Уклінно просимо заповнити Опитування про фемінативи  


‹‹   Головна

До історії указа 1876 року про заборону украінського письменства.На протязі тридцяти останніх літ дуже часто говорилось в прессі про сумної згадки указ 1876 року, який припинив сливе зовсім течію украінського письменства в Россії, через що центр усього украінського національного руху вийшов з меж Украіни Россійської та перенісся до Галичини. Не будемо тепер говорити про те, які наслідки були цього переміщення центрів, а тільки познайомимо наших читачів з історією самого указу 1876 року, маючи для цього в своїх руках оффіціальні матеріали.

Ще з початку 70-х років минулого віку почала складатися в Київі атмосфера, яка не обіцяла нічого доброго для українського національного діла. Тут, в Київі, зустрілися в той час течії двох лагерів — реакційного, на чолі якого стояли тоді де-які з впливових серед адміністрації людей, і прогрессівного, в якому дуже значну ролю відгравали украінці, — та ще зустрілися так гостро, що перемішалось все розуміння прінціпіальних питаннів з чисто особистими, іноді навіть звьязаними з інтересами тільки своєї власної особи, опертими на уразках самолюбства. Дякуючи цьому, сперечання з боку реакціонерів приймали характер не наукових діскуссій, навіть не літературно-публіцістичної критики, а переходили в більш енергичну форму — в доноси ріжного склада. Органом, де виступала реакція, був «Кіевлянинъ» з своїм редактором В. Я. Шульгиним. Протилежним йому органом явився /136/ «Кіевскій Телеграфъ», видавцем якого була А. Гогоцька, а головними співробітниками стали видатнійші з украінців. Першії гострі виступи і почались на грунті конкуренції «Кіевлянина» з «Кіевскимъ Телеграфомъ». Досить переглянути номери «Кіевлянина» за 1874 — 5 роки, щоб побачити, якого характеру була вся його полемика, де найяснійшим гасломъ завше було «caveant consules». Багато причинились до того, щоб ще гострійшими стали відносини реакції до украінства, факти, які виявились на 3-му археологичному зьїзді в Київі; тут чисто-наукові діскуссії по питанню про те, через що не задержався «былевой эпосъ» в украінських народних піснях, на сторінках «Кіевлянина» прийняли характер політіки з обвинувачуванням украінців в сепаратизмі і з цього навіть боку. Фінальним аккордом всієї цієї музики зьявились факты в житті «Юго-западнаго отдЂла Императорскаго Географическаго Общества», де виступили, як найбільш працюючі елементи, тіж самі украінці, через що відомий реакціонер, тайний совітник М. В. Юзефович, побачивши, що його позіція в цій інституції упала, демонстраційно ввійшов з неї тай почав усякі заходи, щоб знищити не тільки її, але приборкати крила і всій українській партії.

Вже з початку 1876 року пройшла серед киян чутка, що М. В. Юзефович подав якусь докладну записку, але яку і до чого вона мусить довести — цього напевно ніхто не знав. Аж в кінці мая місяця стало відомим, що М. В. Юзефович обернувся з докладною запискою до царя, в якій наговорив таких страхів, що царь приказав скласти особливий совіт для розгляду всього питання про «украинофильство». В цей совіт, по наказу царя, увійшли: Мин. Внур. ДЂлъ Тимашевъ, Мин. Народн. ПросвЂщ. гр. Д. Толстой. Главн. Нач. 3-го отд. Собств. Его Величества канцеляріи Потаповъ и ПредсЂдатель Кіевск. Археогр. Коммис. М. В. Юзефовичъ. Журнал цього совіта ми і подаємо тут.
* * *


Въ виду обнаруженной въ послЂднее время на югЂ Россіи дЂятельности особаго рода пропагандистовъ, зараженныхъ такъ /137/ называемымъ украинофильствомъ, а также распространенія въ народЂ переводовъ, учебниковъ и молитвенниковъ на малороссійскомъ нарЂчіи, Вашему Имп. Величеству благоугодно было Высочайше повелЂть: учредить для всесторонняго обсужденія этого вопроса, подъ предсЂдательствомъ Мин. Вн. ДЂлъ, совЂщаніе изъ Мин. Нар. Просв., Об.-Прок. св. Синода, Главнаго Нач. 3 Отд. Собств. Вашего Величества канцеляріи и ПредсЂдат. Кіевской археологич. коммиссіи тайн. сов. Юзефовича.

Во исполненіе таковаго Высочайшаго повелЂнія, совЂщаніе сочло необходимымъ прежде всего подробно разсмотрЂть всЂ имЂющіяся данныя и свЂдЂнія, могущія уяснить вполнЂ настоящее положеніе вопроса, обратившаго на себя Выс. вниманіе Вашего Величества.

Въ этихъ видахъ, совЂщавшіяся лица выслушали подробное сообщеніе т. с. Юзефовича касательно постепеннаго, но вмЂстЂ съ тЂмъ дЂятельнаго и систематическаго стремленія украинофиловъ къ проведенію въ народныя массы южной Россіи идеи о самобытной малорус. національности.

