Опитування про проект правопису на сайті Ізборник                                        


Попередня     Головна     Наступна

СТИЛЬОВІ РІЗНОВИДИ СТАРОУКРАЇНСЬКОЇ МОВИ — стильова диференціація староукраїнської літературної мови за її сусп. функціями, характером мовної експресії тощо. Оскільки в староукр. період, зокрема в 16 — 18 ст., вона здійснювалася на основі традиц.-стильового («слогового») і структур.-функц. поділів, то й сам термін «стиль» стосовно цього періоду звичайно вживається дослідниками у двох значеннях: «одиниця традиційно-стильового поділу» та «одиниця структурно-функціонального поділу».

За характером мовної експресії на матеріалі 14 — 18 ст. (передусім 16 — 18 ст.) можна виділити три С. р. с. м. (літературної): нейтральний, урочисто-піднесений та знижений бурлекснотравестійний. Вони певною мірою відповідали стиліст.-традиц. поділу (див. Трьох стилів теорія), тобто високому стилю — урочисто-піднесений колорит, а низькому стилю — бурлескний, сатир.-гумористичний. Проте поділ за ознакою мовної експресії мав і самост. значення, особливо в 16 — 18 ст., і тоді в межах, напр., низького, а ще більше середнього стилю виклад набував часом урочисто-піднесеного звучання. За сусп. функцією мови в 14 — 18 ст. виділяли офіційно-діловий стиль і конфесійний стиль, а в 16 — 18 ст. — ще й науковий стиль, публіцистичний стиль і художній стиль. Проте порівняно з новою українською літературною мовою ці стилі мали значну відмінність у жанрових характеристиках, що зумовлене відмиранням одних і утвердженням ін. жанрів, а також різний статус жанрів усередині певного стилю.

У конфес. стилі староукр. мови реалізувалася ритуальна функція мови. Він представлений такими каноніч. творами христ. віровчення, як Біблія, Псалтир, Євангеліє, Апостол та Апокаліпсис. стиль яких практично незмінний протягом тисячоліть, а також творами літург. призначення — «Паремійниками», апракосними Євангеліями, служебниками та ін. Мова конфес. стилю майже до кін. 15 ст. була слов’яноруською, з тими чи тими живомовними елементами, переважно фонетичними. Проте в 16 ст., з настанням доби Відродження та поглибленням процесу демократизації літ. мови, конфес. твори починають інтенсивно перекладатися «простою мовою» (Пересопницьке Євангеліє, Крехівський Апостол та ін.).

Наук. стиль зародився ще в Київ. Русі переважно на основі перекладних творів: наук.-природничих («Фізіолога», «Шестоднева» Іоанна Екзарха, «Християнської топографії» Козьми Індикоплевста чи Індикоплова) та історичних (хронік Іоанна Малали, Георгія Амартола, Георгія Синкела). У 14 — 15 ст. та пізніше його поповнили логіко-філос. трактати, фіз.-матем., астрономічні твори тощо. У 16 ст. у наук, стилі виразно посилюється живомовний струмінь, особливо в істор. л-рі (хронографах), у жанрі передмов, післямов, посвят та ін. З кін. 16 ст. розвивається жанр грамат., лінгв. л-ри (граматики, тлумачні і перекладні словники). Переважно на живій розм. основі функціонував наук.-практ. жанр (лікарські і госп. порадники, календарі, травники, місяцеслови і т. д.). Мовні особливості наук. стилю випливали з потреби забезпечити логічність, доказовість, точність, об’єктивність викладу. Найвиразніші мовні риси — наявність абстр. лексики, термінів, перевага іменників, ускладнений синтаксис. Існував переважно в рукопис. формі. Офіц.-діловий стиль представлений насамперед жанром офіц. листування та урядового управління (листами, грамотами, див. Грамоти 14 — 15 ст.), започаткованим іще в давньорус. епоху. З 16 ст., а особливо з кін. 17 ст., цей жанр збагачується новими видами док-тів: універсалами, наказами, інструкціями, ордерами, промеморіями тощо. Дипломатичний жанр представлений з серед. 17 ст. переважно листуванням гетьм. канцелярій. З кін. 15 ст. розвивається юрид. жанр, що регулювався Литовським статутом 1588: актові книги, купчі записи, духівниці, описи майна, супліки-скарги, судові акти і док-ти, записи свідчень та ін. Для офіц.-ділового стилю характерні усталені початки і кінцівки, стандартна структура тексту, послідовно відтворювані формули, кліше з доволі однотипною лексикою, книжними грамат. формами, складним синтаксисом. Проте в «неофіційній» частині пам’яток широко засвідчується жива нар. мова, особливо в юрид. та епістоляр. жанрах. Про епістолярний стиль дають уявлення переважно пам’ятки 2-ї пол. 17 — 18 ст., за мовою близькі до офіц. листування.

