Уклінно просимо заповнити Опитування про фемінативи  


Попередня     Головна     Наступна

1753-й ГОДЪ.


МЂсяцъ Генварь.


1. По утру былъ у Скоропадского и отъ него ездили всЂ до церкви св. Михаила, где обЂдни и молебня слушали. Вечеромъ былъ я у Якубовича и писмо писалъ въ Москву до Карновича чрезъ канцеляриста Чорнуцкого.

2. Послалъ писмо до Іосифа Гавриловича о прибытіи его въ Глуховъ. Івана Губчица жена была у насъ на обЂдЂ зъ Мариною Михайловою Есимонтовскою и отъехали: первая въ Борзну, а другая въ Стародубъ.

3. Въ нынЂшный день, по полученному отъ генералъ лейтенанта графа Петра Семеновича Солтикова писму о опасности отъ непріятелей, съездилисъ мы въ генералную канцеллярію и отправленія о нарядЂ 4-хъ тысячъ козаковъ изъ 6 полковъ для незапного походу велЂли учинить по утру. У насъ обЂдалъ Якубовичъ зъ зятемъ своимъ Θедоромъ Савичемъ и дочерью своею Маріею, а вечеромъ закрЂпили отправу рано опредЂленную въ полки.

4. По утру для тоей-же нужды были въ канцелляріи и отправленіе по тому-жъ дЂлали, а пришедъ въ домъ, какъ сталъ обЂдать, то въ кушаньЂ между бураками проглонулъ кость, которая, увязши въ горлЂ, чуть не привела мене къ смерти, и для вибитья оной зъ горла, какъ простые способы битьемъ въ плечи, яствіемъ скоринки, питьемъ воды, такъ и инструментовъ и палцовъ клажею въ горло и чищеньемъ употреблены и чрезъ то въ отчаяніе, почитать, при-/481/веденъ былъ; однако-жъ единою токмо милостію Божіею въ живыхъ осталъся и заледво ночь тую переночевалъ. Того-жъ дни посЂщали мене болного перво полковникъ лубенскій Апостолъ, потомъ Скоропадскій зъ женою своею и Якубовичемъ. Отпущены писма чрезъ Заруцкого постъ-директора, одно къ Крижановскому въ НЂжинъ о покупки тафи и бЂлокосу, да о ножахъ турецкихъ и о новомъ календарЂ, другое до митрополита кіевского въ Кіевъ.

5. Весь день и ночъ лежалъ боленъ.

6. Ездилъ къ Василіевской церкви на службу, потомъ денъ и ночь лежалъ боленъ.

7. Жена Ђздила въ Годуновку.

8. Она-жъ послЂ полдня отъехала въ домъ. Сего-жъ числа послЂ полдня отправленъ въ Москву канцеляристъ войсковый зъ разными доношеніями.

9. Отпущено писмо до графа МойсЂя въ отвЂтъ, другое писано за Даниломъ Біневичемъ въ Стародубъ въ щетную комміссію.

10. ПослЂ выше означенного случая первый разъ зъ двора віехавъ, былъ въ церкви св. Анастасіи на службЂ, а послЂ полдня былъ у доктора Бока, у дЂтей Теплова и у полковника лубенского и Скоропадского.

11. Писаны писма подъ числомъ 8-мъ сего мЂсяця зъ поздравленіемъ нового году до господъ Романа Ларіоновича Воронцова и о Герасиму Антонову Новомлинскомъ, до Теплова, до Собакина и до Новоторжцова, да и до Фелинера о газетахъ, да до Василія Туманского и къ нему включенъ къ Фелинеру пакетець.

13. Получили ордери и писма зъ Москвы, въ томъ числЂ и я отъ полковника гадяцкого и зъ писмомъ до жены его, которое къ ней при моемъ писмЂ и отпустилъ, да и до оного полковника зъ посилкою писма отъ жены его писалъ. Вечеромъ былъ у мене Якубовичъ.

14. Письмо до полковнички гадяцкой отпустилъ до Стародуба чрезъ Тимоновича, туда отъехавшого. Сего-жъ числа Іосифъ Гавриловичъ въ Ляшковци, съ нами простясь, отъехалъ. Отданы денги Скоропадскому 350 р.

15. Сего числа отданъ синъ Іванъ въ наученіе учителю Георгію Александровичу графу Ранцеву, которому давать ежемЂсячно за науку по 3 р. Докторъ медицины и профессоръ історіи натурал-/482/ной Іванъ-Христіанъ Гебенштрейтъ, бывшій при домЂ гетманскомъ, надъ печери посЂщалъ мене и прескрипцію на мои дефекти далъ. Противъ сего числа ночью канцелляристъ войсковый Тимофій Закровецкій преставилъся.

16. Оный-же канцелляристъ похороненъ при церкви св. Михаила. Сего числа прибылъ въ Глуховъ генералъ маіоръ Іванъ Θедоровичъ ГлЂбовъ, простуючій отъ Новой Сербіи къ МосквЂ, которому я зъ полковникомъ лубенскимъ вЂзитъ отдавалъ, а Скоропадскій жену свою виправлялъ въ Стародубщину. Вечеромъ былъ у мене Чуйкевичъ.

17. Отправленъ въ Товкачовку Данило Городискій и съ нимъ компанЂець Данило-жъ. По полдни былъ у мене Павелъ Ломиковскій, а вечеромъ простилъся я зъ докторомъ Гебенштрейтомъ.

18. Былъ вечеромъ перво у Якубовича, потомъ у Ломиковского.

19. Два толко мы зъ полковникомъ лубенскимъ были въ канцелляріи, а вечеромъ візитовалъ Івана Гамалію, къ которому тогдажъ пріездили Скоропадскій, Оболенскій, Апостолъ, Яковъ Марковичъ и Сангурскій. Настуся занемогла.

20. ОбЂдалъ у Гамаліи, а потомъ былъ у Якубовича. Писалъ писма въ Москву до полковника гадяцкого и до Туманского, до которого въ ковертЂ включены до Собакина и до Новоторжцова писма и отправлены чрезъ человЂка Крижановского, посланного въ Москву по почтЂ.

21. Іванъ Гамалія у насъ обЂдалъ, а Настуся жестоко хоровала на фебру и горячку.

22. Получилъ писма зъ Москви отъ Галецкого. Вечеромъ посЂщалъ болную Настусю Іванъ Гамалія.

23. Писаны писма до жены, до Гуриновского и до полковници гадяцкой, съ посилкою пакета отъ ея мужа, и оные отпущены чрезъ человЂка отъ Івана Гамаліи въ домъ посланного. ОбЂдали у насъ учитель графъ Ранцевъ зъ синомъ Павла Ломиковского и докторша Бокша, потомъ зъ тими-жъ былъ у Гамаліи, которого синъ Николай тому-жъ учителю въ науку рекомендованъ.

24. Писаны писма въ Москву до полковника гадяцкого Галецкого и до Карновича зъ посилкою трохъ ножовъ турецкихъ, а въ Санкт-Питер-Бурхъ до Вайникова чрезъ канцелляриста Занкевича, отправленного зъ козами дикими и зъ дрохвами въ Москву. /483/ За оправу ножика того, що отъ Θедора Корецкого, дано Вейману 70 к.

25. Оные писма и ножи три въ пуделку чрезъ помянутого канцеляриста Занкевича отпущены къ МосквЂ.

26. Присланъ зъ НЂжина чрезъ почтъ-мейстера Зарудного отъ Крижановского турецкій ножикъ и полскій календарь, которій отъ мене подаренъ Івану Гамаліи. Писалъ писма къ женЂ въ домъ о прибытіи еи, а до войта лЂзконозского о разныхъ дЂлахъ, да до полковника миргородского и до сотника миргородского-жъ о турецкихъ ножикахъ.

27. Пару ножиковъ отъ сотника миргородского Василя Зарудного получилъ. Жена изъ Городища пріехала въ Глуховъ.

28, 29, 30 и 31-е такъ прошли. Толко 31-го Искрицкій прибылъ въ Глуховъ, а я былъ у Горленка.
Февраль


1. Данило Покорскій зъ Іваномъ Рославцемъ прибыли въ Глуховъ и, взявъ съ собою зятя нашего Савича, отъехали въ Сварковъ для зговору внуки Якова Марковича Есимонтовской за оного Рославця.

2. По утру были у мене Іскрицкій и Горленко.

3. а въ вечеру Якубовичъ съ женою. Писаны писма въ Москву до полковника гадяцкого Галецкого, до Туманского, до переводчика синодалного Політики о библіи, до Лобисевича, до Карновича, да въ Пітеръ-Бурхъ до Вайникова и до сина въ Киль, да посланы при писмахъ въ Стародубъ чрезъ Данила Покорского до Івана Гамаліи печатныхъ газетъ нумеровъ 11, а до Θедора Корецкого С. П. Бурскій на сей годъ календарь.

4. Оные писма отпущены въ Москву чрезъ жолдака Михаила Дерезенка, по почтЂ посланного. Писаны писма до полковника прилуцкого зъ посилкою газетъ печатныхъ, да до полковника миргородского съ посилкою писма нЂкоторому лЂкарю генерала Хорвата.

5. Сочинено доношеніе противъ мнЂнія, изъ суда генералного присланного.

6. Оное доношеніе отъ мене и Петра Горленка подписано и подано Скоропадскому и полковнику Апостолу. /484/

7. ОбЂдали у мене Горленко и Данило Требінскій, а надъ вечери былъ полковникъ Апостолъ и Чуйкевичъ, а я у Чуйкевича въ вечеру.

8. Отдалъ въ канцеляріи Скоропадскій оное наше доношеніе. ПослЂ обЂда отъехалъ полковникъ Апостолъ въ домъ. Чрезъ отставного асаула сотнЂ погарской, перегонця, посланъ отвЂтъ до полковника стародубского противъ его писма о АршавЂ. Ездилъ прощатся зъ капеляномъ гетманскимъ Корниліемъ Юзефовичемъ, отъежджаючимъ къ Моск†и ему-жъ далъ казань 8 печатныхъ и писанныхъ, а оттоль заездилъ до Якубовича.

9. Подалъ доношеніе Горленко въ генералную канцелярію, рековуючи свой подписъ на общымъ доношеніи нашемъ учиненный.

10. Преосвященный митрополитъ кіевскій Тимофей Щербацкій въ 9-мъ часу передъ полуднемъ прибылъ въ Глуховъ и литургію и молебствіе служилъ въ церк†св. Михаила, а потомъ обЂдать изволилъ съ своими и обще зъ нами у г. Скоропадского, а при молебнЂ и при столЂ производилась пушечная палба.

11. Служилъ преосвященный въ монастырЂ женскомъ и на своей квартерЂ обЂдалъ.

12. Преосвященный служилъ въ Веригинской церквЂ. Потомъ у его на квартерЂ были мы зъ женами и водкою почтованы.

13. Его-жъ преоевященство служилъ въ церк†св. Николая, а по службЂ званные отъ бунчукового генералного Оболонского его преосвященство зъ своими и мы обЂдали у него, а по обЂдЂ зъ нимъ-же Якубовичъ и я были у подполковника Яблонского и у Сергія Дергуна, потомъ у Якубовича чуть не до полночи пробавили.

