Дв҃дъ . Ростиславичь . по Днѣпроу . в лодьӕхъ ловъı дѣӕ . а Ст҃ославъ ходѧшеть 68 по Черниговьскои 69 сторонѣ . ловъı /л.216об./ дѣӕ противоу Дв҃дви . и тогда Ст҃ославъ . сдоумавъ 70 с кнѧгинею своєю . и с Кочкаремь . милостьникомъ своимъ . и не поведѣ 71 К сого 72 моужемь своимъ лѣпшимъ доумъı

Варіанты: 1 Х. П. и перееха и через. 2 Х. П. въ. 3 Х. П. опущено. 4 Х. П. своя. 5 Х. П. высокіа. 6 Х. нашея, П. нашеа. 7 Х. П. възносящегося. 8 Х. П. бяше. 9 Х. П. вѣряше. 10 Х. П. тот. 11 Х. П. с. 12 Х. П. надгнавше. 13 Х. П. съблюде. 14 Х. П. невреженна. 15 Х. П. изоима. 16 Х. П. и товары его. и възворотишас. 17 Х. П. на оутріи. 18 Х. П. въста. 19 Х. П. рекоу. 20 Х. П. обьявился есмь. 21 Х. П. мощно. 22 Х. П. чернѣговоу. 23 Х. П. вся. 24 Х. П. моложшоую братию. 25 Х. П. совокоупи. 26 Х. П. чрънѣговскую. 27 Х. П. приб. с ними. 28 Х. П. где. 29 Х. П. поидем к. 30 Х. П. добро бяше тишина. но же. 31 Х. П. нам. 32 Х. П. здоровь. 33 Х. П. к новоугородоу. 34 Х. П. иже. 35 Х. П. недлныи. 36 Х. П. приб. и. 37 Х. П. ярославичи, и приб. и. 38 Х. П. ины. 39 Х. П. я. 40 Х. П. галицкого. 41 Х. П. гелчичем. 42 Х. П. оусрѣте и вѣсть на сковышинѣ. 43 Х. П. понял. 44 Х. П. оуслышавь. 45 Х. П. оусрѣте его. 46 Х. П. съ. 47 Х. П. смолняне. 48 Х. П. ц(е)рк(о)въ. 49 Х П. приб. н. 50 Х. П. престави же ся. 51 Х. П. вноук великого. 52 Х. П. приб. и. 53 Х. П. кадилы. 54 Х. П. приб. и. 55 Х. П. оу. 56 Х. П. плакашеся. 57 Х. П. смолняне поминающи. 58 Х. П. добросръдіе. 59 Х. П. с(ы)нове. 60 Х. П. обливающи. 61 Х. П. опущено.

615

Примѣчанія: А Подъ точкой видно соскобленное т. Б Такъ въ рукописи; небольшая точка сбоку при о указываетъ на попытку передѣлать его въ ъ (въıсокъıя). В Штабъ при ъ весьма напоминаетъ с (точно будто: товаръ сего). Г Такъ въ рукописи. Д Буква г передѣлана изъ к. Е Буква ъ передѣлана изъ ъı; ѣ написано по соскобленному оу (было сковъıшиноу). Ж Подъ этимъ словомъ видно соскобленное брата. З Буква ц передѣлана изъ ч. И Буквы гу написаны надъ строкой подъ дугой. І Буква ц написана по стертому другимъ почеркомъ.


