Опитування про проект правопису на сайті Ізборник                                        


Попередня     Головна     Наступна
ЧАСТИНА ПЕРША
БІЛОРУСЬКО-УКРАЇНСЬКЕ ДРУКАРСТВОIII. БІЛОРУСЬКО-УКРАЇНСЬКЕ ДРУКАРСТВО


У давнину наше культурне життя постійно стикалося з таким же життям народу білоруського. Жили ми тоді з білорусами в спільній державі — у Великім Князівстві Литовськім 1; об’єднані одною вірою, мали ми з білорусами спільні інтереси політичні й культурні. Державною мовою Литовського Князівства була так звана «руська мова». Хоча в цій «руській» мові було більш елементів українських і по самій основі своїй була вона українською, проте разом, з тим була вона й мовою, добре розумною білорусові. Отож витворювалась тоді спільна українсько-білоруська літературна мова, бо спільним було саме життя і його щоденні інтереси.

Культурне життя українське та білоруське творили тоді часом ті самі люди; зв’язок Києва та Львова з Вільною 2 був тоді найближчим та живим; великі та енергійні церковно-культурні організації того часу — братства цих міст — були в найтісніших зносинах. Дуже багато українців працювали по школах білоруських, були проповідниками по церквах. Українці ж переповнювали білоруські монастирі. На вищих духовних посадах, на престолах єпископських та архімандричих, дуже часто бачимо в Білій Русі українців. От тому на Москві часто нас, українців, називали білорусами або литвинами, а мову нашу звали білоруською. Пригадаймо хоча б, що на московськім перекладі XVII віку книжки нашого письменника Іоанникія Галятовського 3 «Небо Новоє» 1665 р. написано, що її перекладено з білоруської. Ще приклад. Лист 1657 р. воєводи молдавського Георгія Степана, писаний мовою українською, має чужу дописку в заголовку: «Лист писан по белорусски» [* Акты Южной и Западной России. Т. IV. № 1.].

Знаючи все це, не буде дивним, що ми, українці, так часто для своїх культурних потреб послуговувалися білоруськими друкарнями. У давнину друкарня, звичайно, була культурно-освітньою установою при братстві 4 і при тісних зв’язках братств був найтісніший зв’язок і між друкарнями. Братства обмінювалися своїми виданнями, часом позичали одно одному черенки 5; досвідчені вчені друкарі переходили від друкарні до друкарні, працювали однаково й на землі українській, і на землі білоруській. Скажемо, українець Спиридон Соболь засновує друкарні Кутеїнську та Буйницьку, а друкар віленський Лукаш організує друкарню Барановича в Чернігові.

А коли розпочалася латинська нагінка на православну віру 6, то ця небезпека ще міцніше зв’язала два братських народи — український та білоруський, і проти латинської навали вони створили єдиний спільний фронт. Ця оборона батьківської віри своєї, а разом з тим і своєї народності, ще міцніше зв’язала українців з білорусами. Вони часто спільно утворювали свої культурні цінності.

От на основі всього сказаного я не можу з цієї праці своєї викреслити друкарства білоруського, не можу поминути його мовчанкою, я вважаю його білорусько-українським. Пригадаю ще, що наш письменник Мелетій Смотрицький 7 свій славний «Плач» 1610 р. видрукував у Вільні, а свою славнозвісну «Граматику» 1619 р. в Єв’ю. Наш же українець Лаврін Зизаній 8 свої праці друкував теж у Вільні. Складену в Острозі слов’янську граматику надруковано у Вільні 1586 р. (Див.: Харлампович. Зап. прав, школы. С. 249). В Кутеїнській друкарні 1653 р. передрукували «Лексікона» Памви Беринди 9 1627 р.; в Могилівській друкарні 1699 p. M. Вощанка передрукував, щоправда, з перерібкою, «Небо Новоє» Іоанникія Галятовського, а також два твори Кирила Ставровецького 10: «Євангеліє Учительноє» 1697 р. і «Перло Многоцінное» 1699 р.

