Уклінно просимо заповнити Опитування про фемінативи  


Попередня     Головна     Наступна

Література


1. Абрамов А.И. "Слово о законе и благодати" киевского митрополита Илариона как русская историософская реакция на христианско-идеологическую экспансию Византии // Идейно-философское наследие Иллариона Киевского. — М., 1986. — 4.2. — 42-54.

2. Автобіографія Івана Франка // Культура. — 1926. — 4.4-9. — С.42-54.

3. Актуальні проблеми суспільно-політичного розвитку України. — Львів, 1992.-118 с.

4. Андрусяк М. Генеза й характер галицького русофільства XIX-XX ст. — Прага, 1941.-19 с.

5. Андрусяк Т.Г. Шлях до свободи (Михайло Драгоманов про права людини). — Львів, 1998.-189 с.

6. Апанович О. Українсько-російський договір 1654 року. Міфи і реальність.—К., 1994.—96 с.

7. Барка В. Правда Кобзаря. — Нью-Йорк, 1961. — 289 с.

8. Бачинський Ю. Большевицька революція і Українці. Критичні замітки. — Берлін, 1925. — 48 с.

9. Бачинський Ю. Україна irredenta. — Берлін, 1924. — 237 с.

10. Бегей І. Юліан Бачинський: соціал-демократ і державник. — К., 2001. — 256 с.

11. Бегей І.І. Політичні інститути суспільства в теоретичній спадщині Юліана Бачинського. — Львів, 1999. — 67 с.

12. Бегей І.І. Юліан Бачинський: з життєпису, політичної та наукової діяльності. — Львів, 1998. — 51 с.

13. Білецький Л. Руська Правда й історія її тексту / за.ред. Юрія Книша. — Вінніпег, 1993.- 166 с.

14. Борщак І. Великий мазепинець Григор Орлик, генерал-поручник Людовика XV-го. — К., 1991. — 100 с.

15. Борщак І. Мазепа. Орлик. Войнаровський: Історичні есе. -Львів, 1991. -225 с.

16. Борщак І., Мартель Р. Іван Мазепа: Життя й пориви великого Гетьмана. -К., 1991.-136 с.

17. Брайчевський М. Походження слов’янської писемності. — К., 1998. — 45 с.

18. Брайчевський М. Утвердження християнства на Русі. — К., 1988. -262 с.

19. Брик М. Юрій Немирич, 1612-1659: На тлі історії України. — Льоссер, 1974. - 152 с.

20. Будовиц И.У. Общественно-политическая мысль Древней Руси (IX-XVI вв.) - М., 1960. - 486 с.

21.Бушин М.І., Коваль В.І., Дмитренко М.Г., Горенко Л.М., Горкун А.І. Становлення української державності в XVII ст.: Богдан Хмельницький та його спадкоємці / Микола Іванович Бушин (ред.). — К., 1998. — 271 с.

22. Бычко А.К. Эпические мотивы духовной культуры Киевской Руси и Украины // Отечественная общественная мысль эпохи средневековья. К., 1988. - C.161-169.

23. Вибрані листи Пантелеймона Куліша українською мовою писані / Ред. Ю.Луцького. — Нью-Йорк — Торонто, 1984. — 326 с.

24. Винар Л. Найвидатніший історик України Михайло Грушевський. — Б.м., 1986. - 120 с.

25. Винниченко В. Відродження нації. В 3-х тт. — К., 1990. — Т.І. — 348 с.

26. Винниченко В. Відродження нації. В 3-х тт. — К., 1990. — Т.II. — 328 с.

27. Винниченко В. Відродження нації. В 3-х тт. — К., 1990. — Т.III. — 542 с.

28. Винниченко В. Заповіт борцям за визволення. — К., 1991. — 128 с.

29. Винниченко В. Лист В.Винниченка до клясово-несвідомої української інтелігенції. — Відень, 1920. — 8 с.

30. Винниченко В. Оповідання. Роман "Слово за тобою Сталіне!", п’єса "Чорна Пантера і Білий Ведмідь". — К., 1999. — 440 с.

31. Винниченко В. Щоденник. 1911-1920. — Т. 1. — Едмонтон — Нью-Йорк, 1980. — 500 с.

32. Вишенський І. Книжка // Вишенський І. Твори. — К., 1959. — С.41-158.

33. Вишенський І. Краткословна відповідь Петру Скарзі // Вишенський І. Твори. — К., 1959. — С.159-187.

34. Возняк М. Бендерська комісія по смерті Мазепи // Мазепа: Збірник / ред. Р.Смаль-Стоцький. — Варшава, 1938. — С.107-133.

35. Возняк М. Кирило-Мефодіївське товариство. — Львів, 1921. — 238 с.

36. Гадяцький трактат // Україна. Наука і культура. — Вип. 25. — К., 1991. — С.147-152.

37. Гелей С. Консервативна течія в суспільно-політичній думці України XIX ст. -Львів, 1996. — 122 с.

38. Гермайзе О. Нарис з історії революційного руху на Україні. — Б.м., Б.р. -Т.І.-389 с.

39. Гнатенко П.И. Общественно-политическая мысль на Украине во второй половине XVII — начале XVIII века. — Днепропетровск, 1982. — 169 с.

40. Голенищев-Кутузов И.Н. Гуманизм у восточных славян (Украйна й Белоруссия). — М., 1963. — 94 с.

41. Голобуцький Олексій, Кулик Віталій. Український політичний рух на Наддніпрянщині кінця XIX — початку XX століття: Дослідження. — К., 1996. - 124 с.

42. Горєлов М.Є. Передвісники незалежної України: Історичні розвідки. — К., 1996. - 156 с.

43. Горський В.С. Історія української філософії: Курс лекцій. — К., 1996. — 286 с.

44. Господин А. Микола Костомарів. — Вінніпег, 1986. — 36 с.

45. Гошовська В.А. Становлення української соціал-демократичної думки кінця XIX-початку XX століття: Проблема світогляду, національних особливостей, теоретичного осмислення на сторінках преси. — X., 1997. — 422 с.

