Уклінно просимо заповнити Опитування про фемінативи  


Попередня     Головна     Наступна (продовження)

ЛЂКАРСТВА ОПИСАНЪНІЄПО(Д) З(Ъ)НАКОМЪ ЗОДИЯЧ(Ъ)НИМЪ 1 В КА(Ж)ДИМЪ М(С̃)ЦЂ РОДИВШІЕСЯ ЛЮДИ, ЛЂТА НЕБЕЗПЕЧНІЕ 2.


Зна(к) Барана пануε(т) о(т) днA 3 10 ма(р)та ажъ до 20 (д). квЂтня. ЧловЂкъ, которій [с]я 4 роди(т) по(д) тимъ знакомъ, мЂε(т) в(ъ) житію своεмъ лЂта нεбεзпε(ч)ніε 5... 30, 75.

Zна(к) Бика пануε о(д) днA 20 квЂтня, або априля, до 20 (д). мая. ЧловЂ(к), которій по(д) тимъ знакомъ родится, в(ъ) житію своεмъ мЂεтъ лЂта нεбεзпεчніε тε — 18, 22, 33, 40, 74.

Близнята 6 пануε о(т) дня 20 мая до 20 чε(р)вца, або іюня 7. Родячіε(с) по(д) тимъ людε знако(м) мЂю(т) 8 лЂта в житію своεмї нεбεзпεчніε тε — 10, 15, 33, 42.

Знакъ Рака пануε о(т) 20 дня чε(р)вца, або іюня, до 22 липца, або іюля. Родячіε(с) людε по(д) ти(мъ) zнако(мъ) мЂю(т) лЂта в житію своεмъ нεбεзпεчнε тіε — 24, 32, 71.

Знакъ Л(ъ)ва пануε о(т) 22 дня липца, або іюлія, до 22 сε(р)пнA, то ε(ст) авгу(ст). Родячіεся по(д) тимъ знако(мъ) людε мЂю(т) лЂта нεбεзпεчніε сіи́ — 12, 22, 30, 40, 53.

Знакъ Па(н)ни пануε о(т) дня 21 9 сεрпня, то ε(ст) авгу(ст), до 23 врεсня, або сεнтябра. Кто уроди(т)ся по(д) тимъ знакомъ, мЂε(т) в жит[і]ю 10 своεмъ лЂта нεбεзпεчніε сіи́ — 16, 28, 42, 85. /1/

Zна(к) Ваги пануε о(т) днA 23 врεснA, to est сε(н)тя(б)р, до 22 паздεрника, то ε(ст) октя(б)р. Кто уроди(т)ся по(д) знакомъ, мЂε(т) в житію своε(мъ) лЂта нεбεзпεчніε тіи́ — 15, 28, 42, 86.

Зна(к) Нεдвεдя 11 пануε о(т) днA 22 паздε(р)ника, то ε(ст) октя(б)ра, до 21 łystопада, то ε(ст) новεмбра. Родячіε(с) по(д) тимъ знакомъ 12 мЂю(т) в житію [с]воεмъ 13 лЂта нεбεзпεчніε сіи́ — 14, 28, 46, 61, 80.1 Літера о вицвіла, напівзалита чорнилом.

2 Частина слова «пεчніε» вицвіла, нечітка.

3 Літера н вицвіла, нечітка.

4 На місці літери c пошкоджений папір.

5 Далі пропущено одну-дві цифри, що в рукопису повністю стерлися.

6 Мабуть, в рукопису пропущено слово «знакъ».

7 Далі закреслено помилковий напис «до 22 липца, або іюлA».

8 Слово дуже вицвіло, нечітке.

9 Мабуть, помилково замість «о(т) дня 22».

10 На місці літери і пошкоджений папір.

11 Літера Н перероблена з М.

12 Мабуть, пропущено «людε».

13 На місці літери c пошкоджений папір. \18\Zнак(ъ) Стрεлца пануε о(т) дня 21 листопада, to est ноя(б)ра, до 21 гру(д)ня, то ε(ст) дεкабръ. Кто 1 по(д) тимъ знакомъ роди(т)ся, мЂε(т) в житію своεмъ лЂта нεбεзпεчніε сіи́ — 8, 9, 19, 28, 85.

Знакъ Козεрога пануε о(т) днA 21 гру(д)ня, то ε(ст) дεкабра, до 20 стучня, то ε(ст) гε(н)ва(р). Родячіε(с) по(д) тимъ знакомъ людε мЂю(т) в житію своεмъ лЂта нεбεзпε(ч)ніε сіи́ — 8, 18, 32, 77.

Знакъ Водника, або Водолεя, пануε о(т) дня 20 стучня, то ε(ст) гε(н)ва(р), до 18 (д). лютого, то ε(ст) фεврал(ъ). Родячіε(с) по(д) тЂмъ знакомъ людεмЂю(т) лЂта нεбεзпεчніε в житію своε(мъ) сіи́ — 33, 42, 58, 75, 80.

Знакъ Рибъ пануε о(т) днA 18 лютого, то ε(ст) фεвралъ, /1зв./ фεвраль, до 20 ма(р)та. Родячіε(с) по(д) ти(мъ) знако(мъ) людε мЂю(т) в житію своε(мъ) лЂта н[ε]бεзпε(ч)ніε 2 сіи́ — 15, 30, 78.
ОПИСАНІЕ КРОВИ, ТО Е(СТ) ОПИСАНИЕ ЖИЛЪ ПЕРЕ(Д)НЂЙШИ(Х), З КОТОРИ(Х) НА ЯКУЮ ХОРОБУ КРОВЪ ПУЩА(НА) БИ(Т) МОЖЕ.


З жили, ідучой прε(з) посродεкъ чола, кровъ пущана бива на запалεніε очи(й) и плинεніε з ни(х), на боль голови, на шалεнство и на тру(д) по твари.

З жилъ, зостаючи(х) по(д) язико(мъ), которіε наzиваю(т)ся vene рамнε, кровъ пущана бива на болъ зубовъ и ясεнъ, на катаргъ голови, на врεдъ въ уста(х), на запалεніε и врε(ж)дεніε горла, на жабу по(д) язикомъ. Служитъ и на розо(р)ваніε гора(ч)ки, когда кровъ з руки пусти(т) 3 нε можε.

Жила головна, сεпхалЂка звана, то ε(ст) 4 ..., зостаючая в локтю на(д) мεдияною, та (ж) ε(ст), що и на(д) jonktura, то ε(ст) по(д) вεликимъ палцεмъ у руки. О(т)творεна [!] биваε на болъ голови, на рознε дεфεкта очи(й) и на вεлику хоробу.

Жила, звана базилика, zостаючая нижεй, по(д) мεдияни в(ъ) локтю, о(т)творона [!] биваε на всяки афεкта утроби, żolądka, на парцε в бокахъ.

Жила, звана /2/ Жила, звана мεдина, każdomu вЂдома, о(т)творεна [!] бива на болъ сεрдца, на плεурε и на всякіε врεди горла, на сεлεзεну и на утробу 5 болεзни, на гора(ч)ку и на ініε розніε хороби, когда инои́ о(т)вори(т) нε можно.

Жила по(д) мали(мъ) палцεмъ в(ъ) обои́хъ рука(х), zвана салватεлля, о(т)творεна [!] бива на жолтячку, на рознε боль сεлεзε(н)ки, на фεбри, особливε ква(р)тани, на гипоко(н)дрію, на матичнε боль, на нирεкъ exulceracye 6 и з[а]палεніε 7 в болε(з)ни мεля(н)холЂчнεй. Пуща(т) можε(т) ся з лЂвой руки.

Жила въ обудву нога(х), zостаючая по(д) ко(ст) ками, о(т)ворεна бива камε(н) тε(р)пячи(мъ), боль, такжε жεна, кои́ по ро(ж)дεніи́ нεдобрε вичищεна биваε 8.1 Далі в рядку закреслено помилково написану літеру.

2 На місці літери ε пошкоджений папір.

3 Літера и перероблена з іншої, нечітка.

4 Далі в рядку залишене місце для пояснення.

5 Мабуть, помилково замість «на утроби».

6 Частина слова «up» дописана над рядком.

7 На місці першої літери а пошкоджений папір.

8 Може, помилково замість «жεнамъ... вичищεни биваютъ». \19\Жила, зостаючая на(д) ко(ст)ками въ обудву нога(х), sapheny zвана, о(т)творεна [!] бива на боль в крижахъ, на сцЂатикε, на шалε(н)ство, на дихавицю, на задε(р)жан(ъ)ε хороби мЂся(ч)ной, на запалεніε або на набракло(ст) мошε(н).

Жили, zостаючиε 1 в(ъ) обудву нога(х), з оста и по(д) вεлики(мъ) палцε(мъ), о(т)творεна [!] бива 2 на рознε афεкти очи(й), такжε на zви(ш) помянутіε дεфεкти.

Жили, в нога(х) зостаючіε, по(д) малими палцями, о(т)творεна бива 3 на колку, нε бεз вεликого скутку 4.ЛЂКАРСТВА ΩПИСА(НЪ)НІЄ, КОТОРИМЫ БЄ(З) МЄ(ДИ)КА В ДОМУ ВСЯКЪ ПОРАТОВАТСЯ МОЖЄТЪ 5.Озми оцту /2зв./ На боl голови з роспалεніε(мъ) в(ъ) гора(ч)ки. Оzми octu моцного, всипъ до нεго соли або сεлЂтри, придай ко(мъ)фор[и] 6, z(ъ) цукромъ утεртои, умочай ху(ст)ку, приклада(й) 7 к головЂ, скронЂ и шии́. И тЂмъ: воzми маку, миgда(лъ)ни(х) ядεрεкъ z костεкъ, ядεро(к) брос(ъ)квинови(х), насЂня кропу простого, бобку, галки мушкатовой, каżдого, що ся зда(ст), прεтолчи в 8 моzчεру, придай квЂту бузинового, рожи сухой, zмεшай, скропы во(д)кою рожовою 9, учи(н) пластεръ, кои́мъ обло(ж) голову. И тЂмъ: оцεтъ ви(н)ній, во(д)ка бузинова, бЂл(ъ)ка з(ъ) яйця, змЂша(й) на разъ, придай галуну, вмочай хустку и окладай пулси, або скронЂ, и затило(к) голови. И тЂмъ: пить варεную буквицю 10 з(ра)на и на ночъ вмЂсто кофε 11.

На стриканіε в головЂ. Роскрой хлЂбъ простий z пεчи напо(лъ), и зли(й) горЂлки доброй, и посипъ га(лъ)кою му(ш)катовою и соллю, прило(ж) на обЂ сторони голови нε горачо.

О шалεнствЂ, коε наzиваε(т)ся 12 mania. Ащε покусаε(т) волкъ або пε(с) шалεній, зара(з) взя(т) нагрЂ(т) купεль з зεли(й), а імε(н)но в(ъ) водЂ вари(т), то ε(ст) буквицю, матεри(н)ку, мεл(ь)лЂсε 13, румεнεкъ 14, квЂтъ буzинови(й), руту, кропъ вло(с)кій, то ε(ст) мара(ч), цεлЂдонія, то ε(ст) ростопашъ, або я(с)ко(л)чино 15 зεл(ъ)ε, вари(т) тіε зεлія /3/ вари(т) тоε зεлія 16 в(ъ) го(р)шку або в ко(т)лЂ и купа(т) в тεпло(й) той водЂ заражоно(г)[о].1 Частина слова «иε» перероблена з «ая».

2 Може, помилково замість «о(т)ворεни биваютъ».

3 Може, помилково замість «о(т)ворεни биваютъ».

4 На полі з лівого боку, по вертикалі, написано тим самим почерком і чорнилом: «Скрипуль ваги толико, kolko 20 zern pepru zаважи(т)».

5 Заголовок продовжує рядок тексту, але виділений великими літерами штучного півуставу сεрεдини XVIII ст.

6 На місці літери и пошкоджений папір.

7 Літера к виправлεна з о, літера д — з в.

8 Літера в збереглася частково, бо на її місці пошкоджений папір.

9 Частина слова «рож» перероблена, мабуть, з «кои́».

10 На полі з правого боку зазначεно: «Betonica — буквиця».

11 Літера ф перероблена з іншої.

12 Літера ε на місці витертої.

13 Над рядком пояснено: «Пчεл(ъ)никъ».

14 Над рядком пояснено: «Ромε(н) пахнучій».

15 Слово перероблене з іншого напису, нечітке. Можна прочитати і як «ха(с)ко(л)чанъ».

16 Літера я перероблена з ε. Мабуть, треба «тіε зεлія».А на початокъ да(т) \20\ пу(р)gацію хорому або зεлія вомЂтно(г)[о] 1. И тЂмъ: что(б) хори(й) спалъ вночи, взя(т) вари(т) εму листъ маковій zεлεни(й) 2, або мако(в)ки, процεдивши, прида(т) гал(ъ)ки му(ш)катовой утε(р)той, шафрану трохи утε(р)того, дава(т) пи(т) на но(ч). И тЂмъ: вари(т) ли(ст) з лота(т)тя або кори 3 и вε(р)бовій 4 ли(ст) в(ъ) водЂ и тЂмъ ноги бол(ъ)ному омочива(т).

О шалε(н)ст†и помЂшанію голови з мεля(н)холіи́. Взя(т) 5 зεліε, дава(т) хорому, что(б) била εму пу(р)gація, zва(н)ноε 6, з(ъ) коεго пЂgу(лъ)ки чиня(т). И тЂмъ: дава(т) хорому щодε(н) зрана и на ночъ ракови(х) очок(ъ) прεпаровани(х), εди(н) скрипъ, то ε(ст) вага, придавши квЂту мушкатового трохи и кам(ъ)фори gра(н) 3, и купε(л) дЂла(т) з зεліи́.

Пля(ст)εръ 7 на голову. Во(з)ми 8 маку, сЂмя конопляно(г)[о], яловцю, по жмεнЂ, або по го(р)стЂ, ладану чи(с)того ло(т), ядε(р) костокъ 9 бросквинови(х), насЂня пиgмового, то ε(ст) ядεрε(к), по чвεрти лота, столчи, zмεша(й) з во(д)кою бзовою 10 и окладай голову.

Способ лЂчεнA рознихъ горачокъ, такжε и фε(б)ръ, ква(р)тани. Прошокъ досвЂ(д)чо(н). /3зв./ Прошо(к) досвЂдчоній на гора(ч)ку, Возми зεлія ка(р)дусъ бεнεдикти млодого 11, то ε(ст) в(ъ) маю зобраного, в тЂни усушоного, три го(р)сти, або жмεнЂ, рогу олε(н)ного, субтεлно расп(і)лова(н)ного 12, то ε(ст) пил(ъ)кою ростε(р)того z самихъ ко(н)цовъ 13, два лоти, ногъ раковихъ, то ε(ст) сами(х) концусш(ъ)ковъ 14, кои́ми щип(ъ)лε(т), усушεни(х) и тε(р)ти(х), толико (ж), и очокъ раковихъ утεртихъ лотъ εди(н), цинамону утолчεного полъ лота, скурки помара(н)човой пол(ъ) лота, змЂшай вкупу на суптεлни(й) прошокъ, давай на разъ по по(лъ) драgми 15, то ε(ст) вЂсъ, ваги илε ε(ст), лю(б) два скрипули, и ε(ст) завшε досвЂдчони(й). А εжεли мaлЂgна била, придай комфори д†gра(на) 16 на εди(н) разъ, а дава(т) в винЂ тεпло(мъ) любо в водЂ ка(р)ду(с) бεнεдиктовой. И тЂмъ: воzми зεлія ка(р)ду(с) бεнεдикта, молодо на(р)ваного, на поро(х) утε(р)того, д†части, придай очо(к) ракови(х) ча(ст) εдну, змЂша(й) и давай рано и на ночъ по скрипулε в(ъ) сирова(т)цЂ. Служи(т) сіε на гора(ч)ки волніε, особливε на внутръ. И тЂмъ: возми ка(р)ду(с) бεнεдикти /4/ воzми ка(р)дусъ бεнεдикти szczyptę 17, вари в(ъ) квати(р)цЂ води, то ε(ст) якъ привари(ш), або привари(т)ся, придай яго(д) бузиновихъ 18 сухихъ, з(ъ)груба притолчεни(х), ло(ж)ку εдну, нεхай знову прикипитъ на огнЂ трохи, процεди, дай тεпло випи(т) на ночъ, випоти(т)ся очε(н) добрε, и будε zдоровъ.1 Друга літера о перероблена з іншої.

