Уклінно просимо заповнити Опитування про фемінативи  


Попередня             Головна             Наступна

БІБЛІОГРАФІЯАбрамович Д. Києво-Печерський Патерик (Вступ. текст, примітки). — Київ, 1931.

Акти села Одрехова. — Київ, 1976.

Александрович В. Львівські малярі кінця XVI століття. — Львів, 1998.

Александрович В. Мистецтво Галицько-Волинського князівства. — Львів, 1999.

Антонович В. Українські міста // Розвідки про міста і міщанство на Україні-Руси в XV — XVIII вв. — Львів, 1904. — Ч. 2.

Антонович M. Musica sacra: Зб. статей з історії укр. церков, музики. — Львів, 1997.

Апокрифи і легенди з українських рукописів: Апокрифи старозавітні / Вид. І. Франка // Пам’ятки українсько-руської мови і літератури. — Львів, 1896. — Т. 1.

Артюх Л. Ф. Українська народна кулінарія (істор.-етногр. дослід.). — Київ, 1977.

Архангельский А. С. Очерки из истории западнорусской литературы XVI — XVII вв. — Москва, 1888.

Балушок В. Світ середньовіччя в обрядовості українських цехових ремісників. — Київ, 1993.

Батюк Л. І. Назви одягу в "Актовій книзі Житомирського міського уряду кінця XVI ст." // Питання історії української мови. — Київ, 1970.

Бевзо О. Львівський літопис, Острозький літописець. — Київ, 1971.

Берестейська унія (1596 — 1996): Ст. й матеріали // Ін-т релігієзнавства — філія Львів. музею історії релігії, Львів. відділення Ін-ту укр. археографії та джерелознав. ім. М.Грушевського НАНУ / Ред. О.Жданова. — Львів, 1996.

Беринда Памво. Лексикон славенороський і імен толкованіє. — Київ, 1627.

Білецький О. Зібр. праць: У 5 т. — Київ, 1965. — Т.1.

Білецький П. Український портретний живопис XVII — XVIII ст.: Пробл. становлення і розвитку. — Київ, 1969; видання російською мовою: Белецкий П. Украинская портретная живопись XVII — XVIII вв. — Ленинград, 1981.

Білодід І. К. Києво-Могилянська академія і розвиток східнослов’янських літературних мов у XVII — XVIII ст. — Київ, 1973.

Боплан Гійом Левассер де. Опис України. — Київ, 1990.

Боплан і Україна: Зб. наук. праць. — Львів, 1998.

Боянівська М. Переписувачі книжок як культурні діячі України. — Львів, 1994.

Будовниц И.У. Словарь русской, украинской, белорусской письменности и литературы до XVIII в. — Москва, 1962.

Булаховський Д. А. Вибрані праці: У 5 т. — Київ, 1977. — Т. 2.

Вишенський Іван. Твори. — Київ, 1959.

Вишенський Іван. Твори: Пер. з книж. укр. мови В.Шевчука. — Київ, 1986.

Владимиров П. Доктор Франциск Скорина: Его переводы, печатные издания и язык. — Санкт-Петербург, 1888.

Возняк М. Історія української літератури. — Львів, 1921, 1924. — Т.2 — 3.

Возняк М. Письменницька діяльність Івана Борецького на Волині і у Львові. — Львів, 1954.

Герасимова-Персидська Н. Хоровий концерт на Україні в XVII — XVIII ст. — Київ, 1978.

Гнатюк О. До переоцінки літературного процесу XV — XVIII ст. // Європейське відродження та українська література XIV — XVIII ст. — Київ, 1993.

Голенищев-Кутузов И. Н. Гуманизм у восточных славян: Украйна и Белоруссия. — Москва, 1963.

Голенищев-Кутузов И. Н. Итальянское Возрождение и славянские литературы XV — XVI веков. — Москва, 1963.

Голобуцкий В. А. Запорожское казачество. — Киев, 1957.

Голубев С. Киевский митрополит Петр Могила и его сподвижники. — Киев, 1883; 1898. — Т. 1, 2.

Горський В. С. Історія української філософії. Курс лекцій. — Київ, 1996.

Грица С. Мелос української народної епіки. — Київ, 1979.

Грінченко М. Історія української музики. — Київ, 1922; 2-ге вид.: Нью-Йорк, 1961.

Грушевський M. Духовна Україна. Зб. творів. — Київ, 1994.

Грушевський М. Історія України-Руси: В 11 т., 12 кн. — Київ, 1992. — Т. 2-6.

Грушевський М. Історія української літератури. — Київ, 1993. — Т.5; Київ, 1995. — Т.6.