46. Грабович Г. Поет як міфотворець. Семантика символів у творчості Тараса Шевченка. — К., 1998. — 206 с.

47. Грабовський С., Ставрояні С., Шкляр Л. Нариси з історії українського державотворення. — К., 1995. — 607 с.

48. Грацианский П.С. Политическая и правовая мысль России второй половины XVIII века. — М., 1984. — 253 с.

49. Грицак Я. Нарис історії України: формування модерної української нації XIX-XX ст. — К., 2000. — 360 с.

50. Грінченко Б., Драгоманов М. Діалоги про українську національну справу / НАН України; Інститут української археографії / А.Жуковський (сост.). - К., 1994. - 286 с.

51. Грушевский М. Движение политической и общественной мысли в XIX столетии. — СПб., 1907. - 15 с.

52. Грушевский М. Освобождение России и украинский вопрос. Статьи и заметки. — СПб., 1907. — 294 с.

53. Грушевський М. На порозі нової У країни: Гадки і мрії. — К., 1991.- 128 с.

54. Грушевський М. Хто такі українці і чого вони хочуть. — К., 1991. — 240 с.

55. Грушевський М. Якої автономії і федерації хоче Україна. — Відень, 1917.-22 с.

56. Грушевський М.С. З політичного життя Старої України. Розвідки, статті, промови. — К., 1918.- 127 с.

57. Грушевський М.С. З починів українського соціалістичного руху. Михайло Драгоманов і женевський соціалістичний гурток. — Відень, 1922. -212 с.

58. Дмитриченко В.С. Соціалістична думка на Україні в 70-х — на початку 80-х років XIX ст. — К., 1977. — 224 с.

59. Дмитриченко В.С. Суспільно-політичні погляди Я.П.Козельського. — К., 1957.-68 с.

60. Доба Богдана Хмельницького (до 400 річчя від дня народження великого гетьмана). Збірник наукових праць. — К., 1995. — 286 с.

61. Добржанський О. Національний рух українців Буковини другої половини XIX-початку XX ст. — Чернівці, 1999. — 574 с.

62. Довбищенко Я. Михайло Драгоманів. Його життя, наукова, політична та громадська діяльність // Пам’яте Михайла Драгоманова. — Харків, 1920. — С.5-44.

63. Довгич В.А. Українська ідея в політичній теорії М.Драгоманова. — К., 1991.-155 с.

64. Документи Богдана Хмельницького / Упор. І.Крип’якевич, І.Бутич. — К., 1961.-740 с.

65. Доманицький В. Націотворча роля гетьмана Мазепи: Промова на ювілейних урочистостях з приводу 250-ліття смерти Гетьмана Мазепи. — Чікаго, Іллінойс, 1960. — 50 с.

66. Донцов Д. Дві літератури нашої доби. — Торонто, 1958. — 296 с.

67. Дорошенко В. Українство в Росії. Новійші часи. — Відень, 1917. — 115 с.

68. Дорошенко Д. Мазепа в історичній літературі і в житті // Мазепа: Збірник / ред. Р.Смаль-Стоцький. — Варшава, 1938. — С.3-34.

69. Дорошенко Д. Нарис історії України. — Львів, 1991. — 576 с.

70. Дорошенко Д. Микола Іванович Костомаров. — Ляйпціг, Б.р. — 96 с.

71. Дорошенко Д. Нарис історії України. -K., 1991.-T.I. -238 с.

72. Дорошенко Д. Нарис історії України. — К., 1991. — ТЛІ. — 350 с.

73. Дорошенко Д. П.О.Куліш. Його життя й літературно-громадська діяльність. — K., 1918. — 70 с.

74. Дорошенко Д. Пантелеймон Куліш. — Ляйпціг, Б.р. — 207 с.

75. Драгоманівський збірник; "Вільна спілка" та сучасний український конституціоналізм / Тарас Андрусяк (ред.). -Львів, 1996. — 255 с.

76. Драгоманов М. Віра а громадські справи. — Коломия, 1892. — 14 с.

77. Драгоманов М. Рай і поступ. — Вінніпег, 1916. — 80 с.

78. Драгоманов М.П. "Програма" // Вибрані твори. Збірка політичних творів з примітками. — Прага-Нью-Йорк, 1937. — С.148-151.

79. Драгоманов М.П. "Сонячний промінь". Повість Василя Чайченка // Літературно-публіцистичні праці: У 2 т. — К., 1970. — Т.2. — С.386-392.

80. Драгоманов М.П. Австро-руські спомини (1867-1877) // Літературно-публіцистичні праці: У 2 т. — К., 1970. — Т.1. — С.151-228.

81. Драгоманов М.П. Автобиографическая заметка // Літературно-публіцистичні праці: У 2 т. — К., 1970. — Т.1. — С.39-68.

82. Драгоманов М.П. Листи на Наддніпрянську Україну // Літературно-публіцистичні праці: У 2 т. — К., 1970. — Т.1. — С.428-482.

83. Драгоманов М.П. Література російська, великоруська, українська і галицька // Літературно-публіцистичні праці: У 2 т. — К., 1970. — Т. 1. — С.80-220.

84. Драгоманов М.П. Малороссия в ее словесности // Драгоманов М.П. Вибране.-К., 1991.-С.5-45.

85. Драгоманов М.П. Неправда — не просвіта // Літературно-публіцистичні тичні праці: У 2 т. — К., 1970. — Т.2. — С.393-400.

86. Драгоманов М.П. Переднє слово до "Громади" // Вибрані твори. Збірка політичних творів з примітками. — Прага-Нью-Йорк, 1937. — С.93-147.

87. Драгоманов М.П. Пропащий час. Українці під московським царством (1654-1876). // Драгоманов М.П. Вибране. — К., 1991. — С.559-574.

88. Драгоманов М.П. Три листи до редакції "Друга" // Драгоманов М.П. Літературно-публіцистичні праці: У 2 т. — К., 1970. — Т.1. — С.397-427.

89. Драгоманов М.П. Чудацькі думки про українську національну справу // Драгоманов М.П. Вибране. — К., 1991. — С.461-558.