2 Літера и перероблена з іншої, нечітка.

3 Слова «або кори» дописані над рядком.

4 Літера і нечітка, здається, перероблена з о.

5 Далі закреслено помилково написане слово «дава(т)».

6 Назва зілля нε зазначаεться.

7 На полі з лівого боку написано слово «prymit», причому літера г виправлена з п.

8 Літера и перероблена з іншої.

9 Далі закреслене слово «буzинови(х)».

10 На полі з правого боку «бузи(но)вою».

11 Частина слова «мл» перероблена з іншого напису.

12 Друга літера а перероблена з н.

13 Попереду закреслено ще один повтор цього слова.

14 Літера ц нечітка, перероблена з іншої, мабуть, з н.

15 Літера д виправлена з g, нечітка.

16 Напис перероблений з «д†драгмы».

17 Над рядком перекладено словом «пучку».

18 Над рядком «bzowich».И тЂмъ; раковіε очки, \21\ рогъ εлεнεвой, сЂрки, каждого заровно взявши, утε(р)ти на порошо(к), дава(т) пол(ъ) драгми на всякую горачку, служи(т) сіε и на кашε(лъ) 1. И тЂмъ: на горачку внутрεную всε(г)да вари(т) надобно в водЂ рогъ εлεнεвой долго, при ко(н)цЂ варεнія прида(й) zεлія ка(р)дусъ бεнεдикти и родзи(н)ковъ вεлики(х), и вари(т) з(ъ)нову. Процεдивши, дава(т) пи(т) три рази на дε(н) по кватεрцЂ. Na toż służę absorbercia kremor 2, в сирова(т)цЂ придай 3. И тЂмъ: вари полиподиумъ, to est та(р)тари, пи(т) щодε(н) три разы.

Прошо(к) на тε(р). /4зв./ Прошокъ на тε(р)ціяну и ква(р)тану, то ε(ст) 3-дн[ε|в(ъ)на и 4-днε(в)на. Воzми зεлія ка(р)дусъ бεнεдикти, на поро(х) утε(р)того, ло(ж)ку, вε(р)холковъ, стокро(т) цεн(ъ)туріими, на поро(х) утε(р)ти(х), пол(ъ) ло(ж)ки, конфори чвεрть лота, zмЂша(й) в(ъ)купЂ и ховай, давай на раzъ полчвεрти лота прε(д) пароξиzмε(мъ). И тЂмъ: такъ на трεтоднεвну, яко и на чεтвεроднεвну найлЂпша ε(ст) рεчъ заживати карду(с) бεнεдикти, усушивши, варити и пити на кшталтъ гεрба, то εсть зεл(ъ)ля 4, z(ъ)рана и на но(ч). І εжεли би долга і упа(р)та была, я(к) бива квартана, и мε(ж)ду тЂмъ, уживаючи щодε(н)но, надобно в(ъ) ти(ж)ню принимать пу(р)гацію другимъ зεліεмъ, то ε(ст) маніA 5, в пи†6 и при εжεднε(в)номъ заживаніи карду(с) бεнεдикти змЂшивать шку(р)ки дрεва ясεновой а(лъ)бо кори ясε(на) молодой. И тЂмъ: на фεбру рεчъ досвЂдчона пεрε(д) пароξиzмо(мъ) zажити дриякви 7, z комфорою змЂша(в)ши. И εщε лучшε би(т) можε, когда придаси centiany 8, на поро(х) утεртой. Во(д)ка прεдивна на квартану — ли(ст) 50. И тЂмъ: воzми вина тεплого квати(р)ку, в(ъ)сипъ до нεго соли sczyptę, пε(р)цю другу, дай прε(д) пароξизмомъ. /5/ И тε(мъ): воzми оцту мεдового або пивного доброго квати(р)ку, вли(й) оливи ло(ж)ку, соли пучку, to est 9 szczyptę, zогрЂй, дай прε(д) пароξи(з)момъ. І тε(мъ): возми горЂлки кεлюшεкъ, влий оливи εдну ло(ж)ку, змЂшай, дай прε(д) пароξизмомъ випи(т), устанε. И тεмъ: возми соку полинεвого д†ло(ж)ки, горЂлки ча(р)ку нεболшу, дриякви з лЂсковій орЂ(х), соли обичной пучку, з(ъ)мЂшай, да(й) випи(т) прε(д) пароξизмомъ. И ти(мъ): возми овεчихъ лаεнъ 10 свЂжихъ, розмочи виномъ любо пивомъ, привари и процεди, придай трохи шафрану, εжεли ε(ст), дай випи(т) тεпло, устанε; повтори, ащε 11 за разомъ нε устанε. Служи(т) то на всякіε фεбри. И тЂмъ: возми води тεплой кватεрку ка(р)ва(т)ку, всипъ до нεи соли ло(ж)ку, пε(р)цю пу(ч)ку, змЂша(й), да(й) пи(т) прε(д) пароξи(з)момъ; служитъ сіε натурЂ тлустой. И тЂмъ: корεня молочакового низкого, навε(с)нЂ викопаного, усушоного, утε(р)того, ло(ж)ку. да(т) випи(т), установи(т) фεбру 12.1 На полі з лівого боку написано: «Зри на горачку и на кашεль».

2 На те служить живильна мсць (пол.).

3 Речення написане на правій половині аркуша, наступне — на лівій.

4 Слова «то εсть зεл(ъ)ля» дописані над рядком.

5 Слово написане над рядком, над витертим текстом.

6 На полі з правого боку «mołoczak».

7 Літера я перероблена з іншої, нечітка.

8 Над рядком дописане слово «тирличу», виправлене з «тирлигъ».

9 Далі в рядку закреслено якусь літеру.

10 Літера а виправлεна з л.

11 Літера а перероблена з іншої, нечітка.

12 На полі з лівого боку зазначεно: «Зри на фε(б)ру».На окладаніε пулсовъ в горачкахъ. И тЂмъ: до горЂлки /5зв./ до горЂлки вложи ка(мъ)фори и соли, в(ъ) оноε вмочай хустку и окладай пулси в рука(х) \22\ и 1 на подошви. В(ъ)ложи рεдку в талЂрки або крижалки краяной и соллю посипаною 2, клади к подо(ш)вамъ.

До пития в горачкахъ, для убогихъ. Воzми шкуру з хлЂба, то ε(ст) шкорину, припεчи добрε, что(б) а(ж) припалила(с), вари в водЂ, придавши до того ганусу, и дава(т) пи(т).

На сεлεзεнку болную. Взя(т) шку(р)ки внутрнои 3 зεлεнои з дрεва ясεнового, которую усушив(ъ)ши, дробно покрои́вши, варити в(ъ) водЂ и ту воду, процЂдивши, щодεнь пи(т), часомъ придава(т) сεнε(с), то estъ 4 ..., для пу(р)gаціи и такъ.

Пластεръ на сεлεзεнку досвЂдчεной. Воzми зεлия косичка 5 свЂжого, муки рижовой, обои́хъ заро(в)но, придаи до то(г)[о] соли, избий в(ъ)купЂ, росчини бЂл(ъ)комъ яйцεви(мъ), приложи, уз(ъ)наεшъ скутокъ дивни(й).

Во(д)ка прεдивна. Возми купε(р)васу рим(ъ)ского бЂлого, на поро(х) утε(р)того, два лоти, вложи то до 5 gа(р)цεй /6/ води крини(ч)ной в го(р)щокъ поливаной, мЂша(й) до пол(ъ)години нεпрε(с)танно, потомъ нε zамай, стои́тъ накрита прεзъ цЂліε су(т)ки, то ε(ст) 24 годи(н). Которіε ко(г)да минаю(т), процεди тую воду чрεзъ бЂбулу, давай на разъ щодε(н) в(ъ)порану тεпло, можε(ш) и болшε заживати, прε(з) три нεдεли, а що чε(т)вεртои або пятой дεнь пу(р)gова(т) хорого. Надлεжи(т) подивовεня, та(к) утроби, яко и сεлεзε(н)ки, сколъ найбол(ъ)шε походы(т) хоробъ.

Прошокъ посполити(й) на горачку. Воzми бобковъ з(ъ)вича(й)нихъ крамнихъ 2 лоти, на мЂлкой поро(х) утолчεни(х), очокъ раковихъ, сЂрки, обои́хъ по лоту, и три якънайсуптεл(ъ)нЂй, давай на разъ якъ два ал(ъ)бо три напε(р)стки в(ъ) тεпломъ пи†любо в(ъ) винЂ.

Скутки особливε бал(ъ)саму сЂ(р)чаного і способъ роблεнA εгω. Служитъ напεрε(д) на розніε аффεкти 6 в(ъ) стол(ъ)цу, то ε(ст) на проно(с) і на [і]но, яко на фЂстулу, на пухлину и gуzЂ, на попаданіε, на вроди і exulceracie 7, на свε(р)боти, на кишки випа(д)нεніε /6зв./ на випа(д)нεніε киш(ъ)ки. И тЂмъ: служитъ на боль в(ъ) уша(х), на дзвонεніε и пищаніε, на робаки в(ъ) ни(х), на оврε(ж)дεніε. И тЂмъ: служи(т) на артεти(ч)нε, то ε(ст) в(ъ) состава(х) болεніε, и на диминицю, служи(т) на ка(н)цεръ 8, на рани врεдоватε і иніε, кои́ гои́тъ и суши(т), служи(т) на спадо(к) и побит(ъ)ε, смаруючи ни(мъ). И тЂмъ: с[л]ужи(т) 9 на корости на голова(х), с(ъ)маруючи, служи(т) на розніε корости, плями по тЂлу 10 и на врε(д) francowatym. И тεмъ: живε срεбро zажитε c тЂла витяга, заразъ c купεлю вишε(д)ши, смаровати нимъ. И тЂм(ъ): служи(т) на пархи по тЂлЂ и головЂ. И тЂмъ: на пε(р)си бЂлоголо(в)скіε, на опухло(ст) 11 и обракло(ст) вродоватε и на ка(н)цεръ в ни(х),1 Далі в рядку закреслено переписувачем «подо(ш)ви в но(г)».

2 Так у рукопису.

3 Слово дописане над рядком.

4 Далі в рядку залишене місце для одного-двох слів.

5 Слова «зεлия косичка» підкреслені переписувачем. На полі з правого боку запитання: «Косичка зεліε что εстъ?» Над рядком — «дика мята».

6 Перша літера ф дописана над рядком.

7 Під рядком пояснено: «Боля(ч)ка вεлика».

8 Над рядком написано «то ε(ст) ...», але пояснення відсутнє.

9 На місці літери л пошкоджений папір.

10 На полі з правого боку зазначено: «Зри на плями по тЂлу».

11 На полі з правого боку зазначено: «БолЂніε составовъ, артεтика болε(з)н(ъ)».служи(т) на укушεніε ядовити(х) \23\ бεсти(й). И тЂмъ: на εξулцуцεраціε 1 в(ъ) го(р)лЂ, на врεди ядовитε, на gузЂ, смаруючи, на подагру и корости по твари розніε, воши губи(т) и родити(с) имъ нε допущаε(т). И тЂмъ: на ко(р)чъ, на εξулцεраціε по нога(х), и давніε, на руптури, на спарεлину, на варицεсъ, на рани якε колвεкъ досвЂдчони(й). Служи(т) тотъ балсамъ до повε(р)ховного уживаня сεкрε(т)ни(й), во вну(т)ръ нε потрεба ужива(т), зачимъ пεрε(с)торога даε(т)ся. /7/ Воzми сЂрки zвичайной утε(р)то(й) лото(в) 4, salis tart любо салярмонияку утεртого лотъ, змЂшай, вли(й) оцту моцного ви(н)ного лю(б) мεдового кватирку, поста(в) на(д) огнεмъ. Якъ вивари(т)ся або википи(т), вли(й) туда (ж) олεй ілляной 2 правдивого пол(ъ) кварти, сала мε(д)вεжого пол(ъ) кватεрки, смажи барзо волнимъ огнεмъ, а(ж) оцεть скипи(т), и сЂрка (ж) ро[с]пусти(т)ся 3, осторо(ж)нε, аби нε скипЂлась, і ховай εго для потрεби.

Спосо(б) 4 други(й), простЂйши(й), робεня балсаму сЂ(р)чано(г)[о]. Возми сЂрки, на поро(х) утε(р)той, лотовъ 6, влій олεи́ ілляного ква(р)ту, замЂшай, поста(в) на угля(х), нεхай смажи(т)ся. И якъ 5 почнε кипЂти, здойми скоро з(ъ) огня, дε(р)жи на(д) мискою поливаною, чтобъ пЂна на(д) оную зойшла. Ту пЂну утεрти добрε, вли(й) олЂи́, присма(ж) и процεди, добрε витиснувши 6, ε(ст) барзо добри(й), лю(б) и смродливи(й).

Пластεръ сЂрчани(й) особливи(й). Возми балсаму сЂрчаного звишъ описано(г)[о] три лоти, воску жолтого шε(ст) лотовъ, роспусти на(д) огнεмъ и присма(ж) трохи. И зара(з) придай /7зв./ придай конифаліи́ лото(в) 4, мири утε(р)той лото(в) 4, купε(р)васу упалεного лотъ 1, змЂша(й). Я(к) простинε(т), пороби слои́ки ма(g)далεони. Служи(т) барзε 7 скутεчнε на рани якіε колвεкъ, на руптури, на пεдоgрε, на боль по состава(х), на zламанину и вивинεнія, то ε(ст) ізви(х)нεніε.

На всякіε рани свЂжиε, яко и старіε флю(к)соватε, то ε(ст) гниліε. Напро(д) балсамъ сЂрчаній и пластεръ, н(ж) на(д) ин(ъ)ніε скутε(ч)нЂйшε. И тЂмъ: вари мяту zвичайно в(ъ) водЂ простЂй, εщε (ж) и лучшε в(ъ) вапε(н)ной, εсли би(т) можε сія вода, вимивай по два рази рану и zа ка(ж)димъ разомъ посипай прошкомъ з(ъ) тоεй жε мяти. И таким жε способомъ служитъ можε и zεліε kardus бεнεдикти и цεтурія 8, такжε тутю(н), тол(ъ)ко чтобъ зεлεно сушεни(й), нεзгнили(й) и нε то(т), что до носа заживаю(т) на табаку. И тЂмъ: гусіи́ лайна свЂжиε приклада(т), скутε(ч)нε гои́тъ рани. И тЂ(мъ): возми аршεнику 9 утεртого, сЂрки утε(р)той, по два лоти, води 10 вапε(н)ной пул(ъ)ґарца, заразъ вари полъгодини и вмоча(й) в то хустку и клади на застарЂліε флюξоватіε рани, и на рака то служи(т) скутεчнε. /8/ И тЂмъ: жолчъ кабаняча, або свиняча, до гои́ня ранъ ε(ст) скутε(ч)на, рани маза(т).1 Може, треба «εξулцεраціε», як у тексті нижче. Частина слова «улцу» дописана над рядком. Над рядком пояснено: «Вεлика болячка».

2 Можливо, треба «ілляного».

3 На місці першої літери c пошкоджений папір.

4 Попереду написане слово «Сεку(н)до» і обведене пунктиром, щоб виправити помилку.

5 Літера я перероблена, мабуть, з та.

6 Частина слова «тисну» перероблена з іншого напису.

7 Літера з виправлεна з ε.

8 Над рядком «стокротъ».

9 Над рядком «miszak».

10 На полі з правого боку написано: «то ε(ст) pistrak. Зры на рака курація и на рани флю(к)соватε».Іли возми жолчъ кабанову и zмЂшай \24\ з мукою taterczana 1, zотри ю або зомни, зроби пляцо(к) и висуши, пото(мъ) зотри на прошокъ, кои́мъ посипай рани застарЂліε. И тЂмъ: возми 2 gлε(й)ти, и минЂи́, и мумЂи́ 3 по 6 лото(в), ґришпану, в(ъ) оцтЂ роспущо[но]го, лотъ, вари напрε(д) gлεйтε зъ опто(мъ), якъ устои́[т]ся оцεтъ, из(ъ)с(ъ)лεи 4 εго звε(р)ху, змЂшай εго з(ъ) gришпаномъ, придай оливи кватε(р)ку, смажъ до ко(н)систε(н)сіи́, to est до по(т)рεби, a gди капнεшъ на холо(д)ноε жεлЂзо, липнε, когда придаси комфори, будε(т) скутε(ч)нЂйша на вшεлякіε старіε рани. И тЂмъ: до води вапε(н)ной, напримЂръ, до кварти 5, вложи а(р)шεнЂку 6 тε(р)того ло(ж)ку, приваръ, вмочай хустку и окладай рану. И тЂмъ: квЂтъ цε(н)турии́ 7 вари в(ъ) водЂ спо(д) точила ковалского, вмоча(й) ху(ст)ку и окладай рану. Листя konradkowe 8 вари(т) в винЂ и приклада(т), скоро гои́тъ рани. И тЂмъ: смεтану змЂшай з бεл(ъ)комъ яйцεви(мъ) и прикладай тεплε(н)коε на плата(х), гои́тъ и сушить скоро свЂжу рану.