14. ПослЂ службы Божой заехалъ ко мнЂ въ домъ его преосвященство и позавтрикавши отъехалъ въ путь свой къ МосквЂ, которого проводилъ я за д†версти. Сего числа прибылъ Гудовичъ въ Глуховъ. Надъ вечери была у жены моей Скоропадская.

15. Въ сей день отосланы графу Ранцову за ученіе сина нашого Івана за мЂсяцъ три рубли. ОбЂдалъ у насъ Гудовичъ, а я весь день зъ дому не віездилъ послЂ невчасовъ.

16. По утру были обще зъ Гудовичемъ всЂ три въ генералной канцелляріи. ПослЂ обЂда отъехали зять Савичъ и дочь Настуся до Ведмежого, а послЂ ихъ отъезду была у жены Понасова жена, Галецковна. /485/

17. По утру отъехала жена въ домъ зъ Уліаною Скоруповною. Писалъ я къ полковнику гадяцкому въ Москву зъ посилкою писемъ отъ жены его и отъ повЂренного. Вечеромъ былъ у Ломиковского и у Якубовича.

18. Были всЂ трое въ канцелляріи по утру, а у мене обЂдали Гудовичъ и Филипъ Гриневичъ, зять брата отца Івана. Писалъ до Гамаліи къ сину его Николаю.

19. Переведенъ въ дворъ нашъ онъ, молодый Гамалія, по возвратЂ его зъ Клепалъ 251). Вечеромъ былъ у Скоропадского и игралъ въ карты зъ выграшемъ. Приехалъ Михайло Ханенко.251) Село путивльскаго уЂзда, принадлежавшее женЂ ГамалЂи, рожд. Анненковой.20. Званный до Скоропадского обЂдалъ у него, а потомъ былъ у Безбородкиной, писаревой генералной, где видЂлъся и зъ женою переводчика Івана Андріевича Данилевского, Елисаветою Алексіевною и у бунчучного генералного Оболонского; а вечеромъ у Скоропадского програлъ 47¾ к.

21. Знову обЂдалъ у Скоропадского и до жены писалъ о нЂкоторыхъ покупкахъ на ярмарку стародубовскомъ, а до лЂсконозкого войта о присилки подводъ по овесъ. Принятъ въ служеніе Григорій Николаевъ Козловскій, рожинецъ переяславскій, которій въ Моск†1751 году присталъ служить у Якова Почеки, асаула полку нЂжинского.

22. Писалъ писма въ Москву до Карновича, требуя отвЂту противъ прежныхъ 8 къ нему моихъ писемъ, а въ С. П. Бурхъ до г. Вайникова зъ посилкою бЂлокосу и тафы блакитныхъ по 10 аршинъ, которые писма и посилка отправлены чрезъ канцеляриста войскового Максима Руновского, сего-жъ числа по почтЂ отправившогось къ МосквЂ.

23. Тафель-декеръ гетманскій Гарасимъ Антоновъ Новомлинскій умеръ, нЂсколко дней толко на горячку хоровавши. Лаврінъ посланъ въ Воронежъ за пывомь при писмЂ до сотника воронЂжского Андрея Холодовича и зъ денгами.

24. По утру отосланъ жеребецъ вороный къ повЂреному Василя Полуботка. Оный Герасимъ Новомлинскій похороненъ при церкви св. Михаила. /486/

25. Писма отъ полковника Галецкого до жены его вручены служителю ихъ Кирилу Черняховскому для отсилки въ Стечну при моемъ къ ней-же писмЂ. Отъ мене писано въ Стародубъ до Івана Гамаліи о сину его Николаю, да до жены о нЂкоторыхъ покупкахъ въ ярмарку стародубовскомъ и посланы чрезъ человЂка изъ Клепалъ.

26. ПослЂ полдня ездилъ до Валкевича и до Якубовича для прощанія, а до Городища отпущено на подводахъ зъ селъ новгородскихъ овса 33 осмачки и одинъ четверикъ.

27. ИсповЂдалъся передъ отцемъ Яковомъ старикомъ, а на службЂ въ церк†св. Василія, по благости Божіей, удостоилъся сообщитись святымъ Тайнамъ. Писалъ въ Москву подъ числомъ 25-мъ сего мЂсяця зъ посилкою 2 писемъ отъ жены полковника гадяцкого къ нему, да до Туманского и до переводчика Фелинера о газетахъ, и тЂ писма вручены служителю Наталіи Демяновны г. Розумовской Полторацкому, по почтЂ до Москвы отправившемусь. Сего-жъ 27-го писалъ до жены чрезъ войта муравьевского о отпущенномъ одселя овсЂ и неупотребленіи зъ селъ новгородскихъ людей къ тамошнымъ работамъ, да чрезъ дЂвку Марью зъ посилкою писма отъ зятя Савича и стороны зятя Рославця, что наложено на владЂніе ихъ излишные порціи и раціи и о доправки денегъ 34 р. на Александровой Корецкой, а 3 р. на Івану Гамаліи за сина его.

28. При писмЂ до Івана Гамаліи посланы газеты нумеровъ 6, а именно: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, да подъ вчорашнымъ числомъ писаны писма о Филипу Васильеву Гриневичу, отца Івана брата дочь Марію понявшомъ, кой нынЂ опредЂленъ въ кантакузинскіе маетности старостою, до войскового товарища Стефана Савича Лутая, до управителя чеховского Петра МойсЂевича Левицкого, до сотника золотоношского Константія Леонтовича и до отца Іоана брата, и чрезъ того-жъ Гриневича посланы болному Іосифу 1 рубль денегъ.
Мартъ.


1. Асаулу полковому нЂжинскому Долинскому вручены 2 писма до полковника гадяцкого Галецкого отъ жены его, къ Моск†по почтЂ отъежджаючому. Учителю графу Ранцову еще за мЂсяцъ, /487/ которій въ семъ мЂсяцЂ 26 го числа окончилъся, за науку сина нашего заплатилъ 3 р. Отослано въ судъ генералныя доношеніе противъ присланного позву о озерахъ лЂсконозкихъ.

2. Писаны писма въ Прилуку до бунчукового товарища Димитрія Марковича о МарьЂ БЂлченковой, вдо†товкачовской, въ Товкачовку до правящаго за господаря Якова Супруненка о тамошнемъ господарст†чрезъ подводчиковъ товкачовскихъ, солоды привозившыхъ. Гудовичъ у мене обЂдалъ. ПлемЂнникъ Михайло Ханенко подалъ доношеніе въ генералную канцеллярію о принятіи его въ службу канцелярскую.

3. Оному велЂли быть у дЂлъ для писанья. Подводы товкачовскіе и чрезъ оные вчора писанные писма до Данила Городиского о прибытіи его въ Глуховъ отпущены.

4. Дано на росходъ полтора рубля Андрію.

5. Пріехалъ полковникъ кіевскій Дараганъ и асаулъ Закревскій, зъ которими видЂлъся я у Якубовича. Пріехалъ Іскрицкій. Захоровалъ синъ Гамаліинъ.

6. Отпущенъ въ Товкачовку подводчикъ зъ писмомъ до управляющого за господаря Якова Супруненка о господарскихъ дЂлахъ тамошнихъ и чрезъ него-жъ кобила Качановского послана. Вечеромъ былъ у Скоропадского.

7. ПослЂ полдня прибылъ полковникъ лубенскій Апостолъ и Данило Покорскій. Писалъ до жены чрезъ слюсаря Стефана Борисова и за нимъ до обозного и писаря стародубовскихъ.

8. Писалъ до сотника носовского Якова Шаулы о покупки ста или двохъ сотъ яблокъ свЂжихъ чрезъ людей Михайла Ханенка. ВсЂ мы 4 были въ канцеляріи генералной.

9. Отпущено солоду 2 осмачки и 1 четверикъ, да 7 сувоевъ полотна, чрезъ подводы лЂсконозкіе, при писмЂ до жены въ Городище.

10. По утру былъ у мене Іванъ Покорскій и сказовалъ, что дочь наша Анна родила сина Θедора. Писалъ къ зятю Савичу писмо и посЂщалъ Якубовича болЂзнуючого. Еще дано на расходъ Андрію 50 к.

11. ОбЂдалъ у Гудовича. Поданы 3 доношенія въ судъ генералный: 1-е о Корсаку стороны крЂпостей, 2-е о Дзвоннику и Самусенку, 3-е о войту погарскомъ стороны куровцювъ. /488/

12. Въ вечеру приехалъ Данило Городискій зъ Луки и сказовалъ, что дядко Евстафій Никитенко преставилъся 4-го марта.

13. Отъ жены получилъ извЂстіе, что дочь наша Анна Іосифова Рославцева родила сина Θедора зъ 3 противъ 4-го числа сего мЂсяця.

14. Писалъ къ женЂ противъ еи писма и нЂсколко посуды деревяной и половину бЂлорибици отпущено, да до сотника погарского о Григорію Засулскомъ и до бунчукового товарища Антона Жоравки сторони кухаря уговоренного и задатокъ взявшого. Надъ вечери былъ у Якубовича, куда и Оболенскій зъ женою при мнЂ пріехалъ.

15. При писмЂ до Івана Гамаліи посланы три нумери газетъ: 10, 14 и 15-й. Привезены зъ ЛЂсконогъ 26 лящовъ, бЂлизнъ 4 и одинъ сомъ.

16. Посланы писма до полковници гадяцкой отъ мужа и сина еи при писмЂ моемъ до жены, да до полковника стародубовского и до Кудринского писалъ о заборЂ сЂна и о протчемъ старостою Корсаковымъ, а о Незамаевскомъ, что пограбилъ и билъ людей куровскихъ, и оные писма, тако-жъ указы изъ суда генералного: 1-е до Корсака о присилки крЂпостей на мелници ворскіе, 2-е до сотника погарского о висилки въ Глуховъ атамана чаусовского Бобова зъ декретомъ, даннымъ чаусовцямъ на евдоколціовъ о завладЂніи ими чаусовского грунту, посланы чрезъ полкового стародубовского сторожа.

17. Приехалъ въ Глуховъ сотникъ бахмацкій Кирило ЗабЂла, имЂючійся отправлять къ МосквЂ.

18. Ради тезоименитства гетманского отправлялся молебень соборный въ церкви св. Михаила, а потомъ былъ бенкетъ у г. Скоропадского при пушечной палбЂ.

19. Никуда не віездилъ я зъ дому, а вечеромъ былъ у мене Кирило ЗабЂла, которому и нЂкоторые прошенія представлены до г. Безбородка, писаря енералного.

20. Писалъ до жены о посилки въ Товкачовку 3-хъ или 2-хъ куфъ горЂлки и послано сукно сЂрое 48 локотъ и зъ тимъ, такожъ зъ даннымъ меморіаломъ, посланъ въ ЛЂсконоги Лаврінъ Цяпа. ОбЂдали у мене Георгій Белецкій-Носенко и войтъ новгородскій Афанасъ Томиловскій. Данило Покорскій по утру былъ при отъездЂ въ /489/ домъ. Конь у мене воронострокатій здохъ. Писалъ въ Москву до Карновича и до полковника гадяцкого чрезъ Кирила ЗабЂлу, да чрезъ него-жъ и давно писанные писма до г. Безбородка зъ доношеніемъ къ гетману о зачетЂ деногъ 44 р. и до Туманского зъ писмами-жъ до Ликевича и до Лукина посланы. Полтавскій полковникъ пріехалъ и послЂ обЂда долго сидЂлъ у мене.

