Уклінно просимо заповнити Опитування про фемінативи  

[ПСРЛ. — Т. 2. Ипатьевская летопись. — СПб., 1908. — Стлб. 737-752.]


      ШрифтПопередня     Зміст     Наступна
Варіанты: 11 Х. П. опущено. 22 Х. П. В то ж время. 3 Х. П. пріиде лестко. 4 Х. П. ити. 5 Х. П. кондратоу. 6 Х. П. пріехавшю мирити лестка. 7 П. данило. 8 Х. П. лестковоу. 99 П. опущено. 10 Х. даниллови. 11 Х. П. стояшеся (въ Х. р вписано позже). 12 Х. П. приб. ж. 13 Х. проти. 14 Х. П. създа. 15 Х. П. прчстоа влдчца нашеа. 16 Х. П. стерпѣвшю оскверненіа. 17 Х. П. опущено. 18 Х. П. въдас и, и приб. в руци (съ б. юс.). 19 Х. П. коломаном. 20 Х. П. ибо т. 21 Х. П. половецкым. 22 Х. П. видѣти. 23 Х. П. приб. и. 24 Х. П. въ. 25 Х. П. плакашеся. 26 Х. П. наоутріа. 27 Х. П. канон. 28 Х. П. с(вя)тыа б(огороди)ца пріиде. 29 Х. П. множство. 30 Х. П. опущено. 31 Х. П. добрыненым. 32 Х. П. его же в вы лжи. 33 Х. П. възбѣгоша. 34 Х. П. опущено. 35 Х. П. иніи. 36 Х. П. възвлачишас. 37 Х. П. сътворенъ. 38 Х. П. каменіем. 3939 Х. П. изведени. 40 Х. П. въ (въ Х. позже исправлено въ съ) ц(е)ркве. 41 Х. П. приб. бо. 42 Х. П. опущено. 43 Х. П. демяном. 44 Х.П. тысяцкым. 45 Х. П. въ. 46 Х. П. къ. 47 Х. П. опущено. 48 Х.П. приб. бо их. 49 Х. П. б(ог)ъ. 50 Х. П. иноплеменника. 51 Х. П. земли. 52 Х. П. никомоу от них. 53 Х. П. земли. 54 Х. П. къ. 55 Х. П. нѣм. 50 Х. П. обоимаа. 57 Х. П. звинигород. 5858 Х. П. опущено. 5959 Х. П. В то ж врѣмя.

737

Примѣчанія: А Буква а переправлена изъ и. Б Буква и приписана другою рукой надъ строкой подъ дугой. В Буква с надъ строкой приписана позже. Г На среднемъ полѣ приписано съ знакомъ выноса: в руцѣ. Д Буква ч написана по соскобленному ц. Е Такъ въ рукописи, при чемъ ь передѣлано изъ е. Ж На правомъ полѣ приписано: от них. З Буква т переправлена изъ л.


Въ 1 лѣт̑ . ҂s҃ . . ѱ҃ . к҃s . [6726 (1218)] Тишина А бъıс̑ 1

Въ 2 лѣт̑ . ҂s҃ . ѱ҃ . . к҃з 2 . [6727 (1219)] Приде Лестько 3 . на Данила . к Щекаревоу боронѧ ити Б 4 емоу на помощь . Мьстиславоу . тестеви своемоу . Кондратови 5 же приѣхавшоу . мирить . Лестька 6 и /л.251/ Данила 7 . познавшю же емоу . лесть . Лестьковоу 8 и 9 не велѣ кн҃зю Данилоу 10. ехати къ Лестькоу 9 Филѧ же строѧшес̑ В 11 на брань . мнѧше же бо ӕко никто 12 может̑ стати противоу 13 емоу на брань ѡстави же Каломана . в Галичи и созда 14 градъ . на цр҃кви . прчс̑тое влд̑цча нашеѧ 15 Бц҃а . ӕже не стѣрпѣвшю . ѡсквернениѧ 16 храма своего . и 17 вдасть ю 18 Мьстиславоу Г . бѣ бо тоу с Коломанъм̑ 19. Иванъ . Лекинъ . и Дмитръ . ибо 20 Половцемь 21 же приехавшимъ видити 22 рати 23 . Оугромъ же и Лѧхомъ гонѧщимъ ѧ . оуверноувсѧ Половчинъ Д . застрѣли Оуза во 24 ѡко . и спадшю емоу с фарѧ 23 . взѧша тѣло его . и плакашасѧ 25 по немь . наоутрѣѧ 26 же на каноунъ 27. ст҃ои Бц҃и . приде 28 Мьстиславъ . рано . на гордаго Филю . и на Оугръı с Лѧхъı и бъıс̑ брань тѧжка . межи ими и ѡдолѣ Мьстиславъ . бѣгающим же Оугромъ и Лѧхомъ . избьено бъıс̑ ихъ множьство 29 и 30 ӕтъ бъıс̑ величавъıи Филѧ паробкомъ . Добръıниномъ 31 . Єг̑же лживъıи 32 Жирославъ оукралъ бѣ . и ѡбличеноу емоу бъıвшю . про него же погоуби ѡтч҃иноу Д свою .

738

и побѣдившоу же Мьстиславоу . поиде к Галичю . бившимъ же сѧ имъ ѡ врата граднаӕ . и возбѣгоша 33 же на комаръı цркв҃нъıӕ . и 34 ини 35 же оужи возвлачишасѧ 36 . а фарѣ ихъ поимаша . бѣ бо градъ створенъ 37 на црк҃ви . ѡнѣм же стрѣлѧющимъ . и камение 38 мещющимъ на гражанъı . изнемогахоу жажею водною . не бѣ бо водъı в нıх̑ . и приѣхавшю же Мьстиславоу и вдашасѧ емоу . и 39 сведени 39 бъıша со црк҃ви 40 . Данилови 41 же 42 приѣхавшю в малѣ дроужинѣ с Демьѧномь 43 . тъıсѧчкъıмъ 44 . не бѣ бо приѣхалъ во 45 времѧ то . потом же приѣха Данилъ . ко 46 Мьстиславоу . и 47 бъıс̑ радость велика . сп҃съ 48 . Бг̑оу Е 49 . ѿ инопленьникъ Е 50. вси бо Оугре . и Лѧхове оубьени бъıша. а инии ѧти бъıша . а инии бѣгающе по землѣ 51 . истопоша . дроузии же смердъı избьени бъıша . и никомоу же 52 оутекши Ж . тако бо млс̑ть . ѿ Ба҃ Роускои землѣ 53 . потом же приведоша Соудислава . ко 54 Мьстиславоу . ѡномоу же не помъıслившю . ѡ немь 55 зла . но млс̑ть емоу показавшю . [II, 163] ѡн же ѡбоуимаӕ 56 нозѣ его . ѡбѣщасѧ работѣ бъıти емоу . Мьстиславоу З же вѣ/л.251об./ровавшю словесемь его . и чс̑тью великою . почтивъ его . и Звенигородъ 57 дасть емоу ❙