Balsam osobływyj na рани. Возми оливи старо(й) /8зв./ Балсамъ особливый на рани, или ма(с)ть добрая. Возми оливи старой лот(о)въ осмъ, тεрпε(н)тини вεнεцкой полтора лота, мастиху утεртого лотъ 9 и чвεрть лота, ладану чистого 2 лота, ми(р)ги полтора лота, калбану чвεрть лота, gри(ш)пану три чвεрти лота, комфори чвεрть лота, оцту винового моцного кεлюшεкъ, або чарку, спиритумъ wynn. 10, кεлюшεкъ, змЂша(в)ши въ 11 мЂдяномъ начи(н)ню, смажъ очи(н) повол(ъ)нимъ огнεмъ до висмажεнA во(л)gотно(сти), гои́тъ рани свЂжиε и на стариε о(т) години до години служитъ.

На розніε корости на головахъ в посполитихъ, лукъ 12 на корости по головахъ. Возми полиню, квЂту румε(н)ковеgо, матεри(н)ки, маруни, ка(ж)дого по пригорщЂ, бобковъ, фиял(ъ)кового корεнія по два лоти, потолчи, вари в лугу, зъ яловцεвого дεрεва упалεного, и процεди, ми(й) голову щодεнъ на сходЂ 13 мс̃ця, рεчъ пεвна. По змитию маза(т) олЂйкомъ, або бал(ъ)самомъ сЂрчанимъ, або олЂεмъ, вибити(мъ) з(ъ) орЂховъ воло(с)кихъ. И тЂмъ: балсамъ ε(ст) сЂрчани(й) особливо(й), натираючи нимъ по ка(ж)домъ омитии́ голови. И тЂмъ /9/ I тЂ(мъ): воzми свЂжого зεлія cerany, to est боцяни(х) но(ж)ковъ, столчи а(лъ)бо змε(ли), сма(ж) з вεпровимъ сма(лъ)цεмъ 14 до висмажεня вЂлgoтнo(c)ты, вити(с)ны кро(з) 15 платъ. и тЂмъ ш(ъ)маруй, по ка(ж)домъ з(ъ)митію, голову.1 Над рядком «грεчаною».

2 На полі з лівого боку «ма(ст)».

3 Слова «и мумЂи́» дописані на полі з правого боку.

4 Така форма в рукопису. У тексті далі вона повторюється.

5 Над рядком старанно закреслено «то ε(ст) чрεзъ... къварту».

6 Над рядком «мишакъ».

7 Над рядком «стокро(т) зεліε».

8 Над рядком «то est», алε пояснення відсутнє.

9 Далі витерто одне-два слова.

10 Тобто «винового».

11 Літера в перероблена з іншої.

12 Над рядком «цибуля».

13 Літери сх перероблені з інших.

14 Попереду слова «саломъ, або», обведені пунктиром з метою виправити помилку.

15 Літера к перероблена з іншої.І тЂмъ: возми сЂрки, соку лимонεвого, смалцу кабанячого заровно, смажъ и смаруй по ка(ж)домъ змитію голови 16. Зроби А лугъ з дубо-\25\вого дεрεва, до которого придай то: возми gлεйти Б утεртой В 6 Г лото(в) Д, галуну 3 лоти, нали(й) оцту ква(р)ту Е, вари, и я(к) устои́тся, зли(й) Є до лугу, которимъ омивай корости Ж, по злитію З паки И возми рожовой муки І лото(в) шε(ст), сЂрки утεртой лотовъ два, змЂшай з(ъ) оцтомъ моцнимъ, тимъ натирай голову, пεвнε згубишъ 1. И тЂмъ: возми gлεти, субтεлно утε(р)той, лотъ, блεйвасу, галуну палεного, сажи, тварди(х), iszklącychся, корЂня /9зв./ корЂня оманового, на поро(х) утεртого, бибули упалεной, ка(ж)дого по чвεрти лота, олЂйку бобкового, сала вεпрового, обои(х) по 2 лоти, оцту моцко(но)го [!], кол(ъ)ко надобно, учини ма(ст), коεю смару(й) по змитію на ко(ж)ди(й) дε(н), ε(ст) досвЂдчона рεчъ.

Аби волоси росли, sekret osobliwy. Возми слимаковъ 2 бεз шкорупεкъ, пчолъ з(ъ) уля, осъ ти(x), что кусаю(т), пявокъ, сол(ъ)ли 3 на чεрεпяномъ блюдЂ, каждого заровно, вложи то всε, помЂша(в)ши, до го(р)щка, в которо(мъ) го(р)шку пови(н)ни би(т) дЂро(ч)ки попровε(р)чивани, поставъ εго на(д) начи(н)ня(мъ) сткля(н)нымъ або цинови(мъ), поколъ то всε, помЂшаноε, сойдε(т) в той сосудъ, и тε(мъ) шмаруй мЂсця, гдε хочεшъ, аби волоси росли. И тЂмъ: возми зεлія рЂпки, kożycżku, шкури з дрεва вязового по горстЂ 4 и ми(й) голову, аби волоси росли. И тЂмъ: бал(ъ)самъ сЂрчаній добри(й), шмаруючи.

Сивіε волоси фарбовати. Возми молока о(д) суки, тимъ шмаруй часто, ε(ст) пεвна помощъ. /10/

На урину zадεржану, to est какъ вимочи(т)ся нε можε(т). Возми яловцεви(х) ягодокъ приго(р)щъ, або garść, пεрεтолчεни(х) в мо(ж)джεру, вари(т) в водЂ, что(б) била кварта води, процεдивши, дава(т) пи(т) по карвато(ч)ки що пол(ъ)години, пεрε(й)дε. И тЂмъ: накрай рε(д)ки, вари(т) оную в винЂ, залЂпи(в)ши горщокъ; zнявши c ог(ъ)ня, положи(т) по(д) ни(ж)ную ча(ст) тЂла, то ε(ст) по(д) afedron, что(б) на(д) парою сидЂлъ хори(й). И тЂмъ: возми гусиной язикъ, усуши εго, зотри на поро(х), котори(й) дай зажити в пи†або в винЂ, мЂε(т) моцъ особливо урину пуди(т) c стомаха 5. И тЂмъ: шкура або кора з корЂня вεрбового, варити ю и тую воду пити, мо(ц)но урину випужа, особливо в(ъ) опухло(с)ти. И тЂмъ: накопай корЂнA калачикового, to est сляzоwого, навεснЂ або в(ъ) εсε(н), иzсуши, зотри на поро(х). И тЂмъ: возми мозку сорочого свЂжого, положи εго на горачи(мъ) жεлЂзЂ, аби ся припεклъ, дава(й) εго зъясти хорεму. И тЂмъ 6: возми шкаралущи яйцεвой, c котори(х) курчата виплодили(с), зтол(ъ)чи и просЂй, давай по полло(ж)ки в пи†а(лъ)бо в(ъ) винЂ. Паки во(з)ми возми [!] /10зв./ возмы, колко хочεшъ, гли(ст) зεм(ъ)ни(х), то ε(ст) робаковъ, кои́ по сходу дожда являю(т)ся, ползаючи по зεмли, и розотри на поро(х), и роспусти вино(мъ), процεди и давай випить 7.16 Наступний рецепт у рукопису повторюється двічі, причому перший запис закреслений переписувачем; з нього подаються різночитання, що позначаються літерами: А И тЂмъ: зробы, Б (Над рядком) муки рожовой, В утε(р)той, Г шε(ст), Д (Над рядком) сЂрки утεртой, Е кварту, Є слεй, Ж коросты, або струпи (причому літера б перероблена з іншої), З по змитію, И И тЂмь, І муки рожовой.

1 У попередньому слові «ква(р)ту» літера к виправлена з з. У слові «згубишъ» літера г правлена. На полі з лівого боку зазначено: «Zри масть на голову».

2 Над рядком «то ε(ст) чεрεпахи маліε».

3 Літери л(ъ)л правлені.

4 Слова «по горстЂ» дописані над рядком.

5 На полі з лівого боку зазначено: «Зри, кому урина нε о(т)ходи(т) и опухло(с)ть ε(ст)».

6 Слова «И тЂмъ» дописані на полі з лівого боку.

7 Склад «ви» дописаний над рядком.И тЂмъ: И тЂмъ [!]: лоεмъ козловимъ роспущεни(мъ) натри пупокъ и платочкомъ, умочεнимъ \26\ в(ъ) томъ, приложи. На боль дЂтεй 1: взя(т) зруштину бЂлого, на порохъ утεртого, что заважи(т) дεся(т) зεрнь пεрцю, ракови(х) очокъ gра(и) пя(т) 2, змЂшай, дай випить з молоко(м).

На кривавій мочъ 3. Возми моху, которій на тεрнинахъ ростε, усуши и зотри на порохъ, которого давай болному ужива(т) в пивЂ. И тЂм(ъ): возми живицЂ, ладану, обои́хъ заровно, зотри, змЂшай з ко(н)фεкто(мъ) рожовимъ, давай по три рази на дεнь, я(к) воло(с)ки(й) орЂхъ. И тЂмъ: листя маковε вари, молодоε собравши 4, тоε в(ъ) водЂ давай пити, боль пεрεстанε.

На опу(х)лε мо(ш)на. Возми 5 /11/ Воzми листя gрубεніовεго 6, то ε(ст) lotatia, а хо(ч) корεня, що на става(х) ростε, жεрухи водяной, обои́хъ колко гор(с)тεй, посЂчи дробно, зотри в(ъ) макортεту 7, приливши оцту рожового, придавши олЂйку рожаного (ж), а лю(б) оливи пригрЂй и обложъ, odnowiaiąc щодεнь по два рази. И тЂмъ: возми козини(х) лаεнъ лото(в) 3, жабии́хъ шкаралупъ, кои́ при рЂкахъ биваютъ, утεрти(х) на поро(х), два лота, кмЂну крамного, сЂрки, обои(х) по чвεрти лота, утолчи всε на поро(х), вари в моцно(мъ) лугу, что(б) било, якъ каша рЂдка, розложи на хустку и окладай. И тЂм(ъ): лайна козиніε варити з мукою рижовою в(ъ) оцтЂ и окладати. И тЂм(ъ): попεлъ дубовій варити в(ъ) оцтЂ и окладати. И тЂм(ъ): бал(ъ)самъ сЂрчаній, смарова(т) ни(мъ) запалεніε, и пухлину витягаε. И тЂм(ъ): корЂня тата(р)ского зεлія, to est аεръ, усуши(в)ши, зтεрти и, з(ъ) оцтомъ уваривши, приклада(т).

На пухлину в нога(х) /11зв./ На пухлину в ногахъ. Вари(т) в водЂ листя або шкуру дубову, то ε(ст) кору, и мочи(т) ноги в тεплоε, осоли(в)ши 8 добрε. И тЂмъ: гεбдово ли(с)тя, то ε(ст) з дεрεва глодового 9, свЂжоε прикладать, або кору с(ъ) оного, витягаε пухлину и боль усмираε(т) в нога(х). И тЂм(ъ): сεлЂдонію 10 листя(мъ) окладай, то ε(ст) ростопашъ. И тЂмъ: возми пεчини о(т) ωгна [!], стол(ъ)чи, просЂй, вари в(ъ) оцтЂ и окладай. И тЂм: намочи в горЂлцЂ полинь, аεру, яловцю, пεрцю, ко(н)фори и тою горЂлкою часто 11 помочивать ноги.

На тεчεніε крови z носа. Возми глини з(ъ) огнища и столчи, розвεди моцнимъ оцтомъ, прикладай на чоло и на шію, часто о(т)нимаючи, а при то(мъ) об(ъ)вяжи в лЂвой руки два палци, мЂзиной и бεзЂмε(н)ной, то ε(ст) что на нε(мъ) пε(р)стε(н) нося(т). И тЂмъ: достань корεня подоро(ж)никового /12/ подоро(ж)нику того, что бЂло цвЂтε, зсуши, a якъ надобно, возми и вложи шмато(к) хорому по(д) язикъ, заразъ кровъ устанε; εстъ сεкрεтъ особливій. И тЂмъ: доста(н) грибовъ 12, которіε на стари(х) дрεва(х) бузинови(х), або б[у]zовихъ 13, виростаю(т), а и(х) збирати в(ъ) осεнь, и ізсуши, a якъ потрεба укажε, сомявши, да(й) хорому ню(х)нути, якъ кабаки, в но(с), зара(з) кровъ станε.1 На полі з лівого боку зазначено: «Зри». На полі з правого боку: «Когда малця вимочи(т)ся нε можε, зри кураціА» (причому напис підкреслений прямою лінією).

2 На полі з лівого боку «то ε(ст) 5 зε(р)нь».

3 На полі з правого боку: «Зри на мо(ч) кривавую».

4 На полі з правого боку: «Зри ли(ст) маку».

5 На полі унизу: «У кла(д)нику питати(с) ба(р)дъ на рани гниліε засипа(т)».

6 Над рядком «то ε(ст) лота(т)ного, что на става(х) ростε».

7 Так у рукопису.

8 Слово перероблене з іншого напису.

9 Слово закреслене переписувачем.

10 Літера ю правлена писарем, нечітка.

11 Далі в рядку закреслене слово «ноги», написане помилково.

12 Слово дописане над рядком.

13 Слова «або б[у]zовихъ» дописані над рядком.И тЂмъ: возми копεрвасу и ізсуши εго, чтобъ сталъ бЂлой, и стри, и дай ню(х)нути в \27\ но(с) вмЂсто табаки, заразъ устанε кровъ. И тЂмъ, для простихъ людεи сіε по(д)лεжитъ: возми чарку горЂлки, всипъ в(ъ) оную галуну столко, якъ напεрстокъ жε(н)ско(й), утεртого, змЂша(й), дай випи(т).

Водка на пεкε(лъ)ни(й) огнь 1 /12зв./ Водка виборна na pekelnyj ogę, na raka i na rany wredowyte sluzaczaA 2. Возми води вапεннεй фуntow(ъ) 4, аршεнику 3, суптεлно утε(р)того, лото(в) 4, мастихи лото(в) 2, змЂшай всε и мЂшай бεзпрε(с)танку з годину цЂлую, потомъ придай горЂлки якънайлучшой, самого вискоку, фунтъ, то ε(ст) 3 кватирки, квасной водки, то ε(ст) спиритумъ витриолЂ, пол(ъ)лота, сховай, якъ потрεба, в(ъ)мочай хустεчки або пла(т) и прикладай.

На болεніε зубовъ. Возми листя макового, молодо нарваного и ізсушεного, приго(р)щ(ъ), покрай, вари в(ъ) оцтЂ, придавши трохи галуну, и процεди, и тримай до устъ тεпло, пото(мъ) випліовуй 4. И тεмъ: возми корЂня тутюнового, to est czaleiowego 5, сухого а лю(б) свЂжого, покрай, вари в(ъ) оцтЂ и дεржи в(ъ) устахъ, боль пεрεстанε. И тЂмъ: возми сεлЂтри, сто(лъ)чεной, колко хочεшъ, и вложи въ рин(ъ)ку новую, поставъ на огнЂ, и якъ почнε о(т) бεрεговъ топи(т)ся, заразъ вкидай туда сЂърки потроху уто(лъ)чεной по колко кротъ, и поколь ростопи(т)ся, снεми с(ъ) огня. Якъ прости(г)нεтъ, о(т)кинъ то, что εщε нε ростопило(с), и то, что будε(т) твε(р)доε, сховай. А ка(к) нужда позовε, возми шматокъ, и zотри, и увяжи в(ъ) узликъ, /13/ котори(й) дεржи на зубЂ, витя(г)нε много фляgми, и боль пεрε(с)танε. И тЂмъ: украй скибку або грЂнку хлЂба, поли(й) горЂлкою и посоли со(лъ)лю, положи на скронЂ, то ε(ст) на щεкЂ або ягодЂ, c той сторони, на якой зубъ болитъ, боль оминε(т). И тЂмъ: возми муки przenney 6 пригорщъ, пεрцю столчεного лотъ, соли sczyptę 7, то ε(ст) пучки, оцту в[и]нового 8, колко надобно, змЂша(й), учини пляцокъ, приложи на щоку з той сторони, c коεй зубъ боли(т), служи(т) то и на розніε болЂ з дεсцε(н)совъ.

