Уклінно просимо заповнити Опитування про фемінативи  


[Сміт Ентоні. Нації та націоналізм у глобальну епоху. — К.: Ніка-Центр, 2006. — С.121-161.]

Попередня     Головна     Наступна         Примітки

4. Криза національної державиКоли говорять, що дні нації-держави минули, а інші форми політичного об’єднання стали придатнішими носіями постмодерних та постіндустріальних процесів і тенденцій, висловлюють одразу кілька окремих тверджень. Перше, як уже пояснювалося, це те, що глобальні комунікації й економічні тенденції переступили національні кордони, і нація-держава відтак більше не може утримувати контроль над цими та іншими процесами. Дане твердження було спростоване в першому розділі. Друге, пов’язане з попереднім твердження, якого ми також торкалися, полягає в тому, що між національним та іншими формами політичного об’єднання існує обернено пропорційний зв’язок і що нові форми політичного об’єднання неодмінно передбачають розжалування націй-держав зі статусу фокусів політичної лояльності. До цього твердження я маю намір повернутися у п’ятому розділі.

А зараз я хотів би поміркувати над третім твердженням: що сучасні нації-держави зазнають ерозії, якщо не дезінтеграції, оскільки їхній розмаїтий чи поліетнічний характер підривають про-/122/цеси державної експансії та модернізації, а також проблеми, що їх вони породили.


Бюрократична інкорпорація


Не можна не визнати істинності й значущості того факту, що більшість сучасних держав розмаїті. У цьому відношенні вони явно не є націями-державами; в кращому випадку це «національні держави».

Говорячи точно, ми можемо означити державу «нацією-державою» тільки в тому разі, коли одна етнокультурна популяція населяє її територію, а кордони цієї держави збігаються з кордонами цієї етнокультурної популяції. (Це, звичайно ж, критерій, який виключає етнічно гомогенні держави, частина співетнічного та співкультурного населення яких мешкає в сусідніх або навіть ще в інших державах.) У цьому значенні існує дуже мало націй-держав; їхніми прикладами можуть слугувати Португалія, Ісландія, Японія (за винятком айнів та корейців) і Данія (за винятком фарерців). До цієї моделі наближаються кілька інших держав, таких як Польща. Однак менше 10% усіх держав, що входять до складу ООН, є націями-державами. Більшість держав поліетнічні за характером, а багато з них глибоко розколоті вздовж етнічних кордонів. Деякі з них мають кількісно значущі етнічні меншини, а інші розділені між двома чи більше великими етносами — такі як Бірма, Індонезія, Малайзія, Кенія, Нігерія, Бельгія, Канада та Британія 1.

Як же дійшло до такого стану справ? Нації, як /123/ я вже вказував, формувалися двома головними шляхами. Перший, вже розглянутий шлях, — процес народнокультурної мобілізації, і його пережила велика частина сучасних національних держав. Другий шлях був, по суті, процесом бюрократичної інкорпорації. Він розпочався на рубежах «латеральних» етносів — географічно обширних, із розмитими кордонами і переважно обмежених верхніми верствами населення. У більшості випадків аристократія, зазвичай очолена королем або князем, його двором та штатом і підтримана духовенством, правила над однією чи більше регіональними або етнічними спільнотами і категоріями населення, які забезпечували працю й службу, неодмінні для збереження її стилю життя. Такою була модель у більшій частині Європи, і вона далі існувала у східній частині континенту після того, як повністю встановилися три великі імперії — Габсбурзька, Романових та Османська. Вона також встояла аж до XIX століття в інших частинах світу — на Близькому Сході, у Південній Азії та на Африканському Розі. У XIX ст. європейські колоніальні імперії започаткували модифіковану версію цієї базової моделі: в її рамках згадуваною «аристократією» була заморська адміністративна еліта, інколи підтримувана місіонерами та поселенцями, які формували «паралельне суспільство» — модель, вже закріплена в Центральній та Латинській Америці у XVI ст.2

Ці «латеральні» або аристократичні етноси загалом вдовольнялися збереженням базової моделі культурної відмінності та політичної ієрархії. Так було з багатьма стародавніми правлячими аристократіями, такими як хети, мідійці й перси, а також /124/ філістимляни, які зробили мало або й нічого, щоб хоч якоюсь мірою інкорпорувати членів підлеглих етносів до своїх панівних культури і суспільства. Вдоволена отриманням данини, робочої сили та виконанням повинностей, еліта панівного етносу благополучно зберігала культурну прірву між собою та етнічними категоріями і спільнотами, які вона завоювали і чиї землі приєднала до себе з метою експлуатації 3.

Однак із причин, які й досі не зовсім ясні, деякі з цих аристократичних або латеральних етносів або ж їхні правителі та духовенство почали відчувати потребу в поширенні своєї етнічної культури вниз і назовні — на деякі з середніх (якщо не нижчих) верств і на деякі з віддалених регіонів своїх володінь. В обох випадках міркування безпеки могли відіграти вирішальну роль. Постійні напади з боку грабіжників та інших держав могли підштовхнути до рішучішої політики культурної інкорпорації на окраїнних землях аристократичних держав, як це було на валлійських кордонах, у Ланґедоку й Провансі чи у Фінляндії. Цього часто досягали, оселяючи етнічних родичів на нестабільних кордонах, посилюючи центральний адміністративний контроль або вживаючи обидва ці заходи. З цією метою могли використовувати й церковний контроль; визнання юрисдикції вищого духовенства над спірними чи етнічно мішаними землями допомагало закріпити їх за аристократичною державою. Релігія могла також надати привід. У випадку з Іспанією захист католицтва проти мусульманського вторгнення став фундаментальним компонентом пізнішої іспанської національної ідентичності, у той час як у французь-/125/ кому варіанті папська підтримка франкських, а потім капетингівських претензій на етнічну «обраність» для захисту католицьких володінь виявилася вирішальною для пізнішого розширення французького королівського правління, особливо у випадку єретичних течій у Ланґедоку. Набагато пізніше релігію використали англійські монархи-Тюдори не тільки для того, щоб зміцнити своє становище в Англії, а й щоб запобігти нападам континентальних католицьких держав через Ірландію, розширивши англійський контроль над цією країною за допомогою протестантських поселень 4.

Немає сумніву, що саме в Західній Європі процеси бюрократичної інкорпорації віддалених регіонів та середніх верств стали найочевиднішими. Загалом кажучи, монархи-абсолютисти все частіше шукали способів стандартизувати й гомогенізувати своє різноетнічне населення. Спершу їх підганяла потреба збільшити прибутки і військові ресурси, щоб максимізувати свою ефективність у змаганні між династичними державами, яке стало провідним елементом європейської політики від кінця XV ст. У середині XVI ст. ослаблювальні політичні ефекти релігійного розбрату всередині королівств, що прийшов услід за Реформацією, прискорили процеси гомогенізації. На кінець XVII ст. релігійна й культурна стандартизація і гомогенізація все більше розглядалися як передумова успіху в міждержавному суперництві. Заходи Ришельє з реформування мови та скасування Людовиком XIV Нантського едикту були тільки найвиразнішими прикладами. Століттям пізніше провідну роль Англії пояснювали її ранньою політич- /126/ною, мовною та релігійною єдністю, а також ідеологією свободи, яка випливала з такої єдності 5.

