Опитування про проект правопису на сайті Ізборник                                        


Попередня     Головна     Наступна

НАДСЯНСЬКИЙ ГОВІР, долівський говір один з арх. говорів галицько-буковинської групи південно-західного наріччя. Поширений переважно по р. Сян та її притоках від р. Стрв’яж на пд. аж до р. Танви на пн.; на тер. України невеликою смугою тягнеться на зх. Львів. обл. (карту говорів української мови див. на окр. арк., с. 720 — 721). Після 1945 Н. г. як мовно-тер. утворення зазнав змін внаслідок значних переселень носіїв діалекту на землі Зх. і Пн. Польщі та в різні регіони України. У структурі Н. г. зберігається багато рис, спільних з лемківським говором, бойківським говором, наддністрянським говором; тривалий контакт з польс. мовою вплинув на формування Н. г. та на чіткість його зовн. меж. Характерні ознаки Н. г.: наголошений вокалізм може мати такі типові структури:ненаголошений вокалізм:Структура вокалізму зумовлена локал. особливостями фонет. розвитку Н. г. і характеризується такими рисами: переходом 1) [*е], [*ь] у наголошеній позиції в голосний перед. ряду високо-серед. піднесення [е] (ўтéц, увéс), а в ненаголошеній у відкритому або закритому складах — в [і] (кóпіц, зілéный, ні нісý); 2) переходом у частині (переважно у західнонадсянських) говірок [*е] > [’у] (н’ус ‘ніс’, л’уг ‘ліг’); після губних у цій позиції можливі вставні й, н’ (мн’ут ‘мед’, пйук ‘пік’); у сусідстві з [р] та після [ж], [ч], [ш], [й] вимова е наближається до а (саради́на ‘середина’, шáстий ‘шостий’); 3) збереженням давнього розрізнення [*і] та [*ы] — звук. і на місці [*і] після приголосних, крім ж, ч, ш, p (дітíна, рубíті); звук [ы] на місці [*ы] (сыр, дым), у частині говірок — лабіалізований [ы˚]; сильна лабіалізація спостерігається у ненаголошеній позиції, зокрема в префіксі вы-, частці бы, сполучнику жы (вуган’еў ‘виганяв’, жыбу < жеби ‘щоби’, робиў бу ‘би’); 4) [*а] після шиплячих і м’яких приголосних у пд. і пн. говірках зберігається [’а] (т’áжко), а в центр. говірках у наголошеній позиції переходить в [’е] (ч’ес, т’éжко), у ненаголошеній — переходить в [і] (з’іл’і ‘зілля’); 5) при послідовному вживанні сполук ги, ки, хи наявні сполуки г’і, к’і, х’і (бат’к’í, х’íтри, с’н’іг’í), зрідка — паралельно з г’е, к’е, х’е; 6) уканням, яке поширене не лише в позиції перед наголошеним складом з голосним високого піднесення, а й у ін. позиціях, зокрема в кінці слова (кавáлук, вунó ни йíлу); 7) лабіалізацією [а] (>ао) перед у (браоў, вз’оў); 8) зміною [*о]>[і] (ніч, кін’, стіл), в частині говірок не завершеною, тому на місці [о] виступають голосні [о], [оу], [ы], [и] (ноуч, кын’ ‘кінь’, стил); 9) другим повноголоссям, передусім у дієсловах, зрідка — в іменниках (ўубдерéты ‘обдерти’, смерéти ‘смерті’); 10) відсутністю подовження в іменниках с. р. типу жит’é, знан’é; 11) переходом [ў], [в] у функції префікса чи прийменника перед наст. дзвінкими в [г], перед глухими — в [x] (гмер ‘вмер’, вдома ‘вдома’, хпаў ‘впав’, x пóйас ‘в пояс’); 12) протетичними в/ў-, зрідка г-, й- (ўожелéда, ги́нчий ‘інший’, йи́ний ‘іній’); 13) втратою інтервокального й у дієсловах теп. ч. (йа мау ‘я маю’); 14) переходом [л] після голосних у кін. складу в [ў]; у дієсл. формах зберігається сполука губний + j (рóбйу, тéрпйу); 15) асимілятивними змінами сполук вн, бн в мн (мнук ‘внук’, дрімни́й ‘дрібний’), жк в жґ (книжґа), жц’ в ждз’ (книждз’і ‘книжці’), ст’ в сц’ (сц’інá); 16) [н’] у сполуці з деякими наст. приголосними зазнає розщеплення — виділяється окремий звук [й], а [н] зберігається або втрачається (мéн’шый > мéйншый і мéйшый, веселéн’кый > веселейкый); 17) оглушенням дзвінких у кін. слова і перед глухими (миш тыми ‘між тими’); 18) диспалаталізацією м’яких приголосних: [р’] перев. у сполуках р’у, р’е при збереженні м’якості у сполуці з р’а (пурéдок, журус’а), [с’], [ц’] у прикм. суфіксах (пáнскій, л’ýцкій); [ц’] у кін. слів (хлóпиц), кінцевого [т’] у дієсловах 3-ї ос. одн. і мн. (хóд’іт — хóд’ат, нóс’іт — нóс’ат).

Наголос у Н. г. рухомий; у говірках, що зазнали сильного польс. впливу, відчутна тенденція наголошувати другий від кін. слова склад (пéчи, гóра), а в багатосклад. словах — третій і четвертий склад від кін. слова (вéлік’ій, пáмйатати); зрідка наголос переноситься на ост. склад (сухóті > сухутí).