21. Подъ часъ обЂда пріехалъ вЂстовой зъ писмомъ, что жена болна близъ смерти, чего для взявъ подорожную на 6 подводъ, отъехалъ зъ Глухова и перемЂня подводы перво въ СобичевЂ, а ночью въ Локоткахъ и въ ПіроговцЂ прибылъ

22. Въ Новгородокъ свЂтомъ, а оттоль въ 8-мъ часу по полночи віехавъ и, перемЂня подводы разъ противъ ЛЂсконогъ, въ другое въ Гримячомъ, прибылъ въ Городища въ 3-мъ часу по полдни и тутъ засталъ жену ели живую.

23. При писмЂ до Якова Супруненка отправлены 2 кухви горЂлки въ Товчачовку, изъ которыхъ въ одной становъ (пробЂлъ), въ другой становъ (пробЂлъ), и тимъ-же подводчикамъ данъ на свободный проездъ пашпортъ. Мало стало легче женЂ. Сотникъ погарскій мимоездомъ до Глухова былъ у мене, а атаманъ Беляй и обЂдалъ.

24. Писалъ до Гамаліи о сину его, да до Максима Шляхты о нЂкоторыхъ покупкахъ и о зробленью свЂчъ восковыхъ, на якіе покупки 4 р., а на свЂчи 19 фунтовъ послано воску чрезъ компанЂйця Матвія. Да въ ЛЂсконоги писалъ до Лавріна о присилки живыхъ лящовъ и туда-жъ посланъ ладанъ и 3 свЂчки.

25. Оный компанЂець отъехалъ въ Стародубъ.

26. Знову жена жестоко занемогла разними алтераціами.

27. Писалъ въ Почепъ до бунчукового товарища Івана Губчица о висилки Θедора Козловского бЂжавшого и о порЂчкахъ и проч.; да до Василія Дунина Борковского о агрестЂ красномъ, о пивоніи повной и зіолкахъ, и о томъ-же до сотника мглинского и о Медведку чрезъ Косика. Въ Лотоки посланъ Гришко, зять Шупкого, о маштовыхъ деревахъ и о протчемъ. Въ Стародубъ послана куниця, старая лямпа и для викупу лихтаровъ 2-хъ и свЂчь до Шляхти 1 р. 20 к., а Левонъ отпущенъ въ домъ.

28. Писалъ въ Глуховъ до Константиновича, канцеляристи судоваго, о атаману и войту чаусовскихъ, да до племенника Михайла Ханенка о дворЂ, чтобъ порядочно смотрЂли. Протопопъ погарскій /490/ и Кочержинскій у насъ были и книжку рукописную мою протопопъ для переписи взялъ.

29. КомпанЂець Лаврінъ Цяпа отпущенъ въ домъ до 1-го маія и объ немъ писано отъ мене до полковника Василія Чоснока и ему-жъ данъ пашпортъ и меморіалъ, что справить въ ЛЂсконогахъ и въ ГлуховЂ.

30. Писалъ до Георгія Белецкого-Носенка, поручаючи ему дірекцію надъ Яковомъ Супруненкомъ, учрежденнымъ отъ мене господаремъ надъ селами и футоромъ Рудовскимъ. Въ Глуховъ писалъ-же чрезъ людей Гамаліиныхъ зъ посилкою 6 сЂменъ огородныхъ.

31. Писма до Носенка и Супруненка и откритое до громадъ отпущены въ Глуховъ чрезъ Романа Остаповича Никитенка сина, зъ Луки приездившого, а чрезъ него-жъ и до Гаврила Баштового писано.
Априль.


1. Отправлены городчане въ Стародубъ по дЂлу зъ гриніовцями о грунте заводскому, а войтъ чубаровскій туда-жъ за дворовыми нуждами посланъ.

2, 3, 4 и 5 такъ прошли.

6. Посланъ МатвЂй компанЂець за нЂкоторыми справками въ Стародубъ и зъ писмами до полковника о КостЂ, снЂцару погарскому, и до Івана Дащенка за книгами. Сотникъ погарскій зъ Глухова пріЂхалъ и привезъ ко мнЂ разные писмы, да и войтъ чаусовскій, поворотясь зъ Глухова, привезъ писма и газеты. Зъ Лотоковъ привезены птушки, и Гришко, туда посланный, возвратилъся.

7. Въ Курковичи дано д†колеси для поправы чрезъ сина Лимонісиного. Писалъ до Дергуна зъ отсилкою пакета полковници гадяцкой, а до Івана Лашкевича о бЂжавшомъ ΘедорЂ Козловскомъ.

8. По благости Божіей сообщалъся святымъ Тайнамъ, а исповЂдалъся у попа даріевского Василія, и жена и дЂти сообщались же святымь Тайнамъ.

СлЂдующіе числа 9 и 10, да въ праздникъ.

11. СвЂтлого Воскресенія и 12, 13 и 14 пробылъ въ ГородищЂ. /491/

15. Отьехалъ для посЂщенія болного швагра Θедора Корецкого въ Левенку, где и самъ захоровалъ и цЂлую ночь былъ жестоко боленъ.

16. Былъ въ СтародубЂ для осмотру обветшалого двора и ночовалъ въ ХмеліовкЂ у Івана Хмеліовского.

17. ОбЂдалъ въ Гриніо†у Θедоровой Шираевой, а на ночь прибылъ въ Городище. Отъ 18 по 28 число пробылъ въ Городищи.

28. ПослЂ обЂда, простясъ зъ женою и дЂтми, отъехалъ зъ синомъ Іваномъ къ Глухову и прибылъ на ночь въ ЛЂсконоги.

29. Тамь опредЂливъ атамана рибалского для полову рибы и поручивъ тамошнему атаману ЯремЂ Юдицкому смотреніе, послЂ обЂда отъехалъ въ Новгородокъ и тамъ, бывъ въ монастырЂ у архіерея Арсенія, взялъ у него новоисправленную печатную библію для прочитаніа, а оттоль прибылъ позно въ Комань.

30. По утру былъ у мене городничій СвЂржскій и обЂщавъ ехать до Глухова, простилъся со мною, а я, отобЂдавъ, поехалъ при великой снЂжной, дожчевой и вЂтреной непогодЂ и мало отдохнувъ конямъ въ Локоткахъ, какъ оттоль поехалъ, то подъ Слоутомъ встрЂтилъ едучого зъ Глухова асаула генералного Петра Валкевича, самъ-же, прибывъ въ Слоутъ, тамъ ночовалъ.
Маій.


1. Оттоль послЂ службы Божой отъехавъ, прибылъ до Глухова на обЂдню, а надъ вечери былъ у Скоропадского и у полковника Апостола.

2. Служителю (принятому сего году февраля 21-го) Григорію Козловскому дано 50 к., а въ ГородищЂ лакейская сЂрая свита и д†пари рубашокъ.

3. Отпущены въ домъ служители зъ коньми при писмахъ до жены, до Городиского и до Андрея СвЂтловерского, и сЂрка послана.

4. Писалъ въ Москву до Карновича и къ сину съ благословеніемъ, да до Лобисевича чрезъ канцеляриста Ефрема Мироновского, и чрезъ него посланы 3 ножи турецкіе и пять рублей на покупку чая и бавовны.

5. БабЂ ЗЂнцЂ данъ въ позику 1 р. /492/

6. Писалъ въ Москву до г. Теплова и г. Безбородка, да до канцеляриста Мироновского о нЂкоторыхъ еще малихъ покупкахъ.

7. Оные писма отпущены къ Моск†чрезъ канцеляриста Шутенка, да писалъ до жены о Якову Пригаровскомъ и чрезъ него-жъ посланы 3 р. 4½ к. за масло, и до Городиского и до Андрія, да въ Лотоки до господаря Θедора Лукянова и войта Θедора Фурсова. Кухарю куплена шапка за 40 к., желЂза фунтовъ 19 за 38 к.

8. Отобралъ г. Скоропадскій часы тонпаковые зъ портретомъ и отдалъ оные сину своему Петру, которій купно съ другимъ братомъ своимъ Яковомъ послЂ обЂда отъехали, забЂрая путь къ Дерпту до своей команды лейбъ-кирасирского полку, яко того полку пожалованные корнеты.

9. ПослЂ обЂдни былъ у мене асаулъ генералный Якубовичъ, а обЂдалъ у мене-жъ жолдацкій капитанъ. 10. Vacat.

11. Писалъ до Городиского о козаку чаусовскомъ КозмЂ Овдіенку. Вечеромъ былъ въ дворЂ гетманскомъ и у ЛомЂковского.

12. Писалъ до Георгія Белецкого-Носенка и до господаря товкачовского Якова Супруненка о дЂлахъ тамошныхъ, да до жены въ домъ о Качановскомъ, съ посилкою 7 огурцовъ свЂжихъ. ПослЂ полдня посЂщалъ болного Оболонского, потомъ Скоропадского, которій въ канцелляріи не былъ за болЂзнію на зубы.

13. Пріехалъ зъ Москви полковникъ гадяцкій Петръ Галецкій, а отправленному къ Моск†зъ конми гетманскими канцеляристЂ Пуховичу данъ отъ мене меморіалъ о покупки 2-хъ паръ перчатокъ болшыхъ, 2-хъ паръ малыхъ, 10-ти лимоновъ и 5-ти цитроновъ. Сидоръ швець отъсхалъ до Ямполя, а Данило компанЂець посланъ въ Рубановку.

14. Писалъ до Лобисевича о покупки лимоновъ и цитроновъ. Полковникъ гадяцкій отъехалъ.

15. Новый войтъ лЂсконозкій на старомъ войту КостЂ Ковтунову доправленныхъ денегь привезъ 2 р. 9 к.

16. ОбЂдали у мене Григорій безносій и Андрей, племЂнникъ его Карновичи. ПослЂ полдня былъ у доктора Бока и у Скоропадского. Зъ Москвы сержантъ Александръ Матвіевъ Несторовъ прибылъ въ Глуховъ. /493/

17. Принятъ во услуженіе въ кухарскую должность Іванъ Половчевскій, которому въ годъ поступлено 10 р. и дано въ задатокъ 50 к. Сего-жъ числа отправлены въ Москву донощикъ, сибірского пЂхотного полку каптенармусъ Явскій, и оговоренные.

18. Отосланы учителю французкому за полмЂсяця 1 р. 50 к., да кухарю Матвію даны 1 р. 50 к., чрезъ которого и писмо дано до зятя Савича и дочерЂ НастусЂ.

19 Отпущенъ Сидоръ швець въ Городище и чрезъ него посланы писма до жены и до Городиского, а зъ Городища пріехалъ подводчикъ зъ Даниломъ Запорожцемъ. Кровь мнЂ пущалъ докторъ Бокъ зъ руки.

20. Писалъ до жены въ домъ о греблЂ на Судости, къ заниманью намЂренной, и о протчемъ, а до Городиского о книгахъ и зъ посилкою указу суда генералного о Самусенковыхъ и тестя его пожиткахъ въ полковую стародубовскую канцеллярію, и до АндрЂя о новыхъ шорахъ и о протчемъ, чрезъ Мартиненка. Данило Запорожець наказанъ.