Это въ высшей степени вредное стремленіе, по мнЂнію т. с. Юзефовича, получило развитіе лишь въ недавнее время и не имЂетъ за собою никакихъ твердыхъ историческихъ основаній. Между русскими племенами никогда не было національной розни. ВЂра, языкъ и историческія начала у нихъ были всегда одни и тЂже. Кіевъ съ общерусскою святынею, Москва съ общерусскимъ царемъ служили такими звеньями нашего народнаго единства, которыхъ не могла разорвать никакая внЂшняя сила. Со времени возсоединенія Малороссіи съ русскимъ государствомъ не было съ ея стороны, за исключеніемъ вЂроломной попытки Мазепы, ни одного признака обособленія. Напротивъ, множество фактовъ свидЂтельствуетъ о ея постоянномъ стремленіи къ полному сліянію съ великою Россіею. Малорус. племени Царскій принципъ, этотъ жизненный узелъ всей Руси, также святъ и дорогъ, какъ и великоруссамъ. Дворянство и народъ малоросс. губерній доказали на дЂлЂ свою неизмЂнную, вЂрность Царю и Отечеству въ тяжелую годину отечественной войны и при дву-/138/кратномъ ополченіи козаковъ въ минувшее царствованіе. Ясно, что при такой однородности воззрЂній и чувствъ малороссы никогда не могли ставить родины выше отечества. Поэтому ни политическая идея малорусской исключительности, ни стремленіе къ возрожденію національной малороссійской литературы, никогда въ дЂйствительности не существовавшей, не суть явленія, находящія для себя оправданіе въ историческомъ ходЂ жизненнаго развитія народа, но, по мнЂнію т. с. Юзефовича, представляютъ собою тенденціи небольшого кружка людей, видящихъ въ осуществленіи своихъ преступныхъ цЂлей лишь средство къ развитію внутренней смуты единственно только для революціонныхъ цЂлей.

Политическая идея малорусской исключительности, какъ полагаетъ т. с. Юзефовичъ, есть измышленіе Австрійско-польской интриги, пущенной у насъ въ ходъ поляками въ началЂ 40-хъ годовъ. Въ этомъ убЂжденіи удостовЂряетъ его исторія одного изъ самыхъ ярыхъ пропагандистовъ украинофильства КулЂша, едва ли не первымъ положившаго основаніе къ дальнЂйшему развитію и распространенію вреднаго и безсмысленнаго ученія объ обособленіи Малороссіи. КулЂшъ, бывъ прежде поклонникомъ до обожанія Богдана Хмельницкаго, подпалъ подъ вліяніе извЂстнаго польскаго литератора Михаила Грабовскаго, который увЂрилъ его въ самостоятельномъ значеніи и громадномъ историческомъ призваніи малорус. племени, какъ особаго народа, убЂдивъ его и въ томъ, что Хмельницкій не освободилъ народъ, но напротивъ, окончательно погубилъ, закабаливъ чуждому Московскому игу, гораздо болЂе тяжкому, чЂмъ было иго Польское.

Почти одновременно съ КулЂшомъ явился поэтъ Шевченко, котораго сторонники КулЂша, по смерти поэта, старались всЂми силами поднять на пьедесталъ народнаго кумира, для чего съ особыми манифестаціями и торжественностью перевезли его гробъ изъ Петербурга въ Кіевъ и похоронили около Канева надъ ДнЂпромъ. Но не смотря на все это, народъ остался совершенно равнодушнымъ къ могилЂ Шевченка и едва ли не забылъ уже о ней. Въ 1861 г началъ издаваться въ ПетербургЂ БЂлозер-/139/скимъ, въ сообщничест†съ КулЂшомъ, журналъ «Основа». Появленіе этого журнала было первымъ формальнымъ проявленіемъ украинофильской пропаганды. Одною изъ главнЂйшихъ задачъ основателей новаго журнала тогда было введеніе преподаванія учебныхъ предметовъ въ народныхъ школахъ на малорус. нарЂчіи. Но и эта попытка не имЂла успЂха. Въ Малороссіи оказалось такъ мало сочувствія къ «Осно※, что она, просуществовавъ менЂе двухъ лЂтъ, должна была прекратиться по недостатку подписчиковъ.

Такимъ образомъ, украинофильская пропаганда до послЂдняго времени, помимо пустой болтовни недоучившейся молодежи и нЂсколькихъ безумныхъ и неудавшихся попытокъ взволновать народъ, не имЂла успЂха. Въ своемъ же нынЂшнемъ значеніи она явилась неожиданно, подъ прикрытіемъ цЂлей благовидныхъ и притомъ имЂющихъ исключительно научный характеръ.