Въ 58 лѣт̑ . ҂s҃ . .ѱ҃ . к҃и . [6728 (1220)] Не бъıс̑ ничто же 58

Въ 59 лѣт̑ . ҂s҃ . ѱ҃ . к҃ѳ 59 . [6729 (1221)] Ѿстоупилъ бѣ

Варіанты: 1 Х. П. сътвори. 2 Х. П. лестком. 3 Х. П. с коломаном. 4 Х. П. гръдым. 5 Х. П. престааша. 6 Х. П. побѣждении (въ Х. на полѣ приписано передъ этимъ позже: по). 7 Х. П. опущено. 8 Х. П. литовском. 9 Х. П. сътвори. 10 Х. П. лестко. 11 Х.П. даніилом. 12 Х. П. приб. и. 13 Х. П. дръжиславом. 14 Х. П. творіаном вътиховичем. 15 Х. П. романовичи сътвориста. 16 Х. П. съ демяном. 17 Х. П. тысяцкым. 18 Х. П. лестко. 19 Х. П. александра. 20 Х. П. суботоу ж (послѣ с б. юс.). 21 Х. П. попленено. 22 Х. П. червна. 23 Х. П. оставитися. 24 Х. П. веси не плѣненѣи. 25 Х. П. притчею. 26 Х. П. книгы не оставльшюся камени 27 Х. П. нарѣчют белжане. 28 Х. П. зыгра. 29 Х. П. повоеваніе. 30 Х. П. бяху (съ б. юс.). 31 Х. П. данил воротис в володимеръ. 3232 Х. П. опущено. 3333 Х. П. В лѣта ж; дальше: данила вмѣсто данило. 34 Х. П. романович. 35 Х. П. бяху (съ б. юс.) вълодимерскіи бискоупи. 36 Х. П. бл(а)женныи прпдбныи. 37 Х. П. василіи. 38 Х. П. никифор. 39 Х. П. прорком. 40 Х. П. прежде. 41 Х. П. приб. смиренныи. 42 Х. П. опущено. 43 Х. П. бискоуп вълодимерскіи. 44 Х. П. създа. 45 П. приб. волею. 46 Х. П. опущено. 47 Х. П. избраненъ. 48 Х. П. бискоупь. 49 Х. с(вя)тыа б(огороди)ци, П. с(вя)тыя б(огороди)ца. 50 Х. П. володимерское. 51 Х. П. бискоупь. 52 Х. П. въ оугровскоу. 53 Х. П. ступи (съ б. юс.). 54 Х. П. митрополии. Въ П. слова въ оугровскоу... митрополии опущены, но вписаны на нижнемъ полѣ. 55 Х. П. свръженъ. 56 Х. П. приб. съ. 57 Х. П. приведен. 58 Х. П. на бископю. 59 Х. П. в. 6066 Х. П. В то ж лѣто. 61 Х. П. пріиде. 62 Х. П. рекомыи татарове. 63 Х. П. пріидоша. 6464 Х слова: юргіи кончакович бѣ болше всѣх половец, не може стати опущены, но вписаны на нижнемъ полѣ; тѣ же слова въ П. въ текстѣ. 65 Х. П. бѣгающе. 66 Х. П. опущено. 67 Х. П. днѣпра. 68 Х. П. татарове же възвратишас. 69 Х. П. въ вежи своа. (П. своя). 70 Х. П. приб. многым. 71 Х. П. роускым.

739

Примѣчанія: А Буквы по передъ бѣ написаны надъ строкой подъ дугой. Б Буква а передѣлана изъ я. В Такъ въ рукописи. Г Буквы нен написаны по другимъ стертымъ буквамъ. Д Буква ю написана по соскобленному а. Е Буква и переправлена въ ѣ. Ж Буква о написана другими чернилами. З Буква е написана по соскобленному и. И Сюда относится приписка на нижнемъ полѣ: Калецьское побоище. І Между ѣ и к видно соскобленное рѣ.


Александръ . и створи 1 миръ с Лестькомъ 2. и со Каломаномъ 3 . и с Филею гордъıмъ 4 . Романовичема не престаӕше 5 хотѧ зла По побѣдѣ А 6 же 7 Мьстиславли . и по Литовьскомъ 8 воеваньи на Б Лѧхъı створи 9 миръ Лестьк̑ 10 с Даниломъ 11 и Василкомъ 12. Держиславомъ 13. Абрамовичем̑ . и Творьѧном̑ Вотиховичемь 14 . а Романовича створиста 15 миръ Демьѧномъ 16 . тъıсѧцькъıмъ 17 . ѿстоупи Лестько 18 ѿ Ѡлександра 19 . В соуб̑ же 20 на ночь поплено В 21 бъıс̑ ѡколо Белза . и ѡколо Червена 22 . Даниломъ и Василкомъ . и всѧ землѧ попленена Г бъıс̑ . боѧринъ боѧрина плѣнив̑шю Д . смердъ смерда градъ града . ӕкоже не ѡстатисѧ 23 ни единои вси плѣнени Е 24 Єже притъчею 25 . гл҃ють книги не ѡставлешюс̑ . камень 26 на камени . сию же наричють . Белжанѣ 27 злоу нощь . сиӕ бо нощь злоу игроу имъ съıгра 28 . повоеваньи 29 бо бѣахоу 30 . преже свѣта . Мьстиславоу же рекшоу пожалоуи брата . Ѡлександра и Данилъ . воротисѧ в Володимерь 31 ѿиде ѿ Белза ❙

Въ 32 лѣт̑ . ҂s҃ . ѱ҃ . л҃ . [6730 (1222)] Не бъс̑ ничто же 32 .

Въ 33 лѣт̑ . ҂s҃ . ѱ҃ . ла҃ 33 . [6731 (1223)] Данило Ж и Василка . Романовичю 34 бѣахоу Володимьрьскъıи пискоупѣ 35 . бѣ бо Асафъ . блж҃нъıи

740

преподобнъıи 36 З ст҃ль Ст҃ое Горъı . и потомъ бѣ Василѣи 37 ѿ Ст҃ое Горъı . и потомъ бѣ Микифоръ 38. прирокомъ 30 Станило . бѣ бо слоуга Василковъ преже 40 . и потомъ Коузма . кроткъıи 41 прпд̑бнъıи смиренъıи 42 . пискоупъ Володимерьскъıи 43 . Бо҃у же изволившю . Данилъ созда 44 градъ 45 . именемь Холмъ . создание же его . иногда скажемь . Бж҃иею же 46 волею избранъ 47 бъıс̑ . и поставленъ бъıс̑ . Иванъ пискоупъ 48. кнѧземь Даниломъ ѿ клироса . великое црк҃ви ст҃ои Бц҃и 49 . Володимерьскои 50 . бѣ бо преже того пискоупъ 51. Асафъ . Воугровьскъıи 52 . иже скочи 53 на столъ митрофоличь 54. и 52 за то свѣрженъ 55 бъıс̑ 56 стола своего и переведена 57 бъıс̑ пискоупьӕ 58 во 59 Холмъ ❙ И

Въ 60 лѣт̑ . ҂s҃ . ѱ҃ . лв҃ 60. [6732 (1224)] Приде 61 неслъıханаӕ рать . безбожнии Моавитѧне . рекомъı/л.252/и Татаръве 62. придоша 63 на землю Половецькоую . Половцемь же ставшимъ . Юрьгии 64 Кончакович̑ бѣ болиише всихъ Половець . не може стати 64 . противоу лицю их̑ бѣгающи 65 же 66 емоу . и мнози избьени бъıша . до рѣкъı І Днепра 67 Татаром же возвратившисѧ 68 идоша в вежа своѧ 69 . прибѣгшимъ же Половцемь 70 в Роускоую землю . гл҃ющимъ же имъ . Роускимъ 71 кнѧземь .

