Головна сторінка


БІБЛІОГРАФІЧНИЙ ПОКАЖЧИК САЙТУ «ІЗБОРНИК»


ЗАГАЛЬНИЙ ПОКАЖЧИК


Андерсон Бенедикт. Уявлені спільноти. Міркування щодо походження й поширення націоналізму / Пер. з англ. В. Морозова. — К.: Критика, 2001. — 272 с. [закритий доступ]

Анісов В., Середа Є. Літопис життя і творчості Т. Г. Шевченка / Вид. 2-е, доповн. — К.: Дніпро, 1976. — 392 с.

[Антонович В. Б.] Записки киевского мещанина Божка Балыки о московской осаде 1612 г.: Из летописного сборника Ильи Кощаковского // Киевская старина. — 1882. — Т. 3. — № 7. — С.97-105.

Антонович Владимир. Прилуцкий полковой асаул Михайло Мовчан и его Записная книга // Киевская старина. — 1885. — Т. 11. — №1. — С. 57-84.

Антонович Володимир. Моя сповідь: Вибрані історичні та публіцистичні твори / Упор. О. Тодійчук, В. Ульяновський. Вст. ст. та коментарі В. Ульяновського. — К.: Либідь, 1995. — 816 с.

Байки в українській літературі XVII-XVIII ст. / Підг. тексту В. І. Крекотня. — К.: Вид. Акад. наук УРСР, 1963. — 200 с.

Баранаускас Томас. Новогрудок у XIII ст.: історія і міф [Електронний ресурс] / Пер. з рос. — К., 2003. — Режим доступу: http://litopys.org.ua/rizne/tomas.htm

Бевзо О. А. Львівський літопис і Острозький літописець. — 2-е вид. — К., 1971. — 200 с. [неповне]

[Беринда Памво.] Лексикон словенороський Памви Беринди / Підготовка тексту і вступна стаття В. В. Німчука. — К.: Вид. Акад. наук УРСР, 1961. — 271 с.

Василь Лев. Український переклад хроніки Мартина Бєльського. — Варшава, 1935. — 72 с. [djvu]

Билык И. Тревога над свежей могилой Т. Г. Шевченка // Киевская старина. — 1886. — Т. 14. — № 4. — С. 708-728.

Біленький Я. Угроруські літописні записки // Записки Наукового товариства імені Шевченка. — 1911. — Т.106. — Кн. 4. — С.73-82.

Білецький Леонід. Руська Правда й історія її тексту. — Вінніпег, 1993. — 166 с.

Блок Марк. Феодальне суспільство. — К., 2001. — 528 с.

Бовгиря Андрій. «Новгород-Сіверський літопис» — пам’ятка української історіографії другої половини XVIII ст. // Сіверянський літопис. — 2003. — № 5-6. — С.89-93.

Бовуа Даніель. Битва за землю в Україні: 1863-1914: Поляки в соціо-етнічних конфліктах / Пер. з франц. З. Борисюк. — К.: Критика, 1998. — 334 с. [закритий доступ]

Богумил О., Житецький П. Начерк історії літературної української мови. До Ів. Котляревського // Україна: Науковий трьохмісячник українознавства. — 1914. — Кн. 2. — С. 7-28.

Бойко Олександр. Історія України. — К., 1999. — С.380-402. [витяг з підручника]

Боплан Гійом Левассер де. Опис України, кількох провінцій Королівства Польського, що тягнуться від кордонів Московії до границь Трансільванії, разом з їхніми звичаями, способом життя і ведення воєн / Пер. з франц. Я. І. Кравця, З. П. Борисюк. — К.: Наук. думка; Кембрідж (Мас.): Укр. наук. ін-т, 1990. — 256 с.

Боплан Г. Л. де. Опис України / Пер. з фр. Я. І. Кравця. — Львів, 1990. [неповне видання]

Description d'Ukranie, qui sont plusieurs provinces du Royaume de Pologne. Contenues depuis les confins de la Moscovie, insques aux limites de la Transilvanie. Ensemble leurs moeurs, facons de viures, et de faire la Guerre. Par le Sieur de Beauplan [Ressource electronique]. — A Rouen, Chez Jacques Cailloue, 1660. — Mode de l'acces: http://litopys.org.ua/boplan/bop07.htm

Боржковский В. Лирники // Киевская старина. — 1889. — Т.26. — №9. — С.653-708.

Боржковський В. Две лирницкие песни // Киевская старина. — 1889. — Т.27. — №12. — С.637-642.

Бугославський Сергій. Україно-руські пам’ятки XI — XVIII в.в. про князів Бориса та Гліба. — Київ, 1928. — xxxiii + 206 + ii с.

Вашкевич В. Г. Перевод П. А. Кулиша на украинский язык манифеста 19 февраля 1861 года и Положения о крестьянах / Киевская старина. —1905. — Т. 88. — № 2. — Отд. 1. — С. 324-341; № 3. — Отд. 1. — С. 422-460.

Вебер Макс. Протестантська етика і дух капіталізму. — К.: Основи, 1994. — 261 с.

Величко С. В. Літопис. Т. 1. / Пер. з книжної української мови, вст. стаття, комент. В. О. Шевчука; Відп. ред. О. В. Мишанич. — К.: Дніпро, 1991. — 371 с.

Величко С. В. Літопис. Т. 2. / Пер. з книжної української мови, комент. В. О. Шевчука; Відп. ред. О. В. Мишанич. — К.: Дніпро, 1991. — 642 с.

Величковський Іван. Твори. — К.: Наук. думка, 1972. — 191 с.

Буквар Тимофія Вербицького 1627. — Київ, 1995. — 36 с.

Васильев М. К. Украинский вариант о происхождении табака // Киевская старина. — 1893. — Т.40. — №3. — С.547-548.

Владимиров П. В. Южнорусское житие св. Владимира XVII в. // Киевская старина. — Приложение. — 1889. — Т. 24. — № 2. — С. 11-20.

Возняк Михайло. Український „savoir-vivre“ з 1770 р. // Україна: Науковий трьохмісячник українознавства. — 1914. — Кн. 3. — С. 35-55.

Войтович Леонтій. Князівські династії Східної Європи (кінець IX — початок XVI ст.): склад, суспільна і політична роль. Історико-генеалогічне дослідження. — Львів: Інститут українознавства ім. І.Крип’якевича, 2000. — 649 с.

Волошин Авґустин. Вибрані твори / Упорядкування, вступна стаття та примітки О. В. Мишанича. — Ужгород: ВАТ Вид-во «Закарпаття», 2002. — 528 с.

Воспоминания А. И. Макшеева о Т. Г. Шевченко // Русская старина. — 1914. — май. — С. 305-308.

Габермас Юрґен. Громадянство і національна ідентичність // Умови громадянства: Зб. ст. / Під ред. Варта ван Стінбергена. — К., 2005. — С. 49-70.

Галенко Олександр. Не всі пороки від бароко // Український гуманітарний огляд. — К., 2002. — Вип. 7. — 203-212.

Галицько-Волинський літопис / Пер. Теофіль Коструба. — Львів, 1936. — Ч. I. — 128 с.; Ч. II. — 128 с.

Галицько-Волинський літопис за Острозьким (Хлєбниковським) списком [Електронний ресурс]. — К., 2005. — Режим доступу: http://litopys.org.ua/oldukr/galvxleb.htm

Галицко-Волынская летопись / Подгот. текста, пер. и ком. О. П. Лихачевой // Памятники литературы Древней Руси (ПЛДР). XIII век. — М., 1981. — С. 236-425. [неповне]

Гашек Ярослав. Твори: В 2-х томах. Т. 2. Пригоди бравого вояка Швейка: Роман / З чеськ. перекл. С. Масляк. — Перевид. перекл. — К.: Дніпро, 1983. — 669 с.

Гвоздик-Пріцак Лариса. Економічна і політична візія Богдана Хмельницького та її реалізація в державі Військо Запорозьке. — К.: Обереги, 1999. — 216 с.

Ґелнер Ернест. Нації та націоналізм; Націоналізм: Пер. з англ. — К.: Таксон, 2003. — 300 с.

Генсьорський А. І. Термін «Русь» (та похідні) в Древній Русі і в період формування східнослов’янських народностей і націй // Дослідження і матеріали з української мови. — Київ, 1962. — Том. V. — С. 16—30.

Генсьорський Антін. Галицько-Волинський літопис. Процес складання; редакції і редактори. — К.: Вид. АН УРСР, 1958. — 104 с.

Генсьорський Антін. Галицько-Волинський літопис: Лексичні, фразеологічні та стилістичні особливості. — К.: Вид. АН УРСР, 1961. — 284 с.

Гирич Ігор. Між російським і українським берегами. Володимир Вернадський і національне питання (у світлі щоденника 1917-1921 рр.) / Mappa mundi. Зб. наук. праць на пошану Ярослава Дашкевича. — Львів - Київ - Нью-Йорк, 1996. — C.735-756.

Гоголь В. А. Простак, или хитрость женщины, перехитренная солдатом // Основа. — 1862. — № 2. — С. 19-43.

Голобуцький Володимир. Запорозьке козацтво. — К.: Вища шк., 1994. — 539 с.

Горняткевич Андрій. Що або хто справді загрожує українській мові? // Сучасність. — 2000. — №4 (квітень). — С. 146-153.

Грабович Григорій. До історії української літератури: Дослідження, есе, полеміка. — К.: Основи, 1997. — 604 с.

Грамоти XIV ст. / Упорядк., вст. ст., ком. i слов.-покаж. М. М. Пещак — К., 1974. — 256 с.

Грамоты великих князей литовских с 1390 по 1569 год / Под ред. В. Антоновича и К. Козловского. — К., 1868. — X + II + 166 с.