90. Драгоманов М.П. Шевченко, українофіли і соціалізм // Драгоманов М.П. Вибране. — К., 1991.-С.327-429.

91. Єршов А. До питання про час написання "Истории Русов", а почасти й про автора її // Ювілейний збірник на пошану акад. М.С.Грушевського. Т.1. — К., 1928.-С. 286-291.

92. Єрьоміна І.П. Іван Вишенський і його громадсько-літературна діяльність // Вишенський І. Твори. — К.,1959. — С.3-39.

93. Єфремов С.О. Історія українського письменства / Худож. оформл. В.М.Штогрина. — К., 1995. — 688 с.

94. Жулинський М.Г. Вірю в силу духа: Іван Франко, Леся Українка і Михайло Грушевський у боротьбі за піднесення політичної і національної свідомості української людини. — Луцьк, 1999.— 103 с.

95. Забужко О. Філософія української ідеї та європейський контекст. — К., 1992.-118 с.

96. Загайко П.К. Українські письменники-полемісти кінця XVI — початку XVII в.в. у боротьбі проти Ватікану і унії. — К., 1957. — 88 с.

97. Зайончковский П.А. Кирило-Мефодиевское общество (1846-1847). — М., 1959.-172 с.

98. Заклинський Р. Громадсько-політичний розвиток Галичини і Іван Франко // Іван Франко. Збірник за загальною редакцією П.Филиповича, П.Кияниці. — К., б.р. — С.43-122.

99. Заславский Д. М.П.Драгоманов. Критико-биографический очерк. — К., 1924.-170 с.

100. Збірник на пошану Олександра Шульгіна (1889-1960). Записки НТШ. — T.CLXXXVI. Праці історико-філософічної секції. — Париж-Мюнхен, 1969. — 359 с.

101. Злупко С.М. Сергій Подолинський — вчений, мислитель, революціонер. -Лівів, 1990. — 192 с.

102. Идейно-философское наследие Иллариона Киевского — М., 1986. - Ч.1.-172 с.

103. Идейно-философское наследие Иллариона Киевского — М., 1986. - Ч.2. - 112 с.

104. Іванова Л.Г., Іванченко Р.П. Громадівський рух 60-х рр. XIX ст. в Україні: проблеми, ідеологія. — К., 1999. — 126 с.

105. Іванова Л.Г., Іванченко Р.П. Суспільно-політичний рух 60-х рр. XIX ст. в Україні: до проблеми становлення ідеології. — К., 2000. — 349 с.

106. Іванченко Р.П. Історія без міфів. Бесіди з історії української державності.-К., 1996.-336 с.

107. Іванченко Р.П. Київська Русь: початки української держави. — К., 1995. — 96 с.

108. Іванченко Р.П. Михайло Драгоманов у суспільно-політичному русі Росії та України (II половина XIX в.). — К., 1971. — 221 с.

109. Історія держави і права України / за ред. В.Г.Гончаренка. — К., 1996. — 288 с.

110. Історія Русів / Пер. І.Драча; вступ, ст. В.Шевчука. — К., 1991. — 318 с.

111. Кармазіна М.С. Ідея державності в українській політичній думці (кінець XIX-початок XX століття). — К., 1998. — 351 с.

112. Карпенко М. Гетьман Іван Мазепа як будівничий Української держави.-Суми, 1999.-24 с.

113. Катренко А.М., Беззуб Ю.В. Український національний рух XIX століття (По сторінках праць Михайла Драгоманова): Навч. посібник. — К., 1997. - 51 с.

114. Кирило-Мефодіївське товариство: У 3-х т.т. — К., 1990. — Т. 1. — 544 с.

115. Кирило-Мефодіївське товариство: У 3-х т.т. — К., 1990. — Т. 2. — 694 с.

116. Кирило-Мефодіївське товариство: У 3-х т.т. — К., 1990. — Т. 3. — 435 с.

117. Книш З. Історія української політичної думки до кінця XVIII ст.: Популярний нарис. — Париж-Вінніпег, 1952. — 205 с.

118. Коваленко Л.А. Велика французька буржуазна революція і громадянсько-політичні рухи на Україні в кінці XVIII ст. — К., 1973. — 167 с.

119. Коган ЮЛ. Просветитель XVIII века Я. П. Козельский. - М., 1958. - 188 с.

120. Козельський Я.П. Передмова до перекладу "Історії датської" Л.Голберга // Пам’ятки суспільної думки України (XVIII — перша половина XIX ст.): Хрестоматія. — Дніпропетровськ, 1995. — С. 181-185.

121. Козельський Я.П. Философические предложения, сочиненные надворным советником и правительствующего сената секретарем Яковом Козельским в Санкт-Петербурге 1768 года // Избранные произведения русских мыслителей второй половины XVIII века; в 2-х т. — Т.2. — М., 1952. — С. 411-551.

122. Колесник В.Ф., Рафальський О.О. Український рух в Австро-Угорщині (кінець XIX-початок XX ст.). — К., 1998. — 36 с.

123. Колесник В.Ф., Рафальський О.О., Тимошенко О.П. Шляхом національного відродження: Національне питання в програмах та діяльності українських партій Наддніпрянщини 1900-1907. — К., 1998. — 226 с.

124. Корнійчук Л.Я. Життя і діяльність С.А.Подолинського // Подолинський С. Вибрані твори / Упоряд.: Л.Я.Корнійчук. — К., 2000. — С.3-42.

125. Костомаров Н.И. Две русских народности / Обраб. Текста и ред. А.П.Ковалевой; Авт. предислов. В.А.Дорошенко. — К.-Х., 1991. — 72 с.

126. Костомаров Н.И. Руина; Мазепа; Мазепинцы: Исторические монографии и исследования. — М., 1995. — 800 с.

127. Коцур А.П. Українська державність: історія та сучасність. — Чернівці, 2000. — 352 с.

128. Кравців Б. Суспільно-політичні погляди Івана Франка й радянське франкознавство // Іван Франко: про соціялізм і марксизм. — Нью-Йорк, 1966. — С.3-28.

129. Кравченко В.В. "Історія Русів": час збирати каміння / Культура України. Зб. ст. Вип. 3. — X., 1996. — С. 21-43.

