Уклінно просимо заповнити Опитування про фемінативи  

[ПСРЛ. — Т. 1. Лаврентьевская летопись. — Л., 1927. — Стлб. 481-488.]


      Шрифт



Попередня     Зміст     Наступна






481п

Примѣчанія. Д Опущенъ глаголъ, въ родѣ: идоста. Е г вм. к. Ж не вм. но.

В лѣт̑ . ҂s҃ . ѱ҃ . ч҃ . в҃ . [6792 (1284)] Два бесурменина Д ис свободъı в другую свободу . а Руси с нима боле . л҃ . чл҃вкъ . слъıшав же Липовичьскъıи кнѧз̑ Ст҃ославъ . здумавъ с своєю дружиною безъ Ѡлговъı думъı

482

достерегъсѧ на пути розбои створи . самѣ . в҃ . братеника бесерменина та оутекла . а Руси избилъ . к҃е . и . в҃ . бесерменина . се же створи Ст҃ославъ ѡдинъ безъ Ѡлга . и творѧшесѧ добро үчинилъ . а на болшюю пакость Ѡлгу и собѣ єже послѣди скажем̑ . Тогож̑ . лѣт̑ . по Велицѣ дн҃и в нед̑ Фомину побѣгоста . /л.170об./ в҃ . братенка та бесерменина . Г Е Курьску . а на заоутреи в понед̑лникъ побѣжа всѧ свобода та и другаӕ . и тако розоидошас̑ ѡбѣ свободѣ бесерменьскиѣ . Тогож̑ . лѣт̑ . Приде Ѡлегъ кн҃зь из Ордъı . и створи памѧть избитъıм̑ боӕром̑ . и посла к Ст҃ославу река . чему ѥси затерѧлъ правду . взложилъ ѥси имѧ разбоиниче на мене и на себе . зимусь ѥси ночи на свободу розбоєм̑ оударилъ . а нонѣ на пути ѥси розбилъ . а вѣси норовъ Татарскъıи да в насъ и в Руси лихо разбои оучинити . поиди въ Ѡрду ѿвѣчаи . ѡн же ѿпрѣсѧ река ӕзъ сам̑ вѣдаюсѧ в своєм̑ дѣлѣ . правъ ӕзъ аже єсмъ тако үчинилъ . то бо сут̑ мои ворози . и реч̑ Ѡлегъ то се тъı со мною цѣловал̑ крс̑тъ ходити нама по ѡдинои думѣ ѡбѣма . то тъı коли рать бъıла . со мною ѥси ко цс̑рю не бѣжал̑ . не Ж ѡсталъ ѥси в Руси избъıвъ в Вороножьскъıх̑ лѣсѣх̑ того дѣлѧ что розбити . а крс̑тного цѣлованьӕ забъıвъ . чтобъı нама Бо҃мь и правдою своєю потѧгати бесерменина . и нъıнѣ затерѧлъ ѥси правду мою и свою . | ти не идешь ни к своєму цс̑рю ни к Ногою на исправу . да како мѧ с тобою Бъ҃ россудит̑ . ӕкож̑ и бъıс̑ . прида Ѡлегъ из Ордъı с Тотаръı и оуби Ст҃ослава по цс̑рву слову . послѣди же Ст҃ославль братъ Ѡлеѯандръ оуби Ѡлга . и . в҃ . сн҃а ѥго мала и єще на мьстѣ створисѧ радос̑ дьӕволу и ѥго поспѣшнику Ахмату. ❙—

В лѣт̑ . ҂s҃ . ѱ҃ . ч҃ . г҃ . [6793 (1285)] Романъ кнѧз̑ Брѧнскъıи приходилъ ратью к Смоленску . и пожже пригород̑ . и ѿиде в своӕ си ❙ Тогож̑ . лѣт̑ Заложена бъıс̑


483

Примѣчанія. А Въ Л недостаетъ листа. Б пр- написано вязью. В -ау- написано вязью. Г ѡц- написано вязью.