Розов Володимир. Українські грамоти. Том 1: XIV в. і перша половина XV в. — К., 1928. — 4 с. + 176 с. + 75 с. + IX с. [djvu]

Українські грамоти XV ст. / Підготовка тексту, вступна стаття і коментарі В. М. Русанівського. — К.: Наук. думка, 1965. — 164 с. [djvu]

Волинські грамоти XVI ст. / Упорядники В. Б. Задорожний, А. М. Матвієнко. — К.: Наук. думка, 1995. — 248 с. [djvu]

Ґренджа-Донський Василь. Щастя і горе Карпатської України: Щоденник. Мої спогади / Упор. та прим. Д. М. Федаки; вступна стаття В. І. Ільницького, Д. М. Федаки. — Ужгород: ВАТ Вид-во «Закарпаття», 2002. — 516 с.

Григорьев А. Тарас Шевченко // Время. — СПб., 1862. — Кн. IV. — С. 634-637.

Грінченко Б. — Драгоманов М. Діалоги про українську національну справу. — К., 1994. — 288 с.

Грушевський Михайло. Хронологія подїй Галицько-волинського літопису // Записки Наукового товариства імені Шевченка. — Львів, 1901. — Т. 41. — С. 1-72.

Грушевський Михайло. Велика, Мала і Біла Русь // Український світ. — 1992. — №1. — С.16-17; №2. — С.20, 29-31.

Грушевський Михайло. Вступний виклад з давньої історії Русі, виголошений у Львівськім університеті 30 вересня 1894 року / Твори. — Львів: Світ, 2002. — Т. 1. — С. 65-74.

Грушевський Михайло. Звичайна схема "русскої" історії й справа раціонального укладу історії східного слов’янства / Твори. — Львів: Світ, 2002. — Т. 1. — С. 75-82.

Грушевський Михайло. З ідеології кирило-мефодіївців // Україна: Науковий трьохмісячник українознавства. — 1914. — Кн. 1. — С. 78-83.

Грушевський Михайло. Історія Хмельниччини, списана Силуяном Мужилівським в лютому 1649 р. // Україна: Науковий трьохмісячник українознавства. — 1914. — Кн. 2. — С. 29-39.

Грушевський Михайло. Незаплачене київське подимне // Записки Наукового товариства імені Шевченка. — 1903. — Т.53. — Кн. 3. — Misc. — С.1-2.

Грушевський Михайло. Спірні питання староруської етнографії / Твори. — Львів: Світ, 2002. — Т. 1. — С. 83-99.

Грушевський Михайло. Етнографічні категорії й культурно-археологічні типи в сучасних студіях Східної Європи / Твори. — Львів: Світ, 2002. — Т. 1. — С. 100-108.


Грушевський Михайло. ІСТОРІЯ УКРАЇНИ-РУСИ (В 10-ти ТОМАХ).

Грушевський М. С. Історія України-Руси. — Київ, 1913. — Т. 1. До початку XI віка (3-є вид.). — 648 с..

Грушевський М. С. Історія України-Руси. — Львів, 1905. — Т. 2. XI-XIII вік (2-е вид.). — 634 с.

Грушевський М. С. Історія України-Руси. — Львів, 1905. — Т. 3. До року 1340 (2-е вид.). — 588 с.

Грушевський М. С. Історія України-Руси. — Київ-Львів, 1907. — Т. 4. XIV-XVI віки — відносини полїтичні (2-е вид.). — 538 с.

Грушевський М. С. Історія України-Руси. — Львів, 1905. — Т. 5. Суспільно-полїтичний устрій і відносини XIV-XVII в. — 688 с.

Грушевський М. С. Історія України-Руси. — Київ-Львів, 1907. — Т. 6. Житє економічне, культурне, національне XIV-XVII віків (2-е вид.). — 670 с.

Грушевський М. С. Історія України-Руси.— Київ-Львів, 1909. — Т. 7. Козацькі часи — до року 1625. — 628 с.

Грушевський М. С. Історія України-Руси. Т. 8. Роки 1626-1650. — Ч. I — Київ-Львів, 1922. — 336 с. (2-е вид.); Ч. II — Київ-Відень, 1922. — 224 с. (2-е вид.); Ч. III — Київ-Відень, 1922. — 288 с. (2-е вид.).

Грушевський М. С. Історія України-Руси. Т. 9. Роки 1650-1657. — Пол. 1. — Київ, 1928. — 602 с.; Пол. 2. — Київ, 1931 — 1631 c.

Грушевський М. С. Історія України-Руси. — Київ, 1936. — Том 10. Роки 1657-1658. — 394 с.


Грушевський Михайло. ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ (В 6-ти ТОМАХ).

Грушевський M. C. Історія української літератури: В 6 т. 9 кн. Т. l. / Упоряд. В. В. Яременко; Авт. передн. П. П. Кононенко; Приміт. Л. Ф. Дунаєвської. — К.: Либідь, 1993. — 392 с.

Грушевський М. С. Історія української літератури: В 6 т. 9 кн. Т. 2. / Упоряд. В. В. Яременко; Приміт. C. K. Росовецького.— К.: Либідь, 1993. — 264 с.

Грушевський M. C. Історія української літератури: В 6 т. 9 кн. Т. 3 / Упоряд. В. В. Яременко; Приміт. С. К. Росовецького. — К.: Либідь, 1993. — 285 с.

Грушевський М. C. Історія української літератури: В 6 т. 9 кн. Т. 4. Кн. 1 / Упоряд. О. М. Таланчук; Приміт. C. K. Росовецького. — К.: Либідь, 1994. — 336 с.; Кн. 2 / Упоряд. Л. М. Копаниця; Приміт. C. K. Росовецького. — К.: Либідь, 1994. — 320 с.

Грушевський М. С. Історія української літератури: В 6 т. 9 кн. Т. 5. Кн. І. / Упоряд. та приміт. C. K. Росовецького. — К.: Либідь, 1995. — 256 с.; Кн. 2 / Упоряд. О. В. Дідух; Приміт. С. К. Росовецького. — К.: Либідь, 1995. — 352 с.

Грушевський М. С. Історія української літератури. — Т. 6. — K.: AT «Обереги», 1995. — 712 с.


Гуревич П. Дело о распространении малороссийской пропаганды // Былое: Журнал посвященный истории освободительного движения. — Петербург, 1907. — № 7 (19). — С. 169-175.

Летопись Густынского монастыря / Чтения в императорском обществе истории и древностей российских (ЧОИДР). — 1848. — №8. — 76 с.

Летописец о первом зачатии и создании святыя обители монастыря Густинского / Полное собрание русских летописей. — Т. 40. Густынская летопись. — СПб., 2003. — С. 153-169. Приложение I.

Дворнік Френсіс. Слов'яни в Європейській історії та цивілізації / Пер. з англ. — К.: Дух і Літера, 2000. — 528 с.

Де ля Фліз Домінік П’єр. Етнографічний опис селян Київської губернії / Де ля Фліз. Альбоми. — К., 1996. — Том 1. [неповне]

Дейвіс Норман. Європа. Історія. — Київ, 2000. [витяг з книги]

Дзира Ярослав. Козацький правопис поета (Чи маємо академічне видання творів Тараса Шевченка?) / Mappa mundi. Зб. наук. праць на пошану Ярослава Дашкевича. — Львів - Київ - Нью-Йорк, 1996. — C. 616-634.

Дзюба Іван. Інтернаціоналізм чи русифікація? — К.: Видавничий дім "KM Academia", 1998, — 276 с.

Дзюба Іван. Україна-Росія: протистояння чи діалог культур? // Україна-Росія: концептуальні основи гуманітарних відносин. — К.: Стилос, 2001. — Розділ V. — С.265-333. [витяг з книги]

Дзюба Олена, Павленко Ганна. Літопис найважливіших подій культурного життя в Україні (X — середина XVII ст.). — К.: АртЕк, 1998. — 200 с.

Дмитриев Михаил. «Прояснение, касающееся восстания казаков и вторжения татар в Польшу в 1647 г.»: Источник книги Линажа де Восьенна о восстании под руководством Богдана Хмельницкого // Історичний збірник: Історія, історіософія, джерелознавство. — К.: ІНТЕЛ, 1996. — С. 332-353.

До історії указу 1876 року про заборону українського письменства // Україна: науковий та літературно-публіцистичний щомісячний журнал. — К., 1907. — Т. II. — № 5 (май). — С. 135-151.

Найближчі відгуки указу 1876 р. про заборону українського письменства // Україна: науковий та літературно-публіцистичний щомісячний журнал. — К., 1907. — Т. II. — № 6 (июнь). — С. 249-268.

Довгалевський Митрофан. Поетика (Сад поетичний). — К.: Мистецтво, 1973. — 436 с.

Дорошкевич Олександр. Трагедія самотнього чуття // Життя й революція. — 1926. — №9. — вересень. — С. 73-89.

Дорошкевич Олександр. Шевченко в приватному листуванні // Записки історично-філологічного відділу УАН. — 1926. — Кн. 7-8. — С. 369-385.

Драгоманов Михайло. Вибране («...мій задум зложити очерк історії цивілізації на Україні») / Упоряд. та авт. іст.-біогр. нарису Р. С. Міщук; Приміт. Р. С. Міщука, В. С. Шандри. — К.: Либідь, 1991. — 688 с.

Драгоманов М. П. Листочки до вінка на могилу Шевченка в XXIX роковини його смерті // Драгоманов М. П. Літературно-публіцистичні праці: У 2-х т. — К., 1970. — Т. 2. — С. 289-296.

