Уклінно просимо заповнити Опитування про фемінативи  

[ПСРЛ. — Т. 2. Ипатьевская летопись. — СПб., 1908. — Стлб. 673-694.]


      ШрифтПопередня     Зміст     Наступна
Варіанты: 4 Х. П. здоумавь игоръ. 5 Х. П. възвратишас. 6 Х. П. въ. 7 Х. П. игоръ. 8 Х. П. съ. 9 Х. П. олгь. 10 Х. П. вежа. 11 Х. П. съвокоупившеся. 12 П. могоуще. 13 Х. П. гонивше. 14 Х. П. по ни (въ Х. ни позже переправлено въ них). 15 Х. П. съ. 16 Х. П. опущено. 17 Х. П. съвокоупившеся. 18 Х. П. опущено. 19 Х. П. братіею. 20 Х. роускія, П. роускыя. 21 Х. П. съблюдше. 22 Х. П. разыдошас. 23 Х. П. въ своаси. 24 Х. П. здоумавши. 25 Х. П. клобоуцех. 26 Х. П. опущено. 27 Х. П. половци, и приб. ехали бо бяху (съ б. юс.) половци. 28 Х. П. рогьволода. 29 Х. П. къ отцоу. 30 Х. П. отцъ. 31 Х. П. въсхотѣша. 32 Х. П. бяху (съ б. юс.). 33 Х. П. сватове. 34 Х. П. днѣпромъ. 35 Х. П. опущено. 36 Х. П. възвратишася. 37 Х. П. въ. 38 Х. зимы, П. зими. 39 Х. П. приб. его. 40 Х. П. половци. 41 Х. П. многыми. 42 Х. П. въдивь. 43 Х. П. опущено. 44 Х. П. въ. 45 Х. П. город. 46 Х. П. роуское. 47 Х. П. великіи. 48 Х. П. сътвори. 49 Х. П. подстягы. 50 Х. П. конѣ. 51 Х. П. всадивь. 52 Х. П. в ден. 53 Х. П. симіона. 54 Х. П. гсдьня. 55 Х. П. въ володимери. 56 Х. П. дѣтинець. 57 Х. П. володимери, и приб. и. 58 Х. П. ц(ер)ков. 59 Х. П. с(вя)тыа б(огороди)ца. 60 Х. П. володімери. 61 Х. П. известью. 62 Х. П. суждали ж (съ б. юс.). 63 Х. П. опущено. 64 Х. П. опущено. 65 Х. П. ц(е)рк(о)въ. 66 Х. П. с(вя)тыа б(огороди)ца. 67 Х. П. заутрени. 68 Х. П. дмитріа. 69 Х. П. опущено.

673п

Примѣчанія: В Буква ч написана по соскобленному ц. Г Такъ въ рукописи. Д Въ началѣ строки соскоблены буквы товѣ (окончаніе начатаго въ концѣ предыдущаго столбца слова сватовѣ). Е Надъ строкой въ концѣ слова приписано дъ подъ дугой (горъдъ). Ж Заскобленное въ рукописи зачеркнуто.


Въ лѣт̑ . ҂s҃ . ч҃ѳ [6699 (1191)] Сдоумавъ Игорь 4 с братьею . ити на Половци . и шедше ѡполонишасѧ скотомъ и конми . и возвратишасѧ 5 во 6 своӕси . И ѡпѧть на зимоу ходиша . Ѡлговичи же на Половци . Игорь 7 с братомъ со 8 Всеволодомъ . а Ст҃ославъ поусти три сн҃ъı . Всеволода Володимера . Мьстислава . а Ӕрославъ поусти своег̑ . сн҃а Ростислава . а Ѡлегъ 9 Ст҃ославичь поусти сн҃а Дв҃да . и ѣхаша до Ѡскола . Половцем же бъıс̑ вѣсть на нѧ . и поустиша вѣжа 10 назадь . а сами совокоупившесѧ 11 ждоуть ихъ . Ѡлговичи же не могоущи 12 сѧ с ними бити . заложивъшесѧ нощью идоша прочь . Половци же ѡсвѣтивъшесѧ . и не оузрѣша ихъ . и гонившесѧ 13 по нихъ 14 и не постигоша ихъ ❙

В лѣт̑ . ҂s҃ . ѱ҃ . [6700 (1192)] Кнѧзь Ст҃ославъ со 15 сватомъ своимъ с 16 Рюрикомъ . совокоупившесѧ 17 и 18 с братьею 19 и стоӕша . оу Канева все лѣто . стерегоучи земли Роускиѣ 20 . и тако сблюдше 21 землю свою ѿ поганъıхъ . и разиидошасѧ 22 во своӕси 23Тое же ѡсени сдоумаша 24 лѣпшии моужи в Чернъıхъ Клобоуцѣх̑ 25 . и 26 почаша В просити оу Рюрика сн҃а Ростислава

674

на Половцѣ 27 . на Доунаи . и посла Ростиславъ Рогъволода 28 ко ѡц҃ю 29 . просѧсѧ с Чернъıми Клобоукъı на Половци . и не поусти его ѡц҃ь 30 . Ст҃ославъ же с братомъ Ростиславомъ . Володимерича . идоста с Чернъıмъ Клобоукомъ . и доѣхаша Добра . Чернии же Клобоуци не восхотѣша 31. ехати за Днѣпръ . бѧхоуть 32 бо свато 33 Г /л.233об./ Д имъ сѣдѧще за Днепромъ 34 . близъ и роспрѣвшесѧ и 35 возвратишасѧ 36 во 37 своӕси . Тое же зимъ Г 38 посла Рюрикъ по Коунтоувдѣӕ в Половци . Половци же поемъше 39 и приѣхаша к Рюрикови . Рюрикъ же Половцѣ 40 ѡдаривъ даръı многими 41 . и водивъ 42 их̑ к ротѣ и 43 ѿпоусти ихъ во 44 своӕси ❥ А Коунтоувдѣӕ . ѡстави оу себе . и да емоу горъ Е 45 на Рси Дверенъ . Роускоѣ 46 землѣ дѣлѧ ❙ Того же лѣт̑ . великъıи 47 кнѧзь Всеволодъ . створи 48 постѣгъı Г 49 сн҃ви своемоу Ӕрославоу . и на конь 50 его всади 51. во дн҃ь 52 ст҃го Семеѡма Г 53 сродника Гс̑нѧ 54 . и бъıс̑ радость велика в Володимерѣ 55Того же лѣт̑ великъıи кнѧзь Всеволодъ . заложи дѣтинѣць 56 в Володимерѣ 57 . црк҃вь 58 ѡбнови ст҃оую Бц҃ю 59. в Володимерѣ 60 извѣстью 61 . и в Соуждали 62 ѡбнови же 63 (ѡбно) 64 Ж црк҃вь 65 ст҃оую Бц҃ю 66 и бъıс̑ ӕко нова ❙ Того же лѣт̑ . оу великого кнѧзѧ Всеволода . родисѧ сн҃ъ . до заоутренѧӕ 67 ст҃го Дмитрѣа 68 . дн҃е . и 69 именинъı

Варіанты: 1 Х. П. бяше. 2 Х. П. въ. 3 Х. П. дмитріи. 4 Х. П. княже. 5 Х. П. вълодимерь. 6 Х. П. володимера. 7 Х. П. лоукоморскыми. 8 Х. П. послем. 9 Х. П. лоукоморскіа. 10 Х. П. половци. 11 Х. П. по якоуша. 12 Х. П. осулоука (съ б. юс. послѣ с). 13 Х. П. лоукоморскым. 14 Х. П. пріиде. 15 Х. П. якоуша. 16 Х. П. канева. 17 Х. П. рюрикови. 18 Х. П. если. 19 Х. П. едте. 20 Х. П. ею. 21 Х. П. здоумавше. 22 Х. П. опущено. 23 Х. П. отци. 24 Х. П. ездили. 25 Х. П. аже. 26 Х. П. вам. 27 Х. П. идете. 28 Х. П. пакы. 29 Х. П. приб. вам. 30 Х. П. опущено. 31 Х. П. бяше. 32 Х. П. опущено. 33 Х. П. клобоукь. 34 Х. П. лоукоморскіи. 35 Х. П. хотяху (съ б. юс.). 36 Х. П. поноуживаше. 37 Х. П. оумирившеся. 36 Х. П. опущено. 37 Х. П. розехашас. 40 Х. П. въ. 41 Х. П. здоумавъ. 42 Х. П. опущено. 43 Х. П. приб. к. 44 Х. П. опущено. 45 Х. П. нѣлзе. 46 Х. не, надписанное древнею рукой надъ строкой. 47 Х. П. нам. 48 Х. П. азъ. 49 Х. своея, П. своеи. 50 Х. П. постеречи. 51 Х. П. нам. 52 Х. П. мощно. 53 Х. П. земли. 54 Х. П. приб. бяше. 55 Х. П. своея земля. 56 Х. П. реч. 57 Х. П. нѣтоу. 58 Х. П. ес. 59 Х. П. ороудеи. 60 Х. П. нелюбіемь. 61 Х. П. реч. 62 Х. П. аже. 63 Х. П. изь отчины. 64 Х. П. ороудие. 65 Х. П. опущено. 66 Х. П. пакы. 67 Х. П. ороудіи. 68 Х. П. земли. 69 Х. П. нас. 70 Х. П. тыми. 71 Х. П. Тое ж. 72 Х. П. здоумавше. 73 Х. П. лѣпшіи. 74 Х. П. пріехавше. 78 Х. П. опущено. 76 Х. П. поед. 77 Х. половецкыя, П. половецкыа. 78 Х. П. время.