Процеси бюрократичної інкорпорації відбувалися по-різному. Вони включали відомі заходи державотворення: створення єдиного правового кодексу і судової системи по всій території, створення єдиної системи оподаткування і фіскальної політики, спорудження об’єднаної транспортної й комунікаційної системи, модернізація адміністративного апарату й централізація контролю в руках правителя у столичному місті, формування професійних кадрів кваліфікованого персоналу для ключових адміністративних інституцій, а також створення дієвих військових інституцій і технологій під контролем центру. На пізнішій стадії до процесів державотворення були долучені заходи із соціального захисту, охорони праці, страхування, медичного обслуговування та освіти, а їх зазвичай супроводжувало або йшло слідом за ними розширення виборчого права на середні, а потім і на нижчі верстви та, врешті-решт, на жінок 6.

В ногу із процесами державотворення розвивалася сильна національна свідомість. Частково її розвиток був наслідком процесів державотворення, однак він був також вислідом, а пізніше і причиною процесів «розбудови нації», які накладалися на державотворення і могли бути відділені від нього хіба що аналітично. Цей термін часто вживають як синонімічний державотворенню, але фокуси й акценти розбудови нації досить відмінні.


До них входять:

• нагромадження, культивування і передача спільної пам’яті, міфів та символів спільноти; /127/

• розвиток, відбір і передача історичних традицій та ритуалів спільноти;

• позначення, культивування й передача «самобутніх» елементів спільної культури (мова, звичаї, релігія і т.д.) «народу»;

• насадження «самобутніх» цінностей, знань та настанов позначеному населенню через стандартизовані методи й інституції;

• відмежування, культивування й передача символів і міфів історичної території або вітчизни;

• відбір та культивування талантів і ресурсів у межах демаркованої території;

• встановлення загальних для всіх членів позначеної спільноти прав та обов’язків.


Наголос у рамках усіх цих процесів робився на суб’єктивному: це переважно настанови, сприйняття й емоції, пов’язані з символами, міфами, спогадами, традиціями, ритуалами, цінностями й правами. Але вони до того ж передбачають і конкретні набори «об’єктивних» видів діяльності: упізнавання, культивування, відбір, позначення, збереження та насаджування цінностей, символів, спогадів тощо. Такі процеси розбудови нації також ув’язуються з нашим робочим означенням нації як «найменованої сукупності людей, яка має спільні міфи й спогади, масову громадську культуру, позначену вітчизну, економічну єдність та рівні права й обов’язки для всіх її членів»7. /128/


Всюдисущість держави та криза легітимності


Проте впродовж XIX і XX ст. відбулося величезне зростання могутності й повсюдне проникнення «наукової держави» як ключового складника ширших процесів модернізації. По суті, це означало, що бюрократична держава шукала шляхів використати науку й найостанніші технології, щоб посилити свою ефективність і дієвість як у внутрішніх, так і в зовнішніх справах. І хоч економічному контролю держави зараз кидають виклик гігантські транснаціональні компанії і практики, які домінують у більшій частині земної кулі, хоч її військова перевага була спочатку обмежена ядерною монополією наддержав, а потім інтернаціоналізацією командних структур та військових технологій, її соціальна й культурна сила й усюдисущість у кожному разі виросли, всупереч безпрецедентним перетворенням, що постали з комп’ютерно-інформаційної технології та систем глобальних масових комунікацій.

Це можна коротко проілюструвати у трьох царинах: публічна освіта, мас-медії та культурна й соціальна політика. Усі три помітно позначаються на етнічному характері й національній ідентичності населення держави.

Публічна освіта приречена деякими теоретиками бути центральною для появи «високої», освіченої культури, а звідси й однорідної нації. Певно, що більшість урядів з кінця XIX ст. бачили одним зі своїх першочергових обов’язків установлення, фінансування й усе більше спрямовування /129/ системи публічної освіти — обов’язкової, стандартизованої, ієрархічної, під наглядом академії та з видачею дипломів, — щоб створити дієву робочу силу та лояльне гомогенне громадянство. Це було явною метою французької Третьої республіки після поразки Франції у франко-прусській війні 1870 р. Система масової, стандартизованої, публічної освіти була використана як одне з ключових знарядь уніфікації та створення «француза», здатного чинити опір Пруссії і відвоювати території Ельзасу й Лотарингії, втрачені після поразки французів у тій війні. Для досягнення цієї мети було залучено нові практики фізичного тренування й нові ідеали старогрецької атлетичної краси, які прийшли на місце попередньої інтелектуалістської й католицької зневаги до тіла й фізичної діяльності. Лідери Третьої республіки використовували ще й викладання стандартної історії за типовим підручником Лавісса для різних шкільних класів, щоб прищепити спільне відчуття величі минулого Франції, її героїв і достоїнств, а також її видатного місця серед народів. Критерій величності був переважно територіальний — спроможність розширити кордони Франції, інтегрувати й уніфікувати ЇЇ населення. Тому-то Ришельє та Людовик XIV, французький король, отримали високі оцінки всупереч своїм монархічним цілям, тоді як баланс Наполеона — при всьому його початковому республіканському патріотизмі — був глибоко суперечливим: протягом 1814 — 1815 pp. він утратив більшість територій, які Франція здобула в ході революційних воєн. Мало того, виведення французької величі аж від Хлодвіга спиралося на династичну спад-/130/ковість і живучість територіального шестикутника * в основі концепту французького королівства й держави. Саме цю націоналістичну історію мали вивчати французькі (включно з колоніями) діти в кожній школі і в кожному класі згідно з державним декретом 8.* Оскільки контур території Франції має форму шестикутника, французи називають свою країну «L’Hexagone» — шестикутником.Не менший наголос на використанні масової публічної освіти робили тогочасні японці. Тут через кілька років після реставрації імператорської влади Мейдзи 1868 р. японські реформатори-аристократи, котрі очолювали країну, видали Імператорський рескрипт про освіту (1890), який постановив, що відданість імператору має бути провідним принципом масової державної освіти в країні. Метою реформаторів, звичайно ж, було перевершити й конкурувати з модерними західними державами та суспільствами їхньою власною зброєю; вони були переконані, що в світській освіті — ключ до західного військового й економічного успіху. Для досягнення цієї мети вони заснували широкомасштабну ієрархічну систему освіти, щоб прищепити сучасні уміння та японські імперські цінності. Ще новіші приклади гомогенізації через масову публічну освіту можна знайти в нових державах Азії й Африки. У більшості випадків стандартні літературні й історичні тексти докладно оповідають про внески й історію нації та її героїв. В інших випадках, передусім у деяких ісламських державах, звертаються до релігійного /131/ аспекту для підтримки й реінтерпретації того, що, по суті, є націоналістичними цілями й цінностями. У Єгипті в часи Насера, наприклад, ісламські арабські елементи були асимільовані державною освітньою політикою, всупереч тому, що, як і в Сирії, єгипетський націоналізм був світським за орієнтацією. Суттєво те, що система масової освіти, яка прищеплює такі спільні цінності й світогляди — це державна система під державним контролем. У Нігерії й Кенії, в Сирії й Іраку, в Ізраїлі та Єгипті, в Малайзії й Сингапурі держава прямо втручалася, щоб спрямовувати, а також засновувати й фінансувати систему масової освіти 9.