130. Кравченко В.В. Поема вольного народу. "Історія Русів" та її місце в українській історіографії. — X., 1996. -117 с.

131. Кралюк М.П. Место социнианства в культурно-просветительских процессах на Украине в первой половине XVII ст. // Отечественная общественная мысль эпохи средневековья. — К., 1988. — С. 269-274.

132. Кремень В.Г., Табачник Д.В., Ткаченко В.М. Україна: альтернативи поступу (критика історичного досвіду). — К., 1996. — 793 с.

133. Кресіна І., Кресін О. Гетьман П.Орлик і його Конституція. — К., 1993. — 80 с.

134. Крипякевич І. Історія України. — Львів 1990. — 511 с.

135. Круглашов А. Драма інтелектуала: політичні ідеї Михайла Драгоманова. — Чернівці, 2000. — 487 с.

136. Крупницький В. Гетьман Пилип Орлик (1672-1742): Огляд його політичної діяльности. — Варшава, 1938. — 268 с.

137. Кузик П. Слов’янофільство: двобій націоналістичної та шовіністичної ідеологій (український, російський і польський досвід) // Визвольний шлях. - 2000, кн. 6 (627). — С. 19-29.

138. Кузьміна З.М. Шевченко і Андрузький // Збірник праць п’ятої наукової шевченківської конференції. — К., 1957. — С.144-160.

139. Кулиш П. Записки о Южной Руси. — К., 1994. — 719 с.

140. Куліш П. Хутірська філософія і віддалена від світу поезія // Хроніка-2000. — 1993. — №5(7). — С.70-80.

141. Куліш П.О. Байда, князь Вишневецький. Драма // Куліш П.О. Твори в двох томах. — Т.2. — К., 1994. — С.265-372.

142. Куліш П.О. Епілог // Куліш П.О. Твори в двох томах. — Т.1. — К., 1994.

- С.399-400.

143. Куліш П.О. Зазивний лист до української інтелігенції // Куліш П.О. Твори в двох томах. — Т.1. — К., 1994. — С.400-412.

144. Куліш П.О. Кумейки (1637 рік) / Куліш П. Твори в двох томах. — К., 1989. -Т.1. -С.37-40.

145. Куліш П.О. Листи з хутора // Куліш П.О. Твори в двох томах. — К., 1989.-Т.2.-С.224-280.

146. Куліш П.О. Піонер // Куліш П.О. Твори в двох томах. — Т.1. — К., 1994.-С.448.

147. Кухта Б.Л. З історії української політичної думки: Курс лекцій. — К., 1994. — 368 с.

148. Левенець Ю. Теоретико-методологічні засади української суспільно-політичної думки: проблеми становлення та розвитку (друга половина XIX — початок XX століття). — К., 2001. — 585 с.

149. Левицький К. Історія політичної думки галицьких українців: 1848-1918: В 2 ч. -Львів, 1926-1927. — Ч.1. — С.1-432.

150. Левицький К. Історія політичної думки галицьких українців: 1848-1918: В 2 ч.-Львів, 1926-1927. — 4.2.-С.433-746.

151. Лисяк-Рудницький І. Драгоманов як політичний теоретик // Лисяк-Рудницький І. Історичні есе. В 2 т. — Т.1. / Пер. з англ. У.Гавришків, Я.Грицака. — К., 1994. — С.299-347.

152. Лисяк-Рудницький І. Каразин і печатки українського національного відродження // Лисяк-Рудницький І. Історичні есе. В 2 т. — Т.1. — К., 1994. — С.203-220.

153. Литвинов В.Д. Проблема государства в трудах Ст.Ориховского // Отечественная общественная мысль эпохи средневековья. — К., 1988. — С. 237-245.

154. Лісовий В. Драгоманов і Донцов // Філософська і соціологічна думка. -1991.-№9. -С.83-102.

155. Лозинський М. Іван Франко. — Відень, 1917. — 52 с.

156. Лотман Ю.М. "Слово о полку Игореве" и литературная традиция XVIII -начала XIX века // Слово о полку Игореве -памятник XII века. — М.— Л., 1962.-С.330-405.

157. Лотоцький О. Державницький світогляд Т.Шевченка // Повне зібрання творів Тараса Шевченка. — Т.III. — Чикаго, 1959. — С.347-369.

158. Лотоцький О. Сторінки минулого. — Варшава, 1932. — Кн.2. — 288 с.

159. Лукашевич О.А., Манжул К.В. "Конституція" Пилипа Орлика — історико-правова пам’ятка XVIII ст. — X., 1996. — 52 с.

160. Луців Л. Іван Франко — борець за національну і соціальну справедливість. — Нью-Йорк. 1968. — 653 с.

161. Мазепа І. "Ми стоїмо тепер братіє між двома проваллями..." // Вивід прав України: Документи і матеріяли до історії української політичної думки / Б.Кравців (ред). — Нью-Йорк, 1964. — С.83-84.

162. Мазепа І. Писання / Є.Пеленський (ред.). — К., 1992. — 52 с.

163. Мазепа: Збірник / ред. Р.Смаль-Стоцький. — Варшава, 1938. -161 с.

164. Мала енциклопедія етнодержавознавства. — К., 1996. — 942 с.

165. Маланюк Є. Книга спостережень. — К., 1995. — 236 с.

166. Маланюк Є. Книга спостережень. — Торонто, 1962. — 528 с.

167. Малик Я., Вол Б., Чуприна В. Історія української державності. — Львів, 1995.-264 с.

168. Маркс К., Енгельс Ф. Маніфест Комуністичної партії // Маркс К., Енгельс Ф. — Твори. 2-е вид. — Т.4. — С.405-441.

169. Матеріали для культурної й громадської історії Західної України. Листування І.Франка і М.Драгоманова. — К., 1928. — 508 с.

170. Мильков В.В. Иларион ий древнерусская мысль. // Идейно-философское наследие Илариона Киевского. — М., 1986. — Ч.2. — С.8-40.

171. Мироненко О. М. Світоч української державності: Політико-правовий аналіз діяльності Центральної ради. — К., 1995. — 328 с.

