Уклінно просимо заповнити Опитування про фемінативи  


Попередня     Головна     Наступна (Латинський текст)





БІБЛІОГРАФІЯ



Видання «Трактату» Михалона Литвина


Michalonis Lituani De moribus tartarorum, lituanorum et moschorum fragmina X, multiplici historia referta // Michalonis Lituani De moribus tartarorum, lituanorum et moschorum fragmina X, multiplici hictoria referta et Johannis Lasicii poloni De diis samagitarum, caeterorumque sarmatarum et falsorum christianorum. Item de religione armeniorum et de initio regiminis Stephani Batorii / Nunc primum per J. Jac. Grasserum, C. P. ex manuscripto authentico edita. Basileae, apud Conradum Waldkirchium, MDCXV. P. 1—41.

Quaedam ad Litvaniam pertinencia ex fragmentis Michalonis Lituani // Respublica sive status Regni Poloniae, Lituaniae, Prussiae, Livoniae etc. diversorum autorum. Lugduni Batavorum, 1626; 1627. P. 265—274, 291—309.

Appendix ex Michalone Lituano de moribus tartarorum, lituanorum et Moscorum // 1) Respublica Moscoviae et urbes. Lugduni Batavorum, 1630. P. 557—565; 2) Russia seu Moscovia, Itemque Tartaria. Lugduni Batavorum. 1630. P. 192—206.

Quaedem ad Litvaniam pertinencia... // Laet J. de. Respublica sive status Regni Poloniae... Lugduni Batavorum. Ex officina Elzeviriana. 1624. P. 246—254.

Литвин M. Десять отрывков разнообразного исторического содержания (из сочинения) Михалона Литвина «О нравах татар, литовцев и москвитян» / Пер. С. Д. Шестакова // 1) Архив историко-юридических сведений, относящихся до России. 1854. Кн. 2. Пол. 2. Отд. 5. С. I—VIII; 1—78; 2) Вестник Юго-Западной и Западной России. Т. III. Киев, 1864. Февраль. С. 23—38; март. С. 39—50.

Известия очевидцев, современников и иностранных писателей // Сборник материалов для исторической топографии Киева и его окрестностей. Издан Временною комиссиею для разбора древних актов при Киевском, Подольском и Волынском генерал-губернаторе. Киев, 1874. Отд. 2. № 6. С. 10—11.

Bevardis V. [Matulionis Р.] Kas mus gaišino. Peržvelgimas veikalo «De moribus tartarorum, litvanorum et moscorum», rašyto jau po 1544 m. per «Lietuvi Mikoluna». Bazilejuškio išdavimo 1615» // Lietuviškasis balsas, 1888. P. 203—205, 211—212, 219—220, 228—231.

Литвин M. [О нравах татар, литовцев и москвитян]. Отрывки 1 — 10. / Пер. К. Мельник. Предисл. и ред. В. Б. Антоновича // Мемуары, относящиеся к истории Южной Руси. Вып. I. Киев, 1890. С. 6—58.

Бочкарев В. Н. Московское государство XV—XVII вв. по сказаниям современников-иностранцев. Спб., 1914. С. 28.

Mykolas Lietuvis. Apie totorių, lietuvių ir maskvėnų papročius. Vilnius, 1966.

Михалон Литвин. О нравах татар, литовцев и москвитян, М., 1994.







Дослідження


Александрович Я. О творчестве Михайлы Цішкевича // Полымя, 1968. № 4.

Антонович В. Б. Извлечения из сочинения Михайлы Литвина (1550 г.) // Мемуары, относящиеся к истории Южной Руси. Вып. I. Киев, 1890. С. 1—6.

Батуpa Р. К., Пашуто В. Т. Культура Великого княжества Литовского // Вопросы истории, 1977, № 4.

Голенищев-Кутузов И. H. Гуманизм у восточных славян (Украина и Белоруссия). М., 1963.

Лаппо И. И. Литовский статут 1588 г. Каунас, 1936.

Любавский М. К. Кто был Михайло Литвин, написавший в половине XVI в. трактат «О нравах татар, литовцев и московитян» // Российская ассоциация научно-исследовательских институтов общественных наук. Уч. зап. Ин-та истории. М., 1929. Т. 4.

Охманьский Е. Михалон Литвин и его трактат о нравах татар, литовцев и московитян середины XVI в. // Россия, Польша и Причерноморье в XV—XVIII вв. М., 1979. С. 97—117.

Сокол С. Ф. Социологическая и политическая мысль в Белоруссии во второй половине XVI в. Минск, 1974. С. 35—63.

Сокол С. Ф. Идеи гуманизма в мировоззрении Михайлы Тышкевича // Проблемы общественных наук. Минск, 1970.

Юргинис Ю. М. Посольство Михаила Литвина у крымского хана в 1538—1540 гг. // Россия, Польша и Причерноморье в XV—XVIII вв. С. 87— 96.

[Юхо Я.] Михайло Тишкевич. Полымя, 1968. № 4.


Avižonis K. Lietuvių kilimo iš romėnu teorija XV ir XVI a. Kaunas, 1939.

Bandtke J. S. Historia drukarń w Królestwie Polskiem i Wielkim Xięstwie Litewskim. Kraków, 1826. T. 3.

Basanavičius J. Rinktiniai raštai. Vilnius, 1970.

Bender J. Zur altpreussischen Mythologie und Sittengeschichte // Altpreussische Monatsschrift. Königsberg, 1867. Bd 4.

Bentkowski F. Historja literatury polskiej. Warszawa, 1814. T. 2.

