Уклінно просимо заповнити Опитування про фемінативи  


Попередня     Головна     Наступна

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕНЪ ЛИЧНЫХЪ.А.


Абраамъ, паша турецкій, 239.

Августъ I Сигизмундъ, король польскій, 75, 76.

Августъ II, король польскій, 43, 44, 60, 222, 223, 240.

Августъ III, король подьскій, 60, 68.

АвЂрка Гавріилъ Кириловичъ, мЂщанинъ витебскій, 229, 231, 235.

АвЂрка Дмитрій, мЂщанинъ витебскій, 235.

АвЂрка Кирилъ, мЂщанинъ витебскій, 236.

АвЂрка Люцидъ, монахъ базиліянскаго ордена, 235.

АвЂрка Петръ, мЂщанинъ витебскій, 235.

АвЂрка Степанъ Гавриловичъ, мЂщанинъ витебскій, 215, 229, 231, 232, 236.

АзЂркова Евдокія, мЂщанка витебская, 236.

Адамовичъ Семенъ, протоіерей нЂжинскій, 28.

Адріанъ, патріархъ Московскій, 39, 99.

Адріанъ, папа, 215.

Александровичъ Есаверій, купецъ витебскій, 225.

Александръ, король польскій, 74.

Александръ, господарь волошскій, 86.

АлексЂй Михайловичъ, царь, 10, 14, 15, 30, 98, 166, 220, 221.

АлексЂй Петровичъ, царевичъ, 50.

Алембекъ Валеріянъ, мЂщанинъ львовскій, 181, 182.

Али-бей, начальникъ турецкій, 206.

Ализа, мурза татарскій, 257.

Алъкезеры, мурза татарскій, 256.

Аляка, предводитель калмыковъ, 41.

Амелланикъ Иванъ, мЂщанинъ витебскій, 236.

Амелляникъ МатвЂй, мЂщанинъ витебскій, 206.

Андроновскій Иванъ Исаковичъ, бурмистръ витебскій, 233.

Анка, ханъ калмыцкій, 23.

Анна Іоанновна, Императрица, 59-64.

Антоновичъ, старшина козацкій, 51.

Анчовскій Мартынъ, мЂщанинъ львовскій, 154, 184, 185, 186, 187, 189.

Апостолъ Даніилъ, гетманъ козацкій, 38, 43, 45, 48, 56, 57, 58-62.

Апостолъ Павелъ, полковникъ Миргородскій, 58.

Апостолъ Петръ, полковникъ Лубенскій, 59, 61.

Апраксинъ Петръ МатвЂевичъ, околъничій, 44.

Арцишевскій Христофоръ, генералъ польскій, 135.

Асламъ-Гирей, см. Исламъ-Гирей.

Астаховичъ, мЂщанинъ витебскій, 228.

Аттальмайеръ Іоаннъ, мЂщанинъ львовскій, 185.

Афендыкъ Петръ, мЂщанинъ львовскій, 245.

Ахметъ, паша турецкій, 202.

Аθанасій, игуменъ Межигорскаго монастыря, 81.

Б.


Байбуза, офицеръ польскій, 257.

Балабанъ Діонисій, митрополитъ Кіевскій, 18.

Балабанъ, начальникъ польскій, 127.

Балыка Діонисій, войтъ Кіевскій, 82.

Балыка Созонъ, войтъ Кіевскій, 82, 83.

Барабашъ, полковникъ козацкій, 7, 8, 123.

Барановскій, начальникъ конфедераціи, 232.

Барятинскій, князь Андрей Трофимовичъ, 64.

Барятинскій, князь Иванъ Федоровичъ, 64, 65.

Батербей, мурза татарскій, 256, 257.

Баторій Стефанъ, король польскій, 3, 76, 218, 231.

Бауеръ, генералъ русскій, 226.

Баязетъ, султанъ турецкій, 73.

Бевернскій, князь, 68.

Безпалый Иванъ, гетманъ козацкій, 18.

Бернатовичъ Гавріилъ, мЂщанинъ львовскій, 245.

Богданко, гетманъ козацкій, 3.

Богдановъ Михайло Самсоновичъ, полковникъ Черниговскій, 56.

Богунъ, полковникъ Винницкій, 11, 13, 15, 159, 165.

Божецкій Иванъ, студентъ львовскій, 170.

Болеславъ I Храбрый, король польскій, 193.

Болеславъ II СмЂлый, король польскій, 216.

Болеславъ V, король польскій, 73.

Болюкъ, паша турецкій, 205.

Боничъ, писарь магистратскій витебскій, 227, 233, 236.

Бонякъ Шолудывый, миθическій вождь козацкій, 193.

Борецкій Іовъ, митрополитъ Кіевскій, 86, 95.

Боровскій Радзборъ, козакъ, 246.

Бородавка, гетманъ козацкій, 5.

Борозна Иванъ, бунчучный енеральный, 59.

Боруховичъ, полковникъ Гадячскій, 38, 43.

Брандтъ, комендантъ БЂлоцерковской крЂпости, 268.

Брачи Себастіянъ, архитекторъ, 83.

Бржуховскій, мЂщанинъ львовскій, 139.

Брюховецкій Иванъ, гетманъ козацкій, 19, 21-25, 28, 98.

Бугай, предводитель козацкій, 161.

Булюкъ, гетманъ козацкій, 7.

Бутлеръ, капитанъ польскій, 106, 107.

Бутурлинъ, Василій Васильевичъ, бояринъ, 14, 15, 166, 170, 176, 178, 184, 189, 190.

Бутурлинъ Иванъ Ивановичъ, генералъ русскій, 51.

Бухаръ, султанъ татарскій, 256, 257.

Быковскій Гавріилъ, мЂщанинъ витебскій, 236.

Быховецъ, канцеляристъ козацкій, 23.

Быховецъ, офицеръ польскій, 175.

БЂгановскій Николай, полковникъ польскій, 126.

БЂлецкій Янъ, офицеръ польскій, 104, 110, 246.

БЂлогрудъ, полковникъ козацкій, 27.

БЂлчикевичъ, партизанъ польскій, 43.

В.


Васюта, см. Золотаренко.

Вахльовичъ Андрей, бурмистръ львовскій, 146, 181.

Вейсбахъ Иванъ, Кіевскій генералъ-губернаторъ, 64.

Велижанинъ Василія Семеновичъ, бурмистръ витебскій, 233.

Велизахъ, мурза татарскій, 257.

Вельяминовъ, бригадиръ, 56.

Веремій, см. Могила.

