Уклінно просимо заповнити Опитування про фемінативи  


Попередня     Головна     Наступна

1719 годъ Партикулярный журналъ.


МЂсяцъ ноеврій.


9. Полковникъ 1) литовскій панъ Антоній Танскій прислалъ мнЂ коня мастью гнЂдого, а панъ Василь Кочубей — вороного.1) Пропуски въ рукописи Бодянскаго. /163/10. Товарищъ бончуковый панъ Стефаній Тарнавскій и канцеляристъ войсковый панъ Григорій Яснополскій посланы въ полкъ миргородскій для ревЂзій дворовыхъ числа людей посполитыхъ.

28. Братъ Иванъ отъЂхалъ зъ Глухова зъ писмами гетманскими до епископа переславско преосвященного Кирила Шумлянского.
Декабрь.

1. ...................

9. Началося веселье въ домЂ гетманскомъ братанича гетманского жъ его милости пана Михаила Василіевича Скоропадского, обозного полкового чернЂговского, передъ которого начаткомъ говорилъ я орацію, просячи у гетмана и у гетмановой, такожъ и у отца благословенія и того жъ дня отъЂхали въ Дунаецъ.

10. Тамъ въ ДунайцЂ принялъ шлюбъ панъ Михаило Скоропадскій зъ невЂстою своею панною Іуліаною, княжною Четвертенскою, послЂ которой церемоніи обЂдъ продолжался допозна въ ночь, а при концу обЂда давано марцепаны, и коровай раздЂланъ.

11. ОтъЂхали мы въ Глуховъ, а прочая веселная компанЂя тамъ осталась.

Сегож числа, за прибытіемъ моимъ въ Глуховъ, вручена мнЂ отъ пана дядка асаула полкового кіевского Федора Лаврентіевича Ханенка лаговница и унЂверсалъ небожчика Григорія Гетманича, полковника чернЂговского, на добра, налЂжне жены дядковой Параскевіи ТовстолЂсовны служачіе.

22. Универсалъ гетманскій справленъ пану дядку на добра, въ полку чернЂговскомъ по женЂ доставшееся.

27. Противъ сего числа въ ночи громъ былъ и блискавиця.

30. Синъ молодшій его милости пана Семена Савича, писара войскового енералного, Михаилъ Савичъ передъ свЂтомъ за годину преставился.

31. Попроважено тЂло покойного пана писаревича до моностыря петропавловского глуховского, куда и мы зъ его милостью, паномъ писаремъ, отъЂхали. /164/[1720 годъ]


Февраль.


1. Погребеніе ономужъ пану писаревичу отправлено.

3. Принесены д†грамоты къ гетману отъ сина енерала лейтнанта Бутурлина: одна о приготовленю ся въ походъ, другая о заготовленіи работниковъ на работу до фортецъ, въ Малой Росіи будучихъ.

6. Яну Юрію Каспару, купцу вроцлавскому, вигданъ декретъ на Стефана Рубана.

7. Захоровалъ я на горячку и хоровалъ по 11 число сего мЂсяца.

19. Посланъ универсалъ гетманскій пану дядку на добра въ чернЂговскомъ полку по женЂ доставшееся, справленный.
Мартъ.


3. Панъ Михаило Скоропадскій обЂщалъ мнЂ коня.

9. Пришла вЂдомость къ гетману чрезъ Шостакова, что свЂтлЂйшый князь Александръ Даниловичь Меншиковъ Ђдетъ въ Украину.

10. ВіЂхалъ ясновельможный и прочіе пани, имЂвшіесь въ ГлуховЂ, а тамъ же и мы, канцеляристи, забираючи путь къ Шептакамъ на встрЂчу свЂтлЂйшого князя.

11. Зъ Гамаліевки рано віЂхавши, проЂхали Новгородокъ и прибыли на ночь въ Шептаки.

17. СвЂтлЂйшій князь зъ княгинею и со всЂмъ своимъ домомъ прибылъ до Шептаковъ уже позно; которого и самъ ясневелможный и многіе присутствовавшіе особы встрЂчали опол-милЂ за Шептаками.