Підкреслю тут іще те, що деякі з цих друкарень знаходились на мішаній українсько-білоруській полосі, на полосі з мішаним населенням, де ще й тепер панують переходові говірки. Така друкарня заблудівська, такі деякі друкарні коло Могилева.

В кінці зазначу ще, що друкарні Кутеїнську та Буйницьку заснував наш київський друкар-непосіда Спиридон Соболь.


Не буду більше подавати доводів, чому я цей розділ назвав «Білорусько-українське друкарство». Вже й подане промовляє за те, що давнього білоруського друкарства, точніше кажучи, білорусько-українського, не може пройти мовчанкою безсторонній дослідник української культури.

Рано розпочавшись, правда, на чужій землі, в Кракові 1491 р., українське друкарство завмерло і лежало занедбаним. Оновити це друкарство Фіолеве спробував Франциск Скорина 11, що в 1517 — 1519 рр. вів свою друкарську працю в чеській Празі, а 1525 р. розпочав його вже в себе, у Вільні. Вільна була тоді й нашим, українським, столичним містом, була й нашим культурним осередком. Тому нема нічого дивного, що друкарство розпочалося якраз у спільній білорусько-українській столиці — у Вільні і вже звідси поволі сунуло на південний схід, на властиві українські землі. І спроба Скорини лишилася тільки спробою й не привела до заснування постійного друкарства. Так само й друкарство в Несвіжу 12 1562 р. і похідна друкарня Василя Тяпинського 13 1570 р. не спричинилися до заснування міцного постійного друкарства. Це постійне друкарство заснувалося вперше вже на українській землі, у Львові, з 1573 р. і розпочав його славний друкар — Іван Хведорович 14, що перед Львовом побував в Заблудові 15, там 1569 р. видав «Євангеліє Учительноє».


Про це спільне білорусько-українське та властиве білоруське друкарство зазначу таку літературу:

Погодин М. П. О западно-русских старопечатных изданіях // Виленский Вестник. 1866. № 25 і 76. Тут і покажчик «западнорусских» стародруків.

Гильдебрандт П. Перечень по типографіям и годам западнорусских старопечатных изданій церковно-славянского шрифта//Памятники Русской старины в западных губ. Спб., 1874. Т. VI. С. 171 — 193.

Лукашевич Л. О числе типографій в северо-западном крає в прежніе времена до настоящего столетия//Ковенские Губерн. Ведом. 1874. №4.

Яковлев В. А. Русская печать в Привислинском крае. Историко-библіографический очерк // Варшавские Университетские Известия. 1878. №4. Є історичні дані про стан «руського» друкарства в Польщі до її поділу.

Чистович И. Очерк исторіи западно-русской церкви. Спб., 1884. Ч. II.

Сидоров А. А. Историческій очерк русской печати в Привислинском крае. М., 1896. 32 с.

Вольтер Е. А. Литовская печать в XVI веке//Печатное Искусство. 1903. Кн. 3.

Mиловидов А. И. Судьба русской книги в Северозападном крае в связи c его культурной исторіей//Христианское Чтеніе. 1903, Ч. 9 — 10.

Mиловидов А. И. Старопечатные славянорусскіе изданія, вышедшие из западно-русских типографий XVI — XVIII вв.//Чтенія. М., 1908. Кн. І. С. 1 — 27. Негативна рецензія Ів. Кревецького на цю працю в «Записках». Львів. Т. 88. С. 185 — 188.Попередня     Головна     Наступна


Опитування сайту «Ізборник»:

Веб-опитування про проект правопису:   Українська національна комісія з питань правопису підготувала проект нової редакції Українського правопису, громадське обговорення якого триватиме до 15 вересня 2018 року. На розгляд громадськості були винесені нові правила передачі деяких власних і загальних назв, відмінювання, написання слів з великої букви, правопис іменників з числівником пів та ін. Ваші відповіді допоможуть оцінити суспільне ставлення до чинної мовної норми та запропонованих змін. Опитування )Якщо помітили помилку набору на цiй сторiнцi, видiлiть ціле слово мишкою та натисніть Ctrl+Enter.