Дрогобич Юрій. Роки і пророцтва / Уклад. і наук. ред. В.М. Вандишев. — X.: Факт, 2002. — 287 с. [неповне]

Етимологічний словник літописних географічних назв Південної Русі / Відп. ред. О.С.Стрижак. — К.: Наук. думка, 1985. — 256 с. [djvu, 4M]

Етимологічний словник української мови: У 7 т. — К.: Наук. думка, 1982-2006. — ТТ.1-5 (А-Т). [djvu, 34M]

Етимологічний словник української мови: У 2-х т. / Укл. Ярослав Рудницький. — Вінніпеґ-Оттава, 1962-1982. An Etymological Dictionary of the Ukrainian Language: 2 Vols. / By Jaroslav B. Rudnyc'kyj. Volume I: A — G (А — Ґ). — Winnipeg: Ukrainian free Acadeny of Sciences, 1972. — LXXXVI + 968 с. Volume II: Д — Ь. — Ottawa: Ukrainain Mohylo-Mazepian Academy of Sciences, 1982. — 1128 с. [djvu]

Етнографічний збірник. — Львів, 1896. — Т. 2.

Еремеев С. По поводу свиток и хохломании // Вестник Юго-западной и Западной России. — Киев, 1863. — Том IV. — Апрель. — Отдел III. — C. 1-21.

Ефименко П. Могила гетманцев в г. Лебедине // Киевская старина. — 1884. — Т. 8. — № 4. — С. 693-695.

Євангелія від Юди [Електронний ресурс] / Пер. з англ. М. Є. Бистрицького. — К., 2006. — Режим доступу: http://litopys.org.ua/rizne/apok.htm

Єфремов Сергій. Офіціальна російська критика на Шевченка з 1865 р. [без вихідних даних].

Жемчужников Л. М. Воспоминание о Шевченко; его смерть и погребение // Основа. — СПб., 1861. — №3 (март). — С. 1-21.

Жиленко Ірина. Автобіографія свят. Димитрія Савича (Туптала) [Електронний ресурс]. — К., 2002. — Режим доступу: http://litopys.org.ua/synopsis/avtob.htm

Жиленко Ірина. Архимандрит Києво-Печерський Василій (XII ст.). [Електронний ресурс]. — К., 2002. — Режим доступу: http://litopys.org.ua/synopsis/vasil.htm

Жиленко Ірина. Вшанування святих Бориса і Гліба та Києво-Печерська писемна традиція [Електронний ресурс]. — К., 2002. — Режим доступу: http://litopys.org.ua/synopsis/borhlib.htm

Жиленко Ірина. До списку архимандритів Києво-Печерських XVI ст. [Електронний ресурс]. — К., 2002. — Режим доступу: http://litopys.org.ua/synopsis/arhym.htm

Жиленко Ірина. Житіє та чудеса святої великомучениці Варвари [Електронний ресурс]. — К., 2002. — Режим доступу: http://litopys.org.ua/synopsis/warv.htm

Жиленко Ірина. Зовнішній вигляд Верхньої Лаври у другій половині XIV ст. [Електронний ресурс]. — К., 2002. — Режим доступу: http://litopys.org.ua/synopsis/vyhl.htm

Жиленко Ірина. Києво-Печерська Лавра і запровадження церковної унії 1596 року // Лаврський альманах. Києво-Печерська лавра в контексті української історії та культури. — Вип. 5. — К., 2001. — С. 37-59; 166-191.

Жиленко Ірина. Святий Серапіон Печерський — маловідомий український письменник XIII ст. [Електронний ресурс]. — К., 2002. — Режим доступу: http://litopys.org.ua/synopsis/serap.htm

Жиленко Ірина. Україна: християнство до заснування Київської Русі. [Електронний ресурс]. — К., 2002. — Режим доступу: http://litopys.org.ua/synopsis/chri.htm

Жиленко Ірина. Синопсис Київський. Лаврський альманах / Ред. рада: В. М. Колпакова (відп. ред.) та ін. — К. : ВІПОЛ, — Спецвип. 2 : Синопсис Київський / І. В. Жиленко. — 2002. — 194 с.

Житецький Ігн. П. Шевченко і харківська молодь // Україна: науковий двохмісячник українознавства. — 1925. — № 1/2. — С. 143-148.

Житецький Ігнат. Заходи коло організації історичного товариства в Києві // Україна: науковий журнал українознавства. — К., 1929. — Кн. 32. — № 1-2 (січень-лютий). — С. 23-30.

Житецький І. Київська громада за 60-х років // Україна: науковий двохмісячник українознавства. — 1928. — Кн. 1. — С. 91-125.

З історії київської української громади. Промова Павла Житецького на Шевченкових роковинах // Записки наукового товариства імені Шевченка. — 1913. — Т. 116. — Кн. 4. — С. 177-189.

Жовтобрюх М. А., Волох О. Т., Самійленко С. П., Слинько І. І. Історична граматика української мови. Підручник. — К.: Вища школа, 1980. — 320 с. [djvu]

Жур П. В. Труды и дни Кобзаря. — Люберцы: «Люберецкая газета», 1996. — 568 с.

Завитневич В. З. Замок князя Семена Олельковича и летописный Городец под Киевом // Чтения в историческом обществе Нестора Летописца. — К., 1891. — Кн. 5. — Отд. 2. — С. 134-141.

Запаско Я. П. Пам’ятки книжкового мистецтва: Українська рукописна книга. — Львів, 1995. — 480 с. [витяг з книги]

Записки Петра Дмитриевича Селецкого. Ч. 1. 1821-1846 гг. // Киевская старина. — 1884. — Т. 8. — № 8. — С.619-622. [фрагмент]

[Зарульский С.] Описание о Малой России и Украине с приложениями / Соч. Станислава Зарульского, служившего в российской армии капитаном // ЧОИДР. — М., 1848. — №8. — 27 марта. — 28 с.

Зарянко Н. Воспоминания Н. И. Усковой о Т. Г. Шевченко. С примечаниями М. К. Чалого // Киевская старина. — 1889. — Т. 24. — № 2. — С. 297-313.

Застирець Ів. Мазепинці в Туреччинї. З паперів Садик-паші (Чайковского) // Україна: Науковий трьохмісячник українознавства. — 1914. — Кн. 2. — С. 67-72.

Зауваження до видання «ПСРЛ. — СПб., 2003. — Т.40 (Густынская летопись)» [Електронний ресурс]. — К., 2003. — Режим доступу: http://litopys.org.ua/rizne/gust.htm

Зведений словник застарілих та маловживаних слів (близько 4000 слів) [Електронний ресурс]. — К., 2006. — Режим доступу: http://litopys.org.ua/rizne/zvslovnyk.htm . — Назва з екрану.

Земляк. Несколько слов о хохломании // Вестник Юго-западной и Западной России. — 1863. — Август. — Отдел III. — С. 32-39.

Зизаній Лаврентій. Граматика словенська / Підгот. факсим. вид. та. дослідження пам‘ятки В. В. Німчука. — К.: Наук. думка, 1980. — 190 с.

Лексис Лаврентія Зизанія. Синоніма славеноросская / Підгот. текстів пам'яток і вступ. ст. В. В. Німчука. — К.: Наук. думка, 1964. — 259 с.

Зіновіїв Климентій. Вірші. Приповісті посполиті / Підг. тексту І. П. Чепіги. — К.: Наук. думка, 1971. — 392 с.

Иванишев Н. Д. О древних сельских общинах в Юго-Западной России. — К., 1863. — 76 c.

Иванов А. А. О малорусском литературном языке и об обучении на нем // Русский вестник. — М., 1863. — Т. 45. — С. 244-267.

Іофанов Д. Матеріали про життя і творчість Тараса Шевченка. — К.: Держлітвидав України, 1957. — С. 49-73. [фрагмент]

Ироическая песнь о походе на половцов удельного князя Новагорода-Северского Игоря Святославича, писанная старинным русским языком в исходе XII столетия c переложением на употребляемое ныне наречие. — М., 1800. — VIII+ 46 с. [графіка]

Історичний словник українського язика / Під ред. Є. Тимченка; укл.: Є. Тимченко, Є. Волошин, К. Лазаревська, Г. Петренко. — К.-Х., 1930-32. Зошит 1: А — Глу. — К.-Х.: «Державне видавництво України», 1930. — XXIV + 528 с. Зошит 2: Глу — Жял. — К.-Х.: «Українська радянська енциклопедія», 1932. — 420 с. [djvu]

Кониский Георгий. История Русов, или Малой России. — М., 1846. — IV + 262 + 31 + 45 с.

Історія Русів / Укр . переклад І. Драча. — К.: Рад. письменник, 1991. — 318 с.

Івакін Гліб. Історичний розвиток Києва XIII — середини XVI ст. (історико-топографічні нариси). — К., 1996. — 272 с.

Ісаєвич Ярослав. Українське книговидання: витоки, розвиток, проблеми. — Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2002. — 520 с.

Історичний розвиток української мови (таблиця). [Електронний ресурс]. — К., 2005. — Режим доступу: http://litopys.org.ua/rizne/ukrtable.htm

Історія української культури / За загал. ред. І. Крип’якевича. — 4-те вид., стереотип. — К.: Либідь, 2002. — 656 с.

Історія української культури. У 5-ти томах. — Т. 1: Історія культури давнього населення України. — Розд. 9. Київська Русь. — К., 2001. [неповне]

Історія української культури. У 5-ти томах. — Т. 2: XIII — перша половина XVII ст. / Ред. Я.Д. Ісаєвич. — К., 2001. — 847 с.

Касьянов Георгій. До питання про ідеологію Організації Українських Націоналістів (ОУН): Аналітичний огляд. — К., 2003. — 64 с.

Касьянов Георгій. Теорії нації та націоналізму: Монографія. — К.: Либідь, 1999. — 352 с.

