Уклінно просимо заповнити Опитування про фемінативи  

[ПСРЛ. — Т. 2. Ипатьевская летопись. — СПб., 1908. — Стлб. 791-809.]


      ШрифтПопередня     Зміст     Наступна
Варіанты: 66 Х. П. опущено, вмѣсто того: Потом же. 7 Х. П. събрал князи. 8 Х. П. болоховскые. 9 Х. П. пріиде. 10 Х. П. грамотелства. 11 Х. П. нечестивых. 12 Х. П. оутѣшити. 13 Х. П. отступился (съ б. юс.). 14 Х. П. твориши възмездіе. 15 Х. П. въз добродѣяніе. 16 Х. П изь. 17 Х. П. о(т)ц(е)мъ. 18 Х. П. въспріаста. 19 Х. П. гсдна. 20 Х. П. отца. 21 Х. П. въ велици. 22 Х. П. кыевъ. 23 Х. П. обецаста. 24 Х. П. и тебѣ. 25 Х. П. въдаста. 26 Х. П. м(а)т(е)ръ. 27 Х. П. изь. 28 Х. П. изъяста. 29 Х. П. отцоу твоемоу. 30 Х. П. и и н(ы)нѣ. 31 Х. П. и изыиде. 32 Х. П. ня. 33 Х. П. с пѣшьци. 34 Х. П. оувидѣвь. 35 Х. П. изыде. 36 Х. П. съ. 37 Х. П. болоховскыми 38 Х. П. оустребися. 39 Х. П. ня. 40 Х. П. роскопа. 41 П. литви. 42 Х. П. бяше. 43 Х. П. воя своя. 44 Х. П. съ. 45 Х. П. въземь. 46 Х. П. воротися. 47 Х. П. дядков. 48 Х. П. пріиде. 49 Х. П. съ треми. 50 Х. П. тысячами. 51 Х. П. треми. 52 П. сти. 53 Х. П. въдасть. 54 Х. П. оттудоуж (послѣ т б. юс.). 55 Х. П. ороут пшеницоу. 56 Х. П. ня. 57 Х. П. болшоу. Съ слѣдующаго слова въ Х. перерывается первоначальный текстъ, вслѣдствіе потери двухъ листовъ, замѣненныхъ двумя вставленными и написанными позже листами; въ П. пропускъ. 58 Х. вражду, и приб. держа. 59 Х. татаръ. 60 Х. опущено. 61 Х. имѣяху. 62 Х. кн(я)зя. 63 Х. богославлю. 64 Х. мозявского. 65 Х. рекша. 66 Х. реки. 67 Х. разбранити их. 68 Х. оны. 69 Х. обѣщася. 70 Х. работны. 71 Х. оным. 72 Х. молящим. 73 Х. дани. 74 Х. зане хотѣ. 78 Х. съ ным. 76 Х. сотворити. 77 Х. еха. 7878 Х. убедни. 79 Х. дас. 80 Х. оным. 81 Х. однако. 82 Х. помнящим. 83 Х. добродѣянія. 84 Х. возмездіемъ.

791

Примѣчанія: А Буква р передѣлана изъ л. Б Такъ въ рукописи. В Буква а передѣлана изъ о. Г Буква ч передѣлана въ ц. Д Буквы чи передѣланы въ цѣ. Е Подъ ь и подъ слѣдующею точкой виденъ слѣдъ соскобленныхъ буквъ. Ж Буква ч передѣлана въ ц. З Буква з передѣлана изъ другой.


Въ 6 лѣт̑ . ҂s҃ . . ѱ҃ . м҃ѳ 6 . [6749 (1241)] Ростиславъ . собра кнѧзѣ 7 Болоховьскые 8 . и ѡстанокъ Галичанъ . приде 9 ко Бакотѣ . Коурилови А же соущю печатникоу . тогда вь Бакотѣ посланоу Даниломъ кнѧземь и Василкомъ . исписати грабительства 10 нечс̑твъıхъ 11 боӕръ оутиши 12 землю . бившимъ же сѧ имъ оу вратъ . ѿстоупивсѧ 13 хотѧше премолвити его словесы многыми . Коурилъ же ѿвѣща емоу. се ли твори возмездье 14 оуема своима . воз добродѣанье 15 . не помниши ли сѧ . ӕко король Оугорьскыи изгналъ тѧ бѣ и 16 землѣ сь ѡцьмь Б 17 ти . како В тѧ восприаста 18 ѡгс̑на 19 моѧ . оуӕ твоӕ . ѡч҃а 20 Г ти во величи 21 Д чс̑ти держаста . и Киевъ 22 ѡбѣчаста 23 тобѣ 24 Лоуческъ вдаста 25 . и мт҃рь Е 26. твою и сестроу свою изъ 27 Ӕрославлю роукоу . изѧста 28 и ѡч҃ю Ж ти 29 вдаста . инеми 30 словесъı моудрыми гл҃аста емоу много . [II, 180] видѣв же не послоуша его . изииде 31 на нь 32 со пѣшьци 33. ѡнъ же оувѣдѣвъ 34 то поиде прочь . ѡнъ же моудростью и крѣпостью оудержа Бакотоу Ростислав же изииде 35 за Днѣпръ . слъıшавъ же Данилъ при/л.267/ходъ Ростиславль . со 36 кнѧзи Болоховьскими 37 . на Бакотоу .

792

абье оустремисѧ 38 на нѣ 38. грады ихъ ѡгневи предасть . и греблѧ ихъ . раскопа 40 . Василько же кнѧзь . ѡсталъ бѣ . стеречи землѣ З ѿ Литвъı 41 . послалъ бѣаше 42 вое свое 43 со 44 братомъ . Данилъ же возьма 45 плѣнъ многъ вратисѧ 46. и поима грады ихъ . Деревичь Гоубинъ . и Кобоудъ . Коудинъ городѣць . Божьскыи Дѧдьковъ 47. приде 48 же Коурилъ печатникъ кнѧзѧ Данила . со треими 49 тысѧщами 50 пѣшець . и трьими 51 сты 52 коньникъ . и водасть 53 имъ взѧти Дѧдьковъ град̑ . ѿтоуда же 54 плѣнивъ землю Болоховьскоую . и пожегъ . ѡставили бо ихъ Татарове . да имъ ѡрють пшеницю 55 и проса . Данилъ же на нѣ 56 болшоую 57 вражьдоу 58 . ӕко ѿ Тотаръ 59 болшоую 60 надежоу имѣахоу 61 . кнѧзѣ 62 же ихъ изѧ ѿ роукоу . Болеславльу Б 63 кнѧ҃зѧ Мазовьского 64 . рекшоу 65 Болеславоу . почто соуть вошли во землю мою . ӕко не вдах̑ имъ рекы 66 . и не соуть вои твои . но соуть . ѡсобнии кнѧзи . и хотѧше разъграбити е 67 . ѡни 68 же ѡбѣщашасѧ 69 работѣ 70 бъıти . ѡнемь 71 же молѧщимсѧ 72 . Данилъ 73 же и Василко . занѣ хоти 74 с ними 75 брань створити 76 . Василко же ехавъ 77 оубѣди 78 и 78 рекше оумоли и . и дасть 79 емоу дары многи . на избавление ихъ . ѡнѣм 80 же ѡдинако 81 не помнѧщи 82 добродѣаньӕ 83 . Бъ҃ возмездье 84

