Опитування про проект правопису на сайті Ізборник                                        


Попередня     Головна     Наступна

УКРАЇНСЬКО-НІМЕЦЬКІ МОВНІ КОНТАКТИ. Простежуються протягом усієї історії укр. мови. Хронологія запозичень з нім. мови в українську (вони відбуваються на різних мовних рівнях — див. Германізм, але найвиразніше в лексиці), їх тем. склад демонструє зв’язок з певними істор. подіями, фактами в житті укр. народу, що й дозволяє встановити таку періодизацію укр.-нім. мовних контактів: 1) 10 — 11 ст.; 2) 12-13 ст.; 3) 14-17 ст.; 4) 18 ст.; 5) 19 — поч. 20 ст.; 6) 20-40-і pp. 20 ст.; 7) 50-і pp. 20 ст. по наш час.

Перший період контактів припадав на час розвитку Київ. Русі (10 — 11 ст.), коли між нею і нім. землями існували династичні, політ. та екон. зв’язки. У діалектах цього часу, а пізніше і в писем. пам’ятках фіксуються давньоверхньонім. та готські запозичення бук, князь, котел та ін. Другий період стосується часу феод. роздробленості Київ. д-ви, внаслідок чого зросла роль окр. князівств як політ. та культур. центрів. Після спустошення Києва монголотатарами 1240 особливого значення набуло Галицько-Волинське князівство, яке за своїм тер. положенням не могло не мати зв’язків із Зх. Європою. Підтвердженням може служити, зокрема, той факт, що магдебурзьке право, яке виникло на поч. 13 ст. у Європі й давало феод. містам незалежність, першими на укр. територіях одержали міста цього князівства. Прийняття магдеб. права відкривало також дорогу для нім. колонізації, що посилювало укр.-нім. контакти і спричиняло появу запозичень. У Галицько-Волинському літописі описується зустріч князя Данила (під 1252) з нім. послами і фіксуються слова герцог (герцюг), біскуп (пискуп). У 14 — 17 ст. укр.-нім. мовні взаємини значною мірою зумовлюються особливостями істор. долі укр. земель. У 14 — 15 ст. більша частина укр. території була приєднана Великим князівством Литовським. Однак спільна літ. мова укр. і білорус. народів — т. з. західноруська мова — стала в ньому держ. мовою, що сприяло вільним і безпосеред. контактам її з ін. європ. мовами. Війна Литви з нім. рицарями, поступове зміцнення магдеб. права в містах, торгівля з країнами Зх. Європи були тими чинниками, які зумовили проникнення нім. лексем в укр. мову. Тематично вони представлені в групах «Торгівля» (гандель, крам, ринок, ярмарок, кошт, рахувати, шеляг, пуд, фунт), «Побут» [кухня, бавовна (баволна), друшляк], «Ремісництво» (верстат) та ін. Посередниками у запозичуванні деяких із наведених слів були чеська та польс. мови. Роль останньої в укр.-нім. контактах посилюється з 2-ї пол. 16 ст., коли на укр. територіях запанувала Польща, а мовою офіц. спілкування, навчання в школах стала польська. Через польс. посередництво і безпосередньо в 16 — 1-й пол. 17 ст. проникають терміни друкар. справи: друк, ґарт, штемпель, фальц, шрифт; продовжує поповнюватися торг, лексика: шинк, вишинк (пізніше шинок), борг, решта; з’являються слова на позначення понять із галузі техніки: букса, пломба, клапан, дріт; буд-ва та арх-ри: дах, брук, балка, муляр, кахлі, цемент, карниз та ін. Укр. міста, відкриті внаслідок магдеб. права для торг.-екон. контактів з німцями, зазнавали впливу і нім. культури. В цей час в укр. мову проникають муз. терміни арфа, лютня, флейта, цитра, терміни образотв. мист-ва барва, маляр, малювати, ландшафт та ін.

