Опитування про проект правопису на сайті Ізборник                                        


Попередня     Головна     Наступна

ЛІНГВІСТИЧНА ГЕОГРАФІЯ — розділ діалектології, який на основі методу картографування мовних явищ вивчає їх тер. поширення. Необхідність у лінгв. картах постала перед ученими різних країн ще в 19 ст. У 18511. Срезневський у «Замітках про матеріали для географії російської мови» писав «про першу насущну потребу цієї науки — складання мовної карти». Картографування ж мовних явищ започатковане в Зх. Європі в 2-й пол. 19 ст. нім. вченим Г. Венкером підготовкою атласу Рейнської провінції. У 1902 — 10 опубл. 12-томний «Лінгвістичний атлас Франції» Ж. Жильєрона й Е. Едмона, після чого одним з осн. напрямів досліджень нац. мов стає укладання атласів лінгвістичних. Більшість з них з’явилася у 2-й пол. 20 ст. За способом опрацювання і відображення на картах матеріалу визначилися різні школи Л. г. Це передусім романська школа, основоположною працею якої став згаданий атлас франц. мови. За його принципом, в основу картографування береться окр. слово, яке наноситься на карту в записі фонет. транскрипцією. Так побудовані атласи ін. роман. мов. Нім. школа Л. г. характеризується застосуванням різних умовних знаків — лінійних і фігурних (різноколірних). Принципи цієї школи застосовано в ряді атласів європ. мов, у т. ч. слов’янських, зокрема в «Малому атласі польської мови» (1957 — 68). Рос. школа Л. г., продовжуючи значною мірою традиції нім. школи, виробила свою теорію, принципи й способи картографування. Розвиток її пов’язаний гол. чин. з працями Р. Аванесова та його послідовників. В атласі рос. мови (1957 опубл. «Атлас русских народных говоров центральних областей к востоку от Москвы»; 1986 — «Диалектологический атлас русского языка, в. 1. Фонетика»; 1989 — «Диалектологический атлас русского языка, в. 2. Морфология») осн. засобами картографування є одно- й багатоколірні геометр. фігури з різним їх заповненням, кольорові штрихування, площини та ізоглоси. Картографуються мовні явища як елементи системи мови на основі великої кількості слів-репрезентантів. Теор. засади рос. Л. г. узагальнено в кн. «Питання теорії лінгвістичної географії» (1962).

Українська Л. г. починається від перших класифікацій укр. говорів і складання діалектол. карт. Уже в праці «Наріччя, піднаріччя й говори Південної Росії в зв’язку з наріччями Галичини» К. Михальчука (1877) наведено першу класифікац. карту укр. мови, для складання якої використано не лише попередні класифікації і діалектні записи, а й матеріали з 59 нас. п., обстежених за спец. програмою, складеною І. Новицьким. З кін. 20-х рр. 20 ст. з’являються праці, у яких робляться спроби дослідити укр. говори лінгвогеогр. методом (П. Бузука, І. Панькевича, К. Дейни та ін.). Визначаються ареали як окр. діал. елементів, так і діал. утворень, починається картографування окр. діал. рис у межах певних територій. Створений «Атлас української мови» (опубл. т. 1 — 2, 1984 — 88) відбиває діал. диференціацію укр. мови 50 — 70-х рр. 20 ст., окреслює межі поширення одиниць діал. членування, співвідношення у структурі говорів літ.-нормат. і регіон. елементів. Згадані атласи дають синхр. зріз мови в його тер. проекції, визначають членування нац. мови, вказують на осн. говіркові ареали й найголовніші діал. межі загальнонац. мови. Регіон. (обласні) атласи, орієнтуючись переважно на загальномовні, поглиблюють і доповнюють останні. Багато діал. рис функціонують на порівняно невеликій території, а тому в загальномов. атласі недостатньо або взагалі не відбиті. Регіон. атласи з густішою мережею обстежених пунктів відбивають їх значно повніше.

У слов’ян. мовознавстві регіон. картографування розвивається паралельно із створенням нац. загальномов. атласів. З-поміж укр. регіон. атласів виділяються атласи Й. Дзендзелівського, В. Ващенка, Т. Назарової, Ю. Тарнацького, З. Штібера, Я. Рігера, С. Глінки й М. Кондратюка, З. Ганудель, В. Латга, Ф. Чижевського та ін: В ост. десятиліття 20 ст. розпочався якісно новий етап розвитку Л. г.: виникла ідея створити атлас, який би виявив міжмовні й діал. ізоглоси, що суттєво для пізнання істор. розвитку спорід. мов, їхньої тер. диференціації. Таким є «Общеславянский лингвистический атлас» (Серия фонетико-грамматическая, в. 1, 1988; в. 2а, 2б, 1990; в. 3, 1994; Серия лексико-словообразовательная, в. 1, 1988). Розпочато видання «Atlas Linguarum Europae» («Лінгвістичний атлас Європи»; b. 1, 1983; b. 2, 1986), об’єктом картографування якого є віддалено споріднені й неспоріднені мови Європи, та «Общекарпатского диалектологического атласа» (в. 1, 1989), де таким об’єктом є генетично ближчі й віддалені мови регіону Карпат і суміж. територій; у цих атласах представлена й укр. мова. Картографування є способом не лише наочного подання мовних фактів, а й їх зіставлення та осмислення. Лінгв. карта, виявляючи відповідники того чи того мовного явища в різних говорах, допомагає з’ясувати походження і час його виникнення, що неможливо зробити ін. методами.

Синхр. зріз тер. диференціації мови відбиває її історію: карта відображає різні етапи розвитку й змін мовного явища в просторі. Лінгв. картографування дає змогу розв’язати і ряд таких важливих питань, як закономірності й осн. тенденції розвитку нац. мови, виявлення діал. основи літ. мови, її взаємозв’язків з говорами на різних істор. етапах.


Літ.: Жилко Ф. Т. Деякі питання лінгвогеогр. аспекту в укр. діалектології. В кн.: Праці X Респ. діалектол. наради. К., 1961; Вопросы теории лингв. географии. М., 1962; Дзендзелівський Й. О. Засади укладання регіон. атласів слов’ян. мов. К., 1963; Бородина М. А. Проблемы лингв. географии (На материале диалектов франц. яз.). М. — Ленинград, 1966; Укр. лінгв, географія. К., 1966; Гриценко П. Ю. Поч. етап вітчизн. лінгвогеографії. В кн.; Славян. языки, письменность и культура. К., 1993.


Н. П. Прилипко.
Попередня     Головна     Наступна


Опитування сайту «Ізборник»:

Веб-опитування про проект правопису:   Українська національна комісія з питань правопису підготувала проект нової редакції Українського правопису, громадське обговорення якого триватиме до 15 вересня 2018 року. На розгляд громадськості були винесені нові правила передачі деяких власних і загальних назв, відмінювання, написання слів з великої букви, правопис іменників з числівником пів та ін. Ваші відповіді допоможуть оцінити суспільне ставлення до чинної мовної норми та запропонованих змін. Опитування )Якщо помітили помилку набору на цiй сторiнцi, видiлiть ціле слово мишкою та натисніть Ctrl+Enter.