Верещака, старшина козацкій, 19.

Вертошка Федоръ Семеновичъ, мЂщанинъ витебскій, 233.

Вилъчекъ Доминикъ, секретарь королевскій, 266-272.

Винкротъ, капитанъ польскій, 106, 107, 109.

Винницкій, епископъ Перемышльскій, 210-211, 240.

Витковскій, поручикъ польскій, 257.

витовскій, воевода Сендомирскій, 134.

Витовтъ, великій князь литовскій, 73, 74.

Вишневецкій Адамъ, князь, 78.

Вишневецкій Дмитрій, князь, гетманъ козацкій, 3.

Вишневецкій Дмитрій, кастелянъ краковскій, 168, 202.

Вишневецкій Іеремія, князь, воевода Рускій, 8, 12, 96, 97, 119, 128, 129-130, 131, 136, 138-140, 146, 157, 160, 259.

Вишневецкій Константинъ, князь, староста Винницкій, 103, 105, 107.

Вишневецкій Михаилъ, король польскій, 8, 27, 29, 198, 220, 232.

Владиміръ святой, князь Кіевскій, 215, 216.

Вдадиміръ Ольгердовичъ, князь Кіевскій, 73.

Владиславъ III Ягайловичъ, король польскій, 74.

Владиславъ IV, король польскій, 4, 5, 6, 7, 9, 17, 85, 117, 143, 151, 159, 220.

Война, дворянинъ польскій, 223.

Войнаровскій, старшина козацкій, 46.

Волконскій, князь, 38, 46.

Волкъ Захарій, лянтвойтъ витебскій, 233.

Волкъ Іосифъ, запорожецъ, 65.

Воловичъ Станиславъ, воевода витебскій, 234.

Волотовскій, старшій канцеляристъ войсковой, 57.

Вржещъ Гіеронимъ, офицеръ польскій, 248.

Выговскій Даніилъ, полковникъ Переяславскій, 18, 98, 168, 174, 189, 191, 192.

Выговскій Иванъ, гетманъ козацкій, 11, 18-19, 173-192, 194, 196.

Выговскій Константинъ, полковникъ козацкій, 191.

Высочанъ, полковникъ козацкій, 163.

Вышель, мЂщанинъ львовскій, 140.

ВЂнявскій, посолъ польскій въ Турцію, 199.

Г.


Гавахъ Яковъ, каноникъ львовскій, 184, 200.

Галаганъ, полковникъ Прилуцкій, 61, 61.

Галецкій Іосифъ, монахъ кармелитскаго ордена, 242.

Галицкій, началышкъ польскій, 132.

Галуза Лавринъ Ходковичъ, мЂщанинъ витебскій, 233.

Галуза МатвЂй, бурмистръ витебскій, 235.

Галуза Миронъ, мЂщанинъ витебскій, 228, 235.

ГамалЂя Михайло, полковникъ козацкій, 21.

ГамалЂя, старшина козацкій, 36, 44.

Гамоцкій, посолъ шведскій, 185.

Гаркуша, полковникъ козацкій, 12.

Гедеонъ Святополкъ-Четвертинскій, князъ, митрополитъ Кіевскій, 33, 35.

Гедыминъ, великій князь литовскій, 216.

Гейза, король венгерскій, 215.

Генрихъ благочестивый, князь силезскій, 73.

Генрихъ Анжуйскій, король польскій, 3, 76.

Герасимъ, митрополитъ Кіевскій, 218.

Герцыкъ, полковникъ Полтавскій, 38.

Гессенгомбурскій, князь Людвикъ, генералъ русскій, 66.

Гизель Иннокентій, архимандритъ Кіевопечерскій, 32, 98.

Гладкій Максимъ, полковникъ Миргородскій, 10, 13.

Гладышъ Августинъ, монахъ кармелитскаго ордена, 243.

Глинскій Михаилъ, князь, 74.

Глухъ Іосифъ, полковникъ Уманскій, 11.

Гоголь Остапъ, гетманъ козацкій, 8, 30, 147.

Голицынъ, князь Василій Василіевичъ, 21, 30, 32, 33, 35, 99, 209, 216.

Голицынъ, князь, 57.

Головацкій Петръ, полковникъ козацкій, 144, 147.

Годубъ, дворянинъ польскій, 155.

Гонорій III, папа, 216.

Гонсьорковичъ (или Гонсьорекъ), лавникъ львовскій, 174, 176, 185, 190, 200.

Гордіенко Константинъ, кошевой запорожскій, 48.

Горленко Дмитрій, полковникъ Прилуцкій, 51, 59.

Горленко Лазарь, полковникъ Прилуцкій, 28, 34.

Горленко Якимъ (по прозванію Гречаный), хорунжій генеральный, 59, 66.

Готфридъ, герцогъ Бульонскій, 216.

Грабянка, мЂщанинъ, львовскій, 140.

Грековичъ Антоній, протоіерей уніятскій, 85.

Грекъ Іоаннъ, посолъ татарскій, 174.

Гречаный Федоръ, старшина козацкій, 57.

Гржымултовскій, воевода Познанскій, 232.

Григорій XI, папа, 217.

Григорій XIV, папа, 4.

Григоровъ Евдокимъ, мЂщанинъ витебскій, 236.

Гродзицкій Христофоръ, полковникъ полъскій, 125, 140, 146, 163, 170, 173, 176, 179, 186, 187, 188, 190, 263.

Гротусъ, комендантъ львовскаго замка, 170.

Гротусъ, генералъ русскій, 171, 175.

Грымвальдъ, мЂщанинъ львовскій, 139.

Грыцько, гетманъ козацкій, 116.

Гуляницкій, полковникъ НЂжинскій, 13, 14, 18.

Гуня, гетманъ козацкій, 6.

Гуссейнъ, паша турецкій, 245.

Густавъ-Адольфъ, король шведскій, 255.

Гуторъ Иванъ, мЂщанинъ витебскій, 233.

Д.


Даниловичъ Иванъ, воевода Рускій, 246.

Дамирскій, писатель польскій, 143.

Дацко, полковникъ Переяславскій, 24.

Дашковъ, резидентъ русскій въ ПольшЂ, 47.

Делипникъ Симеонъ, монахъ бернардинскаго ордена, 217.

Децикъ, гетманъ козацкій, 24.

Джеджалей Филонъ, полковникъ козацкій, 156, 158.

Джурджи-Мешедъ, паша турецкій, 252.

Дзюрдзя, монахъ безиліанскаго ордена, 230.