Гусева А. А. Взаимосвязи украинских типографий конца XVI — первой половины XVII вв.: Пробл. миграции типограф. материалов // Федоров. чтения, 1973. — Москва, 1976.

Ґрачотті С. Українська культура XVII ст. і Європа // Україна XVII ст. між Заходом і Сходом Європи: Матеріали 1-го укр.-італ. симпозіуму, 13 — 16 вересня 1994 р. — Київ; Венеція, 1996.

Дашкевич Я. Р. Вірменське друкарство на Україні: До 350-річчя виходу в світ першої вірмен. друк. книги на Україні // Укр. іст. журн. — 1966. — № 12.

Деже Л. Украинская лексика середини XVI века: Няговские поучения (словарь и анализ). — Дебрецен, 1985.

Дзюба Е. Просвещение на Украине и его роль в укреплении связей украинского народа c pycским и белорусским: вторая пол. XVI — первая пол. XVII в. — Киев, 1987.

Дмитриев М. Православие и реформация. — Москва, 1990.

Документи Берестейської унії. — Львів, 1996.

Драган М. Українська декоративна різьба. — Київ, 1970.

Дрогобицькі храми Воздвиження та Святого Юра у дослідженнях (Перші читання). — Дрогобич, 1998.

Етнографія України / Ред. С.А.Макарчук. — Київ, 1994.

Європейське Відродження та українська література XIV — XVIII ст. — Київ, 1993.

Жолтовський М. Монументальний живопис на Україні XVII — XVIII ст. — Київ, 1988.

Жолтовський П. М. Український живопис XVII — XVIII ст. — Київ, 1978.

Жолтовський П. М. Художнє лиття на Україні. — Київ, 1973.

Жуковський А. Петро Могила й питання єдности церков. — Київ, 1997.

Загальні назви одягу в писемних пам’ятках української мови // Українська лексика в історичному та ареальному аспектах. — Київ, 1991.

Запаско Я. П. Мистецтво книги на Україні в XVI — XVIII ст. — Львів, 1971.

Запаско Я. П. Мистецька спадщина Івана Федорова. — Львів, 1974.

Запаско Я. П. Мистецькі рукописні пам’ятки України. — Львів, 1997.

Запаско Я. П. Пам’ятки книжкового мистецтва: Укр. рукоп. книга. — Львів, 1995.

Запаско Я. П., Ісаєвич Я. Д. Каталог стародруків, виданих на Україні. — Львів, 1981. — Кн. 1 (1574 — 1700).

Зернова А. С. Начало книгопечатания в Москве и на Украине. — Москва, 1947.

Зернова А. С. Первопечатник Петр Тимофеев Мстиславец // Книга: Исслед. и материалы. — Москва, 1964. — Сб. 9.

Золтан А. Из истории русской лексики. — Будапешт, 1987.

Іваницький А. Українська народна музична творчість. — Київ, 1990.

Іванов В. Навчання церковного співу в Україні в IX — XVII ст. — Київ, 1997.

Иваньо И. Очерк развития эстетической мысли Украины. — Москва, 1981.

Исаевич Я. Круг читательских интересов городского населения Украины в XVI — XVII вв. // Федоров. чтения, 1976. — Москва, 1978.

Исаевич Я. Преемники первопечатника. — Москва, 1981.

Исаевич Я. Д. Новые материалы об украинских и белорусских книгопечатниках первой половины XVII в. // Книга: Исслед. и материалы. — Москва, 1977. — Сб. 34.

Ісаєвич Я. Братства та їх роль в розвитку української культури XVI — XVIII ст. — Київ, 1966.

Ісаєвич Я. Галицько-Волинська держава. — Львів, 1999.

Ісаєвич Я. Джерела з історії української культури епохи феодалізму. — Київ, 1972.

Ісаєвич Я. Літературна спадщина Івана Федорова. — Львів, 1989.

Ісаєвич Я. Першодрукар Іван Федоров і виникнення друкарства на Україні. — Львів, 1975; 2-ге вид.: Львів, 1983.

Ісаєвич Я. Україна давня і нова. — Львів, 1996.

Ісіченко Ю. А. Києво-Печерський патерик у літературному процесі кінця XVI — початку XVIII ст. на Україні. — Київ, 1990.

Історичний контекст укладення Берестейської унії і перше поунійне покоління / Ред. Б. Ґудзяк, співред. О.Турій. — Львів, 1995.

Історія українського мистецтва: У 6 т. — Київ, 1968. — Т. 1, 2.

Історія української літератури: У 8 т. — Київ, 1967. — Т. 1.