675

Примѣчанія: А Буква и передѣлана, кажется, изъ е. Б Буква ь передѣлана, кажется, изъ о. В Такъ въ рукописи. Г Буква ц написана другими чернилами. Д Буквы славъ приписаны на лѣвомъ полѣ. Е Надъ иш другою рукой надписано в подъ дугой. Ж Надъ я другою рукой надписано з подъ дугой. З Буква з передѣлана изъ с. И Буква ц передѣлана изъ ч.


же тогда бѧхоуть 1 . Всеволодъ же велѣ оучинити сн҃ви [II, 142] своемоу во 2 свое имѧ Дмитрѣи 3 въ ст҃мь крс̑щнии . а кнѧжее 4 имѧ оучини емоу Володимиръ 5 дѣда своего имѧ . Мономаха Володимѣра 6

Въ лѣт̑ . ҂s҃ . . ѱ҃а . [6701 (1193)] Посла Ст҃ославъ к Рюрикови река емоу . се тъı снималсѧ с Половци с Лоукоморьскими 7 . а нъıнѣ послемь 8 по Половци А по всѧ . по Боурчевича . и посла Рюрикъ . по Лоукоморьскиѣ 8 Половцѣ 10 . по Акоуша 11 . и по Итоглъıӕ . а Ст҃ославъ по Боурчевича . по Ѡсолоука 12 . и по Изаӕ . на ѡсень . Ст҃ославъ и Рюрикъ . снѧстасѧ в Каневѣ и посла Рюрикъ сн҃а своего . Ростислава . противоу Лоукоморьскъıмъ 13 . и приведе 14 . Итоглъıӕ . и Акоуша 15 к собѣ в Каневь Б . а Боурчевичи приѣхаша по ѡнои сторонѣ Днѣпра . противоу Коневоу 16 В . и не ѣхаша на ѡноу стороноу . но рекоша Ст҃ославоу и Рюкови В 17 ажь 18 вамъ любо едите 19 к намъ на сию 20 стороноу . кнѧзи же сдоумавше 21 и 22 рекоша имъ . ни дѣди наши ни ѡци В 23 наши . не ѣздѣли 24 противоу вамъ . ажь 25 въı 26 годьно а ѣдете 27 к намъ . а паки 28 ли 29 не годно въı 30 . а волни есте Боурчевичи же не хотѧчи дати билинча . и не ѣхаша . бѧхоуть 31 бо оу нихъ . колодници . ѿ 32 /л.234/ Чернъı Клобоуковъ 33 . и ѣхаша проч̑ а Лоукоморци Г 34 хотѧхоуть 35 мира но Ст҃ославъ Д не оулюби .

676

Рюрикъ же поноуживашь В 36 Ст҃ослава на миръ . Ст҃ославъ же реч̑ не могоу с половиною ихъ миритисѧ . и тако не оумиришасѧ Е 37 и 38 поѣхаша 39 во 40 своӕси Рюрикъ же сдоумавъ 41 с моужи своими . и 42 посла 43 Ст҃ославоу река емоу се брате мира еси не оулюбилъ . а 44 намъ оуже нелзѣ 45 не 46 доспѣшнъıмъ бъıти . а брате подоумаемь ѡ земли своеи . хочемь ли оучинити поуть на зимоу . а такоже нъı 47 ӕви . ать ӕ Ж 48 повелю дроужинѣ своеи доспѣшнъıм̑ бъıти . и братьи своеи . пакъı ли хочемь своеӕ 49 землѣ стеречи 50 . а такоже нъı 51 повѣжь . Ст҃ославъ же реч̑ нъıнѣ брате поути не мочно 52 оучинити зане в землѣ 53 нашеи жито не родилосѧ 54 нъıнѣ . абъı нъıнѣ землѧ своӕ 55 оустеречи . Рюрикъ же рче 56 емоу брате и сватоу аже ти поути нетоуть 57 азъ ти сѧ повѣдаю . есть 58 ми поуть на Литвоу . а сеѣ зимъı хочю подѣӕти ѡроудѣи 59 своих̑ . Ст҃ослав же нелюбьемь 60 рче 61 емоу . брате и сватоу ажь 62 тъı идешь изо ѡчинъı 63 своеӕ на свое ѡроудье 64 . а 65 ӕзъ паки 66 идоу за Днѣпръ своихъ дѣлѧ ѡроудѣи 67 . а в Роускои землѣ 68 кто нъı 69 сѧ 65 ѡстанеть . и тѣми 70 рѣчьми измѧте З поуть Рюрикови ❥ Тоие В же 71 зимъı сдоумавше 72 лѣпьшии 73 моужи в Чернъıхъ Клобоуцехъ В . и приѣхаша 74 к Ростиславоу к Рюриковичю . и 75 почаша емоу молвити . поеди 76 кнѧже с нами на вежи Половѣцкъıӕ 77 веремѧ 78 ти есть . а

Варіанты: 1 Х. П. просили. 2 Х. П. слышали 3 Х. П. есмы. 4 Х. П. аже. 5 Х. П. отцъ. 6 Х. П. опущено. 7 Х. П. приб. где. 8 Х. П. дѣля. 9 Х. П. здоумавь. 10 Х. П. опущено. 11 Х. П. торцьскыи. 12 Х. П. повѣдаася. 13 Х. П. время. 14 Х. П. нам. 15 Х. П. поедем. 16 Х. П. аже. 17 Х. П. изьездим. 18 Х. П. съвокоупився. 19 Х. П. въ г (т. е. 3). 20 Х. П. приб. и. 21 Х. П. стрыичича. 22 Х. П. зовя и с собою. 23 Х. П. съ. 24 Х. П. съвокоупившеся. 25 Х. П. изьездом. 26 Х. П. ивли. 27 Х. П. половецкои. 28 Х. П. изоимаша. 29 Х. П. сторожи. 30 Х. П. половецкіа. 31 Х. П. в. 32 Х. П. днища. 33 Х. П. далѣе. 34 Х. П. приб. и вежа. 35 Х. П. через. 36 Х. П. клобоуци. 37 Х. П. конми. 38 Х. П. изоимаша. 39 Х. П. опущено. 40 Х. П. всемлстивого. 41 Х. П. пріемше. 42 Х. П. възвратишас. 43 Х. П. въ. 44 Х. П. съ. 45 Х. П. опущено. 46 Х. П. видѣвше. 47 Х. П. опущено. 48 Х. П. съвокоупившеся. 49 Х. П. опущено. 50 Х. П. рюриковича. 51 Х. П. видѣвше. 52 Х. П. смѣша. 53 Х. П. ино. 54 Х. П. по них, и приб. и. 55 Х. П. пріеха. 56 Х. П. торцьскіи. 57 Х. П. съ. 58 Х. П. пріехаш. 59 Х. П. рожство. 60 Х. П. къ отцоу. 61 Х. П. въ. 62 Х. П. хотяше. 63 Х. П. приб. к. 64 Х. П. опущено. 65 Х. П. опущено. 66 Х. П. стережѣм. 67 Х. П. оставив. 68 Х. П. опущено. 69 Х. П. съ всѣми. 70 Х. П. полки. 71 Х. П. къ стрыеви. 72 Х. П. къ смоленскоу. 73 Х. П. къ. 74 Х. П. къ стрыеви. 75 Х. П. приб. съ. 76 Х. П. тесть. 77 Х. П. приб. и. 78 Х. П. еха къ.

677

Примѣчанія: А Буква о написана надъ стертымъ а. Б Буквы ля приписаны на правомъ полѣ. В Буква и передѣлана изъ ю. Г Буква ц передѣлана изъ ч. Д Здѣсь видны три соскобленныя буквы. Е Такъ въ рукописи. Ж Надъ и другими чернилами приписано х подъ дугой (них). З Заскобленное въ рукописи соскоблено. И Тоже. І Здѣсь видны слѣды двухъ соскобленныхъ буквъ.


оу ѡц҃а бъıхомъ тебе просилѣ 1 . но слъıшалѣ 2 есмь 3 ажь 4 ѡц҃ь 5 твои хочеть ити 6 на Литвоу . а мало А 7 ли того дѣлѧ Б 8 поути не поустить тебе . а такого ти веремени иногда не боудеть . Ростиславъ Рюриковичь . оулюбивъ рѣчь ихъ . сдоумавъ 9 с ними . и ѣха с 10 лововъ 10 ѿ Чернобъıлѧ в Торцькъıи 11 вборзѣ не повѣдасѧ 12 ѡц҃ю а по дроужиноу свою посла . рекъ дроужинѣ своеи . веремѧ 13 нъı 14 есть поѣдѣмь 15 . на Половци ажъ 16 ѡц҃ю моемоу боудеть поуть . а мъı дотолѣ съѣздимъ 17 . и совокоупивсѧ 18 с дроужиною своею . во три 19 дн҃и . посла же 20 въ Треполь . по Мьстислава . по строичича 21 своего по Мьстиславича зова и со собою 22 . ѡнъ же ѣха к немоу вборзѣ . со 23 Зде/л.234об./славомъ с Жирославичемь с моужемъ своимъ . и постиже и за Росью . Ростислава брата своего . и тако совокоупившесѧ 24 с Чернъıмъ Клобоукомъ и ѣхаша изъездомъ 25 . и бъıша на Ивлѣ 26 на рѣцѣ на Половѣцкои В 27 . и тоу изьимаша 28 сторожа 29 Половѣцкъıӕ 30 . и вземше оу 31 нихъ вѣсть. аже Половци дн҃ища 32 вдалѣе 33 лежать 34 и стада . по сеи сторонѣ Днѣпра по Роускои и ѣхаша чересъ 35 нощь . [II, 143] и оудариша на росвѣтѣ на нихъ и ѡполонишасѧ . Ростиславъ и Чернии Клобоуцѣ Г 36 . скотомъ и коньми 37 и челѧдью . и колодникъ много изимаша 38 . кнѧжичевъ их̑