21. Писалъ до Гуриновского о покупкахъ въ РигЂ, а о дачи ему пашпорта зъ полковой стародубской канцелляріи сообщенъ генералной канцеляріи ордеръ. Малій Запорожець Михайло жестоко убилъся.

22. Прибылъ въ Глуховъ Іванъ Рославець для своей свадбы, имЂючой быть въ СварковЂ, и старый Іванъ Губчицъ, зъ которими отъехалъ былъ и я къ Сваркову, но опять назадъ возвратилъся. Зъ сего числа началъ принимать лЂкарства.

23. ОбЂдалъ у мене Чуйкевичъ, вечеромъ и я у него былъ. Сотникъ Соболевскій отъехалъ въ домъ. Наши господа генералные и полковникъ лубенскій были въ Сварко†на свадбЂ. Я писалъ зъ домъ до жены. Въ вечеру Іванъ Городискій наказанъ за пянство.

24. Пришли подводы зъ Товкачовки.

25. Новобрачные Іванъ Рославець съ женою своею Маріею Стефановою, дочерью Есимонтовсковною были у мене зъ хлЂбомъ и хусткою, которая сину Івану отдана. КомпанЂець Гаврило Баштовый посланъ въ Юхновъ за тягаенемъ озера и въ Комань о смоляникахъ зъ приказомъ.

26. Послалъ къ женЂ писмо отъ Карновича зъ Москвы писанное и копію писма сина нашего Василя къ нему писанного и /494/ до атамана и войта лЂсконозкихъ писано о озерахъ и протчемъ. Сего-жъ числа оные новобрачные зъ своею веселною компанЂею обЂдали у мене, а потомъ ездилъ я къ нимъ за городъ.

27. Отпущенъ въ Товкачовку Данило Качановскій, которому дано 50 к. на дорогу, и чрезъ него посланы писма до Георгія Носенка и до господаря товкачовского Якова Супруненка. Да посланы писма до судіи полкового переяславского Константина Лисаневича и до сотника золотоношского Леонтовича о покупкЂ двохъ паръ камней до мелницъ и объ отсилки оныхъ въ Товкачовку. и оные писма отпущены чрезъ войта переяславского и писара майстратового. Старшій канцеляристъ Василъ Туманскій отъехалъ въ домъ свой, которій привезъ мнЂ изъ Москвы пять фунтовъ чаю зеленого, за 9 р. купленного, якихъ ему еще не плачено.

28. Писалъ до жены чрезъ Івана Губчица о греблЂ на Судости, объ отсилки воловъ въ Товкачовку и о протчемъ, а въ Комань о смоляникахъ. Сотникъ сосницкій Филимонъ Шафонскій прислалъ осятра свЂжого и къ нему отписано.

29. Vacat. 30. Преосвященный епископъ переславскій Іоанъ Козловичъ прибылъ въ Глуховъ и имЂлъ служеніе въ женскомъ монастырЂ, которого потомъ візитовали мы на его квартерЂ. Сегожъ числа обЂдалъ у мене магистрата кіевского лавникъ Герасимъ КувЂчинскій зъ канцеляристомъ.

30. Оный-же архіерей візитовалъ мене въ моемъ домЂ и поднесъ ікону святителя Николая. ПослЂ полдня полковникъ лубенскій Апостолъ отъехалъ въ домъ, а я вечеромъ отъехалъ-же зъ Глухова къ БогдановцЂ присланными отъ жены лошадми и ночевалъ за Слоутомъ въ полЂ.
Юнь.


1. Зъ ночлЂгу свЂтомъ поехавъ, прибылъ до Богдановки въ 8-мъ часу предъ подудпемъ и тутъ весь день пробылъ и уже ночью туда-жъ прибыла жена.

2. Оттоль послЂ обЂда отъехавши, отдихали лошадямъ въ СобичевЂ, а поздно уже пріехали въ Глуховъ.

3. ПослЂ обЂда была у жены мой г. Скоропадская, а

4. Жена моя у еи обЂдала. Писаны въ Москву писма до полковника Ликевича, до Лобисевича и до Карновича и къ нему-жъ /495/ отпущены 300 р. для пересилки къ сину нашему въ Киль; тЂ-же писма отправлены чрезъ к. в. Григорія Левицкого. Сего-жъ числа писаны писма въ Прилуку до полковника тамошнего съ посилкою указу изъ суда генералного о Княжыхъ Ланахъ, да о томъ-же до Георгія Носенка, до Качановского и до господаря Якова Супруненка, а зъ писмомъ суда-жъ генералного до архимандрита гамаліевского Пафнутія Биковскаго о тихъ-же Княжыхъ Ланахъ посланъ компанЂець Василь Орленко.

5. Оные писма отправлены чрезъ компанЂйця асаула Петра Чернявского, команды Грицка Биженка, въ Прилуку.

6. Писалъ до Евдокіи Гарасимовны Жоравковой о озерЂ въ ЮхновЂ. Жена была у бунчучной. Ихъ высочествъ камердинери Михайло Власіевичъ Будлянскій и Василь Евфимовичъ Дараганъ, да капитанъ кадецкого корпуса Василій Івановичъ Розумовскій и пажъ Александръ Якубовичъ прибыли до Глухова и стали въ домЂ гетманскомъ.

7. По утру онымъ гостямъ всЂ мы візиту отдавали и поччованы отъ нихъ водкою и виномъ, а обЂдали у Скоропадского ради воспоминанія брака его зъ нынЂшнею женою, которому кончилось шесть лЂтъ. Писалъ до бунчукового товарища Івана Есимонтовского о двохъ садахъ желЂза до 2-хъ каменей млива.

8. ПослЂ полдня былъ у насъ бунчучный Оболонскій съ женою, а потомъ жена моя зъ вдовою Бороздиною ездила въ дворецъ гетманскій. Господа камеръ-юнгери отъехали зъ Глухова къ Козельцю.

9. ПослЂ обЂда жена отъехала до дому. Писалъ писма: 1-е до сотниковъ, полку стародубовского, Случановского о Левку Ярмущенку хмеліовскомъ, 2-е до погарского о 10 рубляхъ, женЂ Петра Гладуненка отъ Борковского належныхъ, 3-е до Θедора и Петра Савичовъ въ Ведмежее за Александромъ Остелецкимъ, чтобъ быть ему священникомъ въ СлоутЂ на половинЂ парохіи зъ братомъ своимъ, тамошнымъ священникомъ, Даниломъ Остолецкимъ, которихъ обоихъ отецъ есть Яковъ священникъ старый Остолецкій, 4-е до сотника золотоношского Леонтовича зъ посилкою ордеровъ изъ економической канцеляріи до управителя чеховского Петра Левіцкого, до судіи замку гадяцкого Ставіцкого и до Филипа Гриневича, старости маетностей кантакузинскихъ, объ немъ самомъ; 5-е до асаула /496/ генералного Якубовича о сину его пажу, отъехавшемъ въ домъ его, и оные до сотника золотоношского съ ордерами и до Якубовича писма отправлены сотнЂ золотоношской козакомъ Тимошемъ Строканенкомъ. Я сего числа въ канцеляріи не былъ.

10. Подано доношеніе отъ Смоляниковъ, что войтъ команскій грунтовъ ихъ не попущаетъ. Былъ я въ дворЂ гетманскомъ и у Чуйкевича.

11. По утру переговорка была въ канцеляріи зъ Скоропадскимъ, безъ всякой причины на мене воставшымъ. Сего-жъ числа прибылъ въ Глуховъ Валкевичъ.

12. Бунчучный генералный былъ у мене на прощаньЂ при отъездЂ зъ Глухова въ свои маетности. Георгій Носенко прибылъ зъ Прилуки, а надъ вечери былъ у мене Гудовичъ.

13. По утру былъ у мене Павелъ Ломіковскій, а обЂдалъ у мене Данило Покорскій, По обЂдЂ ездилъ въ Борокъ и былъ въ лагерЂ компанЂйскомъ. Сего числа синъ родился Василь Василію Гудовичу въ Івантенкахъ.

14. Писалъ до жены чрезъ ЛЂсконоги, да въ ЛЂсконоги-жъ до атамана и войта о рибЂ, а въ Комань о грунтЂ Смоляниковъ и о каменьЂ. Былъ у мене Гудовичъ, и въ домЂ моемъ онъ получилъ вЂдомость о сину своемъ рожденномъ.

15. Писалъ въ домъ до Городиского зъ приложеннымъ писмомъ до Гуриновского въ Ригу о покупкахъ часовъ срЂбрныхъ и другихъ мЂлочей, да до СвЂтловерского о исправленіи поезду и протчего; тако жъ до архидіякона катедры митрополитанской кіевской Манасія Максимовича чрезъ попа василіевского Корнилія Афанасіева, въ Кіевъ отъежджаючого въ монахи. Прибылъ въ Глуховъ прапорщикъ Михайло Трощинскій, которій былъ въ кадетскомъ корпусЂ подпрапорщикомъ.

16. По утру зъ Іваномъ Гамаліею видЂлъся въ генералной канцеляріи, посля полдня отъехалъ Василь Гудовичь въ домъ свой. Оный Трощинскій былъ у мене, а послЂ и Іванъ Гамалія. Писалъ къ женЂ зъ посилкою 2-хъ головъ цукру, кофе въ шуфлядцЂ, мила, 3-хъ пЂрниковъ, старой опанчи, въ обрусецъ ввинутой, и возовой шкури и 5-ти барилець порожныхъ, а до Городиского зъ прилогомъ 2-хъ писемъ полковничихъ и что ему по оныхъ дЂлать, да до Івана Дащенка о футорЂ Потапенковомъ. /497/

17. ТЂ писма и посилка отпущены въ Городище чрезъ сина Левона Насовки Булахового. Писалъ писма: 1-е до сотника новомЂского Андрея Силевича чрезъ козаковъ бовсуновскихъ, 2 е до асаула генералного Якубовича о строеніи двора его.

18. Писаны писма въ Москву до Стефана Карновича, въ С.-П.-Бурхъ до Вайникова, въ Киль до сина Василя съ извЂстіемъ, что прежде въ декабрЂ 27-го числа 200 р., а сего юня 4-го 300 р. денегъ для пересилки къ нему отправлены въ Москву до господина Карновича.

19. Оные писма вручены канцеляристу войсковому Подгаецкому, посилаючомуся въ Москву при писмЂ до канцеляриста Максима Руновского.

20. ПослЂ полудня ездилъ зъ Чуйкевичемъ для осмотру пожень, взятихъ до косбы зъ половини.

21. Оный канцеляристъ Подгаецкій отправилъся къ МосквЂ. Товаришъ войсковый Георгій Белецкій-Носенко отъехалъ въ домъ, которому отъ мене нЂкоторые приказаны дЂла, касаючіеся до Товкачовки и Рудовки. Бывшій кошовый Ігнатовъ Якимъ и протчіи запорожци помирились зъ сотникомъ миргородскимъ В. Заруднымъ.

22. Оный сотникъ простилъся при отъездЂ въ домъ, а въ канцелярію генералную прислано доношеніе зъ суда генералного о ихъ миру.

23. ПослЂ полдня отъехалъ къ РубановкЂ и прибылъ туда на ночь.