Дзязынскій, воевода Хелминскій, 226.

Дмитрашко, полковникъ Переясловскій, 28, 29.

Дмитрій, господарь Молдавскій, 208.

Дмитрій Ивановичъ (самозванецъ), царь, 78, 79, 80, 219, 229.

Добешовскій, мЂщанинъ Львовскій, 189.

Добрицкій Андрей, мЂщанинъ Львовскій, 245.

Долгорукій, князь, 42, 227.

Долгорукій Василій Лукичъ, князь, 59.

Долгорукова, княгиня, 59.

Дальчинскій Яковъ, мЂщанинъ львовскій, 184.

Дорошенко Андрей, полковникъ козацкій, 29.

Дорошенко Григорій, полковникъ козацкій, 26, 28, 29.

Дорошенко Михаилъ, гетманъ козацкій, 111, 252-253, 256, 258.

Дорошенко Петръ, гетманъ козацкій, 10, 24-30, 33, 98, 196-203, 244-245.

Драгоничъ, гетманъ козацкій, 33.

Друшкевичъ, кастелянъ Любачевскій, 206, 208.

Дубина, атаманъ козацкій, 218.

Дучи Филиппъ, купецъ львовскій, 154.

Е.


Евгеній IV, папа, 74.

Евфросинія святая, княжпа Полоцкая, 216.

Екатерина I, Императрица, 53, 57-58.

Ж.


Ждановичъ Антонъ, полковникъ Кіевскій, 12, 16, 17 (въ текстЂ ошибочно Кривоносъ), 166, 265.

Желиборскій Арсеній, епископъ православный львовскій, 184, 185, 186, 187.

Жеребило, полковникъ козацкій, 27.

Животовскій, судья войсковой генеральный, 22.

Жикгимонтъ I, король польскін, 3, 74, 75.

Жикгимонтъ III, король польскій, 4, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 85, 87-90, 95, 219, 229, 233, 234, 250-255.

Жмайло Маркъ, гетманъ козацкій, 104-106, 108.

Жолкевскій Станиславъ, гетманъ польскій, 4, 77, 78, 82, 84, 85, 246.

Жоховскій Кипріянъ, митрополитъ уніятскій, 221.

Жураховскій Василій, асаулъ енеральный, 51, 56, 57.

З.


Заберезинскій Янъ, воевода Новгородскій, 74.

Заборовскій Рафаилъ, митрополитъ Кіевскій, 61.

ЗабЂла Михайло, судья войсковой генеральный, 59.

Завиша Янъ, воевода Витебскій, 234.

Заленскій, митрополитъ уніятскій, 222.

Замойскій Θома, воевода Кіевскій, 105, 106, 107, 246.

Зарицкій Серапіонъ, монахъ кармелитскаго ордена, 241.

Зарудный Самуилъ Богдановичъ, судья войсковой генеральный, 14, 174.

Заруцкій, атаманъ козацкій, 80.

Заславскій Доминикъ, князь, воевода Сандомирскій, 112, 130, 131, 132.

Зафатай, бурмистръ витебскій, 224.

Зафатай Сергій Петровичъ, мЂщанинъ витебскій, 233.

Збаразкскіе князья, 106.

Збаражскій Стефанъ Андреевичъ, князь, воевода Витебскій, 234.

Збаражскій Юрій Янушевичъ,князь, кастелянъ Краковскій, 250-255.

Зеленевицкій, писатель польскій, 20.

Зеленскій, полковникъ Брацлавскій, 15.

Зиморовичъ Варθоломей, мЂщанинъ львовскій, 200.

Злотницкій Тибурцій, ротмистръ полскій, 246, 248.

Зодотаренко Василій, полковникъ НЂжинскій, 14, 15, 21.

Золотаренко Иванъ, полковникъ НЂжинскій, 162, 167-168.

Зубрицкій Андрей, козакъ, 44.

И.


Ибрагимъ, паша турецкій, 204, 245.

Ивашко, атаманъ Запорожскій, 197.

Ивашко, армянинъ, мЂщанинъ львовскій, 139.

Ивоня, господарь молдавскій, 3.

Игольникъ Иванъ, мЂщанинъ витебскій, 234.

Измайловъ Левъ, генералъ русскій, 61.

Иннокентій X, папа, 156.

Ипатій ПоцЂй, митрополигъ уніятскій, 78, 85.

Ипполитовичъ Паисій, епископъ Холмскій, 86.

Иржиковичъ Іоаннъ, монахъ кармелитскаго ордена, 243.

Исая см. Копинскій.

Исидоръ, митрополитъ Кіевскій, 217.

Искра, гетманъ козацкій, 18.

Искра, полковникъ Полтавскій, 42, 46.

Исламъ-Гирей, ханъ Крымскій, 8, 15, 16, 51, 152, 166.

I.


Іоакимъ, патріархъ Московскій, 35, 99.

Іоаннъ АлексЂевичъ, царь, 35, 37, 38, 39.

Іоаннъ III Васильевичъ, царь, 218.

Іоаннъ, курфюрстъ Саксонскій, 218.

Іоаннъ изъ Дукли, святой, 143.

Іоасафъ, смотри Кроковскій.

Іовъ, см. Борецкій.

Іорданъ Михаилъ, староста Добчицкій, 133.

Іосафатъ, см. Кунцевичъ.

Іосифъ, см. Курцевичъ.

К.


Казановскій Доминикъ, воевода Брацлавскій, 243.

Казановскій Мартынъ, воевода Подольскій, 104, 106, 107, 109, 110, 127, 243.

Кази-Гирей, султанъ татарскій, 268.

Казимиръ Ягайловичъ, король польскій, 74, 81, 217.

Казимиръ святой, королевичъ польскій, 217.

Калачевъ, вице-губернаторъ, 51.

Калачинскій, мЂщанинъ витебскій, 221.

Калиновскій Валентій-Александръ, староста Каменецкій, 246.

Калиновскій Мартынъ, гетманъ польскій, 8, 12, 13, 97, 125-127, 155, 156, 161-162, 196.

Каменецкій, полковникъ русскій, 224.

Кандыба Андрей, судья войсковой генеральный, 59.

Кантемиры, мурзы татарскіе, 5, 254, 256.

Капланъ, паша турецкій, 201, 244.

Капнистъ, полковникъ Миргородскій, 68.

Карватъ Северинъ, езуитъ, 132.

Карлъ X Густавъ, король шведскій, 186.

Карлъ XII, король шведскій, 43, 44, 45, 46, 48, 49.

