Опитування про проект правопису на сайті Ізборник                                        


Попередня     Головна     Наступна

УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКІ МОВНІ КОНТАКТИ. Стали більш-менш регулярними після приєднання України до Росії 1654 і відтоді характеризувалися в різні періоди, по-перше, неоднаковим співвідношенням впливів однієї мови на іншу, по-друге, різними стильовими і соціальними сферами проникнення елементів однієї з цих мов в іншу і, по-третє, неоднаковим ступенем адаптації взаємних запозичень. У 17 — на поч. 18 ст. відбувався взаємовплив обох мов, хоч і по лінії різних стилів, тоді як пізніше — переважно односпрямований вплив з боку рос. мови на українську. Вплив укр. мови відбувався в 17 — на поч. 18 ст. не тільки в рамках звичайних міжмов. контактів (у рос. мові тієї доби: гирло, смак, смачный, шинок, шинкарь, злочинец, шукать, повинности, универсал, комисия та ін.), а й у руслі загальнокультурного укр.-білорус, («західноруського») впливу на культуру й мову Моск. д-ви. Цей вплив проходив по лінії обох осн. стильових різновидів староукр. літ. мови — «слов’яноруської» і «простої»: через конфес. стиль, оскільки укр. церк.культурні діячі та книжники посіли важливі місця в рос. церкві (напр., запозичення іншомов. слів, особливо з польс. мови, через укр. посередництво: кафедра, метрика та ін.; вплив укр. варіанта вимови літургійної церковнослов’ян. мови: зокрема, вимова літери г як фрикативного, а не вибухового приголосного: Господь, Бог, благо, глас та ін., вимова літери Ђ як і, а не е: вик, мисто та ін.); через мову л-ри (интермедия та ін., у рос. поезії того часу: красна панна, зрадлива фортуна та ін.); як наслідування укр. граматичної (особливо Мелетія Смотрицького) та ораторсько-проповідницької (Йоаникія Галятовського та ін.) традицій (ритор. і худож. засобів, форм синтакс. побудов тощо). Запозичення з рос. мови в цей час обмежувалися переважно офіц.-діловим стилем і військ, лексикою (посланник, піхота та ін.). Проте починаючи з реформ Петра I разом з поступовим, але послідовним обмеженням функцій укр. літ. мови і витісненням її з багатьох сфер сусп. життя (заборона в 1720 укр. книгодрукування, переведення пізніше викладання та діловодства в Україні на рос. мову, витіснення укр. варіанта церковнослов’ян. мови з релігійного і, відповідно, із шкіл. вжитку, заборони перекладу на укр. мову з ін. мов — аж до політики русифікації рад. часу; див. докладніше в ст. Мовна політика) вплив рос. мови на українську дедалі збільшувався і поширювався на різні мовні рівні.

Цей вплив виявляється як пряме запозичення слів — переважно з укр. фонетичною та словотв. (морфемною) адаптацією (більшовик, вертоліт, прокатник — рос. прокатник), зокрема як калькування (піонер, Рада — рос. Совет, радянський, супутник Землі, винищувач — рос. истребитель, розкуркулення — рос. раскулачивание, жовтеня — рос. октябренок, колгосп, п’ятирічка, виконроб — рос. прораб), рідше без такої адаптації (затвор, тройка коней, льотчик, духовка, гонка, неустойка, взвод, снаряд, болванка, гонщик, натурщик, усушка, утруска, рубильник, політрук, зокрема в тех. термінології: башмак, вилка, залізнична вітка, залізничний состав), як активізація в укр. мові словотв. моделей та грамат. форм, не дуже характерних для неї (напр., творення віддієсл. іменників із знач. дії на -к-а: доставка, переробка, посадка; вживання акт. дієприкметників теп. ч.: бажаючий, керуючий, загниваючий, обслуговуючий; відносних прикметників із суф. -очн-, -ечн-: виставочний, гоночний, копієчний), активізація того слова, тієї словотв. моделі або грамат. форми, які є спільними для обох мов (пор. зрослу частотність протягом кількох ост. десятиліть перших членів у поданих парах: голубий — блакитний, полтавчани — полтавці, шапка батька — батькова шапка, допомога батьку — батькові). Запозичення іншомов. слів здійснювалося в укр. мові на тер. Рос. імперії та СРСР переважно через рос. мову як мову-посередник. Якщо до 1917 вплив живої рос. мови поширювався звичайно в містах та пром. центрах, а літературної — переважно серед держ. службовців та вищих прошарків укр. суспільства, незначною мірою охоплюючи основну тоді масу укр. народу — селянство, то починаючи з 30-х pp., a особливо в повоєнний час, він значно посилився. Це було наслідком як інтенсивних міграц. процесів (переселення селян до міст, росіян в Україну, а українців — у Росію), надзвичайно централізованої адм. політики, так і політ.-ідеол. настанов: офіц. проголошення в 2-й пол. 40-х pp. особливої ролі рос. народу і рос. мови в СРСР та взятого в 70-і pp. курсу на створення «нової історичної спільності людей — радянського народу».

На західноукр. землях (Галичина, Закарпаття, Пн. Буковина) до 40-х pp. вплив рос. мови відбувався особливо цілеспрямовано заходами кіл москвофіл. орієнтації, але спостерігався переважно серед деяких груп інтелігенції (див. Язичіє). З 2-ї пол. 40-х pp. він став набувати таких же тенденцій, як і по Україні в цілому, але з тими відмінностями, що, по-перше, тут менше розвинена промисловість і, отже, не такі інтенсивні міграц. процеси, а по-друге, якщо брати окремо Галичину, то рівень нац. самосвідомості її населення був і є вищим, ніж в ін. регіонах.

