Опитування про проект правопису на сайті Ізборник                                        


Попередня     Головна     Наступна

МОВА — характерний для людського сусп-ва специф. вид знакової діяльності, який полягає у застосуванні історично усталених у певній етн. спільноті артикуляц.-звукових актів для позначення явищ об’єктив. дійсності, їх ідеальних відображень у свідомості з метою обміну між членами спільноти осмислюваною інформацією та фіксації інформації шляхом мех. звукозапису або переведення звук, мовних актів у письм. знаки. Мовна діяльність є осн. засобом організації та координації всіх ін. видів сусп. діяльності, в т. ч. в галузі виробництва, обслуговування, побуту, культури, освіти, науки. М. є формою існування людської свідомості, найістотнішою з ознак, якими людське сусп-во відрізняється від тварин. стада.

Структурна специфіка М. як сусп. діяльності формувалась історично протягом багатьох тисячоліть. Оскільки людство при цьому не становило суцільної єдності, а існувало у вигляді великої кількості відокремлених одна від одної етн. спільнот, у кожній такій спільноті розвивався свій структурний різновид М., більш або менш відмінний від М. ін. спільнот. Результат — кілька тисяч великих і малих (за кількістю носіїв) мов різних етн. спільнот: націй, народностей, племен. М. кожної етн. спільноти виконує роль її осн. розпізнавальної ознаки та засобу збереження духовної самобутності. Залежно від сфер застосування виділяють М. розмовну і літературну, М. засобів масової інформації, М. науки, адм.-ділову, М. худож. л-ри, М. окремого письменника, М. села, М. міста, М. національну, М. народності, М. племені та ін. Здебільшого всі такі соціальнофункц. різновиди М. є лише структур, варіантами якоїсь єдиної загальнонародної М.

Мовна діяльність полягає в застосуванні всіма членами даної етн. спільноти значної кількості (до кількох десятків тисяч) усталених у ній порівняно невеликих артикуляц.-звукових актів — слів для позначення певних явищ об’єктив. дійсності (предметів, процесів, ознак) та їх відображень у свідомості (понять, уявлень). Слова можуть вживатися або окремо, без зв’язку з ін. словами (для називання відповід. об’єктів з метою їх ідентифікації чи для формування коротких висловлень — однослівних речень), або комбінуватися з ін. словами для побудови докладніших висловлень про певні події чи ситуації — поширених простих чи складних речень. У кожній М. речення будуються за певними усталеними в ній синтакс. моделями. Залежно від своїх найбільш загальних семант. функцій різні слова займають у форм. структурі речень відмінні позиції і в зв’язку з цим можуть набувати відмінних форм. ознак, за якими вони групуються в окр. грамат. категорії слів — частини мови. Слова окр. частин мови відрізняються здебільшого формами словозміни — форм. показниками, що використовуються для пов’язування слів у структурі речень, а також формами словотвору, тобто з моделями поєднання дрібніших структур. компонентів, кожний з яких більш або менш виразно виявляє своє значення. В усіх мовах слова складаються з найдрібніших звук. компонентів — фонем, які власних значень не мають; кількість їх у будь-якій М. не перевищує кількох десятків.

Кожна М. реально існує лише як мовна діяльність членів відповідної етн. спільноти. Можливість участі в цій діяльності кожного окр. члена спільноти забезпечується наявними в нього мовними навичками, які він змалку засвоює від оточення. Мовні навички, схеми побудови речень засвоюються разом з осн. ознаками об’єктив. ситуацій, позначуваних відповід. мовними конструкціями. Нові речення, яких носій М. до того ніколи не чув, будуються ним відповідно до позначуваної нової події чи ситуації — реальної чи уявної — за аналогією до відомих йому ситуацій і схем мовних конструкцій. Жоден носій М. не може ні безпосередньо спостерігати, ні уявити собі М. в її повному обсязі, оскільки вона є нескінченним у часі і необмеженим у просторі процесом діяльності. Але, як і всяке реальне, об’єктивно існуюче явище, мовна діяльність піддається безпосеред. спостереженню і відображенню у своїх окр. конкр. проявах, у т. ч. фіксації і наст. відтворенню цих виявів за допомогою техніки звукозапису або графіч. позначення звук. актів мови у вигляді письм. тексту. Це дає змогу виділяти з мовних виявів повторювані у них компоненти — фонеми, слова, елементи словотвору і словозміни, структурні схеми речень — та об’єднувати їх у різні групи за спільними ознаками. Так, усі фонеми кожної М. діляться на групи голосних і приголосних, приголосні — на шумні та сонорні тощо. У тих М., де це можливо, серед частин мови виділяють іменники, прикметники, дієслова і т. д., під які підводять усі відповідні слова. В іменних частинах мови виділяють відмінкові і числові, а в дієслів — особові форми тощо. Всі такі форми розташовуються в певному усталеному порядку у вигляді таблиць (парадигм). Утворені в такий спосіб групи (парадигми) зводяться в єдину цілісну абстр. систему, а слова як лекс. одиниці — в упорядковувані за певним (здебільшого алфавітним) принципом словники. Ця система є наук. ідеальним відображенням реальних компонентів конкр. мовної діяльності. У такому чітко впорядкованому вигляді система М. ніде об’єктивно не існує. Але багатовікова традиція подання її в підручниках, у шкільному викладанні привела до створення в свідомості освічених носіїв М. уявлення про нібито її існування.

Відокремлення мовної системи від конкр. виявів М. має істотне наук. значення і є обов’язковим етапом у процесі дослідження М. Але таке розрізнення може бути доцільним лише за умови, коли чітко усвідомлюється відмінність між їх (мови і її конкр. виявами) онтол. статусами, тобто коли в процесах мовлення, мовній діяльності вбачається реально існуюча конкретна М., факти якої підлягають безпосеред. вивченню, а мовна система розуміється як наук. абстракція, результат ідеального препарування мовних фактів у свідомості дослідників М. Класифікація і групування різноманіт. конкр. фактів реально існуючої М. в абстр. системі М. забезпечує зіставлення, якісну характеристику та узагальнення цих фактів і цим дає можливість наук. проникнення в характер конкр. процесів мовної діяльності, в конкр. суть М. Таким чином, розгляд конкр. явищ М. на рівні реальних процесів мовлення набуває теор. послідовності і глибини на фоні наук. абстр. системи М., а наук. уявлення про М. як систему постійно уточнюється і вдосконалюється шляхом врахування все нових даних з конкр. виявів мовної діяльності.

Див. також Еволюція мови, Знак і значення в мові, Мовлення, Писемна мова, Походження мови, Рівні мовної структури, Синхронія і діахронія, Структура і система мови, Усна мова, Функції мови.


Літ.: Общее языкознание. Формы существования, функции, история языка. М., 1970; Онтология языка как обществ. явления. М., 1983.


О. С. МельничукПопередня     Головна     Наступна


Опитування сайту «Ізборник»:

Веб-опитування про проект правопису:   Українська національна комісія з питань правопису підготувала проект нової редакції Українського правопису, громадське обговорення якого триватиме до 15 вересня 2018 року. На розгляд громадськості були винесені нові правила передачі деяких власних і загальних назв, відмінювання, написання слів з великої букви, правопис іменників з числівником пів та ін. Ваші відповіді допоможуть оцінити суспільне ставлення до чинної мовної норми та запропонованих змін. Опитування )Якщо помітили помилку набору на цiй сторiнцi, видiлiть ціле слово мишкою та натисніть Ctrl+Enter.