Кганжа, полковникъ козацкій, 8.

Кизимъ, полковникъ Кіевскій, 6.

Кирило Ивановичъ, священникъ, 83.

Кириллъ, святой, 215.

Кирпичъ, асаулъ полковой Переяславскій, 57.

Киселъ Адамъ, воевода Кіевскій, 17, 97, 117, 155, 160.

Киселъ Адамъ, подкоморій Витебскій, 221.

Кичкаровскій, судья полковой Лубенскій, 44.

Кишка Крыштофъ, воевода Витебскій, 234.

Кишка Станиславъ, воевода Витебскій, 234.

Климентъ V, папа, 217.

Клыха Иванъ Гавриловичъ, бурмистръ витебскій, 233.

Клыха Осипъ Гавриловичъ, мЂщанинъ витебскій, 233.

Клячковскій, мЂщанинъ Витебскій, 220.

Ковалевскій Иванъ, асаулъ генеральный, 174.

Колесъ Михайло, мЂщанинъ витебскій, 233.

Колумбъ Христофоръ, 218.

Комаса Кузьма Ивановичъ, мЂщанинъ витебскій, 233.

Конашевичъ, см. Сагайдачный.

Кондрацкій, полковникъ козацкій, 165-166.

Конецпольскій Александръ, хорунжій коронный, 123, 130, 146, 156.

Конецпольскій Станиславъ, гетманъ великій коронный, 96, 103-112, 115-120, 122-123, 133, 246.

Кононовичъ, см. Москаль.

Константинъ, сотникъ Брацлавскій, 205.

Копа Романъ, архимандритъ Кіево-Печерскій, 65.

Копинскій Исая, епископъ Перемышльскій, 86.

Корецкій, князь, 85.

Корженевскій, дворянинъ польскій, 234.

Коровка (Коровченко-Вольскій), полковникъ Кіевскій, 31.

Королекъ-Карповичъ Созипатръ, іеромонахъ, 63.

Коростенскій Симеонъ, священникъ, 239.

Корсакъ Богданъ, генералъ русскій, 226.

Корыцинскій, архіепископъ католическій Львовскій, 200.

Косинскій, гетманъ козацкій, 4.

Косовскій, архіепископъ Новгородскій, 54.

Косовскій, дворянинъ польскій, 14.

Косовъ Сильвестръ, митрополитъ Кіевскій, 17, 98.

Косоговъ, стольникъ русскій, 25.

Коссаковскій, ротмистръ польскій, 104.

Костевичъ Янушъ, воевода Витебскій, 234.

Костревскій Иванъ, козакъ, 246.

Коховскій Веспасіянъ, историкъ польскій, 130, 151.

Кочубей, судья войсковой генеральный, 46.

Кочубей Василій, полковникъ Полтавскій, 58.

Красинскій Янъ-Бонавентура, воевода Полоцкій, 240.

Красовскій Василій (по прозванію Чернобровецъ), игуменъ Кіевскаго Кирилловскаго монастыря, 81, 84.

КренЂгортъ, генералъ Шведскій, 43.

Кречовскій, полковникъ козацкій, 123.

Кривоносъ, полковникъ козацкій, 8, 128, 129-130, 144.

Кроковскій Іоасафъ, митрополитъ Кіевскій, 53-54.

Кросновскій, архіепископъ католическій Львовскій, 132.

Кружановскій, Станиславъ, мЂщанинъ Львовскій, 182.

Крышпинъ Андрей, воевода Витебскій, 221, 222, 223, 234.

Куденековичъ, см. Черкасскій.

Куницкій, гетманъ козацкій, 32, 33, 206-208, 209.

Кунцевичъ Іосафатъ, епископъ Полоцкій уніатскій, 219, 220, 229.

Курцевичъ Іосифъ, епископъ Владимірскій, 86.

Кучакъ, полковникъ Каневскій, 11.

Кушевичъ Самуилъ, мЂщанинъ львовскій, 146, 173, 176-179, 181, 186, 187, 189.

Кушка, гетманъ козацкій, 5.

Л.

Лаврыновичъ Павелъ, мЂщанинъ львовскій, 146, 173, 176.

Лаврышевичъ Стефанъ, мЂщанинъ львовскій, 245.

Лапа Андрей, мЂщанинъ витебскій, 236.

Ласси Петръ Петровичъ, фельтмаршалъ русскій, 64, 66.

Лащъ Петръ, офицеръ польскій, 119.

Лащъ Самуилъ, стражникъ коронный, 95, 133.

Лебедовичъ Варнава, игуменъ Межигорскаго монастыря, 98.

Левенецъ, полковникъ Полтавскій, 57.

Левенгауптъ, генералъ шведскій, 46.

Летошнаа Ходора, мЂщанка витебская, 236.

Легошный Миронъ, мЂщанинъ витебскій, 236.

Леонтьевъ, генералъ русскій, 66.

Лесли (или Леслаусъ) Александръ, полковникъ русскій, 6.

Лесли, генералъ русскій, 65.

Лесницкій Григорій Сахновичъ, полковникъ Миргородскій, 171, 174, 185, 187.

Лещинскій Станиславъ, король польскій, 44, 60, 61, 232.

Лиздейко, первосвященникъ литовскій, 217.

Лизогубъ Андрей, козакъ, 37.

Лизогубъ Антонъ Андреевичъ, бунчуковый товарищъ, 57.

Лизогубъ Евфимъ, полковникъ Черниговскій, 33, 38, 42, 43, 44.

Лизогубъ Иванъ, полковникъ Каневскій, 21.

Лизогубъ Климъ, козакъ, 9.

Лизогубъ Семенъ, бунчуковый товарищъ, 57, 60.

Лизогубъ Яковъ, полковникъ Черниговскій, 23, 37, 38, 39, 40, 41, 42.

Лизогубъ Яковъ, генеральный бунчучный, 37, 42, 46, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 59, 60-61, 62, 65, 66, 67, 99.

Литвинко Юстинъ, монахъ базиліянскаго ордена, 236.

Лобода, полковникъ козацкій, 4.

Ломиковскій, старшина козацкій, 51.

Лубенскій Матθей, архіепископъ ГнЂзненскій, 130.

Лупулъ Василій, господарь молдавскій, 12, 13, 162.

Лыко Семенъ Михайловичъ, князь, 91-92.

Лысенко Федоръ, асаулъ генеральный, 59, 63, 66.

Лытка-Фелинскій Давидъ, бурмистръ витебскій, 221.

Лытка-Фелинскій Маркъ Илиничъ, мЂщанинъ витебскій, 218, 219.