Варіанты: 1 Х. П. поможете. 2 Х. П. иссѣчени. 3 Х. П. наоутріе иссѣчени. 4 Х. П. съвѣтоу всѣх князеи. 5 Х. П. въ. 6 Х. П. кіевѣ. 7 Х. П. сътвориша съвѣт. 8 Х. П. опущено. 9 Х. П. приб. нам. 10 Х. П. пріаті а. 11 Х. П. земли. 12 Х. П. бѣ. 13 Х. П. опущено. 14 Х. П. козелскыи въ чернѣговѣ. 15 Х. П. галичи. 16 Х. П. тіи. 17 Х. П. бяху (съ б. юс.) старіишины. 18 Х. П. гюргіа. 19 Х. П. съвѣтѣ. 20 Х. П. пакы и младіи. 21 Х. П. кіевьскіи и инии мнози. 22 Х. П. опущено. 23 Х. П. великіи. 24 Х. П. половецкіи. 25 Х. П. бастыи. 26 Х. П. володимери. 27 Х. П. пріидоша. 28 Х. П. пріидоша. 29 Х. П. приб. къ. 30 Х. П. къ. 31 Х. П. варяжскомоу. 32 Х. П. пріеха. 33 Х. П. чернѣговцем пріехавшим. 34 Х. П. приб. и. 35 Х. П. тоже всянам. 36 Х. П. покрытѣ, и приб. быти. 37 Х. П. опущено. 36 Х. П. множства людеи. 39 Х. П. опущено. 40 Х. П. велонци. 41 Х. П. коиждо. 42 Х. П. съ. 43 Х. П. князи. 44 Х. П. троубьчане. 45 Х. П. потивльци. 46 Х. П. опущено. 47 Х. П. къиждо. 48 Х. П. князи пріидоша конми. 49 Х. П. галицкіа пріидоша. 50 Х. П. въидоша. 51 Х. П. людеи (въ Х. исправлено въ лодеи). 52 Х. П въидоша. 53 Х. П. в рѣкоу. 54 Х. П. възведоша. 55 Х. П. хортицѣ. 56 Х. П. бродѣ. 57 Х. П. домамѣлрѣч. 58 Х. П. дръжикраи. 59 Х. въ станы, П. въ стани. 60 Х. П. видѣт. 61 Х. П. вьсѣд. 62 Х. П. невиданое. 63 Х. П. съ ним конници. 64 Х. П. мнози. 65 Х. П. видѣти. 66 Х. П. невиданое. 67 Х. П. онѣм. 68 Х. П. юрьгіи иже. 69 Х. П. молвяху. 70 Х. П. прости. 71 Х. П. юрьгіи. 72 Х. П. молвяше. 73 Х. П. воя. 74 Х. П. пріехавше ж. 75 Х. П. юрьгіи. 76 Х. П. другыи. 77 Х. П. чернѣговскіи. 78 Х. П. приб. и. 79 Х. П. пріидоша. 80 Х. П. половецко, и приб. и.

741

Примѣчанія: А Буква ц переправлена изъ ч. Б Передъ н видно соскобленное а. В Заскобленное въ рукописи зачеркнуто. Г Надъ о приписано другою рукой ш подъ дугой: придош. Д Буква о передѣлана изъ е; буква ы написана не разборчиво; кажется, она помѣщена на мѣстѣ буквы о. Е Такъ въ рукописи. Ж Буква ь переправлена въ ъ. З Буква и переправлена изъ ч. И Буква і передѣлана въ е (предоша).


аще не поможета 1 намъ . мъı нъıнѣ исѣчени 2 бъıхомъ . а въı наоутрѣе исѣчени 3 боудете . бъıвшю же свѣтоу . всих̑ кнѧзѣи 4 . во 5 градѣ Къıевѣ 6 . створиша свѣтъ 7 сице А. лоуче нъı 8 бъı 9 есть приѧти ӕ 10 на чюжеи землѣ 11 . нежели на своеи . Тогда бо бѣахоуть 12 . Мьстиславъ Романовичь в Къıевѣ . а Мьстиславъ в 13 Козельскѣ и в Черниговѣ 14 . а Мьстиславъ Мьстиславичь . в Галичѣ 15 . то 16 бо бѣахоу старѣишинъı 17 в Роускои земли . Юрьѧ 18 же кнѧзѧ великого Соуждальского . Б не бъı в томъ свѣтѣ 18 . се же паки млади 20 кнѧзи . Данилъ Романовичь . Михаилъ Всеволодичь Всеволодъ Мьстиславичь . Къıевьскъıи . инии мнозии 21 (мнозии) В 22 кнѧзи . [II, 164] тогда же великъıи 23 кн҃зь Половецкъıи 24 крс̑тисѧ Бастъı 25 . Василка же не бѣ . бѣ бо в Володимерѣ 26 млад̑ . ѿтоудоу же придоша 27 мс̑ца априлѧ . и придо Г 28 к рѣцѣ 29 Днѣпроу . ко 30 ѡстровоу Варѧжьс̑комоу 31. и приѣха 32 тоу к нимъ . всѧ землѧ Половецкаӕ . и Черьниговцемь приѣхавшимъ 33 . и Киѧномъ и Смолнѧномъ 34 . инѣмь странамъ . всѧнамъ 35 по соухоу же Днѣпръ перешедшимъ . ӕко же покръıти 36 водѣ бъıти 37 . ѿ множества людии 38. а 39 Галичане и Вол(ы)нци Д 40 . киждо 41 со 42 своими кнѧзьми 43 .

742

а Коурѧне и Троубчѧне 44 и Поутивлици 45 . и 46 киждо 47 со 42 своими кнѧзьми . придоша коньми 48 а въıгонци Галичькъıѧ придоша 49 по Днѣпроу . и воиидоша Е 50 в море . бѣ бо лодеи 51 тъıсѧща . и воидоша 52 во 53. Днѣпръ . и возведоша 54 порогъı и сташа оу рѣкъı Хорьтицѣ Ж 55 . на бродоу 56 оу Протолчи . бѣ бо с ними Домамѣричь 57 Юрьгıи и Держикраи 58. Володиславичь пришедши же вѣсти во станъı 58 ӕко пришли соуть видѣтъ 60 ѡлѧдıи Роускъıхъ . слъıшавъ же Данилъ Романовичь . и гна всѣдъ 61 на конь . видѣти невиданьноѧ 62 рати . и соущии с ними коньници 63 . и инии мнозии 64 кнѧзи с нимь гнаша . видити 65 неви/л.252об./дѣное 66 рати ѡнем 67 же ѿшедшимъ Юрьги же 68 имъ сказъıваше . ӕко стрѣлци З соуть . инии же молвѧхоуть 69 . ӕко простии 70 людье соут̑ поущеи Половець . Юрьги 71 же Домамиричь . молвѧшеть 72 ратници соуть . и добраѧ вои 73 . приѣхавъше же 74 сказаша Мьстиславоу Юрьиги 75 же все сказа . и рекшимъ молодъıмъ кнѧземь . Мьстиславе . и дроугии Мьстиславе не стоита . поидемь противоу имъ . переи̑доша же вси кнѧзи . Мьстиславъ и дроугии 76 Мьстиславъ . Черниговьскъıи 77 рѣкоу Днѣпръ 78 . инии кнѧзи прıдоша И 79. и поидоша в поле Половецкое 80 .