678

и добръıи моужи имаша . и колодники и кони и скота и челѧди и всѧкого полона и 39 не бѣ числа Д и похваливше всимлс̑тваго Е 40 Ба҃ приемши 41 ѿ Ба҃ на поганъıӕ побѣдоу . и возвратишасѧ 42 во 43 своѧси . со 44 славою и с 45 чс̑тью великою Половци же видивше 46 товаръ свои взѧтъ и братью свою плѣненъı и женъı и дѣти . и 47 совокоупившесѧ 48 и 49 постигоша полкъı Ростиславли Рюриковача Е 50 . видивше 51 силоу ихъ . и не смѣӕша 52 наѥхати . но 53 ѣхаша по ни 54 Ж до Роуси . Ростиславъ же приѣхаша 55 в Торьскии 56 . и 57 славою побѣдивъ дроугое Половци . приѣха 58 на ржс̑тво 59 . и ѿтолѣ ѣха вборзѣ ко ѡц҃ю 60 во 61 Вроучии . съ саигатъı . ѡц҃ь бо его хотѧшеть 62 ити на Литвоу . Ст҃ослав же посла 63 Рюрикови река емоу . се сн҃ъ твои заӕлъ Половци (. заӕлъ Половци) З 64 . зачалъ рать . а тъı хочешь ити инамо а 65 свою землю ѡставивъ . а нъıнѣ поиди в Роусь . стерези 66 же своеӕ земл̑ѧ . Рюрикъ же ѡставѧ 67 поуть свои . (иде в поуть свои) И 68 иде в Роусь со всими 69 своими полкъı 79 . а Ростиславъ испросисѧ оу ѡц҃а . ко строеви 71 своемоу ко Смоленьскоу 72 . съ саигатъı ко 73 Дв҃дви . И приѣха І Ростиславъ ко строеви 74 своемоу . побѣдивъ Половци 75 славою великою слъıшавъ же Всеволодъ тѣсть 76 его . и позва и к собѣ . Ростиславъ же 77 ѣха ко 78 цтю

Варіанты: 1 Х. П. съ. 2 Х. П. тесть. 3 Х. П. дръжа. 4 Х. П. дары многыми. 5 Х. П. съ чстію. 6 Х. П. дъщеръ. 7 Х.П. опущено. 8 Х. П. въ. 9 Х. П. тоже д(а)в(ы)д(о)ва. 10 Х. П. въ крсщеніи, и приб. имя. 11 Х. П. ѳеодоръ. 12 Х. П. княжее. 13 Х. П. стоявше. 14 Х. П. корачевъ. 15 Х. П. въ. 16 Х. П. во роговь (въ Х. другой рукой исправлено въ: в корачевь). 17 Х. П. резанскіа. 18 Х. П. бяше. 19 Х. П. волость. 20 Х. П. къ. 21 Х. П. резань. 22 Х. П. воли их. 23 Х. П. сътвори. 24 Х. П. възвратися. 25 Х. П. корачева. 26 Х. П. приб. емоу. 27 Х. П. изверглося. 28 Х. П. опущено. 29 Х. П. насадех . 30 Х. П. пяк. 31 Х. П. въиде. 32 Х. П. въ. 33 Х. П. съ слъзами. 34 Х. П. по сем пріиде. 35 Х. П. къ отни. 36 Х. П. гробници. 37 Х. П. приб. и. 38 Х. П. въ. 39 Х. П. поклонися (въ Х. переправлено изъ поклонитися). 40 Х. П. къ кіеву. 41 Х. П. къ. 42 Х. П. приб. къ. 43 Х. П. сущеи (съ б. юс.). 44 Х. П. кѵрила. 45 Х. П. слоужбоу свою. 46 Х. П. з новаго. 47 Х. П. празднова праздникь. 48 Х. П. в пнедлникь. 49 Х. П. пріиде. 50 Х. П. идяху (съ б. юс.). 51 Х. П. вноуки. 52 Х. П. с(вя)тославли. 53 Х. П. еѵфими. 54 Х. П. ц(а)ревича. 55 Х. П. кіевскіа. 56 Х. болма, П. молма. 57 Х. П. охоудевающеи. 58 Х. П. опущено. 59 Х. П. отемняющи. 60 Х. П. възбноувь. 61 Х. П. къ княгини. 62 Х. П. рече. 63 Х. П. маккавеи. 64 Х. П. приб. реч. 65 Х. П. в пнед. 66 Х. П. дождоу. 67 Х. П. бяше. 68 Х. П. въ. 69 Х. П. маккавеи. 70 Х. П. осмотрѣвши яко. 71 Х. П. сновиденіе. 72 Х. П. приб. видѣ. 73 Х. П. опущено. 74 Х. П. въ с(вя)том кѵриле. 75 Х. П. въ отни. 76 Х. П. манастыри.

679

Примѣчанія: А Буква в надъ строкой написана киноварью. ББ Буква ъ въ словѣ въ переправлена изъ о; Роговъ, вѣроятно, вмѣсто Рогачевъ. В Надъ строкой приписано м(у)ч(е)н(и)комъ. Г Здѣсь пробѣлъ со слѣдами соскобленныхъ буквъ. Д Буква и написана по соскобленному оу. Е Возлѣ второго о соскоблено у (было гробоу). Ж Буква и написана по соскобленному оу; у (укъ) передѣланъ изъ о. З Буква ѥ передѣлана, кажется, изъ ӕ. ИИ Передѣлано въ: ино видѣние видѣ, а именно и написано надъ строкой подъ дугой передъ но, а слово видѣ приписано надъ строкой же подъ дугой въ концѣ строки.


своемоу в Соуждаль со 1 саигатъı . тѣсть 2 же его державъ 3 оу себе зимоу всю . и ѡдаривъ даръми многими 4 . и со чс̑тѣю 5 великою . зѧтѧ своего и дчерь 6 свою и 7 ѿпоусти во 8 своӕси ❙ Тое же зимъı родисѧ оу Двд҃ва 9 сн҃ъ . нарекоша во крщ҃нии 10 Феѡдоръ 11 . а кнѧже 12 Мьстиславъ . Тое же зимъı воеваша Половци . по Оубережи поимаша Торкъı Ст҃ослав А бо и Рюрикъ много стоӕша 13 оу Василева . стерегше /л.235/ землѣ своеӕ . и ѣха Ст҃ославъ за Днѣпръ в Карачевъ 14 . а Рюрикъ ѣха во 15 свою волость . и то слъıшавъше Половци воеваша . по Оубережı ❙

В лѣт̑ . ҂s҃ . ѱ҃в . [6702 (1194)] Ст҃ославъ позва братью свою . въ Б Роговъ Б 16 Ӕрослава . Игорѧ . Всеволода . и поча с ними доумати . хотѧ на Рѧзаньскии 17 кнѧзи . бѧхоуть 18 бо имъ рѣчи про волости 19 . и послашасѧ ко 20 Всеволодоу в Соуждаль . просѧчисѧ оу него на Рѧзань 21. Всеволодъ же ихъ волѣ 22 не створи 23 . и возвратисѧ 24 Ст҃ославъ ис Карачева 25 съ Юрьева дн҃и . и ѣхаша лѣтѣ на санехъ . бѣ бо нѣчто 26 извергълося 27 емоу 28 на нозѣ . и поиде в насадѣхъ 29 по Деснѣ Ст҃ослав же пришедъ в Къıевъ . и еха к Въıшегородоу в пѧтницю 30 поклонитисѧ ст҃ъıмъ В . и влезъ 31 во 32 црк҃вь со слезами 33 ѡблобъıза Г ст҃оую ракоу и по сем же приде 34 ко ѡт҃ни Д 35 гробоници Е 36 .

680

и хотѣ внити по ѡбъıчаю попови же ѿшедшю с ключемь Ст҃ослав же не дождавъ и ѣха 37 не любоваше во 38 оумѣ своемъ . ѧко не поклонисѧ 39 ѡт҃ню гробоу . и прїѣха Къıевоу 40. в соуботоу же ѣха ко 41 стм҃ъ моученикомъ 42 цр҃кви тоу соущоу 43 . оу ст҃го Кюрила 44 . ӕко послѣднюю свою слоужбоу 45 приносѧ . в недѣлю же праздникү Ж бъıвшю . и не може ѣхати с нового 46 двора . но тоу и празнова празникъ 47 стоую моученикоу . заоутра же во понедѣлникъ 48 . приде 49 емоу вѣсть ѿ сватовъ . иже идѧхоуть 50 поимати вноукъı 51 Ст҃ославлѣ 52 Глѣбовнъı Ѡфимьи 53 за цс̑рвича 54 . Ст҃ослав же посла противоу имъ моужи Къıѥвьскъıӕ З 55 . сего же болми 56 ѡхоудѣвающи 57 силѣ . и 58 ѡтѣмнѧющи 59 ӕзъıкъ . и возбноувъ 60 и 58 реч̑ . ко кнѧгинѣ 61 своеи . коли боудеть рче 62 стх҃ъ Маковѣи 63 . ѡна же 64 в понедѣлникъ 65 . кнѧзь же рче 62 . ѡ не дождочю 66 ти ӕ того бѧшеть 67 бо ѡц҃ь его Всеволодъ во 68 дн҃ь ст҃хъ Макъкавеи 69 . пошелъ к Бв҃и . кнѧгини же оусмотрѣвши . ако 70 новидѣние И 71 нѣкако 72 кнѧзь еӕ нача прашати . ѡнъ же не повѣдавъ еи . и 73 рче 62 азъ вѣроую во 68 единого Ба҃ . и велѧ сѧ постричи в черньци . и посла по свата по Рюрика и престависѧ . мс̑ца иоулѧ . и положиша и 73 во стм҃ь Кюрилѣ 74 . во ѡтнѣ 75 емоу манастъıрѣ 76 .

