Уклінно просимо заповнити Опитування про фемінативи  


[Т. Г. Шевченко. Біографія. — К., 1984. — 560 с.]

Попередня     Головна     Наступна

ВИХІДНІ ДАНІАКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНСЬКОЇ РСР

ІНСТИТУТ ЛІТЕРАТУРИ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА


Т. Г. ШЕВЧЕНКО

БІОГРАФІЯ


КИЇВ НАУКОВА ДУМКА 1984Академия наук Украинской ССР

Институт литературы им. Т. Г. Шевченко


ВАСИЛИЙ СТЕПАНОВИЧ БОРОДИН

ЕВГЕНИЯ ПРОХОРОВИЧ КИРИЛЮК

ВАЛЕРИЯ ЛЕОНИДОВНА СМИЛЯНСКАЯ

(ЕВГЕНИЙ СТЕПАНОВИЧ ШАБЛИОВСКИй|

ВАСИЛИЙ ЕФРЕМОВИЧ ШУБРАВСКИЙ


Т. Г. ШЕВЧЕНКО

Биография


(На украинском языке)

Киев, издательство «Наукова думка»


Затверджено до друку вченою радою Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка АН УРСР
В монографии подробно и основательно освещаются личная судьба, творческая деятельность, духовный рост Тараса Шевченко. В центре внимания авторов — его отношение к идейному наследию декабристов, связи с петрашевцами, участие в Кирилло-Мефодиевском обществе и в подпольном революционно-освободительном движении, единение с общерусской революционной демократией, отношение к идеологическим течениям Запада. В работе использован широкий материал — как новый, так и накопленный советским шевченковедением.

Для литературоведов — научных сотрудников, преподавателей и студентов вузов, учителей средних школ; всех почитателей великого поэта, художника, мыслителя.


У монографії грунтовно і докладно висвітлюються особиста доля, творча діяльність, духовне зростання Тараса Шевченка. У центрі уваги авторів — його ставлення до ідейної спадщини декабристів, зв’язки з петрашевцями, участь у Кирило-Мефодіївському товаристві та у підпільному революційно-визвольному русі, єднання з загальноросійською революційною демократією, ставлення до ідеологічних течій Заходу. У праці використано широкий матеріал — як новознайдений, так і нагромаджений радянським шевченкознавством.

Для літературознавців — науковців, викладачів і студентів вузів, учителів середніх шкіл; усіх шанувальників великого поета, художника, мислителя.


Автори

В. С. БОРОДІН, Є. П. КИРИЛЮК, В. Л. СМІЛЯНСЬКА, Є. С. ШАБЛІОВСЬКИЙ, В. Є. ШУБРАВСЬКИЙ

Відповідальний редактор Є. П. КИРИЛЮК

Рецензенти І. П. СКРИПНИК, П. М. ФЕДЧЕНКО, С. М. ШАХОВСЬКИЙ


Редакція літературознавства та мистецтвознавства

Редактор З. Й. Бех

Оформлення художника В. П. Кузя

Художній редактор С. П. Квітка

Технічний редактор Г. Р. Боднер

Коректори С. А. Онисенко, Ю. I. Бойко, Л. I. Семенюк


Інформ. бланк № 5919

Здано до набору 16.03.84. Підп. до друку 08.10.84. БФ 25696. Формат 60 × 90/16. Папір друк. № 1. Звич. нова гарн. Вис. друк. Фіз. друк. арк. 35,0 + 1,5 арк. вкл. Ум. друк. арк. 36,5. Ум. фарбо-відб. 36,5. Обл.-вид. арк. 43,45. Тираж 20 000 пр. Зам. № 4 — 623. Ціна 3 крб. 1.0 к.

Видавництво «Наукова думка», 252601 Київ 4, вул. Рєпіна, 3.

Головне підприємство республіканського виробничого об’єднання «Поліграфкнига», 252057 Київ, вул. Довженка, 3.
Технічна сторінка


Попередня     Головна     Наступна


Етимологія та історія української мови:

Датчанин:   В основі української назви датчани лежить долучення староукраїнської книжності до європейського контексту, до грецькомовної і латинськомовної науки. Саме із західних джерел прийшла -т- основи. І коли наші сучасники вживають назв датський, датчанин, то, навіть не здогадуючись, ступають по слідах, прокладених півтисячоліття тому предками, які перебували у великій європейській культурній спільноті. . . . ) 


Якщо помітили помилку набору на цiй сторiнцi, видiлiть ціле слово мишкою та натисніть Ctrl+Enter.

Iзборник. Історія України IX-XVIII ст.