Мас-медії також відігравали дедалі життєво важливішу роль у закладанні підвалин могутності держави та створенні можливостей для неї проникати в суспільну свідомість. Вони охоче бралися на службу однопартійними комуністичними та фашистськими державами у 1930-х pp. У 1950-х pp. на Близькому Сході Денієл Лернер і його колеги виявили, що використання державою радіо й телебачення мало сильний вплив на середні класи. Побоювання, що мас-медії можуть бути використані суперницькими організаціями, такими як Мусульманське братство, привело в рух багато арабських держав, навіть коли вони ще не особливо схилялися до цього, змушуючи їх перебирати на себе контроль над мас-медіями, особливо радіо- й телестанціями. У руках (поміж інших) лівійського, алжирського й іранського режимів мас-медії розширили роль держави та обвінчали її з ідентичністю й долею нації. Ці інструменти масової комунікації здавалися такими вагомими, що /132/ першим кроком лідера будь-якого перевороту було захоплення передавачів і станцій, щоб транслювати послання про звільнення, а держава, своєю чергою, усвідомила першорядну вагу утримання їх під своїм контролем 10.

Навіть на Заході з його більшою свободою преси та ліберальнішими традиціями державного втручання існував високий рівень державного регулювання радіо і, меншою мірою, телебачення. І навіть там, де було більше свобод, зміст багатьох передач (і новин, і документальних та художніх фільмів) був виразно національним за присмаком і настановами: на світ дивилися переважно крізь призму своєї національної держави.

Втручання держави і її контроль над культурними та соціальними процесами також помітно зросли. Постання «офіційних» культурних націоналізмів у європейських державах наприкінці XIX ст. — добре знана історія з її політиками мадяризації, русифікації й германізації (поляків у познанських землях). На XX ст. культурно-національна політика держав стала делікатнішою. У Мексиці від 1920-х pp. постреволюційний режим Обреґона й Васконселоса окреслив всеосяжну політику культурного націоналізму, оперту на ідею «злиття рас» та об’єднання їхніх дуже різних культурних спадщин під захистом мексиканської держави. Користаючись археологічними відкриттями Теотігуакана, археологічної пам’ятки в Мексиці, дослідженнями таких антропологів, як Мануель Ґаміо, й талантами таких митців, як Давид Альфаро Сикейрос, Хосе Клементе Ороско та Дієґо Ривера, держава вповноважила й представила людям панораму послідовних культур, через які сучасний /133/ міф про злиття рас — mestizaje * — можна було простежити аж до доколумбових часів. А в цей спосіб родовід сучасної національної держави можна було міцно вкоренити в тисячолітньому мексиканському минулому. Водночас сучасну національну державу можна було представити як легітимного спадкоємця й синтез різних послідовних культур — індіанської й іспанської, — що утворюють культурний простір і спадщину Мексики, за рахунок, слід додати, тубільних «індіанських народів» 11.

У XX ст. потужним знаряддям для представлення державних культурних політик і національних ідеалів був також кінематограф; він міг знайти шлях до сердець мільйонів. Великі історичні картини Сергія Ейзенштейна, такі як «Броненосець "Потьомкін"», «Олександр Невський» та «Іван Грозний», спромоглися кристалізувати й донести усвідомлення російської нації та (радянської) держави в умовах загрози з боку внутрішніх і зовнішніх ворогів до мільйонів радянських громадян. Інші видатні режисери — Акіра Куросава, Луїс Бунюель, Інґмар Берґман, Сатьяджит Рай, Анджей Вайда — також зуміли передати відчуття національної індивідуальності шляхом відтворення кінокамерою унікальних національних краєвидів, легенд і духу, минулого й сучасного. Більшість із них творили поза рамками специфічних державних політик або критично до них ставилися, однак їхні твори передавали відчуття особливої національної історії і долі, непрямо акцентуючи відданість громадян своїм національним державам.* Схрещування, метисизація (ісп.).У наші дні /134/ симбіоз держави й нації також було інтенсифіковано за допомогою дедалі щільнішого урядового контролю над усіма аспектами культурної й соціальної політики. Це явно видно в галузі освіти, особливо у вищій школі, але воно ще більше унаочнилося в багатьох інших царинах, зокрема в регулюванні преси, радіо й телебачення, медичної служби та охорони здоров’я, вільних професій, у трудовому законодавстві, статусі сім’ї та пільгах, генетичній інженерії, карному правосудді, поліції та пенітенціарній службі. Завдяки використанню останніх досягнень науки і техніки бюрократична держава зуміла проникнути в усі сфери професійного й соціального життя, захоплюючи у свій простір найвіддаленіші закутки своїх територіальних володінь та кожне домогосподарство в кожному регіоні країни 12.

І все ж самі ці могутність і всюдисущість спровокували глибоку кризу легітимності й згуртованості в сучасній національній державі. Вище йшлося про те, що небагато держав є одноетнічними і водночас націями-державами. Більшість — це розмаїті «національні держави», багато з яких мають великі етнічні й регіональні меншини. Ці меншини бувають двох видів: розсіяні іммігрантські (часто з колишніх колоніальних заморських володінь) і автохтонні територіально компактні (переважно давні мешканці території). Перші часто живуть і працюють в атмосфері дискримінації, маргіналізації й расизму, тоді як останніх сьогодні загалом розглядають як «легітимних», хоч і менш упривілейованих, співгромадян національної держави, котрі в попередні періоди пережили зневагу й дискримінацію з боку еліти панівного етносу. Те-/135/пер обидва види етнічних меншин все більше втілюють собою дроблення гомогенності й руйнування чистоти національної ідентичності, яку зображували як органічне ціле заради дидактичних і політичних цілей. У цьому знаному «повчальному наративі» іммігранти, екс-колоніали та маргіналізовані (і можна додати співмешканців із «периферійних» етносів) усе більше вважалися руйнівними для тканини нації через їхні вимоги спеціального й рівного обходження, їхні культурні відмінності та їхні прагнення визнання строкатості етнічної картини й отримання автономії. Таке сприйняття ґрунтується на соціальних перетвореннях, викликаних цією ж самою експансією та всюдисущістю самої національної держави, а також її проектами національної акультурації і гомогенізації 13.

Поширення національної публічної освіти, національних мас-медій та національних бюрократичних культурних політик на меншинні етноси й периферії, спроби держави акультурувати, навіть асимілювати іммігрантів, екс-колоніалів і маргіналів до культури панівного етносу досягли лише часткового успіху. Національна держава зуміла створити національну систему освіти і змусити більшість меншин і іммігрантів провести своїх дітей через уніфіковану шкільну систему або її варіанти. Вона також зуміла втягнути меншини й іммігрантів у радіус дії електронних медій, тоді як її культурна політика — в мистецтві й музеєзнавстві, щодо університетів і коледжів, у регулюванні преси, радіо й телебачення, у використанні науки й медицини, у родинних цінностях і так далі — охопила більшість сфер роботи й дозвілля /136/ іммігрантів та меншин. З іншого боку, проникнення держави й модернізація дуже часто супроводжувалися недотриманням економічних і соціальних обіцянок про повну зайнятість, кращі житлові умови, збільшення освітніх ресурсів, кращу охорону здоров’я тощо. Це зачіпало все населення, але найтяжче позначалося на бідніших, менш освічених та більш периферійних секторах національної держави. Своїми заходами й невдачами надміру розширена держава сприяла гальванізації протестів і спровокувала опір власному наполегливому тиску за підпорядкування та подальшій дискримінації проти бідних і менш освічених етнічних і регіональних меншин. Ті ж самі інструменти комунікації, мобілізації й залучення, які вона використовувала, щоб інкорпорувати й асимілювати своїх громадян, обернулися проти національної держави і використовуються, щоб кинути виклик і навіть заперечити національну підставу її влади й легітимності.