Учрежденный въ Кіе†ОтдЂлъ Имп. Русск. Геогр. Общ. далъ у себя пріютъ той партіи неблагонамЂренныхъ и вредныхъ лицъ, которыя въ настоящее время отличаются особою дЂятельностью на поприщЂ распространенія въ средЂ народа идеи о самостоятельной народности малоруссовъ. Въ короткое время ОтдЂлъ завелъ свою книжную лавку, организовавъ свою издательскую дЂятельность, основалъ свой органъ «Кіевскій Телеграфъ» съ собственной типографіей и пустилъ въ ходъ по самымъ низкимъ цЂнамъ свои тенденціозныя изданія, въ томъ числЂ искаженную передЂлку на малорусское нарЂчіе Гоголевскаго Тараса Бульбы, гдЂ всЂ слова: Россія, Русская земля, русскій — устранены и замЂнены словами: Украйна, Украинская земля, украинецъ, а въ концЂ концовъ пророчески провозглашенъ даже будущій украинскій Царь.

Одними изъ главнЂйшихъ дЂятелей ОтдЂла на поприщЂ распространенія въ народЂ ложной и зловредной мысли о самостоятельности малорусской народности, якыка и литературы являются: Чубинскій и бывшій доцентъ кіевскаго университета Драгомановъ. /140/

Изложивъ извЂстную ему крайне вредную дЂятельность Чубинскаго и Драгоманова, о которыхъ имЂются также самыя подробныя и обстоятельныя свЂдЂнія какъ въ Министерст†вн. дЂлъ, такъ и въ 3 ОтдЂленіи Собств. Вашего Величества канцеляріи, т. с. Юзефовичъ въ особенности обратилъ вниманіе совЂщанія на крайне демократическое и противуправительственное направленіе Драгоманова — одного изъ учредителей ОтдЂла, который неустанно проводитъ свои вредные принципы не только въ отечественной литературЂ, но и за границею, гдЂ вошелъ въ непосредственныя, личныя сношенія съ Галицкою антирусскою партіею, сгруппировавшеюся въ общество «Просвиты» (ПросвЂщенія). Статьи Драгоманова въ газетЂ «Правда» 1) не оставляютъ ни малЂйшаго сомнЂнія на счетъ того значенія, которое заключаетъ въ себЂ настоящее украинофильство, значеніе это, по убЂжденію т. с. Юзефовича, вполнЂ ясно: оно есть ничто иное какъ попытка, которой маскируется чистЂйшій соціализмъ, или вЂрнЂе, чистЂйшая демагогія.1) Издается въ Галиціи и отличается украиноф. и крайне враждебнымъ всему русскому направленіемъ.Что касается Кіевскаго Географическаго ОтдЂла, то онъ, не смущаясь тЂмъ, что Драгомановъ за обнаруженное имъ украинофильское направленіе, былъ по предложенію Министра Народнаго ПросвЂщенія уволенъ въ концЂ 1875 г. отъ должности доцента историко-филологическаго факультета Университета св. Владиміра въ КіевЂ, продолжаетъ слЂдовать по однажды усвоенному направленію, избирая въ члены ОтдЂла такихъ лицъ, каковы медикъ Носъ и Конисскій. Личности эти за неблагонадежность и распространеніе брошюръ «Земля и воля» были, по распоряженію правительства, высланы въ отдаленныя губерніи, гдЂ и состояли до помилованія подъ строгимъ полицейскимъ надзоромъ. Сверхъ сего, членомъ ОтдЂла избранъ въ минувшемъ году прибывшій изъ Петербурга адвокатъ Молчановъ, личность въ высшей степени неблагонадежная и зараженная самымъ край-/141/нимъ соціализмомъ. Молчановъ предназначался ОтдЂломъ въ редакторы «Кіевск. Телегр.» и, вступивъ уже подъ рукою въ завЂдываніе редакціею, успЂлъ перепечатать въ этой газетЂ статью изъ лондонской газеты «Впередъ» (въ №№ 137, 138 и 137 — 1875 г.). Въ настоящее время Молчановъ находится заграницею, куда онъ бЂжалъ вслЂдствіе возбужденнаго противъ него обвиненія въ похищеніи изъ арестантскихъ дЂлъ нЂсколькихъ паспортовъ. Въ заключеніе т. с. Юзефовичъ выразилъ убЂжденіе, что хотя политическія заразы не могутъ имЂть у насъ такого разрушительнаго значенія, какъ на западЂ, но во первыхъ, они губятъ массы нашей молодежи, а во вторыхъ, были и у насъ примЂры зараженія, которые угрожали Россіи страшными бЂдствіями, и что поэтому принятіе энергическихъ мЂръ для пресЂченія зла безусловно необходимо.

Засимъ совЂщаніе обратилось къ разсмотрЂнію свЂдЂній, имЂющихся по обсуждаемому дЂлу въ Главномъ Управленіи по дЂламъ печати. Изъ этихъ свЂдЂній усматривается, между прочимъ, что цензурное вЂдомство давно уже обратило вниманіе на появленіе въ печати значительнаго числа книгъ, издаваемыхъ на малорус. нарЂчіи, не заключающихъ въ себЂ повидимому ничего политическаго и вращающихся единственно въ сферЂ интересовъ чисто научныхъ и художественныхъ. Но слЂдя съ особеннымъ вниманіемъ за направленіемъ всЂхъ расплодившихся во множест†изданій для народа на малорус. нарЂчіи, нельзя было не прійти къ положительному заключенію въ томъ, что вся литературная дЂятельность такъ называемыхъ украинофиловъ должна быть отнесена къ прикрытому только благовидными формами посягательству на государственное единство и цЂлость Россіи. Центръ этой преступной дЂятельности находится въ настоящее время въ КіевЂ.