своєӕ . и абьє оустрѣмивсѧ Ст҃ославъ на рать . про Глѣба сн҃а своєго . и нє оудержавсѧ ѿ ӕрости . перестоупѧ . А крс̑тъ . и переѣха чересъ 1 Днѣпръ . и помъıсли во 2 оумѣ своємь . ӕко Дв҃да имоу . а Рюрика въıженоу изъ землѣ . и приимоу єдинъ власть . Роускоую и 3 с братьєю . и тогда мьщюсѧ Всеволодоу . ѡбидъı своѣ 4 . Бъ҃ бо не любить . въıсокоıӕ Б 5 мъıсли нашиӕ 6 . возносѧщаго 7 смирѧєть . и абьє оудари Ст҃ославъ . на товарѣхъ . на Двд҃овъıхъ . Дв҃доу же не вѣдоущю . ни мъıслѧщю на сѧ ни ѿкоудоу же зла . зане крс̑тмъ чс̑тнъıмъ оутвердилъсѧ бѧшеть 8 с нимь . томоу же вѣрѧшеть 9 . тътъ 10 же избави ѿ роукоу єго . и вбѣже в лодью . и со 11 кнѧгинею своєю . ѡни же надогнавше 12 надъ берегъ . и начаша стрѣлѧти єго . и тако Бъ҃ соблюде 13 и неврежена 14 . Ст҃ославъ же изъима 15 дроужиноу єго и товаръı В єго . и възворотисѧ 16 и еха к Въıшегородоу . и грѣши Ст҃ославъ . помъıсла своєго . и тоу перележавъ ночь подъ Въıшегородомъ . на оутрѣи 17 же дн҃ь поѣхаше к немоу . искавше Дв҃да и не ѡбрѣтоша єго . ни на котором же поути . ѡн же въставъ 18. ѣха за Днѣпръ рекъ 19. оуже ѡбьӕвихомсѧ 20 Ростиславичемь . а не мочьно 21 ми бъıти в Києвѣ . и приѣхавшю ємоу . к Черниговоу 22 къ братьи . и съзва всѣ 23 сн҃ъı своӕ . и моложьшюю братью 24 . и скоупи 25 всю Черниговьскоую 26 стороноу . и дроужиноу свою . и поча доумати 27 рекъ . кде 28 поєдемь 29

616

Смолнескоу ли . к Києвоу ли . и рече ємоу Игорь . [II, 123] ѡч҃е дро Г бѧшеть тишина . но же 30 сѧ оуже не годило . но абъı нъı 31 Бъ҃ далъ тъı сдоровъ 32 бъıлъ . Дв҃дъ же прибѣже Бѣлоугородоу 33 к братоу ❙ Рюрикъ же слъıшавъ ѡже 34 Ст҃ославъ . бѣжалъ за Днѣпръ . и въѣха въ Києвъ . въ дн҃ь недѣльнъı 35 . и сѣде на столѣ дѣда своєго 36 ѡц҃а З своєго . и посла по братью свою по Ӕрославичѣ 37 . по Всеволода и по Инъгвара 38 . и приведе ѣ 39 к собѣ . и Ӕрославлѧ помочь Галицьго Д 40 кн҃зѧ . съ Тоудоромъ съ Гальчичемь 41 . а Дв҃да посла к Смоленьскоу . к Романови къ 3 братоу своємоу . в помочь . и оусрѣте весть на Сковъшинѣ Е 42 /л.217/ бороу брата ти . Романа Ж Бъ҃ поӕлъ 43. ѡнъ же слъıшавъ 44 . бъıс̑ печаленъ велми . плача поѣха . борзо к Смоленьскоу . и оустрѣте и 45 єпс̑пъ Костѧнтинъ . съ крс̑тъı и со 46 игоуменъı и с попъı вси Смольнѧни 47 . и вшедъ Дв҃дъ въ цр҃квь 48 . ст҃ъıӕ Бц҃а . и сѣде на столѣ дѣда своєго 49 ѡц҃а З своєго . преставиж̑ сѧ 50 кнѧзь Романъ . сн҃ъ Ростиславль . вноу Г великаго 51 кн҃зѧ Мьстислава и спрѧтавше тѣло єго . єпс̑пъ Костѧнтинъ 52 . игумени И вси . съ бл҃гохвалнъıми пѣс̑ми . и с кандѣлъı 53 блг҃ооуханьнъıми 54 . положиша тѣло єго въ 55 ст҃ѣи Бц҃и . и плакашасѧ 56 по немь вси Смолнѧнѣ поминающе 57 добросердьє 58 єго до себе . паче же и сн҃вѣ 59 єго плакахоусѧ слезами ѡбливающе 60 лице І своє . и 61 послѣднюю слоужбоу .