Варіанты: 1 Х. П. ходяи. 2 Х. П. опущено. 3 Х. П. съвѣщав. 4 Х. П. черноризкіи. 5 Х. П. ереискыи. 6 Х. П. нищаа милуа. 7 Х. П. в кыевь. 8 Х. П. и изыдоша. 9 Х. П. съ. 10 Х. П. приб. и. 11 Х. П. кіане. 12 Х. П. млада. 13 Х. П. въ. 1414 Х. П. и... бцѣ опущено. 15 Х. П. опущено. 16 Х. П. чстію. 17 Х. П. княженіи. 18 Х. П. кыяне. 19 Х. П. хрстіане. 20 Х. П. погани. 21 Х. П. всѣх. 22 Х. П. приб. к собѣ. 23 Х. П. любовію. 24 Х. П. опущено. 25 Х. П. хрстіаныа. 26 Х. П. никого. 27 Х. П. опущено. 28 Х. П. смоленскоу. 29 Х. П. опущено. 30 Х. П. остало ми ся. 31 Х. П. стареишинство. 32 Х. П. опущено. 33 Х. П. роускои земли. 34 Х. П. поед. 35 Х. П. къ. 36 Х. П. приб. къ. 37 Х. П. опущено. 38 Х. П. земли. 39 Х. П. приб. и. 40 Х. П. володимери. 41 Х. П. въ здоровіи видевѣ (въ Х. приб. еще другой рукой надъ строкой: и). 42 Х. П. смоленска. 43 Х. П. лодіях, и приб. съ. 44 Х. П. пріиде, и приб. въ. 45 Х. П. средо. 46 Х. П. роусалное недли. 47 Х. П. къ брату. 48 Х. П. велицеи. 49 Х. П. въ веселіи. 50 Х. П. мнози и одаривь. 51 Х. П. приб. его. 52 Х. П. приб. давыд же пріеха к бѣлоугородоу. 53 Х. П. велици. 54 Х. П. приб. же. 55 Х. П. многыми. 56 Х. П. веселіи. 57 Х. П. опущено. 58 Х. П. велици. 59 Х. манастырѣ, П. манастыри. 60 Х. П. всѣ. 61 Х. П. млстиноу. 62 Х. П. розда. 63 Х. П. опущено. 64 Х. П. клобоуци, и приб. вси оу него. 65 Х. П. дарьми многыми. 66 Х. П. кіяне. 67 Х. П. пиры. 68 Х. П. опущено. 69 Х. П. многы. 70 Х. П. кіяны. 71 Х. П. весел и въ многои. 72 Х. П велицѣ. 73 Х. П. оукончав. 74 Х. П. земли. 75 Х. П. братіи. 76 Х. П. володимери. 77 Х. П. въ свои смоленескь.

681

Примѣчанія: А Буква ч написана по соскобленному ц. Б Буква ъ передѣлана изъ в. В Буква ц передѣлана изъ ч. Г Надъ оу титло. Д Такъ въ рукописи.


кнѧзь же Ст҃ославъ моудръ . в заповѣдехъ Би҃ихъ ходѧ 1 . и 2 чс̑тотоу телесноую свещева 3 . и черноризьскъıи 4 чинъ . и ерѣискъıи 5 любѧ . и нищаӕ милоуӕ 6 . и поѣха Рюрикъ Къıевоу 7 . изидоща 8 противоу емоу со 9 крс̑тъı митрополитъ 10 игоумени вси . и Киӕни 11 вси ѿ мала 12 и до велика . с радо/л.235об./стью великою . Рюрикъ же вшедъ во 13 ст҃оую Софью . и поклонисѧ стм҃оу Спс҃оу и 14 ст҃ѣи Бц҃ѣ 14 . и сѣде на столѣ дѣда своего . и ѡц҃а своего . славою и съ 15 чт҃ью 16 великою . и ѡбрадовасѧ всѧ Роускаӕ землѧ . ѡ кнѧженьи 17 Рюриковѣ . Къıӕнѣ 18 и крс̑тьӕни 19 и погании 20. зане всихъ 21 приимаше 22 с любовью 23 и 24 крс̑тьӕнъıӕ 25 и поганъıӕ . и не ѿгонѧше никог̑же 26

В лѣт̑ . ҂s҃ . . х҃ . 27 ѱ҃ . г . [6703 (1195)] Посла Рюрикъ по брата своего по Дв҃да . къ Смоленьскоу 28 . река емоу се брате се 29 вѣ 29 ѡсталасѧ 30 . старѣиши 31 всѣхъ 32 в Роуськои землѣ 33 . а поѣди 34 ко 35 мнѣ 36 Къıевоу что боудеть . на 37 Роускои землѣ 38 доумъı и ѡ братьи своеи 39 ѡ Володимерѣ 40 племени . и 37 то все оукончаевѣ А. а сами сѧ во здоровьи видевѣ и 41 поиде Дв҃дъ Б и Смоленьска 42 в лодьӕхъ 43 Смолнѧнъı . и приде 44 Въıшегородъ . во 37 средоу 45. роусалнои недѣлѣ 46 и позва и Рюрикъ на ѡбѣдъ . Дв҃дъ же приѣха ко 47 Рюрикови на ѡбѣдъ .

682

и бъıша в любви велици В 48 . и во весельи 49 . мнозѣ . и даривъ 50 даръı многимı и ѿпоусти и . и ѿтолѣ позва 51 сн҃овѣць его . Ростиславъ Рюриковичь к собѣ на ѡбѣдъ . к Бѣлоугородоу 52 и тоу Г пребъıша в весельи велицѣ В 53 и в любви мнозѣ . Ростиславъ 54 ѡдаривъ даръı многими 55 и ѿпоусти и Двд҃ъ же позва великого кн҃зѧ Рюрика на ѡбѣдъ к собѣ брата своего и дѣти его . и тоу пребъıша в весельи 56 и 57 и в любви велицѣ 58. и ѡдаривъ Дв҃дъ брата своего Рюрика дарми многими и ѿпоусти и . потом же Давъıдъ позва манастъıрѧ 59 всѧ 60 на ѡбѣдъ . и бъıс̑ с ними веселъ . и милостъıню 61 силноу раздава 62 имъ и нищимъ и ѿпоусти ӕ . потомъ же позва Дв҃дъ Чернии Клобоуци вси . и тоу попишасѧ оу 63 него 63 вси 63 Чернии Клоци Д 64. и ѡдаривъ их̑ дарми многими 65 . и ѿпоусти их̑ . Къıӕнѣ 66 же почаша звати Дв҃да на пиръ 67 . и 68 подаваючи емоу 68 чс̑ть великоу и даръı многи 69. Двдъ Д же позва Къıѧнѣ 70 к собѣ на ѡбѣдъ . и тоу бъıс̑ с ними в 68 весельи 71 мнозѣ 68 и 68 во 68 любви велици В 72 . и ѿпоусти их̑ ❥ И с братомъ своимъ Рюрикомъ рѧдъı всѧ оуконча 73. ѡ Роускои землѣ 74 и ѡ братьи 75 своеи ѡ Володимерѣ 76 племени . и иде Двд҃ъ во своı Смолнескъ 77Того же лѣт̑ престависѧ кн҃зь Всеволодъ . сн҃ъ

Варіанты: 1 Х. П. мнишескіи чинь. 2 Х. П. съпрятавше. 3 Х. П. приб. и. 4 Х. П. володимерскіи. 5 Х. П. положиша его оу с(вя)теи б(огороди)ци. 6 Х. П. суждалскіи (съ б. юс.). 7 Х. П. къ. 8 Х. П. въ. 9 Х. П. опущено. 10 Х. П. вълодимерѣ. 11 Х. П. стареишего. 12 Х. П. сѣл. 13 Х. П. оуделил. 14 Х. П. земли. 15 Х. П. роздал. 16 Х. П. моложшои. 17 Х. П. братіи. 18 Х. П. опущено. 19 Х. П. приб. да. 20 Х. П. тым. 21 Х. П. ю. 22 Х. П. стерези. 23 Х. П. ея. 24 Х. П. оудръжиш. 25 Х. П. аже. 26 Х. П. на нь. 27 Х. П. тоже далъ (но въ Х. оно вычеркнуто). 28 Х. П. бяше дал. 29 Х. П. лѣпшоую. 30 Х. П. мьстиславичю. 31 Х. П. которыа. 32 Х. П. торцьского. 33 Х. П. корсоуня. 34 Х. П. богусловля. 35 Х. П. цѣловалъ. 36 Х. П. аже. 37 Х. П. крстное. 38 Х. П. цѣлование. 39 Х. П. не. 40 Х. П. береже. 41 Х. П. котороа ж. 42 Х. П. бяше. 43 Х. П. приб. и рѣч. 44 Х. П. опущено. 45 Х. П. межи. 46 Х. П. въстати. 47 Х. П. никифора. 48 Х. П. крстное. 49 Х. П. въставает. 50 Х. П. съ. 51 Х. П. приставлени. 52 Х. П. земли. 53 Х. П. въстягивати. 54 Х. П. кровопролитіа. 55 Х. П. аж се, и приб. про се. 56 Х. П. проліяти крови хрстіаньскои. 57 Х. П. земли. 58 Х. П. аже. 59 Х. П. моложшемоу. 60 Х. П. въ блазнѣ. 61 Х. П. старшим. 62 Х. П. възмя. 63 Х. П. опущено. 64 Х. П. стареишемоу. 65 Х. П. к. 66 Х. П. отче. 67 Х. П. приб. тобѣ. 68 Х. П. опущено. 69 Х. П. приб. съ.

