Опитування про проект правопису на сайті Ізборник                                        


Попередня     Головна     Наступна

ДІЄПРИКМЕТНИК — змінне, похідне від дієслівних часових форм грамат. утворення, вербоїд, якому властиві ознаки дієслова і прикметника. Термін в укр. мовознавстві закріпився у 30-х pp. 20 ст. після виходу «Українського правопису» (1933). До цього в граматиках укр. мови функціонували ще назви «причасник», «дієприложник», «прикметник часівниковий», «дієслівний прикметник». Найпоширенішою є думка, що Д. — неособова форма дієслова. Ряд учених вважає Д. змішаною (гібридною) частиною мови, деякі відносять його до прикметника. Поєднуючи особливості дієсл. й прикм., Д. відзначаються подвійною природою на всіх рівнях мови. Так, до дієсл. тяжіють грамат. категорії стану, виду, часу Д., до прикм. — категорії роду, числа, відмінка.

Дієсл. категорія стану вказує на відношення між діячем і об’єктом дії, має форм, (морфологічні) показники і є одним з кваліфікац. факторів Д. Наявність категорії стану визначила поділ Д. на активні (означуваний предмет діє сам, перебуває у якомусь стані, набуває чогось: гарцюючий вершник, онімілий хлопець, порожевіле обличчя) та пасивні (предмет підлягає дії ін. предмета: обвитий хмелем, перерубаний сокирою, досліджуваний ін-том). Д. має теп. і мин. ч. В активних Д. час збігається з видом: теп. ч. з недок. в., мин. ч. з док. в. У пасивних Д. мин. ч. пов’язується з обома видами — док. і недоконаним; теп. ч. не має спеціаліз. вираження і приписується Д. недок. в. (виконуваний). Час Д. виражається у відношенні до осн. дії, а саме: активні Д. теп. ч. виражають одночасність з осн. дією (Почув наростаючий гул); активні Д. мин. ч. — попередність щодо основної (Розтирав отерплі пальці); пасивні Д. док. в. — попередність (Пахне зірвана м’ята). Пасивні Д. недок. виду виражають ознаку предмета внаслідок дії: а) одночасної з основною (Лунає хрускіт зрубуваних смерек); б) такою, що передує основній (Довго очікувана буря ударила на ліс). Тому останні називаються Д. без часової віднесеності. Категорії роду, числа, відмінка в Д. узгоджуються з означуваним ім. і займ., за винятком тих випадків, коли ім. ч. р. — назва професії — має знач, жіночого (Директор школи обрана депутатом районної ради).

Морфол. структура Д. також позначається подвійністю. Це, з одного боку, дієсл. основа і дієприкм. суфікс: -ч-, -л-, -н- (-ен-), -т-; з другого — прикм. флексія, яка, на відміну від прикметників, виступає тільки в твердому варіанті -ий, -а, -е і не має коротких форм у ч. р. Активні Д. теп. ч. творяться від неперех. і рідше перех. дієслів недок. в. всіх класів, а саме — від основ 3-ї ос. мн. теп. ч. та суфікса -ч-: згасаючий, танучий, сверблячий, лежачий (ці Д. не утворюються від дієслів з афіксом -ся та дієслів док. в.). Д. на -чий поширені мало, тому що народнорозм. мова, яка лягла в основу сучас. укр. літ. мови, майже не знала їх (як книжних форм давньорус. походження). В сучас. мові вони дещо активізувалися, зокрема у зв’язку з творенням н.-т. термінів (крокуючий екскаватор, блукаючий нерв).

Активні Д. мин. ч. представлені формами на -лий (реліктові форми на -вший, -ший виступають зрідка як ненормативні). Утворюються вони від префіксальних неперех. дієслів док. в. — основ інф. за допомогою суфікса -л-: зачерствілий, доспілий, зблідлий, підмерзлий. Непрефікс. утворення на -лий у сучас. укр. літ. мові належать до класу прикметників (спілий, мерзлий).

Пасивні Д. становлять найчисленнішу групу. Твірною базою їх є дієслова недок. і док. в. усіх класів (крім дієслів з суфіксом -і- в основі). Утворення їх неоднотипне — від основи інф. і від 1-ї та 2-ї ос. одн. теп. ч. з допомогою суфіксів -н- (-ен-), (-єн-), -т-. Для укр. мови характерні паралельні семантично тотожні форми в ряді Д. з суфіксами -н- і -т- від одного дієсл. (кинений — кинутий, розвинений — розвинутий). Суфікс дієсл. основи (особовий та інф.) — найістотніша ознака, що відрізняє Д. і близькі до них прикметники (плаваючий — плавучий, літаючий — летючий, відрізаний — відрізний). Розрізнення схожих Д. і приметників у ряді випадків здійснюється через наголос (Д. колючий і прикм. колючий). Пасивних Д. теп. ч. на -мий в укр. мові немає, за рідкісними винятками («Ніким не переходимий Сиваш» — О. Гончар). Ряд Д. укр. мови на -ний співвідноситься із зворот. дієсловами, що свідчить про їхній словотв. зв’язок, але з втратою афікса -ся: зарубцьована рана (зарубцюватися); розкаяний грішник (розкаятися); поключене насіння (поключитися) і т. ін. Утворення таким способом пасивних Д. має тенденцію до активізації: збезнадієні люди, зачагарені землі, повісповане обличчя.