Запозичення з укр. мови в сучас. рос. літ. мові обмежуються здебільшого лексикою. Це насамперед слова побутово-етногр. та істор. характеру, вживання яких співвідноситься саме з Україною (хата, шлях, галушки, горшка, свитка, шинок, шинкарь, бандура, гопак, булава, гайдамак, батька — про отаманів, хлопец та ін.), невелика кількість слів, що вже не асоціюються з Україною (местечко, детвора, девчата, косовица, хлебороб, землероб і за цим зразком — хлоп-короб, доярка; у 20 — 30-і pp.: хата-читальня, хата-лаборатория), слова і вислови, що вживаються в рос. мові із спец, стиліст.-оцінною заданістю, переважно зниженого характеру — для підкреслення «простоти» мовлення та «демократизму» мовця (аж, с гаком: сто километров с гаком, жинка, батька зам. отец, не лезь поперед батьки в пекло), із жарт.-ірон., несхвальним або зневажл. забарвленням (торба, раззява, не рыпайся, куркуль — про скупу людину, школяр, вирши, малевать, делать абы как, моя хата с краю, в огороде бузина, а в Киеве дядька), зокрема ті, що вживаються тільки або здебільшого щодо українців, України (самостийный, щирый украинец, мова); деякі жін. особові імена (Оксана зам. Ксения або Аксинья, пестливі форми Маруся, Наталочка). З українізмів на рівні словотворення виділяється модель неофіц. позначення адм.-тер. одиниць типу Смоленщина, Рязанщина, Тамбовщина (за зразком Полтавщина тощо), а також уже згадувана непродуктивна модель з -роб (хлопкороб і деякі інші). Проникненню українізмів у рос. літ. мову сприяла творчість ряду двомовних укр.-рос. і рос. письменників — українців або з України походженням (Г. Квітка-Основ’яненко, М. Гоголь, М. Островський та ін.), а також рос. письменників, що писали на укр. тематику (О. Пушкін та ін.) або широко вводили елементи укр. мови (О. Серафимович, М. Шолохов та ін.). У рос. мові на тер. України багато також випадків ненормат. слововживання (одолжить у знач. ‘узяти в борг’ зам. занять за зразком позичити), з виходом на акцентол., фонет. і грамат. рівні: сом, баран — род. в. сома, барани; шо зам. что, частка та зам. да: А шо такое? Та ты шо?!; мой малóй, моя малáя — про дітей; порушення норм синтакс. керування: скучать за кем. В укр. мові кількість ненормат. русизмів ще вища (у просторіччі: ладно ‘ гаразд’, стройка, застройщик, уборка, уборщиця, больниця, лікарство, часи, у мові освічених людей словотв. кальки типу міроприємство зам. захід, співставляти зам. зіставляти, семант. кальки на зразок я рахую, що... зам. вважаю під впливом считаю, являється зам. є), з виходом на акцентол., фонет. і грамат. рівні (дрова, одинадцять, хароший; у формах множини — домá, шохверá; у керуванні — дякую вас, згідно списку, лекція по фізиці та ін.). Поширені рос. пестл. форми особ. імен: Альоша, Лєна, Свєта, Міша, Діма та ін. Мішана укр.-рос. мова називається суржик. Говорячи про У.-р. м. к., слід мати на увазі також взаємодію цих мов на діал. рівні, де, з одного боку, має місце масове проникнення елементів рос. мови в українську (особливо в укр. говорах Сходу і Півдня України) аж до помітного витіснення останньої (в укр. мовних масивах за межами України на тер. колишнього СРСР), а з другого, — проникнення елементів укр. мови в російську на Дону, Кубані, Воронежчині та ін. і в рос. острівні говірки на тер. України.

У.-р. м. к. досліджували П. Житецький, Л. Булаховський, В. Виноградов, І. Білодід, Г. їжакевич, Г. Гнатюк, Ю. Шевельов, О. Горбач, Г. Гюттль-Фольтер (Гюттль-Ворт), Н. Романова, П. Цимбалистий та ін.


Літ.: Гнатюк Г. М. Рос.-укр. літ.-мовні зв’язки в другій пол. XVIII — першій чв. XIX ст. К., 1957; їжакевич Г. П. Укр.-рос. мовні зв’язки рад. часу. К., 1969; Культура рус. речи на Украине. К., 1976; Пуги повышения культуры рус. речи на Украине. К., 1986; Cymbalistyj P. Ukrainian linguistic elements in the Russian language 1680-1760. London, 1991.

О. О. Тараненко.
Попередня     Головна     Наступна


Опитування сайту «Ізборник»:

Веб-опитування про проект правопису:   Українська національна комісія з питань правопису підготувала проект нової редакції Українського правопису, громадське обговорення якого триватиме до 15 вересня 2018 року. На розгляд громадськості були винесені нові правила передачі деяких власних і загальних назв, відмінювання, написання слів з великої букви, правопис іменників з числівником пів та ін. Ваші відповіді допоможуть оцінити суспільне ставлення до чинної мовної норми та запропонованих змін. Опитування )Якщо помітили помилку набору на цiй сторiнцi, видiлiть ціле слово мишкою та натисніть Ctrl+Enter.