Кіевскіе украинофилы (насколько высказываются они въ органахъ печати, издающихся въ Россіи) преслЂдуютъ будто бы цЂли не только невинныя, но даже похвальныя — распространеніе просвЂщенія въ средЂ малорос. народа, и только для того, чтобы оно было для него доступнЂе, издаютъ книги для народнаго чтенія на понятномъ малороссамъ украинскомъ нарЂчіи. Но /142/ при этомъ украинофилы настойчиво пытаются возвести простонародное нарЂчіе Южной Россіи на степень литературнаго языка, какъ посредствомъ переводовъ на оное произведеній русской и иностранныхъ литературъ, такъ и изданіемъ оригинальныхъ сочиненій. Стремленіе кіевскихъ украинофиловъ породить литературную рознь и, такъ сказать, обособиться отъ великорусской литературы, представляется опаснымъ и потому еще, что совпадаетъ съ однородными стремленіями и дЂятельностію украинофиловъ въ Галиціи, постоянно толкующихъ о 15-милліонномъ южно-русскомъ народЂ, какъ о чемъ то совершенно отдЂльномъ отъ великорусскаго племени. Такой взглядъ рано или поздно броситъ галиційскихъ украинофиловъ, а затЂмъ и нашихъ, въ объятія поляковъ, не безъ основанія усматривающихъ въ стремленіяхъ украинофиловъ движеніе въ высшей степени полезное для ихъ личныхъ политическихъ цЂлей. НесомнЂннымъ доказательствомъ этому служитъ поддержка, оказываемая Галицкому украинофильскому обществу «Просвита» сеймомъ, въ которомъ преобладаетъ и господствуетъ польское вліяніе.

Въ книгахъ, изданныхъ нашими украинофилами для народа съ дозволенія цензуры, не замЂчается явнаго демократическаго направленія, но это вовсе не доказываетъ, чтобы украинофилы были чужды разрушительныхъ началъ соціализма. Въ Кіевскую цензуру неоднократно представлялись рукописи, которыя не были пропущены къ печати именно потому, что въ нихъ обнаруживалась вражда къ высшимъ и богатымъ слоямъ общества и стремленія поселить къ нимъ злобу и презрЂніе.

Что же касается галиційскихъ украинофиловъ, то одинъ изъ нихъ открыто проповЂдывалъ, что народъ необходимо воспитывать по системЂ позитивизма, а такъ какъ проповЂдь эта явилась въ газетЂ «Правда», органЂ галиційскихъ украинофиловъ, то есть полное основаніе предполагать, что редакція этого изданія вполнЂ солидарна съ такими воззрЂиіями.

Изъ свЂдЂній, имЂющихся въ 3 ОтдЂленіи Собственной Вашего Величества канцеляріи и Министерст†Вн. ДЂлъ, особаго вниманія заслуживаетъ обнаруженное въ самое недавнее время въ /143/ Новоградъ-Волынскомъ уЂздЂ, волынск. губ., среди населенія Райковской волости, и преимущественно у учениковъ сельскихъ школъ, появленіе книгъ и брошюръ на малорусскомъ нарЂчіи, сочиненій Шевченка, Савицкаго, Горбунова и Комарова. Хотя книги эти разрЂшены къ печатанію цензурою и по содержанію своему не имЂютъ антиправительственнаго характера, но усилившееся распространеніе ихъ въ послЂднее время въ средЂ крестьянъ одной мЂстности уЂзда дало поводъ предполагать, что книги эти распространяются кЂмъ то съ предвзятой цЂлью. Произведеннымъ вслЂдствіе сего негласнымъ дознаніемъ вполнЂ выяснено, что брошюры и книги раздавались крестьянамъ, и преимущественно учителямъ и ученикамъ сельскихъ школъ, безвозмездно волостнымъ писаремъ Михайломъ Лободовскимъ (тЂмъ самымъ, который передЂлалъ Гоголевскаго Тараса Бульбу), получившимъ книги и брошюры отъ ПредсЂдателя мЂстнаго съЂзда Мировыхъ Судей и посредниковъ Косача. При опредЂленіи личности Лободовскаго выяснилось также, что онъ состоитъ подъ особымъ покровительствомъ Драгоманова и Косача, женатаго на родной сестрЂ Драгоманова, столь же истой украинофилкЂ, какъ и ея братъ. Писарь Лободовскій. узнавъ, что дЂянія его обнаружены, неизвЂстно куда скрылся, а за Косачемъ и его женою продолжается негласное наблюденіе. Со стороны же Министра Внутр. ДЂлъ затребованы отъ волынскаго губернатора подробныя свЂдЂнія о КосачЂ, его направленіи и служебной дЂятельности.