ЛЂницкій, епископъ Астраханскій, 57.

Любачинскій, дворянинъ польскій, 234.

Лютеръ Мартынъ, реформаторъ, 218.

Лянцкоронскій Прецлавъ, гетманъ козацкій, 3.

Лянцкоронскій Станиславъ, воевода Брацлавскій, 164, 168.

М.


Магометъ III, султанъ турецкій, 199-200.

Мазепа, полковникъ козацкій, 4.

Мазепа Иванъ, гетманъ козацкій, 34-39, 41-49, 64, 99, 209-210, 269, 270, 271.

Максимиліянъ, эрцгергогъ австрійскій, 77.

Максимовичъ, писарь генеральный, 51.

Максимовичъ Іоаннъ, архіепископъ Черниговскій, 42, 44.

Малошевичъ Иванъ, кошевой запорожскій, 64, 67.

Мануйловичъ Иванъ, асаулъ генеральный, 57, 59.

Мардахъ, мурза ногайскій, 256.

Маріонъ Александръ, комендантъ Кодака, 133.

Марковичъ Андрей, полковникъ Лубенскій, 55, 56, 58.

Марковъ Іосифъ, бурмистръ витебскій, 235.

Маховскій Себастіянъ, региментарь польскій, 23, 24, 196, 198.

Мачоха Матθей, бурмистръ Кіевскій, 84.

Мелей-Гирей, ханъ Крымскій, 15.

Менгли-Гирей, ханъ Крымскій, 83.

Меньшиковъ Александръ, министръ русскій, 47, 49, 52, 54-55, 58.

Мерлинъ, капитанъ русскій, 228.

Мехметъ-Гирей, ханъ Крымскій, 115.

Мехметъ-Джанъ, паша турецкій, 103, 112.

Меховицкій, офицеръ польскій, 79.

Мечиславъ I, князь польскій, 215.

Меθодій, святой, 215.

Мигаль, воевода молдавскій, 77.

Миклашевскій Михаилъ, полковникъ Стародубскій, 43, 44.

Милорадовичъ Михаилъ, полковникъ Гадяцкій, 57.

Мильковичъ Симеонъ, лянтвойтъ витебскій, 235.

Минаевъ Флоръ, атаманъ Донской, 40.

Минихъ Карлъ, фельтмаршалъ русскій, 64, 66, 68.

Мировичъ, полковникъ Переяславскій, 44-45.

Михаилъ, см. Рогоза.

Михаилъ, см. Вишневецкій.

Михаилъ III, митрополитъ Кіевскій, 81.

Михлевскій Іосифъ, игуменъ бернардинскаго монастыря въ ВитебскЂ, 230.

Мнишекъ Марина, жена лже-Димитрія, 219.

Мнишекъ Юрій, воевода Сандомирскій, 78.

МногогрЂшный Дамьянъ, гетманъ козацкій, 26-27.

Могила, гетманъ козацкій, 33, 35, 208, 209.

Могила Еремія, господарь молдавскій, 77.

Могила Петръ, митрополитъ Кіевскій, 6, 7, 96, 97.

Модржынскій, офицеръ полъскій, 110.

Мокріевичъ, подписокъ войсковой канцеляріи, 28.

Молодецкій, офицеръ польскій, 110.

Моровикъ, сотникъ Каменецкій, 156.

Москаль Савва Копоновичъ, гетманъ козацкій, 96.

Мосцицкій Іоаннъ, типографъ краковскій, 200.

Мрозовицкій Константинъ, архидіаконъ католическій львовскій, 211

Муравецъ Елисей, монахъ кармелитскаго ордена, 242.

Мурадинъ, султанъ татарскій, 256.

Мурашко, полковникъ козацкій, 29.

Мущинка Казимиръ, мЂщанинъ витебскій, 236.

Мущинка Тимоθей, мЂщанинъ витебскій, 236.

Мущинка Яковъ, мЂщанинъ витебскій, 236.

Мякитинъ Иванъ, подскарбій малороссійскій, 58.

Мясковскій, посланникъ польскій, 17.

Н.


Надальскій, капитанъ польскій, 106.

Наливайко, гетманъ козацкій, 4, 77.

Нартъ, мурза татарскій, 256.

Нарышкинъ Семенъ Ивановичъ, генералъ русскій, 61, 62.

Наумовичъ Θеодосій полковникъ русскій, 226.

Наумовъ, министръ русскій, 58.

Небаба, полковникъ козацкій, 12.

НевЂрскій, сотникъ Каменецкій, 156.

Немиричъ Юрій, старшина козацкій, 19, 191, 192.

Ненке Эдуардъ, мЂщанинъ львовскій, 245.

Неплюевъ, окольничій, 34.

Неплюевъ, бригадиръ русскій, 45.

Нечай Данило, полковникъ Брацлавскій, 11, 132, 156.

Новицкій Андрей, монахъ кармелитскаго ордена, 242.

Носачъ, обозный генеральный, 10, 174, 186.

О.


Обалковскій Варθоломей, дворянинъ польскій, 88, 89, 250-251.

Обидовскій, полковникъ НЂжинскій, 37, 38, 42, 43.

Огинскій Григорій, гетманъ литовскій, 227.

Огинскій Маркіанъ, канцлеръ литовскій, 232.

Огинскій Михаилъ, воевода витебскій, 235.

Оджыволъскій, полковникъ польскій, 104, 105, 125, 127, 253.

Одынецъ, козакъ, 246.

Ожга Петръ, подкоморій, 184.

Олехновичъ, бурмистръ Кіевскій, 78.

Олиферъ (Голубъ), гетманъ козацкій, 253.

Ольга святая, княгиня Кіевская, 215, 216.

Ольгердъ, великій князь литовскій, 217, 218.

Олькускій, мЂщанинъ львовскій, 181, 185, 190.

Ольшевскій, дворянинъ польскій, 233.

оношкевичъ, писарь козацкій, 96.

Опара, гетманъ козацкій, 24.

Орликъ Филиппъ, гетманъ козацкій, 49-50, 64.

Орышовскій, старшій козацкій, 248.

Осинскій, полковникъ польскій, 129, 133, 135.

Османъ, султанъ турецкій, 91.

Оссолинскій, староста Стобницкій, 134.

Остапъ, см. Гоголь.

Острожскій Александръ Константиновичъ, князь, 76.

Острожскій Василій-Константинъ Константиновичъ, князь, воевода Кіевскій, 5, 76, 77, 78, 95.