683

Примѣчанія: А Надъ строкой подъ дугой приписано чин. Б Буквы ло надписаны надъ строкой подъ дугой. В Буква ц написана по соскобленному другими чернилами. Г Такъ въ рукописи. Д Буквы то написаны надъ строкой подъ дугой. Е Здѣсь видно соскобленное чь. Ж Буква ц написана по соскобленному другими чернилами. З Буква ч написана по соскобленному ц.


Мьстиславль приемь мнискъıи А ѡбразъ 1 . и тако спрѧтавше 2 тѣло его . проводиша 3 до гроба . епс̑пъ Володимерьскъıи 4 и вси игоумени . и попове . и положиша и во ст҃ѣи Бцѣ 5 мс̑ца априлѧ Того же лѣта присла Всеволодъ . кн҃зь Соуждальскъı 6 . послъı своӕ /л.236/ ко 7 сватоу своемоу Рюрикови река емоу тако . Въı есте нарекли мѧ во 8 своемь племени . во 9 Володимерѣ 10 старѣишаго 11 . а нъıнѣ сѣдѣлъ 12 еси в Къıевѣ . а мнѣ еси части не оучинилъ 13 в Роускои землѣ 14 . но раздалъ 15 еси инѣмь . моложьшимъ 16 братьи 17 своеи . даже мнѣ в неи части нѣтъ . да то тъı а то Киевъ и 18 Роускаӕ ѡбласть а комоу еси в неи часть далъ 19 . с тем 20 же еи 21 и блюди и стережи 22 . да како ю 23 с нимъ оудержишь 24 . а то оузрю же . а мнѣ не надобѣ . се же слъıшавъ Рюрикъ ѿ пословъ ѿ Всеволожихъ . ѡже 25 жалоують . на нъı 26 про волость . аже далъ 27 бѧшеть 28 волость лѣпшюю 29 зѧти своемоу Романови Мьстиславличю 30 . Рюрикъ же поча доумати с моужи своими како бъı емоу дати [II, 145] волость Б . Всеволодоу которъıѥ 31 же волости оу нег̑ просилъ . Всеволодъ бо просѧше оу него . Торцького 32 Треполѧ Корьсоунѧ 33 . Богоуславлѧ 34 . Канева . еже бѣ далъ зѧти своемоу Романови . и крс̑тъ к немоу целовалъ В 35 . ажь 36 емоу под нимъ . не ѿдати никомоу же .

684

Рюрикъ же хотѧ исправити крс̑тое Г 37 целование 38 . не хотѣ дати подъ Романомъ волости но стоӕше крѣпко за нею но даӕше емоу иноую . волость ѡнъ же ее 39 . не бреже 40 . но хотѧше подъ Романомъ . которъıе Д же 41 просилъ бѧшеть 42 . и бъıс̑ . межи ими распрѧ 43 велика и 44 рѣчи 44 . и хотѣша мѣжи 45 собою востати 46 на рать . Рюрикъ же призва митрополита Микифора 47 . и сказа емоу все крс̑тое Г 48 цѣлование . к Романови про волость . про что же и рать воставаеть 49 . со 50 Всеволодомъ . и реч̑ митрополитъ . Рюрикови Е . кнѧже мъı есмъı приставленъı 51 в Роускои землѣ 52 ѿ Ба҃ . востѧгивати 53 васъ ѿ кровопролитьӕ 54 . ажь сѧ 55 прольӕти крови крс̑тьӕньскои 56 в Роускои землѣ 57 . ажь 58 еси далъ волость моложьшемоу 59 в облазнѣ 60 . пред̑ старѣишимъ 61 . и крс̑тъ еси к немоу целовалъ Ж . а нъıнѣ азъ снимаю с тебе крс̑тное цѣлование . и взимаю на сѧ . а тъı послоушаи мене . возма 62 волость оу зѧтѧ оу 63 своего . даи же старѣишомоу 64 . а Романови даси иноую . в тое мѣсто . Рюрикъ же посла к Романови повѣдаӕ емоу . аже Всеволодъ просить подъ тобою волости . а жалоуетьсѧ на мене про тебе . Романъ же посла ко 65 Рюрикови . реч̑ емоу ѡч҃е З 66 то ци 67 про мене тобѣ 68 не жити 69 сватомъ своимъ . и 68 в любовь не внити . а мнѣ любо иноу/л.236об./ю волость в

Варіанты: 1 Х. П. любо. 2 Х. П. въ. 3 Х. П. здоума. 4 Х. П. къ. 5 Х. П. приб. мужи (съ б. юс.) свои. 6 Х. П. аже. 7 Х. П. жаловал еси. 8 Х. П. а се волость котороя. 9 Х. П. торцьскіи. 10 Х. П. богуславль. 11 Х. П. опущено. 12 Х. П. дал. 13 Х. П. торцьскіи. 14 Х. П. во иныа городы. 15 Х. П. торцьскыи. 16 Х. П.. ся слати. 17 Х. П. къ цтеви. 18 Х. П. смолвился. 19 Х. П. съ. 20 Х. П. от. 21 Х. П. вълость. 22 Х. П. тестя. 23 Х. П. крстное цѣлованіе. 24 Х. П. реч. 25 Х. П. азъ. 26 Х. П. преже 27 Х. П. всѣх. 28 Х. П. есмъ. 29 Х. П. вълость сію. 30 Х. П. всевълод. 31 Х. П. аже. 32 Х. П. положил. 33 Х. П. есмь. 34 Х. П. всѣ. 35 Х. ты же ми еси ея, П. ты ж ми его. 36 Х. П. воли. 37 Х. П. ея. 38 Х. П. дати. 39 Х. П. без. 40 Х. П. нѣлзе. 41 Х. П. старѣишинство. 42 Х. П. въ володимери. 43 Х. П. не береже. 44 Х. П. ловяи. 45 Х. П. тести. 46 Х. П. любве. 47 Х. П. своими. 48 Х. П. слася. 49 Х. П. къ олговичю. 50 Х. П. къ. 51 Х. П. опущено. 52 Х. П. чернѣговоу. 53 Х. П. цѣлова. 54 Х. П. его. 55 Х. П. опущено. 56 Х. П. тестя. 57 Х. П. аже. 58 Х. П. отстоупил (съ б. юс.). 59 Х. П. старѣишинство. 60 Х. П. доумати рюрик. 61 Х. П. къ. 62 Х. П. аже. 63 Х. П. приложился. 64 Х. П. кіевъ. 65 Х. П. приб. и. 66 Х. П. чсти. 67 Х. П. къ зяти. 68 Х. П. приб. и. 69 Х. П. его. 70 Х. П повръже. 71 Х. П. тестя. 72 Х. П. аже. 73 Х. П. възвръглъ. 74 Х. П. крстныя (крстніа) грамоты. 75 Х. П. къ. 76 Х. П. ради помогли. 77 Х. П. преж. 78 Х. П. были.

685

Примѣчанія: А Подъ точкой видно соскобленное в или б. Б Буква ц написана по соскобленному другими чернилами. В Буква я написана надъ строкой подъ дугой. Г Буква я передѣлана изъ ю. Д Буква ц передѣлана изъ ч. Е Буква о другими чернилами передѣлана въ у (укъ). Ж Буква е переправлена въ ь. З Такъ въ рукописи.


тое мѣсто даси . лоубо 1 коунами даси . за нее во 2 что боудеть бъıла . Рюрикъ же сдоума 3 с братьею и с моужи своими . и посла ко 4 Всеволодоу 5 река емоу . ажь 6 брате жаловалсѧ 7 на мене про волость . которъıе 8 же еси просилъ и далъ Рюрикъ Всеволодоу . е҃ . городовъ Торцькъıи 9 Корсоунь . Бгоуслаль 10 . Треполь . Каневъ . и оутвердишас̑ крс̑томъ . чс̑тнъıмъ на всеи любви своеи 11 . и 11 да 12 Всеволодъ Торцькъıи 13. зѧти своемоу Ростиславоу . Рюриковичю . а в ъıнъıи горъдъı 14 посла посадникъı своӕ . слъıшавъ же Романъ . аже Всеволодъ взѧлъ волость под нимъ оу Рюрика . а Торцькъıи 15 далъ ѡпѧть шюриноу его под нимъ . Романъ же поча слатисѧ 16 къ цтю 17 своемоу жалоуӕсѧ про волость . мнѣвъ ӕкоже смолвивсѧ 18 . А со 19 Всеволодомъ . ѿӕлъ оу 20 него волость 21 . сн҃а дѣлѧ своего . и тѣмь поча винити тѣстѧ 22 своего . и крс̑тьное целование Б 23 поминаӕ емоу . Рюрикъ же рче 24 емоу . ӕзъ 25 переже 26 всихъ 27 далъ есмь 28 тобѣ волость сю 20 . но же Всеволодъ 30 наслалъ на мѧ жалоуӕсѧ про тебе . ажь 31 есми на немь . чс̑ти не положили 32 преже ӕже есми 33 тобѣ ӕвлѧлъ вси 34 рѣчи его . тъı же ми еси ее 35. ѿстоупилсѧ по волѣ 36 . а намъ како любо емоу бъıло ю 37 даѧти В 38. а намъ . безо 39 Всеволода нелзѧ 40 бъıти .