172. Мицик Ю. Іван Виговський // Володарі гетьманської булави. — К., 1994.-С.191-236.

173. Мицик Ю. Політичні концепції Богдана Хмельницького: деякі аспекти реалізації // Доба Богдана Хмельницького (до 400 річчя від дня народження великого гетьмана). Збірник наукових праць.-К., 1995.-С.25-39.

174. Мірчук П. Від другого до четвертого Універсалу. — Торонто, 1955. — 70 с.

175. Мірчук П. Микола Міхновський: Апостол української державности. — Філадельфія, 1960. — 136 с.

176. Мірчук П. Українська державність 1917-1920. - Філадельфія, 1967. - 400 с.

177. Міхновський М. Самостійна Україна. Програма Революційної Української партії із 1900 року / Вступ В.Шаяна. — Лондон, 1967. — 32 с.

178. Міяковський В. Недруковане й забуте. Громадські рухи дев’ятнадцятого сторіччя, новітня українська література / Ред. М. Антонович // Джерела до новітньої історії України / Заг. ред. Я.Білинський, В.Омельченко і О.Федишин. — Т.1. — Нью-Йорк, 1984. — 509 с.

179. Млиновецький Р. Гетьман Мазепа в світлі фактів і в дзеркалі "історій". — Торонто, 1976. - 376 с.

180. Нагаєвський І. Історія української держави двадцятого століття — К., 1993. - 413 с.

181. Нагорна Л.П. Політична культура українського народу: історична ретроспектива і сучасні реалії. — К., 1998. — 278 с.

182. Наддніпрянець В. Українські націонал-комуністи: їх роль у визвольній боротьбі України 1917-1956. — Мюнхен 1956. — 104 с.

183. Наливайко Д. Козацька християнська республіка. — К., 1992. — 495 с.

184. Наливайко Д. С. Станіслав Оріховський як український латиномовний письменник Відродження // Українська література XVI — початку XVI ст. та інші слов’янські літератури — К., 1984. — С.161-185.

185. Напередодні Полтави: Листи Івана Мазепи до Адама Синявського 1704-1708 / Ред. і вступ. стаття Ореста Субтельного. Передм. О. Оглоблина. — Нью-Йорк, 1975. — 159 с.

186. Нахлік Є. Пантелеймон Куліш і "Руська трійця". До проблеми ідеологічних шукань серед української інтелігенції XIX століття. — Львів, 1994. — 28 с.

187. Нахлік Є. Проблеми української державності і засобів боротьби за національне самоутвердження українського народу в політико-історичній спадщині Пантелеймона Куліша // Пулюй — Куліш. Подвижники Нації / За заг. Ред. проф. Василя Шендеровського.. — К., 1997. — С.66-87.

188. Ничик В. М. Из истории отечественной философии конца XVII — начала XVIII в.в. — К., 1978. — 298 с.

189. Ничик В. М. Феофан Прокопович. М., 1977. — 192 с.

190. Нічик В. М. Петро Могила в духовній історії України. — К., 1997. — 328 с.

191. Нічик В. М. Суспільно-політичні погляди Феофана Прокоповича // Прокопович Ф. Філософські твори в трьох томах. — К., 1979. — Т. 1. — С. 48-97.

192. Огієнко І. Рятування України. На тяжкій службі своєму народові. — Вінніпег, 1968.-96 с.

193. Оглоблин О. Гетьман Іван Мазепа та його доба. — Нью-Йорк, 1960. — 408 с.

194. Оглоблин О. Люди старої України. — Мюнхен, 1959. — 328 с.

195. Оглоблин О. Студії з історії України: Статті і джерельні матеріали / Л.Винар (ред.). — Нью-Йорк-Київ-Торонто, 1995. — 419 с.

196. Огородник І.В., Русин М.Ю. Українська філософія в іменах: Навч. посібник / За ред. М.Ф.Тарасенка. — К., 1997. — 328 с.

197. Олександрів Б. "Слово о полку Ігоревім" — пам’ятка староукраїнського письменства. — Торонто, 1980. — 32 с.

198. Ольхівський Б. Вільний нарід. — Варшава, 1937. — 132 с.

199. Онішкевич Л. Вступ до науки про право і державу. — Мюнхен, 1987. — 223 с.

200. Онішкевич Л. Лекції з історії українського права: Право державне. Доба станового суспільства. — Мюнхен, 1947. — 169 с.

201. Онуфрієнко О.В. Українська державність доби козацької: від воєнної демократії до парламентської республіки. — Запоріжжя, 1998. — 72 с.

202. Оріховський-Роксолан Ст. Напучення королеві польському Сигізмунду-Августу// Українська література XIV-XVI ст. — К. 1988. — C. 113-152.

203. Оріховський-Роксолан Ст. Про турецьку загрозу слово друге // Українська література XIV-XVI ст. — К.1988. — С.88-113.

204. Орлик П. Вивід прав України // Вивід прав України / М.Грушевський, І.Франко, М.Костомаров та ін. — Львів, 1991. — С.45-49.

205. Оршан Я. Розвиток української політичної думки за сто літ. — Лондон, 1938.-55 с.

206. Основи етнодержавознавства. Підручник / За ред. Ю.І.Римаренка. — К., 1997.-656 с.

207. Отечественная философская мысль XI-XVIII в.в. и греческая культура: Сб. научн. трудов / Редкол.: Ничик В.М и др. — Киев, 1991. — 340 с.

208. Охрімович Ю. Розвиток української національно-політичної думки. — Нью-Йорк, 1965. — 120 с.

209. Павелко О.П. З історії суспільно-політичної і філософської думки на Україні.-К., 1972.-124 с.

210. Павленко Ю., Храмов Ю. Українська державність у 1917 — 1919 рр. (історико-генетичний аналіз). — К., 1995. — 261 с.

211. Пакти й Конституції законів та вольностей Війська Запорозького (Конституція Пилипа Орлика 5 квітня 1711 р.). // Слюсаренко А.Г., Томенко М.В. Історія української конституції. — К., 1993. — С.25-37.

