Уклінно просимо заповнити Опитування про фонему Е  


[Спогади про Тараса Шевченка. — К.: Дніпро, 1982.]

Попередня     Головна     Наступна            


ВИХІДНІ ДАНІ


ББК 83.3Ук1

8У1

С73


Вошедшие в сборник воспоминания современников воссоздают целостную картину жизненного и творческоео пути гениального украинского поэта, революционера-демократа ТАРАСА ГРИГОРЬЕВИЧА ШЕВЧЕНКО.


За редакцією члена-кореспондента АН УРСР І. О. Дзеверіна

Упорядкування і примітки кандидатів філологічних наук В. С. Бородіна і М. М. Павлюка

Передмова доктора філологічних наук В. Є. Шубравського

Рецензенти: доктор філологічних наук Ю. О. Івакін, доктор історичних наук Г. Я. Сергієнко


© Видавництво «Дніпро», 1982 р.
ВОСПОМИНАНИЯ О ТАРАСЕ ШЕВЧЕНКО

Под редакцией И. А. ДЗЕВЕРИНА

Составление и примечания ВАСИЛИЯ СТЕПАНОВИЧА БОРОДИНА и НИКОЛАЯ НИКОЛАЕВИЧА ПАВЛЮКА


Киев, издательство художественной литературы «Днипро», 1982

(На украинском языке)


Редактори М. В. Сидоренко, Г. Т. Сингаївська

Художник Р. К. Пахолюк

Художній редактор В. А. Кононенко

Технічний редактор Т. А. Табаченко

Коректор Г. І. Кривопуск


ІБ 1260

Здано до складання 07.08.81.

Підписано до друку 29.01.82.

БФ 45830. Формат 60×90 1/16.

Папір друкарський № 2.

Гарнітура звичайна нова.

Друк високий.

Ум. друк. арк. 34,5+17 вкл.

Ум. фарб.-відб. 35,531.

Обл.-вид. арк. 46,429.

Тираж 65 000. Зам. 2 — 880

Ціна 1 крб. 80 к.


Видавництво художньої літератури «Дніпро». 252601, Київ-МСП, вул. Володимирська, 42.

Головне підприємство республіканського виробничого об’єднання «Поліграфкнига». 252057, Київ, Довженко, 3.


Спогади про Тараса Шевченка / Упоряд. і приміт. В. С. Бородіна і М. М. Павлюка; передм. В. Є. Шубравського. — К.: Дніпро, 1982. — 547 с. іл.

До збірника спогадів про Тараса Григоровича Шевченка (1814 — 1861) ввійшли мемуари його сучасників.

Матеріали збірника, в яких розповідається про окремі епізоди життя славного сина українського народу, революційного демократа, створюють цілісну картину життєвого і творчого шляху основоположника нової української літератури.Технічна сторінка
Попередня     Головна     Наступна            


Етимологія та історія української мови:

Датчанин:   В основі української назви датчани лежить долучення староукраїнської книжності до європейського контексту, до грецькомовної і латинськомовної науки. Саме із західних джерел прийшла -т- основи. І коли наші сучасники вживають назв датський, датчанин, то, навіть не здогадуючись, ступають по слідах, прокладених півтисячоліття тому предками, які перебували у великій європейській культурній спільноті. . . . ) 


Якщо помітили помилку набору на цiй сторiнцi, видiлiть ціле слово мишкою та натисніть Ctrl+Enter.

Iзборник. Історія України IX-XVIII ст.