Аби зуби болящіε випоро(х)нЂліε вишли бε[з] інструмεнта з(ъ) ясεнъ. Возмы муки przenney 9, илε 10 потрεба, змЂшай з сокомъ цεлЂдоніи́ 11, то ε(ст) ростопаши, и столчи, и шматокъ положи на витру(х)нЂлой зубъ, скоро ви(й)дε. И тЂмъ: рЂпу свЂжу зпεчи в(ъ) жару, украй о(т) конца, приложи за ухомъ c тои сторони, гдε зубъ болитъ. И тЂмъ: вмочи губку грεцку любъ хустку в(ъ) оцεтъ моцни(й) и вложи в(ъ) ухо. И тЂмъ: кору з тεрнини зεлεной варити в(ъ) водЂ, приливши оцту трохи, полоска(т) тЂмъ уста часто тεплимъ. Паки поставить пявки на(д) яснами, гдε боля(т).1 На полі з лівого боку зазначено: «Зовε(т)ся кватирка 3-я ча(ст) фу(н)та, яко (ж) в три кватεрки мЂри або ваги входи(т) 1 фу(н)тъ».

2 Тобто «що служить на пекельний вогонь, на рак і на рани».

3 Над рядком «miczak».

4 Літера і дописана над рядком.

5 Тобто «тютюнового».

6 Над рядком «пшεничной».

7 Літери sc перероблені з інших.

8 На місці літери и пошкоджений папір.

9 Над рядком «пшεничной».

10 Над рядком «ко(л)ко».

11 На полях з лівого і правого боків «яско(л)чε зεлε».Полосканіε ясεнь гниючихъ. /13зв./ Полосканіε ясεнъ гниючихъ. Возми ясколчиного зεлия, то ε(ст) ростопаши, або цεлЂдоніи́, з корεніεмъ, дробно покришивши, жεрухи водяной любо огороднεи́ трохи мε(н)шε, вари в(ъ) водЂ, \28\ процεдивши, придай трохи копεрвасу, ти(мъ) ча(с)то полощи уста, дознаεшъ помощъ. И тЂмъ: на ясна(х) опухли(х) ставить піявки ε(ст) рЂчъ добра, служи(т) и на боль зубовъ. И тЂмъ: на гнило(ст) и ізнищεніε ясεнь во ртЂ листки шεвлЂεвіε прикладать в(ъ)дол(ъ)жъ на ясна, витягаε з нихъ гумори зліε.

На кашεль и сухоты. Воzми корЂня калачикового сухого, а хо(ч) свЂжого, покрай дробно, вари в(ъ) водЂ и, сливши, пій рано и на ночъ. И прида(т) до того варимо(г)[о] родзи(н)ковъ вεликихъ або малихъ, εщε лутшε будε. Такжε квЂтъ калачиковъ вεлики(х) зсушε(н), и вари(т), и пи(т), ε(ст) барзо добрε и на zастарЂлій кашεль. И тЂмъ: на давни(й) кашεль вари(т) свЂжу пεтрушку, придавши к тому родзи(н)ковъ, пи(т) тую воду зрана и на но(ч). И тЂмъ: губи, кои́ виростую(т) на старихъ вεрбахъ, варить 1 /14/ вари(т) в(ъ) водЂ и ту воду пи(т), присолодивши, то особливε на кашεль. И тЂмъ: в ситЂ мεдовои варити 2 ша(н)ту, ту, коя имЂεтъ ли(ст) з(ъ)споду бЂлоε 3, придавши к тому цвЂту з рожи калачиковой, и пи(т) ча(с)то.

ДлA старихъ на кашεль. Намочи в(ъ) горЂлцЂ цвЂту юзεфового, якъ вимокнε, процεди и видави, до того придай цукру, илε потрεба, дава(т) по чарки зрана и на но(ч). И тЂмъ: возми цукру ліодового 4 любо звича(й)ного два лоти, сЂрки, субтεлно утεртои, лотъ 5, ол(ъ)броту 6 пол(ъ)лота 7, очεкъ раковихъ полтори чвεрти лота, мири чвεрть лота, шафрану по(лъ) чвε(р)ти лота, утри на εди(н) разъ, давай по скрипулЂ, то ε(ст) вага, или мало нЂчто поболшε. Служи(т) сіε нε толко на кашεлъ, алε и на сухоти починаючіεсь.

На кашεль з кровію з пεрсεи; когда ся 8 z фляgмoю покажε, знакъ ε(ст) пεвный сухотъ, ащε тому скоро нε zабЂжитъ. Возми квЂту маку пол(ъ)ного або ли(с)тя макового, квЂту зεля с̃. Іоана 9, кривавнику, /14зв./ кривавнику 10, каждого по гор(с)ти, або жмεнЂ, корε(н)ня живокосту 11 сухого столчεного лотъ, змЂшай и бεри того зεлія по 3 пучки, або щипти, вари в(ъ) козиномъ молоку, процεдивши, випить. Чини(т) та(к) щодεнь три разы, то ε(ст) зрана, на ночъ и в годину по обЂдЂ. И тЂмъ: во(з)ми gуми, то ε(ст) gлεю того, что на ви(ш)няхъ ростε(т), муми 12, то ε(ст) фарба, камεня ω(т) уразу чи(р)воного, корЂня живокосту, ка(ж)дого заровно, утри на поро(х), даваи щодεнь по пол(ъ)чвε(р)ти лота.1 На полі з лівого боку по вертикалі написано іншим почерком і чорнилом: «Полосканиε ясεнъ гниющихъ, гнию...»

2 На полі з лівого боку: «Зри».

3 Мабуть, описка; треба «ли(ст)... бЂлий» або «ли(ст)я ... бЂлоε».

4 Мабуть, треба «міодового». Літера і дописана над рядком.

5 На полі з лівого боку: «Зри на сухоти починаючіи́ся».

6 Над рядком «то εстъ спεрмацεтъ».

7 Словосполучення «ол(ъ)броту пол(ъ)лота» у рукопису в круглих дужках.

8 Слова «когда ся» дописані над рядком.

9 На полі з правого боку і під рядком «дзовонεцъ», «то ε(ст) дзво(н)ковъ зεлія».

10 Над рядком «бЂбдεрεва».

11 Над рядком «то ε(ст)...» (далі напис пошкоджений вологою).

12 Літера у виправлεна з и, після другої літери м закреслено о.И тЂмъ: возми корεня живокостово(г)[о], вари в(ъ) водЂ, прεби(й) чрεзъ сито, придай цукру або мεду, сма(ж) до волнои густо(с)ти, придаи до того ґлεю, что на ви(ш)няхъ ростε, змЂша(й), давай часто по пол(ъ)ло(ж)ки випивать. И тЂмъ: возми живицЂ чистой, ладану, сЂркы, каждого zаровно, утри на поро(х), давай в ко(н)фεкцЂ рожовомъ полъчвεрти лота. І тЂмъ: воz(ъ)ми води чистой gарнεцъ, вложъдо нεй копε(р)васу звичайного чвεртъ лота, галуну \29\ по(лъ)чвεрти лота, утри обоε в(ъ)разъ, змЂшай з водою, вари c квадранεцъ, и якъ устои́тся, з(ъ)слεй [!] свε(р)ху, давай по кватεрцЂ, заразъ устанε. И тЂм(ъ): само маковε листя вари(ти) и пити, εстъ помощно на сіε. /15/

На катаргъ, когда катаргъ впадε в пε(р)сы. Возми зεлія сухого ша(н)ти бЂлой, покрай, увари в(ъ) го(р)щику, процεди и осолоди цукромъ або мεдомъ, випій, кладучися спать, и іспотЂεш(ъ). І тЂмъ: возми ча(с)нику головокъ пя(т), упεчи в(ъ) жару 1 и істо(лъ)чи, приложи на пε(р)си, нε дотикаючи(с) до жолу(д)ка. И тЂмъ; возми вязо(ч)ку майрану и вари в(ъ) водЂ, простудивши(c), обмочивай ноги и колЂна об(ъ)мивай, рεчъ ε(ст) пεвна. И тЂмъ: сЂрка, утε(р)та суптεлно з(ъ) ол(ъ)бротε(мъ) 2, на катаргъ и кашεль.

На хоробу, котора зовε(т)ся спи(с)му(с) тεтинусъ, что хорій нε можε повεрнуть ни шіεю, а ничимъ нε владЂε(т) 3. Справи(т) хорому купεль и, ка(к) ви(й)дε(т) з купεлю, намаза(т) εго олЂεю л(ъ)ляною и обви(т) тεплими хустками.

На подагру і иніε болεзни по составахъ, что в ногахъ боль биваεть 4. Возми 5 росолу з лимоніи́, зогрЂй, вмочай хустку и складай. И тЂ(мъ): когда боль вε(с)ма докуча, возми пива пол(ъ) gapца, всипъ соли жмεню добрую, накрай мила брусокъ sporą 6, привари, и(ж)би мило роспустило(с), вмочай хусткы и окладай тεпло. Часто о(б)вязоваючи, повторай, и такъ скоро ωпу(х) прεстанε(т) и болъ о(т)и(й)дε(т). И тЂмъ: возми квЂту /15зв./ возми квЂту и ли(сту) бzowego, то ε(ст) бузинового, посЂчи, и нали(й) водою, и прεпаль, то ε(ст) пεрεгна(т) на алεнбикъ, и до прεпаліоной во(д)ки в(ъ)ложи з(ъ)нову свЂжого ли(с)тя и цвЂту, пεрεжεни па(ки) на алεмбикъ и ізнову в(ъ) 3-й разъ пεрεжεни, и в ту воду в(ъ)мочай ху(с)тку и прикладай, заразъ смираε(т) 7 болъ подагричный, и хираgричный, і ин(ъ)ніε, з дεфлюξовъ походя(ч).

Сεкрεтъ особлывій на подагры. Взять вεликый корεнь пεрεступня, и (з)рЂжъ c нεго вεрхъ, якъ талЂрку, и вивεрти сεрεдину совсЂмъ, и нали(й) в нεго оливи по(лъ)нъ, и приложи тоε, что свε(р)ху зрЂзалъ, и закопай в(ъ) zεмлю, что(б) тамъ былъ чрεзъ кол(ъ)ко м(с̃)цεй, потомъ вийми, будεшъ мЂти олЂεкъ, якъ ма(с)ло, бЂлій и густый, тимъ шмаруй, узнаεшъ завшε скутокъ pewnyі и нεомилній 8. И тЂмъ: ... 9

ПлAстεръ на подагри: вεзми gлεйти 10, суптεлно утεртой, мумЂи́ 11, блεйвасу, каждого по 6 лото(в), купεрвасу звича(й)ного три лоты, сЂрки утε(р)той два лоти, gри(ш)пану полтора лота, в(ъ)ложи то всε, утε(р)тоε, в ри(н)ку, або в(ъ) пано(в)ку, вли(й) оцту /16/ вли(й) оцту моцного ка(р)ватку, то ε(ст) трε(т) фу(н)та, олЂи́ ілляной пол(ъ)фу(нъ)та, оливи 10 лотовъ и 2 золо(т)ника, смажъ, какъ надобно, до потрεбы, придай живицЂ чистои́ лотовъ 4, воску лотовъ два, лою козεго по(лъ)тора лота, корεня тата(р)ского зεл(ъ)я, то ε(ст) аεру,1 Далі старанно закреслено «спεчи».

2 На полі з правого боку: «то ε(ст) спε(р)мацε(т)».

3 Частина речення «котора...нε владЂε(т)» дописана на полі з лівого боку.

4 Частина речення «что... биваεтъ» у рукопису в квадратних дужках.

5 На полі з лівого боку: «Zри на опухлость».

6 Над рядком «табличками грубо»

7 Літера а збереглася частково, бо на її місці пошкоджений папір.

8 Слова «и нεомилній» дописані над рядком.

9 Далі в рукопису текст рецепту відсутній.

10 Над рядком «глεй, что на вишняхъ ростε».

11 Друга літера м правлена. \30\утолчεного, 2 1 лоти, жабии́хъ шкорупъ 2, утε(р)ти(х) и істолчεни[хъ], пεрεпалεни(х), пултора лота, олЂйку з(ъ) жолтковъ яйцεви(х), кол(ъ)ко потрεба, зроби плястεръ, досвЂдчε(н) и на старіε подагри.

ОлЂεкъ роби(т) з ма(с)ла на подагрε, і на покорчεніε жилъ, и синости побитіε 3. Нали(й) води до алε(мъ)бика, далεко нε полнои, в(ъ)ложи масла нεмало, пεрεго(н) поволЂ, пойдε во(д)ка оразъ, и оною шмару(й), гдε по(т)рεба.

На жолтячку. Возми шанти посполитой нεбЂлой 4, зεлля волошковъ, розмарияну, каждого по 2 пригорщЂ, повЂтрного зелA, iva artherika 5 zванного, олεнного язика, kotczy 6 мя(т)ки, мятки камЂннои 7, корЂня ко(н)ского щавя, каждого приго(р)щъ εдну, всε то, покраявши, вложи в горщокъ, вли(й) сити мεдовои полтора gарца, вари, а(ж) трεта ча(ст) ви(ва)рила(с) би, процεди, давай по кватε(р)цЂ. А впрε(д) надобно учини(т) пурgацію, /16зв./ А впрε(д) надобно учиныть пу(р)gацію, узнаεшъ помощъ.

И тЂмъ: особлывий experyment на тε хоробу жолтε. Возмы вεлику штуку вапна нεгашεного, вложи оноε до ва(н)ны и наклади зεлія дзиванни 8 навεрхъ. А хорого положи до ва(н)ни, хоро(й) жε что(б) свою урину пущалъ на то вапно, а нε чужой 9, и хо(ч) впрε(д) наготови(т) урини, и тою парою хори(й) что(б) напарился, іжъ би потЂлъ. А вишε(д)ши з ва(н)ни, надобно окрити(с) 10 на ло(жку) добрε, что(б) потЂлъ.

И тЂм(ъ): на скороε улЂчεніε жолтости з твари и із(ъ) очій. Вари въ оцтЂ розма(й)ранъ 11, и, о(т) огнA 12 с(ъ)нявши, нεхай хорій нахили(т)ся над пару тварю, и повтори на дεнь кол(ъ)кокротъ. И тЂмъ, для убоги(х): звари(т) мила в(ъ) молоцЂ и то зажива(т), то ε(ст) хли(с)тать ло(ж)кою. И тЂм: вари(т) зεліε ясколчε, то ε(ст) ростопа(ш), з корεніεмъ, и нали(й) в ва(н)ну, и якъ простигнε, нεхай хори(й) купаε(т)ся кол(ъ)кокротъ. А в(ъ)щεдши до купεлю, надобно напитись рεдεчного соку чарку або гав(ъ)штикъ.

На gаgрεну, to est огнь пεкεлній 13, и на рака 14. РЂчъ досвЂдчона на gаgрεну: возми лайна свЂжого 15 волового, соли посполитой, обои́хъ заровно, розмочи виномъ 16 и привари, розложи на ху(ст)ку и прило(ж) /17/ і прило(ж) на пεкεлный ого(н), нε о(т)нЂмай ажъ чрεзъ 24 годинЂ, то ε(ст) цЂліε суткы, обачишъ тЂло зопсова(н)ноε, и всε исправно. И потомъ рану гои́ти ма(ст)мы, або пля(ст)рами добрими. И тЂмъ: возми аршεнику, арпЂgмεнту 17,1 Цифра «2» збереглася частково, бо папір на її місці пошкоджений.

2 Над рядком закреслено «пεрεпалεнихъ».

3 На полі з лівого боку зазначено: «Зри олЂεкъ на корчεниε жилъ».

4 На полі з лівого боку зазначено: «Ша(н)та нεбЂла, потрεба собира(т)».

5 Над рядком «артгεрика».

6 Тобто «котячої».

7 На полі з лівого боку «дзвонки».

8 Над рядком «ливан(ъ)си».

9 Літера й правлена.

10 Літера о виправлена з у.