По отношенію же къ изложеннымъ выше, сообщеннымъ т. с. Юзефовичемъ, свЂдЂніямъ о неблагонадежныхъ въ политическомъ отношеніи личностяхъ, состоящихъ членами Кіевскаго ОтдЂла Геогр. Общ., каковы: Чубинскій, Драгомановъ, Носъ и Конисскій, генералъ-адъютантъ Потаповъ сообщилъ совЂщанію, что Имп. Русск. Геогр. Общ. нерЂдко ходатайствуетъ о помилованіи, а затЂмъ и пользуется учеными трудами лицъ, извЂстныхъ своею неблагонадежностью, указавъ при этомъ, въ видЂ примЂра, на дворянъ волынской и люблинской губерній: Чекановскаго и Ксенжепольскаго, подвергшихся осулжденію въ каторжныя работы за участіе въ польскомъ мятежЂ 1863 г., и бывшаго сотника Си-/144/бирскаго казачьяго войска Потанина, находившагося на крЂпостныхъ работахъ за участіе въ заговорЂ, имЂвшемъ цЂлью отдЂленіе Сибири отъ Русской монархіи.

Изъ подробнаго разсмотрЂнія и обсужденія всего вышеизложеннаго и тщательнаго сопоставленія фактовъ о дЂятельности украинофиловъ, совЂщаніе не могло не усмотрЂть, что исходною точкою нынЂшнихъ украинофильскихъ стремленій служитъ ложное и совершенно превратное убЂжденіе въ томъ, что нарЂчіе, которымъ говоритъ украинское племя, до того отлично отъ нарЂчія великоруссовъ, что малоруссы понимать его не въ состояніи. Предвзятая ложность подобнаго убЂжденія очевидна, точно также, какъ очевидна и та конечная цЂль, къ (sic) которой направлены усилія украинофиловъ, пытающихся нынЂ обособить малоруссовъ медленнымъ, но до извЂстной степени вЂрнымъ путемъ обособленія малорусс. рЂчи и литературы. Нельзя при этомъ не замЂтить, что литературныя произведенія на украинскомъ нарЂчіи не представляютъ собою явленія небывалаго; напротивъ: многое писалось и прежде на этомъ нарЂчіи, какъ напр., сочиненія Котляревскаго, Артемовскаго-Гулака, Квитки, Гребенки и нЂкоторыхъ другихъ, но никто никогда не заподозрЂвалъ этихъ писателей въ сепаратистскихъ стремленіяхъ потому именно, что они были совершенно чужды этимъ стремленіямъ, а произведенія ихъ не имЂютъ иичего общаго съ направленіемъ нынЂшней литературы и издательской дЂятельности украинофиловъ, Въ писаніяхъ современныхъ дЂятелей украинофильства не только сквозитъ смутно, но и высказывается явно мысль объ обособленіи Малороссіи отъ остальной Россіи, обособленіи пока еще только литературномъ, но за которымъ естественно и даже необходимо должно послЂдовать стремленіе къ обособленію политическому, ибо ничто не объединяетъ людей въ политическомъ отношеніи такъ сильно, какъ единство языка и литературы, и наоборотъ, ничто не разъединяетъ ихъ въ такой степени, какъ различіе языка и письменности. Допустить созданіе особой простонародной литературы на украинскомъ нарЂчіи, значило бы положить прочное основаніе къ развитію убЂжденія въ возможности осуществить въ будущемъ, /145/ хотя можетъ быть и весьма отдаленномъ, отчужденіе Украины отъ Россіи. Относясь снисходительно къ развивающемуся нынЂ поползновенію обособить украинское нарЂчіе путемъ возведенія его на степень языка литературнаго, правительство не имЂло бы никакого основанія не допустить такого же обособленія и для нарЂчія БЂлоруссовъ, составляющихъ столь же значительное племя, какъ и Малороссы. Украина, Малороссія и Западная Россія, населенная БЂлоруссами, силою историческихъ событій и естественнаго тяготЂнія окраинъ къ соплеменному имъ великорусскому центру, составляютъ одно неразрывное и единое съ Россіею великое политическое тЂло, а потому поощрять или хотя бы только равнодушно относиться къ попыткамъ небольшой горсти неблагонамЂренныхъ личностей, сЂющихъ рознь и смуту среди украинскаго племени, было бы величайшею политическою неосторожностью. Поэтому, совЂщаніе признало единогласно, что нынЂшнее движеніе Украинофиловъ представляется явленіемъ опаснымъ и не могущимъ быть долЂе терпимымъ. Усматривая засимъ, что главнЂйшимъ средствомъ для достиженія предвзятой украинофильской цЂли служитъ распространеніе въ народЂ книгъ и брошюръ на малороссійскомъ нарЂчіи и что въ этомъ отношеніи наши кіевскіе украинофилы являются солидарны со своими единомышленниками въ Галиціи, съ которыми, какъ можно полагать по нЂкоторымъ признакамъ и указаніямъ, они находятся въ сношеніяхъ, совЂщаніе, вполнЂ сознавая важюсть и значеніе этой стороны разсматриваемаго дЂла, признало необходимымъ по возможности противодЂйствовать проявляющемуся въ Галиційской печати украинофильскому направленію, служащему какъ бы точкою опоры или базисомъ нашимъ кіевскимъ украинофиламъ. Единственно вЂрнымъ къ достиженію вышеуказанной цЂли средствомъ представляется поддержаніе нашимъ правительствомъ какого либо печатнаго органа, издающагося въ Галиціи, по направленію своему не имЂющаго ничего общаго съ враждебными для интересовъ Россіи тенденціями заграничныхъ польскихъ газетъ и издающеюся въ Галиціи газетою «Правда». По общему всЂхъ совЂ-/146/щавшихся лицъ убЂжденію, надлежало бы въ этихъ видахъ оказать поддержку Галицко-русской газетЂ «Слово», уже издавна отличающейся открытымъ поборничествомъ за все русское и постоянно старающеюся опровергать всЂ неблагонамЂренныя свЂдЂнія и вымыслы нЂкоторыхъ заграничныхъ періодическихъ изданій о Россіи. Газета «Слово» доказала свою искреннюю преданность истинно-русскимъ интересамъ всего нагляднЂе въ минувшемъ году во время обнаружившагося въ средЂ уніатскаго населенія Царства Польскаго движенія къ возсоединенію съ Православною церковью. Достаточно указать, что, несмотря на постоянныя преслЂдованія и притЂсненія со стороны поляковъ и высшаго уніатскаго духовенства во ЛьвовЂ, редакторъ газеты «Слово» рЂшился напечатать точный текстъ соборнаго постановленія холмской духовной консисторіи, перепечатывалъ изъ Правит. ВЂстника всЂ свЂдЂнія о ходЂ уніатскаго дЂла и безъ всякихъ сокращеній помЂстилъ описаніе ВсемилостивЂйшаго пріема, оказаннаго Вашимъ Имп. Велич. 25 марта 1875 г. депутаціямъ отъ уніатскаго духовенства и мірянъ бывшей холмской епархіи. Такое направленіе газеты «Слово» вызвало, какъ уже сказано, со стороны высшаго галиційскаго духовенства мЂры, клонящіяся къ подрыву матеріальныхъ средствъ редакціи, такъ какъ львовскій митрополитъ Сембратовичъ циркулярно запретилъ галицкимъ священникамъ подъ опасеніемъ лишенія мЂста, подписываться на .эту газету.