У граматиці: 1) закінчення -ом в ор. в. одн. іменників і займенників ж. р. (том рукóм, с такóм бáбом) — у пн.-зх. говірках і -оў/-еў (тоў рукóў, нашоў газди́неў) — у пд.-сх.; форми з -ом поширюються і в пд.-сх. зону як дублетні до форм з -оў/-еў; 2) закінчення в місц. в. одн. іменників ч. і ж. р. з основою на м’який приголосний (на кони́, на пóли); 3) у пн.-зх. говірках у дав. і ор. в. одн. з основою на м’який приголосний закінчення -еви/-еві, -ем (косарéві — косарéм), у пд.-сх. говірках відповідно -ови/-ові, -ом (віц’óви — віц’óм); іменники с. р. з основою на м’який приголосний мають закінчення -ом (жит’óм, жéрд’ум); 4) у наз. в. мн. в деяких говірках збереглися арх. форми на -ове (ґаздóве, дідóве); 5) послідовно вживається арх. форма знах. в. мн. (пил’нýйу тил’áта, маў сыньí); 6) наявність результатів впливу форм род. в. мн. іменників ч. р. на іменники ж. і с. родів (бабíў, куровíў, селіў, ночíў); 7) поряд з поширеними формами ор. в. мн. іменників ч. р. на -ами/-ми (братáми, брат’ми) відзначено форми на -има/-іма (пал’цима), -ема (жи́н’ц’ема, мужéма); 8) у місц. в. мн. іменників ж. р. збереглося закінчення -ох (ф кунупл’óх, на межýх), зрідка — -ex (у грудéх); 9) форми двоїни іменників ж., зрідка — с. р. при числівниках 2 — 4 (дві молоди́ци, штири капýс’ц’і); 10) клич. в. здебільшого збігається з наз. в., за винятком власних назв; 11) нестягнені членні форми прикметників і займенників (такíйі мальíйі) поряд із стягненими та усіченими (ці дóбрі дíти; бíлы, зíмóвы); 12) енклітики ми/мі ‘мені’, ти/ті, си/сі, (м)н’а, т’а (дай му; воз’ н’а на плеч’); 13) займенники він, вона, воно у непрямих відмінках мають форми йі, йу ‘її’, негу ‘його’ та ін.; 14) інфінітиви дієслів з основою на задньоязикові приголосні мають форми на -чи (бíчи, стри́чи); 15) дієслова з основою на -а- мають закінчення в одн. -м, -ш, -т (гадам, гадаш, гадат), в мн. -мо, -те, -ут (гадамô, гадате, гадайут); 16) форми нак. сп. творяться усіченням закінчення і, часто, з палаталізацією кінцевого приголосного основи (принéс’, бер’); інколи під впливом ін. типів дієвідмінювання набувають кінцевого -й (пусмутри́й, пулужьíй, руби́й як дай, май); 17) сліди арх. складених форм мин. ч. (пус’íйалам ‘посіяла’, ходи́лизмо ‘ходили’, би́листе ‘були’), майб. ч. (бýди роби́л ‘буде робити’); умов. сп. (хт’ілибисмо ‘хотіли б’); 18) широке використання при творенні прислівників суфіксів -ка, -ака, -кі (тепéрка, тáмака, нéс’кі), а також -(в)ай, -ий (кудáй, тудивáй, нуни́й); поширені прислівники на (дóбрі ‘добре’); 19) використання сполучників жи ‘що’, жиби ‘щоб’, бéсту, бристутó ‘якби’, прийменника без ‘через’ та ін.

Специфіка Н. г. у лексиці зумовлена збереженням давніх лексем і творенням на їх базі нових, а також запозиченнями з польс. та ін. мов, які часто зазнають адаптації, пор.: вéртан’і ‘міра орного поля’, кóніч, комани́чина, ўурíшина ‘конюшина’; пáцір ‘молитва’ та ін. Особливості Н. г. відбито частково в «Атласі української мови» (т. 2), у підготовленому M. M. Онишкевичем «Атласі надсянського говору», описових дослідженнях.


Літ.: Верхратський І. Про говір долівський. ЗНТШ, 1900, т. 35 — 36, кн. 3 — 4; Пшеп’юрська М. Надсян. говір [Праці укр. наук. ун-ту, т. 44. Серія філологічна, кн. 7]. Варшава, 1938; Пшеп’юрська-Овчаренко М. На пограниччях надсян. говору. ЗНТШ (Н.-Й. — Париж), 1954, т. 162; Horbatsch O. Polnische Lehnwörter in den Ukrainischen Mundarten. В кн.: Siavistische Studien, zum VI. Internationalen Slavistenkongress in Prag 1968. München, 1968; Калнынь Л. Э. O фонол. оформлений анлаута в надсян. говоре. В кн.: ОЛА МИ. 1970. М., 1972; Studia nad dialektologią ukraińską i polską. Kraków — Warszawa, 1975; Овчаренко М. Мова українців Надсяння. Чикаго, 1986; АУМ, т. 2. К., 1988; Лесів М. Укр. говірки у Польщі. Варшава, 1997.


П. Ю. Гриценко.


Попередня     Головна     Наступна


Опитування сайту «Ізборник»:

Веб-опитування про проект правопису:   Українська національна комісія з питань правопису підготувала проект нової редакції Українського правопису, громадське обговорення якого триватиме до 15 вересня 2018 року. На розгляд громадськості були винесені нові правила передачі деяких власних і загальних назв, відмінювання, написання слів з великої букви, правопис іменників з числівником пів та ін. Ваші відповіді допоможуть оцінити суспільне ставлення до чинної мовної норми та запропонованих змін. Опитування )Якщо помітили помилку набору на цiй сторiнцi, видiлiть ціле слово мишкою та натисніть Ctrl+Enter.