Варіанты: 1 Х. опущено. 2 Х. остави. 3 Х. градех. 4 Х. плѣненно. 5 Х. пріиде. 6 Х. приб. и. 7 Х. однако. 8 Х. престаяше. 9 Х. от злоби. 10 Х. воя. 11 Х. собрал. 12 Х. невѣрнаго. 13 Х. к печери. 14 Х. оттуду. 15 Х. к галичу. 16 Х. рекіи. 17 Х. твои. 18 Х. тысящу. 19 Х. даніил. 20 Х. собраша воя своя. 21 Х. ных. 22 Х. стерпѣвыи бѣже. 23 Х. съ ным же. 24 Х. артеміи. 25 Х. галицкіи. 26 Х. ины галичане. 27 Х. василкови женущу. 28 Х. пріиде по нем. 29 Х. татарове сут. 30 Х. выишли. 31 Х. опущено. 32 Х. из земли. 33 Х. галицкую. 34 Х. вѣстью. 35 Х. николко. 36 Х. былъ. 37 Х. даніил. 38 Х. землю оустановити. 39 Х. и. 40 Х. володимеръ. 41 Х. даніил. 42 Х. дворецкого. 43 Х. резанского. 44 Х. посланого. 45 Х. владыци перемыслскому. 46 Х. коромолующу. 47 Х. съ ными, и приб. ему. 48 Х. андрея. 49 Х. андреи. 50 Х. удаси. 51 Х. гордѣи, и приб. и слуги его. 52 Х. богровые. 53 Х. прилбѣцѣ ли. 54 Х. волчіе. 55 Х. босурковые. 56 Х. словутнаго певцами (въ концѣ страницы) певцамитусу. 57 Х. восхотѣвшу. 58 Х. раздранаго. 59 Х. аки. 60 Х. связаннаго. 61 Х. бо естъ. 62 Х. сокрушатися и. 63 Х. се. 64 Х. речена быша. 6565 Х. опущено. 6666 Х. опущено, а вмѣсто того: В то же время. 67 Х. разгнаша. 68 Х. в. 69 Х. бежа в оугри. 70 Х. приб. им. 71 Х. паки. 72 Х. оугорскіи. 73 Х. дщеръ. 74 Х. данилови. 75 Х. будущему. 76 Х. в холми. 77 Х. полочинъ. 7878 Х. именемь... и отрядил опущено, а вмѣсто того: изъ оугоръ, и онъ радилъ. 79 Х. естъ. 80 Х. багатыря. 81 Х. взыскати. 82 Х. балая. 83 Х. затворилъ. 84 Х. приб и. 85 Х. со. 86 Х. митрополита курила. 87 Х. и. 88 Х. озеромъ, и приб. и воротишася. 89 Х. сотвориша хрстіаном. 9090 Х. опущено.

793

Примѣчанія: А Такъ въ рукописи. Б Надъ ч приписано другими чернилами с подъ дугой. В Сюда относится приписка на лѣвомъ полѣ: емоу. Г Такъ въ рукописи. Д Буква ч переправлена въ ц (прилбицѣе). Е Второе о передѣлано изъ е. Ж Буква о послѣ н передѣлана изъ е. З Буква ч написана по соскобленному ц. И Буква р передѣлана изъ л.


имъ 1 дасть . ӕко не ѡста 2 ничтоже . во градѣ 3 ихъ . еже быс̑ не пленено 4 . и приде 5 ко братоу си млс̑тью Бж҃иѥю 6. ѡбличаӕ побѣдоу . Ростислав же ѡдинако 7 не престааше 8 . ѡ злобѣ 9 своеи . но вои 10. собравъ 11. и Володислава невѣрного 12 . поиде на Галичь . и пришедъ ко Печерѣ 13 Домамири . и прельсти е Володиславъ . и вдашасѧ Ростиславоу . и ѿтоуда 14 поима поиде ко Галичю 15. рекыи 16 ӕко тво А 17 есть Галичь . а самъ приӕ тъıсѧчю 18 ѿ него . слъıшав же Данилъ 19 и Василко . собравша воӕ 20 скоро поидоста на нихъ 21. ѡнъ же не стерпѣ . выбѣже 22 из Галича . до Щекотова . и с нимь 23 бѣжа Артѣмѣи 24 . епс̑пъ Галичькыи 25 и инии Галичани 26 . Данилови же . и Василкоу женоущоу 27 по немь . вѣсть приде ем̑ 28. ӕко Тотарове 29. вышли 30 соуть 31. и землѣ 32 Оугорьское . идоуть в землю Галичькоую 33 . и тою вестью 34 сп҃сесѧ . и нѣколико 35 ѿ боӕръ его ӕто бъıс̑ 36. Данилъ 37 же /л.267об./ хотѧ оуставити землю 38 . и еха до Бакотъı и Калиоуса . а 39 Василко еха во Володимѣръ 40 . Данилъ 41 же дворечкого Б 42 посла на Перемъıшль . на Костѧнтина Рѧзаньского 43 . посланаго 44 ѿ Ростислава . и владыцѣ Перемышльскомоу 45 . коромолоующе В 46 с нимь 47. и слышавъ Костѧнтинъ Адрѣа 48 грѧдоуща на нь .

794

избѣже нощью . Андрѣи 40 же не оудоси 50 его но оудоси 50 владъıкоу . и слоуги его разъграби гордые 51 и тоулы ихъ . бобровье Г 52 раздра . и прилбичѣе Д 53 ихъ волъчье 54 . и боръсоуковые 55 раздраны быша словоутьного пѣвца . Митоусоу Е 56 . древле . за гордость . не восхотѣста 57 слоужити кнѧзю Данилоу . раздраного 58 икы 59 свѧзаного Ж 60 приведоша . сирѣчь ӕкоже рече приточникъ . боуесть 61 домоу твоего скроушитьсѧ 62 . бобръ и волкъ . и ӕзвѣць снѣдѧтьсѧ . си 63 же притчею рч̑ена бъıш̑ 64

Въ 65 лѣт̑ . ҂s҃ . ѱ҃ . н҃. [6750 (1242)] Не быс̑ ничтож̑ 65

Въ 66 лѣт̑ . ҂s҃ . . ѱ҃ . н҃а . 66 [6751 (1243)] Ростислава розгнаша 67 Татарове . во 68 Боркоу и бѣжа Оугры 69 . и вдасть 70 зань . пакы 71 король Оугорьскыи 72 дочѣрь 73 свою . Данилоу 74 же . боудоущоу 75 во Холмѣ 76 . прибѣже к немоу Половчинъ З 77 его . именемь 78 Актаи . рекыи ӕко Батыи воротилъсѧ есть изо Оугоръ . и ѿрѧдил̑ 78 есть 79 на тѧ два богатырѧ 80 . возискати 81 тебе . Манъмана . и Балаа 82 . Данилъ же затворивъ 83 Холмъ . еха ко братоу си [II, 181] Василкови 84. поима с 85 собою Коурила И митрополита 86 . а 87 Татарове воеваша до Володавы . и по ѡзерамъ 88 много зла створше 89

Въ 90 лѣт̑ . ҂s҃ . ѱ҃ . н҃в . [6752 (1244)] Не бьс̑ ничтож̑ 90

Варіанты: 11 Х. опущено. 2 Х. вдалъ. 3 Х. дщеръ. 4 Х. приб. оу. 5 Х. оугорскіи. 6 Х. чести. 7 Х. сотвориша. 8 Х. розгнѣвался. 9 Х. вовратися. 10 Х. к чернѣговоу. 11 Х. оттуду. 12 Х. батіевы. 13 Х. приб. оу нег. 14 Х. своеи. 15 Х. опущено. 16 Х. батіевы. 17 Х. отецъ. 18 Х. вм. б(ог)ъ: бы ся. 19 Х. опущено. 20 Х. твоего. 21 Х. благочестивому. 22 Х. батіи. 23 Х. сверѣпыи звѣръ. 24 Х. возярися. 25 Х. приб. и 26 Х. беззаконныкомъ. 27 Х. опущено. 28 Х. путивлицемъ. 29 Х. и с кимъ. 30 Х. феодоръ. 31 Х. опущено. 32 Х. мученически. 33 Х. вѣнца. 34 Х. заратившимася. 35 Х. со. 36 Х. лядскімъ. 37 Х. вниидоста. 38 Х. в. 39 Х. лядскую. 40 Х. воева. 41 Х. лади. 42 Х. бѣлои. 43 Х. дворъ. 44 Х. опущено, вмѣсто того: княжіи. 45 Х. андреи. 4646 Х. посягну. 47 Х. вышета. 48 Х. подгоріе. 49 Х. вземши. 50 Х. паки. 51 Х. изыидоста. 52 Х. блинскую. 53 Х. реки. 54 Х. сянъ. 55 Х. опущено. 56 Х. пріехаша. 57 Х. стрѣлъ. 58 Х. василка. 59 Х. через. 60 Х. опущено. 61 Х. переихати. 62 Х. реки. 63 Х. приб. бо. 64 Х. возвратишася. 65 Х. вземши. 66 Х. времени. 67 Х. приехавшу. 68 Х. опущено. 69 Х. приб. же. 70 Х. андреева. 71 Х. оуслыша. 72 Х. даниилъ. 73 Х. василкомъ братомъ. 74 Х. опущено. 75 Х. опущено. 76 Х. иные. 77 Х. сосуды. 78 Х. поидоста. 79 Х. единого. 80 Х. опущено. 81 Х. холмом. 82 Х. всѣми. 83 Х. опущено. 84 Х. пращами мечущимъ. 85 Х. стреламъ. 86 Х. приб. же. 87 Х. дожчу. 88 Х. идуща. 89 Х. оувидѣвши. 90 Х. крепчіи. 91 Х. належитъ. 92 Х. милости. 93 Х. сотвориста. 94 Х. положившимъ. 95 Х. рекоша. 96 Х. помагаите. 97 Х. оны. 96 Х. обѣщашася. 99 Х. сотворити.