24. По обЂдни, въ ЗазЂркахъ въ церк†вислушанной, званъ отъ бунчукового товарища Івана Стефановича Міклашевского въ домъ его, у него-жъ обЂдалъ. А послЂ полдня зъ Рубановки отъехавши, заездилъ въ Дунаецъ, потомъ позно прибылъ въ Глуховъ.

25. Писаны писма: 1-е до жены по жалобЂ бунчукового товарища Стефана Березовского на людей нашыхъ лотоковскихъ, Демидовыхъ; 2-е до Городиского зъ посилкою нЂсколко писемъ по дЂламъ лотоковскимъ; 3-е до оного Березовского о томъ-же, и оные писма вручены сотнику стародубовскому 2-й сотнЂ Афанасу Случановскому.

26. Писалъ въ НЂжинъ до Івана КомбурлЂя о ножЂ турецкомъ и о табакЂ, чтобъ купилъ и прислалъ оного. /498/

27. ОбЂдали у мене сотникъ почепскій СтаросЂлскій зъ зятемъ своимъ Семеномъ Круковскимъ, за которымъ писалъ я інстанцію до полковника нЂжинского Петра Івановича Розумовского.

28. Отправленъ Лаврінъ Цяпа въ Новгородокъ и въ села за косарами. Писалъ въ Товкачовку о пшонЂ, крупахъ и о протчемъ до господаря тамошнего Якова Супруненка и отпустилъ тое писмо чрезъ Тимковского. Писалъ въ домъ до жены чрезъ хоружую сотничиху шептаковскую Уліану, Іосифа Яковлева жену, и чрезъ еи-жъ посланы до жены три головы болшіе цукру.

29. По службЂ Божой въ церк†св. Михаила и по молебнЂ производилась пушечная далба ради тезоименитства его высочества государя великого князя. Потомъ трактованы были у г. Скоропадского обЂдомъ при пушечной палбЂ, а по утру многіе и у мене были зъ поздравденіемъ.

30. По утру былъ у мене г. Скоропадскій, а надъ вечери былъ я у Валкевича и съ нимъ о дЂлахъ моихъ, въ судЂ генералномъ имЂючихъся, розговоривалъ. Писалъ къ женЂ чрезъ чаусовского человЂка о грунтЂ спорномъ зъ евдоколцями и о протчемъ, а до Городиского послалъ доношеніе зъ учиненною на ономъ помЂтою о дЂлЂ взглядомъ грунту того-жъ чаусовского человЂка заводномъ.
Юль.


1. Принятъ въ услуженіе пришовшый зъ СосницЂ, а родомъ зъ Опошніого Данило Крамарчукъ.

2. Отправлено писмо до Стефана Евфимовича Карновича въ Москву чрезъ канцеляраста войскового Ілью Григоріева сина Шутенка и ему-жъ данъ меморіалъ о покупки коляски городовой и цуга шоръ чорныхъ. Писалъ въ домъ къ женЂ чрезъ войта муравьевского о каменьЂ 2 садовъ, за 13 р. купленномъ, и о присилки нЂкоторыхъ вещей, да до г. Городиского съ репремандомъ о дракЂ зъ Андріемъ СвЂтловЂрскимъ.

3. Прибыли косари зъ селъ новгородскихъ и отправлены при Гаврилу Баштовомъ на сЂножати, взятые для косбы зъ половины. Писалъ до Якубовича на его писмо въ отвЂтъ и врученъ оный канцеляристЂ Яновскому.

4. Ездилъ до Годуновки на свадбу до товариша войскового Костантія Острожского, которій дочь свою видавалъ въ Есмань за /499/ сина Івана войскового-жъ товариша Коробки. Писалъ до Іосифа Закревского, асаула полку кіевского, на его писмо въ отвЂтъ о дЂлЂ его, въ судЂ генералномъ рЂшенное, на которомъ повЂренный его Михайло Заклевенскій подписалъся въ неудоволствіи. Вечеромъ былъ у мене Василь Полуботокъ.

5. Отправленъ до Городища гончаръ Лаврінъ для передЂлки печей и чрезъ него писалъ до жены о невисилки косарей зъ сЂлъ новгородскихъ и о протчемъ, да до АндрЂя СвЂтловерского о томъ же гончару и о другихъ дЂлахъ, что надобно дЂлать. А чрезъ Пугачевского писалъ до бунчукового товариша Івана Губчица о дЂлЂ его, въ економической канцеляріи имЂючемъся. ДЂло зъ Корсаками о мелницяхъ Ворскихъ слушано въ судЂ генералномъ. ПослЂ полдня ездилъ на сЂнокосъ.

6. Писалъ къ полковнику стародубовскому Максимовичу о писмЂ до бунчукового товарища Михайла Ширая стороны грунтовъ городискихъ, гриневцями завладЂнныхъ и о дЂлахъ нашихъ въ полковой стародубовской канцеляріи имЂючихся. Оное-же писмо до Ширая въ Москву отправлено до Кирила Лобисевича при моемъ писмЂ и отдано для пересилки старшому канцеляристу ВойнЂ економической канцеляріи. Писалъ до сотника полку нЂжинского Афанасія Левіцкого на д†его писми въ отвЂтъ сторони брата его Григорія, къ Моск†отъехавшого, и сторони Сулиминой Гудовской, о которой передъ симъ отъ мене къ нему писано.

7. Вечеромъ былъ у Іскрицкого въ его квартерЂ, а позно былъ у мене Василь Полуботокъ.

8. Жестоко занемогъ племЂнникъ Михайло Ханенко, который и исповЂдовалъся передъ священникомъ, для чего и Чуйкевичъ пріежджалъ.

9. Ему-жъ, Михайлу, давано лекарство проносное. Подалъ доношеніе въ судъ генералный противъ отвЂту войта погарского съ товарищы о мужикахъ куровскихъ, въ Погаръ перейшовшыхъ. Писалъ въ домъ къ женЂ, чтобъ или она къ 15-му числу пріездила въ Глуховъ или мнЂ ехать въ Городище, да до войта новгородского, чтобъ послалъ въ Комань якого урядника и Кашиху, дабы отвела сЂножатъ, проданную одъ неи Джуренкамъ.

10. О томъ-же, о чемъ и вчера, писалъ до жены чрезъ бунчукового товарища Івана Есимонтовского. /500/

11. Провезено тЂло покойного Григорія Скорупы, на возвратЂ изъ Ахтирки въ сумскомъ полку сего мЂсяця 7-го числа преставишогося. У Якова Марковича были крестины сину его, недавно родившемуся, Гаврилу, въ СварковЂ.

12. Писалъ писма въ Москву до Новоторжцова и до Кирила Лобисевича зъ посилкою 2-хъ рублей 50 к. за газеты сего 1753-го года и въ С.-П.-Бурхъ до секретаря академіи наукъ, Петра Ісаевича Ханина, чрезъ сотника глуховского Демяна Турянского.

13. Писаны писма въ Козелецъ до полковника и до старшины полковой за племЂнникомъ Михайломъ Ханенкомъ, которій сего числа и отъехалъ въ домъ; да о раздЂлЂ между Рославцями, чтобъ учиненъ былъ, писалъ къ нимъ и до бунчукового товарища Івана Губчица съ посилкою и писемъ ихъ, ко мнЂ присиланныхъ. Тако-жъ писалъ о томъ-же и до жены. ПослЂ полдня пріездилъ ко мнЂ бывшій кошовый Якимъ Ігнатовъ съ своею ассистенціею, а въ вечеру рекомендовалъ мнЂ атаманъ миргородскій Григорій Іосифовъ брата своего Михайла въ услуженіе. Подано доношеніе въ судъ генералной съ копіею купчой Корсаковой.

14. Господинъ прапорщикъ Михайло Трощинскій вечеромъ пріездилъ ко мнЂ проститисъ на отъездЂ своемъ къ МосквЂ.

15. Писалъ въ Товкачовку о дЂлахъ тамошнего господарства до Якова Супруненка и о присилки пшона, крупъ и сировъ чрезъ Алексія Петрушу. Василь Гудовичъ прибылъ въ Глуховъ. Полковникъ запорожскій зъ своею ассистенціею прибылъ до Глухова, едучи за жалованьемъ къ МосквЂ.

16. Синъ Іванъ пошолъ учитисъ къ Козачковскому. Полковникъ запорожскій зъ протчими подалъ въ генералную канцелярію доношеніе зъ Коша отъ нового кошового. Писалъ къ женЂ и до СвЂтловерского, что послЂ Іліи отъехатъ имЂю въ домъ.

17. Синъ Іванъ лЂкарство на глисты принималъ, и послЂ полдня візитовалъ его докторъ Бокъ.

18. По утру былъ у мене зъ отклономъ лавникъ магистрату кіевского, Герасимъ Кувічинскій. Слушалъ я обЂднЂ въ церк†св. Анастасіи, где служилъ соборомъ протопопъ и молебствовалъ за гетмана, ради здЂланного и освященного сего дня въ той церк†иконостаса. /501/

19. Призиванъ бывшій кошовый Якимъ Ігнатовъ зъ писаремъ бывшимъ-же Романовскимъ въ генералную канцелярію, где обявленъ имъ ордеръ гетманскій и взята у нихъ подписка, что будутъ впредъ по ордерамъ исполнять и обидимыхъ справедливостію доволствовать. По доношенію Василя озерского лотоковского писано отъ мене къ Данилу Городискому въ Лотоки, чтобъ о всемъ изслЂдовалъ, а до бунчукового товарища Якова Тарнавского въ отвЂтъ за нимъ-же на его писмо писалъ.

20. ПослЂ ездилъ до Валкевича, где и г. Скоропадского засталъ, а синъ мой Іванъ у дочери его былъ.

21. ПослЂ полдня былъ у мене господинъ брегадиръ Делятуръ, а потомъ я у поруччика Озерова долго въ ночь просидЂлъ. Писалъ чрезъ помянутого лавника въ Кіевъ до писаря майстратового Николая Рагуцкого о приисканіи крЂпостей въ книгахъ воеводства кіевского на маетности тотобочные, о которыхъ особливая записка дана, а другая о столнику рожанскомъ Яну Модринскому.

22. Писаны писма въ Москву до писаря генералного Безбородка, до Новоторжцова и до канцеляристи Руновского о цедулЂ канцелярской въ коллегію іностранную, о копіи челобитной Корсаковой посплаючойся, да до Карновича къ сину въ Киль на его 2 писми въ отвЂтъ. Сего-жъ числа отпущенъ нЂкоторой багажъ, а при ономъ дЂвка Марθа и хлопець Сосновский въ Городище.

23. Г. Скоропадскій отъехалъ въ Дунаецъ, безъ которого одну експедицію какъ въ полки, такъ и въ Москву, за руками толко моею и Гудовичевою, отправили.

24. Не дождався я повороту изъ Дунайця г. Скоропадского, послЂ полдня въ 4-мъ часу отъехалъ зъ Глухова и прибылъ на ночь въ Слоутъ.

25. Оттоль рано поехавъ, слушалъ обЂдни въ МаковЂ, а обЂдалъ въ Локоткахъ, а передъ вечеромъ прибылъ въ Новгородокъ и тутъ ночовалъ.

26. ОбЂдалъ въ ЛЂсконогахъ, а ночью прибылъ до Городища.