212. Пам’ятки суспільної думки України (XVIII — перша половина XIX ст.): Хрестоматія / А.Г.Болербух та ін. — Дніпропетровськ, 1995. — 488 с.

213. Панчук М. Микола Міхновський — передвісник українського організованого націоналізму // Визвольний шлях. — 2000, кн.5 (626). — С.3-14.

214. Пашук А.І. Іван Вишенський — мислитель і борець. — Львів, 1990. — 176 с.

215. Пашук А.І. Соціологічні та суспільно-політичні погляди С.Подолинського. — Львів, 1965. — 219 с.

216. Перша Конституція України гетьмана Пилипа Орлика / Передмов. та заг. наук. ред. О. Прицака. — К., 1994. — 77 с.

217. Петлюра С. Драгоманов про українське питання // Петлюра С. Статті, листи, документи. — Т.II. — Нью-Йорк, 1979. — С.397-427.

218. Петлюра С. Статті. К., 1993. — 341 с.

219. Петров Л.А. Общественно-политические взгляды Прокоповича, Татищева и Кантемира. — Иркутск, 1059. — 59 с.

220. Пінчук Ю.А. Микола Іванович Костомаров. — К., 1992. — 232 с.

221. Повість врем’яних літ: Літопис (За Іпатським списком) / Пер. з давньоруської, післяслово, комент. В.В. Яременка — К., 1990. — 558 с.

222. Подолинський С. Вибрані твори / Упоряд. матеріалів та бібліограф. Р.Сербина. — Монреаль, 1990. — 208 с.

223. Подолинський С. Вибрані твори / Упоряд.: Л. Я. Корнійчук. — К., 2000.

-328 с.

224. Подолянин К. З минулих літ. — Лондон, 1954. — 101 с.

225. Полонська-Василенко Н. Історія України. У 2 т. — Т.1. — К., 1992. — 640 с.

226. Полонська-Василенко Н. Історія України. У 2 т. — Т.2. — К., 1992. — 608 с.

227. Поляков Л.В. Метод символической экзегезы в "исторической теологии" Илариона // Идейно-философское наследие Илариона Киевского. — М., 1986. - Ч. 2. - С. 58-81.

228. Потульницький В.А. Нариси з української політології (1819-1991): Навч. посібник. — К., 1994. — 320 с.

229. Потульницький В.А. Теорія української політології: Курс лекцій. — К., 1993. - 192 с.

230. Правда про унію: Документи і матеріали / Ред.кол.: Д.А.Яремчук (голова) таін.; Упоряд.: Ю.Ю.Сливка (керівник колективу). — Львів, 1981. -448 с.

231. Прокопович Ф. Сочинения. / Под. ред. И.П.Еремина. — М.—Л., 1961. — 502 с.

232. Радько П.Г. Національні традиції державотворення в українській історіографії та політичній літературі XIX-XX століть: концепції, ідеї, реалії.

-К., 1999.-387 с.

233. Ріпецький С. Михайло Драгоманов в опінії визначних українських громадян. — Нью-Йорк-Детройт, 1967. — 43 с.

234. Річицький Анд. Іван Франко. — Харків, 1929. — 48 с.

235. Рогов В.А. К вопросу о развитии княжеской власти на Руси // Древняя Русь: проблемы права и правовой идеологии. — М., 1984. — С.51-75.

236. Руденко М. Енергія прогресу. — К., 1998. — 527 с.

237. Сас П.М. Політична культура українського суспільства (кінець XVI-перша половина XVII ст.). — К., 1998. — 296 с.

238. Світенко С.І. Народництво в Україні 60-80-х років XIX століття: Теоретичні проблеми джерелознавства та історії. — Дніпропетровськ, 1999. — 240 с.

239. Сергієнко Г. Шевченко і Кирило-Мефодіївське товариство. — К., 1983.-206 с.

240. Сергієнко Г.Я. Декабристи і Шевченко. — К., 1983. — 188 с.

241. Сергієнко Г.Я. Суспільно-політичний рух на Україні після повстання декабристів. 1826-1850. — К., 1971. — 300 с.

242. Ситник О.І. Консерватизм: Генеза ідей. — Луцьк, 2000. — 64 с.

243. Сімович В. Іван Франко. Його життя і діяльність. — Мюнхен, 1966. — 111 с.

244. Скакун О.Ф. Иван Франко. — М., 1987. — 126 с.

245. Скакун О.Ф. Политическая й правовая мысль на Украине (1861-1917). — Харьков, 1987. — 159 с.

246. Скакун О.Ф. Прогресивна політико-правова думка на Україні (IX ст. - 1917 р.).-К., 1990.-101 с.

247. Славутич Я. Іван Франко і Росія — Вінніпег, 1959. — 28 с.

248. Слово о полку Ігоревім / Упоряд. та приміт. О.Мишанича. — К., 1989. - 310 с.

249. Слюсаренко А. Г., Томенко М. В. Історія української конституції. — К., 1993. - 191 с.

250. Смирнов В. Г. Феофан Прокопович. — М., 1994. — 222 с.

251. Смолій В. А. З думою по Україну (Іван Мазепа) // Українська ідея. Перші речники. — К., 1994. — С.47-62.

252. Смолій В. А., Степанков В. С. Українська державна ідея XVII-XVIII столітть: проблеми формування, еволюції, реалізації. — К., 1997. — 367 с.

253. Смолій В. А., Степанков В.С. Українська національна революція XVII ст. (1648-1679). — К., 1999. — 351 с.

254. Сокуренко В. Г. Демократические учення о государстве и праве на Украине во второй половине XIX века. — Львов, 1966. — 265 с.

255. Солдатенко В. Ф., Сиволоб Ю.В. Витоки української ідеї // Українська ідея. Історичний нарис / Солдатенко В.Ф., Крижанівський В.П., Левенець Ю.А. та ін. — К., 1995. — С. 17-32.

256. Сохань С. Б. Д. Грінченко — М. П. Драгоманов: Діалоги про українську національну справу // Б.Грінченко, М.Драгоманов. Діалоги про українську національну справу. — К., 1994. — С.5-17.

