Уклінно просимо заповнити Опитування про фемінативи  


[Тарас Шевченко: Документи та матеріали до біографії. 1814-1861 / За ред. Є. П. Кирилюка. — К., 1982. — 432 с.]

Попередня     Головна     Наступна

ВИХІДНІ ДАНІТАРАС ШЕВЧЕНКО

Документи та матеріали до біографії

1814-1861


Видання друге, перероблене та доповнене


За редакцією Є. П. Кирилюка, члена-кореспондента АН УРСРКиїв

Видавництво при Київському державному університеті видавничого об’єднання «Вища школа»

1982
ТАРАС ШЕВЧЕНКО

ДОКУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ К БИОГРАФИИ

1814 — 1801


Издание второе, переработанное и дополненное


Под редакцией Е. П. Кирилюка, члена-корреспондента АН УССР


Составители:

Любовь Ивановна Внучков а, Ольга Ивановна Поляничко (руководитель), Елизавета Емельяновна Середа, Валентина Емельяновна Судак


Киев, Издательство при Киевском государственном университете издательского объединения «Выща школа»

(На украинском языке)

Редактори А В. Дрожжина, Л. Л. Щербатенко

Обкладинка художника І. Л. Мішаної

Художній редактор З. Т. Манойло

Технічний редактор Є. Г. Рубльов

Коректори М. Г. Єхлакова, Л. П. Тютюнник, С. В. Головко


Інформ. бланк № 7108


Здано до набору 15.03.82. Підп. до друку 16.08.82. БФ 02690. Формат 60×90/16. Папір друк. № 1. Літ. гарн. Вис. Друк. Ум. друк. арк. 27,0. Ум. фарб.-відб. 27,0. Обл.-вид. арк. 34,74. Тираж 3000 пр. Вид. № 1690-к. Зам. № 5044. Ціна 4 крб. 30 к.

Видавництво при Київському державному університеті, 252001, Київ-1, вул. Хрещатик, 4.

4-та військова друкарня.


В сборнике помещены документы и материалы о жизненном и творческом пути Т. Г. Шевченко. Новое издание обогатилось документальными сведениями о прижизненных публикациях произведений поэта, о пребывании его в Петербурге, участии в Аральской экспедиции и др. Многие документы дополнены комментариями.

Для литературоведов, преподавателей, студентов-филологов.

У збірнику вміщені документи та матеріали про життєвий і творчий шлях Т. Г. Шевченка. Нове видання збагатилось документальними відомостями про прижиттєві публікації творів поета, про перебування його в Петербурзі, участь в Аральській експедиції та ін. До багатьох документів додані коментарі.

Для літературознавців, викладачів, студентів-філологів.


Упорядники: Л. І. Внучкова, О. І. Поляничко (керівник), Є. О. Середа, В. О. Судак

Рецензент: М. І. Дубина

Редакція літератури з філології та журналістики Зав. редакцією М. Л. Скирта

Т 4603000000-113 / М224(04) — 82 Б3-44-32-81


© Видавниче об’єднання «Вища школа», 1975

© Видавниче об’єднання «Вища школа», 1982, із змінами


Технічна сторінка


Попередня     Головна     Наступна


Етимологія та історія української мови:

Датчанин:   В основі української назви датчани лежить долучення староукраїнської книжності до європейського контексту, до грецькомовної і латинськомовної науки. Саме із західних джерел прийшла -т- основи. І коли наші сучасники вживають назв датський, датчанин, то, навіть не здогадуючись, ступають по слідах, прокладених півтисячоліття тому предками, які перебували у великій європейській культурній спільноті. . . . ) 


Якщо помітили помилку набору на цiй сторiнцi, видiлiть ціле слово мишкою та натисніть Ctrl+Enter.

Iзборник. Історія України IX-XVIII ст.