Опитування про проект правопису на сайті Ізборник                                        


Попередня     Головна     Наступна

СОБОЛЕВСЬКИЙ Олексій Іванович [26.XII 1856 (7.1 1857), Москва — 24.V 1929, там же] — рос. філолог, етнограф, палеограф, академік Петерб. АН з 1900. Закін. 1878 Моск. ун-т. У 1882-88 — доцент, згодом професор Київ. ун-ту.

З 1888 працює в Петербурзі — професор ун-ту та Археол. ін-ту; з 1918 викладає у Моск. ун-ті. Осн. наук. інтереси пов’язані з вивченням історії рос., а також укр. і білорус. мов. Вважається одним із засновників істор. та описової діалектології укр. мови. В своїх працях укр. мову С. називає «малорусским наречием», виходячи з трактування усього східнослов’ян. мовного континууму як єдиної «руської мови», що пояснюється не лише його філол. уявленнями, а й політ. поглядами. Визначаючи походження укр. мови, С. фактично у руслі ненаук. теорії М. Погодіна (див. «Погодіна — Соболевського теорія») твердив, що вона генетично пов’язана з галиц.-волин. говірками (до них відносив говірки Галичини, Поділля й Волині), а не з київською, яку розглядав як великоруську: праці «Як говорили в Києві в XIV — XV ст.?» (1883), «Дві давні пам’ятки галицько-волинського наріччя», «Нариси з історії російської мови» (обидві — 1884), «Лекції з історії російської мови» (ч. 1, 1888), «Замітки про маловідомі пам’ятки південно-західного письма XVI — XVII ст.» (1895), «Два визначні рукописи XIII ст.» (1898), «Лінгвістичні й археологічні спостереження» (в. 1 — 3, 1910 — 12) та ін. С. скептично ставився до перспективи розвитку укр. літ. мови, обмежуючи її функції худож. л-рою («До ювілею І. П. Котляревського», 1889). Разом з тим у ряді великих праць, статей, розвідок, рецензій С. містяться численні спостереження над фонет., морфол., словотв. і лекс. особливостями укр. мови, окремі з яких прийняті сучас. наукою. Хрестомат. матеріали з історії укр. літ. мови подані ним у працях «Палеографічний ізборник: Матеріали південноруського письма в XV — XVII ст.» (1899), «Палеографічні знімки з руських рукописів XII — XVII ст.» (1901), «Палеографічні знімки з руських грамот, переважно XIV ст.» (1903), «Новий збірник палеографічних знімків з руських рукописів XI-XVIII ст.» (1906) та ін. С. належить перший систематиз. опис діалектів сучас. укр. мови (за друк. даними): розділ «Малоруське наріччя» в праці «Нарис російської діалектології» (1892).


Літ.: Потебня А. А. Отзыв о соч. А. И. Соболевского «Очерки изъ исторіи рус. языка», ч. 1. К., 1884 г.; ИОРЯС АН, 1896, т. 1, кн. 4; Гнатюк В. А. И. Соболевский. К истории малорус. наречия. ЗНТШ (Варшава), 1910, т. 98; Бузук П. О. Нарис історії укр. мови. К., 1927; Ляпунов Б. М. Исследования А. И. Соболевского по истории восточнославян. языков. ИАН СССР. Отд-ние гуманит. наук, 1930, № 1; Ільїнський Гр. Олексій Іванович Соболевський, яко українознавець. «Україна», 1930, кн. 39; Булаховський Л. А. Питання походження укр. мови. К., 1956; Крымский А. Ю. Филология и погодинская гипотеза: Дает ли филология малейшие основания поддерживать гипотезу г. Погодина и г. Соболевского о галицко-волын. происхождении малорусов? В кн.: Крымський А. Ю. Твори, т. 3. Мовознавство, фольклористика. К., 1973; Булахов М. Г. Соболевский Алексей Иванович. В кн.: Булахов М. Г. Восточнославян. языковеды. Биобиблиогр. словарь, т. 3. Минск, 1978; Цейтлин P. M. Соболевский Алексей Иванович. В кн.: Славяноведение в дорев. России. Биобиблиогр. словарь. М., 1979.


Є. X. Широкорад.

Попередня     Головна     Наступна


Опитування сайту «Ізборник»:

Веб-опитування про проект правопису:   Українська національна комісія з питань правопису підготувала проект нової редакції Українського правопису, громадське обговорення якого триватиме до 15 вересня 2018 року. На розгляд громадськості були винесені нові правила передачі деяких власних і загальних назв, відмінювання, написання слів з великої букви, правопис іменників з числівником пів та ін. Ваші відповіді допоможуть оцінити суспільне ставлення до чинної мовної норми та запропонованих змін. Опитування )Якщо помітили помилку набору на цiй сторiнцi, видiлiть ціле слово мишкою та натисніть Ctrl+Enter.