Історія української музики: У 6 т. — Київ, 1989. — Т. 1.

Історія Української РСР. — Т. 1, кн. 2. — Київ, 1979.

Киселев Н. П. Греческая печать на Украине в XVI веке // Книга: Исслед. и материалы. — Москва, 1962. — Сб. 7.

Книга і друкарство на Україні. — Київ, 1965.

Ковальський М. П. Джерела про початковий етап друкарства на Україні. — Дніпропетровськ, 1972.

Козицький П. Спів і музика в Київській академії за 300 років її існування. — Київ, 1971.

Колодний А. М. Релігійна духовність українців: вияви, постаті, стан. — Львів, 1996.

Коляда Г. И. Балабановские друкарки // Книга й графика. — Москва, 1972.

Конрад Н. И. Запад и Восток. — Москва, 1972.

Копержинський К. Острозька друкарня в Острозі та в Дермані після Берестейської унії (1596 р.), її видання та діячі // Бібліол. вісті. — 1924. — № 1/3.

Копержинський К. Український письменник XVI ст. Василь Суразький // Наук. зб. ВУАН за рік 1926. — Київ, 1926.

Корній А. Історія української музики. — Київ; Харків; Нью-Йорк, 1996. — Ч. 1.

Костомаров Н. Н. Исторические произведения. Автобиография. — Киев, 1989.

Котляр М. Ф. Галицько-Волинська Русь. — Київ, 1998.

Кочан Н. Флорентійська унія і Київська митрополія. До проблеми розвитку і втілення ідеї унії церков // Знаки часу: До пробл. порозуміння між церквами. — Київ, 1999.

Кравців Б. Ренесанс і гуманізм на Україні // Сучасність. — 1974. — № 9.

Кралюк П. Особливості вияву національної свідомості в українській суспільній думці XVI — першої половини XVII ст. — Луцьк, 1996.

Крижанівський О. П., Плохій С. М. Історія церкви та релігійної думки в Україні. — Київ, 1994. — Кн. 3.

Кримський А. Ю., Шахматов О. О. Нариси з історії української мови. — Київ, 1924.

Крип’якевич І. Галицько-Волинське князівство. Вид. 2-ге. — Львів, 1999.

Крип’якевич І. З історії книги у Львові: Рукоп. книга до полов. XVI ст. // Укр. книга. — 1937. — № 1.

Криса Б. Пересотворення світу: Укр. поезія XVII — XVIII ст. — Львів, 1997.

Крыловский А. Львовское Ставропигиальное братство: Опыт церков.-ист. исслед. — Киев, 1904.

Культура і побут населення України. — Київ, 1993.

Культура українського народу: Навч. посіб. / В.М. Русанівський, Г.Д. Вервес та ін. — Київ, 1994.

Линниченко І. Суспільні верстви Галицької Русі XIV — XV в. — Львів, 1899.

Літопис руський за Іпатським списком. Перекл. Л.Махновець. — Київ, 1988.

Логвин Г. Н. З глибин: Давня книж. мініатюра XI — XVIII ст. — Київ, 1974.

Логвин Г. Н. Украинское искусство XI — XVIII вв. — Москва, 1963.

Лотоцький О. Українські джерела церковного права. — Варшава, 1931. — Т.5.

Любащенко В. І. Історія протестантизму в Україні. — Київ, 1996.

Макаренко М. Орнаментація української книжки XVI — XVIII ст. // Українська книга XVI-XVII-XVIII ст. — Київ, 1926.

Максименко Ф. П. Кириличні стародруки українських друкарень, що зберігаються у львівських збірках. — Львів, 1975.

Малышевский И. И. Александрийский патриарх Мелетий Пигас и его участие в делах русской церкви. — Киев, 1872. — Т. 2.

Марченко М. І. Історія української культури. З найдавніших часів до серед. XVII ст. — Київ, 1961.

Маслов С. Друкарство на Україні в XVI — XVIII ст. // Бібліол. вісті. — 1924. — № 1/3.

Маслов С. И. Кирилл Транквилион Ставровецкий и его литературная деятельность. — Киев, 1984.

Матейко К. І. Український народний одяг. — Київ, 1977.

Маценко П. Конспект історії української церковної музики. — Вінніпеґ, 1973.

Маценко П. Нариси до історії української церковної музики. — Вінніпеґ, 1968.

Мацюк О. Я. Папір та філіграні на українських землях. — Київ, 1974.

Мацюк О. Я. Історія українського паперу. — Київ, 1994.

Мицько І. З. Острозька слов’яно-греко-латинська академія (1576 — 1636). — Київ, 1990.