Острозкскій Константинъ Ивановичъ, князь, 74, 75.

Осрторогъ Николай, региментарь польскій, 130, 131, 136, 138-139.

Острянинъ Яцко, гетманъ козацвій, 6, 96.

П.


Павлюкъ, гетманъ козацкій, 6, 96, 117, 118.

Паисій, см. Ипполитовичъ.

ПалЂй Семенъ, полковникъ Хвастовскій, 36, 37, 38, 49, 266-271.

Панцырный Михаилъ, мЂщанинъ витебскій, 215, 229.

Пашковскій, полковникъ козацкій, 43.

Пашковъ, полковникъ Стародубскій, 56.

Пекарскій, дворянинъ польскій, 85, 90.

Пекуча Богданъ Якимовичъ, мЂщанинъ витебскій, 233.

Перебендя Свиридъ, козакъ, 43.

Перевязка Семенъ, гетманъ козацкій, 6.

Петръ I АлексЂевичъ, Императоръ, 35-57, 99, 221-228, 230.

Петръ II АлексЂевичъ, Императоръ, 58-59.

Петръ Петровичъ, цесаревичъ, 53.

Петрыкъ, канцеляристъ войсковой канцеляріи, 37, 38.

Петрыло, воевода молдавскій, 76.

Петрыченко, господарь молдавскій, 208, 209.

Пири-Ага, мурза татарскій, 147.

Піоро Антоній, мЂщанинъ витебскій, 235.

Піоро Софія, мЂщанка витебская, 235.

Піотровскій, дворянинъ польскій, 185.

Подкова, гетманъ козацкій, 4, 76.

Пожарскій, князь, воевода русскій, 19.

Покорскій Аθанасій, козакъ, 44.

Полтаракожухъ, гетманъ козацкій, 7.

Полуботокъ Павелъ, полковникъ Черниговскій, 44, 55, 56, 57.

Полуботокъ Яковъ, бунчуковый товарищъ, 60.

Полчековскій, священникъ 44.

Поляновскій Александръ, полковникъ польскій, 202.

Портянка, козакъ, 27.

Потоцкій, воеводичъ Брацлавскій, 107, 175.

Потоцкій, подкоморій Каменецкій, 103, 107, 108.

Потоцкій Андрей, дворянинъ польскій, 133, 161.

Потоцкій Іосифъ, гетманъ польскій, 61.

Потоцкій Николай, гетманъ польскій, 6, 7-8, 11, 96, 97, 117, 118, 124-127, 155, 161.

Потоцкій Станиславъ, гетманъ польскій, 164, 165, 169, 171, 189.

Потоцкій Стефанъ, дворянинъ польскій, 124-125.

ПоцЂй, см. Ипатій.

ПоцЂй Казимиръ-Александръ, воевода витебскій, 234.

ПоцЂй Леонардъ, воевода витебскій, 221, 234.

ПоцЂй (Людвикъ), гетманъ литовскій, 60, 61, 62.

ПоцЂй Тересса, жена Троцкаго воеводы, 235.

Пржыемскій, генералъ польскій, 162.

Прозоръ, воевода русскій, 220.

Прокоповичъ Θеофанъ, архіепископъ Новгородскій, 64-65.

Протопоповъ, полковникъ русскій, 225.

Путивлецъ, гетманъ козацкій, 6.

Пушкаръ Мартынъ, полковникъ Полтавскій, 10, 15, 18.

Пырскій Григорій, бурмистръ витебскій, 235.

ПЂшкевичъ-Лада Сильвестръ, митрополитъ уніятскій, 222.

Пюро, атаманъ козацкій, 198.

Р.


Радзеевскій, архіепископъ Гнезненскій, 211.

Радзеевскій, подканцлеръ польскій, 185.

Радзивиллъ, князь, 203.

Радзивилдъ Янушъ, князь, гетманъ литовскій, 12, 15, 98.

Радудъ, господарь волошскій, 13.

Разинъ Стенька, атаманъ Донской, 24.

Раичъ, полковникъ козацкій, 43.

Раковскій Иванъ, воевода витебскій, 219, 234.

Ракочій, князь Семиградскій, 13, 16, 17, 244.

Рамша, дворянинъ польскій, 234.

Раппенъ, полковникъ польскій, 272.

Ратомскій, староста Остерскій, 78.

Ренъ, генералъ русскій, 51.

Репнинъ, Юрій Никитичъ, князь, 43, 223, 230.

Ржевскій, воевода русскій, 31.

Ржевускій Михаилъ, полковникъ польскій, 202, 205.

Рогавскій, ротмистръ польскій, 110.

Рогалевскій Илларіонъ, архіепископъ Черниговскій, 63.

Рогатовичъ Лаврентій, монахъ кармелитскаго ордена, 242.

Рогоза Михаилъ, митрополитъ Кіевскій, 4, 79.

Рогозъ, подстароста бЂлоцерковскій, 103.

Ройовскій Серапіонъ, монахъ кармелитскаго ордена, 242.

Рокошовый, офицеръ польскій, 257.

Ромодановскій Андрей Григоріевичъ, князь, 26.

Ромодановскій Григорій Григоріевичъ, князь, 18, 20, 21, 22, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 171, 175.

Рорайскій Иванъ, мЂщашшъ львовскій, 148.

Рославецъ, полковникъ Стародубскій, 28.

Рудзкій Веніяминъ, митрополитъ уніятскій, 80.

Рудницкій Іосифъ, митрополитъ уніятскій, 220.

Ружинскій Евстафій, князь, гетманъ козацкій, 3.

Ружинскій Романъ, князь, 79, 80.

Румянцевъ Александръ Ивановичъ, генералъ русскій, 56, 57, 65, 06.

Рустичъ (правильнЂе Рущицъ), региментарь польскій, 36.

Рыбинскій, ротмиетръ польскій, 148.

Рыбинскій Сигизмундъ, дворянинъ польскій, 224.

Рыдванскій, полковникъ русскій, 226.

С.


Савичъ Семенъ, писарь генеральный, 56, 57.

Сагайдачный Петръ Конашевичъ, гетманъ козацкій, 4, 5, 89-90, 249.

Салавовъ, капитанъ русскій, 228.

Самборскій Маркіянъ, монахъ кармелитскаго ордена, 242.

Самойловичъ Григорій, полковникъ Черниговскій, 34.

Самойловичъ Иванъ, гетманъ козацкій, 28-34, 99, 209.

Самойловичъ Семенъ, полковникъ Стародубскій, 31.