Керестурська хроніка // Записки Наукового товариства імені Шевченка. — 1903. — Т.53. — Кн. 3. — Misc. — С.5-9.

Ульяновський В. І., Яковенко H. М. Київський літопис першої чверті XVII ст. // Український історичний журнал 1989, №2. — С.107-120; 1989; №5. — С.103-114.

Кінан Едвард. Російські історичні міфи / Пер. з англ. В. Шовкуна та П. Гречки. — К.: Критика, 2001. — 284 с. [закритий доступ]

Кістяківський Богдан. М. П. Драгоманов. Його політичні погляди, літературна діяльність і життя / Кістяківський Б. О. Вибране. — К.: Абрис, 1996. — 512 с. [неповне]

Китченко Федор. Два слова собратам, по прочтении поэмы г. Шевченка «Гайдамаки», и присловье «Москвитянину» // Москвитянин. — 1843. — № 11. — С. 242-243.

Список «Книги буття українського народу». Кирило-Мефодіївське товариство: У 3 т. — К.: Наук. думка. 1990. — Т. 1. — С. 250-258.

Книш Ярослав. Фрагменти невідомого списку Іпатіївського літопису // Галичина та Волинь у добу Середньовіччя. — Львів, 2001. — С.86-105.

Коваленко Володимир. Чернігів і Галич у XII-XIII ст. // Галичина та Волинь у добу Середньовіччя. — Львів, 2001. — С.154-165.

Когут Зенон. Російський централізм і українська автономія: Ліквідація Гетьманщини, 1760—1830. — К.: Основи, 1996. — 317 с.

Колінгвуд Робін Дж. Ідея історії / Пер. з англ. О. Мокровольський. — К.: Основи, 1996. — 615 с.

Пол Коннертон. Як суспільства пам’ятають. — К., 2004. — 184 с.

Корш Е. Ф. По поводу «Черной рады, хроники 1663 року», г. Кулиша // Библиотека для чтения. — СПб., 1857. — Т. 146. — Отд. V. — С. 41-52.

Костомаров Микола. Слов’янська міфологія / Упоряд., приміт. І. П. Бетко, А. М. Полотай; вступна ст. М. Т. Яценка. — К.: Либідь, 1994. — 384 с.

Костомаров Н. И. Правы ли наши обвинители? // Український історичний журнал. — 1990. — № 7. — С. 140-146.

[Костомаров Микола.] Кобзарь. Тараса Шевченка. 1860 // Костомаров М. І. Твори. — К., 1967. — Т. 2. — С. 421-428; 447-448.

Крапивина (Лобода) С. М. Несколько слов о Тарасе Шевченко // Т. Г. Шевченко в воспоминаниях современников. — М., 1962. — С. 361-363; 477-478.

Краткая история о бунтах Хмельницкого и войне с татарами, шведами и уграми, в царствование Владислава и Казимира, в продолжении двенадцати лет, начиная с 1647 г. Перевод с польского // ЧОИДР. — М., 1846. — №4.

Краткое историческое описание о Малой России до 1765 года с дополнением о запорожских козаках и приложениями, касающимися до сего описания, собранное из летописей, польского и молороссийского журнала или записок генерала Гордона, Страленберга, шведского историка, из жизнеописания о государе Петре Великом архиепископом Феофаном Прокоповичем и греком Антонием Катифором, фамильных записок и публичных указов 1789 // ЧОИДР. — 1848. — №6. — 31 янв.

Краткое описание Малороссии // Летопись Самовидца по новооткрытым спискам / Под ред. О. И. Левицкого. — К., 1878. — с. 211-319.

Мицик Юрій. Невідома редакція «Короткого опису Малоросії» // Історіографічні дослідження в Україні. Науковий збірник. — К., 1999. — Вип. 7. — С. 133-154.

Крип’якевич Іван. Галицько-Волинське князівство. — К.: Наук. думка, 1984. — 176 с.

Крип’якевич Іван. Український світогляд // Іван Крип’якевич у родинній традиції, науці, суспільстві. — Львів, 2001. — С.151-166.

Крип’якевич Іван. Волинський повстанець. Данило Братковський Данило Братковський, покараний смертю польським судом 1702 р. в Луцьку // Іван Крип’якевич у родинній традиції, науці, суспільстві. — Львів, 2001. — С.166-167.

Крип’якевич Іван. Історія Русів // Іван Крип’якевич у родинній традиції, науці, суспільстві. — Львів, 2001. — С.167-171.

Крип’якевич Іван. Михайло Грушевський. Життя і діяльність // Іван Крип’якевич у родинній традиції, науці, суспільстві. — Львів, 2001. — С.233-255.

Крип’якевич Іван. «Відвічна вісь України» // Іван Крип’якевич у родинній традиції, науці, суспільстві. — Львів, 2001. — С.255-260.

Крман Даніел. Подорожній щоденник (Itinerarium 1708—1709) — K.: Вид. центр «Просвіта»; Вид-во ім. Олени Теліги, 1999. — 160 с.

Кулжинский Иван. Письмо к издателю львовского журнала «Мета» г. Ксенофонту Климковичу // Вестник Юго-западной и Западной России. — Киев, 1864. — Т. II. — Ноябрь. — С. 33-45.

Кулиш П. А. Украинофилам / Пам’ятки суспільної думки України XVIII — першої половини XIX ст. Хрестоматія. — Дніпропетровськ, 1995. — С. 423-438; 484-486.

Куліш Пантелеймон. Дві мові, книжна і народна // Україна: Науковий трьохмісячник українознавства. — 1914. — Кн. 3. — С. 22-34.

Кун Томас. Структура наукових революцій. — К.: Port-Royal, 2001. — 228 с.

Кунащак Петро. Родинна хроніка XVII ст. // Жовтень. — 1987. — №4. — С.90-102.

Левицкий О. Автобиографическая «сказка» малороссийского летописателя Стефана Лукомского // Киевская старина. — 1890. — Т.30. — №9. — С.477-485.

Левицький О. Дещо про українську прокламацію 1847 року // Україна: науковий та літературно-публіцистичний журнал. — К., 1907. — № 4 (апріль). — С. 81-85.

Левченко М. Заметка о русинской терминологии // Основа. — 1861. — № 7. — С. 183-186.

Левченко М. Места жительства и местные названия русинов в настоящее время // Основа. — 1861. — № 1. — С. 263-266.

Отрывки из летописи Мгарского монастыря 1682-1775 гг. / Изд. Ал. Лазаревскаго. Оттиск из Киевской Старины. — К., 1889.

Летопись Подгорецкого монастыря // Киевская старина. — 1890. — № 7. — С. 121-128.

А. Л. [Лазаревський О.] Дневник Петра Даниловича Апостола (май 1725 г. — май 1727 г.) // Киевская старина. — 1895. — Т.50. — №7/8. — Отд.2. — С.100-155.

А. Л. [Лазаревський О.] Летописные заметки о событиях в Новороссии (1740-1806) // Киевская старина. — Приложение. — 1890. — Т.28. — №3. — С.60-64; Т.29. — №4. — С.65-69.

Лазаревский А. М. Исторический очерк Батурина // Чтения в историческом обществе Нестора летописца. — К., 1892. — Кн. VI. — Отд. II. — С. 105-122.

Лебединцев П. Г. „Росписной список“ г. Киева 1700 г. // Чтения в историческом обществе Нестора летописца. — К., 1892. — Кн. VI. — Отд. III. — С. 27-82.

Летописные заметки 1783-1811 гг. // Киевская старина. — 1897. — Т.59. — №12. — Отд.2. — С.65-66.

Лист М. Костомарова до І. П. Корнілова // За сто літ. Матеріали з громадського й літературного життя України XIX і початків XX ст. — 1930. — Кн. 6. — С. 122-123.

Листи П. П. Чубинського до Я. П. Полонського (1860-1874) // За сто літ. Матеріали з громадського й літературного життя України XIX і початків XX ст. — 1930. — Кн. 6. — С. 134-144.

[Листування власника братів Шевченка] // Библиотека для чтения. — СПб., 1860. — Т. 160. — июль. — С.49-54.

Литвин Михалон. Про звичаї татар, литовців та московитів [Електронний ресурс] / Пер. з рос. — К., 2003. — Режим доступу: http://litopys.org.ua/mlytvyn/mlyt.htm

Lituani Michalonis. De moribus tartarorum, lituanorum et moschorum [Електронний ресурс]. — К., 2004. — Режим доступу: http://litopys.org.ua/mlytvyn/mlyt07.htm

Литвинов Володимир. Ренесансний гуманізм в Україні: Ідеї гуманізму епохи Відродження в українській філософії XV — початку XVII ст. — К.: Основи, 2000. — 472 с.

Літвінова Є. Дідусь Тарас; Пронін І. В гостях у друга Т. Г. Шевченка; Шевелев Б. Т. Г. Шевченко на Чернігівщині р. 1859 // Життя й революція. — 1928. — березень. — С. 111-126.

Лікарські та гоподарські порадники XVIII ст. (Серія: Пам’ятки української мови). — К.: Наук. думка, 1984. — 128 с.


Література про «Список руських городів далеких та близьких»:

Янин В. Л. Новгород и Литва: пограничные ситуации XIII-XV веков. — М.: Изд-во Моск. ун-та, 1998. — С. 61-70.

Наумов Е. П. К истории летописного «Списка русских городов дальних и ближних» // Летописи и хроники. Сборник статей 1973 г. — М., 1974. — С. 150-163.

Подосинов А. В. О принципах построения и месте создания «Списка русских городов дальних и ближних» // Восточная Европа в древности и средневековье. — М., 1978. — С. 40-48.