Мишанич О. Крізь віки: Літ.-крит. та іст. статті й дослід. — Київ, 1996.

Міляєва Л. С. Стінопис Потелича. — Київ, 1969.

Назарко І. Київські і галицькі митрополити. — Рим, 1962.

Наливайко Д. С. Искусство: направления, течения, стили. — Киев, 1982.

Наливайко Д. С. Очима Заходу. Рецепція України в Західній Європі XI — XVIII ст. — Київ, 1998.

Наливайко Д. С. Спільність і своєрідність: укр. літ. в контексті європ. літератур. процесу. — Київ, 1988.

Немировский Е. Л. Начало книгопечатания на Украине: Иван Федоров. — Москва, 1974.

Немировский Е. Л. Начало славянского книгопечатания. — Москва, 1971.

Немировский Е. Л. Франциск Скорина. Жизнь и деятельность белорус. просвет. — Минск, 1990.

Німчук В.В. Мовознавство на Україні в XIV-XVII ст. — Київ, 1985.

Німчук В. В. Староукраїнська лексикографія в її зв’язках з російською та білоруською. — Київ, 1980.

Нічик В. М., Литвинов В.Д., Стратій Я.М. Гуманістичні і реформаційні ідеї на Україні. — Київ, 1990.

Нічик В. М. Петро Могила в духовній історії України. — Київ, 1997.

Нудьга Г. А. На літературних шляхах (дослід., пошуки, знах.). — Київ, 1990.

Овсійчук В. А. Українське малярство X — XVIII ст.: Пробл. кольору. — Львів, 1996.

Овсійчук В. А. Українське мистецтво XIV — першої половини XVII століття. — Київ, 1985.

Огієнко І. Історія українського друкарства. — Львів, 1925. Передрук: Київ, 1994.

Огієнко І. Українська літературна мова XVI-го ст. і Крехівський Апостол 1560-х рр.: У 2 т. — Варшава, 1930.

Огієнко І. Українська церква. — Прага, 1942. — Т. 1.

Острозька академія XVI — XVII ст.: Енцикл. вид. — Острог, 1997.

Очерки русской культуры XVI века. — Москва, 1977. — Ч. 1/2.

Очерки русской культуры XVII века. — Москва, 1979. — Ч. 1/2.

[Павел Алеппский]. Путешествие антиохийского патриарха Макария в Россию в половине XVII века. — Москва, 1896. — Вып.1.

Павлюк С.П. Народна агротехніка українців Карпат другої половини XIX — початку XX ст. — Київ, 1986.

Пам’ятки братських шкіл на Україні. — Київ, 1988.

Памятники градостроительства и архитектуры Украинской CCР. — Киев, 1983, 1985. — Т. 1, 2, 3.

Паславський І. Берестейська унія і українська християнська традиція. — Львів, 1997.

Пахльовська О. Культура та ідеологія України у XVII ст. // Україна XVII ст. між Заходом і Сходом Європи. — Київ; Венеція, 1996.

Пашуто В. Т. Очерки по истории Галицко-Волынской Руси. — Москва, 1950.

Пашуто В. Т., Флоря Б. Н., Хорошкевич А. Л. Древнерусское наследие и исторические судьбы восточного славянства. — Москва, 1982.

Пелешенко Ю. В. Розвиток української агіографічної та ораторської прози кінця XIV — початку XVI ст. — Київ, 1990.

Перетц В. Н. Исследования и материалы по истории старинной украинской литературы XVI — XVIII вв. — Москва; Ленинград, 1962.

Першодрукар Іван Федоров та його послідовники на Україні (XVI — перша полов. XVII ст.): Зб. док. — Київ, 1975.

Петренко М. З. Українське золотарство XVI- XVIII ст. — Київ, 1970.

Пилявець А. Гуманістичні тенденції в поглядах на людину й суспільство Кирила-Транквіліона Ставровецького // Європейське відродження та українська література XIV — XVIII ст. — Київ, 1993.

Плохий С. Н. Папство и Украйна (Политика Римской курии на украинских землях в XVI — XVII вв.) — Киев, 1989.

Попович М. Нарис історії культури України. — Київ, 1998.

Проблеми людини в українській філософії XVI — XVIII ст. — Львів, 1998.

Prosphonema... — Просфонема: Істор. та філолог. розвід. // Україна: Культ. спад., нац. свідомість, державність: Зб. наук. праць. — Львів, 1998. — Вип.5.

Робинсон А. Н. Борьба идей в русской литературе XVII в. — Москва, 1974.

