Опитування про проект правопису на сайті Ізборник                                        


Попередня     Головна     Наступна

ПОТЕБНЯ Олександр Опанасович [10(22).IX 1835, х. Манів, побл. с. Гаврилівки, тепер Гришиного Роменського р-ну Сум. обл. — 29.XI(11.XII) 1891, Харків] — укр. мовознавець, філософ, фольклорист, етнограф, літературознавець, педагог, громад. діяч, чл.-кор. Петерб. АН з 1875, чл. багатьох (у т. ч. зарубіжних) наук. т-в. Закін. 1856 Харків. ун-т. Був учителем рос. мови в гімназії, з 1861 — ад’юнкт Харків. ун-ту з правом викладання історії рос. мови. З серпня 1862 до серпня 1863 — в закорд. наук. відрядженні (Німеччина, Чехія, Австрія). Після повернення — доцент каф. слов’ян. мовознавства і секретар істор.-філол. ф-ту, від 1875 екстраординарний, згодом — ординарний професор каф. рос. мови і словесності Харків. ун-ту. Один із засновників Харків. громади, Харків. істор.-філол. т-ва (був його головою у 1877-90). Основоположник т. з. психологічного напряму в слов’янському мовознавстві. Автор праць із заг. мовознавства, фонетики, наголосу, граматики, семантики, етимології, діалектології, теорії словесності, фольклору, етнографії, досліджень про походження мови, взаємозв’язок мови й мислення тощо. Розглядав питання історії укр. мови та укр. діалектології у зв’язку з відповідними аспектами рос. мови. Обидві мови П. вважав нащадками однієї, спільної в минулому (давньоруської) мови-предка. Відповідно до термінології свого часу називав укр. мову малоруським наріччям, а терміном «русский язык» позначав сукупність східнослов’ян. мов («Про повноголосся», 1864; «Про звукові особливості руських наріч», 1865; «Замітки про малоруське наріччя», 1871; «До історії звуків руської мови», 1-4, 1871-83; рец. на працю П. Житецького «Нарис звукової історії малоросійського наріччя», 1878, та ін.). П. розробив наук. основи східнослов’ян. діалектології як самост. дисципліни. У працях цієї проблематики він уперше в слов’ян. філології систематизував ознаки укр. мови, якими вона відрізняється від ін. слов’янських, охарактеризував межі поширення її найважливіших діал. звукових явищ. З погляду істор. розвитку укр. мови особливе значення мають відкриття т. з. нового Ђ та обґрунтування дифтонгічного переходу давньорус. о, е в і в новозакритих складах. Учений постійно цікавився питаннями народності і мови, взаємовідношення націй і мов, народності й особи, дво- і багатомовності, майб. долею націй і мов («Думка і мова», 1862; «Мова і народність», опубл. 1895; «Про націоналізм», опубл. 1905; «Лист до Єлени Штейн», опубл. 1927; «Загальна літературна мова і місцеві наріччя», опубл. 1962). Засуджуючи денаціоналізацію, П. стверджував, що всі мови мають невичерпні внутр. можливості для розвитку. В рец. на зб. «Народні пісні Галицької й Угорської Русі» Я. Головацького (1976) розглянув питання про право укр. мови на літ.писемну форму. Вел. мірою на матеріалах укр. мови грунтується праця П. «Із записок з руської граматики» (т. 1 — 2, 1874; т. 3, опубл. 1899; т. 4, опубл. 1941), у якій дано порівн.-істор. дослідження грамат. будови і всієї системи східнослов’ян. мов у їхніх зв’язках з ін. мовами; мова розглядається в тісному зв’язку з історією народу, з еволюцією люд. думки. Такого ж плану і розвідка «Значення множини в руській мові» (1888).