Тихомиров М. Н. «Список русских городов дальних и ближних» // Исторические записки. — М., 1952. — Т. 40. — с.214-259.

А се имена всимъ градомъ Рускымь, далнимъ и ближнимь // ПСРЛ. — Т. IV. — Ч. 1. Новгородская четвертая летопись. — Пг.-Л., 1915-1929. — С.623-624.

А се имена градомъ всЂмъ русскымъ, далнимъ и ближнимъ // ПСРЛ. — Т. VII. Летопись по Воскресенскому списку. — СПб, 1856. — С. 240-241.

Коцебу А. Свитригайло, великий князь Литовский. — СПб, 1835. — Прибавления. С. 1-44, 1-30.


Літопис гадяцького полковника Григорія Грабянки / Пер. із староукр. Р. Г. Іванченка — К.: Т-во «Знання» України, 1992, — 192 с.

Літопис руський / Пер. з давньорус. Л. Є. Махновця; Відп. ред. О. В. Мишанич. — К.: Дніпро, 1989. — XVI + 591 с.

Літопис Самовидця / Підг. вид. Я. І. Дзира. — К.: Наук. думка, 1971. — 208 с.

Предисловие // Летопись Самовидца по новооткрытым спискам / Под ред. О. И. Левицкого. — К., 1878. — С. I-XVIII.

Хмельницкая летопись // Летопись Самовидца по новооткрытым спискам / Под ред. О. И. Левицкого. — К., 1878. — С. 77-81.

Краткое описание Малороссии // Летопись Самовидца по новооткрытым спискам / Под ред. О. И. Левицкого. — К., 1878. — С. 211-319.

Лукомский Стефан. Собрание историческое // Летопись Самовидца по новооткрытым спискам / Под ред. О. И. Левицкого. — К., 1878. — С. 323-372.

Записки Тимофея Титловского 1620 — 1621 // Летопись событий в Юго-Западной России в XVII веке составил Самоил Величко. — Т. IV. Приложения. — К., 1864. — С.147-182.

Дневник Симеона Окольского 1638.// Летопись событий в Юго-Западной России в XVII веке составил Самоил Величко. — Т. IV. Приложения. — К., 1864. — С.183-296.

Дополнение дневника Окольского составленное Степаном Лукомским 1639 — 1648 // Летопись событий в Юго-Западной России в XVII веке составилъ Самоил Величко. — Т. IV. Приложения. — К., 1864. — С.297-313.

Мицик Ю., о. Літопис Яна Бінвільського // НаУКМА. Наукові записки. Історичні науки. — 2002. — Т.20. — Ч.2. — С. 60-77.

Мыцык Ю. А. «Літописец» Дворецких — памятник украинского летописания XVII в. // Летописи и хроники 1984. — М., 1984. — С. 219-234.

Мицик Юрій. Острозький літописець // Острозька давнина. — Львів, 1995. — Т.1. — С. 69-73.

Маґочий Павло Р. Русинське питання // Політична думка. — 1995. — №2-3 (6). — С.105-115.

Малоросс-Волынец. Письмо в редакцию Вестника о новом фазе нашей хохломании // Вестник Юго-западной и Западной России. — Киев, 1864. — Т. II. — Ноябрь. — С. 179-184.

Малорусько-німецький словар: У 2 т. / Уложили: Євгеній Желехівський та Софрон Недільський. — Львів, 1886. Т. 1: А — О / Уложив: Євгеній Желехівський. — 1886. — VIII + С.1-590 + 10 с. Т. 2: П — Я / Уложили: Євгеній Желехівський та Софрон Недільський. — 1886. — 632 с. [djvu]

Малышевский И. И. О церкви и иконе св. Богородицы под названием «Пирогощи», упоминаемых в летописях и в слове о Полку Игореве // Чтения в историческом обществе Нестора Летописца. — К., 1891. — Кн. 5. — Отд. 2. — С. 113-133.

Маслов В. П. Тарас Григорьевич Шевченко: биографический очерк. — М., 1874. — 56 с.

Маслюк Віталій. Латиномовні поетики і риторики XVII — першої половини XVIII ст. та їх роль у розвитку теорії літератури на Україні. — К.: Наук. думка, 1983. — 236 с.

Мацьків Теодор. Гетьман Іван Мазепа в західньоевропейських джерелах 1687-1709. — Київ-Полтава, 1995. — 312 с.

Микитась В. Л. Західноруські, або литовсько-руські, літописи // М. С. Грицай, В. Л. Микитась, Ф. Я. Шолом. Давня українська література / Під ред. проф. М. С. Грицая. — К., 1978. — С.97-103.

[Миллер Г. Ф.] Исторические сочинения о малороссиянах Г.Ф.Миллера, бывшего историографа российского, писанные на русском и немецком языках и хранящиеся в Московском главном архиве Министерства иностранных дел. I. На русском языке. — М., 1846. — 96 с.

Милюков А. Вопрос о малороссийской литературе // Эпоха. — СПб., 1864. — №4. — С. 75-102.

Міл Джон Стюарт. Про свободу: Есе / Пер. з англ. — К: Основи, 2001. — 463 с.

Мітченко Віталій. Мистецтво скоропису в просторі українського барокко. // Український світ. — 1992. — №1. — С. 24-25.

Мітченко Віталій. Естетика українського скоропису. // Український світ. — 1992. — №2. — С. 34-35.

Мияковский В. «Киевская громада»: Из истории украинского общественного движения 60-х гг. // Летопись революции. — 1924. — № 4. — С. 127-150.

Молчановский Н. Арест Т. Г. Шевченка в 1859 г. (Материалы для биографии) // Киевская старина. — 1889. — Т. 64. — № 2. — Отд. 1. — С. 143-150.

Мыцык Ю. А. Украинские краткие летописцы конца XVII — начала XVIII в. / Некоторые проблемы отечественной историографии и источниковедения. Сборник научных трудов. — Днепропетровск, ДГУ, 1978. — С. 34-41.

[Мышецкий Семен.] История о козаках запорожских, как оные из древних лет зачалися, и откуда свое происхождение имеют, и в каком состоянии ныне находятся // ЧОИДР. — М., 1847. — № 6. — 25 янв.

Мышецкий Семен. История о козаках запорожских, как оные издревле зачалися, и откуда свое происхождение имеют, и в каком состоянии ныне находятся. — Одесса, 1852. — С. 92.

Наливайко Дмитро. Очима Заходу: Рецепція України в Західній Європі XI-XVIII ст. — К.: Основи, 1998. — 580 с.

Народный рассказ «про щасте» // Киевская старина. — 1889. — Т.25. — №4. — С.196-199.

Насонов А. Н. «Русская земля» и образование территории древнерусского государства. — Санкт-Петербург, 2002. — Глава II. — С. 27-44.

Науменко В. Памяти В. С. Гнилосырова // Киевская старина. — 1901. — Т. 72. — № 2. Отд. 1. — С. 301-307.

Недоразумение по поводу слова «жид» // Основа. — СПб., 1861. — № 6. — С. 134-142.

Несколько новых материалов для биографии Т. Г. Шевченко: I. От редакции. II. Косарев Е. Извлечение из дел и памяти: нечто о Тарасе Григорьевиче Шевченко, с 1846 по 1857 год включительно. III. Даценко Г. П. Несколько слов о Тарасе Григорьевиче Шевченко // Киевская старина. — 1893. — Т. 40. — № 2. — С. 240-261.

Николайчик Ф. Отголосок лирницкого языка (К статье Валериана Боржковского «Лирники») // Киевская старина. — 1890. — Т.29. — №4. — С.121-130.

Німчук Василь. Мовознавство на Україні в XIV — XVII ст. — К.: Наук. думка, 1985. — 222 с.

Німчук Василь. Переднє слово // Історія українського правопису: XVI — XX століття. Хрестоматія. — К.: Наук. думка, 2004. — С. 5-26.

Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов. — М.-Л., 1950. — 659 с.

Nordmann Claude J. Charles XII et l’Ukraine de Mazepa. — Paris, 1958. — 88 p. [djvu]

О том, что случилось на Украине с той поры, как она Литвою завладена, аж до смерти гетмана Войска Запорожского Зиновия Богдана Хмельницкого, повестью скажем пространно // ЧОИДР (Чтения в обществе истории и древностей российских). — М., 1847. — №. 5. — Отд. 3.

Огієнко Іван. Історія українського друкарства / Упоряд., авт. іст.-біогр. нарису та приміт. М. С. Тимошик. — К.: Либідь, 1994 — 448 с.

Огієнко Іван (Митрополит Іларіон). Історія української літературної мови / Упоряд., авт. іст.-біогр. нарису та приміт. М. С. Тимошик. — К.: Наша культура і наука, 2001. — 440 с.

Огієнко Іван. Українська церква: Нариси з історії Української Православної Церкви: У 2 т.: Т. 1-2. — К.: Україна, 1993. — 284 с.

Оглоблин Олександер. Гетьман Іван Мазепа та його доба / Ред. Любомир Винар, упор. Ігор Гирич, Алла Атаманенко. — 2-е доп. вид. — Нью-Йорк — Київ — Львів — Париж — Торонто, 2001. — 464 с.

Олександрів О. Шевченко на Черкащині в спогадах сучасників // Україна: науковий двохмісячник українознавства. — 1925. — № 1/2. — С. 157-160. Савченко Федір. Дещо з споминів родини поета // Україна: науковий двохмісячник українознавства. — 1925. — № 1/2. — С. 160-161.

Орвелл Ґеорґ. Колгосп тварин. — [Мюнхен]: Прометей, [1947]. — 92 с.