Тут слід розрізняти два види критики влади й легітимності національної держави та два типи поточної кризи, в яку ця держава потрапила. По-перше, зовнішній: криза і критика її військової та економічної влади у світі гігантських транснаціональних компаній, військових блоків і континентальних об’єднань, зв’язаних воєдино електронними масовими комунікаціями. По-друге, внутрішній: виклик як дієвості національної держави, так і її легітимності й репрезентативності як національної держави, що відгукується на потреби й інтереси своїх громадян. Саме цей останній виклик хотілося б дослідити детальніше шляхом вив-/137/чення проблем двох видів національної ідентичності і типів національного політичного устрою.


Проблема громадянського й етнічного націоналізмів


Теорія національної держави загалом передбачала громадянську форму націоналізму. Ідеал суверенітету народу завжди припускав чітке бачення природи й кордонів того «народу», який становить суспільність даної національної держави. Саме через членство в «народі» індивідам надають права й обов’язки громадянина. Тільки члени «народу» можуть бути громадянами й отримувати всі переваги модерності, про які лише громадяни національної держави можуть вести мову. Тільки ті, хто долучений до громадської культури даного народу, хто дотримується «громадянської релігії» національної держави, наділені привілеєм мати свою частку тих прав і обов’язків, які утворюють стан громадянства. Хоч права і обов’язки окремого громадянина в принципі універсальні й передбачають однакову основу, спільну по всій земній кулі, на практиці вони відкриті тільки для індивідів, які є або були членами певного «народу». Так євреї, емансиповані Великою французькою революцією, мусили викинути з себе свою етнорелігійну специфіку, щоби стати «універсальними» індивідами, «як і всі інші», і отримати доступ до вигод модерності, ставши громадянами. Але насправді вони обміняли одну давню колективну специфіку на іншу, сучаснішу. Щоб отримати вигоди модерності, вони мусили стати громадянами національ-/138/ної держави Франції, прийняти французьку громадську культуру, включно з французькою мовою, історією та шкільним навчанням 14.

У Франції, як і у вільгельмівській і веймарській Німеччині, євреї вперто намагалися асимілюватися, але в" кінцевому підсумку досягли успіху (якщо це взагалі мало місце) лише в окремих випадках. Чинники антисемітизму — економічні, соціальні, расові, однак закорінені в давніших, головно релігійних, означеннях й антагонізмах — не допускали жодної великомасштабної колективної асиміляції. Це не просто приклад доживання до сучасної епохи домодерних категоризацій і ворожнеч. Початок цього — у внутрішньому протиріччі в самісінькому серці національної держави між всезагальною концепцією громадянства з її уніфікованими правами та обов’язками і неминуче партикуляристською концепцією «народу», тобто тієї спільноти, членом якої є кожен громадянин. Тепер треба повернутися до етнічної основи досить багатьох націй. Ці спільноти самі часто походили від домодерних народностей та успадковували їхню пам’ять і традиції, символи й міфи, цінності: єдині народи часто є нащадками цих «народностей» і зазвичай зберігають деякі з їхніх етнічних уз та рис. Хоча національна держава може «народжуватися наново» (в Перший рік Революції), її члени й спільнота, яку вони утворюють, мають попередників, передісторію підкорення, блукання, вигнання, страждань, і, хай там як, це таки передісторія, а звідси — і відчуття спільного досвіду, який відділяє цей народ від інших і наділяє його членів почуттям приналежності 15.

Але справа не тільки в етнічному родоводі. Ду-/139/же часто існує сильне спільне переконання в моральній вищості, відчуття центральності й незамінності культурних цінностей національної спільноти, яке можна вислідкувати від ранішого культивування елітами домодерних етносів міфу про етнічну обраність. Якщо в минулому такі міфи за характером були засадничо релігійними, тепер вони часто перетворилися на секуляризовані вираження етнічної вищості принаймні у своїх офіційних версіях. Навіть сьогодні за публічною версією нерідко лежить глибший релігійний зміст в аспекті розуміння цінності й гідності національної спільноти — той, який неминуче оповиває аурою винятковості етнічну спільноту-ядро нації. Це те почуття національної гідності та обраності, яке існує у Франції так само, як і у Південно-Африканській Республіці, у Сполучених Штатах так само, як в Ізраїлі чи Японії, в Австралії так само, як у Шрі-Ланці 16.

Одне слово, модерні нації водночас та неодмінно громадянські й етнічні. Стосовно національної держави індивід є громадянином із громадянськими правами й обов’язками і отримує всі вигоди модерності через посередництво безособової і безсторонньої бюрократії. Відтак, націоналізм національної держави як бюрократичний, так і громадянський, оскільки національна держава інституціоналізована й представлена через бюрократію та її органи в їхніх зв’язках із її громадянами. Отже, бюрократія і її персонал все більшою мірою утворюють місцеположення націоналізму національної держави, не просто в термінах матеріальних і статусних інтересів посідачів бюрократичних посад, а в термінах могутності, єдності /140/ й інтересів самої національної держави, чиї представники — як зовнішні, так і внутрішні — є цивільними службовцями і функціонерами, котрі працюють на органи національної держави, реалізуючи її закони й інтереси.

Однак стосовно етнічної спільноти або «народу» індивіди є членами із узами та спорідненостями, опертими на історію й народну культуру, і на підставі цього отримують права громадянства (й вигоди модерності) в національній державі, яка представляє, містить і захищає їхню спільноту. Тому націоналізм національної спільноти — територіальної культурно-історичної спільноти — водночас простолюдний і етнічний, бо нація та її ідентичність виражаються й виявляються у «самобутній» пам’яті, символах, міфах, спадщині й просторічній культурі «народу», який утворює спільноту за історією й долею і чиї інтелектуали та «вільні професіонали» шукають шляхів довести самобутність, зберегти й утілити цю спадщину та культуру через культурні й освітні інститути в автономній вітчизні. Потреба в захисті, визнанні й приналежності заохочує нації та їхніх членів, особливо їхніх інтелектуалів і представників вільних професій, шукати способів інституціоналізувати свої символи, культуру й спадщину в національній державі та за її допомогою, яка як утілить цю спадщину, символи й культуру, так і задовольнить ці потреби. Отже, інтелектуали й професіонали, котрі бережуть культурні й освітні інститути та керують ними в автономній вітчизні або національній державі, стають вмістилищем націоналізму простолюдної етнічної нації. І роблять це вони не просто в термінах своїх матеріаль-/141/них і статусних інтересів, а як вираження й утілення ідентичності, єдності й автономії людей зі своєї нації, яких звичайно представляють етнічні інтелектуали й професіонали, котрі задають спрямування культурним стратегіям нації та доводять самобутність її спадщини, культури й символів від імені «народу» 17.

Нація в нашому тексті являє собою інколи непростий, але потрібний симбіоз етнічних і громадянських елементів, побудований на бюрократичних та простонародно-професійних підвалинах. Успіх будь-якої нації в сучасному світі залежить від цього симбіозу й від цих соціальних підвалин. Таке групування суспільних сил, одна з яких здатна керувати державними органами, а інша — мобілізувати енергію народу, відображається в конвергенції громадянського й етнічного елементів, у якому народ розглядають водночас як громадян та етнічних членів. Коли цей симбіоз майже бездоганний, тобто коли майже немає розколини між громадянським і етнічним складниками, культура й громадянство взаємно підсилюють один одного і потенціал нації повністю реалізується. І навпаки, коли цей симбіоз підважується або роздирається на шматки, що сталося у Франції в кінці XIX ст. під час справи Дрейфуса, коли громадянський або етнічний елемент підноситься над іншим, єдності й могутності нації завдається шкода, а громадянство й етнічність можуть бути доведені до конфлікту 18.