27, 28, 29 и 30 пробылъ въ ГородищЂ.

31. Былъ у мене въ ГородищЂ протопопъ погарскій Петръ Кибалчицъ зъ писаремъ своимъ, попомъ Постриговичемъ. /502/
Августъ.


1. По службЂ Божой было водосвятые при криницЂ, а по окончаніи палба производилась зъ можчирей. Того-жъ часа пріехалъ зять Петръ Савичь.

2, 3, 4 и 5 числъ готовились къ исповЂди, и сего-жъ числа исповЂдивалъся я и зять Савичь передъ священникомъ Константіемъ Гилемъ.

6. По благости Божіей сообщались святой Евхаристіи.

7. Vacat. 8. ПослЂ обЂда ездилъ на Василювку и тамъ ночовалъ зъ синомъ Іваномъ.

9. Отправленъ компанЂець въ Глуховъ зъ писмами до Дергуна, до Лавріна Цяпы и въ Москву до Лобисевича стороны газетъ 52 и 53 номеровъ не отосланныхъ. Была у насъ вдова Сулимова.

10. Рано пріехала панЂ Александрова Корецкая, а надъ вечери купно съ нею и жена зъ дЂтми віехали къ АхтирцЂ для богомолья. Писалъ до Дергуна о доношеніи стороны Кашинского, посланномъ зъ полковой стародубовской канцеляріи въ генералную канцелярію.

11. Чинена проба здЂланной машины для битья свай на греблЂ дешковской. Посиланъ Городискій въ Погаръ.

12. Былъ у мене Кочержинскій, и сего-жъ числа писалъ до сотника глуховского въ отвЂтъ на его писмо, да до жены зъ посилкою свиты и штановъ суконныхъ для кухаря Уласа, и оныя писма отпущены чрезъ козака сотнЂ глуховской куреня бЂлополовского Афанаса Скоробогатого. Сего-жъ числа городчане, съ помощію пригону нашого, забрали жита копъ 108 деревнЂ Гриневки жителей и склали оное въ гумнЂ Козловомъ.

13. Писано до войтовъ лЂсконозкого и команского и юхновского, да въ Случокъ и въ Курковичи о висилкя работныхъ людей на греблю въ Дешковичи. Прибылъ хоружый полковый Григорій Данченко и сталъ на ВорЂ. Писалъ къ полковнику стародубовскому о доправляемыхъ на чиновниковъ денгахъ за 1751 и 52 года, чтобъ зачтено перебранными отъ комісаровъ 1751-го году 13 р. 40 к. денгами. /503/

14. Оный-же хоружый отобЂдавъ у мене, отъехалъ обратно до Стародуба за другимъ сотникомъ, понеже шептаковского нЂтъ въ домЂ.

15. По утру отїехавъ въ Погаръ для ярмарку, былъ тамъ на службЂ Божой въ соборной Успенской церквЂ, потомъ были у мене духовенство и мирскіи чиновники. ОбЂдалъ у сотника, а оттоль надъ вечери уже пріехалъ въ квартеру, а зъ квартери отъехавъ домой и гараздъ уже поздно прибылъ.

16. Весь день пробылъ въ домЂ, а вечеромъ привезено въ Погару пяныхъ Шаповалця и Римаря.

17. Оные оба за свое пянство розками наказаны. Сего-жъ числа начали дЂлать новую греблю въ Дешковичахъ на Судости. Пріехалъ Гуриновскій.

18. Прибылъ знову въ Городище хоружый полковой Григорій Данченко зъ канцелляристомъ Усовымъ.

19. Прибылъ и сотникъ новомЂсскій Андрей Силевичъ, такожъ обозный полковый Григорій Юркевичъ, которіи всЂ у мене обЂдали.

20. Были Корсаки на ВорЂ и зъ высланными видЂлись. Написана отъ мене челобитная о покошенью сЂножатей муравьевскихъ Корсаковъ подданными гримяцкими и о томъ-же къ полковнику стародубовскому и о другихъ дЂлахъ, въ полковой стародубовской канцелляріи имЂючихъся. Писалъ до жены въ Глуховъ.

21. Писалъ въ маистратъ стародубовскій о долгу на Самусенку и Дзвоннику имЂючемся, чтобъ учинена крайная справедливость, въ силЂ указу суда генералного, и какъ за тиломъ дЂломъ въ маистратЂ, такъ и по имЂючимся въ полковой канцелляріи хожденіе имЂть Сидору Сосновскому — здЂланъ меморіалъ. Отъ Гуриновского присланы осталные денги и дзигарокъ новый въ 25 р. 30 к., кромЂ ланчужка.

22. Зъ вышепрописанною експедиціею отправленъ Сосновскій въ Стародубъ, а по обЂдЂ пріездила ко мнЂ Евпраксія Есимонтовсковна Максимовичева и старый Александеръ зъ Левенки, чрезъ которого даны 7 фляшъ отъ пуздерокъ для приробленя въ пуздерки и стекло битое хрусталное для передЂлки. Віехала жена зъ Глухова къ АхтирцЂ.

23. Ездили высланные въ Гудовку для допросу о тамошней мелницЂ и оттуду вечеромъ возвратились. Іуліана Скоруповна Борознина пріездила ко мнЂ. /504/

24. Чрезъ неи писалъ до Івана Городиского увЂщевателное писмо, чтобъ не пянствовалъ. Отправленъ Данило Городискій въ монастырь Чолнскій съ писмомь до намЂстника тамошнего Іраклія Лятушевича. Висланные, вруча мнЂ репортъ о своемъ слЂдствіи въ судъ генералный и отъужинавъ у мене, отъехали ночью зъ Городища.

25. Василь Мовчанъ посланъ въ Стародубъ и чрезъ него до Гуриновского денги при писмЂ за дзигарокъ отправлены 25 р. 30 к., да на покупки 2 р.

26. Городискій возвратился, не заставши въ монастырЂ Чолнскомъ намЂстника, отъехавшого въ Кіевъ.

27. Писалъ писма: 1-е въ Глуховъ до Дергуна съ посилкою доношенія обозного Юркевича о дачи сину его за границю пашпорта и писемъ до Скоропадского, до полковника Апостола и до Безбородка писаря генералного; 2-е до канцелляриста Івана Яновского зъ посилкою репортовъ отъ висланныхъ, да зъ сотенного погарского правленія и отъ маистрату; 3-е въ Биковъ до управителя Якова Кондзеровского о долгу на Конону оробьевскомъ; 4-е въ Москву до Кирила Лобисевича о недосланныхъ нумеровъ 52 и 53 газетахъ, и съ тЂми писмами отправленъ въ Глуховъ Василь Мовчанъ, чрезъ которого и кафанъ слугЂ Дмитру посланъ. Сего-жъ числа отъехала дочь наша Анна зъ синомъ своимъ Θедоркомъ въ Барики, зъ которою и Запорожець Данило посланъ зъ писмомъ до сотника почепского Староселского о долгу на Григорію Карновичу, да и до зятя Іосифа Рославця о роздЂлЂ его зъ братомъ писалъ-же. КомпанЂець Гаврило Баштовый посланъ въ села новгородскіе за висилкою перемЂннихъ работниковъ на греблю дешковскую.

28. Писалъ подъ вчерашнымъ числомъ до сотника Случановского о Стефану кравцю повторе, чтобъ до его дЂла не имЂлъ.

29. Посиланъ Данило Городискій зъ приказомъ въ Даріевскъ о недачи долЂ хлЂба и сЂна зъ покупленныхъ Оршавою тамъ грунтовъ.

30 — 31. По утру явились ко мнЂ полу-грекъ и турокъ, посланные въ МуравьЂ за инструкціею описовать сЂно, гвалтовно гримячанами покошенное. Сотникъ погарскій Соболевскій обЂдалъ у мене въ ГородищЂ, а туда-жъ въ Муравьевъ и Городискій посланъ. /505/
Сентябрь.


1. Писалъ въ Стародубъ до обозного полкового Юркевича зъ посилкою писма Дергунового, да до Сидора Сосновского съ ордеромъ до полковника о Кишинскомъ, и послано тое чрезъ Василія Мовчана. Отпущены работники, которые дЂлали бляховые шоры, и чрезъ нихъ писано до Сосновского-жъ о денгахъ, перебранныхъ зъ нашого владЂнія 1751-го года за раціоны 13 р. 40 к. Писалъ зъ пЂвчимъ до Гудовича Петромъ Доманскимъ, въ Глуховъ отъехавшымъ.

2. Заняли греблю въ Дешковичахъ самими нашими людьми а послЂ изъ околичныхъ селъ до 30-ти подводъ пріездили въ помогъ

3 и 4. Продолжали тую-жъ работу и здЂланъ переЂздъ по мостахъ на оную греблю.

5. Стали бить палЂ подъ клЂтку, и сего-жъ числа віехавъ я зъ дому къ Глухову, пріехалъ позно въ Чаусы и тамъ ночовалъ.

6. Оттоль послЂ полдня віехалъ и прибылъ на ночь въ Хилчичи, где и ночовалъ у священника тамошнего Петра Борсука.

7. ОбЂдалъ въ Шатрищахъ въ домЂ тамошнего священника Стефана, оттоль въ переездЂ чрезъ Ямполь видЂлъся зъ управителемъ тамошнымъ Θедоромъ Жуковскимъ въ ГримячцЂ, а въ 11-мъ часу по полудни прибылъ въ Глуховъ.

8. По утру былъ у Скоропадского, а послЂ службы Божой у него-жъ и обЂдалъ. По полдни былъ у мене Гудовичъ и долго въ ночь проседЂлъ.

9. Былъ я въ канцелляріи генералной и дЂла подписовалъ, а чрезъ отправленного куріера въ Москву писалъ до Карновича и до канцелляриста Максима Руновского. ОбЂдалъ у мене Гудовичъ.

10. Взялъ пашпортъ изъ генералной канцелляріи для поездки въ Товкачовку на 3 подводы. Писалъ знову въ Москву до полковника гадяцкого и до Карновича, зъ включеніемъ отвЂтного писма отъ Крижановского стороны АндрЂя Карновича.

11. Весь день еще пробавилъ въ ГлуховЂ, а по утру былъ у Валкевича.

12. По утру получены газеты зъ Москвы, и Скоропадскій получилъ ордеръ гетманскій зъ дозволеніемъ ему отъезду въ свои маетности на два мЂсяци. Я зъ нимъ въ церк†простилъся и, /506/ отобЂдавъ у себе зъ судьею полковымъ нЂжинскимъ Кулаковскимъ и Козачинскимъ, по полдни въ 3-мъ часу отъехалъ зъ Глухова и отдихалъ лошадямъ въ ЯрославцЂ. Оттоль по всходЂ мЂсяця віехавъ, прибылъ въ Мушинъ

13 передъ свЂтомъ, и тамъ перемЂня подводы и козаковъ, прибылъ въ Конотопъ въ 12-мъ часу. Тамъ отобЂдавъ, отъехалъ въ 4-мъ часу по полдни и прибылъ въ 9-мъ часу до Голюнки, где у сотника тамошнего Дембовского засталъ Георгія Носенка-БЂлецкого.

