Опитування про проект правопису на сайті Ізборник                                        


Попередня     Головна     Наступна

ФРАЗЕОЛОГІЗМ (від фраза і грец. λογισμος судження), фразеологічна одиниця, фразеологічний зворот, фразема — нарізнооформлений, але семантично цілісний і синтаксично неподільний мовний знак, який своїм виникненням і функціонуванням зобов’язаний фраземотв. взаємодії одиниць лексичного, морфол. та синтакс. рівнів. Напр.: лебедина пісня ’останній вияв таланту’; набивати руку на чому, в чому ’набувати досвіду, вправності, вміння’, не за горами ’швидко, незабаром’; не святі горшки ліплять ’при бажанні можна всього навчитися’. У процесі синтезу фраземотв. компонентів різних рівнів відбуваються глибокі перетворення і переосмислення лекс. і грамат. семантики, завдяки чому зворот набуває ознак Ф. Серед цих осн. ознак виділяють універсальні (загальномовні) й специфічні. До перших належать відтворюваність і стабільність компонентного складу, до других — семант. перетворення фраземотв. компонентів, смислова цілісність та експресив.-емоц. характер фразеол. семантики. Одним з гол. наслідків цих перетворень є цілісне значення Ф.

В основі формування фразеол. значення лежить етимол. (первинний) образ, виникнення якого зумовлюється: а) відображенням у нац.мовній свідомості типової предметно-поняттєвої ситуації; б) смисловими асоціаціями, що спричинюються фраземотв. взаємодією лекс. компонентів Ф. Фразеол. значення поєднує в собі відображення позначуваного фрагмента дійсності і ставлення до нього певного мовного колективу: мілко плавати ’не мати достатніх здібностей, знань, досвіду для серйозної діяльності’ (зневажлива оцінка чиїхось здібностей). Образне вираження у фразеол. значенні позамовної дійсності — результат суспільно значущого багатовікового її пізнання, діалектич. поєднання розумового й чуттєвого світосприйняття. Єднальною ланкою між етимол. і актуальним значеннями Ф. служить його внутр. форма — спільний для них асоціативно-образний елемент, який опосередковано співвідносить Ф. з відповідними об’єктами вторинної (непрямої, фразеологічної) номінації, а також зумовлює варіантні й системно-семантичні властивості Ф. — їхню багатозначність: стати на ноги — а) ’одужувати після хвороби’, б) ’вирости, набути самостійності’, в) ’поправити своє матеріальне становище, розбагатіти’; синонімію й антонімію: хоч лопатою загрібай (греби, горни), хоч греблю гати — кіт наплакав, на заячий скік, крапля в морі.

Сутність семант. перетворень компонентів, які відбуваються в основному двома шляхами — метонімічним та метафоричним — полягає в тому, що фраземотв. компоненти в процесі фразеологізації розвивають у собі якісно нові властивості. Семант. перетворенням можуть піддаватися усі або окремі фраземотв. компоненти. У першому випадку утворюються ідіоми образного або безобразного характеру, значення яких не розкладається на лекс. значення компонентів: перемивати кісточки (кому) ’лихословити, пускати плітки про кого-небудь’, на вус мотати (що) ’добре запам’ятовувати, навчатися’. Ідіомат. звороти поділяють на дві групи: а) фразеол. зрощення, значення яких з погляду сучас. мови зовсім не мотивуються, не випливають із суми значень слів-компонентів: байдики бити ’ледарювати’, показати, де раки зимують (кому) ’провчити, покарати’; б) фразеол. єдності, узагальнено-цілісне значення яких мотивується наявністю в мові вільносинтакс. омонімів: права рука (чия) ’найближчий помічник і соратник’, розв’язати руки (кому) ’дати волю діям, звільнитися від залежності, обмежень у чому-небудь’. У другому випадку виникають мотивовані Ф., яскраво виражена образність яких зумовлюється переосмисленими значеннями їхніх словесних компонентів. Мотивуючими компонентами служать ті слова, які зберігають свої первинні лекс.-семант. властивості, а фраземотворчими — переосмислювані слова, які у сполученні з мотивуючими розвивають у собі т. з. фразеологічно зв’язані значення. Останні виражаються тільки у сполученнях даного слова з одним чи кількома лекс. компонентами мотивуючого характеру: подавати надії ’обнадіювати, давати підстави чекати успіхів у якій-небудь справі’; добрі люди ’доброзичливі, чуйні до інших люди’. Лекс. компоненти з фразеологічно зв’язаними значеннями характеризуються певною семант. відокремленістю, хоч самост. знаковими функціями не наділені, бо позамовні об’єкти вони позначають тільки в сполученні з номінативно опорними словами (тепле місце, розбити вщент). Наявність у складі таких Ф. компонентів із фразеологічно зв’язаним значенням зумовлює аналіт. характер їхньої семантики. їх виділяють в окр. тип фразеол. утворень — фразеол. сполучення.