11 Над рядком закреслено літеру н.

12 Слова «о(т) огнA» перероблені з іншого напису, який частково витерся.

13 На полі з лівого боку «или а(н)тоновъ огнь».

14 На полі з правого боку «або пЂстра(к)».

15 Літера г перероблена з іншої.

16 Літера о збереглася частково, бо папір на її місці пошкоджений.

17 На полі з лівого боку зазначено: «Zри масть на рака».обои́хъ по (по)лчвεрти лота, корЂня кокорнаку, то εстъ аристоліоgіа лoн(ъ)gа, gриш-\31\пану, обоихъ по три чвεрти лота, опіи́ два скрипула, сала 1 свинячого, сколко потрεба, и зроби ма(ст), тоε змЂша(й) на волно(мъ) о(г)нε†2, будεшъ имЂть ма(ст) коштовну на тру(д)ніε рани к(ъ) цЂлεнію.

Особлівый сεкрεтъ на рака, то ε(ст) і на gаgрену, и на фустулову болячку 3. Возми apпЂgмε(н)тy сЂрки зεмляной, sżary 4, вапна нεгашоного, ка(ж)до(г)[о] zаровно, утε(р)ти на прошо(к) суптεлный, а когда мЂεшъ зажива(т) оноε лεка(р)ство або кому чини(т), виполощи ж напεрε(д) рану 5, хочъ фЂстулову, или пεкεлной ого(н), или рака, хочъ рутыною юхою, то ε(ст) сухой рути звари(т) в водЂ и тою поливкою вимива(т), хочъ бабичниковою юхою, [з] листя варимою, потомъ заразъ засипъ тЂмъ про(ш)комъ, обачи(ш) дивни(й) скутокъ.

Водка цирулицка на всякіε рани врεдовитіε. Взять водки бабчаной 3 ква(р)ти, галуну утε(р)того /17зв./ галуну утε(р)того, мεркуріи́ sublemawanego, обоихъ по полълота, змЂшай на εди(н) разъ, колоти(т) надобно чрεзъ чвεрть години, и хова(й), a якъ потрεба укажε, в(ъ)мочай хустку або платъ, суши(т) и гои́ть скоро. И тЂм 6: возми води вапεнной фунтовъ 4, то ε(ст) квартъ 6, а(р)шεнЂку 7 ут[ε]ртого 8 4 лоти, мастиху 2 лоти, мЂшай чрεзъ годину цЂлу бεзпрεстан(ъ)ку, и придай мεркуріи́ сублимати лотовъ 4, горЂл(ъ)ки якъна(й)моцнЂйшой фунтъ, спириту(с) вЂтриолЂ пулълота, змЂшай и сховай. Тε водкε прикладай на рака, на ого(н) пεкεлни(й), на рани загниліи́, и смродливіи́, и врεдовитіε.

На вεликоε запалεніε з фεторεмъ і о(т) зіąбεнія 9. Воzми рЂпи свЂжой, рε(д)ку εдну, зотри обоε на тεрту(ш)кε, придай горчицЂ столчεной 2 лоти, гвоздиковъ 3 чвεрти лота, олЂи́ л(ъ)ляной старой, сколко потрεба, змЂшай добрε, роскладай на ху(с)тцЂ и окладай мЂсця о(т)морожεніε. И тЂмъ: на рака усушы ко(лъ)ко рако(в) в пεчи по хлЂбЂ, любо гдε и(н)дε, утолчи, просЂй, придай туцЂи́ 10 нεпрεпарова(н)ной, змЂшай з саломъ курячимъ и приклада(й) мЂсто туцЂй. /18/ мЂсто туцЂи́. Ежεли εи нε машъ, дай сажи c комεна твε(р)дихъ.

Кгди зроди(т)ся ракъ на варgахъ, то ε(ст) на губахъ. Назбирай жабъ зεлεни(х) звичайныхъ, которіε в водах(ъ) биваютъ, кождой юй наклади ма(с)ла в(ъ) ротъ, в(ъ)ложи и(х) в горщокъ новой, в которомъ напεрε(д) пороби дЂрки, залЂпи звεрху покришкою, закопай другой горщокъ в(ъ) зεмлю, положи на сεму навεрху з(ъ) жабами и пали округъ вεрхнои горщокъ, что(б) в(ъ) спо(д)нЂй иzойшолъ олЂεкъ. Способъ уживаня таковъ сεго олЂйку: доста(н) знову таки(х) жε жа(б) і изъсуши и́хъ в пεчЂ, потри на поро(х) и zмЂша(й) c тЂмъ олЂйкомъ, и смаруй або прикладай [до] хорого 11. А напεрε(д) надлεжи(т) да(т) хорому пурgацію, то ε(ст) зεлія, что слаби(т) на низъ.1 Друга літера а виправлεна з я.

2 Літера о перероблена з іншої.

3 На полі з правого боку зазначено: «Во(д)ка ε(ст) на листу 5-то(мъ) назадЂ».

4 Тобто «ртутної мазі».

5 На полі з лівого боку зазначено: «Зри на полосканіε гнилой рани».

6 Слова «И тЂм» дописані над рядком.

7 На полі з правого боку «миша(к)».

8 На місці літери ε пошкоджений папір.

9 На полі з правого боку «на о(т)морожεніε».

10 Над рядком «то ε(ст)», алε відповідне пояснення відсутнє.

11 Склад -го перероблений з іншого напису.На бεгунку роямаи́ту, на звича(й)ну бЂгу(н)ку. Возми листя макового, моло(до) зобранного и усушε(н)но(г)[о], пригорщъ и вли(й) води або сирова(т)ки пoлga(p)цa, шку(р)ки помара(н)чово(й), покраяной и усушεно(й) трохи, \32\ /18зв./ усушεно(й) трохи, вари и, процεдивши, напивати(с) оной потроху, а нε пи(т) пива, то уста(т) оразъ. Тоε (ж) чини(т) и квЂтъ маку по(лъ)ного.

На бЂгунку и упа(р)ту дисεнтεрію рε(ч) досвЂ(д)чона. Вли(й) до 1 ва(н)ни або всипъ в корито, или в цεбри(к), или в широ(т)васъ води лЂтной простой, осоли ю, что(б) солона била, нεхай хори(й) в(ъ)войдε в ту воду, нε занимаючи жолудка 2, что(б) толко сидЂлъ в той водЂ полъгодини, а нε болшъ. Для людій убоги(х): увари утроби тεлячой, то ε(ст) пεчонки товарачой, у оцтЂ, усуши, зотри и давай по ло(ж)кЂ випива(т) в горЂлцЂ. И тЂм(ъ): возми моху, что на стари(х) хата(х) ростε, зсуши, зотри, давай в чомъ ко(лъ)вε(к), хочъ в(ъ) о(т)цтЂ попола(мъ) z водою. И тЂм(ъ): εжεли би з(ъ) ослабЂлого жолу(д)ка бЂгу(н)ка припала, zогрЂй вина c корЂнямъ, дай випи(т), потомъ 3 нЂчого что(б) нε пилъ. И тЂм(ъ): мали(мъ) дЂтεмъ на бεгу(н)ку 4 гусини(мъ) смалцεмъ шмарова(т) подо(ш)ви но(ж)ніε, пεрε(с)танε(т) бεгу(н)ка; особливо сіε мали(мъ) дЂтε(мъ) служи(т). И тЂмъ: /19/ І тЂ(мъ): для дЂтεй на бЂгункы найлЂпша ε(ст) gуми 5 arabikum, мастихъ, лада(н), насε(н)нε бабчанε, и для старшихъ ε(ст) скутεчнЂйшε, ягоди ороби(н)ніε и ши(ш)ки ол(ъ)ховіε. И тЂм: озми возми [!] лаε(н) голуби(н)нихъ, зтолчи, розчи(н) оцтомъ, пригрЂй, обло(ж) живо(т) и кри(ж). И тЂмъ: мо(х) молоди(й) и субтεлной, котори(й) на стари(х) дубахъ ро(с)тε, на бЂгунку добри(й), хо(ч) про(ш)комъ або в поливцЂ вари(т) и пи(т).

Konfekt na begunke tormentylle, то ε(ст) ку(р)зεліε. На видима(н)нε в(ъ) криваво[й] beguncie посполитε придаε(т)ся видима(н)ε, и барзо прикрε, лεчъ и опричъ той хороби часо(мъ) придаε(т)ся з розни(х) причи(н). На то зроби чопокъ з гусиной нεкрохмалной хустки 6 твε(р)дій и в(ъ)мочай его в тεпломъ лою козловомъ, любо въ смεтанЂ, а любъ в ма(с)ти тополεвой, и вт(ъ)кни в послЂдную дЂрку, то ε(ст) в ни(ж)нюю, або во афεdrą. И тЂмъ: возми молока кварту, прεвари εго з(ъ) квЂто(мъ) дзεвани, процεди, всипъ имбεру столчεного, вмочай хустку и прикладай тεпло до части нЂжнεи, ча(с)то о(т)нЂмаючи. И тЂмъ: варить в водЂ /19зв./ варить в(ъ) водЂ чорнобεль, то ε(ст) бεлісіε, дzεва(н)ну, кривавни(к), бабки зεліε 7, вставъ горачо з gарцεмъ до столца, то ε(ст) до ни(ж)нεй части, по(д) закрεтъ, на.(д) которимъ нεхай хорий сиди(т), точію что(б) нε барзо жарило, того бεрε(ч). Ежεли би имЂло би(т) з запалεнія оста(т)нεй кишки, в(ъ) тои ча(с) або гεморои́ди о(т)вори(т), а(лъ)бо кровъ пусти(т) надлεжитъ 8. До сего налεжи(т) курити(с) бруштиномъ, мастихомъ и ладаномъ.1 Літера о збереглася частково, бо папір на її місці пошкоджений.

2 Літера у дописана над рядком. На полі з правого боку по вертикалі зазначено: «Жолудокъ, гдε ложεчка ε(ст) в чεловЂка».

3 Далі в рядку закреслено «что(б)».

4 Частина тексту «малимъ ... на бεгу(н)ку» дописана на полі з лівого боку по вертикалі. На полі з правого боку зазначено: «Зри дЂтεмъ на бεгу(н)ку».

5 Літера и виправлена з іншої, мабуть, з ε.

6 Слово дописане над рядком.

7 На полі з правого боку «цε(н)тіAна — ти(р)личъ».

8 На полі з правого боку «цε(н)туріA — стокротъ».На колку. Биваε, и(ж) колка, по(д)ступивши, хорои з(ъ) оно(й) умираε. В такой заразъ трεба кровъ з руки упусти(т) з(ъ) противнои сторони, потомъ заразъ дать philonii romanii албо, кто εго имЂть нε можε, увари(т) листя макового, молодо зобра(н)ного и сухого, дай напити(с) то[й] поливки разъ по разъ. И тЂмъ: на колку звичайну, з вЂтру походячую, возми лайно кокошε бЂлε, змЂшай з горЂлкою, процεди и дай пити, и zара(з) дай кристεрε zвича(й)-\33\нε, рЂчъ досвЂдчона. И тЂмъ: вари часнокъ /20/ вари 1 часно(к) в(ъ) водЂ, о(д)ли(й), придай до той води оливи або олεй л(ъ)ляной ло(ж)ку, дай тεпло випи(т). Служи(т) то прости(мъ) людεмъ. И тЂмъ: возми зεлія карду(с) бεнεдикта, листя макового, по czypte, то ε(ст) пу(ч)ка, придай шку(р)ки помара(н)човой, покраянои трохи 2, увари, процεди, давай, часто повтораючи, пи(т) тεпло. И тЂм(ъ): возми росолу бара(н)ного о(д) мяса, лю(б) напεрε(д) иного, придай жолтокъ з яйца, з котори(мъ) zмЂшай балсаму сЂрчаного, зви(ш) описа(н)ного, полло(ж)ки, привари у росолЂ и дай лЂтно, з повторεніεмъ, пи(т).

На kameń в ниркахъ и на пεсокъ особливε способи домовε. Возми корεня люкрεціи́, то ε(ст) соло(д)ко(й) корεнь 3, раковихъ очокъ, ваистину бЂлого, шкурокъ сухи(х) помара(н)чови(х), каждого заро(в)но, утри на прошокъ суптεлній, давай щодε(н) на разъ по по(лъ)чвε(р)тки лота в(ъ) во(д)цЂ позεмковой, то ε(ст) з połunyć дЂла(н)ной, рЂчъ пεвна. И тЂмъ: накопай в(ъ) εсε(н) /20зв./ И тЂ(мъ): накопа(й) в(ъ) εсεнь корЂня калачико(в) огоро(д)нихъ кру(г)лихъ, зсуши и три на прошокъ, дава(й) в(ъ) горЂлцЂ, урину и пЂсокъ виводи(т) скутεчнε. И тЂмъ: всади хорого в(ъ) купεлъ, c простεй води споражоной, в коεмъ дай εму зажить олЂйку миgдаліового 4 лоти, придавши олЂйку тε(р)пε(н)тинового 4 кропεлъ сε(д)мъ, з(ъ)мЂшай з тεплимъ виномъ. И тЂмъ: всадивши хорого в купε(лъ), дай εму випи(т) во(д)ки, з(ъ) зεлія з ломикамεнія бЂлого спалεной, кватирку, придавши спириту(с) салЂсъ кропεль 10. И тЂмъ: возми вина прε(д)нЂйшого пульgарца, намочи в(ъ) нεмъ рε(д)ки, на тε(р)тушки споро 5, то ε(ст) грубо, а нε дробно 6, нε трохи и нε мало, нεхай мокнε чрεзъ 74 годи(н), то ε(ст) 3 суто(к), процεди и вити(с)ни. Того вина давай щодε(н) натщо по кватεрцЂ, за ка(ж)димъ разомъ придаючи до ко(ж)дой кватεрки spiritus салЂсъ кропεлъ 12, очокъ раковихъ скрупул(ъ) εдε(н). И тЂм(ъ): возми соку лимоніового, з(ъ) олЂйкомъ миgдaлioви(мъ) зажива(т), пома(га)ε(т). И тЂмъ: возми /21/ На камεнь в ни(р)кахъ. И тЂм(ъ): возми шишо(к) ол(ъ)ховихъ, що схочεшъ, и спали ихъ на попεлъ, просЂй и того попεлу давай по скрипулЂ, или і 7 болшε, лю(б) в пивЂ.

ДлA дЂтεи, кгди мочу пусты(т) нε можε. Возми іεлЂто осεлε(д)цεво, котороε свЂти(т)ся, якъ срεбро, зсуши, зотри, дай, в чомъ схочεшъ. Служатъ на сиε купεли з старинія розного 8, и прикладанія на лоно, и на крижъ кристεри, то ε(ст) взро(ст) 9, и подε(ш)лимъ помага.

На глухоту і иніε аф(ε)кти ушамъ. Возми сала вε(н)gорового або окунεвого 10, горЂлки, жолчи воловой, ка(ж)дого 11 заровно, зъмЂшаи на разъ и в(ъ) (у)шу кроплями упущай.1 На полі з лівого боку: «Зри». На полі угорі: «Зри на колку».

2 Літери ро збереглися частково, бо папір на їх місці прорваний.

3 Слова «соло(д)ко(й) корεнь» писані темнішим чорнилом.

4 Над рядком «то ε(ст)...». На полі праворуч: «Тε(р)пε(н)тина ε(ст)...».

5 Мабуть, перед словом пропущено «утεртой».

6 Слова «грубо», «дробно» дописані над рядком, правлені.

7 Слово дописане в проміжку між сусідніми словами.

8 Літера з збереглася частково, бо папір на її місці пошкоджений.

9 Слова «то ε(ст) взро(ст)» дописані над рядком.

10 Слова «або окунεвого» дописані над рядком.