795

Примѣчанія: А Сюда относится приписка на нижнемъ полѣ: оубьение бл(а)говѣрнаго великаг кн(я)зя Михаила Черниговьскаг и Федора боярина ег от Батыя ц(а)ря безбожнаго. Б Сюда относится приписка на правомъ полѣ рядомъ со строкою и затѣмъ вверхъ: кн(я)зя Михаила. В Буква ч передѣлана въ ц. Г Буква а передѣлана изъ о, далѣе соскоблено да (было воевода). Д Такъ въ рукописи. Е Буквы ша написаны по соскобленному. Ж Здѣсь видно соскобленное щ. З Буква ч написана по соскобленному ц. И Буква ч передѣлана изъ другой соскобленной.


А Въ 1 лѣт̑ . ҂s҃ . ѱ . . н҃г . 1 [6753 (1245)] Слышавъ же королѧ Михаилъ . вдавъ 2 дочѣрь 3 за сн҃а его и бѣже 4 Оугръı король же Оугорьскыи 5 . и сн҃ъ его Ростиславъ . чс̑ти 6 емоу не створиста 7. ѡн же розгнѣвавсѧ 8 на сн҃а . возвратисѧ 9 Черниговоу 10. ѿтоуда 11 еха Батыеви 12 просѧ 13 волости своее 14 ѿ 15 него 15. Батыеви 16 же рекшоу поклонисѧ ѡц҃ь 17 нашихъ законоу . Михаилъ же ѿвѣща . аще Бъ҃ 18 ны есть предалъ и власть нашоу грѣхъ ради наших̑ . во 19 роуцѣ 19 ваши 19. тобѣ кланѧемсѧ . и чс̑ти приносим ти . а законоу ѡц҃ь твоихъ и твоемоу 20 бо҃нечс̑тивомоу 21 повелению не кланѧемьсѧ . Батыи 22 же ӕко свѣрпъıи звѣрь 23 . возьӕрисѧ 24. повелѣ 25 заклати Б. и закланъ быс̑ . безаконьнымъ 26 Доманомъ 27 . Пүтивльцемь 28 . нечс̑твъıмъ . и с нимъ 20. /л.268/ закланъ быс̑ боѧринъ его Федоръ 30. иже 31 мчнс̑кыи 32 пострадаша . и 33 восприӕста вѣнѣчь В 34 ѿ Хс̑а Ба҃ . Данилови же со братомъ Василкомъ . заратившимсѧ 35 с 36 Болеславомъ . кнѧземь Лѧдьскымь 37 . внидоста 33 во 39 землю Лѧдьскоую 40. четырми дорогами . самъ Данило ваева Д 40 ѡколо Люблина . а Василко . по Изволи и . по Ладѣ 41 ѡколо Бѣлое 42 . дворьскыи 43 же 44 Ѡндрѣи 45.

796

по 46 Сѧноу 46. а Вышата 47 воева Г Подъгорье 48. вземше 49 полонъ возвратишасѧ . и пакыи 50 изиидоста 51 и повоеваста . землю Любльньскоую 52 . доже и до рѣкы 53 Вислъı . и Сѧноу 54 . и 55 прѣхавша Л 56 подъ Завихвостъ . стрѣли 57 Василко 58 кнѧзь . чересъ 50 рѣкоу 60 Вислоу не могоша бо переѣхати 61 еи 60 рѣкы 62. понеже 63 наводниласѧ бѧше . и возвратистасѧ 64 вземша Е 65 полоноу много . малоу же времини Д 66 миноувшоу приѣхавъши 67 же Лѧхове . и 68 воеваша 69 ѡколо Андрѣева 70 . оуслышавъ 71 же Данило 72 кнѧзь со братомъ Василкомъ 73 . совокоупиша силоу свою . и 74 повелѣста . престроити праща . и 75 иныие Д 76 сосоудыи 77 на взѧтье града . и придоста 78 на градъ Люблинъ . ѡдиного 79 дн҃е быс̑ста Д подъ градомъ ис 80 Холма 81. со всими 82 вои и 83 пращами . Ж мечющимъ 84 же пращамъ . и стрѣламъ 85 ӕко 86 дождоу 87 идоущоу 88 на град̑ ихъ . и оуведевъше 89 Лѧхове . ӕко крѣпчѣе З 90 брань Роускаӕ . належить 91 . начаша просити млс̑ть 92 полоучити А Данилъ же и Василко створиста 93 . завѣтъ . положивъ имь 94 реко Д 95 не помогаите 96 кн҃зю своемоу ѡни 97 же ѡбѣщасѧ Д 98 то створити 90 . Данилъ

Варіанты: 1 Х. з. 2 Х. воевавши. 3 Х. моливъ. 4 Х. просився. 5 Х. тестя. 6 Х. перемишль. 7 Х. вышедши. 8 Х. собравъ. 9 Х. многи пѣсца. 10 Х. премышль. 11 Х. повторено еще разъ въ началѣ страницы: и василко. 12 Х. слышавъ. 13 Х. послаша. 14 Х. мафада. 15 Х. опущено. 1616 Х. же ни в бомъ. 17 Х. вніити. 18 Х. синовца. 19 Х. опущено. 20 Х. и иные. 21 Х. бояры. 22 Х. рицѣ. 23 Х. ими. 24 Х. писци биющу. 25 Х. андрея. 26 Х. секущи. 2727 Х. лютѣ... конь опущено. 28 Х. на свои. 29 Х. бившимъся. 30 Х. опущено. 31 Х. цѣлы. 32 Х. бывше. 33 Х. собра. 34 Х. пѣсци. 35 Х. прогна. 36 Х. из земли. 37 Х. приб. во. 3338 Х. опущено, а вмѣсто того: В тое ж лѣто. 39 Х. пріидоша. 46 Х. пересъпници. 40 Х. аишвно. 42 Х. данилови. 43 Х. василку. 44 Х. ехаста. 45 Х. в пинскъ. 46 Х. приб. быеть. 47 Х. онымъ. 48 Х. пинскому. 49 Х. изыидоста. 50 Х. низ. 51 Х. опущено. 52 Х. однако. 53 Х. гордос. 54 Х. и. 55 Х. оным. 56 Х. стерпѣвшимъ. 57 Х. побегоша. 58 Х. бежущим. 59 Х. ис конеи. 6060 Х. превыша града. 61 Х. к. 62 Х. же. 63 Х. всѣ. 64 Х. вои. 65 Х. избити. 66 Х. рушковичу. 67 Х. в малѣ. 68 Х. пинску. 69 Х. весь. 70 Х. помогшимъ. 71 Х. опущено. 7272 Х. опущено, а вмѣсто того: Потом же минувшимъ лѣтомъ. 73 Х. лытва. 74 Х. мелници. 75 Х. опущено. 76 Х. опущено. 77 Х. пинска. 78 Х. пинскии. 79 Х. бы. 80 Х. инымъ. 81 Х. приб. по нихъ. 82 Х. отсѣкъшимся. 83 Х. прибавлено въ концѣ страницы: бѣ им; со слѣдующаго слова продолжается прежній почеркъ въ Х. и возобновляется текстъ въ П. 84 Х. П. опущено. 85 Х. П. пинскоу. 86 Х. П. погна. 8787 Х. П. яковь воя своя. 88 Х. П. опущено. 89 Х. П. не емши. 90 Х. П. изыидоша. 91 Х. П. опущено. 92 Х. П. избиты. 93 Х. П. весь. 94 Х. П. лонъкгвени. 95 Х. П. приб. и пріиде. 96 Х. П. приб. къ. 97 Х. П. въ пинскоу градѣ. 98 Х. П. опущено. 99 Х. П. воины. 100 Х. П. даниловы.

797

Примѣчанія: А Буква о послѣ в передѣлана изъ другой. Б Буква в написана по соскобленному. В Такъ въ рукописи. Г Надъ строкой другими чернилами приписано подъ дугой ло: данило. Д Буква и передѣлана, кажется, изъ е. Е Передѣлано въ гордъсть: ь переправлено въ ъ, сть приписано на среднемъ полѣ подъ дугой. Ж Буква р передѣлана изъ в. З Буква ь послѣ ч переправлена въ о. И Чит. яковъ вм. яко и во. І Буква ш передѣлана изъ ж.