Самойловичъ Яковъ, полковникъ Стародубскій, 34.

Самойловъ Иванъ Исаковичъ, мЂщанинъ витебскій, 233.

Самуилъ, монахъ, 210.

Самусъ, гетманъ козацкій, 35, 36, 266, 271.

Сангушко Симеонъ-Самуилъ, князь, воевода витебскій, 234.

СапЂга, офицеръ польскій, 125.

СапЂга, гетманъ литовскій, 221, 223.

СапЂга Иванъ Богдановичъ, воевода витебскій, 234.

СапЂга Николай Павловичъ, воевода витебскій, 234.

Сахновичъ Христофоръ, мЂщанинъ львовскій, 146, 173, 185, 186, 189, 190.

Свирщевскій Левъ, мЂщанинъ витебскій, 235.

СвЂрчовскій, гетманъ козацкій, 3.

Селява, митрополитъ уніятскій, 220.

Сенявскій Гіеронимъ, дворянинъ Польскій, 128.

Сенявскій Николай, гетманъ польскій, 46, 201, 202.

Сенютовичъ Іоанникій, архимандрптъ Кіево-печерскій, 54.

Серебряный, князь, воевода московскій, 166.

Сефе-Гирей, султанъ татарскій, 256.

Сигизмундъ, см. Жикгмонтъ.

Силка, атаманъ козацкій, 18.

Синицкій, партизантъ польскій, 227.

Сиппко СергЂй, бурмистръ витебскій, 235.

Сирко, кошевой запорожскій, 19, 22, 23, 25, 27, 28, 30, 32, 197, 203, 204.

Скалозубъ, гетманъ козацкій, 4.

Скиданъ, полковникъ козацкій, 96.

Скопинъ-Шуйскій Михаилъ, князь, воевода русскій, 80.

Скоропадскій Иванъ, гетманъ козацкій, 38, 46, 48, 50-56.

Слоневская Катерина, мЂщанка львовская, 138.

Служаковскій Константинъ Хомичъ, мЂщанинъ витебскій, 233.

Смотрицкій Мелетій, епископъ Полоцкій, 86.

Смяровскій Яковъ, дворянинъ польскій, 152.

Собескій, см. Янъ III.

Собескій Яковъ, староста Красноставскій, 111.

Соболь, козакъ, 174.

Соллогубъ Іосифъ, воевода витебскій, 235.

Сомко, гетманъ козацкій, 20-21.

Спица Федоръ Степановичъ, мЂщанинъ витебскій, 233.

Станецкій, полковникъ польскій, 208.

Станиславъ, святой, епископъ краковскій, 216.

Станкевичъ, офицеръ русскій, 226.

Станъ-Гирей, султанъ татарскій, 256.

Стефанъ, см. Баторій.

Стефанъ, святой, король венгерскій, 215.

Стефанъ, господарь молдавскій, 165, 206.

Стецько, гетманъ козацкій, 266, 272.

Струсь, дворянинъ польскій, 77, 85.

Студницкій Иванъ, мЂщанинъ львовскій, 245.

Сугасовъ-Корвинъ Александръ, войтъ витебскій, 233.

Сулима, старшина козацкій, 19.

Сулима, хорунжій генеральный, 52.

Сухаръ Яковъ, мЂщанинъ витебскій, 235.

Суховій, гетманъ козацкій, 24, 26-27.

Сыдзкевичъ Богданъ, мЂщанинъ витебскій, 233.

Т.


Тамерланъ, ханъ татарскій, 73.

Танко Василій Илиничъ, бурмистръ витебскій, 233.

Танскій Антонъ, полковникъ Кіевскій, 44, 60.

Таракановъ, генералъ русскій, 66.

Тарасъ, гетманъ козацкій, 5, 116.

Тачевичъ Валеріянъ, монахъ кармелитскаго ордена, 242.

Тердецкій, хорунжій польскій, 257.

Тетера Павелъ, гетманъ козацкій, 14, 21-23, 174, 178, 185, 187, 192, 195.

Тимоθей, патріархъ Константинопольскій, 82.

Тихорскій Епифаній, епископъ, 58.

Толстой Петръ Андреевичъ, 53, 58.

Толстой Петръ Петровичъ, полковникъ НЂжинскій, 55, 58.

Томиленко, гетманъ козацкій, 96.

Томицкій Иванъ, мЂщанинъ львовскій, 174, 176, 178.

Топольскій Стефанъ, монахъ кармелитскаго ордена, 244.

Тржцинскій, дворянинъ польскій, 103.

Трубецкой, князь, бояринъ, 19.

Тугай-бей, мурза татарскій, 123, 125, 128, 134, 141-142, 146-149, 241, 243.

Тукальскій-Нелюбовичъ Іосифъ, митрополитъ Кіевскій, 23, 25, 30, 195.

Тухтымиръ, мурза татарскій, 256.

Тышкевичъ Янушъ, воевода Кіевскій, 108, 129, 139.

У.


Убальдини Іоаннъ, райца львовскій, 180, 181, 184, 189.

Уейскій, офицеръ польскій, 110.

Ульяна, княгиня, жена Ольгерда, 217, 218.

Унишевскій, ротмистръ польскій, 185.

Урбановичъ, канцеляристъ войсковой канцеляріи, 28.

Ф.


Фармингъ, генералъ саксонскій, 68.

Фелинскій, см. Лытка.

Фидрикъ, начальникъ артилеріи въ БатуринЂ, 47.

Филиппъ, регентъ пЂвчихъ Мазепы, 47.

Фитынгсъ, полковникъ польскій, 106, 107.

Фридрихъ I, императоръ германскій, 216.

Х.


Хаджи-Гирей, султанъ татарскій, 202, 205.

Ханенко Михаилъ, гетманъ козацкій, 27-29, 198, 201.

Хведько, полковникъ козацкій, 42.

Хитрово, бояринъ, 18.

Хмелецкій Стефанъ, воевода Кіевскій, 110, 256-258.

Хмельницкая Розанда, 165-166.

Хмельницкій Богданъ-Зиновій, гетманъ козацкій, 5, 6, 7-17, 23, 62, 97-98, 122-127, 132-191, 195, 239, 241-244, 259-264, 265.

Хмельницкій Венжикъ, гетманъ козацкій, 3.

Хмельницкій Захарій, старшина козацкій, 150.

Хмельницкій Михайло, сотникъ Чигринскій, 5, 7, 122.

Хмельницкій Павелъ Яненко, наказной гетманъ козацкій, 31.