цр҃къı камена на Тфѣри блг҃овѣрнъıм̑ кнѧзем̑ Михаилом̑ . и мтр҃ью ѥго Ѡѯиньєю . и прпд̑бнъıмъ єпс̑помъ Семеѡном̑ . Кузму Демьӕну . и преложиша имѧ ст҃ъıи Сп҃съ Преѡбраженьѥ ❙ Тогож̑ . лѣт̑ . Воѥвали . Литва Тфѣрьского влд̑къı волость . Ѡлешню и совкупившесѧ Тфѣричи . Москвичи . Волочане . Новоторжьци . Зубчане . Рожевичи . и шедше биша Литву на лѣсъ . в канунъ Спс҃ву дн҃и . и поможе Бъ҃ хрс̑ьӕном̑ . великого кн҃зѧ ихъ Домонта оубиша . а инъıх̑ изъимаша . а ѡвъıх̑ избиша . полонъ весь ѿӕша а инии розбѣжашасѧ ❙

В лѣт̑ . ҂s҃ . ѱ҃ . ч҃ . д҃ . [6794 (1286)]

В лѣт̑ . ҂s҃ . ѱ҃ . ч҃ . е҃ . [6795 (1287)]

В лѣт̑ А [6802 (1294)] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . /л.171/ . . . . . . . . . . де к Москвѣ близь . а не бѧшеть ѥму вѣсти ӕко на Москвѣ полци Тотарьскиӕ и Андрѣи кн҃зь . и ѡбрѣтесѧ попинъ . тотъ попинъ проводи кн҃зѧ на путь и тако заступи Бъ҃ кн҃зѧ млт҃вою дѣднею и ѡтнею . и не презрѣ Бъ҃ слезъ и млт҃въı мт҃ри ѥго . Татарове же и Аньдрѣи кн҃зь слъıшавше приходъ кнѧжь Михаиловъ и не поидоша на Тфѣрь . но поступиша на Волокъ . и на Волоцѣ то же зло сдѣӕша . и из лѣсовъ люди изведоша и поидоша назадь к Переӕславлю . Тоє же зимъı Феѡдоръ кн҃зь Ростиславичь сѣде на Ӕрославли . а Андрѣи поиде в Великъıи Новъгород̑ . Татарове же поидоша в своӕ си ❙ Тоє же зимъı Андрѣи приде из Новагорода в Торжекъ . Тоє же зимъı Цс̑рь Тотарскъıи приде въ Тфѣрь . имѧ ѥму . Токтомѣрь . и много тѧгости людем̑ оучинивъ поиде в своӕ си . Тоє же зимъı . Престависѧ Феѡдоръ кн҃зь Рѧзанскъıи ❙—

В лѣт̑ . ҂ s҃ . ѡт̑ . г҃ . [6803 (1295)] Дмитрии великъıи кнѧз̑ . поиде въ ѡч҃ину свою мимо Торжекъ . Ань|дрѣи кнѧз̑ переӕ ѥго на броду . самъ кнѧз̑ перепровадилсѧ чересъ рѣку . а товара ючного не оустигли перепровадити . и ѿима кнѧз̑ Андрѣи товаръ ❙

484

Тоє же веснъı Феѡдоръ Ростиславич̑ пожже Переӕславль ❙ Тогож̑ . лѣт̑ . Престависѧ великии кнѧз̑ Дмитрии близь Волока ❙ Тогож̑ . лѣт̑ Престатависѧ Б єпс̑пъ Рѧзанскъıи Василии ❙ Тогож̑ . лѣт̑ . Ѡженисѧ Михаило кн҃зь на Тфѣри . и вѣнча ѥго єпс̑пъ Андрѣи въ ст҃мъ Сп҃сѣ . мс̑ца . ноӕб̑ . въ . и҃ . На Зборъ архистратига Михаила ❙

В лѣт̑ . ҂s҃ . ѡт̑ . д҃ . [6804 (1296)] Погорѣ городъ Тфѣрь по Велицѣ дн҃и на . s҃ . и нед̑ . в суб̑ . заут̑ В Зборъ ѡц҃ь Г ст҃хъ . Тогож̑ лѣт̑ . Поставленъ бъıс̑ єпс̑пъ Семенъ Володимерю . мс̑ца . ноӕб̑

В лѣт̑ . ҂s҃ . ѡт̑ . е҃ . [6805 (1297)] Приде Андрѣи кн҃зь ис Тотаръ . и совокупи вои . и хотѣ ити на Переӕславль ратью . да ѿ Переӕславлѧ к Москвѣ . и ко Тфѣри . слъıшав же кнѧз̑ Михаило Тфѣрьскии . и Данило Московьскии кн҃зь . и совокупивъ вои . и пришедше и стаста близь Юрьєва на полчищи . Андрѣи в Во/л.171об./лодимери . и тако не даста поити Андрѣю на Переӕславль . бѧшеть Іѡан̑ кнѧз̑ сн҃ъ Дмитриєвъ ида в Ворду приказалъ Михаилу кн҃зю . блюсти ѡчи҃нъı своєє и Переӕславлѧ . и замало бою не бъıс̑ промежи ими . и взѧша миръ и поидоша в своӕ си ❙