За віднесеністю до позначуваної дійсності фразеол. сполучення поділяють на дві групи. Першу становлять Ф. з номінативно-цілісним значенням. У їхньому складі компоненти з фразеологічно зв’язаним значенням зовсім не мають смислової самостійності і за своїми фраземотв. функціями нагадують словотв. морфеми: прийти до пам’яті ’опам’ятатися’, у славу ввести (кого) ’ославити’. Друга група об’єднує фразеол. сполучення з номінативно-розчленованим значенням, яке виникає внаслідок збереження словами-компонентами з фразеологічно зв’язаними значеннями відносної лекс.-семант. самостійності: живе слово ’усне мовлення (спілкування)’, дивитися звисока (на кого) ’дивитися на кого-небудь зневажливо, з погордою’. Фразеол. зв’язаність розвивається, як правило, у багатозначних слів за окр. їхніми лекссемант. варіантами. Її не слід ототожнювати з ін. типами лекс.-семант. залежності у складі комунікат. утворень переносно-образного характеру, зокрема з провербіально зв’язаними значеннями слів (лат. proverbialis — той, що став приказкою, прислів’ям, від proverbium — прислів’я). Останні зустрічаються у приказках, прислів’ях, крилатих висловах, що перебувають на периферії фразеол. системи і власне Ф. вважатися не можуть, хоч деякі вчені об’єднують їх в окр. групу фразеол. утворень — фразеол. вирази. Належність Ф. до того чи того типу зумовлюється знаковими властивостями їхніх лекс. компонентів, тобто глибиною їхніх лекс.-семант. і грамат. перетворень. З одного боку, лекс. і грамат. семантика компонентів ніби розчиняється у значенні фразеологічного цілого, а з другого — вона бере участь у вираженні значення цього цілого. Мовна природа компонентів Ф. формується у процесі фраземотв. взаємодії лексичних, морфол., синтакс, семант. і стиліст. явищ. Різний характер цієї взаємодії зумовлює досить широкий діапазон лекс.-грамат. ознак фразеол. компонентів, крайніми межами якого виступають фонет. оболонка слова і його значення. З цього погляду виділяють чотири типи компонентів Ф.: реальні слова (білий як крейда), потенц. слова (вбити двох зайців), «колишні» слова [їжицю прописати (кому)] і псевдослова (баляндраси точити). Типологія фразеол. компонентів базується на різному співвідношенні у них системотв. і системонабутих властивостей, тобто тих властивостей, які їм притаманні до участі у фраземотв. процесах і в складі Ф. Сукупність системотв. і системонабутих властивостей фразеол. компонентів утворює їхню фраземотв. значущість. Завдяки останній лекс. компоненти Ф. можуть вступати у різні системні відношення — синонімічні: брати на сміх, брати на глум; антонімічні: по перше число — по заднє число; тематичні: лизати п’яти (ноги, руки) кому; варіантні: пекти раки (раків); паронімічні: брати на душу — брати за душу; словотв.: замовити слово (слівце) за кого. Виділені системні зв’язки фразеол. компонентів лежать в основі варіантних модифікацій Ф. — лекс, морфол., словотв., синтакс. і фонетичних.

Фразеол. варіантами називаються ті видозміни Ф., які, характеризуючись відносною тотожністю фразеол. значень й етимол. образів, розрізняються окр. компонентами, що надає їм певної експресив.-стиліст, забарвленості. Варіанти Ф. слід відрізняти від фразеол. синонімів із спільними лекс. компонентами: накивати п’ятами, мастити п’яти, намазувати (намащувати) п’яти салом. Такі синонімічні Ф. виражають близькі фразеол. значення, однак їхні внутр. форми, етимол. образи й експресив.-стиліст. властивості не збігаються.