Варіанты: 1 Х. П. опущено. 2 Х. П. въ ден в вток. 3 Х. П. татарове. 4 Х. П. роускыа. 5 Х. П. роускіа. 6 Х. П. опущено. 7 Х. П. далече. 8 Х. П. сѣкоуще. 9 П. и. 10 Х. П. съ. 11 Х. П. всѣм. 12 Х. П. оттоудоу ж. 13 Х. П. д(ь)ніи. 14 Х. П. срѣтоша. 15 Х. П. опущено. 16 Х. П. сторожеве. 17 Х. П. татарскіи. 18 Х. П. бившимся. 19 Х. П. дмитріевич, и приб. и. 20 Х. П. отехавшим на прочнѣ рѣцѣ. 21 Х. П. калкѣ. 22 Х. П. оусрѣтоша. 23 Х. П. опущено. 24 Х. П. приб. и. 25 Х. роускіа, П. роускыа. 26 Х. П. мстиславич. 27 Х. П. с полки. 28 Х. П. и инѣм. 29 Х. П. въ. 30 Х. П. видѣвшю. 31 Х. П. полкы. 32 Х. П. въороужитеся. 33 Х. П. сѣдящима. 34 Х. П. въ. 35 Х. П. вѣдоущима. 30 Х. П. межи ими велика. 37 Х. П. семеон. 38 Х. П. потькоша. 39 Х. П. татарскіа. 40 Х. П. збоденну. 41 Х. П. быс. 42 Х. П. вбоденноу. 43 Х. позже приб. же. 44 Х. П приб и. 45 Х. П. чюша. 46 Х. П. раны бывшіе. 47 Х. П. телесѣ. 48 Х. П. възрастом. 49 Х. П. борющю, и приб. и. 50 Х. П. избивающа татары. 51 Х. П. видѣвь. 52 Х. П. збоденъ. 53 Х. П. потече. 54 Х. П. ня. 55 Х. П. тои. 56 Х. П. сыи. 57 Х. П. мономах. 58 Х. П. имѣа къ о(т)цоу. 59 Х. П. роускым. 60 Х. П. побѣженным. 61 Х. П. видѣв. 62 Х. П. крѣпчаиши. 63 Х. П. приб. ратных. 64 Х. П. опущено. 65 Х. П. стрѣлцем. 66 Х. крѣпци. 67 Х. П. оустремленіа. 68 Х. П. опущено. 69 Х. П. почю. 70 Х. П. телесѣ. 71 Х. П. съ. 72 Х. П. приб. и. 73 Х. П. възраста.

743

Примѣчанія: А Такъ въ рукописи. Б Буква ц написана по соскобленному. В Буква ц написана по соскобленному ч. Г Буквы тоу приписаны надъ строкой. Д Буква ц написана поверхъ соскобленнаго к. Е Подъ первымъ и видно соскобленное д. Ж Подъ послѣднимъ у видна соскобленная буква м. З Здѣсь соскоблено: на телесѣ е. И Подъ послѣднимъ а, подъ точкой и далѣе подъ б видно соскобленное омъ (маномахомъ). І Буква д передѣлана изъ т. К Между о и з соскоблено не. Л Буква е передѣлана изъ с. М Подъ точкой соскоблено у.


переи̑доша же 1 Днѣпръ во дн҃ь во вторникъ 2. и оусрѣтоша Татареве А 3 . полкъı Роускъıѧ 4 . стрѣлци Б же Роускъıи 5 побѣдиша и 6. и гнаша в поле далеце В 7 секоуще 8 . и взѧша скотъı ихъ . а 9 со 10 стадъı оутекоша . ӕко всимъ 11 воемъ наполнитисѧ скота . ѿтоудоу Г же 12 идоша . и҃ . дн҃и 13 до рѣкъı Калкъı . стрѣтоша 14 и 15 сторожьеве 16 Татарьскъıи 17 сторожемъ же бившимъсѧ 18 с ними . и оубьенъ бъıс̑ Иванъ Дмитрѣевичь 19 . инаӕ два с нимъ . Татаром же ѿѣхавшимъ . на прочьне рѣцѣ Д 20 Калъкѣ 21 . оустрѣтоша 22 и 23 Тотарове Половецкъıӕ полкъı 24 Роускъıӕ 25 Мьстиславъ же Мьстиславличь 26 . повелѣ впередъ переити Е . рѣкоу Калкоу Данилови с полкъı 27 инѣмь 28 полкомъ с нимъ . а самъ по немь переиде еха же самъ во 29 сторожѣ . видившоу 30 же емоу полкъ А 31 Татарьскъıӕ . приѣхавъ реч̑ вороужитесѧ 32 . Мьстиславоу же и дроугомоу Ж Мьстиславоу сѣдѧщема 33 во 34 станоу не вѣдоущема 35 . Мьстиславъ же не повѣда има зависти рад̑ . бѣ бо котора велика межю има 36 . съразившимсѧ полкомъ на мѣсто . Данилъ же въıѣха на передъ . и Семьюнъ 37 . Ѡлюевичь . и Василко Гавриловичь . поткоша 38 . в полкъı Тотарьскъıӕ 39. Василкови же сбоденоу 40 бъıвшю 41.

744

а самомоу Данилоу боденоу 42 бъıвшю в перси младъства 43 ради и боуести 44 . не чюӕше 45 ранъ бъıвшихъ 46 на телеси 47 его . бѣ бо возрастомъ З 48 . и҃ı . лѣтъ бѣ бо силенъ . Данилови же крѣпко борющисѧ 49 . избивающи Тотаръı 50 . видивъ 51 то Мьстиславъ . Нѣмъıи мнѣвъ ӕко Данилъ сбоденъ 52 бъıс̑ /л.253/ потче 53 и сам̑ в нѣ 54 бѣ бо моужь и тъ 55 крѣпокъ . понеже оужика съıн̑ 56 Романоу . ѿ племени Володимерѧ прирокомъ . Маномаха И 57 . бѣ бо великоу любовь имѣѧ ко ѡц҃ю 58 его . Ємоу же пороучивше по смерти свою волость . даӕ кнѧзю Данилови . Татаром же бѣгающимъ . Данилови же избивающи ихъ своимъ полкомъ. и Ѡлгови Коурьскомоу крѣпко бившимсѧ . инѣмъ полкомъ . сразившимсѧ с ними грѣхъ ради нашихъ . Роускимъ 59 полкомъ побѣженъıмъ 60 бъıвшıмъ . Данилъ видивъ 61 ӕко крѣпцѣиши 62 брань 63 належить . в 64 ратнъıх̑ 64 . стрѣльцѣмъ 65 ихъ стрѣлѧющимъ крѣпцѣ 66 ѡбрати конь свои на бѣгъ . оустрѣмлениӕ 67 ради І противнъıхъ бѣжащю же емоу . и 68 вжада водъı . нивъ почюти 69 раноу на телеси 70 своемь . во 71 брани не позна К еѧ Л . крѣпости ради 72 моужьства возраста 73 своег̑ . бѣ бо дерзъ и храборъ . ѿ главъı и до ногоу его М .