В лѣт̑ . ҂s҃ . ѡт̑ . s҃ . [6806 (1298)] на ст҃ои нед̑ в соуб̑ . на ночь ѡсвитающи нед̑ли Фоминѣ в городѣ на Тфѣри . зажжесѧ дворъ кнѧжь . се же чюд̑ бъıс̑ како заступи Бъ҃ кн҃зѧ . колико людии в сѣнех̑ спѧще не ѡчютили . ни сторожеве . но сам̑ кн҃зь съ кнѧгинею ѡчютивъ ѡгнь изиде вонъ со кнѧгинею . и не оуспѣ ничего въıмчати . И тако погорѣ немало имѣньӕ . золота . и сребра . ѡружьӕ портъ . Тогож̑ лѣт̑ . Моръ на скотъ бъıс̑ . Тогож̑ . лѣт̑ . Сухмень бъıс̑ . загарахутсѧ болота . и борове . Тоє же веснъı Болесть кн҃зю силна ❙

В лѣт̑ . ҂s҃ . ѡт̑ . з҃ [6807 (1299)] мс̑ца . маӕ . въ . ѳ҃ı . Ѡгородилосѧ бѧшеть сл҃нце грозно . Тогож̑ . лѣт̑ . Феѡдоръ Ростиславичь прїходи к Смоленску рать|ю и не оуспѣвъ ничтоже взвратисѧ . Тогож̑ . лѣт̑ . мс̑ца . семтѧб̑ . въ . е҃ı . в понед̑ . по вечернии . Родисѧ кн҃зю Михаилу Тфѣрьскому сн҃ъ . и нарекоша имѧ ѥму .


485

Примѣчанія. А пр- написано вязью. Б г вм. к. В Здѣсь въ Л недостаетъ слова: бишася, или смиришася. Г Очевидно не хватаетъ -го, которое могло быть написано надъ строкой. Д Пятница на 8-й недѣлѣ по Пасхѣ могла быть только в іюнѣ, а не іюлѣ; в дальнѣйшемъ здѣсь также смѣшаны іюнь и іюль. Е Конечно вм. июня. Ж Вм. Петра. З Чит. митрополитомъ. И Т.-е. съ Иваномъ. І Слова: въ четвертокъ въ Л стерлись; 29-е іюня въ сентябрьскомъ 6810 году было въ пятницу. К 5-е марта въ сентябрьскомъ 6812 году приходилось въ чертвергъ; оно было во вторникъ въ мартовскомъ 6812-мъ и въ сентябрьскомъ 6811-мъ году.

Дмитрии . Тогож̑ . лѣт̑ . Престависѧ А кнѧз̑ Ӕрославъ Проньскъıи ❙

В лѣт̑ . ҂s҃ . ѡт̑ . и҃ . [6808 (1300)] в суб̑ту стрс̑тнъıӕ нед̑ли . Ѡсвитающю Пасхъı Гс̑нѧ . погорѣ Новъгород̑ Великъıи . Тогож̑ . лѣт̑ . Престависѧ єпс̑пъ Климентъ . Тогож̑ . лѣт̑ . с веснъı . Вѣтри силни бъıша . и дождове . и громове . в Торжку туча на ѡдном̑ часу ровъ оучинило и хоромовъ нѣсколко снесло изъ ѡснованьӕ ❙ Тогож̑ лѣт̑ . Ѡлеѯандръ Глѣбовичь . ис Смоленьска приходилъ ратью г Б Дорогобужю . и ѡступѧ город̑ воду ѿӕлъ . Андрѣи Вѧземьскъıи кнѧз̑ приде с Вѧземци . и поможе Дорогобужьцемъ . и оубиша оу Ѡлександра сн҃а . а самого Ѡлеѯандра ранили кн҃зѧ . и брата ѥго Романа . а Смолнѧнъ оубили . с҃ . чл҃вкъ . и Ѡлеѯандръ взвратисѧ в своӕ си . Тогож̑ . лѣт̑ . Рѧзаньскъıи кн҃зи Ӕрославичи З оу Переӕславлѧ . Тогож̑ лѣт̑ . Митрополитъ Максимъ . не /л.172/ терпѧ Татарьско Г насильӕ . ѡставѧ митрополью и збѣжа ис Києва . и весь Києвъ розбѣжалъсѧ . а митрополитъ иде ко Брѧньску . и . ѿтолѣ иде в Суждальскую землю . и со всѣм̑ своимъ житьєм̑ . Тогож̑ лѣт̑ . Престависѧ Феѡдоръ Ростиславичь на Ӕрославли . в черньцѣх̑ и в скимѣ . Тогож̑ лѣт̑ . мс̑ца . ѡктѧб̑ . въ . аı҃ . Родисѧ Михаилу кнѧзю Тфѣрьскому дчи . и нареч̑но имѧ єи Феѡдора ❙