Въ виду сего полагалось бы предоставить Шефу Жандармовъ войти въ ближайшія соображенія касательно оказанія редакціи газеты «Слово» негласнаго денежнаго пособія и окончательныя предположенія свои по сему предмету повергнуть на Выс. Вашего Величества благовоззрЂніе.

Относительно выясненнаго, вполнЂ неблагонамЂреннаго направленія Кіевскаго отдЂла Импер. Русск. Геогр. Общества совЂщаніе нашло нужнымъ предоставить Министру Внутр. ДЂлъ войти по принадлежности въ надлежащія сношенія въ тЂхъ видахъ, чтобы ОтдЂлъ этотъ былъ лишенъ возможности, прикрываясь благовидными цЂлями, служить центромъ украинофиль-/147/скаго направленія, а относительно дознанной вредной и не могущей быть долЂе терпимою дЂятельности Чубинскаго и Драгоманова, представить Вашему Импер. Величеству особый всеподданнЂйшій докладъ.

Обращаясь къ мЂрамъ, которыя могли бы въ близкомъ будущемъ несомнЂнно положить предЂлъ распространенію въ народЂ книгъ и брошюръ на малорусскомъ нарЂчіи, совЂщаніе пришло къ заклоченію, что единственно вЂрнымъ для сего средствомъ представляется запрещеніе, во 1-хъ, ввоза въ предЂлы Имперіи безъ особаго на то разрЂшенія Главнаго Управленія по дЂламъ печати какихъ бы ни было книгъ, издаваемыхъ за границею на малорусскомъ нарЂчіи, и 2, печатаніе въ Имперіи на томъ же нарЂчіи всякихъ оригинальныхъ произведеній или переводовъ, за исключеніемъ историческихъ документовъ и памятииковъ и 3, сценическихъ представленій и печатанія къ нотамъ текстовъ, а равно и чтенія публичныхъ лекцій на малороссійскомъ нарЂчіи.