Значну увагу приділяв психології словесно-худож. творчості («З лекцій з теорії словесності», опубл. 1894; «Із записок з теорії словесності», опубл. 1905). П. є творцем лінгв. поетики. Теорія поезії у нього базується на аналогії між поет. твором і словом. Практ. реалізацією теор. поглядів П. став його переклад «Одісеї» укр. мовою (уривки, що збереглися, опубл. 1905). Дослідженню давньорус. пам’яток присвячено праці: «Слово о полку Ігоревім. Текст і примітки», «Малоруська народна пісня за списком XVI в. Текст і примітки» (обидві — 1877). Чималий внесок П. у вивчення нар. поет. творчості й етнографії («Про деякі символи в слов’янській народній поезії», 1860; «Про зв’язок деяких уявлень у мові», 1864; «Про міфічне значення деяких обрядів і повір’їв», 1865; «Про долю і споріднені з нею істоти», «Про купальські вогні і споріднені з ними уявлення», обидві — 1867; «Пояснення малоросійських і споріднених народних пісень», т. 1-2, 1883-87). За його ред. виходили твори Г. Квітки-Основ’яненка (т. 1-4, 1887-90), П. Гулака-Артемовського (1888), І. Манжури (1889, 1890). З передмовою П. опубл. «Малоросійські домашні лікувальні порадники XVIII в.» (1890). Ім’я П. 1945 надано Ін-тові мовознавства НАН України, з 1977 Ін-т проводить Потебнянські читання. 1977 у с. Гришиному відкрито нар. музей І. Потебні, встановлено йому пам’ятник.


Тв.: Из записок по рус. грамматике, т. 1 — 4. М., 1958 — 85; Ударение. К., 1973; Слово и миф. М., 1989; Мова. Національність. Денаціоналізація. Статті і фрагменти. Упорядкування і вст. стаття Ю. Шевельова. Н.-Й., 1992; Мысль и язык. К., 1993.

Літ.: Срезневский И. И. Записка о трудах профессора А. А. Потебни, представленная во 2-е Отделение АН. «Зап. имп. АН», 1876, т. 27; Овсянико-Куликовский Д. Н. А. А. Потебня как языковед-мыслитель. «Киев. старина», 1893, т. 42; Сумцов М. Ф. Велетень думки і слова. (О. П. Потебня). X., 1922; Чехович К. Олександер Потебня: Укр. мислитель-лінгвіст. Варшава, 1931; Филин Ф. П. Методология лингв. исследований А. А. Потебни. (К 100-летию со дня рождения, 1835 — 1935). В кн.: Язык и мышление. М. — Ленинград, 1935; Булаховский Л. А. Александр Афанасьевич Потебня. К., 1952; Потебня Олександр Опанасович (1835-1891). Опис докум. мат-лів особистого фонду № 781. К., 1960; Олександр Опанасович Потебня. К., 1962; Булахов М. Г. Потебня Александр Афанасьевич. В кн.: Булахов М. Г. Восточнославян. языковеды. Биобиблиогр. словарь, т. 1. Минск, 1976; Потебнянські читання. К., 1981; Наук. спадщина О. О. Потебні і сучасна філологія. К., 1985; Франчук В. Ю. Олександр Опанасович Потебня. К., 1985; Будагов Р. А. А. А. Потебня. В кн.: Будагов Р. А. Портреты языковедов XIX — XX вв. Из истории лингв. учений. М., 1988; А. А. Потебня — исследователь славян. взаимосвязей, ч. 1 — 2. X., 1991; О. О. Потебня і проблеми сучас. філології. К., 1992; Фізер І. Психолінгв. теорія л-ри Олександра Потебні. Метакрит. дослідження. К., 1993.


В. Ю. Франчук.Попередня     Головна     Наступна


Опитування сайту «Ізборник»:

Веб-опитування про проект правопису:   Українська національна комісія з питань правопису підготувала проект нової редакції Українського правопису, громадське обговорення якого триватиме до 15 вересня 2018 року. На розгляд громадськості були винесені нові правила передачі деяких власних і загальних назв, відмінювання, написання слів з великої букви, правопис іменників з числівником пів та ін. Ваші відповіді допоможуть оцінити суспільне ставлення до чинної мовної норми та запропонованих змін. Опитування )Якщо помітили помилку набору на цiй сторiнцi, видiлiть ціле слово мишкою та натисніть Ctrl+Enter.