Опитування про проект правопису на сайті Ізборник                                        


Попередня     Головна     Наступна

СТИЛЬОВІ РІЗНОВИДИ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ — суспільно усвідомлені видозміни літературної мови, що об’єднують: 1) структур.-функц. стилі (див. Стиль); 2) експресив.-стилістичні варіації мови; 3) підсистеми структур.-функц. стилів, тобто типи мовної організації, що сформувалися як жанри відповідної л-ри (офіц.ділової, наук., публіцист., художньої). С. р. у. м. відбивають, з одного боку, більш загальний, ширший, ніж структур.-функц. стилі, погляд на сфери використання укр. мови. Йдеться про книжно-писемний і усно-розмовний різновиди укр. мови. Книжно-писемні та усно-розмовні виражальні засоби, які використовуються у функц. стилях, зумовлюють більший чи менший ступінь їхньої книжності, розмовності або нейтральності щодо перших двох ознак. Неперехідних меж між С. р. у. м. не існує: книжні елементи, поєднуючись із розмовними, легко переходять у засоби емоц.-експресив. виразності художнього стилю; усно-розмовне джерело живить жанри публіцистичного стилю, який загалом належить до книжно-писемного різновиду мови. З іншого боку, С. р. у. м. виступають як одиниці вужчого плану порівняно з структур.-функц. стилями. Останні диференціюються залежно від типів текстів, об’єднаних у відповідні жанри. Книжність, нейтральність, розмовність — ознаки, властиві всім типам текстів, стильові різновиди яких залежать від співвідношення відповідних мовних засобів. Взаємопроникнення і перехрещення книжнописемних і усно-розмовних джерел — основа для виникнення експресив.-емоц. колоритів мови. Книжні за походженням засоби, які вживаються у худож. текстах у сполученні з розмовними, зазнають стиліст. зниження і зумовлюють перехід тексту в ін. стильовий різновид. На прийомах зіткнення книжних і розм. засобів та їх співвідношенні із стилістично нейтр. елементами будуються емоц.-експресив. різновиди худож. та розм. структур.-функц. стилів. Найб. мірою книжності відзначається у сучас. укр. літ. мові офіційно-діловий стиль. Його жанри, або підстилі, охоплюють тексти, в яких визначальну роль відіграє книжна лексика (мова меморандумів, комюніке), а також щоденне ділове спілкування громадян (документи з лаконічним викладом суті справи без оцінних компонентів передаваного змісту). В обох випадках стильовими показниками виступають усталені формули, ділова фразеологія, активізація книжного джерела укр. мови. До книжних належать також науковий стиль та його підстилі або жанри: наук.-популярний і наук.навчальний, власне наук. тексти (монографії, статті), мова навч.-метод. л-ри, підручників, посібників. Різняться між собою наук.-тех. і наук.-гуманіт. праці; в перших увиразнюються своєю функцією форм.-символічні системи (формули, графіки, схеми і т. п.), в других помітну роль виконує автор. оцінка, дод. конотації. У структурі публіцистичного стилю свою специфіку мають мова інформ. матеріалів (хроніка, інтерв’ю та ін.) і мова худож.-публіцист, текстів (нарис, фейлетон і т. п.). Всі ці відміни ґрунтуються на різному співвідношенні компонентів тріади автор — об’єкт — читач. Крім інформативної, публіцист. стиль виконує функцію переконування, впливу на читача, слухача. Цим зумовлюється і поділ на типові жанри публіцист. стилю (пор. жанр інтерв’ю, репортажу). Публіцистичний, як і худож. стиль, активно послуговується усно-розмовними виражальними засобами, що несуть на собі відбиток зниженого буденного спілкування. Вони урізноманітнюють жанрові відмінності функц. стилів, диференціюючи, напр., у поезії високий патет. або інтим.-лірич. мовний колорит. На характер виражальних засобів впливає насамперед писемна мова чи усна мова. В усній мові засвідчуються некодифіковані елементи, вона зазнає впливу неліт. засобів, ін. мов. У широкому розумінні С. р. у. м. є також мова фольклору. Цим поняттям об’єднується мова різних фолькл. жанрів, у яких закладено естет. сприймання нар. слова, його емоц.-експресив. зміст. Фолькл. різновид укр. мови певною мірою визначає характер худож. стилю щодо функціонування у ньому типових фольклоризмів, стилізації нар. оповіді тощо.

С. р. у. м. безпосередньо залежать від сусп. функцій, які виконує укр. мова, і від того, як у процесі істор. розвитку нац. мови змінюється коло цих функцій. Для сучас. укр. мови немає обмежень у використанні експресив. мовних засобів, хоча кожен структур.-функц. С. р. у. м. має свої норми. Вони не піддаються перелікові подібно до орфоеп. чи орфогр. норм, проте диктують побудову текстів за законами стильової організації мови. В офіц.-діловій мові постає вимога знання типових формул для викладу відповідного змісту; у наук. мові — знання термінології та її однозначного вживання, у публіцистичному стилі — оцінка впливовості мови певного жанру на читача, слухача, глядача.

С. р. у. м. мають не лише об’єктивне підґрунтя: вибір стильового різновиду залежить від автора, об’єкта і адресата, якому призначається повідомлення. Різновиди худож. стилю, напр. худож.-докум., худож.-істор. проза, продиктовані зображуваними об’єктами, а також автор. уявленнями про те, в яких формах донести читачеві висловлювану ідею. Видозміни публіцист. стилю виникають під впливом взаємодії худож. і публіцист. стилів.

Худож.-публіцист. різновид стилю відзначається активним використанням народнопоет. фразеології, фолькл. символів, типових для мови фольклору повторів, стиліст. фігур увиразнення, ритмомелодики. С. р. у. м. у сфері розм. спілкування охоплюють жанри розм.-побут., на вироб. теми, певною мірою й епістолярного стилю тощо. Кодифікованість (некодифікованість) уживання мовних засобів впливає на заг. емоц.-експресив. колорит розм. стилю.

Джерело стиліст. оновлення мовних засобів — розм. мова, проте значна вага некодифікованих елементів обмежує її дію на різновиди функц. писемних стилів. 2-а пол. 20 ст. позначена впливом на всі стильові різновиди н.-т. мови, проникненням термінів у структури худож. і народнопоет. мислення. Кін. 20 ст. — повернення у систему С. р. у. м. конфесійного стилю, що витворився на книжній і народнорозм. основі, як і ін. стилі, під впливом укр. перекладів конфес. л-ри.


Літ.: Чередниченко І. Г. Нариси з заг. стилістики сучас. укр. мови. К., 1962; Теор. проблеми лінгв. стилістики. К., 1972; СУЛМ. Стилістика. К., 1973.


С. Я. Єрмоленко.Попередня     Головна     Наступна


Опитування сайту «Ізборник»:

Веб-опитування про проект правопису:   Українська національна комісія з питань правопису підготувала проект нової редакції Українського правопису, громадське обговорення якого триватиме до 15 вересня 2018 року. На розгляд громадськості були винесені нові правила передачі деяких власних і загальних назв, відмінювання, написання слів з великої букви, правопис іменників з числівником пів та ін. Ваші відповіді допоможуть оцінити суспільне ставлення до чинної мовної норми та запропонованих змін. Опитування )Якщо помітили помилку набору на цiй сторiнцi, видiлiть ціле слово мишкою та натисніть Ctrl+Enter.