Варіанты: 1 Х. П. плакашес. 2 Х. П. въпіюще. 3 Х. П. приб. и. 4 Х. П. кроткіи смиренныи. 5 Х. П. въ истинноу тебѣ наречно. 6 Х. П. всею добродѣтелию. 7 Х. никоторого, П. никорого. 8 Х. П. въздающи. 9 Х. П. провожаше. 10 Х. съи, П. съи же. 11 Х. П. опущено. 12 Х. П. приб. бѣ. 13 Х. П. смирен. 14 П. любовь имѣяше... своеи опущено. 15 Х. П. къ всѣм. 16 Х. П. истинною нелицемѣрною 17 Х. П. наплънень. 18 Х. П. манастыря. 19 Х. П. създа. 20 Х. ц(е)рков, П. ошиб. крквъ. 21 Х. П. каменноу. 22 Х. П. іоанна. 23 П. оукрасі ю. 24 Х. П. всякым. 26 Х. П. финиптом. 26 Х. П. оукрашенным. 27 Х. П. съдѣваа. 28 Х. П. паче. 29 Х. П. оставленіа. 30 Х. П. длъгь. 31 Х. П. рожномоу. 32 Х. П. пріиде. 33 Х. П. быша. 34 Х. П. опущено. 35 Х. плакашас, П. плакашес. 36 Х. П. яко. 37 Х. П. съвокоупився. 38 Х. П. старѣи. 39 Х. П. старѣи. 40 Х. П. отца. 41 Х. П. тебѣ. 42 Х. П. здѣ. 43 Х. П. чернѣгова. 44 Х. П. всея. 45 Х. П. своея. 46 Х. П. я. 47 П. приб. поя же. 48 Х. П. възыщю. 49 Х. П. нас. 50 Х. П. россудит (съ б. юс.). 51 Х. П. съ. 52 Х. П. роздѣлився. 53 Х. П. раздѣли. 54 Х. П. приб. съ. 55 Х. П. приб. идыи. 56 Х. П. съ. 57 Х. П. вълодимером. 58 Х. П. опущено. 59 Х. П. всѣм. 60 Х. П. новьгородскым. 61 Х. П. володимеръ. 62 Х. П. княжи. 63 Х. П. велицѣм. 64 Х. П. въниде. 65 Х. П. съ всѣми. 66 Х. П. суждалскыми (съ б. юс.). 67 Х. П. резанскыми. 68 Х. П. моуромскыми. 69 Х. П. срѣте. 70 Х. П. вленѣ. 71 Х. П. стоаша. 72 Х. П. двѣ нед біахус (съ б. юс.).

617

Примѣчанія: А Такъ въ рукописи. Б Буква х передѣлана въ ф. В Такъ въ рукописи. Г Буква ѣ передѣлана изъ и. Д Буква ю написана по соскобленному оу. Е Надъ я позже надписано подъ дугой з. Ж Между в и с поставлена точка. З Буква ч написана по соскобленному ц. И Буква о послѣ с передѣлана въ ъ. І Буква ц написана по соскобленному другимъ почеркомъ. К Буква ц написана по соскобленному ч. Л Буква н передѣлана, кажется, изъ л.


створше родителю своємоу . ѡпрѧтавше тѣло єго вложиша в гробъ . кнѧгини же єго бес престани плакаше 1 . предъстоӕщи оу гроба . сице вопиюще 2 . цс̑рю мои бл҃гъıи 3 кроткъıи . смиренъıи 4 правдивъıи . во истиноу тебе нарчено 5 имѧ Романъ . всю добродѣтель 6 съıи подобенъ ємоу . многиӕ досадъı . приӕ ѿ Смолнѧнъ . и не видѣ тѧ гс̑не . николи же противоу ихъ злоу . никотораго 7 зла въздающа 8 . но на Бз҃ѣ всѧ покладъıваӕ провжаше а 9 Сии же 10 бл҃говѣрнъıи кн҃зь Романъ бѣ 11 возрастомъ 12 въıсокъ . плечима великъ . лицемь красенъ . и всею добродѣтелью оукрашенъ . смеренъ 13 кротокъ . незлобивъ . правдивъ . любовь 14 имѣӕше ко всимъ 15. и к братьи своєи 14 . истѣньноую нелицемерноую 16 . страха Бж҃иӕ наполненъ 17. нищаӕ милоуӕ . манастъıрѣ 18 набдѧ . и созда 19 црк҃вь 20 каменоу 21 ст҃го . Іѡ҃ана 22 . и оукрасивъ ю 23 всѧкимъ 24 строєньємь црк҃внъıмъ . и иконъı златомъ . и хиниптомъ Б 25 оукрашенъı 26. памѧть здѣваӕ 27 родоу своємоу . пече В 28 же и дш҃и своєи ѡставлениє 29 грѣховъ просѧ . и приложисѧ к дѣдомъ своимъ . и ѡц҃мь своимъ . и ѿдавъ ѡбьщии свои долгъ 30 . єгоже нѣс̑ оубѣжати всѧкомоу роженомоу 31Приде 32 же вѣсть . Рюрикови . ѡ смр҃ти Романовѣ Г. и печални бъıвше 33. и 34