Діярій гетьмана Пилипа Орлика / Опрацював для друку Ян із Токар Токаржевський Карашевич. — Варшава, 1936. — XVI + 192 с. [djvu]

Отрывок из записок анонима (1768 г.): Казнь Гонты и усмирение «Колиивщины» // Киевская старина. — 1882. — Т.4. — №11. — С.349-353.

Павловский А. П. Грамматика малороссийского наречия. — СПб., 1818.

Бучко Д. Г. «Словарь малороссийского наречия» О. Павловського / З історії української мови: До 150-річчя «Грамматики» О. Павловського. — К., 1972. — С. 91-115.

Памятники литературы Древней Руси. XI — начало XII века / Сост. и общая ред. Д. С. Лихачева и Л. А. Дмитриева. — М.: Худож. лит., 1978. — 413 с. [неповне]

Памятники литературы Древней Руси. XII век / Сост. и общая ред. Л. А. Дмитриева и Д. С. Лихачева. — М.: Худож. лит., 1980. — 704 с. [неповне]

Памятники литературы Древней Руси. XIII век / Общ. ред. Л. А. Дмитриева и Д. С. Лихачева. — М.: Худож. лит., 1981. — 616 с. [неповне]

Панчук Май. Політичне русинство в Україні // Політична думка. — 1995. — №2-3(6). — С.116-123.

Патерик Києво-Печерський / Упор. та прим. І. В. Жиленко. Відп. редактор В. М.Колпакова. — 2-е вид. — К., 2001. — 348 с.

Переписка и другие бумаги шведского короля Карла XII, польского Станислава Лещинского, татарского хана, турецкого султана, генерального писаря Ф. Орлика, и киевского воеводы, Иосифа Потоцкого, на латинском и польском языках // Чтения в императорском обществе истории и древностей российских (ЧОИДР). — М., 1847. — №3.

Полное собрание руских летописей (ПСРЛ). — Т. I: Лаврентьевская летопись. — Л., 1926-28. — VIII с. + 579 стлб.

ПСРЛ. — Т. II: Ипатьевская летопись. — СПб., 1908. — XVI с. + 938 стлб. + 87 с.

ПСРЛ. — Т. XXXII: Хроники: Литовская и Жмойтская, и Быховца. Летописи: Баркулабовская, Аверки и Панцырного. — М.: Наука, 1975. — 320 с.

ПСРЛ. — Т. XXXV: Летописи белорусско-литовские. — М.: Наука, 1980. — 306 с.

Перетц Володимир. До питання про літературні джерела давнього українського літопису // Збірник Історично-філологічного відділу УАН. Ювілейний збірник на пошану акад. М. С. Грушевського. — К., 1928. — № 76. — Ч. II. — С. 213-219.

Перетц Володимир. Слово о полку Ігоревім. Пам’ятка феодальної України-Руси XII віку. Вступ. Текст. Коментар. — К., 1926.

Петрунь Федір. Східня межа Великого князівства Литовського в 30-х рр. XV ст. // Збірник Історично-філологічного відділу УАН. Ювілейний збірник на пошану акад. М. С. Грушевського. — К., 1928. — № 76. — Ч. I. — С. 165-168.

Петрунь Ф. Е. К вопросу об источниках «Большого Чертежа» // Журнал научно-исследовательских кафедр в Одессе. — 1924. — Т. 1 (1923/4). — № 7. — С. 37-43.

Петрунь Ф. Е. Степове Побужжя в господарськім та військовім укладі Українського пограниччя // Журнал научно-исследовательских кафедр в Одессе. — 1926. — Т. 2. — № 2. — С. 91-103.

Письма и бумаги императора Петра Великого. Т.VIII. (июль-декабрь 1708 г.). — Вып. 1. — Москва-Ленинград, 1948. — 408 с. [неповне]

Письма К. И. Герна к М. М. Лазаревскому о Шевченко и Шевченко к поэту Жуковскому и к неизвестному // Киевская старина. — 1899. — Т. 64. — № 2. — Отд. 2. — С. 67-73.

Письма Честаховского, писанные в 1861 г. о похоронах поэта Шевченко // Киевская старина. — 1898. — Т. 60. — № 2. — Отд. 1. — С. 167-193.

Письменники Західної України 30-50-х років XIX ст. — К., 1965. — 652 с.

Півторак Григорій. Походження українців, росіян, білорусів та їхніх мов / Міфи і правда про трьох братів слов'янських зі «спільної колиски» — К.: Вид. центр «Академія», 2001. — 152 с.

Повість врем’яних літ: Літопис (За Іпатським списком) / Пер. з давньоруської, післяслово, комент. В. В. Яременка. — К.: Рад. письменник, 1990. — 558 с.

Повесть временных лет // Памятники литературы Древней Руси. Начало русской литературы. XI — начало XII века / Под. ред. Д. С. Лихачева и Л. А. Дмитриева. — М., 1978. — С.22-276. [неповне]

Подолинський Василь. Слово перестороги. — Львів: Ін-т українознавства ім. І.Крип`якевича, 2001. — 120 с. [неповне]

Политический словарь / под ред. Г. Александрова, В. Гальянова и Н. Рубинштейна. — М., 1940. — 672 с. [Вибрані статті]

Політологія посткомунізму: Політичний аналіз посткомуністичних суспільств / В.Полохало (керівник авт. колективу); Заг. ред-ція.: Є.Бистрицький (розд. 1), В.Полохало (розд. 2), С.Макеєв (розд. 3), О.Дергачов (розд. 4). — К.: Політична думка, 1995. — 368 с.

Польское приветствие Наполеону I от лица Белоруссии // Киевская старина. — 1885. — Т. 12. — №7. — C. 514-515 (Известия и заметки).

Пріцак Омелян. Вступ / Староруські київські і Галицько-Волинські літописи: Острозький список (Хлебніковський) і список Четвертинського (Погодінський). Гарвардська бібліотека давнього українського письменства. Т.VIII. — 1990. — С. xxxix-lxii.

Пріцак Омелян. Шевченко — пророк. — К., 1993. — 38 с.

Прокопович Феофан. Філософські твори в трьох томах. — К., 1979. — Т. 1: Про риторичне мистецтво, Різні сентенції. — 512 с.; К., 1980. — Т. 2: Натурфілософія, або фізика, Етика. — 552 с.; К., 1981. — Т. 3: Математика, Історичні праці, Листи, Вірші. — 524 с.

Прошение сотников Черниговского полка о козачьих обидах, поданное имп. Елизавете в 1744 г. / Изд. В. Модзалевского. — Оттиск из Киевской Старины. — К., 1894. — 20 с.

Пыпин А. Н., Спасович В. Д. Обзор истории славянских литератур. — СПб, 1865. — С. 224-226. [фрагмент]

Равита Ф. (Гавронський Ф.) Фома Падурра (Критический очерк) // Киевская старина. — 1889. — Т.26. — №9. — С.727-751.

Рігельман Олександр. Літописна оповідь про Малу Росію та її народ і козаків узагалі / Вст. ст., упор. та примітки П. М. Саса, В. О.Щербака. — К.: Либідь, 1994. — 768 с.

Робинсон А. Н. Литература Древней Руси в литературном процессе Средневековья (XI—XIII вв.). — М., 1980. — Глава V. — С. 219-241.

Розенгейм Михаил Павлович. Заметки праздношатающегося // Отечественные записки. — СПб., 1861. — Т. 135. — Смесь. — С. 23-27.

Россия — Украина: история взаимоотношений / Отв. редакторы: Миллер А. И., Репринцев В. Ф., Флоря Б. Н. — М.: Школа «Языки русской культуры», 1997. — 248 с.

Рубчак Богдан. Живописаний Шевченко («Журнал» як текст) // Світи Тараса Шевченка: Збірник статей до 175-річчя з дня народження поета / ЗНТШ: Філологічна секція. — Т. 214. — Нью Йорк, 1991. — С. 65-90.

Русанівський Віталій. Історія української літературної мови. Підручник. — K.: АртЕк, 2001. — 392 c.

Русанівський Віталій. Стосунок «Проєкту» до реального українського правопису // Мовознавствою. — 2002. — № 6. — С. 92-98.

Русов А. Отрывки из перевода Одиссеи // Потебня А. А. Из записок по теории словесности. — Харьков, 1905. — Приложения. — С. 538-583.

Руссо Ж.-Ж. Про суспільну угоду, або принципи політичного права / Пер. з фр. та ком. О. Хома. — К: Port-Royal, 2001. — 349 с.

Руська Правда. Тексти на основі 7 списків та 5 редакцій / Склав та. підготував до друку проф. С. Юшков. — К., 1935. — 193 с.

Руська «кройника» з XVII в. // Записки Наукового товариства імені Шевченка. — 1904. — Т.62. — Кн. 4. — Misc. — С.1-3.

Рюс Жаклін. Поступ сучасних ідей: Панорама новітньої науки / Пер. з фр. В. Шовкун. — К: Основи, 1998. — 669 с.

Савченко Федір. Українське науково-культурне самовизначення 1850 — 1876 рр. // Україна: науковий журнал українознавства. — К., 1929. — Кн. 32. — № 1-2 (січень-лютий). — С. 15-22.

Салтовський Олександр. Концепції української державності в історії вітчизняної політичної думки (від витоків до початку XX сторіччя). — К.: Вид. ПАРАПАН, 2002. — 396 с.

Сборник летописей, относящихся к истории Южной и Западной Руси / Под. ред. В. Б. Антоновича. — К., 1888. — 386 с.

Сегеда Сергій. Антропологія : Навч. посібник. — К.: Либідь, 2001. — 336 с. [неповне]

Селігман Адам Б. Ідея громадянського суспільства / Пер. з англ. О. Камінського. — К., 2000. — 248 с.