14. Вислушавъ обЂдни въ ГолюнцЂ, отъехалъ отътоль въ 12-мъ часу и, проехавъ въ Гайворонъ, на 19-й верстЂ отъ Голюнци попасовалъ коней въ степу. Оттоль-же поехавши, прибылъ въ Ичню поздно и тамъ сталъ квартерою у вдовы сотнички Стороженковой, Анастасіи Івановны Романовичевны, где и отца еи, сотника монастириского, и матку засталъ.

15. Тамъ въ ИчнЂ отобЂдавши, поехалъ и при немаломъ дожчЂ прибылъ въ Товкачовку надъ вечери.

16. Писалъ до Якубовича о своемъ пріездЂ и въ Луку до Остапа Запорожця о прибытіи его сюда, а самъ по полдни ездилъ до футора въ Рудовку.

17, 18 и 19 за дожджевою непогодою никуда не бывалъ.

20. Данило Качановскій наказанъ. А по полдни стадо пересматровалъ, изъ котораго взяты д†кобилы: одна гнЂдая бЂлокопитая и сивая, да лошаковъ четвертаковъ четири, а третяковъ два. Осталось-же въ стадЂ всЂхъ кобилъ, лошаковъ, лошицъ и сеголЂтковъ жеребятъ числомъ 58, въ томъ числЂ и дригантъ буланый, да д†кобилы приблудніе въ дворЂ товкачовскомъ.

21. Знову ездилъ на футоръ и какъ что тамъ строить росказалъ.

22. Полковникъ прилуцкій обослалъ фруктами и протчимъ, а потомъ и самъ у мене былъ зъ полковими писаремъ Александровичемъ и асауломъ.

23. О полдни віехалъ зъ Товкачовки и ночовалъ въ ІчнЂ.

24. Заездилъ зъ ИчнЂ до Іржавця, где чудотворная икона, обЂдалъ въ Фастовцяхъ, а ночовалъ въ БахмачЂ.

25. Передъ обЂдомъ прибылъ въ Батуринъ и тамъ всякого строенія и полной мелници смотрЂлъ, а на ночь прибылъ въ Алтиновку. /507/

26. Въ КролевцЂ отобЂдавъ у сотника и взявъ у Николая Калінского канавацу 15 локотъ и штуку полотна галанского за 8 р., заездилъ въ Подоловъ до Скоропадской, а оттоль поехавши, ночовалъ въ Обложкахъ.

27. По утру прибылъ въ Глуховъ и вечеромъ былъ у полковника лубенского.

28. Былъ въ канцелляріи, да до жени писалъ и послалъ три сиры качкавалы и лЂкарства для сина Івана, при писмЂ до Городиского чрезъ компанЂйця Гаврила.

29. Знову писалъ до жены, зъ посилкою 3-хъ кавуновъ и двохъ сотъ слывъ венгерокъ, и до Городиского, да до полковници гадяцкой зъ 3 писмами отъ мужа еи, что все послано чрезъ Стефана Каврайского. Прибылъ войтъ новгородскій.

30. Писалъ до полковника стародубовского на его писмо о войту чаусовскомъ стороны поруччика КишЂнского и до Сидора Сосновского и до полковници гадяцкой, зъ отсилкою еще одного писма отъ мужа еи. Асаулъ гевералный Якубовичъ пріехалъ въ Глуховъ.
Октоврій.


1. ОбЂдни слушалъ въ церк†св. Анастасіи. ОбЂдалъ у мене Павелъ Скорупа зъ женою своею Анною Жураковсковною. Потомъ были у мене-жъ Якубовичъ, Гудовичъ и Чуйкевичъ, а я вечеромъ у Валкевича и Якубовича.

2. Оные писма, что до полковника стародубовского и протчихъ, отпущены чрезъ сторожа поліового въ Стародубъ, а о войту новгородскомъ опредЂлили держать его подъ карауломъ и писать объ немъ къ гетману.

3. Жолдакъ отправленъ въ Москву зъ дЂломъ о Марка Маркевича женЂ и о войту новгородскомъ. Писалъ до полковниковъ полтавского о винЂ, а до миргородского зъ подякованьемъ за присилку винограду. Да писалъ до жены, до Городиского и до АндрЂя чрезъ Михайла Іосифова, конюшого, зъ отсилкою лишныхъ коней и чрезь него-жъ послано винограду гронъ 26, кавуновъ два, яблокъ сто, дуль сто, голова цукру и гусакъ соли.

4. Кухару Івану Половчевскому, въ зачотъ годового поступленного ему жалованья, дано 2 р., а передъ симъ ему-жъ дано 3 р. /508/ ПослЂ полдня были у мене полковникъ лубенскій и Гудовичъ и до позна просидЂли. У значного товариша Григорія Плюшка взятъ конь воронострокатій до нашого цугу.

5. Прибылъ въ вечеру г. Скоропадскій въ Глуховъ и въ вечеру-жъ были у мене Якубовичъ зъ женою и синъ ихъ Александръ Якубовичъ, пажъ.

6. Писалъ писма въ Москву: 1-е до писаря генералного Безбородка сторони челобитной Корсаковой, подаванной въ іностранную коллегію 1751 г. маія 5-го о ПерегонЂ к протчемъ, 2-е до Карновича, требуя извЂстія о сину и зъ посилкою приговора суда генералного по дЂлу брата его Григорія.

7. Оные писма отданы помянутому Павлу Якубовичу, отъежджаючому въ Москву, при котрромъ и компанЂець Остапъ Голота команды Чернявского новонабранной отправлялъся.

8. Оный пажъ Якубовичъ отъехалъ къ МосквЂ, а полковникъ лубенскій г. Апостолъ зъ Скоропадскимъ до Подолова. КомпанЂець Гаврило пріехалъ. Отданъ волъ для забитья и роспроданья рЂзникамъ глуховскимъ.

9. Сотникъ лубенскій Іванъ Огроновичъ прислалъ 10 кавуновъ, до которого писалъ и о деревахъ молодихъ сливъ венгерскихъ. ОбЂдалъ у іменинника Якова Якубовича, асаула генералного, зъ Чуйкевичемъ и Заруцкимъ, постъ-директоромъ. 9-го-жъ числа купленъ гай у козака села Берези Якова Павленка на зрубъ за 8 р. и дано ему въ задатокъ 4 р.

10. ОбЂдали у мене Іваненко и Данило Ширай, а по полдни пріездилъ Θедоръ Чуйкевичъ и взялъ рукописную книгу о неудобь носимомъ игу. Полковникъ Лизогубъ возвратилъся зъ Скоропадскимъ.

11. Писалъ писма въ Москву до полковника гадяцкого зъ посилкою оть жены его писма, да до Лобисевича о газетахъ. Вечеромъ былъ у Скоропадского. Писалъ-же и до жены зъ посилкою канавацу 15 локотъ и протчего, да до Д. Городиского на его писма. Антонія Ботарского жена умерла.

12. Писалъ до Городиского-жъ о присилки дЂла зъ Кишинскимъ, что у Сидора Сосновского. Оная Антонія жена похоронена. Вечеромъ былъ у Якубовича. По утру куріеръ пріехалъ зъ Москвы, другого туда отправили. /509/

13. Объ отпуски обозного и писаря полкового нЂжинскихъ опредЂлили и писару данъ меморіалъ нЂкоторые дробязки справить. Вчора и сего числа обЂдалъ у мене Михайло Стогоровичъ, а въ вечеру явилъся Іванъ Дащенко зъ писмами зъ Стародуба.

14. Прибывшый Іванъ Дащенко зъ писмами подалъ зъ козаками доношеніе въ генералную канцеллярію.

15. У г. Якубовича обЂдалъ зъ Гудовичемъ, которому вЂдодомость пришла, что внукъ ему отъ дочери его, а Θедора Савича жены, родился сего мЂсяця 9-го числа, Яковъ.

16. Явилъся въ Глухо†зъ Москвы прибывшый новоопредЂленный сотныкъ ічанскій Іванъ НовЂцкій, откупщикъ полку прилуцкого, которому дана была подорожная зъ економической канцелляріи, но оная отобрана и подводъ не дано.

17. Писалъ до сина въ Киль, чтобъ на мои писма отъ 4-го мая, 18-го юня и 22-го юля учинилъ отвЂтъ и о своемъ поведеніи увЂдомилъ, да до господъ корнетовъ Петра и Якова Скоропадскихъ, чтобъ тое писмо до него по почтЂ чрезъ Ригу переслали. Писалъ въ домъ до жены и до Івана сина, зъ посилкою ему 2 цитронъ и 3 лимонъ, да до Городиского о имЂючемъ быть въ полковой стародубовской канцелляріи на зимные мЂсяци рацій и порцій расположеніи, и тЂ писма отправлены чрезъ Лавріна Цяпу.

18. ВелЂли писать до гетмана прошеніе о обидЂ отъ Теплова чрезъ сообщеніе присланное о порціяхъ на жолдаковъ по-казанное, и для того съежжались трое, а я не былъ за болЂзнію на поперекъ.

19. Такое прошеніе и при томъ фрукты, яблока и дули отправлены по почтЂ чрезъ жолдака въ Москву, а туда-жъ изъ экономической канцелляріи отправленъ канцелляристъ ихъ по почтЂжъ, и до господъ Скоропадскихъ молодыхъ отъ отца ихъ посланы его и мои писма.

20. Посланы писма въ Стародубъ чрезъ Івана Дащенка до полковника по дЂлу зъ Кишинскимъ, о томъ-же и о другихъ дЂлахъ писалъ до писаря судового Григорія Гаевского и до Сидора Сосновского, да до сотника новомЂского Андрея Силевича о козакахъ старыхъ и заполскихъ Халіевичъ чрезъ Івана-жъ Дащенка. ОбЂдалъ у Гамаліи съ Гудовичемъ, а послЂ у него-жъ были Скоропадскій и полковникъ Апостолъ, а у мене онъ-же. Гамалія и прежде /510/ Якубовичъ. Обокрадено бунчукового товарища Михайла Іваненка служителемъ его.

21. Обослалъ мене Якубовичъ капустою нЂмецкою, а изъ канцеляріи прислано яблокъ 67, да поддуліокъ 30.

22. ПослЂ полдня въ 2-мъ часу громъ былъ отъ запада. Пріехавшый асаулъ полковый прилуцкій, Никифоръ Белецкій Носенко, былъ у мене.

23. Послана челобитная въ полковый прилуцкій судъ на завладЂвшыхъ села Товкачовки посполитими грунтами, зъ сообщеніемъ именной вЂдомости и сенатского о непокупки такихъ грунтовъ запретителного указу копій, да о томъ-же и о прежней стороны Княжихъ Лановъ челобитной и подискихъ (с. Подища) грунтахъ, козаками завладЂнныхъ, писалъ до полковника прилуцкого Галагана и что по тЂмъ дЂламъ повЂрилъ я ходить товарищу войсковому Георгію Белецкому Носенку, или кому онъ повЂритъ; да чрезъ него-жъ писано и до Якова Супруненка въ Товкачовку, кой сего-жъ числа и отъехалъ въ домъ. Лаврінъ Цяпа пріехалъ зъ Новгородка.

24. Пріехалъ Стефанъ компанЂецъ зъ дому. ОбЂдалъ у мене Гамалія, а вечеромъ былъ я у Скоропадского.