Рогов А. И. Фрески Лаврова // Византия. Южные славяне и Древняя Русь. Западная Европа. — Москва, 1973. — С. 339 — 351.

Розов В. Українські грамоти. — Київ, 1928. — Т.1: XIV і перша половина XV в.

Розов М. М. Маловідомі джерела з історії української мови: Рукоп. греко-україн. капітулу м.Перемишля // Питання української мови. — Київ, 1970.

Рожко В. Православні монастирі Волині. — Луцьк, 1997.

Сас П. М. Політична культура українського суспільства (кінець XVI — перша полов. XVII ст.). — Київ, 1998.

Сас П. М. Феодальные города Украины в конце XV — 60-х годах XVI в. — Киев, 1989.

Свєнціцька В. І., Сидор О. Ф. Спадщина віків. Укр. малярство XIV — XVIII ст. у музейних колекціях Львова. — Львів, 1990.

Свєнціцький І. С. Нариси з історії української мови. — Львів, 1920.

Свєнціцький І. С. Початки книгопечатання на землях України. — Жовква, 1924.

Свєшніков І. K. Битва під Берестечком. — Львів, 1993.

Сводный каталог славяно-русских рукописных книг, хранящихся в СССР. XI — XIII вв. — Москва, 1984 (факсимільна репродукція: Ленинград; Москва, 1988).

Сеник С. Передумови Берестейської унії // Знаки часу: До проблеми порозуміння між церквами. — Київ, 1999.

Сивокінь Г. М. Давні українські поетики. — Харків, 1960.

Скотарське Учительне Євангеліє — український гоміліар 1588 р. / Текст рукопису підготував і видав Мігай Кочіш. Передм. В.Німчука. — Самбатгей, 1997.

Словарь книжников и книжности Древней Руси. XI — первая половина XIV а — Ленинград, 1984. — Вып.1; Вторая половина XIV — XVI вв. — Ленинград, 1988. — Вып. 2, ч. 1 — 2.

Словник староукраїнської мови XIV — XV ст. — Київ, 1977 — 1978. — Т. 1 — 2.

Словник української мови XVI — першої пол. XVII ст. — Львів, 1994 — 1998. — Вип. 1 — 5.

Смолій В. А., Гуржій О.І. Становлення української феодальної державності // Укр. іст. журн. — 1990. — № 10.

Спаський І. Г. Дукати і дукачі України. — Київ, 1970.

Сперанский М. Из истории отреченных книг. IV. Аристотелевы врата или Тайная тайных // Памятники древней письменности и искусства. — Санкт-Петербург, 1908.

Срібний Ф. Студії над організацією Львівської Ставропігії // ЗНТШ. — 1912. — Т. 111.

Стамеров К. К. Нариси з історії костюмів: У 2 ч. — Київ, 1978. — Ч. 1.

Старовойт О. Стефан Зизаній. — Львів, 1996.

Степаненко М. Клавір в історії музичної культури України XVI — XVIII ст. // Укр. муз. спадщина. — Київ, 1989. — Вип. 1. — С. 17 — 45.

Степовик Д. В. Українсько-болгарські мистецькі зв’язки. — Київ, 1975.

Студинський К. "Адельфотес". Граматика, видана у Львові в 1591 р. // ЗНТШ. — 1895. — Т. 7.

Східнослов’янські граматики XVI — XVII ст.: Матеріали симп. — Київ, 1982.

Титов Хв. Матеріали для історії книжної справи на Україні в XVI — XVIII вв.: Всезбірка передмов до укр. стародруків. — Київ, 1924.

Толочко П. П. Древний Киев. — Киев, 1983.

Толочко П. Київська Русь. — Київ, 1996.

Торгівля на Україні XIV — середина XVII ст.: Волинь і Наддніпрянщина: Актові джерела. — Київ, 1990.

Українська книга: XVI — XVII — XVIII ст. — Київ, 1926.

Украинские книги кирилловской печати XVI-XVIII вв.: Каталог. — Москва, 1977.

Українська козацька держава: витоки і шляхи історичного розвитку. — Київ, 1991.

Українська література XIV — XVI ст. // Бібліотека української літератури. — Київ, 1988.

Українська поезія XVII ст. (перша пол.) / Упоряд. В.Яременко. — Київ, 1988.

Українська поезія. Кінець XVI — початок XVII ст. / Упоряд. В.П.Колосова, В.І.Крекотень. — Київ, 1978.

Українське народознавство / Заг. ред. С.П.Павлюк, Г.Й.Горинь, Р.Ф.Кирчів. — Львів, 1994.

Український драматичний театр. — Київ, 1967. — Т. 1.