686

положили есмъı на немь старѣшиньство 41 всѧ братьӕ . во Володимерѣ 42 племени . а тъı мнѣ сн҃ъ свои . а то ти вол̑сть инаӕ тои равна . Романъ же не бережеть 43 тоӕ волости . ловѧ 44 извѣта на тѣстѣ 45 своемь . и не хотѧ с нимъ любви 46 и поча доумати с моужи своим̑ 47. слѧсѧ 48. во Ѡлговичӕ Г 49. ко 50 Ӕрославоу . ко 51 Всеволодичю к Черниговоу 52 . и целова Д 53 с нимъ кс̑ртъ . поводѧ и 54 сѧ 55 на Киевъ на тѣстѧ 56 своего . се же слъıшавъ Рюрикъ . ажь 57 Романъ ѿстоупилъсѧ 58 ко Ѡлговичемь . и поводить Ӕрослава на старѣишиньство 59 . и поча Рюрикъ домати Е 60 с братьею своею . и с моужи своими . и посла ко 61 Всеволодоу повѣдаӕ емоу . ажь 62 Романъ . прислалъсѧ 63 ко 61 Ѡлговичемь . и поводить и на Къıевъ 64 . и на все Володимере племѧ . а тъı брате в Володимери племени старѣи еси насъ . а доумаи 65 гадаи . ѡ Роускои земли и ѡ своеи чести Ж 66 и ѡ нашеи . а к Романови посла ко зѧтю 67 своемоу моужи своӕ 68 ѡбличи и 69 и повѣрже 70 емоу . крс̑тнъıӕ грамотъı /л.237/ Романъ же оублюдъсѧ тѣстѧ 71 своего . ажь 72 емоу извѣрглъ 73 крс̑тнъıӕ гратъı З 74. и ѣха в Лѧхъı помочи дѣлѧ . ко 75 Казимеричемь . и рекоша емоу Казимеричи . мъı бъıхомъ [II, 146] тобѣ радѣ помоглѣ 76 . но ѡбидить насъ . стръıи свои Межька ищеть под нами волости а переже 77 ѡправи насъ. а бъıхомъ бъıлѣ 78 вси

Варіанты: 1 Х. П. разно. 2 Х. П. одинѣм. 3 Х. П. были, и приб. вси. 4 Х. П. съвѣт. 5 Х. П. съ. 6 Х. П. здоумавь. 7 Х. П. аже. 8 Х. П. съвокоупивь всѣх. 9 Х. П. и исполню. 10 Х. П. хотеніе. 11 Х. П. налѣзоу. 12 Х. П. помыслил. 13 Х. П. битися. 14 Х. П. опущено. 15 Х. П. с ними. 16 Х. П. веляше. 17 Х. П. съ. 18 Х. П. его. 19 Х. П. опущено. 20 Х. П. моужеи. 21 Х. П. ляхове. 22 Х. П. ляхове. 23 Х. П. побѣди межка. 24 Х. избивша, П. избивше. 2525 Х. П. вземши... и опущено. 26 Х. П. приб. и. 27 Х. П. цтеви. 28 Х. П. слася. 29 Х. П. никифороу. 30 Х. П. от. 31 Х. П. его. 32 П. пріялъ, Х. принял (въ Х. это слово и предшествующія ему четыре буквы написаны на вклеенной позже бумажкѣ). 33 Х. П. бы емоу отдал. 34 Х. П. никифор. 35 Х. П. кіевскіи. 36 Х. П. опущено. 37 Х. П. видѣ кровопролитіа. 38 Х. П. съгадавь. 39 Х. П. аже. 40 Х. П. опущено. 41 Х. П. приб. оуже. 42 Х. П. азъ. 48 Х. П. къ крсту. 44 Х. П. въжоу. 45 Х. П. отцмъ. 46 Х. П. почтен. 47 Х. П. въ. 48 Х. П. азъ. 49 Х. П. его. 50 Х. П. събѣ. 51 Х. П. имѣл есмъ его пръвое. 52 Х. П. здоумавь. 53 Х. П. отдаю. 54 Х. П. къ. 55 Х. П. воли. 56 Х. П. полъ тартака корсоунскаго. 57 Х. П. пріидоша. 58 Х. П. съслашас. 59 Х. П. съ. 60 Х. слова (бр)атомъ своимъ двдом написаны на вклеенной позже бумажкѣ. 61 П. послашас. 62 Х. П. къ. 63 Х. П. всѣм. 64 Х. П. къ всѣм и съ всею. 65 Х. П. вам. 66 Х. П. кіева. 67 Х. П. опущено. 68 Х. П. под всѣм. 69 Х. П. вълодимерим. 70 Х. П. раздѣлил. 71 Х. П. опущено. 72 Х. П. опущено, и приб. свои. 73 Х. П. кіевь. 74 Х. П. вам. 75 Х. П. здоумавше. 76 Х. П. къ.

687

Примѣчанія: А Такъ въ рукописи. Б Буквы ле написаны надъ строкой подъ дугой. В Буквы р и с написаны подъ одной дугой; буква о передѣлана изъ р. Г Буква ч передѣлана изъ ц.


Лѧхове не раздно 1 . но за ѡдинемь 2 бъıхомъ щитомъ бъıлѣ 3 с тобою и мьстили бъıхомъ ѡбидъı твоӕ . Романъ же оулюбивъ свѣтъ 4 ихъ . и послоушавъ ихъ . и поѣха на Межькоу . со 5 снв҃ци его с Казимеричи . сдоума 6 с моужи своими рекъ . ажь 7 примоучю сихъ а Бг҃ъ ми на нѧ поможеть . и тогда совокоупивъ всихъ 8 на ѡдино мѣсто . исполноу А 9 с ними чс̑ть свою . и хотѣние 10 мъıсли своеӕ налезоу 11 Б . и то помъıсливъ 12 въ срд̑ци своемь . и поѣха противоу Мьжьцѣ битьсѧ 13. Межька же приславъ противоу емоу и 14 не хотѧше битисѧ с нимъ 15. но велѧшеть 16 Романови . абъı и оуладилъ со 17 снв҃ци его . Романъ же не послоушавъ ихъ 18. и 19 ни моужии 20 своихъ . и да емоу полкъ и оударишасѧ Лѧховѣ 21 с Роусью и потопташа Лѧховѣ 22 Роусь . и победи Межька 23 Романа . и избиша 24 в полкоу его Роуси много и Лѧховъ своихъ . а самъ оутече къ Казимеричемъ в городъ . и ѿтоудоу вземши 25 и дроужина его несоша и 25 к Володимерю 26 . ѿтолѣ же посолъ свои посла к Рюрикови ко тьстю 27 своемоу . кланѧӕсѧ емоу и молѧсѧ . и покладъıваӕ на собѣ всю виноу свою и к митрополитоу слѧсѧ 28 к Микифороу 29 . велѧ емоу ѡ 30 себе молитисѧ . и кланѧтисѧ . ѡ всеи винѣ своеи . да бъı и 31 приѧлъ 32 к собѣ и гнѣва ѿдалъ бъı емоу 33 . Микифоръ 34 же митрополитъ . Къıевьскъıии А 35

688

молисѧ Рюрикови ѿ Романа Рюрикъ же 36 послоушавъ митрополита . и ѿда емоу гнѣва . не хотѧ видити кровопролитьӕ 37 . сгадавъ 38 с моужи своими рекъ имъ . ажь 39 ми сѧ оуже 40 молить 41 . и каетьсѧ ѡ своеи винѣ всеи . то ѧзъ 42 его приимоу и ко кр̑с̑тоу В 43 вожю 44 и надѣлокъ емоу даю . даже в томъ оустоить . и ѡц҃мь 45 мѧ имѣти почнеть 46. во 47 правдоу и добра моего хотѣти . то ӕзъ 48 и 49 сн҃омъ имѣю собѣ 50. ӕкоже и 40 первое имѣлъ есмь его 51 и добра емоу хотѣлъ . и то все сдоума 52 с моужи своими . посла к немоу посолъ свои рекъ емоу гнѣва ти ѿ/л.237об./даваю 53 . и води и 54 крс̑тоу на всеи волѣ 55 своеи . и да емоу Полонъı и полъ търтака Корьсоуньского 56Того же лѣта придоша 57 проузи в Роускоую землю ❙ Тое же ѡсени сославсѧ 58 Рюрикъ . со 59 Всеволодомъ сватомъ своимъ . и с братомъ 60 своимъ 60 Двд҃омъ 60. послаша 61 моужи своӕ ко 62 Ӕрославоу и ко 62 всимъ 63 Ѡлговичемъ . рекше емоу . целоуи к намъ крс̑тъ со всею 64 своею братьею . како въı 65 не искати . ѿч҃нъı Г нашеӕ . Къıева 66 и Смоленьска под нами и под нашими дѣтми . и 67 подо всимъ 68 нашимъ Володимеримь 69 племенемь . како насъ роздѣлилилъ А 70 дѣдъ 71 нашь 72 . Ӕрославъ по Дънѣпръ . а Къıевъ 73 въı 74 не надобѣ и 71 Ѡлговичи же сдоумавше 75 и 71 пожалиша себе . рекше ко 76 Всеволодоу ажь