618

плакашасѧ 35 по немь аки 36 по ѡц҃и . бѣ бо ихъ старѣи ❙ Ст҃ослав же . совк̑оупивсѧ 37 . с братьєю своєю . и с Половци . и рече Ст҃ославъ братьи своєи . се азъ старѣе 38 . Ӕрослава . а тъı Игорю Д старѣє 39 . Всеволода . а нъıнѣ ӕ /л.217об./ вамъ во ѡц҃ѧ 40 мѣсто ѡсталсѧ . а велю тобѣ 41 Игорю сдѣ 42 ѡстати съ Ӕрославомъ . блюсти Чернигова 43 . и всеѣ 44 волости своєи 45. а ӕ Е 46 поидоу съ Всеволодомъ Ж . к Соуждалю 47 . и възищю 48 сн҃а своєго Глѣба . да како намъ 49 Бъ҃ расоудить 50 . со 51 Всеволодом̑ . и раздѣливсѧ 52 на двоє с братьєю . и поиде к Соуждалю . поӕ же съ собою Ӕрополка Ростиславича З . и Половцѣ . тако же роздѣли 53 на двоє . половиноу ихъ 54 собою И поӕ . а половиноу ихъ . ѡстави братьи . Ст҃ослав же 55 и снѧсѧ на поути 56 сн҃мъ Володимеромъ 57 . и со 58 всимъ 59 полкомъ Новгородьцким̑ І 60. бѣ бо . сн҃ъ єго Володимѣръ 61 кнѧжа 62 . в Новѣгородѣ Велицемь К 63 . и вониде 64 в землю Соуждальскоую и въıиде противоу ємоу Всеволодъ . со всими 65 Соуждальскими 66 полкъı . и с Рѧзѧньскими 67 полкъı и Моуромьскими 68 . и оустрѣте 69 и на Вл̑ени Л 70 рѣцѣ . и сташа 71 ѡба полъı рѣкъı Вленъı . в҃ . недѣли бьӕхоутьс̑ 72 . ѡбои ѡб рѣкоу тоу . бѣ бо рѣка та твердо текоущи .

Варіанты: 1 Х. П. брежиста. 2 Х. П. опущено, и приб. и. 3 Х. П. якож. 4 Х. П. нѣлзе. 5 Х. П. хотяху (съ б. юс.). 6 Х. П. бл(а)госръд съи. 7 Х. П. опущено. 8 Х. П. резанскіа. 9 Х. П. въгнаше. 10 Х. П. с(вя)тославли. 11 Х. П. потопташе их. 12 Х. П. другіа иссѣкоша. 13 Х. П. та. 14 Х. П. с(вя)тославли. 15 Х. П. с(вя)тославич. 16 Х. П. пригнал. 17 Х. П. рускым. 18 Х. П. приб. съ. 19 Х. П. рѣзанскіи. 20 Х. П. дроугіа. 21 Х. П. иныа. 22 Х. П. своего. 23 Х. П. къ. 24 Х. П. опущено. 25 Х. П. такового. 26 Х. П. възмездіа. 27 Х. приб. еси. 28 Х. П. опущено. 29 Х. П. приб. еси. 30 Х. П. далече. 31 Х. П. тоя. 32 Х. П. россудит (съ б. юс.). 33 Х. азь, П. аз. 34 Х. П. приб. пут (съ б. юс.). 35 Х. П. здѣ. 36 Х. П. россудит (съ б. юс.). 37 Х. П. тыа. 38 Х. П. приб. к. 39 Х. П. володимероу. 40 Х. П. отвѣща. 41 Х. П. жда многи. 42 Х. П. теплынѣ. 43 Х. П. всеволод. 44 Х. П. въ. 45 Х. П. велѣ. 46 Х. П. изь. 47 Х. П. суждалскоя (съ б. юс.). 48 Х. П. вышедщоу. 49 Х. П. изь землѣ. 50 Х. П. суждалское (съ б. юс.). 51 Х. П. опущено. 52 Х. П. олга (олга) с(ы)на. 53 Х. П. съ с(ы)н(о)мъ вълодимером. 54 Х. П. приб. к. 55 Х. П. здоумав. 56 Х. П. дръютьскоу. 57 Въ П. здѣсь вырванъ листъ и въ текстѣ перерывъ. 58 Х. половци. 59 Х. в чернѣговѣ. 60 Х. пріидоша полотскія. 61 Х. стрѣтеніе. 63 Х. брячеславъ. 63 Х. бяху (съ б. юс.). 64 Х. логожеска. 65 Х. володшич. 66 Х. опущено 67 Х. брячиславич. 68 Х. снемши же ся. 69 Х. дръютескь. 70 Х. д(а)в(ы)дь. 71 Х. смоленскіи. 72 Х. дръютескь. 73 Х. съ всѣм. 74 Х. съвокоупися. 75 Х. хотяше. 76 Х. приб. и. 77 Х. и игоръ. 78 Х. смѣста. 79 Х. опущено. 80 Х. но.