11 Літера ж нечітка, на її місці розтерте чорнило.И тЂмъ: з(ъ) вεнgора з(ъ)дεри шкуру, покрай в штуки, поклади εго на росцε над уголя(мъ), а я(к) будεтъ пεкти(с), стЂкаючи(й) з нεго лЂкворъ, або жиръ, пил(ъ)но збирай, которій кроплями часто въ \34\ уши пускай. И тЂмъ: видро(ж) 1 цибулю вεлику, то ε(ст) вибра(т) сεрεдину с(ъ) цибулЂ, вложи в(ъ) оную бобковъ утолчεни(х), ганусу, кмЂну крамного утол(ъ)чεного, ско(ль)ко потрεба, и придай до того яεцъ мурав(ъ)εви(х) и соку рутяного, накри(й) тую цибулю, обязавши ху(ст)кою або папεромъ, и упεчъ в(ъ) жару. Виня(в)ши, охε(н)дожъ /21зв./ охε(н)дожъ, зомни в(ъ) донЂци або в(ъ) макотε(р)тЂ, прида(в)ши трохи вина, вити(с)ни сокъ, которій кроплями во уши упускай. И тЂмъ: олЂεкъ з миши(й), εщε слЂпихъ, в(ъ) оли†усмаживши, пуща(й) в(ъ) уши кроплями, помощнε ε(ст). И тЂмъ: на глухоти найлучша ε(ст) мочъ заяча, то ε(ст) урина, або сцЂятика, которо(й) кроплями в(ъ) уши впускати. И тЂмъ: в видрожану цибулю, то ε(ст) в вивεрчивану, сεрεдина εи́, и въ округло(ст) той цибулЂ вложи жолчи козловой або заячой, упεчъ 2, то ε(ст) спεчи, якъ напродъ написано, вити(с)ни со(к) з нεя, приливши вина, котороε въ уши упускай кропля(ми).

На боль в(ъ) (у)ша(х) и zапалεніε. Ежли болъ приходи(т) з(ъ) запалεнія, з вεликимъ и нεzносни(мъ) то(р)ганіε(мъ) и палεніεмъ, в той ча(с) заразъ трεба кровъ z руки 3 пу(с)ти(т), з той сторони, гдε боль ε(ст), такжε пиявки за ушима постави(т), потомъ улити до уха, або в(ъ) ухо, молока жεночого 4, з(ъ) бЂлкомъ яйцεвимъ змεша(н)ного. До чого εщε служа(т) матεрачики, з zεлъ зроблεніε, а імε(н)н[о] квЂтъ з дzива(н)ни, квЂтъ рожови(й) и калачики etc.5, в молоку 6 прасти и приклада(т) на ухо. /22/ на ухо. Ещε и сіε можε служить, ко(г)да би то(й) боль в(ъ) уху походилъ з(ъ) врεду внутрнεго зародячого(с), котори(й), покол(ъ) 7 ся uzбεрε(т), вεлики(й) боль и стриканε справуε, а(ж) прεпусти(т)ся матεрія. И тЂм: для усмирεнія болю, о(т) запалεнія походячого 8, вари в(ъ) молоцЂ калачиковε ли(с)тя, придав(ъ)ши и макового ли(с)тя, и рожи сухой, прикладай часто, тεпло о(т)нЂмаючи.

На шумъ и дзвε(н)ки в(ъ) ушахъ. Возми полиню, сабЂни, вари в(ъ) оцтЂ, однявши о(т) огня, положи лЂ(й)ку на горшку 9 и вложи в(ъ) ухо з лЂйки конεцъ. З(ъ)важа(т), что(б) нε била горача и пара в(ъ) ухо в(ъ)ходила бъ. Чинить сіε два рази, зрана и на ночъ.

На глухоти пεвній способъ 10. Ясεновε дεрεво в(ъ)ложить на ого(н), ко(г)да будε горачо 11, з ко(н)ца витЂкаючи(й) лЂкворъ збирай в(ъ) бавол(ъ)ну любо в(ъ) платочо(к), которую клади в(ъ) ухо, рЂчъ досвЂдчона.

На розніε способи очεй. /22зв./ На роzніε способи очεй. На бεлмо. На очахъ способи особливіε до улЂчεня бЂл(ъ)ма и інихъ makuł, to est 12 болЂzнεй, мε(ж)ду ін(ъ)шими маεтъ своε показаніε крокосъ мεталіорумъ, to est которий и бидлу, конεмъ до иzлЂчεня бЂл(ъ)ма 13 на(й)лучшой 14,1 Так в рукопису.

2 Частина слова «чъ» перероблена з іншого напису, нечітка.

3 Літери и цього і п наступного слів правлені.

4 Слово перероблене з іншого напису.

5 Тобто лігатурне «et cetera» (і так далі — лат.).

6 Склад мо- правлεний.

7 Склад -кол(ъ) дописаний над рядком.

8 На полі з лівого боку: «Зри на стриканіε во уша(х)».

9 Над словом витерта літера, мабуть, ш.

10 На полі з лівого боку: «Зри на глухо(ти)».

11 Літера а виправлена з Ђ, ч — з іншої.

12 Далі в рядку проміжок для невписаного слова.

13 Літера м перероблена з іншої.

14 Літера о виправлена з і.засипать они(мъ) або прεзъ пεро, \35\ або очεрεти(н)ку задима(т). Такжε 1 кроко(с) служи(т) на возбуждεніε вомЂто(в), to est врацанія. Ради убоги(х) людεй служи(т) и на иzядεніε дикого мяса 2, биваючого на ранЂ, того зεлія крокосу 3 стεрши, присиповать ди(к). мя(с). И тЂм(ъ): возми во(д)ки, з ростопаши зεлія з(ъ)дЂланой, вина ка(к)найлутшого 4, по кватεрцε, тоε(ст) по 10 sołot. i po dwa zоло(т)ники, придай крокосу metalliorum 5 чвεртъ лота, жолчи з(ъ) щуки риби, з(ъ) εдного pęcherzyka, zамЂшай, поста(в) в(ъ) тεплЂ чрεзъ цЂлій ти(ж)дεнь, щодε(н) мЂшайючи 6, потомъ прεцЂди чрεзъ папЂръ бумаги толстой и сховай, а я(к) потрεба, впуща(й) в очи кропля(ми), /23/ въ очы кроплями, когда м(ъ)гла, або бло(н)ка, зайдε любо якіε кро(с)ти.

На zапалεніε очεй. Возми ма(с)ла якъна(й)свЂжЂ(й)шаго 4 лоти, виполощи εго якънайлутшε во(д)кою рожаною, придай цукру бЂлого чвεрть лота 7, туцЂи́ прεпарова(н)ной два скрипуля, корЂня ростопаши утε(р)того полъ скрипули, пεрεлъ прεпарова(н)нихъ 2 скрипула, змЂшай і впущай в(ъ) ко(н)чики очεй, то ε(ст) гдЂ якъ мя(с)цε имЂε(т)ся, в(ъ) зраку, в ку(т)ки к(ъ) носу, два раза прεзъ дε(н) 8. Притомъ очи вимива(й) часто водою криничною, придавши до нεи бЂлка о(т) я(й)ца и галуну мало. А εжεли би, кромЂ сεго, εщε болшε запалεніε било, трεба кровъ спусти(т), ба(н)ками за ушима постави(т).

На отгнаніε бЂлма з(ъ) ока. Возми свЂжого зεлія молочаку малого, котори(й) гдε нЂбу(д) по дорога(х) ростε(т), видави c нεго с[о]къ 9, до которого придай толъко жъ покарму бЂлоgловско(г)[о], /23зв./ пока(р)му жεн(ъ)ского, змЂша(й) и запуща(й) в(ъ) очи кроплями.

И тЂмъ: на отгнаніε бЂлма, на плинεніε слεзъ з(ъ) очи(й). Возми два бЂлки з(ъ) яεцъ и zбый ихъ очи(н) крЂпко, что(б) стали, какъ 10 вода, и εεстε(с)твεнни [!], и почεка(й), поко(лъ) устоя(т)ся, и тоε впущай в(ъ) очи кроплями, ε(ст) рεчъ досвЂдчона.

Прошокъ на очи давній и zначни(й) спосо(б), або defekta. Возми зεлля буквицЂ, ростопаши, з ломикамεнія свε(ч)ковъ 11, рути, любчику, полεй, ганусу, цинамону, ка(ж)дого по лоту, імбεру, ка(р)дамону, насЂня кропу воло(с)кого, то ε(ст) марачового, пεтрущаного, кмЂну крамного, юзифу, матεри(н)ки 12, то ε(ст) лεбЂдка, ка(ж)дого по 3 чвε(р)ти лота, учини з того всεго суп(ъ)тεлни(й) прошокъ, коεго дава(й) по чвεрти лота каждого ра(н)ку. Напεрε(д) приня(т) пу(р)gацію чрεзъ колко разовъ.

На очи запалεніε. Возми бЂлокъ я(й)цεви(й), вложи на полумисо(к) цεнови(й) а лю(б) глинно(й), зотри εго з част(ъ)ю галуну, /24/ zотри εго з(ъ) ча(с)то(ч)кою галуну, і та(к) долго тε(р)ти, что(б) згустЂлъ, и положи тоε на пла(т) и приложи 13 на очи запалε(н)ніε. И тЂм(ъ): розотри рути, придай яйцεвого бЂлка и пока(р)му жε(н)ского, прикладай до очεй.1 На полі з правого боку: «На воз(ъ)буждεніε вомЂтовъ».

2 На полі з правого боку: «І на дикε мясо».

3 Слово дописане над рядком.

4 Літери лу перероблені з інших.

5 На полі з правого боку: «Кроко(с) листA и ...руть» (далі частина слова не відчитана).

6 Так у рукопису.

7 Літери ло перероблені з інших, нечіткі. На полі з правого боку: «Łot».

8 На цьому і кінці попереднього слів розтерте чорнило.

9 Літера о збереглася частково, бо папір на її місці пошкоджений.

10 На полі з правого боку: «ІмЂε(т)ся копεрва(с) римскій бЂлой».

11 Слово перероблене з «вε(р)шковъ».

12 Літера ε правлена.

13 Друга літера и перероблена з іншої.И тЂмъ: возми сира молодого, \36\ виполощи его добрε и видави z води, придай бЂлка о(т) я(й)ця 1 курячого и комфори трохи и прикладай к(ъ) очамъ.

Поты справуючии про(с)тиε 2 (ж) лЂка(р)ства. ДозрЂліε ягоди бузиновіε усуши, ка(к) надлεжитъ, что(б) нε поплЂснЂлы, и с(ъ)ховай. А я(к) потрεба, возмы ихъ пригорщъ малую и стол(ъ)чи грубо, то ε(ст) нε на поро(х), або в рукахъ розтεрты, вложи в(ъ) горщикъ, в(ъ)ли(й) лЂтεпла карватку, что(б) било трεтя ча(ст) фу(н)та води, вари толко, сколко прочита(т) «О(т)чε нашъ» разо(в) нЂсколко, о(т)ставъ о(т) ωгня и, я(к) устои́[т]ся, з(съ)лεй звε(р)ху, присолоди, дай на но(ч), випотится налεжить. Сокъ бузинови(й) тожъ по(т) побужа, алε слабε для сили, утрачεной чрεзъ смажεніε. Служа(т) тиε поти /24зв./ тиε поти на всякіε 3 на розніε хороби, на горачки, спа(д)ми, урази, болεзни по со(с)тавахъ. И εстъ много 4 в нε(мъ) инихъ рεчεй, поти справуючи(х), опрочъ лЂка(р)скихъ, яко то: зεліε карду(с) бεнεдикти, раковіε о(ч)ки, корε(н) лопановій, кофε, рогъ олεнεвой, сЂрка 5, ол(ъ)бротъ 6 etc., etc.7

Когда в горлЂ увязнε рибя костка албо что іноε. Возми stoczka ш(ъ)матокъ нεтол(ъ)стого, зогни его трохи на ко(н)цу і посмаруй оливою, вложи до го(р)ла и подва(ж) скоро рεчъ увя(з)лую, познаεшъ скутокъ пεвный.

На сухоты дЂтεмъ. Возми яловцεвого дрεвка з гЂлками и із ягодами, посЂчи, придай листя гεбдового 8 достаткомъ, вари в(ъ) ко(т)лЂ, в водЂ, процεди, купай дитину. По скупа(н)ню обми(й) εго вино(м)ъ и миро(мъ) тεплимъ.

Прошокъ особливой жоло(н)дковый. Возми корεня ужо(в)никово... /25/ Воzми корεня ужовникового, навεснЂ або в(ъ) εсεни викопаного, и усушоного, и на поро(х) утε(р)того, лотъ, придай раковихъ очо(к) утε(р)тихъ пол(ъ)лота, мири чвεрть лота, змЂшай, давай по скрипулЂ и мало по бол(ъ)шε чторанку в кофε любо в во(д)цЂ ка(р)ду(с) бεнεди(к)товой. И тЂмъ: ка(р)дусъ бεнεдикти зεлія молодоε, возми по сzиптε, в(ъ) маи́ 9 зобраного и усушоного, вари в горщи(ч)ку, в(ъ) водЂ, придаючи ско(р)ки помара(н)чово(й) сухихъ 10, процεдивши, пий чтора(н)ку натщо. Служи(т) на 11 слабій жолудокъ и борони(т) о(т) вεлики(х) хоробъ.

На плεурε пεрεпгнεмонія, то εсть... 12 Накопай навεснЂ корεня topianowego 13, усуши, а я(к) потрεба, зотри на поро(х) и давай в тεпломъ молоцЂ, любо в(ъ) во(д)цЂ, або въ дεкоктЂ карду(с) бεнεдикти 14, а напрε(д) кровъ пу(с)тить надлεжитъ. И тЂмъ: возми сЂрки, суптεлно утεртой, олброту, спε(р)мацε(т) 15, зуба korniżego 16,1 Пεрша літера я збереглася частково, бо папір на її місці пошкоджений.

2 Слово перероблене з іншого напису.

3 Слово на місці витертого напису.

4 Слово правлене переписувачем.

5 Літери ка перероблені з інших.

6 Перша літера о перероблена з іншої.

7 Лігатурне et cetera (і так далі — лат.).

8 Далі в рядку закреслено «то ε(ст) гла(д)...».

9 Літера и́ перероблена з іншої.

10 Слово перероблене з іншого. Правильно треба «сухой» (або «помара(н)човъ сухихъ»).

11 Літера а перероблена з іншої.

12 Кінець заголовка відсутній.

13 Під рядком «лопухового».

14 Частина слова «ти» перероблена з іншого напису.

15 Слово дописане над рядком.

16 На полі з правого боку: «то ε(ст) каба(на) нεхоло(с)та(н)...».або кабана дикого, утεртого, каждого заровно, здЂла(й) \37\ прошо(к) суп(ъ)тεлный, которого давай п[о] 1 полъчвεрти лота в ситЂ мεдовой, з(ъ) калачиковими /25зв./ з(ъ) калачиковими корЂнями пεрεварεной. И тЂмъ: плεура εстъ запалεніε członek, зобра(нε) жε внутръ, покривлεнихъ, pleura zва(н)нихъ, о(т) чεго тε(ж) та хороба наzиваε(т)ся плεура пεрεпгнεмоніа. Естъ хороба, в которой плюци запаливаются, знаки обои́хъ хоробъ мало рознятся о(т) сεбε 2. И тЂмъ: возми хлЂбъ з пεчи горачій, розрЂжъ εго, пома(ж) обЂ половини олЂεмъ іллянимъ и прикладай, гдε боль обрЂмяε(т). И тЂмъ: здЂлай поли(в)ку з насεн(ъ)A конопляного, зогрЂй, роспусти в нεй лайно ко(н)скε, которій на оброку стои́тъ, процεди, дай випи(т). Служи(т) сіε лЂка(р)ство натуромъ 3 тлу(с)тимъ.

На застановлεніε крови. На застановлεніε збитного плинεнія крови по ро(ж)дεнію, та(к)жε и мЂся(ч)ного возми води про(с)той три кватε(р)ки, оцту ви(н)ного моцного квати(р)ку, зогрЂй, дай кристεрε, дай юй 4 такъ три рази чрε(з) дεн(ъ), узнаεшъ скуто(к) пεвный. /26/ пεвный. А по(д) той ча(с) нε пи(т) пива хорому, толко воду, пεрεварεну з квЂтомъ мачку полного або з листямъ маковимъ и ячмεнε(мъ) припЂканимъ.

Способъ роздиранія тε(р)пεнтини, до внут(р) ужава(нεε) 5. Возми тε(р)пε(н)тини вεнεцкой ло(ж)ку εдну, бЂло(к) з(ъ) я(й)ця εдинъ, вина д†ло(ж)ки, зби(й) тоε всε на εди(н) разъ и дай випи(ти). Слу(ж)[и]ть сіε на порушεніε урини задε(р)жаной, на боль крижовъ, на кол(ъ)ку и на камε(н), або и пЂсо(к) вигонить особливε.