Варіанты: 1 Х. П. нам. 2 Х. П. кіевъ. 3 Х. П. аже нам. 4 Х. П. отиноуд. 5 Х. П. ищем. 6 Х. П. аж. 7 Х. П. приб. и. 8 Х. П. быс. 9 Х. П. ими. 10 Х. П. хотя. 11 Х. П. приб. и. 12 Х. П. деонисіа. 13 Х. П. къ. 1414 Х. П. имь иня. 15 Х. П. опущено. 16 Х. П. съсѣде. 17 Х. П. дроугыа. 18 Х. П. опущено. 19 Х. П. николи ж не бывало. 20 Х. П. съ. 21 Х. П. нам. 22 Х. П. близ. 23 Х. П. цѣлоуи. 24 Х. П. доколе. 25 Х. П. съ. 26 Х. П. здоумавь. 27 Х. П. къ. 2828 Х. П. и звести. 29 Х. П. опущено. 30 Х. П. съ. 31 Х. П. з. 32 Х. П. я, и приб. къ. 33 Х. П. въстати. 34 Х. П. рят. 35 Х. П. а. 36 Х. П. цѣлова, и приб. крсть. 37 Х. П. дикіи. 36 Х. П. отпоустивь. 39 Х. П. опущено. 40 Х. П. дарьми. 41 Х. П. многыми. 42 Х. П. еха въ. 43 Х. П. ороудіи. 44 Х. П. ѳеодоровѣ недли. 45 Х. П. въ вток. 46 Х. П. кіевоу. 47 Х. П. ц(е)ркви каменныа. 48 Х. П. колибахус (съ б. юс.). 49 Х. П. видящи, и приб. и. 50 Х. П. опущено. 51 Х. П. ови. 52 П. ини. 53 Х. П. трепетахус (съ б. юс.). 54 Х. П. приб. нам. 55 Х. П. грѣхы. 56 Х. П. обратили. 57 Х. П. молвяху (съ б. юс.). 58 Х. П. къ. 59 Х. П. знаменіа. 60 Х. П. многым. 61 Х. П. опущено. 62 Х. П. кровопролитіе. 63 Х. П. опущено. 64 Х. П. земли. 65 Х. П. збысся. 66 Х. П. оу с(вя)т(а)го ѳеодора. 67 Х. П. говѣне. 68 Х. П. здоумавь. 69 Х. П. чернѣговскіи. 70 Х. П. переступил (съ б. юс.). 71 Х. П. бяше. 72 Х. П. роуриком. 73 Х. П. цѣловал. 74 Х. П. доколе.

689

Примѣчанія: А Буква ц передѣлана изъ ч. Б Буква ч передѣлана въ ц другими чернилами. В Буква г передѣлана въ к другою рукой. Г Буква ц передѣлана изъ ч. Д Буквы це написаны по соскобленному другими чернилами.


нъı 1 еси вмѣнилъ Къıевъ 2 . тоже нъı 1 его блюсти подъ тобою . И подъ сватомъ твоимъ Рюрикомъ . то в томъ стоимъ . ажь нъı 3 лишитисѧ его велишь ѿиноудь 4 то мъı есмъı не Оугре ни Лѧхове . но единого дѣда есмъı вноуци . при вашемъ животѣ не ищемь 5 его . ажь 6 по вас̑ . комоу 7 Бъ҃ дасть . и бъıвши 8 межи има 9 распрѣ мнозѣ и҃ рѣчи велицѣ . и не оуладишас̑ . Всеволодъ же хотѣ 10 ѡправити все племѧ Володимере . хотѣ на нѧ ити тое же зимъı . Ѡлговичи же оубоӕвъшесѧ и послаша моужи своӕ 11 . Игоумена Деѡнисьӕ 12 . ко 13 Всеволодоу . кланѧючисѧ . и емлючисѧ емоу по всю волю его . ѡнъ же има 14 имъ 14 вѣръı и 15 ссѣде 16 с конѧ . Ѡлговичи же дроугиӕ 17 послъı послаша ко 13 Рюрикови молвѧчи емоу 18 брате . намъ с тобою . не бъıвало николи же 19 лиха . аже есмъı не оукончали сее зимъı рѧдоу со 20 Всеволодомъ и с тобою . и с братомъ твоимъ Давъıдомъ . а тъı нъı 21 еси близь 22 . а . целоуи А 23 с нами крс̑тъ . како ти сѧ с нами не воевати . доколѣ 24 со 25 Всеволодомъ . и с Давъıдомъ . любо сѧ оуладимъ . любо сѧ не оуладимъ . Рюрикъ же сдоума 26 с моужи своими . посла посолъ ко 27 Ӕрославоу . хотѧ и 28 свести 28 в 29 любовь со 30 Всеволодомъ и с 31 Давъıдомъ . и води и 32 крс̑тоу . како емоу не [II, 147] востати 33 на рать 34 . до рѧдоу . и 35

690

самъ челова Б 36 на том же . к немоу . и роспоусти дроужиноу свою . и братью свою и дѣти своӕ . и дикъıи 37 Половци ѿпоусти 38 в 39 вежи своӕ . ѡдаривъ ӕ дарми 40 многими 41 . а самъ ѣха во 42 Вроучии своихъ дѣлѧ ѡроудѣи 43Тое же зимъı по Федоровѣ недѣлѣ 44 . во вторникъ 45 . въ ѳ҃ . час̑ . потрѧсесѧ землѧ по всеи ѡбла/л.238/сти Киевьскои и по Къıевоу 46 цр҃ькви каменъıӕ 47 и деревѧнъıӕ . колѣбахоусѧ 48. и вси людие видѧще 49 ѿ страха и 50 не можахоу стоӕти . ѡвии 51 падахоу ници . инии 52 же трепетахоу 53 . И рекоша игоумени блж҃нии . се Бг҃ъ проӕвилъ есть . показаӕ 54 силоу свою за грѣхи 55 наша . да бъıхом сѧ ѡстали 56 ѿ злаго поути своего . инии же молвѧхоуть 57 . дроугъ ко 58 дроугоу . сии знамениӕ 59 не на добро бъıвають . но на падение многимъ 60 и на 61 кровопролитье 62. И на 63 мѧтежь многъ в Роускои землѣ 64 . еже и сбъıстьсѧ 65 . Тое же зимъı престависѧ кн҃зь Изѧславъ Ӕрославичь меншии мс̑ца февралѧ . и положиша тѣло его во ст҃мь Феѡдорѣ 66 . близъ ѡтнѧ гроба ❙ Тое же зимъı в великое говение 67 . сдоумавъ 68 Ӕрославъ . Всеволодичь кнѧзь Черниговьскии В 69 с братьѥю своею . перестоупивъ 70 крс̑тное цѣлование Г . на чемь же бѧшеть 71 . оумолвилъ с Рюрикомъ 72 и крс̑тъ к немоу целовалъ Д 73 . како не воеватисѧ до рѧдоу . доколѣ 74 же

Варіанты: 1 Х. П. изьездят. 2 Х. П. послы. 3 Х. П. д(а)в(ы)д(о)вы. 4 Х. П. с(ы)новца. 5 Х. П. к. 6 Х. П. бяше. 7 Х. П. опущено, и приб. въ. 8 Х. П. дѣяти. 9 Х. П. орудіи. 1010 Х. П. инем. 11 Х. П. вѣры. 12 Х. П. цѣлованію. 13 Х. П. олговичь. 14 Х. П. витебека. 15 Х. воеваше, П. воевавше. 16 Х. П. смоленскоую. 17 Х. П. с(ы)новца. 18 Х. П. резанского. 19 Х. П. съ. 20 Х. П. опущено. 21 Х. П. недли. 22 Х. П. въ вток. 23 Х. П. обои. 24 Х. П. оустерегшися. 25 Х. П. изрядивше. 26 Х. П. въ. 27 Х. П. близ, и приб. бо. 28 Х. П. приб. не. 29 Х П. потькоша. 30 Х. П. стягы. 31 Х. П. исъсѣкоша. 32 Х. П. тысяцкіи. 33 Х. П. смоленскымъ. 34 Х. П. бяше. 35 Х. П. полоцкыи. 36 Х. П. бяху (съ б. юс.). 37 Х. П. полотскіи. 38 Х. П. помагающи. 39 Х. П. смолняне. 40 Х. П. полочане. 41 Х. П. одоляющи. 42 Х. П. не. 43 Х. П. въ слѣд. 44 Х. П. мьстиславля. 45 Х. П. опущено. 46 Х. П. въ слѣд. 47 Х. П. възвратис. 48 Х. П. къ. 49 Х. П. вѣдыи. 50 Х. П. полочане. 51 Х. П. его. 52 Х. П. вълодимерич. 53 Х. П. резанскіи. 54 Х. П. опущено. 55 Х. П. възвратишас. 56 Х. П. видѣша. 57 Х. П. тоже потаены. 58 Х. възмятшеся, П. възмятошас. 59 Х. П. въ смоленескъ. 60 Х. П. къ. 61 Х. П. ним. 62 Х. П. олгь. 63 Х. П. видѣвь аже полочане. 64 Х. П. тали. 65 Х. П. възвратися. 66 Х. П. приб. и. 67 Х. П. дръютьскаг. 68 Х. П. къ стрыеви. 69 Х. П. чернѣговоу. 70 Х. П. къ. 71 Х. П. и къ. 72 Х. П. нялъ. 73 Х. П. приб. съ. 74 Х. П. смолняне изоимани. 75 Х. П. аж братіа. 76 Х. П. добри.

691

Примѣчанія: А Буква ц передѣлана изъ ч. Б Это слово приписано надъ строкой. В Приписано на правомъ полѣ тою же рукой. Г Надстрочное с написано другою рукой. Д На нижнемъ полѣ у края страницы написано: покушаи. Е Отсюда почеркъ мельче, но рука, кажется, та же. Ж Буквы сти написаны надъ строкой подъ дугой. З Это слово надписано надъ строкой подъ дугой. И Такъ въ рукописи. І Буква с передѣлана изъ з.