Варіанты: 1 Х. П. приб. и. 2 Х. П. вся. 3 Х. П. роускіа. 1 Х. П. князи. 5 Х. П. прегрѣшеніе. 6 Х. П. хрстіанское. 7 Х. П. с(вя)тополческого. 8 Х. П. лести. 9 Х. П. исходящю. 10 Х. П. съ. 11 Х. П. всѣх. 12 Х. П. хрстіанского. 13 Х. П. опущено. 14 Х. П. обратися. 15 Х. П. въспят. 16 Х. П. въсточноую. 17 Х. П. танагоутскоу. 18 Х. П. чаногызь. 19 Х. П. тоже кано. 20 Х. П. послѣ. 21 Х. П. лестію. 2222 Х. П. опущено, а вмѣсто того: И быс по сих времени миноувши. 23 Х. П. всегда. 24 Х. П. къ своим братом романовичем. 25 Х. П. любве. 26 Х. П. исполънивься. 27 Х. П. поноужеваше. 28 Х. П. пошедшю. 29 Х. П. пріиде. 30 Х. П. данилови ж пріехавшю. 31 Х. П. възведшю. 32 Х. П. лестка. 33 Х. П. опущено. 34 Х. П. стрѣтивши ж. 35 Х. П. възгнаша. 36 Х. П. опущено. 37 Х. П. город. 38 Х. П. наоутріа. 39 Х. П. опущено. 40 Х. П. възвратися. 41 Х. П. въевавшю. 42 Х. приб. другимъ позднѣйшимъ почеркомъ в. 43 Х. П. галицкую. 44 Х. П. плениша. 45 Х. П. опущено. 46 Х. П. белзскоую. 47 Х. П. кобылска. 48 Х. П. деміанъ. 49 Х. П. половцы. 50 Х. П. кіевскаго. 51 Х. П. идя. 52 Х. П. съвѣтом. 53 Х. П. олександровым. 54 Х. П. съвѣт. 55 Х. П. престаше. 56 Х. П. смѣвшю ехати. 57 П. рекю. 58 Х. П. сваживает. 59 Х. П. льжю. 60 Х. П. всѣм. 61 Х. П. любовію. 62 Х. П. почтив. 63 Х. П. велкими. 64 Х. П. якого. 65 Х. П. дъщеръ. 66 Х. П. великыми дарьми. 67 Х. П. видевь я. 68 Х. П. в.

745

Примѣчанія: А Между ь и с точка. Б Передъ н видно соскобленное я (іотир. а). В Такъ въ рукописи. Г Буква ь передѣлана въ е. Д Буквы ве написаны по соскобленному, н передѣлано изъ в (было черниговьскоую). Е Буква т передѣлана изъ л. Ж Буква и передъ к переправлена, кажется, въ к.


не бѣ на немь порока 1 . бъıс̑ побѣда на всı 2 кнѧзи Роускъıӕ . тако же не бъıвало никогда же . [II, 165] Татаром же побѣдившимъ Роусьскъıӕ А 3 кнѧзѧ 4 . за прегрешение 5 крс̑тньское 6 пришедшимъ . и дошедшимъ до Новагорода . Ст҃ополчьского 7 . не вѣдающим же Роуси льсти 8 ихъ . исходѧхоу 9 противоу имъ со 10 крс̑тъı . ѡни же избиша ихъ всих̑ 11. Ожидаѧ Бъ҃ покаӕниӕ крс̑тьѧньскаго 12 и 13 ѡбрати 14 и 13 воспѧть 15 на землю восточноую 16 и воеваша землю Таногоустьскоу 17 и 13 на инъı странъı . тогда же и Чаногизъ 18 кано 19 ихъ Таногоутъı оубьенъ бъıс̑ . их же прельстивше и 13 послѣди 20 же льстию 21 погоубиша . инъıе же странъı ратми . наипаче лестью погоубиша ❙

Въ 22 лѣт̑ . ҂s҃ . . ѱ҃ . . л҃г 22 . [6733 (1225)] Олександръ все 23 враждоу имѣӕше ко своима братома Романовичема 24 . Данилови и Василкови . слъıшавъ ӕко Мьслиславъ . Б не имѣеть любви 25 к зѧтю своемоу кнѧзю Данилови рад̑сти исполнивъсѧ 26. поноужаше 27 Мьстислава на рать . Мьстиславоу же пришедшю 28 на рать . приде 29 на Лъıсоую Гороу . Данилови жи В поѣхавшю 30 в Лѧхъı . и возведшю 31 кнѧзѧ Льстка Г 32 и 33 поиде противоу емоу . Мьстиславоу же помочь пославшю Ѡлександровн срѣтившимъ же 34 имъ рать вогнаша 35 и 36 в град̑ Белзъ . и за мало /л.253об./ города 37 не взѧша . наоутреѧ 38 поидоша противоу имъ . Мьстиславоу же не стерпѣвшю .

746

и 39 возвратисѧ 40 в Галичь. Данилоу же кнѧзю воевавшю 41 с Лѧхъı 42 землю Галичькоую 43. и ѡколо Любачева . и плѣни 44 всю 45 землю . Бельзеськоую 46 . и Червеньскоую Д . даже и до ѡставшихъ . Василкоу же кн҃зю многъı пленъı приемшю стада коньска и кобъıльѧ 47 . и бъıс̑ зависть Лѧхомъ . и бъıвшим̑ посломъ ѿ ѡбоихъ . и поущенъ бъıс̑ Дѣмьӕнъ 48 и Андрѣи ❙ И бъıс̑ по сихъ . привед̑ Мьстиславъ Котѧнѧ . и Половци 49 многъı . и Володимера Киевьского 50 . творѧсѧ на Лѧхъı ида 51. свѣтомъ 52 Александровъıмъ 53 . свѣтъ 54 же Александровъ всегда не престаӕше 55 ѡ братѣ своемь . рекъıи ӕко зѧть твои оубити тѧ хочеть . исправлению же бъıвъшю ѡколо вежи его . самомоу же Александроу не смѣӕвшю ѣхати 56 . посла Ӕна своего . Мьстиславоу Е бо рекшю 57 . твоӕ бѣ рѣчь Ӕню . ӕко Данилъ второе всаживаеть 58 Лѧхъı на мѧ . познавшимъ же всѣмъ кнѧземь Александровоу клеветоу . а Ѧневоу лжю 59 . и рекшим̑ же всимъ 60 кнѧземь . приими всю власть ѥго за соромъ свои ѡнъ же за братолюбие не приѧ власти его . и вси похвалиша емоу . Мьстислав же приѧ зѧтѧ своего любовью 61 . и почс̑тивъ 62 его великими 63 дарми . и да емоу конь свои борзъıи . Актазъ акого 64 же в та лѣта не бъıс̑ и дочерь 65 свою Анноу даривъ великими Ж дарми 66 . и с братьею видѣвсѧ 67 ве В 68 Перемили . и оутвердиша миръ ❙