Хмельницкій Тимошъ, сынъ гетмана, 7, 9, 10, 12, 13, 23, 162, 164, 165, 166.

Хмельницкій Юрій, гетманъ козацкій, 16, 17-21, 25, 27, 30-31, 98, 191-192, 195.

Хованскій, князь, воевода московскій, 166, 220.

Ходыка Θедоръ, войтъ Кіевскій, 82, 84.

Холоневскій Михаилъ, офицеръ польскій, 248.

Хоментовскій, дворянинъ польскій, 62.

Хотяновскій, князь, 53.

Храповицкій Янъ-Антоній, воевода витебскій, 234.

Хрещоновичъ, дворянинъ польскій, 17.

Хрушинскій Янъ, митрополичій урядникъ, 79.

Хрущевъ Иванъ, полковникъ НЂжинскій, 58.

Ц.


Циковскій Андрей, ротмистръ польскій, 140.

ЦЂвивка, староста витебскій, 218.

Цюцюра, полковникъ Переяславскій, 19, 191.

Ч.


Чаплинскій, подстароста Чигринскій, 7, 9.

Чарнецкій Стефанъ, воевода Рускій, 13, 22, 23, 125, 165, 168, 194, 195.

Чарновскій Янъ, мЂщанинъ витебскій, 229.

Чарнота, обозный генеральный, 133.

Чарторыйскій, князь, 221.

Часныкъ Карпъ, полковникъ козацкій, 61-62.

Часныкъ Петръ Карповичъ, козакъ, 62.

Челеби, мурза татарскій, 158.

Чепельскій Альбертъ, монахъ кармелитскаго ордена, 241.

Черкаскій Яковъ Куденековичъ, князь, 22.

Чернобровецъ, см. Красовскій.

Чернышъ Иванъ, судья войсковой генеральный, 50, 57.

Чернякъ, полковникъ Полтавскій, 49, 55.

Четвертинскій, см. Гедеонъ.

Четвертинскій, князь, 104, 129.

Чеховичъ Андрей, мЂщанинъ львовскій, 146.

Чечелъ, полковникъ козацкій, 42, 47.

Чечковскій Юстинъ, игуменъ витебскаго базиліянскаго монастыря, 230.

Чурка, асаулъ полковой Гадяцкій, 39.

Ш.


Шавра Осипъ Никифоровичъ, мЂщанинъ витебскій, 233.

Шагинъ-Гирей, ханъ Крымскій, 103, 254.

Шайтанъ, паша турецкій, 239.

Шаховской АлексЂй Ивановичъ, генералъ русскій, 62-63, 64.

Шахъ, гетманъ козацкій, 4.

Шеинъ, воевода русскій, 6, 220.

Шеинъ АлексЂй Семеновичъ, воевода русскій, 40.

Шембергъ, старшій козацкій, 125.

Шереметевъ Борисъ Петровичъ, фельтмаршалъ, 38, 39, 41, 42, 43, 50, 51, 53, 99, 226, 228, 269, 270, 271.

Шереметевъ Василій Василіевичъ, бояринъ, 19-20, 98.

Шереметевъ Михаилъ Борисовичъ, 52.

Шеримъ-Гирей, султанъ татарскій, 134.

Шимоновичъ Андрей, докторъ медицины, мЂщанинъ львовскій, 245.

Шинъ-Гирей, ханъ Крымскій, 95.

Шійкевичъ, писарь генеральный козацкій, 24.

Шкленскій Θома, староста Жегвульскій, 107, 246, 248.

Шлявскій Валеріянъ, офицеръ польскій, 248.

Шугалей, атаманъ козацкій, 218.

Шуйскій Василій Ивановичъ, царь, 79, 80.

Шулька Данило Григоровичъ, мЂщанинъ витебскій, 233.

Шумлянскій Іосифъ, епископъ львовскій, 200-201, 203, 210-212.

Щ.


Щербатовъ князь, 24.

Э.


Эбрешъ, комендантъ БЂлоцерковской крЂпости, 267.

Эммануилъ, король португальскій, 218.

Ю.


Юдицкій, кавалеръ Малтійскаго ордена, 104, 108, 109.

Юзефовичъ Николай, мЂщанинъ львовскій, 150.

Юзефовичъ Станиславъ, мЂщанинъ львовскій, 194.

Юзефовичева Феербаховна Катерина, мЂщанка львовская, 150.

Юзефовичъ Янъ, каноникъ львовскій, лЂтописецъ, 113.

Юревичъ, офицеръ, польскій, 225.

Юркевичъ, козакъ, 44.

Юрчъ, мурза татарскій, 256.

Юсупъ, паша турецкій, 272.

Юськевичъ Янъ, мЂщанинъ львовскій, 245.

Я.


Яблоновскій, региментарь польскій, 23.

Яблоновскій Станиславъ, гетманъ польскій, 202, 205, 208, 211-212.

Яворскій Стефанъ, архіепископъ, 45.

Ягайло Владиславъ, король польскій, 73, 217.

Якушка, нЂмецъ, пушкарь, 40.

Яненко, см. Хмельницкій Павелъ.

Янъ-Казимиръ, король польскій, 9-15, 22, 24, 97, 98, 151, 153-154, 156-160, 164-166, 169, 174, 175, 177, 178, 186, 188, 189, 193-194, 220, 263.

Янъ III Собескій, король польскій, 25, 29, 32, 33, 192, 194, 196-210, 220, 222, 232, 245, 266-272.

Ярошевичъ Авраамъ, мЂщанинъ витебскій, 236.

Ясинскій Варлаамъ, митрополитъ Кіевскій, 35, 38.

Яцына, козакъ, 246.

Θ.


Θедоръ АлексЂевичъ, царь, 30, 32, 99.

Θеофанъ, патріархъ Іерусалимскій, 86, 87-90.

© Сканування та обробка: Максим, «Ізборник» (http://litopys.kiev.ua)
29.III.2005


Попередня     Головна     Наступна


Етимологія та історія української мови:

Датчанин:   В основі української назви датчани лежить долучення староукраїнської книжності до європейського контексту, до грецькомовної і латинськомовної науки. Саме із західних джерел прийшла -т- основи. І коли наші сучасники вживають назв датський, датчанин, то, навіть не здогадуючись, ступають по слідах, прокладених півтисячоліття тому предками, які перебували у великій європейській культурній спільноті. . . . ) 


Якщо помітили помилку набору на цiй сторiнцi, видiлiть ціле слово мишкою та натисніть Ctrl+Enter.

Iзборник. Історія України IX-XVIII ст.