В лѣт̑ . ҂s҃ . ѡт̑ . ѳ҃ . [6809 (1301)] мц҃а . иоулѧ . въ . г҃ . на . и҃ . нед̑ли . в пѧток̑ . по Пас̑ Д. Погорѣ Торжекъ ❙ Тогож̑ . лѣт̑ . в Новѣгородѣ Великом̑ . поставленъ бъıс̑ Фектистъ єпс̑помь . мс̑ца июлѧ Е . к҃ѳ . На памѧт̑ ст҃го . апс̑ла Петру Ж и Павла . митрофолитомъ З. Маѯимом̑ . Андрѣи єппъ Тфѣрьскъıи . Семенъ єпс̑пъ Ростовьскъıи . при великом̑ кн҃зи Аидрѣи . и бъıс̑ причетникъ ст҃оє Софьи . Новгородьскъıѣ ❙ Тогож̑ лѣт̑ . оучиниша снемъ оу Дмитрова . Андрѣи кнѧз̑ великъıи . Михаило кнѧз̑ Тфѣрьскъıи . Данило кнѧз̑ Московьскъıи . Іѡан̑ кнѧз̑ Дмитреєвич̑

486

ис Переӕсла|влѧ . и взѧша миръ межю собою . а Михаило с-ЪІваном̑ И не докончалъ межи собою . Тогож̑ лѣт̑ . мс̑ца . ѡктѧб̑ . въ . з҃ . в пѧток̑ . Родисѧ кн҃зю Михаилу сн҃ъ . и нарекоша имѧ ему Ѡлеѯандръ . Тогож̑ . лѣт̑ . въ ѡсенинѣ . Данило кнѧз̑ Московьскъıи . приходилъ на Рѧзань ратью . и билисѧ оу Переӕславлѧ . и Данило ѡдолѣлъ . много и Татаръ избито бъıс̑ . и кн҃зѧ Рѧзаньского Костѧнтина нѣкакою хитростью ӕлъ . и приведъ на Москву ❙

В лѣт̑ . ҂s҃ . ѡт̑ . ı ҃. [6810 (1302)] Андрѣи кн҃зь великъıи Ѡлеѯандровичь . иде из Новагорода из Великаго и с Новгородци на Нѣмци . и городокъ Нѣмечьскъıи взѧл̑ и Неву и раскопати повелѣлъ . а самѣх̑ Нѣмець избили . а ннъıхъ руками изъимали . а кнѧзѧ ихъ оубили . а Михаило Тфѣрьскъıи кнѧз̑ . не дошедъ Новгорода слъıшавъ ѡже побѣжени Нѣмци . и воротисѧ назадь ❙ Тогож̑ . лѣт̑ . мс̑ца июлѧ . въ . е҃ . по Петровѣ постѣ в четвер̑ І. Бъıс̑ бурѧ велика . и много па/л.172об./кости бъıс̑ . по селомъ дубьє подрало ❙ Тогож̑ . лѣт̑ . во ѡсенинѣ ӕвисѧ звѣзда на западѣ луча имущи . ӕко и хвостъ к горѣ к полуденью лиць ❙ Тогож̑ лѣт̑ . мс̑ца . ноӕб̑ . въ . и҃ . на памѧт̑ . архистратига Михаила . Бъıша постриги оу кн҃зѧ оу Михаила . сн҃ви ѥго Дмитрию ❙

В лѣт̑ . ҂s҃ . ѡт̑ . а҃ı . [6811 (1303)] Престависѧ Иванъ кнѧз̑ сн҃ъ Дмитреѥвъ в Переӕславлї ❙ Тогож̑ . лѣт̑ . Великъıи . кнѧз̑ Аньдрѣи во ѡсенинѣ . поиде в Татаръı ❙ Тогож̑ лѣт̑ . на зиму Данило кнѧз̑ . Ѡлександровичь . сѣде в Переӕславли ❙— Тогож̑ лѣт̑ мс̑ца феврал̑ . въ . к҃е . в понед̑лник̑ . Престависѧ Борисъ кнѧз̑ сн҃ъ Андрѣєвъ на Костромѣ ❙

В лѣт̑ . ҂s҃ . ѡт̑ . в҃ı . [6812 (1304)] мс̑ца . марта . въ . е҃ . на безъимѣньнои нед̑ . во вторник̑ К. Престависѧ кнѧз̑ Данило Ѡлександрович̑ на Москвѣ . в своєи ѡч҃инѣ . в черньцѣх̑ и в скимѣ ❙—