Варіанты: 1 Х. П. опущено; вмѣсто того: Потом же. 2 Х. П. лестивомоу. 3 Х. П. опущено. 4 Х. П. галицкым. 5 Х. П. вас. 6 Х. П. сущю (съ б. юс.) о сем. 7 Х. П. перемышльскоую. 8 Х. П. кавокаскыа. 9 Х. П. въ. 10 Х. П. днѣпръ. 11 Х. П. нам. 12 П. приб. послав же (ж переправлено позже въ ш). 13 Х. П. пославшю. 14 Х. П. тимоѳеа. 15 Х. П. ес. 16 Х. П. сведоу (въ Х. приписано другимъ почеркомъ щу). 17 Х. П. приб. емоу. 18 П. жирославоу. 19 Х. П. и гна. 20 Х. П. рекыи. 21 Х. П. опущено. 22 Х. П. трясыися. 23 Х. П. своа. 24 Х. П. кръвь. 25 Х. П. такоже. 26 Х. П. раздвиже. 27 Х. П. приставника. 28 Х. П. въ всѣх. 29 Х. П. опущено. 30 Х. П. роускых и въ оугорскых. 31 Х. П. опущено. 32 Х. П. кыих. 33 Х. П. въ. 34 Х. П. живоущего. 35 Х. П. къ. 36 Х. П. лестец. 37 Х. П. опущено. 38 Х. П. всѣх. 39 Х. П. стропотливѣе. 40 Х. П. пламен. 41 Х. П. оубожеством. 42 Х. П. възбраняше. 43 Х. П. лжею. 44 Х. П. възложаше. 45 Х. П. лжю. 46 Х. П. лестію паче венца. 47 Х. П. лжеименець. 48 Х. П. възлюбленных. 49 Х. П. имѣніа. 50 Х. П. изяслава, и приб. и. 51 Х. П. възвратихомся. 52 Х. П. по съвѣтѣ лживых бояръ галицкых вдасть дъщеръ. 53 Х. П. андреи. 54 Х. П. лстиваг семеона. 55 Х. чермнаг и бѣжа въ оугры, П. чернаго въ оугры бежа. 56 Х. П. въздвизати. 57 Х. П. к. 58 Х. П. тысящю дръжащю. 59 Х. П. преда. 60 Х. П. къ. 61 Х. П. въ звинѣгородѣ. 6262 Х. П. опущено. 63 Х. П. повѣдаху (съ б. юс.). 64 Х. П. влъхвы оугорскыа. 65 Х. П. живомоу. 66 Х. П. смѣ. 67 Х. П. вѣряще влъхвом. 68 Х. П. днѣстроу ж.

747

Примѣчанія: А Буква ю передѣлана изъ е. Б Такъ въ рукописи. В Послѣ этого видно соскобленное юже. Г Буква я изъ начатаго е. Д Начальное и надъ строкой подъ дугой. Е Въ началѣ строки соскоблено нѣсколько буквъ. Ж Буква я передѣлана старою рукой изъ а. З Второе о, повидимому, передѣлано въ а.


Въ 1 лѣт̑ . ҂s҃ . .ѱ҃ . л҃д 1 . [6734 (1226)] Льстивомоу 2 Жирославоу рекшю . къ 3 боӕромъ Галичькимъ 4 . ӕко идеть Мьстиславъ в поле . и хощеть въı 5 предати тестеви своемоу . Котѧню А на избитье . Мьстиславоу же правоу соущюу 5 ѡ немь 6. и не свѣдоущю ничто же ѡ нихъ . ѡни же емше вѣръı . ѿидоша в землю Перемъıшлескоую 7 . в горъı Кавокасьскиӕ 8 рекше во 9 Оугорьскъıӕ . на рѣкоу Днепръ 10 . послаша послъı своӕ рекоуще . ӕко Жирославъ повѣдал нъı 11 есть . Мьстиславоу же 12 пославшоу 13 ѿц҃а своего Тимофѣѧ 14 . ӕко всоуе ѡклеветал мѧ еть Б 15 к вамъ Жирославъ . Тимофею же В кленшюсѧ имъ ѡ сем̑ /л.254/ ӕко не свѣдоущоу 16 Мьстиславоу . ничто же ѡ семь . и приведе боѧре вси к немоу . кнѧзю же ѡбличившю 17 Жирослава 18 изгна 19 и ѿ себе . ӕко же изгна Бъ҃ . Каина ѿ лица своего . рекъı 20 проклѧтъ тъı . боуди стонѧ и 21 трѧсъıсѧ 22 на земли . ӕкоже раздвиже землѧ оуста своѧ 23 приӕти кровь 24 брата твоего ӕкоже 25 и Жирославъ . разъдвıже 26 оуста своӕ на гс̑на своего да не боудеть емоу пристанъка 27 . во всихъ 28 землѧхъ в 29 Роускихъ . и во Оугорьскъıхъ 30. и 31 ни в ких 32 же странахъ . да ходить шатаӕсѧ во 33 странахъ желание брашна да боудеть емоу вина же и ѡлоу . по скоудоу да боудеть емоу . и да боудеть дворъ его поустъ .

748

и в селѣ его не боудеть живоущаго 34. ѿтоудоу въıгнанъ . иде ко 35 Изӕславоу Г . [II, 166] бѣ бо лоукавъıи льстѣць 36 нареченъ . и 37 всихъ 38 стропотливее 30 . и ложь пламѧнъ 40 всеименитъıи ѡц҃мь добръıмъ . оубожьство 41 . возбранѧше 42 злобоу его . лъжею 43 питашесѧ ӕзъıкъ его . но моудростию возложаше 44 вѣроу на лжюу Б 45. красѧшесѧ лестью паче вѣнца 46 . лжеименѣць 47 зане прелщаше . не токмо чюжихъ но и своихъ возлюбленъıх̑ 48 . имениѧ 40 ради ложь . того бо дѣлѧ жадаше бъıти оу Изѧслава Д 50. мъı же на преднее возвратихомсѧ 51Е Мьстислав же по совѣтѣ . льстивъıхъ боѧръ Галичькихъ . вда дщерь 52 свою . меншоую за королевича Андрѣѧ Ж. и дасть емоу Перемъıшль . Андрѣи 53 же послоушавъ лестиваго Семьюнка 54 Чермьнаго . и бѣжа во Оугръı 55 . и нача воздвизати 56 рать . бъıвши же зимѣ . прıиде ко 57 Перемъıшьлю . Юрьеви тогда тъıсѧщюу держащю 58 . переда 59 Перемъıшль и бѣжа самъ ко 60 Мьстиславоу королеви же ставшю во Звенигородѣ 61 . и посла вои свои к Галичю . самъ 62 бо не смѣ ѣхати к Галичю 62 . повѣдахоуть 63 бо емоу . волъхвъı Оугорьскъıӕ 64 . ӕко оузрѣвшоу Галичь . не бъıти емоу живоу 65 . ѡн же тоӕ ради винъı не смѣѧ 66 ити в Галичь . ӕко вѣрѧшеть волъхвомъ З 67 . Днѣпроу же 68 наводнившюсѧ . не