Публіцист. стиль з давньорус. періоду і майже до серед. 16 ст. знайшов вияв переважно в жанрі слів і повчань з виразним полем. струменем, з 16 ст. — з виразним живомов. компонентом. Близьким до нього був жанр т. з. учительних євангелій (16 — 17 ст.). З «Історії о єдном папі римском» (серед. 16 ст.) починається характерний для укр. літ. мови полем. жанр, породжений умовами міжреліг. боротьби: це твори Герасима Смотрицького, Василя Суразького, Івана Вишенського, Стефана Зизанія, Христофора Філалета, Клірика Острозького, Мелетія Смотрицького, Захарія Копистенського, Михайла Андрелли та ін. (2-а пол. 16 — 17 ст.). За мовною функцією наближалися до публіцист. твори оратор.-проповід. жанру, особливо в 2-й пол. 16 — 1-й пол. 18 ст.: Кирила Транквіліона-Ставровецького, Лазаря Барановича, Йоаникія Галятовського, Антонія Радивиловського, Варлаама Ясинського, Стефана Яворського, Данила Туптала (Димитрія Ростовського), Феофана Прокоповича, Георгія Кониського. Більшість творів названих жанрів писалася «простою мовою», почасти також церковнослов’янською з елементами української. Мова їх образна, експресивна, насичена перифразами, суспільною, емоційно-оцінною лексикою, неологізмами, глибоко метафорична. У синтаксисі — перевага складних структур, надфразних єдностей, наявність інверсій, повторів, риторичних питань, риторичних звертань та ін. Худож. стиль 14 — 18 ст. реалізувався у найдавнішому за часом виникнення жанрі прози, започаткованому ще у давньорус. період. Щоправда, художньою її можна назвати певною мірою умовно, швидше в плані становлення. Це насамперед жанр житійно-повістевої, легендарної л-ри [житія Ольги, Володимира, Києво-Печерський патерик, «Четья» 1489, «ЧетьїМінеї» Данила Туптала (Дмитрія Ростовського) кін. 17 — поч. 18 ст., численні апокрифи та легенди 17 — 18 ст.]. Значна частина цих творів, особливо в 16 — 18 ст., писалася «простою мовою», близькою до живої народної. Численними текстами засвідчений літописно-мемуарний жанр (Острозький, Львівський та Хмільницький літописи 16 — 1-ї пол. 17 ст., літописи Самовидця 1702, Григорія Граб’янки 1710, Самійла Величка 1720 та ін., «Ходіння» Арсенія Селунського 14 — 15 ст., записки Данила Корсунського кін. 16 ст., дорожні нотатки В. Григоровича-Барського 1724 — 47).

З 2-ї пол. 16 ст. розвивається укр. віршування: епіграми, емблеми, вірш, передмови, істор. вірші, вірші Івана Величковського, Климентія Зіновіїва кін. 17 ст., численні безіменні вірші 17 — 18 ст. Жива нар. мова найповніше проникла в лірично-пісенні твори, сатир.-гумор, вірші, вірш, оповідання. З 17 ст. виникає багата драм, л-ра. Слов’яноруською і почасти «простою мовою» пишуться т. з. шкільні драми Феофана Прокоповича (зокрема «Владимир», 1705), Митрофана Довгалевського (1736 — 37), «Воскресеніе мертвыхъ...» Георгія Кониського (1747), «Милость Божая...» та ін. Інтермедії, що додавалися до цих та ін. драм, а також діалоги, вірші-орацїї тощо звичайно писалися живою нар. мовою. Художні твори, особливо живою народною, або «простою», мовою, підготували грунт для переходу до нової укр. літ. мови.


Літ.: Житецкий П. И. «Энеида» Котляревского и древнейший список ее в связи с обзором малорус. л-ры XVIII века. К., 1900; Його ж. О переводах Евангелия на малорус. язык. СПб., 1906; Петров Н. И. Очерки из истории укр. л-ры XVII и XVIII веков. К., 1911; КІУЛМ, т. 1. К., 1958; Історія укр. л-ри, т. 1 — 2. К., 1967; Франко І. Я. Нарис історії укр.-рус. л-ри до 1890 р. В кн.: Фраико І. Зібр. тв., т. 41. К., 1984; Німчук В. В. Мовознавство на Україні в XIV-XVII ст. К., 1985; Русанівський В. М. Джерела розвитку східнослов’ян. літ. мов. К., 1985; Жанри і стилі в історії укр. літ. мови. К., 1989.


В. А. Передрієнко.Попередня     Головна     Наступна


Опитування сайту «Ізборник»:

Веб-опитування про проект правопису:   Українська національна комісія з питань правопису підготувала проект нової редакції Українського правопису, громадське обговорення якого триватиме до 15 вересня 2018 року. На розгляд громадськості були винесені нові правила передачі деяких власних і загальних назв, відмінювання, написання слів з великої букви, правопис іменників з числівником пів та ін. Ваші відповіді допоможуть оцінити суспільне ставлення до чинної мовної норми та запропонованих змін. Опитування )Якщо помітили помилку набору на цiй сторiнцi, видiлiть ціле слово мишкою та натисніть Ctrl+Enter.