Сєдов Валентин. Етногенез ранніх слов’ян [Електронний ресурс] / Пер. з рос. — 2003. — Режим доступу: http://litopys.org.ua/rizne/sedow.htm

Симоновский П. И. Краткое описание о козацком малороссийском народе и о военных его делах. — М., 1847.

Скляренко Віталій. «Темні місця» в «Слові о полку Ігоревім». — К.: Довіра, 2003. — 147 с.

Сковорода Григорій. Повне зібрання творів: У 2-х т. — К.: Наукова думка, 1973. — Т. 1. — 532 с.; — Т. 2. — 576 с.

Скотт Валтер. Карло Сміливий / Пер. з англ. Н. Ткаченко-Ходкевич. — К.: Вид. «Час», 1929.

Скуратівський Вадим. Євразійський синдром // Політична думка. — 1995. — №2-3 (6). — С.81-88.

Словник античної міфології / Укл. І. Я. Козовик та О. Д. Пономарів. — К., 1985. — 236 с.

Словник староукраїнської мови XIV — XV ст.: У 2 т. / Укл.: Д. Г. Гринчишин, У. Я. Єдлінська, В. Л. Карпова, І. М. Керницький, Л. М. Полюга, Р. Й. Керста, М. Л. Худаш. — К.: «Наукова думка», 1977-1978. Т. 1: А — М (5701 слів) / Ред. тому: Л. Л. Гумецька, І. М. Керницький. — К.: «Наукова думка», 1977. — 632 с. Т. 2: Н — Θ (5827 слів) / Ред. тому: Л. Л. Гумецька, І. М. Керницький. — К.: «Наукова думка», 1978. — 592 с. [djvu]

Слово о плъку Игоре†та його поетичні переклади і переспіви / Підг. Л. Махновець. — К.: Наук. думка, 1967. — 524 с.

Слово о плъку ИгоревЂ, Игоря сына Святъславля, внука Ольгова [Електронний ресурс]. — 2003. — Режим доступу: http://litopys.org.ua/rizne/sedow.htm

Екатерининская копия конца XVIII века / Слово о полку Игоре†сына Святославля внука Ольгова. — М., 1954. [неповне, графіка]

Сміт Ентоні Д. Націоналізм: Теорія, ідеологія, історія. / Пер. з англ. Р. Фещенка. — К: «К.І.С.», 2004. — 170 с.

Сміт Ентоні. Нації та націоналізм у глобальну епоху / Пер. з англ. М.Климчука і Т.Цимбала. — К.: Ніка-Центр, 2006. — 320 с.

Смотрицький Мелетій. Граматика: Факсимільне видання. — К.: Наук. думка, 1979. —110 с. + 502 с.

Соболевский А. И. Несколько мест начальной летописи // Чтения в историческом обществе Нестора Летописца. — К., 1891. — Кн. 5. — Отд. 2. — С. 1-10.

Соболевский А. И. Археологические заметки // Чтения в историческом обществе Нестора летописца. — К., 1892. — Кн. VI. — Отд. II. — С. 2-10.

Софонович Феодосій. Хроніка з літописців стародавніх / АН України, Археограф. коміс., Ін-т укр. археографії, Ін-т історії України. Підг. тексту до друку, передм., комент. Ю. А. Мицика, В. М. Кравченка. — К.: Наук. думка, 1992.—336 с.

Спогади про Тараса Шевченка / Упоряд. і приміт. В. С. Бородіна і М. М. Павлюка; передм. В. Є. Шубравського. — К.: Дніпро, 1982. — 547 с.

Воспоминания о Тарасе Шевченко / Составл. и примеч. В. С. Бородина и Н. Н. Павлюка, предисл. В. Е. Шубравского. — К.: Днипро, 1988. — 606 с.

Старинный малорусский письмовник: “Книга глаголемая листовня”. — Чернигов: Типография Губернского Земства, 1901. — 41 с.

Старосольський В. Теорія нації. — Нью-Йорк; Київ: Наук. Т-во ім. Т. Шевченка: Вища шк., 1998. — XL, 157 с.

Статут Вялікага княства Літоўскага 1566 года. — Мінск, 2003. — С.35-263. [неповне]

Стеблій Феодосій. Традиції княжої доби як чинник леґітимізації національно-політичних аспірації галицьких українців в епоху національного відродження (перша половина XIX ст.) / Галичина та Волинь у добу Середньовіччя. — Львів, 2001. — С.130-138.

Степанков Валерій. Формування української державницької ідеї 1648-1649 років / Mappa mundi. Зб. наук. праць на пошану Ярослава Дашкевича. — Львів - Київ - Нью-Йорк, 1996. — C. 464-478.

Сучасна чужоземна новела. Альманах. — К.: Державне видавництво України, 1928. — 172 с.

Східнослов’янські граматики XVI — XVII ст. Матеріали симпозіума. — К., 1982. [неповне]

Творогов О. В. Лексический состав «Повести временных лет» (словоуказатели и частотный словник). — К.: Наук. думка, 1984. — 220 с.

Тисяча років української суспільно-політичної думки. У 9-ти т. — К.: Дніпро, 2001. — Том 1. X-XV ст. / Упор. прим. О. Сліпушко. — 632 с. [неповне]

Тисяча років української суспільно-політичної думки. У 9-ти т. — К.: Дніпро, 2001. Т. 2. Кн. 1. — XVI ст./ Упор., передм., приміт. В. Шевчука. — 560 с.; Т. 2. Кн.2. — Перша половина XVII ст. / Упор., прим. В. Шевчука. — 536 с.; Т. 3. — Кн. 1 — Третя чверть XVII ст./ Упор., передм., приміт. В. Шевчука. — К.: Дніпро, 2001. — 504 с.; . 3. — Кн. 2. — Остання чверть XVII — початок XVIII ст. / Упор., резюме, приміт. В. Шевчука. — К.: Дніпро, 2001. — 576 с. [неповне]

Тихорский Николай. Гайдамаки. Поэма Т. Шевченка // Маяк. — 1842. — Т. IV. — Кн. 8. — Гл. 4. — С. 82-106.

Ал. Толс. Кое-что о народностях русской и польской // Вестник Западной России. — Вильна, 1865. — Т. III. — Июнь. — С. 351-363.

Томпсон Ева М. Трубадури імперії: Російська література і колоніалізм. / Пер. з англ. М. Корчинської. — К: Вид-во Соломії Павличко «Основи», 2006. — 368 с.

Граматика слов’янська І. Ужевича / Підгот. до друку І. К. Білодід, Є. М. Кудрицький. — К.: Наук. думка, 1970. — 432 с.

Українська державність у XX столітті: історико-політологічний аналіз. — К.: Політична думка, 1996. — 448 с.

Українська драматургія першої половини XIX ст.: Маловідомі п’єси. — К.: Державне видавництво художньої літератури, 1958. — 428 с.

Українська культура: Лекції за редакцією Дмитра Антоновича / Упор. С. В. Ульяновська; Вст. ст. І. М. Дзюби; Перед. слово М. Антоновича; Додатки С. В. Ульяновської, В. І. Ульяновського. — К.: Либідь, 1993. — 592 с.

Українська література XIV-XVI ст. / Упор. В.П. Колосової, В.Д. Литвинова, В.Л. Микитася, Ю.В. Пелешенка, М.М. Сулими, В.С. Харитонова. — К.: Наук. думка, 1988. — 600 с.

Українська література XVII ст.: Синкретична писемність. Поезія. Драматургія. Белетристика / Упоряд., приміт. В. І. Крекотня. — К.: Наук. думка, 1987. — 608 с.

Українська література XVIII ст. Поетичні твори, драматичні твори, прозові твори. — К.: Наук. думка, 1983. — 696 с.

Українська поезія. Кінець XVI — початок XVII ст. / Упор. В. П. Колосова, В. І. Крекотень. — К.: Наук. думка, 1978. — 430 с.

Українська поезія. Середина XVII ст. / Упор. В. І. Крекотень, М. М. Сулима. — К.: Наук. думка, 1992. — 680 с.

Українські гуманісти епохи Відродження. Антологія. У 2-х ч. / За ред. В. М. Нічик. — К.: Наук. думка, Основи, 1995. — Ч.1. — 432 с.; Ч. 2. — 432 с.

Українські інтермедії XVII — XVIII ст. / Вст. ст. і відп. ред. М. К. Гудзія. Підг. тексту Л. Є. Махновця. — К.: Вид. АН УРСР, 1960. — 239 с.

«Українська мова» Енциклопедія / Редкол.: Русанівський В. М., Тараненко О. О. (співголови), М. П. Зяблюк та ін. — К.: Укр. енцикл., 2000. — 752 с. [вибрані статті]

Азбука Ивана Федорова. — М.: Книга, 1983. [неповне]

Буквар Івана Федорова. — К.: Дніпро, 1975.

Уолцер Майкл. Про толерантність / Пер. з англ. М. Лупішко. — Харків: Видавнича група «РА-Каравела», 2003. — 148 с.

Філософська думка в Україні: Біобібліогр. словник / Авт. кол.: В. С. Горський, М. Л. Ткачук, В. М. Нічик та ін. — К.: Унів. вид-во "Пульсари", 2002. — 244 с. [неповне]

Мирон [Франко І.] Сожжение упырей в с. Нагуевичах в 1831 г. // Киевская старина. — 1890. — Т.29. — №4. — С.101-120.

Дневник генерального хорунжего Николая Ханенко 1727 - 1753 гг. / Изд. Ал. Лазаревского // Киевская старина. Отдельный оттиск. — К., 1884. — 524 с.

Дневник Николая Ханенко (1719 - 1723, 1754 гг.) / Изд. А. Титова // Киевская старина. — 1896. — Т. 54. — № 8-9. — С. 151-196.

