Опитування про проект правопису на сайті Ізборник                                        


Попередня     Головна     Наступна

СХІДНОСЛОВ’ЯНСЬКІ МОВИ — цілісна й найчисельніша група слов’янських мов у Сх. Європі, до складу якої входять укр., рос. та білорус. мови. Виникли на основі близькоспорід. тер. східнослов’ян. говорів (6 — 9 ст.), які в процесі консолідації набули рис, що стали спільною ознакою сучасних С. м. До цих рис належать: сполуки цв-, зв- перед Ђ (< оі); зміна сполучень dj, tj в ж, ч; втрата проривних приголосних у групах dl, tl; наявність вторинного л у кол. сполученнях губних приголосних з j; повноголосся (зміна спільнослов’ян. сполук типу tort, tolt, tert, telt у повноголосні torot, tolot, teret, telet); втрата носових голосних он > у, ę > ‘а; заміна музичного наголосу експіраторним; зміна поч. сполучення je перед наступними і, е в о; втрата двоїни; занепад простих минулих часів дієслова — аориста й імперфекта та ін. Спільний давньорус. період у східнослов’ян. говорах закінчився із занепадом зредукованих ъ, ь (див. Редуковані голосні), який відбувався протягом 11 — 13 ст. у східнослов’ян. діал. ареалах не синхронно. Неоднакові наслідки цього процесу засвідчили початок самост. історії окр. С. м.

Найістотніші відмінності між сучасними С. м. на фонет. рівні такі: акання в рос. і білорус. мовах і відсутність його в укр. мові; злиття етимол. ы, і в й в укр. мові при первісних ы, і в рос. та білоруській; різні умови переходу е (< е, ь) в о перед твердими приголосними (після м’яких перед твердими приголосними і в абс. кінці слова під наголосом у рос. та білорус. мовах, тільки після шиплячих і j незалежно від місця наголосу в укр. мові); вибуховий задньоязиковий приголосний g в рос., фрикативний [γ] в білоруській і фарингальний [h] в укр. мові; рефлексація давнього Ђ переважно як е в рос. та білорус., як і й дифтонги в укр.; різна історія голосних у нових закритих складах: збереження давніх о, е в рос. і білорус. (рос., білорус. конь, стол; рос. семь, печь; білорус. сем, печ), перехід їх в і в укр. (кінь, стіл, сім, піч); різна вимова дзвінких приголосних у кінці слова (оглушення їх у рос. і білорус. при збереженні дзвінкості в укр.); рефлекси слабких зредукованих ъ, ь у позиції після плавних сонорних типу trbt, th>t, trbt, tlbt та сильних зредукованих ъ, ь перед j, і як о, е в рос. (дрожать, глотать, греметь, слеза; крою, мою, рою, слепой), и в укр. (дрижати, глитати, гриміти; крию, мию, рию, сліпий), ы в білорус, (дрыжаць, глытаць, грымець; крыю, рыю, мыю, сляпы); перетворення у давніх сполученнях типу tъlt, tьlt, tolt та в суфіксі -лъ у дієсловах мин. ч. ч. p.: збереження л у рос. (волк, толстый, шелк, молчать; знал, ходил), зміна л > у в укр. (вовк, товстий, шовк, мовчати; знав, ходив) і в білорус, (воўк, тоўсты, шоўк, маўчаць; знаў, хадзіў); палаталізація приголосних з, с, ц у суфіксах -ський, -зький, -цький і диспалаталізація їх перед е, и в укр., відсутність цих явищ у рос. і білорус. мовах; асиміляція j в інтервокальній позиції поперед, приголосним і подовження його в укр. і білорус. мовах (укр. збіжжя, зілля, життя, суддя, ніччю; білорус. збожжа, зелле, жыццё, суддзя, ноччу), збереження давніх сполучень -ьje, -ьja, -ь)и в російській (судья, житие, ночью); диспалаталізація губних в абс. кінці слова в укр. і білорус. мовах (укр. голуб, кров, сім; білорус. голуб, кроў, сем), збереження їхньої палатальності в російській (голубь, кровь, семь); надпалатальність д’ і т’ тільки у білорус, мові, що зумовила виникнення дзекання і цекання (дзень, жолудзь, цесны, чытаць) і т. ін. На грамат. рівні С. м. відрізняються наявністю клич. в. в укр. мові, збереженням його решток у білорус. і відсутністю у рос. мові, закріпленням давнього закінчення -ові/-еві у дав. в. одн. іменників ч. р. в укр. мові (братові, синові, ткачеві), закінчення -у в цих формах у рос. мові; набуття старослов’ян. форм дієприкметників на -щий рос., втрата їх укр. і білорус, мовами; відпадіння кінцевого -т у дієсловах 3-ї ос. одн. теп. ч. в укр. та білорус. мовах (укр. знає, пише, читає; білорус. ведае, піша, чытае), збереження його в російській (знает, пишет, читает); наявність синтет. форми майб. ч. дієслів в укр. мові (писатиму, ходитиму), відсутньої у рос. і білоруській; уживання пасивних дієприкметників теп. ч. з суфіксом -м- у рос. і білорус. мовах (рос. изучаемый, читаемый; білорус, вывучаемы, чытаемы), занепад їх в укр. мові.

Діал. диференціація сучас. С. м. багатша і відбиває особливості етно- та глотогенезу сх. слов’ян: у рос. мові виділяються протиставлені пн. й пд. наріччя зі смугою перехідних середньорос. говорів, укр. мова складається з давніх пн., пд.-зх. і значно пізнішого пд.-сх. наріч, білорус, мовна територія поділяється на пд.-зх. наріччя, споріднене з пн. укр., пн.-сх. наріччя і середньобілорус. говори, які поєднують у собі діал. особливості обох наріч. Розвиток східнослов’ян. літ. мов пройшов два етапи: староукр., старорос. і старобілорус. писемно-літ. мови (13 — 18 ст.) базувалися на давньорус. літ. традиціях, а нові літ. мови виникли у 18 — 19 ст. на нар. основі, з неоднаковим використанням поперед. писемних традицій. Сучасна укр. літ. мова розвинулась на нар. основі середньонаддніпр. говорів, відображених у творчості І. Котляревського й особливо Т. Шевченка, з урахуванням найважливіших рис староукр. літ. традиції. Сучасна рос. літ. мова формувалася протягом 18 — поч. 19 ст. (творчість О. Пушкіна) шляхом синтезу елементів живого нар. мовлення і традиц. книжно-літ. мови з помітним церковнослов’ян. струменем, а сучасна білорус. літ. мова, формування якої почалося в ост. чверті 19 ст. на основі центр. білорус. говірок у повному відриві від старобілорус. мовно-літ. традицій, стала на твердий шлях розвитку тільки в 20 ст. (творчість Янки Купали і Якуба Коласа).


Г. П. ПівторакПопередня     Головна     Наступна


Опитування сайту «Ізборник»:

Веб-опитування про проект правопису:   Українська національна комісія з питань правопису підготувала проект нової редакції Українського правопису, громадське обговорення якого триватиме до 15 вересня 2018 року. На розгляд громадськості були винесені нові правила передачі деяких власних і загальних назв, відмінювання, написання слів з великої букви, правопис іменників з числівником пів та ін. Ваші відповіді допоможуть оцінити суспільне ставлення до чинної мовної норми та запропонованих змін. Опитування )Якщо помітили помилку набору на цiй сторiнцi, видiлiть ціле слово мишкою та натисніть Ctrl+Enter.