же со 1 братомъ возвратистасѧ . воевавша 2 страноу тоу . Ростиславъ же оумоливъ 3 Оугоръ много . просисѧ 4 оу тьстѧ 5 да выидеть . на Перемъıшль 6 вшедшоу 7 емоу . собравше 8 смерды многъı пьшьцѣ 9 . и собра ӕ в Перемышль 10 . Данилъ же и Василко 11 слъıшавше 12. посласта 13 Лва млада 14 соуща . и 15 ӕко ни 16 во бои 16 емоу внити 17 младоу соущоу . посла сн҃овца 18 своего . Всеволода . Андрѣӕ 19 и 19 Ӕкова 19. иныи 20 боӕре 21. бившимсѧ имъ на рѣцѣ 22 Сѣчници . ѡдолѣ Ростиславъ . многи бо 19 имѣ 23 пѣшьцѣ бьющоу 24 же Аньдрѣю 25 и Ӕковоу А . сѣкоущимъсѧ 26 лютѣ 27 . Всеволъдъ не помо/л.268об./же имъ . и навороти конь 27 свои на 28 бѣгъ . бившим же сѧ 29 имъ 30 много и 30 ѿѣхаша цѣли 31. Данилови же бывши 32 вѣсти Б. и 30 поиде собравъ 33 вои многи и пѣшьцѣ 34 . и прогнѧше В 35 и землѣ 36 и иде 37 Оугры ❙

Въ 38 лѣт̑ . ҂s҃ . ѱ҃ . . н҃д . 38 [6754 (1246)] Придоша 39 Литва . и воеваша ѡколо Пересопницѣ 40 . Аишьвно 41 Роушькович̑ . Дани Г 42 же и Василко 43 ехаша 44 . во Пинескъ 45 . и предъвариста ег̑ . дондеже приходъ его 46 . ѡнемь 47 же идоущимь . по полю Пиньскүмоу Д 48 . изиидоста 49 на нѣ 50 из 51 града поганым же ѡдинако 52

798

гордь Е 53 имѣющимъ . во срд̑ци Ж своемь погнаша е 54 . ѡнем 55 же не стѣрпѣвшимъ 56 . побѣгоша 57. бѣжащим 58 же имъ падахоу с конии 50 Василко же приведе первыи 60 саигатъ 60 . ко 61 братоу си 62 всии 63 же воии 64 его [II, 182] избьени 65 быша . самомоу же . Рюшковичьу Ж 66 оу малѣ 67 оутекшю . и быс̑ радость велика во град̑ Пиньскѣ 68 ѡ побѣдѣ . Данила и Василка . всь 69 бо плѣнъ ѿӕста . Бо҃у помогающимъ 70 имъ 71

В 72 лѣт̑ . ҂s ҃. . ѱ҃ . н҃е . 72 [6755 (1247)] Воеваша Литва 73. ѡколо мѣлницѣ 74. Лековнии 75. великъ плѣнъ приӕша Данило же и Василко . гнаста и 76 по нихъ до Пиньска 77. во 76 Пиньски 78 бо Михаилъ . далъ бѣ 79 имъ вѣсть . ѡнѣм 80 же 81 ставшимъ . ѡсѣкшимсѧ 82 в лѣсѣ . далъ бо 83 бѣ имъ и 84 Михаилъ вѣсть . боуда в Пиньскѣ 85 . Данилъ же и Василко погнаша 86 на нѣ . и дворьскыи . ӕко 87 и во И вое свое 87 . Литвѣ же и 88 не емшем̑ І 89 вѣры Михаилови . изиидоша 90 и становъ своих̑ . млс̑тью Бж҃иею побѣгшимъ Литвѣ и 91 избити 92 быша . и плѣнъ всь 93 ѿӕша . а самъ Лонъкогвени 94 . боденъ оутече . иде 95 вѣсть 96. Данилоу . и Василкоу . и быс̑ рад̑сть велика . во Пиньскѣ град̑ 97 . преже же 98 воиныи 99 Данилови 100

Варіанты: 1 Х. П. чернѣговское. 2 Х. П. сѣдящи. 3 Х. П. галичи. 4 Х. П. володимеру. 55 Х. П. опущено. 6 Х. П. охожѣ. 7 Х. П. опущено. 8 Х. П. плѣниша. 9 Х. П. володимеря, и приб. и. 10 Х. П. я. 11 Х. П. д(е)нь. 12 Х. П. оу дорогичинѣ. 13 Х. П. онѣм. 14 Х. П. дорогычинскых. 15 Х. П. опущено. 16 Х. П. пріиде. 17 Х. П. възьехавшим. 18 Х. П. сътерпѣвшим. 19 Х. П. я. 20 Х. П. многа. 21 Х. П. князеи. 22 Х. П. м (т. е. 40), и приб. и. 23 Х. П. мнози. 24 Х. П. воистояша, и приб. и. 25 Х. П. въ. 26 Х. П. къ. 27 Х. П. в. 28 Х. П. опущено. 29 Х. П. галичи. 30 Х. П. въ ден. 31 Х. П. тъи. 32 Х. П. възрастом. 33 Х. П. поганые. 34 Х. П. скомоид. 35 Х. П. злаа. 36 Х. П. быста посланіемь. 37 Х. П. влъхвь. 38 П. борже. 39 Х. П. опущено. 40 Х. П. страноу. 41 Х. П. и ины. 42 Х. П. оубіенъ быс. 43 Х. П. нечестивыи. 44 Х. П. взоткнена. 45 Х. П. опущено. 46 Х. П. въ. 47 Х. П. ина. 48 Х. П. множства. 4949 Х. П. опущено, а вмѣсто того: Потом же. 50 Х. П. тестеви. 51 Х. П. воя на. 52 Х. П. поем воя. 53 Х. П. иде. 54 Х. П. лядскоую. 55 Х. П. лестьковои. 56 Х. П. пошлет. 57 Х. П. воя. 58 Х. П. нарочитые. 59 Х. бояри. 60 Х. П. приб. бо. 61 Х. П. ляхове. 62 П. избѣглы. 63 Х. П. изь землѣ. 64 Х. П. оувидѣв. 65 Х. П. матере. 66 Х. П. старѣишіи. 67 Х. П. творіань. 68 Х. П. оустремився. 69 Х. П. пріиде. 70 Х. П. въ градѣ. 71 Х. П. многым. 72 Х. П. видѣвъ. 73 Х. П. перемышлю. 74 Х. П. събрал тоземльцѣ многые. 75 Х. П. съсуды (съ б. юс.) ратные. 76 Х. П. опущено. 77 Х. П. къ.

799

Примѣчанія: А Здѣсь стоитъ какъ-будто буква с. Б Буква я послѣ в передѣлана изъ ѣ. В Буква ц передѣлана изъ ч. Г Буква н написана по. соскобленному ш. Д Передѣлано въ вустояша: о переправлено въ у (укъ), а а переправлено въ о. Е Надъ строкой приписано в: в д(е)нь. Ж Буква ч написана по соскобленному другою рукой. З Буква и передѣлана изъ е. И Такъ въ рукописи. І Буква о передѣлана, кажется, изъ е.


Черниговьское 1 . сѣдѧщоу 2 емоу . в Галичѣ 3 . а Василкоу в Володимерѣ 4

Въ 5 лѣт̑ . ҂s҃ . ѱ҃ . . н҃s . 5 А [6756 (1248)] Воеваша Ӕтвѧзѣ Б . ѡколо Ѡхоже 6 и Боусовна . и 7 всю страноу и 7 тоу поплѣниша 8 . и еще бо Холмоу . не поставленоу бывъшю . Даниломъ . гна же по нихъ . Василко изъ Володимѣрѧ 9. оугони е 10. и бывшоу емоу третии дн҃ь 11. изъ Володимерѧ . в Дорогычинѣ 12 . ѡньмь 13 же бьющимсѧ . оу воротъ Дорогычинъскыхъ 14 . и 15 приде 16 на нѣ . Василко . ѡнѣм же вьзьехавшимъ 17 имъ проти/л.269/воу и не стерпѣвшимъ 18 . ѿ лица В Василкова . Бо҃у помогшоу побѣгоша злии погании . и быс̑ на нѣ сѣча люта . и гнаша е 19 . за много 20 поприщь . и оубито быс̑ кнѧзии 21 . срокъ И 22 инии миозии 23 избьени Г быша и не востаӕша Д 24. посла и во 25 Галичь ко 26 братоу си . и быс̑ рад̑сть велика во 27 градѣ 28 томъ 28 Галичѣ 29 . Е дн҃ь 30 тои 31 . Василко бо бѣ . возрастомъ 32 середнии . оумомъ великъ и дерзостью . иже иногда многажды побѣжаше поганые . или иногда многажды посъıлающима има на поганыӕ 33 . еже Скомондъ 34 . и Бороуть . зла 35 воиника . иже оубьена быс̑ста И посланиемь 36 . Скомондъ 34 бо бѣ волъхвъ 37 . и кобникъ нарочитъ . борзъ же 38 бѣ ӕко и 39 звѣрь . пѣшь бо ходѧ