Часто припускають, що вторгнення етнічних елементів і почуттів колективної приналежності в життя нації неодмінно породжує виключність і нетерпимість, а етнічна замкнутість — основа бага-/142/тьох із нинішніх національних конфліктів, які непокоять світ. Поширене звинувачення проти націоналізму — насправді засудження однієї з його найпоширеніших форм — етнічного націоналізму і його етнічної винятковості. Такий погляд — грубе спрощення часто складного вузла проблем. Етнічні націоналізми бувають різного виду й ступеня, деякі з них — порівняно мирні, подібно до каталонського й чеського рухів, а інші — агресивні й виключнісні, того виду, свідками якого були передвоєнна Німеччина й Італія або донедавня Югославія. До того ж не існує взаємно-однозначного зв’язку між етнічним націоналізмом і виключністю; чеський і каталонський рухи знову стають контрприкладами 19.

Та найважливіше те, що цей загальноприйнятий погляд не зміг уловити природи громадянського націоналізму. З погляду упосліджених меншин, цей вид націоналізму не настільки вже терпимий і неупереджений, як натякає його самообраз. Фактично, він може бути у всіх відношеннях таким самим жорстоким і безкомпромісним, як і етнічні націоналізми. Адже громадянський націоналізм часто вимагає як плату за отримання громадянства та його вигод відмову від етнічної спільноти й індивідуальності, заганяння в приватну сферу етнічної релігії, маргіналізацію етнічної культури і спадщини меншин у межах кордонів національної держави. Ось так поводився з темношкірою і єврейською елітами французький громадянський націоналізм: їхні культури й спадщини принижували, їхні традиційні релігії зневажали, виштовхували в приватну сферу або утискали, а їхню етнічність у них відбирали. Щоб стати громадяна-/143/ми Франції, вони мусили стати темношкірими або єврейськими французами 20.

Отож, не тільки етнічний, а й громадянський націоналізми могли вимагати викорінення меншинних культур і спільнот як таких на підставі поширеного припущення, яке поділяли і марксисти, і ліберали — не тільки про рівність через однаковість, а й про те, що «високі культури» і «великі нації» неминуче цінніші за «низькі» культури й малі нації або етноси. Так що повчальна історія західних демократій перетворюється у всіх аспектах на таку саму вимогливу й сувору (і на практиці етнічно однобоку), як і та, що мала місце в незахідних авторитарних державах-націях, оскільки вона допускала асиміляцію етнічних меншин у межах кордонів національної держави через акультурацію в етнічну культуру панівної більшості. Громадянська рівність однонаціональних індивідів руйнує всі об’єднання й утворення, які стоять між громадянином і державою, а ідеологія громадянського націоналізму відсилає звичаєве і народнокультурне на узбіччя суспільства, у сім’ю та фольклор. У такий спосіб вона також делегітимізує і знецінює однаковою мірою етнічні культури автохтонних меншин та іммігрантів і робить це свідомо й умисно.

Таке умисне очорнення інших культур і звичаїв, ніж панівна «громадянська більшість», сприяло утворенню сьогоднішньої кризи національної держави. Справа не просто в тому, що «наукова держава» зазіхнула на всі сектори суспільства, поширивши свої закони, правила й вимоги на кожен клас і регіон у межах своїх володінь, ігноруючи етнічні й культурні відмінності, і в той же час за-/144/знала невдачі у спробах виправдати економічні й соціальні очікування бідноти та меншин, пробудивши таким чином свідомість і активність доти мовчазних верств та експлуатованих регіонів. Проблему «нації-держави» спровокував її переважно розмаїтий етнічний характер і пробудження до того сонних найбідніших етносів-меншин під дією соціального проникнення й культурного підпорядкування з боку «наукової держави», в якій порядкувала еліта з панівного етносу. І все це поєднувалося з невиправданими народними очікуваннями та виливалося у дедалі більший тиск невдоволених меншин на політичній арені центру і на його панівну етнічну спільноту 21.


Підкріплення та переозначення національної держави


Той факт, що ця криза легітимності вразила найстаріші і найміцніші, демократичні національні держави, зокрема Францію, Британію, Бельгію й навіть Швейцарію, спонукав багатьох людей розглядати націю-державу як віджилу форму політичного об’єднання та проголосити кінець «епохи націй-держав». Окрім зовнішнього тиску глобалізації і європеїзації, докази на користь цього погляду маємо у нинішньому відродженні етносів нижче рівня національної держави, викликаному всюдисущістю держави й демократичним пануванням етнічної більшості. Це відродження, підсумоване в гаслі «L’Europe des ethnies» *, видається таким,* Європа етносів (фр.).що /145/ несе загрозу цілісності та кидає виклик легітимності національної держави. Ми вже бачили потугу й масштаби цієї регенерації етнічного націоналізму в Східній Європі й колишньому Радянському Союзі, як і в Азії та Африці, а також його спроможність перемалювати мапу світу всупереч заповзятому спротиву з боку спільноти держав і поодиноких держав. Регіональні нерівності, нерівномірний розподіл культурних ресурсів, відродження старих етнічних антагонізмів — усе це може зробити свій внесок до такої регенерації, але фундаментальні потреби національної держави й швидке розширення державної влади, не в останню чергу в колоніальних і постколоніальних державах, поєднані з гегемонією етнічної більшості, надали цим відмінностям, нерівностям і напруженням нових вимірів та сили, спершу призвівши до інкорпорації, а потім — до мобілізації виключених верств, регіонів та етносів під знаменом етнічного націоналізму 22.

Але такий різновид національної мобілізації не просто розкладає старі імперії й національні держави, — він творить більше нових національних держав, кожна з яких спирається на один панівний етнос. Це означає, що ідея, кількість і структура національних держав були підкріплені новою хвилею культурного й політичного плюралізму. Не просто примножилася кількість національних держав, саме поняття національної держави справді стало міцніше закріпленим у сучасному світі, а його структури були підсилені тенденцією до вищої культурної однорідності, яку тягне за собою успішне етнічне відокремлення. Звичайно, на практиці кожне відокремлення створює /146/ подальші етнічні анклави, нові «поневолені» меншини. Однак новостворені національні держави загалом згуртованіші й солідарніші, оскільки міцніше й чіткіше організовані навколо панівного етносу — навколо чехів, словаків, словенців, росіян, литовців, вірменів чи грузинів. Цього у кожному разі прагли самостійники, хоч інколи географія, історія й демографія об’єднувалися, щоб перешкодити здійсненню їхніх надій, як це сталося в Боснії або у Латвії і Казахстані, де чисельне російське населення призвело до нових проблем згуртованості й ідентичності цих новостворених республік 23.

Підсумовуючи узагальнення з приводу виживання чи відживання національної держави, слід мати на увазі таке:


1. Якщо говорити про теперішній стан, то національна держава залишається єдиною міжнародно визнаною структурою політичного об’єднання. Сьогодні тільки «національні держави» з належною будовою допускаються до Організації Об’єднаних Націй та інших міжнародних органів, хоч етнічні нації, які претендують на вступ, можуть допускатися як спостерігачі.