За функц.-стиліст. ознаками Ф. поділяють на літературні й нелітературні. Літ. Ф. об’єднують нейтральні (розправити крила), книжні (перейти рубікон) і розмовні (приший кобилі хвіст) фразеол. утворення. Групу нелітературних Ф. становлять фразеол. звороти народнопобут. мовлення, які, однак, можуть вкладатися в уста окр. персонажів худож. творів: чорт батька зна що, ляпати (ляскати, лопотіти, плескати, плести, молоти, тріпати, теліпати, клепати і т. п.) язиком. Дослідженням і систематизацією Ф. займається фразеологія.


Літ. див. до ст. Фразеологія.


М. Ф. Алефіренко.ФРАЗЕОЛОГІЗАЦІЯ — процес творення стійких, невільних сполучень слів, поступового набуття вільносинтакс. прототипами категоріальних ознак фразеологізмів. Ф. — мовно-істор. явище, оскільки будь-який фразеологізм сучас. мови виник унаслідок тривалого семасіол. розвитку, стабілізації закріплення у мовленнєвій практиці народу стійких і відтворюваних словесних комплексів, співвідносних із словосполученнями або реченнями. Його динаміка полягає у лекс.-грамат. перетвореннях у напрямі від синтаксично вільних сполучень слів до семантично нерозкладних фразеол. зрощень. До осн. умов Ф. належать семант. перетворення, грамат. зміщення та деякі позамовні чинники. Повні або часткові семант. перетворення слів у процесі Ф. ведуть до десемантизації фразеол. компонентів або набуття ними позасистемних значень, не вказаних у тлумачних словниках. При цьому переосмислені слова (основа фраземотворення) у складі фразеологізму самі піддаються впливам з боку фразеол. цілого, внаслідок чого відбуваються видозміни в їхніх внутр. і зовн. лексичних та грамат. зв’язках.

Ф. внутрішніх зв’язків лекс. компонентів виражається у їхній двобічній або однобічній залежності. Двобічна залежність передбачає незмінний склад лекс. компонентів (розрубати гордіїв вузол), однобічна — постійні й змінні компоненти (полічити, порахувати, поламати ребра кому). Цілісність фразеол. значення зумовлює також деактуалізацію первинних синтакс. відношень між компонентами, що, у свою чергу, видозмінює зовн. зв’язки (зустріч, прийом, засідання, нарада і т. п. за круглим столом; тримати під п’ятою кого). Найважливіший чинник переосмислення прямих номінат. значень — втрата тих реалій, життєвих явищ, які позначалися фразеол. прототипами. Розрізняють первинну і вторинну Ф. Перша відбувається на базі вільних синтакс. сполучень, друга — на основі вже існуючих фразеологізмів, прислів’їв, приказок та ін. стійких сполучень слів. Протилежним процесом Ф. є дефразеологізація — розпад фразеологізму.


Літ.: Ващенко В. С. Фразеологізація компарат. зворотів. «Мовознавство», 1975, № 4; Удовиченко Г. М. Прогресивна і регресивна деривація в системі фразеологізмів. «Мовознавство», 1984, № 2; Алефіренко М. Ф. Лінгвокреативні процеси формування фразеол. семантики. «Мовознавство», 1988, № 5. Див. також Літ. до ст. Фразеологія.


М. Ф. Алефіренко.Попередня     Головна     Наступна         Технічне посилання


Опитування сайту «Ізборник»:

Веб-опитування про проект правопису:   Українська національна комісія з питань правопису підготувала проект нової редакції Українського правопису, громадське обговорення якого триватиме до 15 вересня 2018 року. На розгляд громадськості були винесені нові правила передачі деяких власних і загальних назв, відмінювання, написання слів з великої букви, правопис іменників з числівником пів та ін. Ваші відповіді допоможуть оцінити суспільне ставлення до чинної мовної норми та запропонованих змін. Опитування )Якщо помітили помилку набору на цiй сторiнцi, видiлiть ціле слово мишкою та натисніть Ctrl+Enter.