Варіанты: 1 Х. П. на ся. 2 П. ехавша. 3 Х. П. оугры. 4 Х. П. въ. 5 Х. своа. 6 Х. П. же. 7 Х. П. к. 8 Х. П. опущено. 9 Х. П. възя. 10 Х. П. оттоудоу ж. 11 Х. П. пріиде. 12 Х. П. къ. 13 Х. П. въ. 14 Х. П. пріиде. 15 Х. П. звинигородоу. 16 Х. П. опущено. 17 Х. П. из. 18 Х. П. королевскых. 19 Х. бився. 20 Х. П. королевскых. 21 Х.П. сѣкоуще. 22 Х. П. опущено. 23 Х. П. корева. 24 Х. П. изь землѣ. 25 Х. П. пришедшю къ. 26 Х. П. к. 27 Х. П. молящим. 28 Х. П. браняше. 29 Х. П. имѣаше. 30 Х. П. въ. 31 Х. П. надежю. 32 П. Х. бяше. 33 Х. П. лесткови. 34 Х. П. помагати. 35 Х. ко богоу (испр. въ къ бугоу), П. ко б(ог)оу. 36 Х.П. пріити. 37 Х. П. възвратився. 38 Х. П. въ. 39 Х. П. съ льстивым. 40 Х. П. под мстиславом. 41 Х. П. дъщерь. 42 Х. П. оброученноую. 43 П. да. 44 Х. П. дръжити 45 Х. П. но пач хотя. 46 Х. П. зьеремѣевичем. 47 Х. П. приб. емоу. 48 Х. П. приб. и. 49 Х. П. тогда въсхощеши, и приб и. 50 Х. П. опущено. 51 Х. П. в рѣчех. 52 Х. П. понизіе. 53 Х. П. къ тръцескомоу. 54 Х. П. нѣмомоу давшю. 55 Х.. П. пороучил. 56 Х. П. лоуцескь и ярославль. 57 Х. П. и. 58 Х. П. и пинескь. 5959 Х. П. опущено. 60 Х. П. бесчисленныа. 61 Х. П. великіа. 62 Х. чястая, П. чястыя. 63 Х. П. многыа. 64 Х. П. въстаніа. 65 Х. П. многыа.

749

Примѣчанія: А Буквы ту надписаны надъ строкой. Б Буква я переправлена изъ е. В Буква и надписана надъ строкой подъ дугой. Г Буква ъ въ ъı передѣлана изъ о. Д Буквы оу написаны по соскобленному. Е Буква о переправлена изъ а. Ж Точка на мѣстѣ стертаго д.


могоша переити . Мьстиславъ же въıѣха противоу с полкъı ѡнѣм же позоровавшимъ нас̑ 1 и ехаша 2 Оугре 3 во 4 станъı своѧ 5. бѣ бо 6 с королемь . Пакославъ . с Лѧхъı . ѿтоудоу же поиде ко/л.254об./роль ко 7 Теребовлю . и взѧ Теребовль . и 8 поиде к Тихомлю и взѧ 9 Тихомль . ѿтудоу А же 10 приде 11 . ко 12 Кремѧнцю и бисѧ подъ Кремӕнцем̑ Б и много Оугоръ избиша . и раниша . тогда же Мьстиславъ Соудислава посла . к зѧтю своемоу кнѧзю Данилоу . рекъıи не ѿстоупаи ѿ мене . ѡномоу же рекшю имамъ правдоу во 13 срд̑ци своемь ѿтоудоу же приде 14 король ко 12 Звенигородоу 15 . въıѣха же Мьстиславъ из Галича . Оугре же въıѣхаша противоу емоу и В 16 со 17 становъ королевъıхъ Г 18 . Мьстиславъ же бисѧ 19 с ними . и побѣди ѧ и гнаша по нихъ . до становъ королевъıхъ 20 . секоуще 21 и 22 . тогда же Мартиниша оубиша . воеводоу королева 23 . король же смѧтесѧ оумомъ . и поиде и земли 24 борзо . Данилови же пришедшоу ко 25 Мьстиславоу . с братомъ Василкомъ . ко 26 Городъкоу . и Глѣбъ с нима . и молвѧщимъ 27 имъ поиди кнѧже на королѧ . по Лохти ходить . Соудиславъ же бранѧшеть 28 емоу . бѣ бо имѣѧшеть 29 лесть во 30 срд̑ци своемь не хотѧше бо пагоубъı королеви . имѣӕше бо в немь надежоу Д 31 великоу . бѣаше 32 бо король изнемоглъсѧ . Льстькови 33 же в то времѧ идоущоу в помощь . Данилови же бранѧщю емоу не помогати 34 королеви . ѡномоу наипаче хотѧщю .

750

Данил же и Василко . посласта люди . своӕ къ братоу 35. не даста емоу прити 36. ѿтоудоу же возвративсѧ 37 иде во 38 свою землю . изнемоглъ бо сѧ бѣ . ходивъ на воиноу . а король Оугорьскъıи иде во 38 Оугръı тогда же оугони Изѧславъ . со лестивъıмъ 39 Жирославомъ идоста с нимъ Оугръı . потом же Соудиславоу льстѧщю подо Мьстиславомъ Е 40 . реч̑ емоу кнѧже даи дщерь 41 свою ѡброученоую 42 за королевича . и даи 43 емоу Галичь . не можешь бо держати 44 самъ . а боѧре не хотѧть тебе . ѡномоу же не хотѧщю дати королевичю . наипаче хотѧщю 45 дати Данилови . Глѣбови же Зеремѣевичю 46 и Соудиславоу . претѧща емоу не дати 47 Данилови . рѣста бо емоу . аже 48 даси королевичю когда восхощеши 49 . можеши ли 50 взѧти под нимь . даси ли Данилови . в вѣкъı не твои боудеть Галичь . Галичаномъ бо хотѧщимъ Данила . ѿтоудоу же послаша . въ рѣчих̑ 51 . /л.255/ Мьстиславъ дасть Галичь королевичю Андрѣеви . а самъ взѧ Понизье 52 . ѿтоудоу иде к Торьцкомоу 53 Мьстиславоу же Немомоу . давшү 54 ѿчиноу свою . Ж кнѧзю Данилови . и сн҃а своего пороучивъ 55 Ивана . Иваноу же оумершю . и приѧ Лоуческъ Ѧрославъ 56 . а 57 Черторъıескъ . Пинѧне 58

Въ 59 лѣт̑ . . ҂s҃ . . ѱ҃ . л҃е 59 . [6735 (1227)] Начнемь же сказати . бещисленъıӕ 60 рати и великъıѧ 61 троудъı . и частъıѧ 62 воинъı . и многиѧ 63 крамолъı и частаӕ востаниѧ 64 . и многиѧ 65 мѧтежи . из млада бо не бъı има покоѧ . Сѣдѧщоу же [II, 167]