619

Примѣчанія: А Буква ц передѣлана изъ ч. Б Буква у (укъ) передѣлана изъ о. В Такъ въ рукописи. Г Буква о передѣлана въ ъ. Д Подъ вторымъ ѣ видно соскобленное зѣ, а в передѣлано изъ б (было не бѣ лзѣ). Е Буква ъı передѣлана изъ ъ. Ж Буква в написана надъ строкой подъ дугой другой рукой. З Буква л передѣлана изъ т. И Написано по соскобленному (можно разобрать подъ этимъ буквы реви: было игореви).


бережиста 1 . Соуждалци А же . стоӕхоу на горах̑ . во 2 пропастехъ . и ломох̑ . ако же 3 нѣлзи 4 ихъ доити полком̑ . Ст҃ославлимъ . Всеволожа дроужина хотѧхоуть 5 єхати крѣпько на Ст҃ослава . Всеволодъ же бл҃госердъ съıи 6 не хотѧ . кровопролитьӕ и 7 не ѣха на нь . и посла Всеволодъ Рѧзѧньскии 8 кнѧзи . и вогнаша 9 в товаръı Ст҃ославлѣ 10. п потопташа ѣ 11 . а инѣхъ изоимаша . а дроугиӕ исѣкоша 12. и тако 13 въ борзѣ доспѣша . в полкоу Ст҃ославлѣ 14 . и Всеволодъ Ст҃ославлıчь 15 . [II, 124] в борзѣ пригнавъ 16 к Рүскимъ Б 17 полкомъ . и 18 своимъ полкомъ . и тако Рѧзаньскии 19 кнѧзи оутекоша . а дроугъıхъ 20 изоимаша . а дроугъıӕ 21 избиша . и тоу ӕша Ивора Мирославича . Ст҃ослав же посла попа своӕ 22 . ко 23 Всеволодоу . река брате и сн҃оу . много ти єсмь добра творилъ . и 24 не чаӕлъ єсмь . сѧкого 25 возмедьѧ В 26 ѿ тебе . но же еси оумъıслилъ 27 на мѧ зло . и 28 ӕлъ 29 сн҃а моєго . да не далече ти мене искати . ѿстоупи дале 30 ѿ рѣчкъı тоѣ 31 даи ми поуть . ать ближе к тобѣ переєдоу . ать нас̑ . росоудить 32 Бъ҃ . мнѣ ли поути не даси а ӕзъ 33 тобѣ дамъ 34 . ты переєди на сю стороноу . а сде 35 насъ Бъ҃ . росоудить 36 Всеволодъ же изоимавъ Г тъı 37 послъı . посла 38 Володимѣрю 39 . а къ Ст҃ославоу не ѿвѣча 40. Ст҃ослав же ждавъ многъı 41 дн҃и . оублюдъсѧ теплъıни 42.