съѣздѧть 1 посли 2 Всеволожи . и Двд҃ви 3 . Ӕрослав же не дождавъ рѧдоу посла сн҃овцѧ 4 своӕ ко 5. Витебьскоу на зѧтѧ на Дв҃да . Рюрика в Къıевѣ не бѧшеть 6 но ѣхалъ бѣ 7 Вроучии своихъ дѣлѧ 8 ѡроудѣи 9 роспоустивъ братью свою и дроужиноу свою . и 10 оума 10 вѣроу 11 крс̑тномоу целованию А 12 Ѡлговичи 13 же не доѣхавше Витебьска 14 воеваша 15 Смоленьскоую 16 волость . слъıшав же Дв҃дъ Ѡлговича посла Мьстислава Романовича . сновцѧ 17 своего . и Ростислава Володимерича . с полкомъ своимъ . и Рѧзаньского 18 кнѧжича . зѧтѧ своего Глѣба . со 19 Смолнѧнъı противоу имъ . и 26 бъıс̑ на дроугои недѣлѣ 21 пос̑ Б во вторникъ 22 . на 20 ѡбѣднѣ 20 потрѧсесѧ землѧ . того же дн҃и полци . оустрѣтошасѧ . ѡбои В 23 . Ѡлговичи же оустерегшесѧ 24 . изнарѧдивше 25 полкъı своӕ . и сташа противоу имъ . и 20 ѡтоптавшесѧ во 26 снѣгоу бѣ бо снѣгъ великъ . Мьстиславъ же и дроужина его оузрѣвше ӕ близъ 27 бѣ лѣсъ . и тако 28 изрѧдивше полковъ своихъ . наборзѣ оустремившесѧ на них̑ . и поткоша 29 к нимъ . и съшибошасѧ со 19 Ѡлговъıмъ полкомъ. и стѧги 30 Ѡлговъı потопташа . и сн҃а его 20 Дв҃да исѣкоша 31 . и тъıсѧчьс̑кии Г 32 Михалко . Двд҃въ . со 19 Смоленьскимъ 33 полкомъ нарѧженъ бѧшеть 34 на Полотьскъıи 35 полкъ . бѧхоуть 36 бо Полотьскии 37 кн҃зи Д. /л.238об./ Епомагающе 38 Ѡлговичемь .

692

Смолнѧнѣ 39 же не доѣхавше ихъ поскочиша Полочани 40 же видѣвше Мьстислава . ѡдолѧюща 41 Ѡлгови . и нѣ 42 гнаша во слѣдъ 43 Смолнѧнъ но оуверноувшесѧ . и оудариша в тъıлъ полка Мьстиславлѧ 44 Ж . и потопташа и 45 Мьстиславъ бо не бѣ тоу . но загналъ бѣ с передними во слѣдъ 46 полка Ѡлгова и возвратисѧ 47 ко 48 своимъ . мнѣвъ ӕко оуже побѣдивъ Ѡлга а не вѣдъı 49 своих̑ побѣженъıхъ . и З творѧ своӕ въѣха въ ратнъıӕ . и познавше Полчане 50 ӕша и 51 . Ростислав же Володимеричь 52 . и Двд҃ва дроужина . и Рѧзаньскии 53 кнѧжичь зѧть Двд҃въ гонивше по Ѡлговичехъ . и 54 возвратишасѧ 55 ко своимъ . и видиша 56 стѧгъı своӕ потаенъı 57 . ѿ Полочанъ . и возмѧтьшесѧ 58 бѣжаша во Смолнескъ 59. ко 60 Двд҃ви . и прочии с ними 61. Ѡлегъ 62 же Ст҃ославичь видивъ . ажь Полочанѣ 63 потопталѣ 64 стѧги Мьстиславли . и возвратишас̑ 65 к нимъ . и приѣхавъ видѣ Мьстислава . нѧтого . и ѡбрадовасѧ 66 . испроси оу Бориса оу Дрюютьского В 67 кнѧзѧ . Мьстислава Романовича . и посла вѣсть ко строеви 68 своемоу . к Черьниговоу 69 ко 70 Ӕрославоу и 71 братьи своеи . и повѣда имъ . Мьстислава есмь ӕлъ 72 . и полкъ его побѣдилъ . и Двд҃въ полкъ 73 Смолнѧнъı . и сказъıвають ми и Смолнѧнѣ І изъıимани 74 ажь братьӕ 75 ихъ не добрѣ 76 с Дв҃домъ . а нъıнѣ

Варіанты: 1 Х. П. отче. 2 Х. П. такого. 3 Х. П. нам. 4 Х. П. поед. 5 Х. П. съвокоупивь. 6 Х. П. възмемь. 7 Х. П. опущено. 8 Х. П. поехаша къ смоленскоу. 9 Х. П. изьездом. 10 Х. слыша, П. слышавь. 11 Х. П. съ крсными. 12 Х. П. аже. 13 Х. П. поехал. 14 Х. П. оубивати. 15 Х. П. съступиль (съ б. юс.). 16 Х. П. радоу. 17 Х. П. цѣлованіа. 18 П. ты. 19 Х. П. крстныа. 20 Х. П. къ смоленскоу. 21 Х. П. азь. 22 Х. П. чернѣговоу. 23 Х. П. разсудит (съ б. юс.). 24 Х. П. чстныи крсть. 25 Х. П. опущено. 26 Х. П. поеха къ смоленскоу. 27 Х. П. възвратися опят. 28 Х. П. чернѣговь. 29 Х. П. въ крстном цѣлованіи. 30 Х. П. виня. 31 Х. П. витебскь. 32 Х. П. помагает. 33 Х. П. азъ. 34 Х. П. съступил (съ б. юс.). 35 Х. П. тебѣ. 36 Х. П. свои послал есмъ былъ. 37 Х. П. къ. 38 Х. П. опущено. 39 Х. П. аже. 40 Х. П. съступилъ (съ б. юс.). 41 Х. П. витебска. 42 Х. П. дождал. 43 Х. П. с(ы)н(о)вца. 44 Х. П. к витебскоу. 45 Х. П. смоленскоую. 46 Х. П. мнози. 47 Х. П. велицеи. 48 Х. П. тоуровьскыи. 49 Х. П. его. 50 Х. П. его. 51 Х. П. кіевскіи, и приб. и. 52 Х. П. великіи. 53 Х. П. кіевьскіи. 54 Х. П. приб. его. 55 Х. П. съ. 56 Х. П. въ. 57 Х. П. златовръхаг.

693

Примѣчанія: А Буква я передѣлана изъ неоконченнаго е. Б Буква ц написана другими чернилами по стертому. В Надстрочныя т и с подъ одной дугой. Г Такъ въ рукописи. Д Буква ц передѣлана изъ ч. Е На правомъ полѣ приписано ся. Ж Надъ ц тоже титло. З Буква ч передѣлана изъ ц. И Такъ въ рукописи.


ѡч҃е 1 сӕкого А 2 нъı 3 веремени не боудеть пакъı . а поѣди 4 не стрѧпаӕ . совокоупивъ 5 братью свою . нъıнѣ возмемь 6 чс̑ть свою . се же слъıшавъ Ӕрославъ . и вси Ѡлговичи и 7 ѡбрадовашасѧ . и поѣхаша ко Смоленьскоу 8 . изъѣздомъ 9 [II, 148] се же слъıшавъ 10 Рюрикъ . и посла изо Вроучего перекъı к немоу . со крс̑тьнъıми 11 грамотами . река емоу . ажь 12 еси поѣхалъ 13. брата моего оубить 14 . и ѡбрадовалсѧ еси семоу то оуже состоупилъсѧ 15 еси рѧдоу 16 и крс̑тнаго целованиӕ Б 17 . а се ти 18 крс̑тьнъıӕ 19 грамотъı . а тъı поиди ко Смоленьскоу 20 . а ӕзъ 21 к Черниговоу 22 да како насъ Бъ҃ расоудить 23 и крс̑тъ чт̑с̑нъıи В 24 . се же слъıшавъ Ӕрославъ и 25 не поѣха ко Смоленьскоу 26 . но возвратисѧ ѡпѧ Г 27 в Черниговъ 28 . и посла посолъ свои к Рюрикови . ѡправливаӕсѧ во крс̑тное целованье Д 29 . а Давъıда винить 30 . про Витебьскъ 31. аже помогаеть 32 зѧти своему . Рюрикъ же реч̑ емоу . ӕзъ Е 33 Витебьска стоупилъ 34 тобѣ 35 . и посолъ бъıлъ свои послалъ есмь 36 ко 37 братоу Двд҃ви и 38 повѣдаӕ емоу ажь 39 есмь состоупилъсѧ 40 Витебьска 41 тобѣ . тъı же того не дождавъ 42 . послалъ еси снв҃цѧ 43 своӕ . ко Витебьскоу 44 . сн҃овци Ж же твои идоучи З воеваша . Смоленьскоую 45 воло/л.239/сть . Давъıдъ же слъıшавъ рать и послалъ Мьстислава

694

снв҃ца своего и тако бъıвши межи ими распрѣ мнозѣ 46 и рѣчи велицѣ Д 47 . и не оуладишас̑Тое же зимъı престависѧ бл҃говѣрнъıи кнѧзь Глѣбъ Тоуровьски 48 шюринъ Рюриковъ . сн҃ъ Гюргевъ мс̑ца марта . и привезоша и 49 в Къıевъ . и стрете и 50 митрополитъ Киевьскъıи 51. игоумени вси . и кн҃зь великъıи 52 Рюрикъ Къıевъскъıи 53 и тако проводиша 54 со 55 ѡбъıчнъıми пѣс̑ми . и пожалова Рюрикъ шюрина своего . бѣ бо любимъ емоу . и спрѧтавше тѣло его . положиша во 56 црк҃ви ст҃го Михаила Златовѣрхого 57

      ШрифтПопередня     Зміст     Наступна


Етимологія та історія української мови:

Датчанин:   В основі української назви датчани лежить долучення староукраїнської книжності до європейського контексту, до грецькомовної і латинськомовної науки. Саме із західних джерел прийшла -т- основи. І коли наші сучасники вживають назв датський, датчанин, то, навіть не здогадуючись, ступають по слідах, прокладених півтисячоліття тому предками, які перебували у великій європейській культурній спільноті. . . . ) 


Якщо помітили помилку набору на цiй сторiнцi, видiлiть ціле слово мишкою та натисніть Ctrl+Enter.

Iзборник. Історія України IX-XVIII ст.