Варіанты: 1 Х. П. лоучскоу. 2 Х. П. кланятися с(вя)т(о)моу николѣ и молитися. 3 Х. П. ярослава. 4 Х. П. приходих. 5 Х. П. сътворити. 6 Х. П. сътворити. 7 Х. П. събравша. 8 Х. П. ять. 9 Х. П. ять. 10 Х. П. олексою. 11 Х. П. опущено. 12 Х. П. наутріа. 13 Х. П. пріиде. 14 Х. П. Воеваша. 15 Х. П. ятьвязи. 16 Х. П. опущено. 17 Х. П. двѣма. 18 Х. П. шютровіи. 19 Х. П. стегоутовіи. 20 Х. П. шюрть. 21 Х. П. приб. ж. 2222 Х. П. опущено. 22 Х. П. оутекшю. 23 Х. П. оставльше. 24 Х. П. възвратимся. 25 Х. П. демьана. 26 Х. П. къ. 27 Х. П. пинам. 28 Х. черторыиска, П. черторыеска. 29 Х. П. демьянови же. 30 Х. П. съгрѣших. 31 Х. П. дах. 32 Х. П. ипоплеменникоу. 33 Х. судислава (съ б. юс.), П. будислава (тоже). 34 Х. П. лестьца. 35 Х. П. съвѣтом. 36 Х. П. ми. 37 Х. П. аже богъ въсхощет поидевѣ. 38 Х. П. азъ сважю. 39 Х. приб. позже з. 40 Х. П. приб. и. 41 Х. П. азъ понизіе. 42 Х. П. деміаноу. 43 Х. П. наутріа. 44 Х. П. великыи. 45 Х. П. даніилъ. 46 Х. П. василко. 47 Х. П. къ. 48 Х. П. опущено. 49 Х. П. обсѣдоста. 50 Х. П. даніиловъ. 51 Х. П. з. 52 Х. П. наутріа жь. 53 Х. П. демьянъ. 54 Х. П. рукы (съ б. юс.). 55 Х. П. вели (въ Х. и позже переправлено въ ѣ). 56 Х. П. къ. 57 Х. П. князи. 58 Х. П. изымаша. 59 Х. П. жадающу (съ б. юс.). 60 Х. П. видети. 61 Х. П. даніила. 62 Х. П. любовъ. 63 Х. П. въ срдци.

751

Примѣчанія: А Буква ь, повидимому, передѣлана въ и. Б Такъ въ рукописи. В Буква ц передѣлана изъ е. Г Второе и передѣлано изъ е. Д Буква у передѣлана изъ и. Е Можетъ быть, должно читать: а инни. Ж Буква ь написана по соскобленному и. З Первое и переправлено изъ е. И Буква ч написана по соскобленному.


Ѧрославоу . въ Лоучьскѣ 1 . еха Данилъ въ Жидичинъ кланѧтьсѧ А и молитисѧ . ст҃моу Николѣ 2 и зва и Ѧрославъ 3 къ Лоучьскоу . и рѣша емоу боѧре его . приими . Лоуческъ . зде ими кнѧзѧ ихъ . ѡномоу же ѿвѣщавшоу . ӕко приходить 4 зде млт҃воу створити 5 ст҃омоу Николѣ . и не могоу того створити 6. иде въ Володимерь . ѿтоудоу же собравша 7 рать . посласта на нь Андрѣѧ . Вѧчеслава . Гаврила . Ивана . ѡномоу же въехавшоу . ѧтъ 8 бъıс̑ . с женою своею . ѧтъ 9 же бъıс̑ Ѡлексию Б 10 Ѡрѣшькомъ . бѣ бо борзъ конь под нимъ . оугонивъı и и ѧ его до города . и затворишас̑сѧ Б 11 Лоучане . наоутрѣѧ 12 же приде 13 Данилъ и Василко . и предашас̑ Лоучане . братъ же да Василкови Лоуческъ . и Пересопницю . Берестии же емоу бѣ преже далъ ❥ Повоеваша 14 Ѧтвѧзи 15 ѡколо Берестиѧ . и оугониста и из Володимерѧ . наехавшима же двѣ Б 16 двѣима 17 . Монъдоуничю Шоутрови 18 . и Стегоутови В 19 . Зѣбровичю . на полкъ . и оубьенъ бъıс̑ Даниломъ . и Вѧчеславомъ . Шютръ 20 . а Стегоуть оубьенъ бъıс̑ Шелвомъ . бѣжащим же Ѧтвеземь . оугони ѧ Данилъ . Небра ѧзви . четырми ранами . древо же въıшибе . копье из роукоу его . Василкови Г 21 оугонившоу его . кликъ бъıс̑ великъ . братъ ти биетъсѧ Б назади . ѡномоу же ѡставшоу . ѡбратисѧ 22 братоу на помощь . ѡномоу же симь оутекшу Д 22 а и ини Е разбѣгошасѧ .

752

мъı же се ѡставлеше 23 на преднее возвратимъсѧ 24Данилъ же посла Дьмьѧна 25 ко 26 тести своемоу . река ѥмоу . не подобаеть Пинѧномъ 27 . держа/л.255об./ти Черторъıиска 28 . ӕко не могоу имъ терпѣти . Дьмьѧнови же 29 повѣстѧщоу с нимъ . съıноу сгрѣшихъ 30 не давъ тобѣ Галича . но давъ 31 иноплеменьникоу 32 . Соудислава 33. льстьцѧ 34 свѣтомъ 35 . ѡбольсти бо мѧ 36 . ажь Бг̑ъ восхочеть . поидивѣ 37 на нѧ . ѧзъ всажоу 38 Половци а тъı 39 своими 40 . аще Бг̑ъ дасть его нама . тъı возми Галичь . а ѧзъ Понизье 41 . а Бг̑ъ ти поможеть а про Черторъıескъ . правъ еси Дѣмьѧноу 42 же приѣхавшоу в великоую соуботоу . наоутрѣѧ 43 же на великъ 44 дн҃ь . приехаста Данилъ 45 и Василько Ж 46. ко 47 Черторъıискоу . в 48 понедѣлникъ 48 на ночь . ѡбьсѣдоста 49 град̑ . тогда же и конь Даниловъ 50 застрѣленъ бъıс̑ с 51 города . наоутрѣѧ же 52 ѡбьѣхаста град̑ . Мирославъ и Дѣмьӕнъ 53 . рекоста . ӕко предалъ Бг̑ъ . врагъı наша в роукоу 54 ваю . Данилъ же повелѣ 55 пристоупити З ко 56 град̑ . и взѧша градъ ихъ . и кнѧзѧ 57 ихъ . изимаша 58 . потом же Мьстиславъ великъıи оудатнъıи кнѧзь оумре . жадѧщю 59 бо емоу видити 60 сн҃а своего Данила 61. Глѣбъ же Зеремѣевичь оубѣженъ бъıс̑ завистью не поустѧше его . ѡномоу же хотѧщю пороучити И домъ свои . и дѣти в роуцѣ его . бѣ бо имѣѧ до него любовь 62 великоу . во срд̑цѣ 63 своемь . и потом же поустиста Ѧрослава . и даста емоу Перемиль . и потомь Межибожие

      ШрифтПопередня     Зміст     Наступна


Етимологія та історія української мови:

Датчанин:   В основі української назви датчани лежить долучення староукраїнської книжності до європейського контексту, до грецькомовної і латинськомовної науки. Саме із західних джерел прийшла -т- основи. І коли наші сучасники вживають назв датський, датчанин, то, навіть не здогадуючись, ступають по слідах, прокладених півтисячоліття тому предками, які перебували у великій європейській культурній спільноті. . . . ) 


Якщо помітили помилку набору на цiй сторiнцi, видiлiть ціле слово мишкою та натисніть Ctrl+Enter.

Iзборник. Історія України IX-XVIII ст.