На дворскую хоробу простε лЂка(р)ство досвЂ(д)чонε, na franki 6. Пεрвого дня да(й) хорому до zаживання то: возми води калачиковой ква(р)ту, в(ъ)пусти до нεй ква(с)ной во(д)ки, то ε(ст) спириту(с) вЂтриолЂ, кропεль тры(д)цять, нεхай εдну половину вип(ъ)εтъ зранку, zогрЂвши, другу на ночъ. По зажи(т)ю того, назаутръ, что(б) випотЂлъ в(ъ) сухой ваннЂ при горЂл(ъ)цЂ, 3-(г)[о] дня дай лЂка(р)ство проно(с)ноε, 4-(г)[о] дня дай знову водки калачиковой, якъ и пε(р)вεй, такъ заправнεй, а по утру паки випотЂвать, ка(к) пεрво чинило(с) або ви(ш) /26зв./ якъ пε(р)во чинило(с) або ви(ш) спεцЂфЂ(ко)ва(н)но, а по тому знову да(т) пу(р)гацію. И такъ чини(т) и болшъ, по(ко)л(ъ) хороба досконало нε улЂчи(т)ся, ε(ст) тотъ способъ о(т) многи(х) досвЂдчεнъ.

И тЂмъ: kurenia osobliwe na dworskuu хоробу. Возми цинобри маля(р)ской утεртой лото(в) 4, ладану, стораξу рЂдкого, по пол(ъ)лота, змЂшай в(ъ) разъ εди(н) и роzдЂли на три части ровніε, и то впрε(д) добрε хорого прεпу(р)gовать надобно. И тЂмъ: накурива(т) хорого чторанокъ, каждого дня поодино(ж)ди, тЂмъ способомъ: посади хорого на столцу ни(з)комъ, окри(й) εго в(ъ)сεго добрε, виня(в)ши голову, положи по(д) столεцъ уголя жаркого з(ъ) фаεркою, на которую клади по шматку разъ поразъ зви(ш) описаной миξтури, аби пара або димъ цЂлого обходилъ хорого, чини(т) такъ имЂεшъ чрεзъ три днЂ.

Дεкоктъ, служачой нε толко на дво(р)ску хоробу, алε тожъ і на голови афεкція, любо з зεмной, любо вЂлgoтнo(й) причини походячои 7, досвЂдчоній.1 На місці літери о пошкоджений папір.

2 Далі над рядком: «В сεй хоробЂ хорій нε должε(н) пива пи(т)» (причому слово «хоробЂ» правлене, нечітке).

3 Перед словом витерті дві-три літери.

4 Літера ю правлена.

5 Тобто «ужива(нεε)». На полі з лівого боку: «Зри на камε(н) і урину порушаючоε».

6 На полі з лівого боку: «Zри на fraky».

7 Може, описка замість «походячая».Возми антимонЂумъ, з грубо /27/ Возми antimonium, з грубо прεтол(ъ)чεного \38\ и въ узлику завяза(н)ного, лото(в) восεмъ 8 [!], сал(ъ)сЂ парЂллЂ, скурокъ волоски(х) зεлεни(х), сухи(х) и утε(р)ти(х), обои́х по шε(ст) лото(в), дεрεва cwai(m)kowego 1 лото(в) 12, рогу олε(н)ного, в(ъ) ш(ъ)ма(т)ки порубаного, лото(в) шε(ст), води gарцεи чεтири, намочи прεзъ ночъ, назавтрε вари, а(ж) половина википи(т), процεдивши, сховай, и давай по два рази на дεн(ъ) по кватεрцЂ, прεзъ 20 дε(н) уставичнε. Е(д)накъ хорого трεба впрε(д) да(т) по колкокротъ прεпу(р)gова(т) з повторεніε(мъ).

На повЂтрε заразливε. Зεліε, звано косшиско 2, свЂжε дε(р)жи в(ъ) устахъ, жуючи оноε, ходячи мε(ж)ду zаповЂтрεними, и нε zарази(ш)ся 3 (ними), рεчъ пεвна, толко что(б) жадной рεчи ся нε касалъ.

И тЂмъ: лЂкарство простε а барзо досвЂдчонε для заражони(х) повЂ(т)рεмъ. Возмы бобку zвича(й)... /27зв./ Возми бобку звичайного 4, илε 5 хочεшъ, обдεри εго з(ъ) шкурокъ вε(р)хнихъ, утолчи на мЂлки(й) прошо(к), придай трохи соли, змЂша(й) и сховай. А когда хочεшъ дава(т) то(т) прошо(к) zаповЂтрεному, возми εго чвεрть лота, зогрЂй кватирку вина, змЂшай и да(й) випи(т), нεхай заразъ укриε(т)ся 6, аби припотЂлъ, повтори εжεли за разомъ нε будε здоровъ. А εжεли бы имЂлъ горачку вεлику, вмЂсто вина задай в(ъ) оцтЂ мεдовомъ любо в виновомъ, або и пивномъ, приливши води, илε потрεба, жεби нε билъ очεнь то(н)ки(й), дай тεпло випыть, и нεха[й] окутаεтся ради запотЂня. Си(мъ) лЂка(р)ство(мъ) много ся лЂчило.

Прошокъ особливий прасεрвуючи(й) о(д) повЂтра. Воzми алцε суккотринумъ, цинамону, мири, каждого по три чвεрти лота, гво(з)диковъ, квЂту мушкатового, дрεва aлoεcoвεgо, масти(к)су, болюмъ армεнумъ ормε(н)талного, ка(ж)дого по по(лъ) чвεрти лота, учини(т) 7 прошокъ суп(ъ)тεлній, дава(т) εго на ка(ж)дой ранокъ по по(лъ) чвε(р)ти лота в(ъ) винЂ, ε(ст) досвЂдчоній. И тЂмъ: ка(ж)дεніε 8 помε(ш)каню, то ε(ст) в(ъ) хорома(х), /28/ то ε(ст) в хорома(х), смола з(ъ) сЂркою, змЂша(й), и корою бεрεзовою кури(т), ε(ст) помо(ч)но.

На пухлины в простихъ людый. До горЂлки вложи комфори, и якъ роспусти(т)ся, пи(й) zрана и на ночъ по ча(р)цЂ, на пухлину звича(й)нε многимъ помага; придавши дриякви, εщε скутε(ч)нЂйшε. И тЂмъ: викопай корεня косичкового 3 лоти, листя копитникового, кори з корЂня ромнового зε(л)я, ка(ж)дого по 3 чвε(р)ти лота, ядεрεцъ з(ъ) яго(д) гε(б)довихъ, то ε(ст) 9 прεто(лъ)чεни(х), по(л)лота, яловцю горсть, зεлля жεрухи 10 водной 11, всЂ тіε рεчи, усушε(н)ніε, потолчи, нали(й) на оно водки бузиновой и вина, обои́хъ по квартЂ, вари, накривши, процεди и вити(с)ни, осолоди цукромъ и сховай на зимно, давай що 3 дε(н) того тру(н)ку по квати(р)цЂ з(ъ)порану тεпло, для слабшихъ мε(н)шε и нε такъ ча(с)то, рЂчъ досвЂдчона. И тЂм(ъ): возми млочу зεлія з(ъ)вичайного, подоро(ж)нику, обоихъ сухи(х), по пригориш, або жмε(н). 12,1 Літера m і друга літера w правлεні.

2 Тобто «косичко» або «косички», як в інших місцях пам’ятки. Над рядком «дикая мата».

3 Літера ш правлена.

4 На полі угорі: «Курація заповЂ(т)рεному frankamy».

5 Літера ε перероблена з іншої.

6 Літера c збереглася частково, бо папір на її місці пошкоджений.

7 Літера т правлена.

8 Так у рукопису.

9 Далі в рядку старанно закреслене якесь слово.

10 Літера ж правлена.

11 Літера й правлена.

12 Літера ж перероблена з іншої.прида(й) \39\ ва(й)штину бЂлого уто(л)чεного ло(ж)ку, /28зв./ бЂлого утолчεного ло(ж)ку, вари в по(лъ)gарцю води добрε, процεди 1, намочи в томъ pta барбарумъ, дробно краяного, три лоти прεзъ ночъ, на утромъ привари, процεди, сховай на zимно, давай по кв[а]тεрцЂ 2 щодε(н) тεпло, ε(ст) сεй скуто(к) освЂдчε(н)ной. Служи(т) на пу(х)лину, и застарЂлую, обачε, уживаючи сεго, трεба хо(ч) по εдино(ж)ди при(й)мать пу(р)gацію. Такжε корε(н) пεрεступнεви(й) на пу(х)лину 3 служи(т) и шку(р)ка з дрεвка крушинового зεлεна, свЂжа, варить и пи(т) ту c нεя уху, и к тому придать шкурки помара(н)чово(й).

На пухлину внутрнюю, и(ж) в жолу(д)ку. Служи(т) ва(н)на, в коεй сидя, потЂть и смарованε живота розними олЂйками моцными 4, мЂшаючи и(х) з горЂлкою, такжε з зεлъ пирогъ 5 дЂла(т) и смажи(т) в(ъ) винЂ або в пивЂ, и оклада(т) животъ. Такжε ката(п)лазми рознε, которіε наискутεчнЂйшε, наприкладъ, возми квЂту бузинового д†горсти, ли(с)тя hεбдового 6, усо[шо]ного [!] и стεртого, д†горсти, бобковъ, корЂня (та)та(р)ского зεлія 7, сЂрки, по горсти, /29/ сЂрки, по горсти, лаεнъ овчихъ, голубинихъ, по три горсти, полиню сушε[но]го гор(с)ть, кмЂну полного, кропового насЂня, по горсти, утолчи всε то на порохъ, влій молока, присмажъ, и(ж)би било 8, якъ каша, обложи тЂм(ъ) животъ, чини такъ щодε(н). Хорому нε пи(т) пива, толко трифолію зεліε, то ε(ст) 3 ли(ст)ни(к) 9, варивши в(ъ) водЂ, придаючи шкурокъ цитринови(х) або помара(н)чεви(х) сухи(х) и кмЂну крамного. Лεчъ εжεли хороба застарЂла будε, або при фεбрЂ чε(т)вεроднεвной болной, нεулЂчима су(т) бо(л).

На колку, або припо(р), в боку. Возми чарку горЂлки, впу(с)ти к нεй ква(с)ной во(д)ки, то ε(ст) спириту(мъ) вЂтриолЂ, 6 кропεль, дай випи(т), ε(ст) рεчъ досвЂдчона. А εжεли нε машъ той водки, до дво(х) частεй горЂлки придай оцту то(н)кого, то ε(ст) нε вε(с)ма крЂпкого, ча(ст) трεтую и дай випи(т).

На покорчεніε жылъ 10 пεвнε. Возми корЂня гεбдового свЂжого, ополосканого, лото[в] восεмъ, сала ко(н)ского 11, /29зв./ сала конского, то ε(ст) лою, лото(в) 6 шε(ст) [!], оливи лотовъ 4 чотири [!], покрай корεніε, столчи або смоли, змЂшай z оливою и z саломъ, вложи до горшка поливаного и накрій, облЂпи тЂстомъ, в(ъ)ставъ в(ъ) пεчъ горачу, что(б) ка(к) на хлЂбъ жа(р)ко, нεхай та(мъ) будε з хлЂбомъ, поко(лъ) хлЂбъ нε упεчε(т)ся 12, ви(й)ми, процεди, вити(с)ни сквозъ пла(т), тимъ шмару(й), по напарεнію составо(в) пεрво зεліε(мъ), рεчъ досвЂдчона.1 На полі угорі: «На пухлину во(з)ми корεня пεрвступнεво(г)[о], щку(р)ки з дεрεва крушинового зεлεной, свЂжой, варить и пить ту c нεя уху, и к тому придать шкурки помаранчовой».

2 На місці літери а папір пошкоджений.

3 На полі з правого боку зауважено: «Зри пи(т) на пухлину».

4 Літера ы правлена, нечітка.

5 Літера и правлена.

6 Над рядком «гε».

7 На полі з правого боку: «то ε(ст) аεр(ъ)».

8 Літера б перероблена з іншої.

9 Друга літера и правлена, нечітка.

10 На місці літери ж розтерте чорнило.

11 На полі з лівого боку по вертикалі: «ПолЂподия zовε(т)ся папоро(т)ка».

12 Літера у збереглася частково, бо на її місці пошкоджений папір.Буди що в тЂло задεрніε(т), люб шкло, або трЂску, або дεрεво, или жεлЂзо. Возми корЂнковъ полЂподій, то ε(ст) папротки дубовой, покрай, столчи \40\ в(ъ) мо(ж)джεру 1, придай сала вεпрового трохи, знову з нимъ столчи и приложи, ча(с)то пεрεмЂняючи.

На глисти оцεтъ прεдивный. Возми молодихъ листковъ бросквиновихъ, полиню, рути, цинамону бЂлого горкого, зεлія мяти gрεцкой, вεрхол(ъ)ковъ цε(н)туріи́ 2, каждого по горс(ъ)ти, колодуи́нтиди 3 из насЂнεмъ лотъ, всε то прεтолчи и налій ωцту 4 на сіε ви(н)ного моцного пя(т) кватεро(к), завяжи добрε, /30/ завяжи добрε, поста(в) на сл̃нцу любо в тεплЂ, когда прε(з) м(с)цъ, потомъ процεди и видави сквозъ платъ, додай алоεсу, мири, обои́хъ утε(р)тихъ, по лоту, дриякви 3 лоти, змεшавши, сховай. A какъ потрεба, натри тЂмъ оцтомъ скронЂ и около шіи́, такжε всЂ пулси в рука(х) 5 и ногахъ и цЂлой животъ, або брухо, и жоло(н)дεкъ. ВскорЂ обачишъ диво, яко глисти подохліε руша(т)ся прεз(ъ) столεцъ. И тЂмъ: цибулЂ до нЂсколко голово(к) покришивши, столкти або зомяти, намочи в водЂ, витиснεной з рε(д)ки, процεди и вити(с)ни сквозъ платъ, давай тоεй води напива(т)ся ча(с)то.

И тЂм: на глисти ради дЂтεй доросли(х). Возми оцту винового моцного два кεлю(ш)ки, жолчъ цЂлую воловую, жолтокъ з(ъ) яйця, алоεсу тεртого лотъ, змЂшай, вари, а(ж) половина вивари(т)ся, шмаруй тЂмъ пупокъ и живо(т), узнаЂшъ скутокъ особливый. И тЂм(ъ): возми мεду при(с)ного и оливи, /30зв./ при(с)ного и оливи, ровныε ча(с)ти, и дай зажить 6 в(ъ)нутръ, ε(ст) рεчъ скутεчна. Тлустимъ людεмъ сіA служитъ. И тЂмъ: воз(ъ)ми колко раковъ живихъ, стол(ъ)чи, придай алоεсу, або жол(ъ)чи товарачой, любо якой кол(ъ)вεкъ, з(ъ)мЂшай и приложъ на животъ.

На задεржаніε крови збитного плинεнія гεморои́(д). Губка, котора в(ъ) поляхъ ростε(т), c коεй кури(т)ся, она 7 бЂла, коя зовε(т)ся по лацЂни крεпиту(с) люпЂ, приложεна на мЂстцε послЂднε(й) дзюри, то ε(ст) в(ъ) ростворъ лона, застанови(т) кровъ. И тЂмъ: zроби gноти(к) тол(ъ)стой з тонкого нεкрохмалного поло(т)на, пошмаруй εго оливою, посоли копεрвасомъ пεрεпалεнимъ, воткни в(ъ) ростворъ лона, або дЂри, часто сіε пεрεмЂняя. И тЂмъ: самъ балсамъ сЂрчаній, вεдлугъ способу прикладаній, ε(ст) на(д) дεръ 8 скутεчній. И тЂмъ: возми з губъ, которіε ро(с)ту(т) в лазεбнихъ хатахъ под лавами, любо на інихъ мЂсця(х) вЂл(ъ)gо(т)нихъ, /31/ вЂлgoтни(x), яко в пивници, наклади ихъ до го(р)шка, спа(лъ) и тЂмъ присипай. И тЂмъ: сεрдцε заячоε змЂша(й) з паучиною, то ε(ст) з паутиною, придавши бЂлка яйцεви(й) 9 и трохи галуну, приложи на ча(с), устанε. И тЂм(ъ): камεнь, званій кривавни(к), носимой хочъ на палцЂ, лю(б) на шіи́, застанови(т) кровъ. И тЂмъ: доста(н) жаби зεмной вεликой, забий ю, спали, тимъ попεломъ засипай, прεстанε кровъ.

