Опитування про проект правопису на сайті Ізборник                                        


Попередня     Головна     Наступна

ПАЛЕОГРАФІЯ (від грец. παλαιός — давній, старовинний та γράφω — писати) — істор.-філол. дисципліна, об’єктом дослідження якої є історія письма, його еволюція (переважно на основі давніх пам’яток) та характерні особливості (графічні форми знаків і літер, пропорції та конфігурації їхніх складових частин; місце і частота вживання окр. літер; видів скорочень; шрифтів та ін.) на певних етапах розвитку, вивчення систем тайнопису (криптографії), особливостей оздоблення рукописів і написів (зокрема, орнаментів, мініатюр). Звичайно П. вивчає системи літочислення, а також предмети, пов’язані з письмом (матеріали, на які нанесено текст, зокрема пергамен, тканини, берест, папір і філіграні на ньому; знаряддя писання; барвники, зокрема чорнила, за допомогою яких написано чи оздоблено текст; форми оправ книжок тощо). Як окр. дисципліна П. виникла в Європі у 18 ст. Уперше термін увів у вжиток франц. учений Б. Монфокон, який виділив її з дипломатики (істор. дисципліна, що вивчає форми, автентичність, юрид. достовірність істор. документів і грамот). П. допомагає правильному прочитанню текстів, встановленню часу, місця створення й авторства недатованих, нелокалізованих та анонім, пам’яток, виявленню підробок, підтвердженню автентичності текстів.

Спостереження над особливостями письма і практ. застосування їх у різних народів дуже давні. Так, в Україні викриття підробок грамот починається з 15 ст.; у граматиці Лаврентія Зизанія 1596 міститься зауваження про особливості кириличної орфографії; в граматиці 1619 Мелетія Смотрицького — міркування про особливості давньої графіки й правопису.

Формування П. в Україні відбувалося з 19 ст. (праці І. Каманіна та ін.). Особливого розвитку вона набула в наш час, чому значною мірою сприяло видання пам’яток української мови, л-ри, історії. Сучас. П. за системами письма і мовами, які ними користуються, поділяється на грец., лат., араб., інд., кириличну (слов’янську), укр., рос., вірм., груз. і т. п. У слов’ян. П. залежно від алфавітів, якими писано рукописи, виділяють глаголичну, кириличну і латинську П. Східнослов’ян. рукописи написані, як правило, кирилицею. Кирилична П. поділяється, у свою чергу, на східнослов’янську і південнослов’янську.

Крім методів і прийомів дослідження власне П. (аналіз особливостей літер тощо) тут застосовуються методи й прийоми дослідження ін. дисциплін і наук, передусім лінгвістики тексту (аналіз орфографії, мови), мистецтвознавства (вивчення орнаментів, мініатюр), фізики й хімії (датування органічних матеріалів для письма за допомогою радіоакт. ізотопів, аналіз складу чорнила й фарб, використання різного проміння для читання вицвілих текстів або їх частин).


Літ.: Каманин И. Главные моменты в истории развития южнорус. письма в XV — XVIII вв. В кн.: Каманин И. Палеогр. изборник. Мат-лы по истории южнорус. письма в XV — XVIII вв., в. 1. К., 1899; Каманін І., Вітвіцька О. Водяні знаки на папері укр. документів XVI і XVII вв. (1566-1651). К., 1923; Запаско Я. П. Орнамент. оформлення укр. рукопис. книги. К., 1960; Люблинская А. Д. Лат. палеография. М., 1969; Мацюк О. Я. Папір та філіграні на укр. землях (XVI — поч. XX ст.). К., 1974; Панашенко В. В. Палеографія укр. скоропису другої пол. XVII ст. К., 1974; Высоцкий С. А. Средневековые надписи Софии Киевской (По мат-лам граффити XI — XVII вв.). К., 1976; Карский Е. Ф. Славян. кирилловская палеография. М., 1979.


В. В. Німчук.

Попередня     Головна     Наступна


Опитування сайту «Ізборник»:

Веб-опитування про проект правопису:   Українська національна комісія з питань правопису підготувала проект нової редакції Українського правопису, громадське обговорення якого триватиме до 15 вересня 2018 року. На розгляд громадськості були винесені нові правила передачі деяких власних і загальних назв, відмінювання, написання слів з великої букви, правопис іменників з числівником пів та ін. Ваші відповіді допоможуть оцінити суспільне ставлення до чинної мовної норми та запропонованих змін. Опитування )Якщо помітили помилку набору на цiй сторiнцi, видiлiть ціле слово мишкою та натисніть Ctrl+Enter.