2. Після 1991 р. принаймні вісімнадцять нових національних держав було визнано «державами-спадкоємцями», і був визнаний, хай і неохоче, принцип етнічного відокремлення за волею народу. Це сталося після тривалого періоду суцільних відмов з боку наддержав надавати подібний статус протягом сорока років холодної війни, який було порушено лише в особливих випадках Сингапуру і Бангладеш. /147/

3. З історичного погляду створення нових національних держав відбувалося «хвилеподібно» — зазвичай відразу після воєн або укладення миру: після 1783, 1830, 1878, 1918 та 1945 років, які були найпомітнішими випадками. Іншими словами, створення й визнання нових національних держав ніколи не проходило гладко і ніколи не приймалося абсолютно всіма; вони виникали з ситуацій примусу й конфлікту, які раптово трансформувалися під впливом міжнародних подій. А отже, слід бути обережними, щоб не робити занадто категоричних заяв у питанні, яке за своєю природою видається настільки випадковим і непередбачуваним 24.

4. Із соціологічного погляду спектр національних держав чималий. На одному кінці його перебувають національні держави, в яких більш чи менш домінує етнічне ядро, — Польща, Данія та Японія; на іншому полюсі — етнічно глибоко розділені національні держави на зразок Бельгії, Канади, Лівану, Нігерії, Заїру, Анголи, Індії та Пакистану. Поміж ними знаходиться багато національних держав із панівним етнічним ядром, але з одною чи й більше значними етнічними або національними меншинами на зразок Китаю, В’єтнаму, Індонезії, Бірми, Ірану, Єгипту, Зімбабве, Алжиру, Мексики, Перу, Іспанії, Франції, Британії, Румунії, Болгарії та Грузії 25.

5. У політичному плані також простежуються значні варіації. Одні національні держави демократичні, інші авторитарні й не схильні легко поступатися перед вимогами своїх етнічних /148/ меншин. У деяких національних державах, зокрема Іспанії після Франко та Канаді, уряди один за одним працювали не покладаючи рук, щоб усунути етнонаціональне невдоволення своїх складових етносів; тоді як в інших державах на зразок Судану й Бірми були лише дрібні або й узагалі жодних поступок перед бажаннями і вимогами етнічних меншин. Однак в усіх цих випадках національна держава лишається єдиною ареною для розв’язання етнічних проблем.


Тоді з цих міркувань видається, що, всупереч широкій палітрі соціальних і політичних відмінностей, винятковість національної держави як загальної норми не була серйозною мірою опротестована. Опротестовується все більшою мірою поведінка й ефективність окремих держав і їхніх резкимів, а також розподіл влади й ресурсів між складовими етносами національної держави. Фактично, тільки там, де провалилися заходи із розв’язання цих проблем, і там, де з цілком різних причин була розхитана могутність держави, а також там, де потужний регіональний або наддержавний покровитель перебрав на себе самостійницьку справу, етнічні рухи кидали успішний виклик існуючій національній державі та утворювали нові національні держави, оперті на відокремлені етноси 26.

У результаті глобального процесу культурної і політичної плюралізації поняття та форму національної держави було переозначено й підкріплено. Це означає, що націоналістичний ідеал світу несумірних, але рівних національних держав (кожна /149/ зі своїм унікальним характером і долею), який проголосили ще у XIX ст. Фіхте, Мадзині та Мішле, тепер охоплює всі частини земної кулі і пускає глибокі корені на кожному континенті. Давніший політичний плюралізм Європи суверенних держав і їхніх колоній було трансформовано, підкріплено й побільшено націоналістичним принципом культурного плюралізму, за яким кожна культурно-історична спільнота зі своїми традиціями, міфами і пам’яттю має володіти своєю історичною територією та, бажано, власною суверенною державою. В ході цього процесу раніший ідеал етнонаціональної однорідності й чистоти, який навіть тоді часто порушувався, все більше відкидали на користь нової моделі громадянського націоналізму — «панівного етносу». Нова модель тягла за собою свідоміші спроби вмістити в собі громадянський ідеал і водночас наполягала на національній державі, підпертій культурою й традиціями панівного етнічного ядра, до якого більшість членів відчувають свою приналежність. Такий нелегкий компроміс, характерний для перших західних національних держав, часто виникає в державах-спадкоємицях Східної Європи та колишнього Радянського Союзу. Там поширений страх, підживлений хвилями іммігрантів, що нестримний етнічний націоналізм того різновиду, який мав місце в колишній Югославії, може знову призвести до безладдя в регіоні та перемальовування карти великих територій світу. Результат знов-таки не усунення ідеалу й структури національної держави, а навпаки — її процвітання та підкріплення етнічним чинником 27.

Проте на Заході обидві моделі нації — етнічна /150/ й громадянська — все більше ставляться під сумнів та явно підважуються. Знов-таки масова імміграція, наплив екс-колоніальних народів, потік біженців та шукачів притулку, а також вплив ґастарбайтерів стали каталізаторами й матеріалом процесу переозначення нації та появи нового розуміння колективних зв’язків і приналежності. Як наслідок виникли спроби обвінчати громадянський ідеал із новішою концепцією «розмаїтої» нації. У цій концепції складові етноси, які утворюють національну державу, розглядаються як осереддя емоційної прив’язаності і приналежності. Відтак їм надаються широкі повноваження щодо їхнього суспільного й культурного життя; їх заохочують зберігати свою культурну спадщину чи то через федеральні, чи то звичаєві механізми; але ідентичність нації як одного цілого уособлюється в національній державі, її законах, громадській культурі й міфах про заснування. Сполучені Штати Америки подали зразок для розмаїтої концепції нації. Історичне домінування в ній білої пуританської англосаксонської культури й мови, поєднане з месіанськими міфами про її походження й заснування, забезпечило міцний етнічний фундамент для її подальшого експериментування з культурним плюралізмом. За допомогою англійської мови й культури, кодексів законів і конституційних структур свого федеративного улаштування Сполучені Штати домоглися успіхів у справі згуртовування хвиль та поколінь іммігрантів, які накочувалися на країну одна за одною від кінця XIX ст. Це дозволило кільком етнічним спільнотам, які входять до складу Сполучених Штатів, досягти значних свобод і здобути значні /151/ ресурси в широких царинах суспільного життя, культури й навіть політичної організації, незважаючи на те, що тривалий час вважалося, ніби їхні відмінні й чужоземні етнічні культури зазнають ерозії, якщо приймуть американське кредо з його провіденціалістськими міфами, етнічною спадщиною й громадською культурою англосаксонських засновників. Лише недавно ідеал справжньої етнічної строкатості в рамках всезагальної національної єдності, опертої на національну державу та її англосаксонську громадську культуру, стали приймати повсюдніше, але аж ніяк не повсюдно.

Визначна властивість американського націоналізму — його глибинний запал. Сполучені Штати — одна з дуже небагатьох національних держав, які уникли «проблеми національностей» усупереч своїй надзвичайній строкатості, незважаючи на яку багато груп добре почуваються під міцним покровом спільної американської долі. Звичайно ж, Сполучені Штати обсідають надокучливі расові й етнічні проблеми. Та за рахунок того, що іммігранти були розсіяні по всьому континенту й не укріпилися на якійсь територіальній базі, етнічне суперництво не призвело до етнічних націоналізмів (за винятком нетривалого епізоду між деякими групами темношкірого населення в 1960-х pp.). У той же час більшість іммігрантських етнічних груп, як і більшість темношкірого й американо-індіанського населення, приєдналася до американського ідеалу, історично опертого на англосаксонській культурі. А там, де вони на це не пішли, як недавня хвиля латиноамериканських іммігрантів, їхня поведінка викликала в багатьох штатах сильну, хай і нерівномірну, реакцію поміж /152/ англомовних американців на захист англійської мови 28.