257. Старосольський В. Й. Теорія нації / Ірина Кресіна (авт.передм.). — Нью-Йорк, 1998.-153 с.

258. Стебельська А. Шевченкова концепція української держави // Збірник наукових праць канадського НТШ. — Т.XXXIII. — Торонто, 1993. — С.177-186.

259. Субтельний О. Мазепинці. Український сепаратизм на початку XVIII ст. / Пер. з англ. В.Кулика. — К., 1994. — 240 с.

260. Субтельний О. Україна: історія / Пер. з англ. Ю.І.Шевчука; Вст. ст. С. В. Кульчицького. — 2-е вид. — К., 1992. — 512 с.

261. Суспільно-політичні погляди Івана Франка в світлі його творів та листування. — Харків, 1932. — 200 с.

262. Сухий О. М. Національна ідея в програмах та діяльності українських політичних партій Галичини (кінець XIX- початок XX ст.). — Львів, 1998. -131 с.

263. Татищев В. Н. История российская. — М.-Л., 1963. — Т.2. — 352 с.

264. Телешун С. О. Національне питання в програмах українських політичних партій в кінці XIX- на початку XX століття. — К., 1996. — 130 с.

265. Толочко А. П. Князь в Древней Руси: власть, собственность, идеология.-К., 1992.-244 с.

266. Толочко П. П. Древняя Русь: Очерки социально-политической истории.-К., 1987.-246 с.

267. Толочко П. П. Традиції державно-політичного розвитку в Україні // Толочко П.П. Від Русі до України. — К., 1997. — С. 33-45.

268. Томенко М. В. "Щирий малоросіянин" — видатний вчений (Михайло Максимович). // Українська ідея. Перші речники.- К., 1994. — С.80-97.

269. Трохимчук О., Трохимчук М. Перша українська Конституція (Післяслово) // Перша Конституція України гетьмана Пилипа Орлика. 1710 рік. — К., 1994. — С. 50-67.

270. Українська державність у XX столітті. Історико-політологічний аналіз / О.Дергачов (керівник авт. колективу). — К., 1996. — 448 с.

271. Українська ідея. Історичний нарис / Солдатенко В. Ф., Крижанівський В. П., Левенець Ю. А. та ін. — К., 1995. — 131 с.

272. Українська політологія: витоки, еволюція / За ред. Кирилюка Ф. М. — К., 1995. — 328 с.

273. Український консерватизм і гетьманський рух: історія, ідеологія, політика. — К., 2000. — 464 с.

274. Феденко П. Соціялізм давній і новочасний. — Лондон-Париж-Мюнхен, 1968.—231 с.

275. Феденко П. Український рух у XX столітті. — Лондон, 1959. — 267 с.

276. Федорук Я. Зовнішньополітична діяльність Богдана Хмельницького і формування його політичної програми (1648 — серпень 1649 рр.) — Львів, 1993. — 70 с.

277. Федорук Я. О. Міжнародна дипломатія і політика України 1654-1657. — Львів, 1996. — Ч. 1. 1654 рік. — 263 с.

278. Федченко П. М. Михайло Драгоманов. Життя і творчість. — К., 1991. — 362 с.

279. Філалет Хр. Апокрисис // Українська література XIV-XVI ст. — К., 1988. — С.289-305.

280. Франко І. "Громада" і "задруга" серед українського народу в Галичині і на Буковині // Франко І. Зібр. тв.: У 50 т. — К., 1984. — Т.44, кн. 1. — С.487-495.

281. Франко І. Ukraina irredenta // Вивід прав України. Нью-Йорк, 1964. — С.115-138.

282. Франко І. А. Фаресов. Народники и марксисты. С.Пб., 1899 // Франко І. Зібр. тв.: У 50 т. — К., 1986. — Т.45. — С.272-275.

283. Франко І. Галицьке українофільство // Франко І. Зібр. тв.: У 50 т. — Т.46.-К., 1985.—Кн. 1.—С.442-447.

284. Франко І. Декадент // Франко І. Зібр. тв.: У 50 т. — К., 1986. — Т.2. — С.185-186.

285. Франко І. До Е. Енгеля. Між 13-16 листопада 1882 р. // Франко І. Зібр. тв.: У 50 т. — К., 1986. — Т.48. — С. 333-335.

286. Франко І. До історії соціалістичного руху // Іван Франко: про соціалізм і марксизм. — Нью-Йорк, 1966. -С. 121-151.

287. Франко І. До М. Драгоманова. 16 січня 1883 р. // Франко І. Зібр. тв.: У 50 т. — К., 1986. — Т.48. С.346-350.

288. Франко І. До М. Драгоманова. Перед 20 березня 1885 р. // Франко І. Зібр. тв.: У 50 т. — К., 1986. — Т. 48. — С.527-529.

289. Франко І. До М. Драгоманова. 22 лютого 1886 р. // Франко І. Зібр. тв.: У 50 т. — К., 1986. — Т. 49. — С.30-34.

290. Франко І. До О. Патрицького. 17 листопада 1882 р. // Франко І. Зібр. тв.: У 50 т. — К., 1986. — Т. 48. — С.335.

291. Франко І. До О. Патрицького. 29 грудня 1882 р. // Франко І. Зібр. тв.: У 50 т. — К., 1986. — Т. 48. — С.344-345.

292. Франко І. До О. Рошкевич. 20 вересня 1878 р. // Франко І. Франко І. Зібр. тв.: У 50 т. — К., 1986. — Т. 48. — С.108-119.

293. Франко І. Іван Вишенський і його твори// Зібр. тв.: У 50 т. — К., 1976. — Т.30. — С.7-211.

294. Франко І. Кілька слів о тім, як упорядкувати і провадити наші людові видавництва // Франко І. Зібр. тв.: У 50 т. — К., 1986. — Т. 45. — С.187-203.

295. Франко І. Мислі о еволюції в історії людськості // Франко І Зібр. тв.: У 50 т. — К., 1986. — Т.45. — С. 76-139.

296. Франко І. На склоні віку // Франко І. Зібр. тв.: У 50 т. — К., 1986. — Т. 45. — С.286-299.