18 ст. в історії укр.-нім. відносин характеризується рядом важливих подій, що зумовили інтенсивність взаємовпливу мов: 1) внаслідок реформ у Росії кін. 17 — поч. 18 ст. у Сх. Україні з’являються нім. фахівці з різних галузей промисловості, активізуються переклади з нім. мови наук, та вироб. л-ри; 2) в кін. 18 ст. відбувається колонізація південноукр. земель іноземцями, в т. ч. німцями, що створювало умови для безпосеред. укр.-нім. мовних контактів; 3) з 70-х pp. 18 ст. майже всі західноукр. землі опинилися під владою Австро-Угорщини, що зумовило введення нім. мови в осв. заклади, в адм. управління, військ. службу тощо. Це спричинило засвоєння багатьох лексем, зворотів, конструкцій нім. походження населенням західноукр. територій як усним, так і писемним шляхом (файний, гвер, крейцер та ін.). У тем. плані лексика укр. літ. мови в цей період збагатилася нім. запозиченнями в галузі військ. справи (рейтар, ордер, патронташ, бруствер), промисловості (штрек, квершлаг, шахта, швелер, цанга, струбцина) та ін.

Період 19 — поч. 20 ст. в історії укр.-нім. мовних контактів виділяється підвищенням ролі писем. джерел (активізуються переклади нім. філософської, сусп.-політ., худож. л-ри), появою укр.-нім. термінол. і загальномовних словників, увагою громадськості до проблеми використання слів іншомов. походження. Лексика і фразеологія укр. мови в цей період поповнилися нім. словами і виразами в галузі філософії, літературознавства, мистецтва, науки і техніки: аскетизм, емпіріокритицизм, трансцендентальний, колективізм, культуртрегер, публіцистика, макулатура, авторитет, конфлікт, рентген та ін., частина з яких склалася в нім. мові на основі інтернаціональних лат. і грец. лексичних елементів. Роль гол. мов-посередниць у цей період зберігають, як і в попередній, російська у Сх. Україні і польська у Західній. Певною мірою провідниками нім. запозичень виступали й ін. мови, зокрема їдиш. Перші роки рад. влади в Україні відзначалися досить слабкими укр.-нім. контактами, які не залишили помітного сліду в обох мовах. Деяке пожвавлення спостерігається в кін. 20-х — на поч. 30-х pp., коли в СРСР нім. мова ввійшла в програми серед. шкіл, почав налагоджуватися обмін спеціалістами, коли політ. події в Німеччині стали привертати заг. увагу. Наслідком цього стали запозичення тонфільм, лейка, агресор, путч, аншлаг. Друга світ. війна зумовила значний приплив в укр. мову нім. лексем, виразів переважно воєнної тематики (бліцкриг, фауст-патрон, капут, фриц, хенде хох та ін.). Однак по війні переважна більшість згаданих германізмів відійшла в розряд істор. лексики. З 50-х pp. взаємини України з НДР, ФРН, Австрією посилюються, у результаті чого активізується і взаємодія укр. та нім. мов. Відбувається повторне запозичення деяких слів (кегельбан), з’являються слова на позначення політ. устрою німецькомов. країн, терміни спорту, мист-ва, техніки (бундестаг, бундесканцлер, цейтнот, ендшпіль, шлягер, моторолер, дедерон). За даними словників, у сучас. укр. мові налічується бл. 1 000 німецькомов. лексем (сюди не входить термінологія спец, наук чи галузей виробництва), повністю освоєних укр. мовою.


Літ.: Шаровольський І. В. Нім. позичені слова в укр. мові. «Зап. Київ. ін-тунар. освіти», 1926 — 27, кн. 1-2; Шелудько Д. Нім. елементи в укр. мові. «Зб. Комісії для дослідження історії укр. мови», 1931, т. 1; Опельбаум Е. В. Восточнославян. лексические элементы в нем. языке. К., 1971; Муромцева О. Г. Розвиток лексики укр. літ. мови в другій пол. XIX — на поч. XX ст. X., 1985.


О. Г. Муромцева, В. В. Скачкова.
Попередня     Головна     Наступна


Опитування сайту «Ізборник»:

Веб-опитування про проект правопису:   Українська національна комісія з питань правопису підготувала проект нової редакції Українського правопису, громадське обговорення якого триватиме до 15 вересня 2018 року. На розгляд громадськості були винесені нові правила передачі деяких власних і загальних назв, відмінювання, написання слів з великої букви, правопис іменників з числівником пів та ін. Ваші відповіді допоможуть оцінити суспільне ставлення до чинної мовної норми та запропонованих змін. Опитування )Якщо помітили помилку набору на цiй сторiнцi, видiлiть ціле слово мишкою та натисніть Ctrl+Enter.