800

повоева землю 40 Пиньскоую . иныи 41 страны и оубьенъ бьс̑ 42 нечс̑твъıи 43 . и глава его взотъчена 44 быс̑ 45 на колъ . и во 46 инаӕ 47 времена Бж҃иею млс̑тью избьени быша погании . ихже не хотѣхомъ писати ѿ множества 48 ради ❙

Въ 40 лѣт̑ . ҂s҃ . ѱ . н҃з . 40 [6757 (1249)] Ростиславъ . молисѧ тьстеви 50 своемоу королеви . да пошлеть емоу . воина 51 Данила . поимъ вои 52 идеть 53 в Лѧдьскоую 54 землю . и молисѧ Льстьковои 55 и оубѣди ю . да послеть 56 с нимь Лѧхы . и посла с нимъ . вое 57 нарочиты 58 боӕры 50 и инии 60 Лѧховѣ 61 избѣгли 62 бѧхоу изъ земли 63 . хотѧще ити к Данилови . оувѣдѣв 64 же Ростиславль выходъ . хотѧще имъ полоучити млс̑ть . оу Лестьковича Ж и оу мт̑ри 65 его . идоша к немоу на помощь . еже по малѣ времени . ӕтъ быс̑ старѣиши 66 ихъ Творьӕнъ 67 . Даниломъ . Ростислав же оустремисѧ 68 прид̑ З 69 на град̑ Ӕрославль . людем же бывшимъ во град̑ 70. Даниловымъ и Василковымъ . и боӕромъ многомъ 71. видив 72 же крѣпокъ град̑ . поиде к Перемьшлю И 73. и собравъ тъзѣмьльцѣ многъı 74 . сосоудъı ратныие 75 и градные . и порокы . исполчивъ воӕ своѧ . и 76 пакы поиде . ко 77 Ӕрославлю . и за собою ѡстави град̑ Перемышль . мыслѧщоу емоу . аще сего не приимоу да сего держоу І . стоӕщоу же емоу

Варіанты: 1 Х. П. оу. 2 Х. П. града. 3 Х. П. ими же. 4 Х. П. пріимет. 5 Х. П. веліи. 6 Х. П. повелѣвшю. 7 Х. П. суды (съ б. юс.). 8 Х. П. порочные. 9 Х. П. где. 10 Х. П. всилка. 11 Х. П. ехал. 1212 Х. П. опущено. 13 Х. П. гордящю. 14 Х. П. сътвори. 15 Х. П. сразившюся. 16 Х. П. съ. 17 Х. П. помолившася. 18 Х. П. събирати. 19 Х. П. воя. 20 Х. П. опущено. 21 Х. П. приб. къ. 22 Х. П. изыдоша. 23 Х. П. опущено. 24 Х. П. миньдога. 25 Х. П. также обоим. 26 Х. П. приб. милость. 27 Х. П. явльшю. 28 Х. П. опущено. 29 Х. П. приб. ес. 30 Х. П. ну (съ б. юс.). 31 Х. П. скоро ж. 32 Х. П. събравша воя. 33 Х. П. их. 34 Х. видит, П. види ж. 35 Х. П. съсѣдшим. 36 Х. П. въороужится. 37 Х. П. многым. 38 Х. П. въроном. 39 Х. П. птицам. 40 Х. П. клекощющим. 41 Х. П. крилы. 42 Х. П. въспрометающим же ся. 43 Х. П. никогда. 44 Х. П. опущено. 45 Х. П. въоружився (съ б. юс.). 4646 Х. П. воя своя. 47 Х. П. приб. по. 48 Х. П. преехаша (въ Х. первое е передѣлано въ і). 49 Х. П. опущено. 50 Х. преехавше, П. пріехавше. 51 Х. П. видѣша. 52 Х. П. смѣвшим. 53 Х. П. без повеленіа. 54 Х. П. съ. 55 Х. П. въ. 56 Х. П. своя. 57 Х. П. данило. 58 Х. П. преидоста. 59 Х. П. конникы. 60 Х. П. опущено. 61 Х. П. крѣпко. 62 Х. П. опущено. 63 Х. П. въ. 64 Х. П. видѣв. 6565 Х. П. воя своя. 66 Х. П. пѣшци. 67 Х. П. стеречи. 68 Х. П. изыдоут. 69 Х. П. съсѣкоут. 70 Х. П. пороковь.

801

Примѣчанія: А Буква у приписана надъ строкой. Б Буквы мь зачеркнуты въ подлинникѣ. В Такъ въ рукописи. Г Буква о переправлена въ а (василка). Д Заскобленное въ рукописи зачеркнуто. Е Передѣлано изъ единимь бо имъ: буквы динимъ стерты, а е переправлено въ о. Ж Здѣсь на лѣвомъ полѣ приписано: млсть. З Буква ч переправлена въ ц. И Буква о передѣлана въ а, а ъ въ ъıриламъı). І Это слово надъ строкой подъ дугой. К Буква я передѣлана изъ а.


ув А 1 град̑ 2 . . и строӕщю порокы ими 3 приимет̑(мь) Б 4 град̑ . и быс̑ бои великъ 5 пред̑ градомъ . ѡномоу же велѣвшоу 6 своимъ ѡхабитисѧ . да не ӕзвени боудоуть вои его ѿ гражанъ . дондеже оустроить сосуд̑ 7 . порочньие В 8 . [II, 183] хвалѧщю же сѧ емоу предъ вои своими . и рекоущоу аще бых̑ . /л.269об./ извѣдалъ кдѣ 9 Данила и Василко Г 10 ѣхалъ 11 бых̑ на нѧ . аще 12 бы ми с десѧтью воинъ . ехалъ быхъ на нѧ 12 . гогордѧщоу В 13 же сѧ емоу и створи̑ти 14 игроу предъ градомъ . и сразивъшоусѧ 15 емоу со 16 Воршемь . и падесѧ под нимь конь . и вырази собѣ плече . и не на добро слоучисѧ емоу знамение . слъıшавъ же Данило и Василко . ратное пришествие его . помолистасѧ 17 Бо҃у начаста сбирати 18 вое 19 и 20 посласта 21 Кондратови рекоуще . ӕко тебе дѣлѧ изиидоша 22 на наю Лѧхове . ӕко помощника ти (ти) Д 23 есвѣ . пославшоу же емоу помощь . Данило же и Василко посласта в Литвоу помощи просѧща . и послана быс̑ ѿ Миндога 24 помощь . не дотѧгшимъ же обоимъ Е 25. ӕвлешоу 27 же Бо҃у Ж 26 помощь 28 свою . над ними . ӕко не ѿ помощи 29 члв҃комъ побѣда нъ 30 ѿ Ба҃ скоро 31 собравше вои 32 поидоста . посласта же Андрѣа . да ӕ 33 видить 34 и оукрѣпить . град̑ . ӕко оуже близъ есть спс̑ние ихъ . не дошедшимъ же воемь рѣкы Сѧноу . сосѣдшим 35 же на поли .

802

вороужитьсѧ 36 . и бывшоу знамению . сице надъ полкомъ . сице пришед̑шимъ ѡрломъ . и многимъ 37 ворономъ 38 . ӕко ѡболокоу великоу играющимъ же птичамъ З 39 . ѡрлом же клекьщоущимъ 40 . и плавающимъ криломъ И 41 своими . и воспромѣтающимъс̑ 42 на воздоусѣ ӕкоже иногда 43 и 44 николи же не І бѣ . и се знамение не 44 надобро быс̑ . Данилъ же вороуживсѧ 45 . поемь вое 46 свое 46 поиде 47 рѣцѣ Сѧноу К . бродоу же глоубокоу соущоу . и приѣхаша 48 Половци напередъ . и 49 приѣхавше 50 видиша 51 стада ихъ . не бѣ бо стражь ихъ оу рѣкъı Половцем же не смѣющимъ 52 разъграбити ихъ . бес повелениӕ 53 кнѧжа . ѡнѣм же оузрѣвшимъ и оубѣг̑шимь . со 54 стады своими во 55 станы свое 56 . Данилови 57 же и Василко не оумедлиста . но скоро придоста 58 рѣкоу . исполчивша же коньники 59 с пѣшьци . поидоста с тихостью . на брань . срд̑це же ею крѣпко бѣ 60 на брань . и оустремлено на брань . Лвови же . дѣтьскоу соущоу пороучи и Василкови . храброу соущоу боӕриноу . и крѣпкоу 61 . и 62 да и стрежеть его во 63 брани . и видив 64 же Ростиславъ приходъ ратных̑ . исполчивъ же вои 65 свое 65 . Роусь и Оугры и Лѧхы и доиде противоу имъ . пѣшцѣ 66 же ѡстави противоу вратом̑ град̑ . стрещи 67 вратъ . да не изи/л.270/идоуть 68 на помощь Данилоу . и не исѣкоуть 69 праковъ 70 .