620

поиде в борзѣ . Всеволо 43 В /л.218/ же посла во 44 станъı єго . и много взѧша . а по самомь . не вѣлѣ Д 45 гонити . Ст҃ослав же идѧ и 46 землѣ Соуждалькоиѣ В 47 . пожьже городъ Дмитровъ . въıшедшю Е 48 же ємоу и 49 Соуждальс̑кои 50 земьлѣ 51 . и поусти брата своєго Всеволода . и Ѡлга сн҃а 52 своєго . и Ӕрополка в Роусь . а самъ сн҃мъ с Володимѣромъ 53 поиде 54 Новоугородоу Великомоу . сдоумав 55 же Ӕрославъ съ Игоремь . поидоста . къ Дрьютьскоу 56 . поємше с собою 57 Половцѣ 58 . а Всеволода Игорева брата . ѡставиша в Ж Черниговѣ 59 . и Ѡлга Ст҃ославича . и придоша Полотьскии 60 кнѧзи . въ стретениє 61 помагающе Ст҃ославоу З. Василковича . Брѧчьславъ 62 . изъ Витебьска . братъ єго Всеславъ с Полочанъı . с ними же бѧхоуть 63 и Либь . и Литва Всеславъ Микоуличь . из Логажеска В 64 . Андрѣи Володьшичь 65 . и сн҃овець єго Изѧславъ . и 66 Василко Брѧцьславичь 67 . снемшесѧ 68 вси поидоша мимо Дрьютьскъ 69 . противоу Ст҃ославоу и въѣха Дв҃дъ 70 кн҃зь Смоленьскии 71 . въ Дрьютьскъ 72 со всим̑ 73 полкомъ своимъ . совокоупис̑всѧ В 74 с Глѣбомъ . съ Рогъволодичемь . и поиде за Ӕрослава . и хотѧшеть 75 Дв҃дъ Ӕрославоу 76 Игореви полкъ дати до Ст҃ослава . Ӕрослав же Игорь 77 . не смѣӕста 78 дати полкоу и 79 Дв҃дви Ж . безъ Ст҃ослава ино 80 идоша .

Варіанты: 1 Х. стоаше. 2 Х. себе. 3 Х. обаполы дръюти. 4 Х. перееждеваху (съ б. юс.). 5 Х. приб. и копеиници. 6 Х. біахуся (съ б. юс.). 7 Х. новьгородци. 8 Х. брата его емоу. 9 Х. дръют. 10 Х. хотячи. 11 Х. къ. 12 Х. опущено. 13 Х. приб. к. 14 Х. приступи (съ б. юс.) къ дръютьскоу. 15 Х. новьгородци. 16 Х. днепроу. 17 Х. кіевоу. 18 Х. поем. 19 Х. кончака.

621

Примѣчанія: А Буква ц передѣлана изъ ч. Б Буква ю написана по соскобленному. В Буква ч написана по соскобленному ц.


во твердаӕ мѣста и стоӕша 1 межи собою 2 недѣлю ѡбаполъ Дрьюти 3 . но ѿ Дв҃два полкоу приѣждивахоуть 4 стрѣлци А 5 . и бьютьсѧ Б Б с ними крѣпко по сем же Ст҃ославъ приѣха с Новгородьци А 7 . и ради бъıша емоу братьӕ єго 8 . и перегатиша Дрьють 9. хотѧче 10 єхати ко 11 Двд҃ви Дв҃дъ же 12 заложисѧ ночью и бѣжа 13 Смоленьскоу . Ст҃ославъ же прıстоупи ко Дрьютьскоу 14 . и пожьже ѡстрогъ . и ѿтолѣ поусти Новгородьцѣ 15 . а самъ поиде к Рогачевоу . из Рогачева поѣха по Днепрю 16 . къ Къıєвоу 17. Игорь же има 18 с собою Половцѣ . Коньчака В 19 и Кобѧка . и дождасѧ Ст҃ослава противоу Въıшегородоу . то же слъıшавъ . Рюрикъ . и ѣха въ Бѣлъгородъ ❙


      ШрифтПопередня     Зміст     Наступна


Етимологія та історія української мови:

Датчанин:   В основі української назви датчани лежить долучення староукраїнської книжності до європейського контексту, до грецькомовної і латинськомовної науки. Саме із західних джерел прийшла -т- основи. І коли наші сучасники вживають назв датський, датчанин, то, навіть не здогадуючись, ступають по слідах, прокладених півтисячоліття тому предками, які перебували у великій європейській культурній спільноті. . . . ) 


Якщо помітили помилку набору на цiй сторiнцi, видiлiть ціле слово мишкою та натисніть Ctrl+Enter.

Iзборник. Історія України IX-XVIII ст.