Опитування про проект правопису на сайті Ізборник                                        


Попередня     Головна     Наступна

ЗНАК І ЗНАЧЕННЯ В МОВІ — структурна одиниця мови і виконувана нею функція репрезентації певного явища об’єктив. дійсності або його відображення у свідомості. Поняття мовного знака грунтується на загальнофілос. (і семіотичному) діалектико-матеріалістичному розумінні знака як матеріального предмета (явища, події), що в процесі спілкування людей виступає як представник якогось ін. предмета, властивості, відношення і використовується для одержання, зберігання, перетворення, передачі інформації, знання. Взаємовідношення між знаком і позначуваними ним матеріальною та ідеальною сутностями схематично зображається у вигляді трикутника, вершинам якого даються назви «Знак», «Предмет», «Поняття» (т. з. трикутник Фреге). У семіотиці як науці про знаки виділяються три аспекти функціонування і дослідження знака: відношення знака до позначуваного (семантика), відношення знака до ін. знаків (синтактика) і відношення знака до того, хто ним користується (прагматика).

За своєю природою, структурою і функціями мовні знаки є найскладнішими, найрізноманітнішими і найдосконалішими з усіх видів знаків, використовуваних у сусп-ві. Кожна мова є складною динам. системою знаків, які належать до різних структур. рівнів. У своїх безпосередніх природ. виявах мовні знаки є усталеними в даній мові артикуляц. звуковими актами, кожний з яких осмислюється носіями мови в пост. зв’язку з якимсь класом позамовних явищ і може довільно відтворюватись і комбінуватися з ін. знаками при необхідності позначення відповідних явищ. Мовні одиниці різних структур, рівнів виявляють знакові властивості неоднакового характеру. Найвиразніше специфіка мовного знака виявляється на структур. рівні слова. Кожне слово — це окр. артикуляц.звуковий акт, яким у даній мові прийнято позначати певний клас чи сукупність, як правило, близько пов’язаних між собою класів позамовних явищ — об’єктив. предметів, процесів, властивостей та їх відображень у свідомості. Характер позначуваного явища чи класу явищ залишається чітко визначеним навіть при відриві слова від процесу мовлення і лише конкретизується щоразу в умовах ситуації мовлення чи в комбінації з ін. словами (пор. півнячий гребінь — гребінь гори). На структур. рівні морфеми як компонента слова — кореня чи, особливо, афікса — знакова функція виразно проявляється лише в рамках слова, тоді як поза структурою слова семант. функція афікса здебільшого виявляється неясною (пор. зернина, глибина, баранина, хатина). З ін. боку, знак у формі словосполучення виконує свої знакові функції, як правило, значно чіткіше, ніж окр. слово, а знак у формі речення пов’язується уже не з окр. предметами, властивостями чи абстрагованими процесами, а з цілими конкр. фактами — подіями чи ситуаціями, і тому саме речення може розглядатися як найбільш семантично навантажений і досконалий мовний знак. Найдрібніші звукові одиниці мови — фонеми безпосередніх знакових функцій не виконують і тому до мовних знаків у власному розумінні цього слова не належать. Але вони завжди є звуковими компонентами мовних знаків, і тим самим на них опосередковано поширюється знакова функція. Разом з тим, виконуючи функцію розрізнення мовних знаків, вони можуть розглядатися як знаки ін. плану — ознаки мовних знаків. У свою чергу, знаками ще іншого рівня є знаки письма, за допомогою яких фіксуються письмові тексти як відображення реальних чи уявних актів звук, мовлення. Матеріальна природа знака в мові завжди супроводиться його ідеальною функцією — підтримуваним у свідомості носіїв мови його зв’язком з означуваними сутностями, тобто реальними об’єкт. явищами та їх ідеальними відображеннями в свідомості. Цей закріплений суспільною свідомістю ідеальний зв’язок мовного знака з означуваним, ідеальне відношення між знаком і означуваним як власне знакову функцію прийнято називати значенням мовного знака. Але відношення знака до означуваного має у свідомості носіїв мови настільки тісний і нерозривний характер, що наявність такого відношення як певного проміжку між знаком і означуваним ніким практично не усвідомлюється, а означуване знаком ідеальне відображення реального явища в свідомості сприймається як безпосередня складова частина знака. У зв’язку з цим відношення знака до означуваного ігнорується і більшістю мовознавців, які застосовують термін «означення» не до знакового відношення, а до самого означуваного як ідеального відображення реального явища в свідомості, розглядаючи його як безпосередній зміст знака. Це викликає ряд теор. суперечностей і методол. труднощів, але разом з тим значною мірою полегшує аналіз лекс. семантики і в основному задовольняє практ. потреби її вивчення. З огляду на це необхідно рахуватися з можливістю двоякого розуміння терміна «значення» — як відношення знака до означуваного і як самого означуваного у вигляді ідеального відображення відповідного об’єктив, явища в свідомості.

Див. також Граматичне значення, Лексичне значення та ін.


Літ.: Степанов Ю. С. Семиотика. М., 1971; Мельничук О. С. Методол. проблеми аналізу співвідношень ідеального і матеріального в сфері мови. «Мовознавство», 1987, № 1; Семчинський С. В. Заг. мовознавство. К., 1988.


О. С. МельничукПопередня     Головна     Наступна


Опитування сайту «Ізборник»:

Веб-опитування про проект правопису:   Українська національна комісія з питань правопису підготувала проект нової редакції Українського правопису, громадське обговорення якого триватиме до 15 вересня 2018 року. На розгляд громадськості були винесені нові правила передачі деяких власних і загальних назв, відмінювання, написання слів з великої букви, правопис іменників з числівником пів та ін. Ваші відповіді допоможуть оцінити суспільне ставлення до чинної мовної норми та запропонованих змін. Опитування )Якщо помітили помилку набору на цiй сторiнцi, видiлiть ціле слово мишкою та натисніть Ctrl+Enter.