Українські гуманісти епохи Відродження. — Київ, 1995. — Ч. 1 — 2.

Українські письменники. Біобібліогр. слов. — Київ, 1960. — Т.1. Уклав Лев Махновець.

Ульяновський В. І. Історія церкви та релігійної думки в Україні: Середина XV — кінець XVI ст. — Київ, 1994. — Кн.2.

Успенский Н. Древнерусское певческое искусство. — Москва, 1971.

Ушкалов А. Світ українського бароко. — Харків, 1994.

Феномен Петра Могили: Біогр., діяльність, позиція / Відп. ред. В. Климов. — Київ, 1996.

Философская мысль в Киеве. — Киев, 1982.

Філософія Відродження на Україні. — Київ, 1990.

Формування козацького стану в Україні (друга половина XV — середина XVII ст.). — Київ, 1997.

Франко І. Іван Вишенський і єго твори. — Львів, 1895. Передрук: Зібр. тв.: У 50 т. — Київ, 1984. — Т. 30.

Франко І. Нарис історії українсько-руської літератури до 1890 р. — Львів, 1910. Передрук: Зібр. тв.: У 50 т. — Київ, 1984. — Т. 41.

Францыск Скарына. Зборнік дакументаў і матэрыялоў / Уклад. В.І.Дарашкевіч. — Мінск, 1988.

Францыск Скарына і яго час. Энцыклапедычны даведнік. — Мінск, 1988.

Харлампович К. Малороссийское влияние на великорусскую церковную жизнь. — Казань, 1914. — Т.1.

Цалай-Якименко О. "Повість о пінії мусикійськом" — видатна пам’ятка вітчизняної музично-естетичної думки (середина XVII ст.). // Укр. музикознав. — Київ, 1975. — Вип. 11. — С. 51 — 71.

Цалай-Якименко О. Київська школа музики в її міжслов’янських та загальноєвропейських зв’язках // Роль Києво-Могилянської академії в культурному єднанні слов’янських народів. — Київ, 1988. — С. 144 — 151.

Цалай-Якименко О., Ясіновський Ю. Музичне мистецтво давнього Острога // Острозька давнина. — Львів, 1995. — Вип. 1. — С. 74 — 89.

Черноиваненко Е. М. Литературный процесс в историко-культурном контексте. — Одесса, 1997.

400 лет русского книгопечатания. — Москва, 1964. — Кн.1.

Шевальє П. Історія війни козаків проти Польщі. — Київ, 1960.

Шреєр-Ткаченко О. Історія української музики. — Київ, 1980. — Ч. 1.

Щапов Я. Н. Восточнославянские и южнославянские рукописные книги в собраниях Польской Народной Республики. — Москва, 1976. — Вып.1/2.

Юбилейное издание в память 300-летия основания Львовского Ставропигийского братства. — Львов, 1886. — Т.1.

Яворницький Д. І. Історія запорозьких козаків. — Львів, 1990. — Т. 1.

Яворский Ю. А. Пропавшая западно-русская книга "Диалог о смерти" 1629 г. // ИОРЯС. — 1911. — № 4; 1912. — № 1. Отд. отт. — Санкт-Петербург, 1912.

Яковенко Н. М. Несподіванки української історії, викладеної по-латині (до перечитання "Camoenae Borysthenides" Йоана Домбровського // Діалог культур: Матеріали Перших наук. читань пам’яті Дмитра Чижевського. — Київ, 1996.

Яковенко Н. М. Українська шляхта з кінця XIV до середини XVII ст. (Волинь і Центральна Україна). — Київ, 1993.

Яковенко Н. Нарис історії України. З найдавніших часів до кінця XVIII століття. — Київ, 1997.

Яременко П. К. Герасим Смотрицький // Рад. літературознав. — 1960. — № 5.

Ясіновський А. Про венеціансько-Острозькі культурні контакти: "Синтагматіон" Гавриїла Севера // Україна XVII ст. між Заходом і Сходом Європи. — Київ; Венеція, 1996.

Ясіновський Ю. З історії музики західноукраїнських земель XVI — XVII ст. // Укр. музикознав. — Київ, 1986. — Вип. 21. — С. 107 — 116.

Ясіновський Ю. П. Українська гимнографія в європейському контексті // Українське бароко та європейський контекст. — Київ, 1991. — С. 219 — 224.

Ясіновський Ю. Українські та білоруські нотолінійні Ірмолої 16 — 18 століть: Каталог і кодико-палеогр. дослідження. — Львів, 1996.
Antonowycz M. Ukranische geistliche Musik. — Munchen, 1990.