18. Пріймовалъ ясневелможный на квартирЂ своей въ домЂ попа шептаковского свЂтлЂйшого князя зо всЂмъ его домомъ и ассистенціею, и княгиня по обЂдЂ заразъ отъЂхала, а князь забавился ажъ довЂчера при стрЂляню зъ гарматъ, и мождрировъ; тамъ велЂлъ взять подъ караулъ чернцювъ новгородского моностыря, знаменія на небЂ видЂвшихъ, свЂтлЂйшій князь. По отъЂздЂ княжомъ, полковникъ миргородскій Даніилъ Апостолъ зъ полковникомъ гадяцкимъ Михаиломъ Милорадовичомъ поссорились въ квартирЂ гетманской. /165/

19. Рано ясневелможный, отъЂхавъ зъ Шептаковъ, прибылъ въ Новгородокъ и тамъ крестилъ дитину у пана Кутневского, а на ночъ отъЂхалъ въ Гамаліевку.

20. Прибыли въ Глуховъ.
Априля.


30. Прибыли зъ ясне велможнымъ въ Гадячь, гдЂ уже свЂтлЂйшого князя застали и якъ въЂздилъ гетманъ въ городъ, то палено зъ пушокъ, и сталъ квартерою въ замку, гдЂ цЂлая рота драгунская совсЂми офицерами зъ знамемъ и зъ музикою поставлена была на караулЂ, имъ отдавала честь гетману зъ барабаннымъ боемъ походу и зъ граньемъ музики.
Май.


1. Панове полковники и енералные персоны были у свЂтлЂйшого князя (а гетманъ не былъ, бо жестоко еще на дорогЂ занемогъ) на обЂдЂ послЂ службы и послЂ казанія.

5. Пана асаула енералного Жураковского и пана Валкевича отправлено до Стародуба для межованя Почепа.

15. СвЂтлЂйшый князь отъЂхалъ зъ Гадяча.

16. Ясневелможный отъ толъ же віЂхалъ.

Въ послЂднихъ числахъ мая сего году женился пане Федоръ Чуйкевичь въ КролевцЂ на дочерЂ умершого священника тамошнего Маковского.
Іюнь.


30. Написанъ пану Яну Голембіовскому на село Засуху уневерсалъ.
Іюль.


1. Оный же унЂверсалъ ему виданъ.

11. Купилъ у пана Корецкого наметъ, за которій далъ 5 р. 50 коп.

31. Преосвященный епископъ переясловскій Кирилъ Шумлянскій отъЂхалъ зъ Глухова къ МосквЂ.
Августъ.


7. Панъ Валкевичъ отъЂхалъ до С. П. Бурха./166/

14. Купилъ рондъ, въ которомъ ваги сребра 4 гривны безъ двохъ лотовъ и двохъ золотниковъ; дано за оный 17 рублей.

17. Зъ Яснополскимъ перемовимось.

19. Слухана справа пана полковнива чернЂговского Полуботка зъ Цибулскимъ.

25. Виданъ дикретъ пану МоvсЂю Костантиновичу Левицкому, асаулу полковому нЂжинскому, за которій обЂщалъ коня въ 30 талерей.
Септеврій.


6. Виданъ дикретъ пану полковнико†чернЂговскому въ спра†его зъ Цибулскимъ, за которого переписыване начисто далъ я пану Григорію Максимовичу канцеляристЂ 11 локоть атласу зеленого.

14. Преосвященный епископъ переясловскій Кирилъ Шумлянскій возвратился зъ Москви, и служилъ въ церкве святаго Михаила.

15. Былъ жестоко боленъ, чего для нЂсколко дней слЂдуетъ лЂчитися мусЂлъ.

21. Отправилъ слугу Томоша Лятовецкого, давши ему абшитъ, которій служилъ мнЂ болЂе двохъ годъ.
Ноеврій.


10. За уневЂрсалъ на маетности, писанный пану Семену Ганецкому, сотнико†погарскому, далъ онъ 5-ть талерей битыхъ.
Декаврій.


20. Принесена грамота о Григоріи Михайлову, канцеляристЂ, и о Василю Дорошенку.
Попередня     Головна     Наступна


Етимологія та історія української мови:

Датчанин:   В основі української назви датчани лежить долучення староукраїнської книжності до європейського контексту, до грецькомовної і латинськомовної науки. Саме із західних джерел прийшла -т- основи. І коли наші сучасники вживають назв датський, датчанин, то, навіть не здогадуючись, ступають по слідах, прокладених півтисячоліття тому предками, які перебували у великій європейській культурній спільноті. . . . ) 


Якщо помітили помилку набору на цiй сторiнцi, видiлiть ціле слово мишкою та натисніть Ctrl+Enter.

Iзборник. Історія України IX-XVIII ст.