У Канаді подібне федеративне улаштування, хоч і без супровідних об’єднувальних міфів про походження й заснування, гарантувало, що під єдиним склепінням національної правової і політичної структури етнічні спільноти користуватимуться широкими можливостями в економічній, політичній та культурній сферах. Віднедавна, після квебекської тихої революції, прихильність до багатокультурності й ідеалу розмаїтої, поліетнічної нації виросла настільки, що разом із ефектами квебекських самостійницьких тенденцій, на думку багатьох, сама тканина будь-якої історичної ідентичності, яка живить канадську федерацію, наражається на небезпеку. У канадському випадку двоїсте культурне походження держави й суспільства, а також її ліберальна імміграційна політика, створили унікальну ситуацію на самісінькому рубежі виживання національної ідентичності.

Не слід перебільшувати значення «розмаїтої» моделі. Порівняно з громадянською й етнічною моделями вона лише нещодавно здобула підтримку, та й то лише в небагатьох національних державах, помітно іммігрантських суспільствах на зразок Канади, Сполучених Штатів, Австралії, Нової Зеландії й Аргентини. Не позбавлена ця модель і своїх проблем. У більшості згаданих випадків існувала домінантна етнічна еліта — креольські або англосаксонські першопрохідці й поселенці. І саме вони створили правову, мовну й освітню структуру нової національної держави, надали їй більшість її героїв та міфів про походження, хоч деякі з них останнім часом і стали об’єктами критичного /153/ аналізу. Тільки після кількох десятиліть великі напливи іммігрантів таки почали змінювати характер національної спільноти й зробили розмаїтою її колишню етнонаціональну ідентичність. Менше з тим, етнічні засади встановили обмеження на те, кого можна допустити до «розмаїтої» нації, щоб при цьому не знесилити повністю спільноту і її національну солідарність. Там, де порушенням таких обмежень надмірно зловживали, як у Канаді з її двоїстою етнічною спадщиною, альтернативними міфами про заснування і войовничим франкомовним рухом, єдність і цілісність самої національної держави, а також її розмаїтий, багатокультурний націоналізм наражалися на небезпеку. Центральна складність «розмаїтої» нації відкривається в її неспроможності гарантувати достатню політичну згоду після відмови від етнічної солідарності й громадянської уніфікованості 29.

У Західній Європі «зношування по краях», яке трапляється в загальновизнаних національних ідентичностях старіших західних національних демократій, також діяло в чітко окреслених межах. Наплив великої кількості іммігрантів, ґастарбайтерів, біженців, екс-колоніалів та чужоземців допевне змінив нинішній характер французької, британської чи голландської «національних ідентичностей». Їх більше не можна описувати простими, порівняно однорідними категоріями, характерними для довоєнного періоду. Тепер у Франції, Британії і Нідерландах стало кількома «обличчями» національної ідентичності більше (там завжди були істотні варіації) — з новими відмінностями в кольорі шкіри, релігії, мові тощо. Хай там як, але історичне, кількісне й соціологічне переважання /154/ давно сформованих, однорідних спільнот-«ядер» в основному визначило межі і значною мірою характер мінливих ідентичностей цих національних держав — звичаї їхнього громадського життя, природу їхніх правових кодексів та інституційних норм, мову їхньої освіти й політики, зміст великої частини їхніх історії й літератури, які викладаються у школах, і традиції їхнього культурного й політичного життя.

В усіх цих сферах спільноти чужоземців, біженців, екс-колоніалів та іммігрантів зробили суттєві внески, сукупний ефект яких змінив загальновизнаний характер старих національних ідентичностей і надав їм більшої свободи й різноманітності вираження. Та хоч ці зміни в національній ідентичності примусили національні держави переозначити деякі зі своїх ролей і функцій, вони не призвели до скорочення їхніх розмірів і повноважень. Криза легітимності, яка супроводжувала ці зміни, в остаточному підсумку зміцнила злиття національної ідентичності з національною державою в рамках цих давно усталених держав якщо не для більшості іммігрантів, то принаймні для ядрової й периферійних спільнот. У деяких випадках багатокультурність, яка малася на увазі в спробах знайти місце для деяких із кількісно більших іммігрантських спільнот, спровокувала етнонаціональну реакцію, що проголошувала «самобутній характер» домінантного етносу й корінні традиції національної держави. Навіть у національних державах, котрі прийняли громадянську модель нації, етнічний націоналізм населення-ядра залишається засадничим ресурсом, який усе ще можна ефективно мобілізувати; він /155/ може вилитися в різновид виключності, агресивного шовінізму та расизму, нещодавно помічених у Європі, який багато людей уважають «природним» вираженням будь-якого і кожного етнічного націоналізму 30.

Знов-таки не слід перебільшувати і зміни в характері національних ідентичностей навіть у зміцнілих демократіях Заходу. Зміни, про які говоримо, всі розгорталися на арені національних держав, незважаючи на відозви до «Європи» та «світової спільноти» й віднедавнє користування міжнаціональними порівняннями. Останні лише допомагають підвести фундамент під могутність і центральність національної держави за рахунок бездержавних націй та іммігрантських спільнот. На даний момент у багатьох із цих західних випадків маємо мало доказів реальної і справжньої ерозії простонародних національних ідентичностей, зосереджених на національній державі, на користь регіональних або іммігрантських етнічних спільнот, а також доказів хоч якогось важливого руху в напрямку багатокультурності та «розмаїтої» концепції нації.

Великою мірою це результат історичної першості всеохопних етнічної й громадянської моделей нації, спершу в Європі, а згодом і поза нею. Це також наслідок схильності націоналістів приписувати національну ідентичність будь-якій територіальній політичній спільноті. Це стосується обох типів національної ідентичності. В етнічній моделі, в якій нація сприймається як народна спільнота зі спадковою уснонародною культурою, що прагне політичної автономії на своїй історичній вітчизні, націоналістичний потяг полягає /156/ в мобілізації народу та сплавленні народної етнічної спільноти з територіальною політичною спільнотою. У громадянській моделі, яка розглядає націю як територіалізовану спільноту громадян, пов’язаних загальними законами та спільною громадською культурою й громадянською релігією, націоналістична настанова прагне об’єднати спільноту громадян на її національній території навколо набору спільних символів, міфів і спогадів, а також злити її з розпізнаваною культурною спільнотою. В будь-якому разі результат — зміцнення й посилення ідеалу і структур національної держави, а також поєднання її з народною національною ідентичністю. Це намагання звести воєдино і поєднати національну ідентичність з національною державою було лейтмотивом європейської та й світової історії навіть тоді, коли конкретні спроби відокремлення провалювалися, а культурний націоналізм з обмеженою автономією залишався єдиною життєздатною альтернативою. Принцип національного самовизначення, закладений у русі «Молода Європа» Джузеппе Мадзині, а століттям пізніше у Хартії Організації Об’єднаних Націй (однак з обмеженим застосуванням), стисло виражає тісний зв’язок між етнічним і громадянським націоналізмами та потяг до злиття народної національної спільноти й ідентичності з територіальною політичною ідентичністю і її національною державою 31. /157/


Висновок


Для багатьох науковців націоналізм — це рух, який шукає способів прирівняти націю до держави. Вони стверджують, що без цього тісного зв’язку між нацією і державою націоналізм мало би значив у суспільному й політичному відношеннях. Центрально важливим для модерної історії був не стільки націоналізм як такий, а феномен національної держави, який націоналісти через принцип національного самовизначення так послідовно підносили й дотримувалися. Без такого сполучення з державою націоналізм міг би зацікавити хіба що фольклористів 32.