Bardach J. Studia z ustroju i prawa Wielkiego Księstwa Litewskiego. — Warszawa, 1970.

Bartkiewicz M. Polski ubiór do 1864 roku. — Wrocław, 1979.

Blažejovskyj D. Bizantine Kyivan rite students in pontifical colleges and seminaries, universities and institutes of Central and Western Europe (1576 — 1583). — Rome, 1984.

Bendza M. Prawosławna Diecezja Przemyska w latach 1596 — 1681. — Warszawa, 1982.

Bodniak S. Andrzej Maczuski i Jan Szczęsny Herbut // Pamiętnik Literacki. — 1934. — N 31.

Chojecka E. Sztuka średniowieczna Rusi Kijowskiej i jej związki z Polsk XI — XV w // Ukraina. Teraźniejszość i przeszłość. — Kraków, 1970.

Chybińki A. Ziemia Czerwieńska w polskiej kulturze muzycznej XVI wieku // Ziemia Czerwieńska. — Lwów, 1936. — R. 2, z. l, 2 (також окрема відбитка).

Chynczewska-Hennel T. Świadomość narodowa szlachty ukraińskiej i kozaczyzny od schyłku XVI do połowy XVII w. — Warszawa, 1985.

Czech M. Świadomość historyczna Ukraińców pierwszej potowy XVII w. w świetle ówczesnej literatury polemicznej // Slavia Orientalis. — 1989. — T.38, N 3/4.

Czerniatowicz J. Książka grecka średniowieczna i renesansowa. — Wrocław, 1976.

Dziegielewski J. O tolerancje dla zdominowanych. — Warszawa, 1986.

Frick D. A. Meletij Smotryc’kyj and the Ruthenian Language Question // HUS. — 1985. — Vol. 9. — N 1/2.

Goldblatt H. On the Language Beliefs of Ivan Vyshens’kyi and the Counter-Reformation // HUS. — 1991. — Vol.l, 15, N 1/2.

Goldblatt H. Orthography and Orthodoxy. Konstantin Kostenečski’s Treatise on the Letters. — Firenze, 1987.

Grabowicz G. Toward a History of Ukrainian Literaturę. — Cambridge (Mass.), 1981.

Gudziak B. Crisis and Reform. The Kyivan Metropolitanate, the Patriarchate of Constantinople and the Genesis of the Union of Brest — Cambridge, 1998.

Historia kultury materialnej Polski w zarysie. T. 2: od XIII do XVI wieku; T. 3: od XV do polowy XVII wieku. — Wrocław, 1978.

Historia nauki polskiej. — N.1. Wrocław; Warszawa; Kraków, 1990.

Isaievych Ia. Greek Culture in the Ukraine in the Sixteenth and Seventeenth Centuries // Modern Greek Studies Yerbook. — Minneapolis, 1990.

Issajewytsch J. Der Buchdruck und die Entwicklung der Literatursprachen in der Ukraine (16. — 1. Hälfte der 17. Jh.) // Zeitschrift für Slawistik. — 1991. — Vol.36, N 1.

Janów f. O niezwykłej popularności dział C.-Tr.Stawrowieckiego na Rusi w XVII w. i ich przeróbka na Zakarpaciu // Sprawozdania z czynności i posiedzień Polskiej Akademii Umiejętności. — 1951. — T.52, N 10.

Jobert A. De Luter a Mohila. — Paris, 1974.

Kawecka-Gryczowa A. Tragedia ruska // Pamiętnik Teatralny. — 1973.

Kempa T. Konstanty Wasyl Ostrogski (ok. 1524/1525 — 1608) wojewoda kijowski i marszałek ziemi wołyńskiej. — Toruń, 1997.

Kloczowski J. Zakony męskie w Polsce w XVI — XVIII wieku // Kościół w Polsce: T.2. Wieki XVI — XVIII. — Kraków, 1970.

Kultura Polski średniowiecznej: XIV — XV w./ Red. B.Geremek. — Warszawa, 1997.

Lev Krevza’s. Obrona jedności cerkiewnej and Zaxarija Kopystenskyj’s Palinodia. — Cambridge, Mass., 1987 (HLEUL: Texts. Vol.3).

Lipiński W. Z dziejów Ukrainy. — Kijów, 1912.

Łoziński W. Patrycjat i mieszczaństwo lwowskie w XVI — XVII wieku. — Lwów, 1892.

Łoziński W. Prawem i lewem. — Lwów, 1903.

Martel A. La langue polonaise dans les pays Ruthenes: Ukraine et Russie Blanche, 1569 — 1667, Traveaux et mémoires de l’université de Lilie, N.S., Droit et lettres, 20. — Lilles, 1938.