У Д. закономірно зберігаються морфонологічні зміни, які виникають при дієвідмінюванні в особових формах: зміна приголосних д — дж; г, з — ж; с — ш; к, т — ч (народжений, бережений, скошений, спечений), сполучень зд — ждж; ст — щ (шч) (в’їжджений, вирощений); поява л після губних (голублений, вкраплений). Семантика Д. міцно пов’язана з семантикою дієслів, хоч повної ідентичності тут немає. Значення Д. співвідносяться не з усіма значеннями дієслів. У Д. розвиваються нерідко нові, не зафіксовані в дієсловах значення. Часто це образне й переносне слововживання: міцно збите тіло, гордо посаджена голова, гарно збудований чоловік. Певні групи дієслів, не співвідносні з Д., не становлять для них словотв. бази.

Для Д. характерні явища ад’єктивації та субстантивації. Ад’єктивуючись, Д. втрачає дієсл. категорії часу, виду, стану, виражаючи пост. ознаку, але синтаксично лишається означенням. Переходячи в іменники, Д. набувають знач. предметності і виступають у реченні як підмет або додаток. В основі субстантивації Д., з одного боку, лежить втрата категорій часу, виду, стану, дієсл. керування, з другого, — набуття ознак ім.: певного роду, числа, самостійності відмінка. У ряді випадків субстантивовані Д. зберігають дієслівні станові, видові, часові ознаки: визискувані, гнані, поранений, сплячий, відстаючі, від’їжджаючі, повсталі, печене, варене, бачене, чуте. Деякі Д., субстантивуючись, зберігають залежні слова, з якими становлять єдине поняття: виконуючий обов’язки, зниклий безвісти. Субстантивація Д. може бути повною (завідуючий, командуючий), неповною (знедолені — знедолені люди, бувалий — бувалий чоловік), оказіональною (ударений, натомлений). Для субстантивації Д. проміжним, але необов’язковим етапом є ад’єктивація (посіяне, відмерле). Синтаксично Д. виконують атрибутивну (як означення) і предикативну (як іменна частина складеного присудка) функцію. Першу виконують Д. всіх часостанових груп (одиничні та з залеж, словами): «Долітають завмираючі гуки музики» (І. Нечуй-Левицький), «Сумно сидять над погаслим багаттям» (Леся Українка). У предикат, функції виступають здебільшого пасивні Д. («Жеребок кинутий, Рубікон перейдений!» — Остап Вишня), активні Д. в ній трапляються зовсім рідко. Особливістю предикат. функціонування Д. у сучас. укр. мові є відсутність спеціаліз. форм (на відміну, напр., від рос. мови, де такими є тільки короткі Д.). Тому предикат. функцію виконують ті ж Д., що й атрибутивну.


Літ.: Кучеренко І. К. Грамат. характеристика дієприкметника і його місце в системі частин мови. «Мовознавство», 1967, № 4; Русанівський В. М. Структура укр. дієслова. К., 1971; Гнатюк Г. М. Дієприкметник у сучас. укр. літ. мові. К., 1982.


Г. М. Гнатюк.


ДІЄПРИКМЕТНИКОВИЙ ЗВОРОТ — напівпредикат. відокремлене (див. Відокремлення) словосполучення (конструкція), головним, організуючим членом якого є дієприкметник. Д. з., пояснюючи підмет чи додаток, деталізує відомості, що доповнюють назване присудком, напр.: «Море мовчало зовсім, приспане тихою ласкою ночі» (Дніпрова Чайка). Д. з. становить чітко окреслену структурну одиницю з певними внутр. й зовн. зв’язками. Характер внутр. зв’язків визначається дієсл. особливостями дієприкм. (станом, видом, дієсл. керуванням, приляганням, сполучуваністю тощо): вмурований у стіну, випадково вцілілий, удостоєний нагороди, приречений на поневіряння. Зовн. зв’язки забезпечуються узгодженням у роді, числі й відмінку гол. члена конструкції — дієприкм. з означуваним підметом або додатком. Д. з. може бути в препозиції, постпозиції щодо означуваного слова, в безпосередньому зв’язку з ним або роз’єднаним ін. словами, відокремленим чи невідокремленим.

Д. з. традиційно називають словосполучення з дієприкм., які виконують у реченні роль поширеного означення. Д. з. може трансформуватися у підрядне речення.


Літ.: Гнатюк Г. М. Дієприкметник у сучас. укр. літ. мові. К., 1982.


Г. М. Гнатюк.Попередня     Головна     Наступна


Опитування сайту «Ізборник»:

Веб-опитування про проект правопису:   Українська національна комісія з питань правопису підготувала проект нової редакції Українського правопису, громадське обговорення якого триватиме до 15 вересня 2018 року. На розгляд громадськості були винесені нові правила передачі деяких власних і загальних назв, відмінювання, написання слів з великої букви, правопис іменників з числівником пів та ін. Ваші відповіді допоможуть оцінити суспільне ставлення до чинної мовної норми та запропонованих змін. Опитування )Якщо помітили помилку набору на цiй сторiнцi, видiлiть ціле слово мишкою та натисніть Ctrl+Enter.