Варіанты: 1 Х. П. дебръ. 2 Х. П. идоущоу. 3 Х. П. тъснящюся. 4 Х. П. съразися. 5 Х. П. опущено. 6 Х. П. падша 7 Х. П. с конеи. 8 Х. П. приб. и. 9 Х. П. копеинаго. 10 Х. П. мужеи (съ б. юс.). 11 Х. П. избранных. 12 Х. П. василіи. 13 Х. П. мстиславь. 14 Х. П. къ. 15 Х. П. оставшюся съ малом дроужины. 16 Х. П. въездя. 17 Х. П. корелесь. 18 Х. П. силенъ. 19 Х. П. видѣвь. 20 Х. П. близь. 21 Х. П. заднѣм. 22 Х. П. съ хороговью. 23 Х. П. сѣчи. 24 Х. оуслышавше, П. оуслышавшю. 25 Х. П. пріиде. 2626 Х. П. на нь. 27 Х. П. съ. 2828 Х. П. съ шелвом. 29 Х. П. збоденоу. 30 Х. П. данила же емшю, истръжеся. 31 Х. П. къпіем. 32 Х. П. сътче. 33 Х. П. опущено. 34 Х. П. ороужію. 35 Х. П. издъше. 36 Х. П. от. 37 Х. П. левь. 38 Х. П. сыи, и приб. и. 39 Х. П. пріиде. 40 Х. П. приб. и. 4141 Х. П. опущено. 42 Х. П. видѣвъ. 43 Х. П. великыа. 44 Х. П. глаголъ вашь ес. 45 Х. П. толкноу. 46 Х. П. стерпѣша. 47 Х. П данилови ж. 48 Х. П. через дебръ. 49 Х. П. опущено. 50 Х. П. біющі я, скорбяше. 51 Х. П. велици. 52 Х. П. пріеха. 53 Х. П. възбраняше емоу ростислав. 54 Х. П. избіени быша и яти. 55 Х. П. всѣх. 56 Х. П. гръдыи. 57 Х. П. опущено. 58 Х. П. андреем дворскым. 59 Х. П. вълодислава. 60 Х. П. злаго. 61 Х. П. земли. 62 Х. П. тои ж ден. 63 Х. П. тъи.

803

Примѣчанія: А Надъ строкой приписано другою рукой щу. Б Буква е передѣлана изъ о. В Такъ въ рукописи. Г Буква ц передѣлана изъ ч. Д Буква ц передѣлана другими чернилами изъ другой буквы. Е Буква и передѣлана изъ о. Ж Эта буква подправлена другими чернилами. З Надъ строкой другими чернилами приписано х (всих).


Ростислав же исполчивсѧ преиде дебрь 1 глоубокоую . ѡномоу же идоу А 2 противоу полкоу Даниловоу . Андрѣеви же дворьскомоу . тосноущюсѧ 3 . да не сразитсѧ с полкомъ Даниловым̑ оускоривъ сразисѧ 4 с полкомъ . Ростиславлимъ . крѣпко копьем же изломившимсѧ . ӕко ѿ грома трѣсновение быс̑ . и 5 ѿ ѡбоихъ же мнози падше 6. с конии 7 оумроша 8. инии оуӕзвени быша . ѿ крѣпости оударениӕ копѣиного 9 . Данилъ же посла . к҃ . моуж̑ 10 избраных̑ 11 на помощь емоу . Василѣи 12 же . Глѣбовичь . и Всеволодъ Ѡлександрович̑ . Мьстиславъ 13 . не мога . Андрѣеви . бѣжаста назадъ . ко 14 Сѧнови . Андрѣеви же ѡставшоу с малои дроужиною 15 . возьѣздѧ 16 крѣпци борѧшесѧ с ними . видѣв же Данилъ . Лѧхъı крѣпко идоущимъ на Василка . керьлѣшь Б 17 поющимъ . сильньнъ В 18 гласъ ревоуще в полкоу ихъ . Данилъ же видивъ 19 близъ 20 брань Ростиславлю . и Филю в заднемь 21 полкоу стоӕща . со хорюговью 22 . рекоущю . ӕко Роусь . тщиви соуть на брань . да стерпимъ . оустремлениӕ ихъ . не стерпими бо соуть на долго времѧ на сѣчю 23 Бо҃у же не оуслъıшавшоу 24 славы его приде 25 на 26 ны 26 Данило . со 27 Ӕковомъ Марковичемь . и со 28 Шьльвомъ 28 . Шелвови же сбоденоу 29 бывшоу . Данила же емшоу исторжесѧ 30 из роукоу его и выеха ис полкоу . и видѣвь Оугрина грѧдоущаго . на помощь Фили . копьемь 31 сът̑че 32 и . и 33 вогроуженоу 34

804

бывшоу в немь . оуломленоу спадесѧ изъдше 35 . ѡ 36 того же гордаго Филю . Львъ 37 младъ сы 38 . изломи копье свое . пакы же Данило скоро приде 39 на нь 40 . и раздроуши полкъ его . и хороуговь его раздра на 41 полы 41. видив 42 же [II, 184] се Ростиславъ . побѣже . и наворотишасѧ Оугре на бѣгъ . Василкови же сразившоусѧ с Лѧхы . наворотившимсѧ . и зрѧщимъ ѡбоимъ на сѧ . Лѧхомъ же лающимъ . рекоущим̑ поженемь на великыи 43 бороды Василкови же рекшоу . ӕко ложь гл҃ъ есть вашь 44 . Бъ҃ помощникъ нашь есть . и тъкноу 45 конь свои и движесѧ . Лѧховѣ же не стѣрпѣвше 46 побѣгоша ѿ лица Г ег̑ . Данилови 47 женоущоу чересъ дебрь 48 глоубокоую . на Оугры . и 49 Роусь бьющю ѣ скорбѧще 50 ѡ братѣ не вѣдъıи . оузрѣв же хороуговь его по Лѧхомъ женоущоу . и быс̑ в радости велицѣ Д 51 . ставшоу же емоу на могилѣ Е. противоу городоу /л.270об./ и приѣха 52 Василко к немоу . Данилови же хотѧщоу гнати по нихъ . Василко же возбранѧше емоу . Ростиславоу 53 же познавшоу . направи конь свои на бѣгъ . Оугре же и Ж Лѧхове мнози избьени быша . и ӕтии 54 быша и ѿ вьси З 55 мнози ӕти быша тогда же и Филѧ гордыи 56 ӕтъ быс̑ съ 57 Андрѣемь дворьскимь 58 . и приведенъ быс̑ к Данилоу . и оубьенъ быс̑ Даниломъ . Жирославъ же приведе Володислава 59 . злого 60 мѧтежника землѣ 61 . въ тъж̑ дн҃ь 62 и тотъ 63 оубьенъ

