Опитування про проект правопису на сайті Ізборник                                        


Попередня     Головна     Наступна

РЕДУКОВАНІ ГОЛОСНІ — надкороткі голосні перед. ряду [ь] і [ъ] у давньоруській та ін. слов’ян, мовах давнього періоду. Розвинулись ще в спільнослов’ян. прамові з успадкованих від індоєвроп. коротких голосних [ь] з [І], а [ь] з [у]. Вимовлялися після приголосних у середині й кінці слова, утворюючи відкриті склади відповідно до діючого тоді закону відкритого складу; на поч. слова і після голосних редуковані [ь], [ъ] не вживалися. Залежно від тривалості і звучності вимови розрізнялися дві позиції [ь] та [ъ] — сильна й слабка; у першій вони мали дещо більшу тривалість і звучність, ніж у другій.

Давні Р. г. не збереглися у жодній із слов’ян. мов, у різний час або занепавши (у слабкій позиції), або вокалізувавшись (у сильній позиції). У давньорус. діалектах цей процес в основному припадає на 11 — 12 ст. Занепад [ь], [ъ] відбувся у кінці слова (голубь — голуб, садъ — сад) і перед складом з голосним повного творення (вьдова > вдова, съто > сто). Вокалізація [ь] > [е], [ъ] > [о] відбулася перед складом з редукованим слабким (дьнь > ден’, съть > сон) перед сонорним приголосним [р], [л], за яким ішов будь-який ін. приголосний (вьрба > верба, вълна > волна), та в наголошеному складі незалежно від якості приголосного й голосного в наступному складі (тьща > теща, съкнути > сохнути). Редукований перед складом з [ь], [ъ] у сильній позиції був слабким і занепадав (жьньць > жнец’, cънъмъ > сном). Занепад і вокалізація редукованих — процеси, пов’язані між собою, перший розпочався дещо раніше, ніж другий. Найраніше він відбувся у початкових складах слова, що широко засвідчують писемні пам’ятки 2-ї пол. 11 ст. (книгы, зло, два, мнЂ та ін. із кънигы, зъло, дъва, мьнЂ), потім у середніх складах і найпізніше — в кін. слова. У західно- і південнослов’ян. мовах були ін. відповідники давніх [ь] та [ъ]; пор. польс. dzień, sen; чес. den, sen; сербохорв. дан, сан. Занепад Р. г. у слабкій позиції і вокалізація їх у сильній — одне з найважливіших фонет. явищ давньорус. мови, що спричинило в ній ряд ін. звук, змін, спільних для усіх східнослов’ян. мов або властивих лише окремим з них. Спільним наслідком цього явища є, напр., зменшення у багатьох словах кількості складів (кь-ни-жь-ка > книж-ка, о-рь-лъ > о-рел); поява закритих складів (лъ-бъ > лоб), а отже, й припинення дії закону відкритого складу; виникнення нових груп приголосних; розвиток чергування секундарних (нових) е, о з нулем звука (день — дня, праведний — правда < правьдьний — правьда, сотня — сто, кусок — куска < кусъкъ — кусъка; див. також Випадні звуки) тощо. Інші звукові зміни, пов’язані з занепадом [ъ], [ь], властиві лише окр. мовам, напр., перехід із давнього дієсл. суфікса [л] мин. ч. в [у] в укр. і білорус, мовах, на відміну від російської (зналъ, далъ < укр. знав, дав, фонет. знаў, даў; білорус, знаў, даў), хоч у позиції після приголосного він втрачений усіма східнослов’ян. мовами (неслъ, моглъ > укр. ніс, міг, рос. і білорус, нёс, мог). Специфічною для укр. мови є зміна етимол. [е], [о] в [і] в новому закритому складі, а отже, й виникнення чергування [е] — [і], [о] — [і]: печі — піч (< печи — печь), вози — віз (< возы — возъ); прогресивна асиміляція пом’якшеним приголосним, після якого занепав [ь], наступного [j] (знання, життя < знаньjе, житьjе); зміна [л] на [ў] перед ін. приголосним після секундарного [о], що виник з редукованого [ъ] (вълкъ, тълстый > воўк, тоўстий, орфогр. вовк, товстий) тощо.

Деякі специфічні для окр. східнослов’ян. мов наслідки занепаду й вокалізації Р. г. відбивають ще давньорус. діалекти. Напр., у давньорус. іменниках типу львъ. ръть слабкі редуковані у першому складі непрямих відмінків одн. закономірно занепали, як це відбиває рос. мова (льва, рта, лба), а в укр. мові внаслідок пересування наголосу стали сильними й вокалізувалися (ль’ва > лева, ръ’та > рота). Така специфіка може пояснюватися, зокрема, тим, що процеси, зумовлені занепадом та вокалізацією редукованих, були досить тривалі й діяли ще й на початку формування на основі давньорус. діалектів сучасних східнослов’ян. мов. Р. г. звуки виконували в давньорус. мові фонемат. функції, отже, коли вони занепали або розвинулись у наявні в ній голосні, то склад давньорус. фонем зменшився на дві одиниці. Літера ь збереглася у східнослов’ян. абетках для позначення м’якшення поперед. приголосного; літера ъ лишилася у рос. мові як знак роздільної вимови, в болг. мові — як голосний змішаного ряду середнього підняття, середній між а і рос. ы (дъб).


Літ.: Жовтобрюх М. А., Русанівський В. М., Скляренко В. Г. Історія укр. мови. Фонетика. К., 1979.


М. А. Жовтобрюх
Попередня     Головна     Наступна


Опитування сайту «Ізборник»:

Веб-опитування про проект правопису:   Українська національна комісія з питань правопису підготувала проект нової редакції Українського правопису, громадське обговорення якого триватиме до 15 вересня 2018 року. На розгляд громадськості були винесені нові правила передачі деяких власних і загальних назв, відмінювання, написання слів з великої букви, правопис іменників з числівником пів та ін. Ваші відповіді допоможуть оцінити суспільне ставлення до чинної мовної норми та запропонованих змін. Опитування )Якщо помітили помилку набору на цiй сторiнцi, видiлiть ціле слово мишкою та натисніть Ctrl+Enter.