ВсЂ означенныя выше въ общихъ чертахъ предположенія могутъ, по мнЂнію совЂщанія, непосредственно остановить пропаганду украинофиловъ, преградивъ избранный ими путь къ распространенію въ народЂ, посредствомъ печати, мысли о самостоятельности малорусскаго языка и народности. При этомъ совЂщаніе приняло также во вниманіе, что изъясненное во 2 пунктЂ предположеніе было бы въ сущности ничЂмъ инымъ, какъ расширеніемъ Высоч. повелЂнія. отъ 3 Іюля 1863 г., коимъ разрЂшено было допускать къ печати на малорусскомъ нарЂчіи только произведенія, принадлежащія къ области изящной литературы, а съ пропускомъ книгъ духовнаго содержанія, учебныхъ и вообще назначаемыхъ для первоначальнаго чтенія, повелЂно было пріостановиться.

Наряду съ сими соображеніями совЂщаніе не могло не остановиться и на томъ весьма важномъ заключеніи, что основныя и незыблемыя убЂжденія въ общности и нераздЂльности всЂхъ племенъ и народностей, населяющихъ русское государство, внЂдряются въ молодое поколЂніе прочнЂе всего въ школЂ, а /148/ потому нашло полезнымъ обратить особое вниманіе Министра Народ. Просв. на необходимость самаго тщательнаго и осмотрительнаго подбора преподавателей въ учебныхъ заведеніяхъ округовъ Харьковскаго, Кіевскаго и Одесскаго, причемъ со стороны совЂщавшихся лицъ было выражено желаніе, чтобы оканчивающіе курсъ въ учебныхъ заведеніяхъ которой либо изъ губерній, входящихъ въ составъ вышепоименованныхъ округовъ, были по мЂрЂ возможности назначаемы преподавателями въ другія губерніи того же округа.

Министръ Нар. ПросвЂщенія, вполнЂ соглашаясь съ вышеприведенными соображеніями, заявилъ, что съ его стороны никогда не было оказываемо ни малЂйшаго снисхожденія такимъ лицамъ учебнаго вЂдомства, вредное вліяніе коихъ на молодежь было вполнЂ доказано, и что самымъ лучшимъ и нагляднымъ доказательствомъ тому можетъ служить какъ отрЂшеніе отъ должности доцента Кіевскаго Университета Драгоманова, такъ и еще въ самое недавнее время Черторійскаго, учителя Полтавской гимназіи, свЂдЂнія о коемъ сообщены ему были Министромъ Вн. ДЂлъ.

Наконецъ, совЂщаніе признало полезнымъ остановиться на имЂвшихся въ виду его свЂдЂніяхъ о крайне вредномъ направленіи издающейся въ Кіе†газеты «Кіевск. Телеграфъ», которая, какъ упомянуто было выше, дозволяетъ себЂ помЂщать на своихъ столбцахъ статьи, совершенно несоотвЂтствующія видамъ Правительства, а имЂющія несомнЂнный оттЂнокъ украинофильскихъ стремленій. Газета «Кіевск. Телеграфъ» издается г-жею Гогоцкою, политическая благонадежность которой болЂе чЂмъ сомнительна, а редакторомъ газеты состоитъ нЂкто СнЂжко-Блоцкій. Въ дЂйствительности же СнЂжко-Блоцкій редакторъ только номинальный, такъ какъ онъ слЂпъ на оба глаза и лично заниматься газетою не въ состояніи. Редакціею управляетъ г-жа Гогоцкая съ кружкомъ сотрудниковъ столь же мало благонадежныхъ, какъ и она сама. Въ виду сего, совЂщаніе полагало бы возможнымъ и вполнЂ соотвЂтственнымъ совершенно воспретить дальнЂйшее изданіе газеты «Кіевск. Телеграфъ». Совокупность всЂхъ изло-/149/женныхъ выше предположеній, клонящихся къ тому, чтобы остановить и пресЂчь въ корнЂ дальнЂйшее развитіе вредной украинофильской пропаганды, должна, по мнЂнію совЂщанія, принести прямую и скорую пользу, а потому, на основаніи всего вышеизложеннаго, полагалось бы: 1) не допускать ввоза въ предЂлы Имперіи безъ особаго на то разрЂшенія Главнаго Управленія по д. п. какихъ бы то ни было книгъ и брошюръ, издаваемыхъ за границею на малорусскомъ нарЂчіи. 2) Печатаніе и изданіе въ Имперіи оригинальныхъ произведеній и переводовъ на томъ же нарЂчіи воспретить, за исключеніемъ лишь а) историческихъ документовъ и памятниковъ и б) произведеній изящной словесности; но съ тЂмъ, чтобы при печатаніи историческихъ памятниковъ безусловно удерживалось правописаніе подлинниковъ; въ произведеніяхъ же изящной словесности не было допускаемо никакихъ отступленій отъ общепринятаго русскаго правописанія и чтобы разрЂшеніе на печатаніе произведеній изящной словесности давалось не иначе, какъ по разсмотрЂніи рукописей въ Главномъ Управленіи по д. п. 3) Воспретить также различныя сценическія представленія и чтенія на малорусскомъ нарЂчіи, а равно и печатаніе на таковомъ же текстовъ къ музыкальнымъ нотамъ. 4) Прекратить дальнЂйшее изданіе газеты «Кіевскій Телеграфъ». 5) Усилить со стороны мЂстнаго учебнаго начальства наблюденіе за препопавателями начальныхъ училищъ и изъять изъ библіотекъ низшихъ и среднихъ учебныхъ заведеній въ малоросс. губерніяхъ книги и брошюры, изданіе коихъ воспрещается ст. 1 и 2 настоящихъ правилъ. 6) Предоставить Министру Нар. Просв. предложить попечителямъ учебныхъ округовъ Харьковскаго, Кіевскаго и Одесскаго доставить въ ввЂренное ему Министерство поименные списки преподавателямъ, съ отмЂтками о благонадежности ихъ по отношенію къ украинофильскимъ тенденціямъ, и отмЂченныхъ неблагонадежными переводить изъ малороссійскихъ въ другія губерніи, замЂнивъ перемЂщешнныхъ уроженцами великороссійскихъ губерній. 7) Предоставить Министру Внутреннихъ ДЂлъ войти съ кЂмъ слЂдуетъ въ сношенія касательно дЂятельности и направленія Кіевс. ОтдЂла Имп. Русск. /150/ Географ. Общества, а касательно членовъ онаго, Чубинскаго и Драгоманова. представить особый всеподданнЂйшій докладъ. 8) Предоставить шефу жандармовъ испросить особое Высочайшее повелЂніе относительно оказанія поддержки издающейся въ Галиціи газеты «Слово». О таковыхъ предположеніяхъ своихъ совЂщаніе всеподаннЂйшимъ долгомъ считаетъ повергнуть на Высочайшее Вашего Величества благовоззрЂніе.