Варіанты: 1 Х. П. оубіенъ быс. 2 Х. П. левъ. 3 Х. ста, П. стоа. 4 Х. П. посреди троуповь. 5 Х. П. пріездящим. 6 Х. П. воиномъ опущено, а вмѣсто того нощи. 7 Х. П. приб. в. 8 Х. П. опущено. 9 Х. П. яко ж всее нощи коликоу. 10 Х. П. канон. 11 Х. П. великом(у)ч(е)н(и)коу. 12 Х. П. фрола. 13 Х. П. създалъ, и приб. и. 14 Х. П. колодникы. 15 Х. П. многы. 16 Х. П. създал. 17 Х. П. пріехавшимъ. 18 Х. П. къндратовым. 19 Х. П. къ. 20 Х. П. опущено. 21 Х. П. въротишас. 22 Х. П. въ своаси. 23 Х. П. жену. 24 Х. П. приб. въ. 25 Х. П. бяше. 26 Х. П. лядскоую. 27 Х. П. мысля ж. 28 Х. П. высокоу мысль. 29 Х. П. опущено. 30 Х. П. сътвори. 31 Х. П. тако. 32 Х. П. еже. 33 Х. П. мысляше. 3434 Х. П. опущено. 35 Х. П. могоучѣевѣ. 36 Х. П. данилоу. 37 Х. П. василкоу. 38 Х. П. в дороговскоу. 39 Х. П. велици. 40 Х. П. своея. 41 Х. П. доума. 42 Х. П. опущено. 43 Х. П. поеха. 44 Х. П. къ. 45 П. приб. своему. 46 Х. П. реч. 47 Х. П. своея. 48 Х. П. изыде. 49 Х. П. праздникь. 50 Х. П. дмитріа. 51 Х. П. пріиде. 52 Х. П. къ кіевоу. 53 Х. П. обьдержащю. 54 Х. П. мнишескыи. 55 Х. П. братіи. 56 Х. П. сътворят. 57 Х. П. сътвориша. 58 Х. П. изыде. 59 Х. П. в лоди. 60 Х. П. приб. к. 61 Х. П. срѣтоша и. 62 Х. П. татарове. 63 Х. П. коуремси. 64 Х. П. оу. 65 Х. П. оттуда (съ б. юс.). 66 Х. П. болма нача скръбити. 67 Х. П. обладанны. 68 Х. П. діаволом. 69 Х. П. скверна. 70 Х. П. блядѣня. 71 Х. П. чигызаконова. 72 Х. П. сквернаа. 73 Х. П. кръвипитіа. 74 Х. П. волшьбы. 75 Х. приходящіа, П. приходящія. 76 Х. цари. 77 Х. П. велможи. 78 Х. П. и діаволоу. 79 Х. П. во. 80 Х. П. матерем. 81 Х. П. коуста.

805

Примѣчанія: А Буквы ои приписаны надъ строкой подъ дугой. Б Буквы не зачеркнуты. В Буква е передѣлана изъ а. Г Конечное е передѣлано изъ другой буквы. Д Буква ч написана по соскобленному другимъ почеркомъ. Е Буква ъ переправлена изъ о. Ж Такъ въ рукописи. З Буквы но надписаны надъ строкой подъ дугой, а в передѣлано изъ н. И Буква ц передѣлана изъ ч.


бьс̑ 1 . и инии Оугре мнози избьени быша за гнѣвъ Данило же и Василко . не идоста в городъ . и Львъ 2 ста 3 на мѣстѣ воиномь . посредѣ троупьӕ 4 . ӕвлѧюща побѣдоу свою . гонѧщим̑ же и приѣздѧщимъ 5 воиномъ А 6 . и 7 полоунощи . и 8 вѣдоущимъ користь многоу . ӕко же всее нощи кликоу 9 не переста . ищоущимъ дроугъ дроуга . ӕви же Бъ҃ млс̑ть свою . и дасть побѣдоу Данилоу . на каноунъ 10 великоую мчн҃коу 11 . Фрора 12 и Лавра . Данилъ же город̑ заж̑же . еже Ростиславъ создалъ 13 . иде же в Холмъ . с колодники 14 многими 15 . иже бѣ создалъ 16 самъ . Литвѣ же приѣхавшимъ 17 . и Лѧхомъ . Кондратовымъ 18 . к немоу приспѣвшимъ . ко 19 брани . и 20 воротишасѧ 21 во своѧси 22 . а Ростиславъ бѣжа в Лѧхы . и поемь же(не)ноу Б 23 свою . иде 24 Оугры . про то бо из Оугоръ пришелъ бѧшеть 25 . съ женою . в Лѧдьскоую 26 землю мыслѧше 27 во оумѣ своемь взѧти Галичь и ѡбладати имъ . Бъ҃ же В за высокомыслие 28 его . и 29 не створи 30 того 31 еже Г 32 ѡнъ мыслѧш̑ 33

Въ 34 лѣт̑ ҂s҃ ѱ҃ . . н҃и . 34 [6758 (1250)] Приславшоу же Могоучѣеви 35 . посолъ свои к Данилови 36 и Василкови 37 . боудоущю има во Дороговьскыи 38 да и Галичь быс̑ в печали велицѣ 39.

806

зане не оутвердилъ бѣ землѣ . еѣ 40 городы . и доумавъ 41 с братомъ своимъ . и 42 поѣха 43 ко 44 Батъıеви 45. река 46 не дамъ полоу ѡч҃ины своеи 47. но ѣдоу к Батыеви самъ . изииде 48 же на празник̑ 48 ст҃го Дмитрѣѧ 50. помоливсѧ Бо҃у . и приде 51 Кыевоу 52 . ѡбдержащоу 53 Кыевъ Ӕрославоу боӕриномъ . своимъ . Єиковичемь . Дмитромъ . и пришед̑ в домъ архистратига Михаила . рекомыи Выдобичь и созва калоугеръı . и мнискии 54 чинъ Д . и рекъ игоуменоу и всеи братьи 55 . да створѧть 56 мл҃твү ѡ немь . и створиша 57 . да ѿ Ба҃ млс̑ть полоучить . и быс̑ тако и падъ пред̑ архистратигомъ . /л.271/ Михаиломъ . изииде 58 из манастырѧ . въ Е лодьи 59 . видѧ бѣдоу страшьноу и грозноу . и прииде 60 Переӕславлю и стрѣтоша 61 Татаровѣ 62 ѿтоуда же ѣха къ Коуремѣсѣ 63 и видѣ ӕко нѣс̑ в 64 них̑ добра . ѿтоу Ж 65 же нача болми скорбѣти 66 дш҃ею . видѧ бо ѡбладаемы 67 дьӕволомъ 68 . сквѣрнаӕ 69 ихъ . коудѣшьскаӕ блѧденьӕ 70. и Чигизаконова З 71 . мечтаньӕ сквѣрнаӕ 72 его . кровопитьӕ 73 . многыӕ ег̑ волъжбы 74 . приходѧщаӕ 75 цс̑ри 76 и кнѧзи . и велможѣ 77 . слн҃цю И и лоунѣ . и земли . дьӕволоу 78 . и оумр҃шимъ въ 79 адѣ ѡц҃мь ихъ . и дѣдомъ . и мтр҃мь 80 . водѧше ѡколо коста Ж 81 . покланѧтисѧ имъ . ѡ сквѣрнаӕ

Варіанты: 1 Х. П. си. 2 Х. П. скръбити. 3 Х. П. оттоудоу ж. 4 Х. П. пріиде 5 Х. П. съньгоурови. 6 Х. П. діаволъ глаголет. 7 Х. П. твоих. 8 Х. П. приб. и. 9 Х. П. въ тъи. 10 Х. П. познанъ быс. 11 Х. П. избавленъ богомъ быс. 12 Х. П. бѣшеніа и коудешства. 13 Х. П. поклонився. 14 Х. П. обычаю. 15 Х. П. въниде. 16 Х. П. в вежоу его. 17 Х. П. чемоу. 18 Х. П. иже. 19 Х. П. піеши. 20 Х. кобылѣи, П. кобилѣи. 21 Х. П. коумоузь. 22 Х. П. но. 23 Х. П. пію. 24 Х. П. реч. 25 Х. П. татаринъ. 26 Х. П. измолва. 27 Х. П. поклонитися. 28 Х. П. княгыни. 29 Х. П. приб. еи. 30 Х. П. татарскаа. 31 Х. П. вълодимеромъ. 32 Х. П. съ. 33 Х. П. приб. и. 34 Х. П. н(ы)нѣ. 35 Х. П. называет и. 36 Х. П. татарскаа. 3737 П. бѣ отцъ. 38 Х. П. ц(а)ръ. 39 Х. П. опущено. 40 Х. П. соуждалског. 41 Х. П. опущено. 42 Х. П. чернѣговского. 43 Х. П. коустоу. 44 Х. П. съ. 45 Х. П. ѳеодором 46 Послѣ этого въ П. вырванъ листъ. 47 Х. быста. 48 Х. преди. 49 Х. вѣнец. 50 Х. мчнчскыи, и приб. и. 51 Х. мнози. 52 Х. в. 53 Х. д(ь)неи. 54 Х. пороученна. 55 Х. бяху (съ б. юс.). 56 Х. пріиде. 57 Х. срѣте. 58 Х. с(ы)н(о)ве. 59 Х. о бѣдѣ. 60 Х. опущено. 61 Х. болша. 62 Х. опущено. 63 Х. быс. 64 Х. реч. 65 Х. снѣгоу. 66 Х. опущено. 67 Х. въротишас. 68 Х. вѣдомо.