Medlin W. K., Patrinellis Ch.S. Renaissance influences and religious reforms in Russia. Western and post-Byzantine impacts on culture and education (16th — 17th centuries). — Geneve, 1971.

Millenium of Christianity in Ukrainę 988 — 1988 / Ed. O.W. Gerus and A. Baran. — Winnipeg, 1989.

Mironowicz A. Podlaskie ośrodki i organizacje prawosławne w XVI i XVII wieku. — Białystok, 1991.

The Old Rus’ Kievan and Galician-Vilhynian Chronicles: the Ostroz’kyj (Xlebnikov) and Četvertyns’kyj (Pogodin) codices. With an introd. by O.Pritsak. — Cambridge, Mass., 1990 (HLEUL: Texts. Vol. 18).

Pritsak O. Kiev and All of Rus’: The Fate of a Sacral Idea // HUS. — 1986. — Vol.10.

Prosnak J. Polihymnia ucząca. Wychowanie muzyczne w Polsce od średniowiecza do dni dzisiejszych. — Warszawa, 1976.

Radyszewski R. Polskojęzyczna poezja ukraińska od końca XVI do początku XVIII wieku. Cz.1 (Monografia); Cz.2 (Roksolański Parnas. Antologia). — Kraków, 1996, 1998.

Różycki E. Z dziejów książki we Lwowie w XVII wieku. Studia nad introligatorstwem i handlem książką. — Katowice, 1991.

Schramm G. Der polnische Adel und die Reformation. — Wiesbaden, 1965.

Shevelov G. Historical Phonology of Ukrainian Language, 1979.

Senyk S. A History of the Church in Ukrainę. — Roma, 1993 (Orientalia Chistiana Analecta, 243).

Ševčenko I. The many Worlds of Peter Mohyla // HUS. — 1984. — Vol.8.

Sichynsky V. Ukraine in foreign comments and descriptions. — New York, 1953.

Skoczek J. Lwowskie inwentarze biblioteczne w epoce renesansu. — Lwów, 1939.

Šmurlo E. Kurie a pravoslavný východ v letech 1609 — 1654. — Praha, 1928.

Strumins’kyj B. The Language Question in the Ukrainian Lands before the Nineteenth Century// Aspects of the Slavic Language Question, ed. by R.Picchio and H.Goldblatt. — New Haven, 1984. — Vol. l.

Sydorenko A. The Kievan Academy in the Seventeenth Century. — Ottawa, 1977.

Sysyn F. Between Poland and the Ukrainę. The Dilemma of Adam Kysil 1600 — 1653. — Cambridge, Mass, 1985.

Sysyn F. E. The Formation of Modern Ukrainian Religious Culture: The Sixteenth and Seventeenth Centuries // Church, Nation and State in Russia and Ukraine / Ed. G.A.Hosking. — Edmonton, 1990.

Tazbir f. Kiselińsko-bereski zbór Braci polskich // Przegląd Historyczny. — 1966. — Z.l.

Tazbir J. Kultura szlachecka w Polsce. — Warszawa, 1979.

Trunte Hartmut (Hsg.) Cyrillus Tranąuillus Stavroveckij "Perło Mnohocěnnoe" (Černěhov, 1646). — Band. 2. Kommentar. — Wien, 1985.

Turska K. Ubiór dworski w Polsce w dobie pierwszych Jagiellonów. — Wrocław, 1987.

Tworek S. Działalność oświatowo-kulturalna kalwinizmu małopolskiego (połowa XVI — połowa XVIII w). — Lublin, 1970.

Williams G. H. Protestants in the Ukrainian Lands of the Polish Lithuanian Commonwealth. — Cambridge, Mass., 1988.

Wojnar M. M. OSBM. De Regimine Basilianorum Ruthenorum a Metropolita Josepho Velamin Rutskyj Instauratorum. — Romae, 1949. — Vol. 1.
Попередня             Головна             Наступна


Етимологія та історія української мови:

Датчанин:   В основі української назви датчани лежить долучення староукраїнської книжності до європейського контексту, до грецькомовної і латинськомовної науки. Саме із західних джерел прийшла -т- основи. І коли наші сучасники вживають назв датський, датчанин, то, навіть не здогадуючись, ступають по слідах, прокладених півтисячоліття тому предками, які перебували у великій європейській культурній спільноті. . . . ) 


Якщо помітили помилку набору на цiй сторiнцi, видiлiть ціле слово мишкою та натисніть Ctrl+Enter.

Iзборник. Історія України IX-XVIII ст.