487

Примѣчанія. А Въ 6813 году индиктъ былъ 3-й; онъ былъ 2-й въ 6812 году. Б 23-е іюня въ сентябрьскомъ 6813 году приходилось въ середу; оно было во вторникъ въ мартовскомъ 6813 и въ сентябрьскомъ 6812 году. В Въ другихъ лѣтописяхъ прибавлено: на Костромѣ. Г За симъ въ Л три съ половиною строки пробѣла, послѣ котораго слѣдуетъ послѣсловіе, все писанное киноварью. Д -тв- написано вязью. Е ѡц- написано вязью. Ж -му написано вязью. З -нт- написано вязью. И Въ Л описка: Диѡсьѣ вм. Диѡнисьѣ. І -нъı написано вязью.

В лѣт̑ . ҂s҃ . ѡт̑ . г҃ı . [6813 (1305)] индикта . в҃ . А мс̑ца июнѧ . въ . к҃г . на памѧть ст҃ъıӕ мч҃нци Агрєпинъı . в дн҃ь в вторник̑ Б. въ полъдн҃и Бъıс̑ туча велика съ |

488

встока . и оудари громъ вельми силно . в маковицю стаг̑ Ѳеѡдора црк҃вь В. и зажже и згорѣ до вечерни Г.




*   *   *



[6885 (1377)] Радуєтсѧ купєць прикупъ створивъ Д. и кормьчии въ ѡтишьє приставъ и странник̑ въ ѡч҃ьство Д своє пришед̑ . також̑ радуєт̑сѧ и книжнъıи списатєль . дошед̑ конца книгам̑ . також̑ и азъ худъıи нєдостоинъıи и многогрѣшнъıи . рабъ Бж҃ии Лаврентеи мних̑ .

Началъ ѥсмъ писати книги сиӕ . гл҃емъıи Лѣтописець . мс̑ца генвар̑ въ . д҃ı . на памѧт̑ ст҃хъ ѡц҃ь Е наших̑ аввад̑ . в Синаи . и в Раифѣ избьѥнъıх̑ . Кнѧзю великому Ж Дмитрию Костѧнтиновичю З. А по блсв̑нью сщ҃ньнаго єпс̑па Диѡнисьӕ . И кончалъ ѥсмъ мс̑ца марта . въ . к҃ . на памѧт̑ ст҃хъ ѡц҃ь Е наших̑ . иже в манастъıри стаг̑ Савъı . избьєнъıх̑ ѿ Срацинъ ❙ В лѣт̑. . ҂s҃ . ѡт̑ п҃е . При блг҃овѣрном̑ и хс̑олюбивом̑ кн҃зи великом̑ Дмитрии Костѧнтиновичи . И при єпс̑пѣ нашем̑ хс̑олюбивѣм̑ сщ҃енномъ /л.173/ Диѡ[ни]сьѣ И. Суждальском̑ . и Новгородьском̑ . и Городьском̑ .

И нъıнѣ гс̑да ѡц҃и и брат̑ӕ . ѡже сѧ гдѣ буду ѡписалъ . или переписалъ или не дописалъ . чтите исправливаӕ Ба҃ дѣлѧ . а не клените . занеже книгъı ветшанъı . а оумъ молодъ . не дошелъ . Слъıшите Павла апс̑ла . гл҃ща не клените . но бл҃гс̑вите . а со всѣми нами хрс̑ьӕнъı І. Хс̑ъ Бъ҃ наш̑ . Сн҃ь Ба҃ живаго . ємуже слава . и держава . и чс̑ть . и покланѧньє со Ѡц҃мъ и с Ст҃мъ Дх҃мъ . и нъıнѧ и прис̑ въ вѣкъı аминь ❙— ıs . ıs . ıs . ❙




[КІНЕЦЬ ЛАВРЕНТІЇВСЬКОГО СПИСКУ]







      Шрифт



Попередня     Зміст     Наступна


Етимологія та історія української мови:

Датчанин:   В основі української назви датчани лежить долучення староукраїнської книжності до європейського контексту, до грецькомовної і латинськомовної науки. Саме із західних джерел прийшла -т- основи. І коли наші сучасники вживають назв датський, датчанин, то, навіть не здогадуючись, ступають по слідах, прокладених півтисячоліття тому предками, які перебували у великій європейській культурній спільноті. . . . )



 


Якщо помітили помилку набору на цiй сторiнцi, видiлiть ціле слово мишкою та натисніть Ctrl+Enter.

Iзборник. Історія України IX-XVIII ст.