Connor B. Descriptio Regni Poloniae et Magni Dukatus Lithuaniae // Mitzler de Kolof L. Historiarum Poloniae et Magni Ducatus Lithuaniae scriptorum quotquot ab initio reipublicae Polonae ad nostra usque tempora extant omnium collectio magna. Varsaviae, 1769. T. 8.

Estreicher K. Bibliografia polska. Kraków, 1882. T. 8.

Estreicher K. Księgarstwo // Encyklopedia Orgelbrada. Warszawa, 1864. T. 16. S. 352—360.

Gaigalaite A. Kas buvo Mykolas Lietuvis // Komunistas, 1978. N 4. P. 67—71.

Gudavičius E. Jerzy Ochmański. Michalon Litwin i jego traktat o zwyczajach tatarów, litwinow i moskwicinów z połowy XVI wieku // Lietuvos istorijes metraštis 1977 metai. Vilnius, 1978. P. 158—162.

Hartknoch Ch. Selectae dissertationes historicae de variis rebus prussicis. Francofurti et Lipsiae. 1679.

Hartnoch Ch. Alt und Neues Preussen. Frankfurt und Leipzig. 1684.

Hierne T. Ehst-, Lyf- und Lettlaendische Geschichte. Riga, 1835.

Jablonowski J. A. Musaeum polonum. T. 1. Leopoli, 1752.

Jakubovskis J. Tautybių santykiai Lietuvoje prieš Liublino uniją. Kaunas, 1921.

Jaroszewicz J. Obraz Litwy pod względem jej cywilizacji od czasów najdawniejszych do końca wieku XVIII. Warszawa, 1844. Cz. 2.

Jurginis J. Renesansas ir humanizmas Lietuvoje. Vilnius, 1965.

Jurginis J. Mykolo Lietuvio memuarai // Jurginis J. Istorija ir poezija. Vilnius, 1969.

Jurginis J., Lukšaite J. Lietuvos kultūros istorijos bruožai: Feodalizmo epocha. Iki aštuonioliktojo amžiaus. Vilnius, 1981.

Kawecka-Gryczowa A. Z dziejów polskiej książki w okresie renesansu. Wrociaw, 1975.

Krauze A. G. Litthauen. Konigsberg, 1834.

Laukys J. (Daukantas S.) Būdas senovės lietuvių kalnėnų ir žemaičių. Petersburg, 1845.

Lelewel J. Rzut oka na dawność litewskich narodów i związki ich z herulami. Warszawa, 1808.

Lietuvių literatūros istorija. T. I. Vilnius, 1957.

Maciūnas V. Lituanistinis sąjūdis XIX amžiaus pradžioje. Susidomėjimas lietuvių kalba, istorija ir tautotyra. Kaunas, 1939.

Mažoji Lietuviškoji Tarybine enciklopedija. T. II. Vilnius, 1968.

Narbutt T. Dzieje starożytne narodu litewskiego. Warszawa, 1837.

Nettelhorst V. Ch. Dissertatio historica de originibus Prussicis. Regiomont, 1674.

Ochmański J. Michalon Litwin i jego traktat o zwyczajach tatarów, litwinów i moskwicinów z polowy XVI wieku // Kwartalnik historyczny, 1976. R. 83. Z. 4. S. 765—783.

Poblocki L. von. Kritische Beiträge zur ältesten Geschichte Litauens // Altpreussische Monatsschrift. Königsberg, 1880. Bd 17.

Purycki J. Die Glaubenspaltung in Litauen im XVI. Jh bis zur Ankunft der Jesuiten im Jahre 1569. Freiburg, 1919.

Rawita Gawroński F. Kijów: Legendy, podania, dzieje. Kijów, Warszawa, 1915.

Ruigy P. Betrachtung der littauischen Sprache in ihrem Ursprung, Wesen und Eigenschaften. Königsberg, 1745.

Rimša E. Venclovas Agripa ir jo gimine: Kilmė ir pirmtakai // Lietuvos TSR MA darbai. Ser. O. T. I (94). 1986. P. 63—75.

Rimša E. Agripu giminė // Lietuvos TSR MA darbai. T. II (95). 1987. P. 75—83.

Ročka M. Mykolas Lietuvis. Vilnius, 1988.

Ročka M. Apia XVI a. vidurio Vilniaus paskvilius // Literatūra, 1969. T. 11. Sąs 1. P. 39—46.

Siarcinski F. Obraz wieku panowania Zygmunta III. Cz. I. Lwów, 1828.

Wiszniewski M. Historja literatury polskiej. Kraków, 1845. T. 7.

Zajančkauskas V. Lietuvių literatūros vadovėlis (1400—1904). Vilnius, 1924.

Zabulis H. Mykolo Lietuvio problema ir M. Ročkos «Mykolas Lietuvios» // Ročka M. Mykolas Lietuvis. Vilnius, 1988. P. 174—205.

















Попередня     Головна     Наступна (Латинський текст)


Етимологія та історія української мови:

Датчанин:   В основі української назви датчани лежить долучення староукраїнської книжності до європейського контексту, до грецькомовної і латинськомовної науки. Саме із західних джерел прийшла -т- основи. І коли наші сучасники вживають назв датський, датчанин, то, навіть не здогадуючись, ступають по слідах, прокладених півтисячоліття тому предками, які перебували у великій європейській культурній спільноті. . . . )



 


Якщо помітили помилку набору на цiй сторiнцi, видiлiть ціле слово мишкою та натисніть Ctrl+Enter.

Iзборник. Історія України IX-XVIII ст.