На боль [з] запалεнія і плинεнія 10 зби(т)ноε. Возми мозку гусиного сирого, змЂшай з гусини(м) сма(ль)цεмъ и прикладай. И тЂмъ: плюца козловіε, свЂжо приклада(н)ни, очи(н) скутε(ч)нε.1 Літера ε виправлена з у.

2 Над рядком «тирличъ».

3 Слово подається за написанням на полі внизу, у рядку воноправлене, нεчітке.

4 Літера ω виправлена з н.

5 Літера x збереглася частково, бо на її місці пошкоджений папір.

6 Літера ж виправлена з з.

7 Слово правлене, нечітке.

8 Так у рукопису.

9 Описка, треба «бЂлка яйцεвого» або «бЂлокъ яйцεви(й)».

10 Може, описка, замість «плинεніε». \41\На виросліε gузЂ в сЂданію, болЂзнь розную. На онія болεзни найлЂпшоε ε(ст) балсамъ сЂрчаній, напро(д) в сεй кни(ж)кЂ написа(н)ной. Помазуючи ни(мъ) або на пла(с)ту 1 прикладаючи, когда покажε(т)ся в сидЂнію, /31зв./ в сидзЂн(ъ)ю, то ε(ст) нижной части тЂла, gузики, або εдинъ, и хо(ч) много болЂзнε(н)ніε и свεрбячіε, заразъ потрεба постави(т) пиявки. А кто би до того при(й)ти нε моглъ, нεхай жε приложи(т) то: возми соку с цибулЂ, придай алоεсу утεртого, змЂшай и прило(ж) з(ъ) повторεніεмъ. И тЂмъ: возми тутюну 2 ли(с)тA кавалεкъ, зкрути и́ в па(ль)цахъ на кштал(ъ)тъ чопка, уткни тамъ, гдε надлεжи(т), трохи εго о(т)воложив(ъ)ши.

На укушεніε зміи, або інного якого гаду. Когда змія, любо иной га(д), укуси(т), постεрЂгши тоε, заразъ на(д) раною завя(ж) добрε, чтобъ пухло(ст) вгорЂ нε розширалась, и заразъ обмій рану уриною того чεловЂка, коεго и вкусить га(д). Притомъ, εжεли можεшъ доста(т) голіоку 3 [з] 4 дεрεва ясεнового, покрай оноε, и столчи, и приложи на рану. Часто сіε поновляти трεба, рεчъ досвЂдчона, /32/ рεчъ досвЂдчона, прида(в)ши зεлія божого дрεвка, то ε(ст) бЂ(з) дεрεва, и вари(т) обоя, и процεдивши, напива(т)ся часто оного. И тЂмъ: мясо якънайсвЂжшε курAчоε або качиноε прикладива(т) на рану, витягаε(т) ядъ. И тЂмъ: возми гли(ст) зεмни(х), которіε в(ъ) гною биваю(т), розотри(й) 5 и прикладай. И тЂмъ: лайна свЂжіε, чεловЂчоε, курAчоε и качиноε, прикладать на рану, ядъ витягаε. Такжε и цибуля 6, ростεрши 7 и оцто(м) розвεдεна мало. И тЂмъ: про(с)тіε людε, рану обмивши своεю мо(ч)чю, то ε(ст) сцЂяти(к), тоεй жε и напіε(т)ся. И звичайни(й) способъ имъ εстъ, вложивши [в] ногу або руку, гдε ε(ст) рана укушεна, налитого молока, а кто оного нε ма, то води, наклавши жаб живихъ свЂжихъ в(ъ) воду, которіи́ ядъ вис(ъ)сутъ и поздихаютъ. До вну(т)ръного уживаня на(й)лучша дрияква, εщε жε лу(ч)ши(й) прошо(к) зміεвы(й), которого зажив(ъ)ши, заразъ ядъ випуди(т) з(ъ)в(ъ)ну(т)ръ. На укушεніε п(ъ)са /32зв./ На укушεніε ψа бεшоного або волка. Укушεніε, хочъ на(й)мε(н)шоε, о(т) ψа скажεного або вол(ъ)ка нε маεтъ би(т) лεгко разумЂти(с), алε споча(т)ку якънайлучшε осмотрЂно, яко (ж) лεгкεε нεразсмотрЂніε налεжитой рани, хо(ч) и наймε(н)ша, в(ъ) вεликіи и тяжε(к) боль чεловЂка приводи(т), то ε(ст) в шалε(н)ство, a пото(мъ) и пεвна смεрть приноси(т)ся.

Способы до лЂчεнA сіε способнЂйшε. Обмивши заразъ рану водою солоною, а хо(ч) уриною, то ε(ст) мо(ч)чю своεю, кого вкуси(т), прида(т) дриякви з(ъ) цибулεю розтε(р)тою, або зви(ш) описа(н)но, що ся будε(т) з(ъ)дава(т), рани εдна(к) нε трεба зара(з) гои́ти, алε овшε(мъ) розгнои́(т), что(б) я(к)найдол(ъ)жшε о(т)творεна [!] била. Во внутръ сіε давай до уживаня: возми міри, cencyany корεнд, рако(в)... /33/ ракови(х) очо(к), каждого заровно, утри на прошо(к), давай щодεнь по по(лъ)чвεрти лота. И тЂм(ъ): возми корεнія цε(н)ціяни уалεрияно(н), то ε(ст) 8,1 Тобто «на плату». Слово правлене, нечітке.

2 Слово правлене.

3 Так у рукопису.

4 На слові розтерте чорнило.

5 Так у рукопису.

6 Літера ц перероблена з іншої.

7 Частина слова «тεрши» правлена.

8 У рукопису переклад відсутній.козл[и]ку мε(н)шого, то(ж) корЂня, обои́[х] по лотЂ, живокосту корεнія, рути сухой, полЂй, то ε(ст) ко(н)валЂи́, ка(ж)дого по го(р)-\42\ста, або мумЂи́ 1, раковъ спалεни(х), обои(х) по по(лъ)тора 2 чвε(р)ти лота, прεтолчи всε то, влій на тоε всε вина gарнεцъ, а εжεли εго нεма, то пива, вари юху, процεди(в)ши, давай щодεнь по квати(р)цЂ. И тЂмъ: вεликов залЂцεніε на укушεніε ψа або вол(ъ)ка мЂεтъ корε(н) рожи полной, то εстъ, викопа(в)ши εго, вари(т) и пи(т) ту воду, и рану нεю промива(т). Жаби то(ж) на витя(г)нεня яду з рани барзε скутεчнε, розрЂзавши 3 наполъ, і приклада(т), такжε чосникъ и дриякву, такжε рута, в(ъ) оцтЂ варεна. Ініε рани припалива(т) роспεчεнимъ жεлЂзомъ, /33зв./ когда зна(ч)на будε рана. Нε да(ст)ся си(мъ) чини(т), лучшε будε ба(н)ку цирулицку на ранЂ поставы(т), посЂкав(ъ)ши око(ло) нεи́ пуща(д)ло(мъ). И тЂмъ: возми цибулю, в(ъ) пεчи 4 в жару упεчεной, придай тЂста кислого, горчицЂ утεртой, дриякви, рути, ка(ж)дого, скол(ъ)ко тεбЂ зда(ст)ся, змЂшай и прикладай на рану. И тЂмъ: насЂня божого дрεв(ъ)ка, в(ъ)нутръ ужива(н)ноε, в(ъ)сяки(й) ядъ навε(р)хъ з(ъ)внутра випроважаε.

На корчъ 5. Возми зεлия молодого, то ε(ст) в(ъ) маю зобраного, воротичу, або привεртаю, посЂчи εго, налій водою и пεрεго(н) алεмбикомъ, до той пεрεпущεной водки придай ин(ъ)ного zεля, свЂжого, того (ж) воротичу 6 и zнову пεрεжεны 7 на алεмбик(ъ), учини то и трεтій разъ. Когда корчъ нападε, напива(т)ся тоεй води по кубочку, пεвнε устанε боль. И εжεли во(д)ки мЂть нε можε(ш), вари жъ сіε зεліε и пи(й) c нεго уху. А гдε корчъ докуча, шмаруй олЂйкомъ, з(ъ) гли(ст) зεмнихъ зроблεни(мъ), /34/ з гли(ст) зεмни(х) зроблεни(мъ), або бобкови(мъ), або сало(мъ) чεловЂчимъ любо нεдвεжимъ.

На сцЂятику особлівε. Напрεдъ пу(р)gацію вчинить надлεжитъ, зри на листЂ 65-(мъ). Возми яловцю зεлія, что до зубовъ, то ε(ст) pirettum 8, імбεру 9, ка(ж)дого по чвεрти лота, gуми εпфорбіи́, бобрового строю, обои́хъ по по(лъ)чвεрти лота, мила чвεрть лота, горЂлки моцной пулъкварти, змЂшай в(ъ)сε, на поро(х) потε(р)ши, в тЂмъ натирай, в тεплЂ мЂшаючи. Кто би тε(ж) нε мо(г)лъ мЂти εрфорбіи́ и бобрового строю, нεхай на то мЂсцε да(ст) пε(р)цю або дягилεвого корεня.1 Перед «або» закреслено «мЂніи». Отже, спочатку було «мЂніи або мумЂи́».

2 Описка, трεба «по(лъ)тори».

3 Перша літера p виправлена з з.

4 Слова «в(ъ) пεчи» обведені пунктиром, мабуть, з наміром вилучити їх із тексту.

5 Далі напис зміненим почерком, напівзалитий чорнилом: «Того растε...».

6 Слово дописане над рядком.

7 Літера ы правлена, нечітка.

8 Над рядком «пεтро(в) батогъ».

9 Літера б правлена, нечітка.Купεли дЂла(т) на сію боль, а імε(н)но: корε(н) лопанови(й), корε(н) оманови(й), татарского зεлія, то ε(ст) аεръ, пεрεступнεво(й), бЂздεрεво, любистокъ, кошичко и покриви, to est кропива, до шмарованія, або натиранія, ногъ, возми морав(ъ)и чε(р)воной, що хочεшъ, /34зв./ що с(ъ)хочεшъ, придай пε(р)цю утолчεного, намочи в(ъ) горЂлцЂ, тимъ натирай ноги або уди цЂліε, гдЂ ко(р)чъ. И тЂмъ: возми глистъ зεмнихъ, кои в зεмли родя(т)ся, болшіε, to est robakow, посЂчи, нали(й) горЂлкою, привари, придавши трохи мила, тимъ натирай члоно(к) розвεрчиваной, тимъ натирай чосникъ ростолчεной, змЂшаной з горЂлкою и миломъ, до смарованя, для простЂйши(х), та(к)жε горЂлка моцна з комфорою. На сіε піявки стави(т), такжε и кровъ пущана. И тЂм(ъ): вари покриви в(ъ) лугу, мочай ху(с)тку и окладай мЂсцε тру(х)нЂлоε, и прито(мъ) \43\ вари в(ъ) водЂ бЂздεрεво и пій зрана и на но(ч), мεдо(мъ) присолодивши. Кристεри тε(ж), часто браніε, барзо помо(щ)но.

На зогна(н)нε пЂго(т) по твари рεчъ досвЂдчона. Возми зεлія, насЂня 1 чεрεвичко(в), котороε бива в(ъ) стручкахъ, якъ бобъ, утри оноε на муку, придай мастиху то(лъ)ко (ж), якъ муки, змЂша(й) з жолчу козловою, /35/ z(ъ)мЂшай з(ъ) жолчу козловою, шмаруй щодε(н) зрана и на но(ч) и поутру обмивай тεплою водою.

На попаданія варgъ, ногъ, рукъ любо палцо(в), ци(ц)ко жεн(ъ)скихъ. Возми рЂпи вεликой, з которой zвε(р)ху с(ъ)рεжъ и видро(ж), то ε(ст) вибεри сεрεдину, вли(й) оливи, накри(й) тимъ, що(с) звε(р)ху срεзалъ, в(ъ)ложи в(ъ) горачой попεлъ и спεчи, пото(мъ) вилій ту оливу и сховай. А gди припадε обявлεная болЂзнъ, шмаруи пεрко(мъ) нεю, узна(ε)шъ скуто(к) нεомилній.

Бородавки губити особливε спосо(б). Возми хрущо(в), або корово(к), тЂхъ, кои́ в ла(й)на(х) биваю(т), зсуши и зотри на прошо(к), тЂмъ прошко(мъ) посипъ бородавки, впродъ около нεи́ шпилкою поскробав(ъ)ши, что(б) ро(с)кривавила, и завяжи, придεржитъ о(т) години до годи[ни]. И εжεли за εднимъ разомъ нε соидε, повтори, поки а(ж) нε викорεнишъ, ε(ст) рεчъ досвЂдчона. И тЂмъ: на(й)лучшε 2 ε(ст) на бородавки, кои́ биваю(т) по твари, жиръ з(ъ) окуня, нимъ намазивать. И тЂмъ: возми /35зв./ І тЂмъ: возми зεлія цεлЂдоніи́, то ε(ст) rostopaż, ясколчино зεліε, корεня, видави c нεя соку, приливши трохи оцту винового моцного, в(ъ)мочай пла(т), покладай. Зεліε ростопашъ мЂε(т) особливо зганя(т) борода(в)кε. Gди бородавка уроди(т)ся 3 на тайно(мъ) удЂ, возми во(д)ки бабчаной пол(ъ)кватε(р)ки, придай мεркуріи́ чвεрть лота, и галуну трохи, змЂша(й), в(ъ)мочива(й) пла(т) и прикладай, або пεркомъ помазивать частокротъ на дεнь. Когда бородавка зроби(т)ся на язику, зотри листо(к) ростопаши, приложи на язикъ и дεржи, часто о(т)нЂмаючи. Прикладивать щоразъ иній ли(ст) ростопаши свЂжой.

На розрЂдεніε пока(р)му, зсЂдаючого в пε(р)сεхъ жεнскихъ, досвЂдчонε. Возми мяти свЂжой, сколко захочεшъ, столчи оную и прило(ж). Чинить сіε щодεнь 4 прε(з) 8 днεй, в тія (ж) дни на ка(ж)дій поранокъ зажива(т) насЂня кропу огоро(д)нεго по (ч)вεрти лота, в(ъ) тεпломъ пи†утолчεного, і гризти устави(ч)нε ганусъ лю(б) насЂня кропу вло(с)ко(г)[о], то ε(ст) марачового.

Покармъ тратити. Вари(т) в(ъ) оцтЂ /36/ Возми оцту и вари квЂтъ крокосови(й) 5, и приклада(й) на ци(ц)ки, або ма(ст) тополεву змЂшай з мεдомъ и прикладай на пεрси, папЂръ помаза(в)ши. И тЂм(ъ): пока(р)мъ ча(с)то видавлива(т) на уго(ль)ля горючоε.

Якъ покармъ страчεній примножити. Назбирать гли(ст) зεмнихъ руди(х), то ε(ст) чε(р)вεй руди(х), и пополо(с)чи и посуши в пεчи, придай квЂту бузинового сухого и зотри обои́ на порохъ, давай два рази по скрипулЂ в(ъ) молоцЂ тεпломъ. И тЂмъ: вари корЂня бεдри(н)цεвε в(ъ) молоцЂ и прикладай на пεр(ъ)си.

На умε(н)шεніε з(ъ)битного покарму. Возми кмЂну крамного, сколко хочεшъ, столчи и вари в(ъ) оц(ъ)тЂ и прикладай на пεрси. И тЂмъ: рεдку зотри на тεрту(ш)кЂ, смажъ в(ъ) оли†и прикладай на пεрси.1 Літера а виправлена з іншої.

2 Літера ε правлена, нечітка.

3 Літера и правлена, нечітка.

4 Літера щ виправлена з ч.

5 Над рядком «скрипуль, або квЂнтликъ, мЂрка». \44\


Продовження лікарського порадника «ЛЂкарства описанъніє»:

Частина 2.

Частина 3.

Попередня     Головна     Наступна (продовження)


Етимологія та історія української мови:

Датчанин:   В основі української назви датчани лежить долучення староукраїнської книжності до європейського контексту, до грецькомовної і латинськомовної науки. Саме із західних джерел прийшла -т- основи. І коли наші сучасники вживають назв датський, датчанин, то, навіть не здогадуючись, ступають по слідах, прокладених півтисячоліття тому предками, які перебували у великій європейській культурній спільноті. . . . ) 


Якщо помітили помилку набору на цiй сторiнцi, видiлiть ціле слово мишкою та натисніть Ctrl+Enter.

Iзборник. Історія України IX-XVIII ст.