Є частка істини в цьому твердженні, але його слід уточнити. Політична програма націоналізму загалом передбачала здобуття нацією держави та злиття народно-національної ідентичності з ідентичністю територіально-політичною і спільнотою відповідно до принципу національного самовизначення. Це випливає з одного з центральних догматів націоналістичної ідеології. Головні положення націоналізму: ідея, що світ поділений на відмінні нації і що нація — джерело всієї політичної сили; твердження, що індивід має бути насамперед відданий нації; переконання, що націям слід мати максимальну автономію, щоб лишатися самобутніми у світі націй. Однак, як ми бачимо, ідеологія націоналізму зосереджується радше на нації, ніж на державі, так само й на практиці виявляємо випадки, коли навіть за максимальної автономії нації бракує державності та коли національні спільноти вдовольняються особливим або федеративним політичним статусом, як, наприклад, /158/ Шотландія і Каталонія (на сьогодні). Ці два спостереження тісно пов’язані. Саме націю слід виховувати, захищати й робити ефективною, а будь-яке обрамлення, яке може надати такий захист і наділити такою ефективністю, розглядається як прийнятне. Територіальна держава — найбільш очевидний і найвигідніше розміщений кандидат на роль такого захисника, але він аж ніяк не єдиний. Звідси випливає, що потяг до відповідності між державою й нацією — частий і могутній, проте в жодному разі не неминучий, складник націоналізму.

А це означає, що націоналізм у всіх його видозмінах потрібно відокремити від національної держави, а національну ідентичність — від державного суверенітету. Мета націоналізму — зробити громадянську або етнічну націю ґрунтом і критерієм держави, підкорити державу волі нації і змусити її виражати цю волю. Націоналізм, із цього погляду, додає до класичних демократичних формулювань ідеал історичної спільноти громадян, які поділяють одну й ту саму громадську ідеологічну культуру або, в етнічній версії, одну й ту саму спадкову культуру й уснонародну спадщину. Передовсім має бути почутий голос і виконана воля людей, означених як (громадянська або етнічна) нація. Національна держава — це така держава, яка чує голос тільки цих людей і виконує тільки їхню волю. Сама по собі і від природи держава не більше ніж знаряддя для виконання волі нації, а значимість націй і націоналізмів полягає у їхній спроможності мобілізувати великі кількості людей на кожному клаптику земної кулі заради узгодженої політичної дії за допомогою або всупереч державі та державній системі нинішнього дня. /159/

Щоб осягнути значущість націоналізму для модерного світу, мало зняти покров зі світського потягу до виковування національних держав. Потрібно осягнути напрям цього потягу: від культури до політики, від культурно-історичної спільноти до національної держави громадян. Держава, на створення якої націлюється націоналізм, — це культурно означене і вкрите культурним гримом політичне утворення; воно здобуває свій raison d’être *, як і свій характер, із історичної культури домінантного етносу або — рідше — з історичних культур більше ніж одного етносу. Це справедливо навіть у тих випадках, коли більшість її громадян — недавні поповнення національної спільноти. Знов-таки, в межах кожної національної держави саме єднальна сила й історична першість етнічних спільнот, їхні символи й міфи, спогади і цінності проявляються у будові й характері громадянської нації.* Сенс існування (фр.).Національна держава, своєю чергою, черпає свою могутність і засоби до існування з домінантного етносу, навколо якого вона сформувалася і якому допомогла злитися в одне ціле й кристалізуватися. Вона досягає цього, виражаючи і здійснюючи «волю» народу, якому вона допомагає надати форми монолітної нації з єдиною громадською культурою та системою освіти. Навіть там, де культура має визнані видозміни, як у випадку з різними офіційними мовами Швейцарії, національна ідентичність, котра витікає із взаємовпливу домінантних етносів і територіальних держав, виражається в єдиній громадській культурі та в домінантному /160/ наборі етнічних міфів й історичних спогадів; їх зазвичай (хоч і не можна сказати, що завжди) приймають індивіди й групи, які пізніше приєднуються до національної держави, як це було з франко- та італомовними кантонами Швейцарії, пізнішими іммігрантами до Сполучених Штатів чи Австралії. Така культура не обов’язково уніфікована й однорідна; насправді вона може бути сплетеною з багатьох етнічних і мовних ниток і може виявляти тонкі регіональні варіанти. Проте вона достатньо спільна й усеохопна для всіх громадян, щоб вони брали в ній участь на публічному рівні; у такий спосіб вони будуть наділені відчуттям культурної спорідненості з членами та відчуттям відмінності від сторонніх 33.

Взаємна підтримка держави й нації забезпечила виживання і гнучкість національній державі як формі культурно-політичного утворення і продовжує робити це до нинішнього дня. Навіть коли здобуття державності не є обов’язковою вимогою націоналізму, як це має місце у випадках із культурним націоналізмом чи автономією (home rule *), вона стала нормальним способом самореалізації нації в модерному світі.* Самоврядування, «гомруль» (англ.).Це частково пов’язано з фізичним і психологічним захистом, який вона надає і про який націоналісти ніколи не втомлюються повторювати, та із загальним визнанням, що система національних держав винагороджує тих, хто погоджується з її принципами. Але вона також продукт історичного розвитку, в результаті якого перші модерні й високо успішні професіоналізовані держави, наприклад, Англія (пізніше Бри- /161/танія) та Франція, крім усього, стали ще й моделями монолітної національної ідентичності, ґрунтованої на домінантному етнічному ядрі. Порівняно компактна англо-французька модель національної держави залишається найвпливовішою на міжнародному ринку. Її набагато легше пристосувати й зімітувати, ніж американську «розмаїту» модель, ураховуючи розміри, масштаби й ресурси останньої, а також особливі стримування й противаги * її федеративної конституції, яка так невдало скроєна для крайностей дрібніших, бідніших і пізніше розвинутих «держав-націй» Африки й Азії. Крім того, англо-французька модель має право історичної першості: більшість цих «держав-націй» завдячують своїм існуванням у вигляді держав, як і своїми кордонами, європейським колоніальним державам, особливо Франції й Британії, і вони досі звертають погляди на них як на базові моделі того, як мають формуватися та підтримуватися національне суспільство й національна держава 34. Доки така взаємна підтримка існує, доки держави захищають і надають вираження національним ідентичностям, одночасно черпаючи свою могутність і солідарність із мобілізованої культурної спільноти в їхньому ядрі, доти національні держави залишатимуться основними політичними гравцями у сучасному світі і доти народи нашої планети адресуватимуть свої відданість та довіру суверенним, територіально обмеженим національним державам.* Американська система «стримувань і противаг» — принцип взаємозалежності та взаємообмеження законодавчої, виконавчої та судової гілок влади. /162/

Попередня     Головна     Наступна         Примітки


Етимологія та історія української мови:

Датчанин:   В основі української назви датчани лежить долучення староукраїнської книжності до європейського контексту, до грецькомовної і латинськомовної науки. Саме із західних джерел прийшла -т- основи. І коли наші сучасники вживають назв датський, датчанин, то, навіть не здогадуючись, ступають по слідах, прокладених півтисячоліття тому предками, які перебували у великій європейській культурній спільноті. . . . ) 


Якщо помітили помилку набору на цiй сторiнцi, видiлiть ціле слово мишкою та натисніть Ctrl+Enter.

Iзборник. Історія України IX-XVIII ст.