Уклінно просимо заповнити Опитування про фемінативи  


[Український правопис. — К.: Наукова думка, 2012. — С. 287.]

Попередня     Український правопис 2012     Наступна

ВИХІДНІ ДАНІНаукове видання


НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

ІНСТИТУТ МОВОЗНАВСТВА ім. О. О. ПОТЕБНІ

ІНСТИТУТ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ


УКРАЇНСЬКИЙ ПРАВОПИС


Схвалений

Національною академією наук України,

Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України,

Міністерством культури України


КИЇВ — НАУКОВА ДУМКА — 2012
УДК 81′271.1


Розглянуто питання правопису основи слова, складних слів, закінчень відмінюваних слів, слів іншомовного походження та власних назв. Викладено найголовніші правила пунктуації.

Для фахівців та всіх, хто цікавиться питаннями правопису сучасної української літературної мови.


Затверджено до друку вченими радами Інституту мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України та Інституту української мови НАН України
Науково-видавничий відділ словникової літератури

Редактори Є. І. Мазніченко, Н. М. Максименко, О. В. ОсадчаISBN 978-966-00-1263-9


© Інститут мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України, Інститут української мови НАН України, 2012

© НВП «Видавництво „Наукова думка“ НАН України», дизайн, 2012


Київ, Науково-виробниче підприємство «Видавництво „Наукова думка“ НАН України», 2012


Художнє оформлення М. А. Панасюк

Художній редактор Р. І. Калиш

Технічні редактори Т. С. Березяк, Г. М. Ковальова

Коректор С. В. Шарабанова

Оператори О. О. Іщенко, М. А. Кравченко

Комп’ютерна верстка О. І. Фуженко


Підп. до друку 07.05.2012. Формат 84×108/32.

Папір офс. № 1. Гарн. Таймс. Друк офс. Ум. друк. арк. 15,12.

Ум. фарбо-відб. 15,54. Обл.-вид. арк. 16,46.

Тираж 7000 прим. Зам. № 12-238


НВП «Видавництво „Наукова думка“ НАН України»

Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до Державного реєстру ДК № 2440 від 15.03.2006 р.

01601 Київ 1, вул. Терещенківська, 3

ПАТ „Білоцерківська книжкова фабрика“

Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до Державного реєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції ДК № 4063 від 11.05.2011 р.

09117 Біла Церква 117, вул. Леся Курбаса, 4

Попередня     Український правопис 2012     Наступна


Етимологія та історія української мови:

Датчанин:   В основі української назви датчани лежить долучення староукраїнської книжності до європейського контексту, до грецькомовної і латинськомовної науки. Саме із західних джерел прийшла -т- основи. І коли наші сучасники вживають назв датський, датчанин, то, навіть не здогадуючись, ступають по слідах, прокладених півтисячоліття тому предками, які перебували у великій європейській культурній спільноті. . . . ) 


Якщо помітили помилку набору на цiй сторiнцi, видiлiть ціле слово мишкою та натисніть Ctrl+Enter.

Iзборник. Історія України IX-XVIII ст.