807

Примѣчанія: А Въ концѣ слова соскоблено я (іотир. а): братя. Б Буква ъ передѣлана изъ и (кланялися). В Буква укъ передѣлана изъ о. Г Такъ въ рукописи. Д Буква е (іотир. е) передѣлана изъ и, г изъ х (было ихъ). Е Буквы му надписаны надъ строкой подъ дугой. Ж Такъ въ рукописи. З Надстрочное с приписано, кажется, другою рукой. И Это слово приписано со сноской подъ строкой между двумя точками. І Между е и л видно соскобленное м. К Буква т переправлена позднѣе изъ к (коускоу). Л Буква ц передѣлана изъ н. М Буква ч написана по соскобленному ц; ц написано другими чернилами по стертому мѣсту. Н Передъ оу приписано подъ дугой в (воу). О Буква с передѣлана изъ т. П Между ѣ и д видно соскобленное с; д передѣлано изъ т, о изъ ь (было вѣсть).


прелесть ихъ . се 1 же слыша велми нача скорбѣти 2 . ѿтоуда же 3 приде 4 к Батыеви на Волгоу . хотѧщоу сѧ емоу поклонити . пришедшоу же . Ӕрославлю члв҃коу . Сънъгоуроуви 5 . рекшоу емоу . брат̑ А твои Ӕрославъ кланѧлъсѧ Б . коустоу и тобѣ кланѧтис̑ . и реч̑ емоу дьӕволъ гл҃ть 6 из оустъ ваших̑ 7 . Бъ҃ загради оуста твоӕ . и не слышано боудеть слово твое 8 во тъ 9 час̑ позванъ 10 Батъıемь . избавленъ быс̑ Бм҃ъ 11 . и злого их̑ бѣшениӕ . и күдѣшьства В 12 . и поклонисѧ 13 но ѡбьчаю Г 14 ихъ . и вниде 15 во вежю ѥго Д 16. рекшоу емоу Данило [II, 185] чему Е 17 еси давно не пришелъ . а нынѣ ѡже 18 еси пришелъ . а то добро же . пьеши 19 ли черное молоко . наше питье кобылии 20 коумоузъ 21 . ѡномоу же рекшоу . доселѣ есмь не пилъ . нынѣ 22 же ты велишь пью 23 . ѡн же рче 24 ты оуже нашь же Тотаринъ 25 . пии наше питье ѡн же испивъ . поклонисѧ по ѡбычаю ихъ . изъмолвѧ 26 слова своѧ . реч̑ идоу поклонитьс̑ 27 . великои кнѧгини 28 . Баракъчинови . реч̑ иди шедъ поклонисѧ 29 по ѡбычаю . и присла вина чюмъ и реч̑ не ѡбыкли пити молока . пии вино ѡ злѣе зла . чс̑ть Татарьскаӕ 30 . Данилови Романовичю . кнѧзю бывшоу великоу .

808

ѡбладавшоу Роускою землею . Кыевомъ и Володимеромъ 31 . и Галичемь . со 32 братомь си 33 инѣми странами . ньнѣ Ж 34 сѣдить . на колѣноу . и холопомъ называетьс̑ З 35 . и дани хотѧть . живота не чаеть . и грозы приходѧть . ѡ злаѧ чс̑ть Татарьскаӕ 36 . егож̑ ѡц҃ь 37 бѣ 37 цс̑рь 38 в Роускои земли . иже покори Половецькоую землю . и воева на 39 иные страны всѣ . сн҃ъ того не приѧ . чс̑ти . то иныи кто можеть . приӕти . злобѣ бо ихъ и льсти нѣс̑ конца . Ӕрослава великого кн҃ѧзѧ И Соу/л.271об./ждальског̑ 40 и 41 зелиемь І оумориша Михаила кнѧзѧ Черниговьского 42 не поклонившоусѧ коустоу К 43 . со 44 своимъ боӕриномъ Федоромъ 45. ножемь 46 заклана быс̑ста Ж 47 . еже предѣ 48 сказахомъ . кланѧние ихъ . еже вѣнѣць Л 49 приӕста . мчн҃ццы М 50 . инии мнозии 51 кнѧзи избьени быша и боӕре . бывшоу же кнѧзю оу Н 52 них̑ дн҃ии 53 . к҃ . и . е҃ . ѿпоущенъ быс̑ и пороучена 54 быс̑ землѧ его емоу иже бѣахоу 55 с нимь . и приде 56 в землю свою О . и срете 57 его братъ и сн҃ви 58 его . и быс̑ плачь . ѡ бидѣ 59 его и 60 болшаӕ 61 же 62 бѣ 63 рад̑сть . ѡ здравьи его . Тое же зимъı Кондратъ . присла посолъ . по Василка . река 64 поидемь на Ӕтвѧзѣ . падшоу снегоу 65 и сереноу . не могоша ити и 66 воротишасѧ 67 . на Ноурѣ . быс̑ же вѣдомо П 68

Варіанты: 1 Х. всѣм. 2 Х. с. 3 Х. опущено. 4 Х. вицкаго. 5 Х. дъщеръ мою. 6 Х. оу. 7 Х. татарех. 8 Х. дъщеръ. 9 Х. кѵрилъ. 10 Х. приб. бѣ. 11 Х. роуское. 12 Х. опущено. 13 Х. словы. 14 Х. многыми. 15 Х. оувещеваа. 16 Х. проведоу. 17 Х. грекы. 18 Х сътворит данилъ. 19 Х. съ. 20 Х. премениши. 21 Х. дъщеръ. 22 Х. хрстіанъ есмъ. 23 Х. приб. и. 24 Х. дъщеръ. 25 Х. сын. 26 Х. бояры. 27 Х. въдасть. 28 Х. руци (съ б. юс.) его. 29 Х. приб. оу. 30 Х. сътвори. 31 Х. въротися.

809

Примѣчанія : А Здѣсь видно соскобленное м. Б Буква и приписана подъ дугою надъ с. В Первое а передѣлано изъ о. Г Буква о передѣлана изъ и, въ концѣ слова стерто ть. Д Буква я передѣлана изъ ь. Е Буква ъı приписана надъ строкой (грькъı). Ж Надъ в видна дуга. З Въ концѣ слова видно соскобленное я.


странамъ приход̑ А его . всимъ 1 ис Б 2 Татаръ . ӕко Бъ҃ спс҃лъ есть 3 его ❙ Въ тож̑ лѣто присла король Оугорьскыи . вицькаго 4 река . поими дщерь ми 5 за сн҃а своего Лва . боӕше бо сѧ его . ӕко былъ бѣ в 6 Татарѣхъ В 7 . побѣдою побѣди Ростислава . и Оугры его . помыслив же си с братомъ . гл҃оу его не оуӕ вѣръı . древле бо того . измѣнилъ бѣ . ѡбѣщавъ дати дщерь 8 свою . Коурилъ 9 бо 10 митрополитъ . идѧше посланъ . Даниломъ. и Василкомъ . на поставление . митрополье Роускои 11 . бывшоу же 12 емоу оу королѧ . оубѣди и . король словесы 13 многими 14 дары оувѣщова 15 ӕко проведоу Г 16 тӕ Д оу Грькъı Е 17 с великою чс̑тью . аще створить 18 со 19 мною миръ ѡнъ же реч̑ клѧтвою клени мис̑ аще не премѣниши 20 слова своег̑ . азъ шедъ приведоу и . пришедъ же митропл̑итъ . и реч̑ емоу . хотение твое оу тебе есть поими дщерь 21 его сн҃оу си женѣ Василкови рекшоу . иди к немоу . ӕко крс̑тьӕнъ есть 22 . ѿтоуда же Данилъ поиде . поемь сн҃а своег̑ Лва Ж . и митрополита 23 . иде к королеви . и во Изволинъ . и поӕ дщерь 24 его сн҃оу 25 си женѣ и ѿдасть емоу ӕтыӕ боѧры З 26 . еже Бъ҃ вдасть 27 в роуцѣ ег̑ 28 . ѡдолѣвшоу емоу с братом̑ 29 . Ӕрославлѧ . и створи 30 с нимь миръ . и воротисѧ 31 в землю свою .

      ШрифтПопередня     Зміст     Наступна


Етимологія та історія української мови:

Датчанин:   В основі української назви датчани лежить долучення староукраїнської книжності до європейського контексту, до грецькомовної і латинськомовної науки. Саме із західних джерел прийшла -т- основи. І коли наші сучасники вживають назв датський, датчанин, то, навіть не здогадуючись, ступають по слідах, прокладених півтисячоліття тому предками, які перебували у великій європейській культурній спільноті. . . . ) 


Якщо помітили помилку набору на цiй сторiнцi, видiлiть ціле слово мишкою та натисніть Ctrl+Enter.

Iзборник. Історія України IX-XVIII ст.