Диариуш, или журнал, то есть повседневная записка случающихся при дворе ясневельможного его милости пана Иоанна Скоропадского событий... наченшийся 1722 году и оконченный в том же году по преставлении и погребении упомянутого гетмана Иоанна Скоропадского, в месяце июле, войсковой канцелярии старшим канцеляристом Николаем Ханенком / Изд. О. Бодянского // ЧОИДР. — 1858. — № 1. — XXI + 74 с.

Лазаревский А. М. Отрывки из дневника гетманской канцелярии за 1722-23 годы // Чтения в историческом обществе Нестора Летописца. — К., 1898. — Кн. 12. — Отд. 3. — С. 90-145.

Хрестоматія давньої української літератури: До кінця XVIII ст. / Упоряд. О. І. Білецький; Наук. ред. Ф. Я. Шолом. 3-є вид., доп. — К.: Рад. шк., 1967. — 784 с. [неповне]

Чалый М. Посещение Т. Г. Шевченком сахарного завода Яхненка и Симиренка // Киевская старина. — 1889. — Т. 24. — № 2. — С. 459-464.

[Лазаревський О. М.] Черниговская летопись по новому списку (1587 — 1725 гг.) и Коломацкие челобитные // Киевская старина. Отдельный оттиск. — К., 1890 г. — 44 с.

Апанович Олена. Ще одне джерело з історії України XVIII сторіччя // Україна. Наука і культура. — К., 1989. — Вип. 23. — С. 213-231,

Чернігівський літопис / Підг. до друку, передм. і коментар Ю. Мицика // Сіверянський літопис. — 1996. — №4 (10). — С. 105-122.

Чернявский Василий. Описание Запорожской Сечи, состоящее в четырех разделениях, показующих положение Сечи, всех оной земель с выгодами и лесными дачами, также соединение татар и происходимое от оного запорожцам раззорение. / Мышецкий С. История о козаках запорожских, как оные издревле зачалися, и откуда свое происхождение имеют, и в каком состоянии ныне находятся. — Одесса, 1852. — С. 79-91.

Чижевський Дмитро. Історія української літератури. — Нью-Йорк, 1956. — 511 с.

Чижевський Дмитро. Реалізм в українській літературі. — К.: Вид. центр «Просвіта», 1999. — 120 с.

Чижевський Дмитро. Нариси з історії філософії на Україні. — К.: Вид-во "Орій" при УКСП "Кобза", 1992. — 230 с.

Чижевський Дмитро. Філософія Г. С. Сковороди / Підг. тексту й переднє слово проф. Л. Ушкалова. — Харків: Прапор, 2004. — 272 с.

Чижевський Дмитро. Порівняльна історія слов’янських літератур. — Київ, 2005. — 288 с. [закритий доступ]

Шевальє П’єр. Історія війни козаків проти Польщі / Пер. з фр. Ю. Назаренко. — К.: Томіріс, 1993. — 224 с.

Шевельов Юрій. Історична фонологія української мови / Пер. з англ. Сергія Вакуленка та Андрія Даниленка. — Харків: Акта, 2002. [неповне]

Шевченко Ігор. Україна між Сходом і Заходом. Нариси з історії культури до початку XVIII століття / Авториз. пер. з англ. Марії Габлевич, під ред. Андрія Ясіновського. — Львів: Інститут Історії Церкви Львівської Богословської Академії, 2001. — XIX + 250 с.

Шевченко Тарас. ПОВНЕ ЗІБРАННЯ ТВОРІВ.

Шевченко Т. Г. Повне зібрання творів: У 12 т. / Редкол.: М. Г. Жулинський (голова) та ін. — К.: Наук. думка, 2001. — Т. 1: Поезія 1837-1847 / Перед. слово І. М. Дзюби, М. Г. Жулинського. — 784 с.

Шевченко Т. Г. Повне зібрання творів: У 12 т. / Редкол.: М. Г. Жулинський (голова) та ін. — К.: Наук. думка, 2001. — Т. 2: Поезія 1847-1861. — 784 с.

Шевченко Т. Г. Повне зібрання творів: У 12 т. / Редкол.: М. Г. Жулинський (голова) та ін. — К.: Наук. думка, 2001. — Т. 3: Драматичні твори. Повісті. — 2003. — 592 с.

Шевченко Т. Г. Повне зібрання творів: У 12 т. / Редкол.: М. Г. Жулинський (голова) та ін. — К.: Наук. думка, 2001. — Т. 4: Повісті. — 2003. — 600 с.

Шевченко Т. Г. Повне зібрання творів: У 12 т. / Редкол.: М. Г. Жулинський (голова) та ін. — К.: Наук. думка, 2001. — Т. 5: Щоденник. Автобіографія. Статті. Археологічні нотатки. «Букварь южнорусский». Записи народної творчості. — 496 с.

Шевченко Т. Г. Повне зібрання творів: У 12 т. / Редкол.: М. Г. Жулинський (голова) та ін. — К.: Наук. думка, 2001. — Т. 6: Листи. Дарчі та власницькі написи. Документи, складені Т. Шевченком або за його участю. — 2003. — 632 с.

Шевченко Тарас. ЖИВОПИС, ГРАФІКА.

Шевченко Т. Г. Повне зібрання творів: У 10 т. / Відп. ред. В. І. Касіан. — К., 1961. — Т. 7: Живопис, графіка 1830-1847 років. — Кн. 1. — XVI с. + 153 іл. + 64 с. — Кн. 2. — 192 іл. + 110 с.; Кн. 2. — 192 іл. + 110 с.

Шевченко Т. Г. Повне зібрання творів: У 10 т. / Відп. ред. В. І. Касіан. — К., 1963. — Т. 8: Живопис, графіка 1847-1850 років. - VIII с. + 193 іл. + 98 с.

Шевченко Т. Г. Повне зібрання творів: У 10 т. / Відп. ред. В. І. Касіан. — К., 1964. — Т. 9: Живопис, графіка 1851-1857 років. — VIII с. + 177 іл. + 112 с.

Шевченко Т. Г. Повне зібрання творів: У 10 т. / Відп. ред. В. І. Касіан. — К., 1963. — Т. 10: Живопис, графіка 1857-1861 років. — X с. + 129 іл. + 176 с.

Т. Г. Шевченко. Біографія. — К.: Наук. думка, 1984. — 560 с.

Т. Г. Шевченко в епістолярії відділу рукописів. — К.: Наук. думка, 1966. — 492 с.

Т. Г. Шевченко по воспоминаниям полковника Косырева // Киевская старина. — 1898. — Т. 60. — № 2. — Отд. 2. — С. 35-41.

Шерер Жан-Бенуа. Літопис Малоросії, або Історія козаків-запорожців та козаків України, або Малоросії / Пер. з фр. В. В. Коптілов — К.: Укр. письменник, 1994. — 311 с.

Широцький Кость. Шевченкова наречена. Спомини про Т. Шевченка п. Ликерії Яковлевої (Полусмаківної) // Літературно-науковий вісник. — 1911. — Т. 53. — Січень-березень. — С. 275-289.

Шнакенбург Е. Шляхи інформації: Рух новин з європейських окраїн до французького уряду на початку XVIII ст. [Електронний ресурс]. — 2011. — Режим доступу: http://litopys.org.ua/rizne/schnaken.htm

Шнаппер Домінік. Спільнота громадян. Про модерну концепцію нації / Пер. з франц. Р. В. Мардера. — Харків: Фоліо, 2007. — 223 с.

Шпорлюк Роман. Імперія та нації / Пер. з англ. — К.: Дух і Літера, 2000. — 354 с.

Шпорлюк Роман. Комунізм і націоналізм / Пер. з англ. Г. Касьянова. — К.: Основи, 1998. — 479 с.

Шубравський В. Є. Відзиви на перші видання творів Т. Г. Шевченка // Питання шевченкознавства. — К., 1962. — Вип. 3. — С. 48-62.

Щепотьєв В. Тривога над свіжою могилою Т. Шевченка // Україна: науковий двохмісячник українознавства. — 1925. — № 1/2. — С. 148-153.

Щербак Віталій. Українське козацтво: формування соціального стану. Друга половина XV — середина XVII ст. — К.: Вид. дім "КМ Academia", 2000. — 300 с.

Щербина В. И. Киевские воеводы, губернаторы и генерал-губернаторы от 1654 по 1775 г. // Чтения в историческом обществе Нестора летописца. — К., 1892. — Кн. VI. — Отд. II. — С. 123-148.

Эпизод на могиле Тараса Шевченко (Записка художника Честаховского) // Киевская старина. — 1896. — Т. 52. — № 2. — Отд. 1. — С. 230-241.

Южнорусские летописи, открытые и изданные Н. Белозерским. — Т. I. — К., 1856. — 164 с.

Юшков Cерафим. Нариси з історії виникнення і початкового розвитку феодалізму в Київській Русі / АН України, Ін-т історії України, Археограф. комісія. Відп. ред. В. А. Смолій. — К.: Наук. думка, 1992. — 352 с.

Яковенко Игорь. От империи к национальному государству: Попытка концептуализации процесса // Полис. — №6(36). —1996. — С. 117-128.

Яковенко Наталя. Паралельний світ. Дослідження з історії уявлень та ідей в Україні XVI-XVII ст. — Київ: Критика, 2002. — 416 с. [закритий доступ]

Яковенко Наталя. Вибір імені versus вибір шляху (назви української території між кінцем XVI — кінцем XVII ст.) // Міжкультірний діалог. Т. 1: Ідентичність. — К.: Дух і літера, 2009. — С. 57-95.

Яценко Борис. «Слово о полку Ігоревім» та його доба. — К.: Веселка, 2000. — 256 с.Покажчик джерел та літератури