297. Франко І. Народна програма // Франко І Зібр. тв.: У 50 т. — К., 1985. — Т.44. кн.2. — С.521-549.

298. Франко І. Наука і її взаємини з працюючими класами // Там само. Т.45. -С. 24-40.

299. Франко І. Поза межами можливого // Франко І. Зібр. тв.: У 50 т. — К., 1986.- Т.45. — С.276-285.

300. Франко І. Програма галицьких соціалістів // Зібр. тв.: У 50 т. — К., 1986. — Т.45 — С. 448-464.

301. Франко І. Свобода і автономія // Франко І. Зібр. тв.: У 50 т. — К., 1986.-Т. 45.-С.439-447.

302. Франко І. Соціялізм і соціял-демократія // Іван Франко: про соціялізм і марксизм. — Нью-Йорк, 1964. — С.29-71.

303. Франко І. Тарас Шевченко // Франко І.Я. Літературно-критичні статті.—К., 1950.—С. 431-437.

304. Франко І. Україна Молода // Франко І. Вибір із творів. — Нью-Йорк 1956.-С.338-389.

305. Франко І. Чого ми вимагаємо // Франко І. Зібр. тв.: У 50 т. — К., 1984. — Т. 44, кн.1.—С. 34-42.

306. Франко І. Чого ми хочемо // Франко І. Зібр. тв.: У 50 т. — К., 1984. — Т. 44, кн.1.-С.25-27.

307. Франко І. Чого хоче галицька робітницька громада // Зібр. тв.: У 50 т. —К., 1986.—Т.44, кн.1.—С. 151-164.

308. Франко І. Що нас єднає і що розділяє // Франко І. Зібр. тв.: У 50 т. — К., 1984. — Т. 44, кн.1. — С.15-18.

309. Франко І. Що таке поступ? // Франко І. Зібр. тв.: У 50 т. — К., 1986.—Т. 45. — С.300-348.

310. Фруменков Г.Г. Узники Соловецкого монастыря. — Архангельск, 1979. — 224 с.

311. Хвильовий М. Думки проти течії. — Харків, 1926. — 125 с.

312. Хорунжий Ю. Михайло Драгоманов — речник української демократії //Зона, 1995.—№10.—С.72-81.

313. Шаповал М. Михайло Драгоманов, як ідеолог Нової України // Драгоманов М.П. Вибрані твори. Збірка політичних творів з примітками. — Прага-Нью-Йорк, 1937. — С.31-55.

314. Шевченко Т. Журнал (щоденні записи) // Повне зібрання творів Тараса Шевченка. — Т. IX. — Чикаго, 1960. — С.7-246.

315. Шевченко Т. Г. Кобзар / Приміт. Є.К.Нахліка. — К., 1993. — 512 с.

316. Шевчук В. Козацька держава. Етюди до історії українського державотворення. — К., 1995. — 392 с.

317. Шевчук В. Нерозгадані таємниці "Історії Русів" // Історія Русів / Пер. І.Драча; вступ, ст. В.Шевчука. — К., 1991. — С.5-28.

318. Шевчук В.О., Яременко В.В. "Трагедія руська" — нововідкритий твір української драматургії XVII ст. // Українська література XVI — початку XVI ст. та інші слов’янські літератури — К., 1984. — С.286-310.

319. Шевчук В.П., Тараненко М.Г. Історія української державності: Курс лекцій.-К., 1999.-480 с.

320. Шульгин О. Мої дитячі та юнацькі спогади про місто // Збірник на пошану Олександра Шульгина (1889-1960). Записки НТШ. — Т.CLXXXVI. Праці історико-філософічної секції. — Париж-Мюнхен, 1969. — С.232.

321. Яворницький Д.І. Гетьман Петро Конашевич-Сагайдачний. — Дніпропетровськ, 1991.-70 с.

322. Яременко П.К. До питання про еволюцію світогляду Мелетія Смотрицького // Українська література XVI — початку XVIII ст. та інші слов’янські літератури — К., 1984. — С.96-116.

323. Яременко П. К. Іван Вишенський. — К., 1982. — 141 с.

324. Яременко П. К. Український письменник-полеміст Христофор Філалет та його "Апокрисис". — Львів, 1964 -110 с.

325. Armstrong J. Ukrainian nationalism. — Littleton, Colorado. — 1980. — 361 p.

326. Fras Z. Galisja. — Wrocław, 1999. — 299 s.

327. Himka J.-P. Socialism in Galisia. The Emergence of Polish Social Democracy and Ukrainian Radicalism (1860-1890). — Cambridge, Massachusetts, 1986. — 244 p.

328. Kozak S. Ukraińscy spiskowcy i mesijanisti Bratstva Cyryla i Metodogo. — Warszawa, 1990. — 283 s.

329. Kozik J. Miedzy reakcija a rewolucija. Studia z dziejów ukraińskiego ruchu narodowego w Galicji w latach 1848-1849. — Warszawa-Krakow, 1975. — 237 s.

330. Kozik J. Ukraiński ruch narodowy w Galicji w latach 1830-1848. — Kraków, 1973. — 198 s.

331. Mokry W. Literatura i mysl filosoficzno-religijna ukraińskiego romantyzmu: Szewczenko, Kostomarov, Szaszkiewicz. — Kraków, 1996. — 211 s.

332. Sydoruk, John P. Ideology of Cyrillo-Methodians and its origin. — Winnipeg. 1954. — 64 p.
Попередня     Головна     Наступна


Етимологія та історія української мови:

Датчанин:   В основі української назви датчани лежить долучення староукраїнської книжності до європейського контексту, до грецькомовної і латинськомовної науки. Саме із західних джерел прийшла -т- основи. І коли наші сучасники вживають назв датський, датчанин, то, навіть не здогадуючись, ступають по слідах, прокладених півтисячоліття тому предками, які перебували у великій європейській культурній спільноті. . . . ) 


Якщо помітили помилку набору на цiй сторiнцi, видiлiть ціле слово мишкою та натисніть Ctrl+Enter.

Iзборник. Історія України IX-XVIII ст.