Подписали: Генералъ-адъютантъ Тимашевъ, гр. Дм. Толстой, ген.-адъют. Потаповъ, тайн. сов. Михаилъ Юзефовичъ.

На подлинномъ собственною Его Императорскаго Величества рукою начертано: «исполнить, но съ тЂмъ, чтобы ОтдЂлъ Географическаго Общества въ Кіе†въ нынЂшнемъ его соста†былъ закрытъ и чтобы открытіе его вновь не могло состояться иначе, какъ съ Моего разрЂшенія, по представленію Мин. Вн. ДЂлъ. Эмсъ 18 — 30 Мая 1876 г.».Наслідком цих всіх заходів М. Юзефовича, що мав спідручними собі згаданого вище В. Шульгина, Н. Ригельмана, Н. Ренненкампфа та ще багатьох з профессорів київського университета, зьявився відомий указ 18/30 мая 1876 р., який був конфиденціально переданий до «Главн. Управл. по дЂламъ печати», а звідтіля пішов до всіх цензурних комітетів, цензорів, губернаторів — ось в якій формі:Госуд. Имп. въ 18/30 день мин. мая Высочайше повелЂть соизволилъ: 1) не допускать ввоза въ предЂлы Имперіи безъ особаго на то разрЂшенія Гл. Упр. по д. п. какихъ бы то ни было книгъ и брошюръ, издаваемыхъ за границею на малорусскомъ нарЂчіи. 2) Печатаніе и изданіе въ Имперіи оригинальныхъ произведеній и переводовъ на томъ же нарЂчіи воспретить, за исключеніемъ лишь: а) историческихъ документовъ и памятниковъ и б) произведеній изящной словесности, но съ тЂмъ, чтобы при печатаніи историческихъ памятниковъ безусловно удерживалось правописаніе подлинниковъ; въ произведеніяхъ же изящной сло-/151/весности не было допускаемо никакихъ отступленій отъ общепринятаго русскаго правописанія и чтобы разрЂшеніе на печатаніе произведеній изящной словесности давалось не иначе какъ по разсмотрЂніи рукописей въ Главн. Управл. по д. п. 3) Воспретить также различныя сценическія представленія и чтенія на малорусскомъ нарЂчіи, а равно и печатаніе на таковомъ же текстовъ къ музыкальнымъ нотамъ. 4) Прекратить дальнЂйшее изданіе газеты «Кіевскій Телеграфъ». О таковой Высочайшей волЂ предлагаю Гл. Упр. по д. п. къ надлежащему исполненію. — За М. В. Д. Тов. Мин. ст. секр. кн. Лобановъ-Ростовскій.[До історії указу 1876 року про заборону українського письменства // Україна: науковий та літературно-публіцистичний щомісячний журнал. — К., 1907. — Т. II. — № 5 (май). — С. 135-151.]‹‹   Головна


Етимологія та історія української мови:

Датчанин:   В основі української назви датчани лежить долучення староукраїнської книжності до європейського контексту, до грецькомовної і латинськомовної науки. Саме із західних джерел прийшла -т- основи. І коли наші сучасники вживають назв датський, датчанин, то, навіть не здогадуючись, ступають по слідах, прокладених півтисячоліття тому предками, які перебували у великій європейській культурній спільноті. . . . ) 


Якщо помітили помилку набору на цiй сторiнцi, видiлiть ціле слово мишкою та натисніть Ctrl+Enter.

Iзборник. Історія України IX-XVIII ст.