25. Писаны писма въ домъ до жены, до Городиского и до зятя Савича, а надъ вечери были у мене сины полковника гадяцкого Яковъ и Петръ, чрезъ которыхъ отданы писмо и пакетъ зъ картинами, да сотникъ бахмацкій Кирило ЗабЂла.

26. По утру была у мене полковниця гадяцкая и Іванъ ГамалЂя. По полдни былъ я у Якубовича и простилъся съ обоими. Отправлена жонка Варка въ домъ. Писалъ въ Москву до полковника гадяцкого и послалъ къ нему для подачи писма: 1-е отъ Якубовича до Безбородка, 2-е до Карновича отъ мене подъ завтрешнымъ числомъ.

27. Послано писмо до архимандрита печерского о обидахъ отъ попогорского (Поповой Горы) городничего и жителей Перелаза и Макаричъ, нашимъ лотоковскимъ и курчанскимъ людямъ починенныхъ. По полдни прибылъ МатвЂй компанЂець изъ Городища съ вЂдомостью о нещаслывомъ рожденіи Настусиномъ неживого сина, почему и отправлены въ домъ зъ писмомъ до жены и нЂкоторими лЂкарствами Лаврінъ Цяпа и Степанъ компанЂйци. Іванъ Гамалія вечеромъ былъ у мене, а въ Москву отъехалъ канцелляристъ Пісоцкій зъ оними писмами. /511/

28. Весь денъ пробылъ въ домЂ за своею скорбію. Вечеромъ былъ у мене лавникъ манстрату кіевского Герасимъ КувЂчинскій зъ писмомъ отъ магистрату.

29. Вечеромъ были греки зъ НЂжина, подавшіи доношеніе на тамошнего полковника Петра Розумовского.

30. На сотницство лубенское подала кандидати выборы. Вчора купленный за два рубли казанъ желЂзный отданъ до валнЂ въ Рубановку чрезъ коваля Уласа.

31. Писаны писма въ Москву до Лобисевича о газетахъ, въ Прилуку до полковника Галагана о Дмитру Маленку, до судіи Огроновича о долгу хлЂбномъ на значковомъ товаришу Θедоренку и о МатвЂю ПетрушЂ, въ Товкачовку до Алексія Петруши и до господаря Супруненка.
Ноеврій.


1. Оные писма отпущены чрезъ товкачовскихъ козаковъ Маленка и Петрушу и съ ними-жъ посланъ конь воронострокатій попа Олшанского.

2. Писалъ до полковника переяславского на его писмо о репремандЂ. Петро компанЂець пріехалъ зъ писмами отъ жены и зятей.

3. Привезена риба зъ ЛЂсконогъ и у мене обЂдали нЂсколко канцеляристь.

4. Отправленъ Петро компаніець въ домъ зъ писмами до жены, до дворецкого и конюшого, да чрезъ него-жъ посланы 2 лимоны НастусЂ и закусокъ въ паперЂ дЂтямъ, да футро заячое сестрЂ УліанЂ, 2 черные ножи сломаные и писмо въ ЛЂсконоги къ Д. Городискому. Я принималъ лЂкарство въ конфектЂ и за тЂмъ не былъ въ канцелляріи. Писалъ до Георгія Белецкого-Носенка о товкачовскихъ дЂлахъ.

5. Писалъ въ Москву до канцеляристы Максима Руновского о исходатайствованіи на канцелярскую цедулу, посланную въ коллегію іностранную, отвЂту о челобитной Корсаковой стороны Перегона и проч. ОбЂдалъ у мене сотникъ батуринскій и канцеляристъ.

6. Сотникъ глуховскій Дамянъ Турянскій прислалъ пятъ сулій водки дубелганисной, зъ нашого цукру дЂланной, а отъ войтенка полтавского принесени 2 бочонки гданской водки. /512/

7. Писалъ до Крижановского на его писмо при присидки отъ него покупленныхъ въ НЂжинЂ футеръ двохъ лисЂхъ, трохъ заячихъ и трохъ штукъ габы, писанное ко мнЂ въ отвЂтъ.

8. Будучи званны ради тезоименитства г. Скоропадского, обЂдали у него всЂ здесь знатные, въ томъ числЂ и я, и до позна у него просидЂли. Сего-жъ числа о полдни господинъ генералный обозный Семенъ Кочубей, да Тарнавскій и Павелъ Міклашевскій прибыли въ Глуховъ изъ Москвы.

9. По утру былъ у мене Міклашевскій и подалъ писмо, отъ Михайла Ширая писанное, а въ 10-мъ часу предъ полуднемъ ездили мы всЂ 4 изъ генералной канцеляріи до г. обозного генералного съ отданіемъ ему візиты и тамъ и съ панею его видЂлись. Получилъ писма отъ гг. брегадира Коченевского и отъ полковника нЂжинского Розумовского, за нЂкоторымъ Богдановскимъ писанные. Писалъ я до Д. Городиского въ ЛЂсконоги о рибЂ, тамъ наловленной и насоленной, и о протчемъ. Писаны писма въ Москву до полковника гадяцкого зъ посилкою отъ жены его писма, да до Карновича и до Вінклера и до сина въ Киль; до Михайла Ширая на его писмо, чрезъ Міклашевского поданное, о забранномъ городчанами хлЂбЂ.

10. Оные писма для отправленія въ Москву по почтЂ вручены постъ-директору Семену Заруцкому и еще одно писмо до полковника гадяцкого, отъ жены его сего числа полученное. Въ 10 часу сехались мы трое, полковникъ лубенскій Апостолъ, Гудовичъ и я, въ генералную канцеллярію, потомъ прибылъ туда и бунчуковый товарищъ Яковъ Тарнавскій и объявилъ три ордери: 1-й ему, на его имя писанный, о забратьЂ всЂхъ писемъ и отпусковъ о нарядахъ, зъ Малой Россіи чиненныхъ, такъ по его комессіи несвЂдомыхъ, яко и по експедиціи строеній работнихъ людей и подводъ, и то все онъ тамъ-же и забралъ; 2-й о порученіи правленія въ генералной канцелляріи обозному генералному г. Кочубею и подскарбію г. Скоропадскому, а насъ объ отпускЂ въ домы; 3-й о дачи подорожныхъ отъ г. Теплова на почтовые подводы на щотъ лошадей економической канцелляріи, и мы послЂдные всЂ отпуски по нашымъ резолюціамъ закрепивъ, отъехали въ домы. Вечеромъ былъ я у г. Скоропадского. /513/

11. Отправленъ Гаврило Баштовый зъ приказомъ до войтовъ юхновского и команского о висилки 5 одноконь подводъ и чрезъ него-жъ посланы писма до жены и до Д. Городиского. Іванъ кухарь и Іванъ Городискій наказаны за пянство. Въ вечеру были у мене перво Яковъ Тарнавскій, потомъ обозный генералный Кочубей и Стефанъ Тамара. Писалъ въ Товкачовку до Супруненка объ отъездЂ своемъ въ домъ и чтобъ прислалъ осЂнные денги въ Городище.

12. Писалъ до Якубовича, обявляючи о своемъ отпуску въ домъ, да до Якова Кондзеровского въ Биковъ о доправки денегъ 9 р. 8 к. на Конону Оробеевскомъ и отдано тое писмо въ економической канцелляріи для отсилки до Бикова. Вечеромъ былъ я у Скоропадского, а обЂдалъ у Гудовича.

13. ОбЂдали у мене канцеляристи Ілля Григоровичъ Шутенко и Лукянъ Огіевскій протоколистъ, да повЂренный Захарій Котляревскій. Вечеромъ былъ у г. Валкевича, асаула генералного и о дЂлахъ въ судЂ генералномъ имЂючихся съ нимъ говорилъ.

14. ОбЂдалъ я у г. Скоропадского, а у мене канцеляристи Огіевскій, Шутенко, Городискій и два повЂренныи, Котляревскій и (пробЂлъ), да переводчикъ Петръ Семеновскій. Вечерялъ-же я въ домЂ съ Городискимъ и Шутенкомъ.

15. Подано доношеніе въ судъ генералный за моею и Алексія Покорского руками о добрахъ рубановскихъ, и доселЂ Міклашевскою Стефановою и дЂтми еи владЂемыхъ. Вечеромъ былъ у обозного генералного Кочубея и съ нимъ и съ бунчучнымъ Оболонскимъ простилъся, потомъ у Скоропадского зъ Валкевичемъ, съ полковникомъ лубенскимъ и съ Яковомъ Марковичемъ простилъся.

16. Въ 11-мъ часу предъ полуднемъ простились зъ Симоновскимъ и Шутенкомъ, віехавъ зъ Глухова, обЂдалъ въ СлоутЂ, а ночевалъ въ МосквЂ. Зоставилъ облЂгъ Оробьевского и Гаврила Баштового.

17. ОбЂдалъ въ ПЂроговцЂ, а переездонъ чрезъ Новгородокъ заплатилъ за покупки справованные 18 р. 20 к. На ночь прибылъ въ ЛЂсконоги.

18. ОбЂдалъ въ ЛЂсконогахъ, прибылъ на ночь до Городища.

19. Никуда зъ двору не бывалъ.

20. Ездилъ въ новопостроенную мелницю въ Дешковичи; жена зъ дЂтми по исповЂди сообщалась св. Тайнамъ. /514/

21. Прибылъ козакъ съ писмомъ отъ сотника глуховского зъ урядомъ о дЂлЂ войта глуховского зъ Павломъ Калиниковымъ.

22. Отпущенъ оный козакъ съ отвЂтомъ къ сотнику и чрезъ него-жъ писалъ до Скоропадского зъ посилкою копіи указу о Теплову, да до Гаврила Баштового, чтобы имЂли осторожность около двора глуховского.

23 и 24 прожилъ въ домЂ и розданы деньги на пенку въ старіе села.

25. Были у насъ въ ГородищЂ на молебствіи Стефанъ Кочержинскій зъ женою и пЂвчій, зять Криксихинъ, которые и обЂдали у насъ-же.

26. Отправленъ Городискій въ Стародубъ зъ писмами до полковника и до Подлузного для присутствія при расположеніи.

27. Ключникъ и мамка наказаны за сокъ лимонный. Григорій Гуриновскій надъ вечери пріехалъ и ночовалъ.

28. Оный-же по утру отъехалъ. Писалъ къ Городискому въ Стародубъ и послалъ вЂрючое доношеніе на имя канцеляриста полкового Николая Чернявского.
Декабрь.


12. Посланъ въ Глуховъ Лаврінъ Цяпа для свозу сЂна и дровъ и чрезъ него до сотника глуховского писано.

13. Данило Городискій рано, а жена по обЂдЂ отъехала до Стародуба. /515/
Попередня     Головна     Наступна


Етимологія та історія української мови:

Датчанин:   В основі української назви датчани лежить долучення староукраїнської книжності до європейського контексту, до грецькомовної і латинськомовної науки. Саме із західних джерел прийшла -т- основи. І коли наші сучасники вживають назв датський, датчанин, то, навіть не здогадуючись, ступають по слідах, прокладених півтисячоліття тому предками, які перебували у великій європейській культурній спільноті. . . . ) 


Якщо помітили помилку набору на цiй сторiнцi, видiлiть ціле слово мишкою та натисніть Ctrl+Enter.

Iзборник. Історія України IX-XVIII ст.