Опитування про проект правопису на сайті Ізборник                                        


Попередня     Головна     Наступна


ІЗ ДРУКОВАНОЇ БРОШУРИ КІНЦЯ XVII ст.
«PIĘKNA Y WESOŁA VCIECHA PRZY DOBREY MYŚLI....»
Да біда ж моя, да не малая, да нестарая мати...


Да біда ж моя, да не малая, да нестарая мати,

Що заказала, заповідала з миленьким розмав’яти,

Бодай ворога напала туга і розл[уч]ницю ту[ю],

Що розлучила, що одд[і]лила мене, милий, з тобою.

Пошлю я посли, щоби єго знашли і дали мен[і] знати,

Нехай я знаю, в которим краю єго маю шукати.

Положу лавку через муравку, через бистр[у]ю p[і]чку,

Лавка хібенька, p[і]чка бистренька, прийде плисти до нєго.

Хоч я упаду по шию в воду, що ж я маю діяти,

Хоч я і загину, прецє поплину з милим сє повидати.

Ой, плини-плини, мой селезеню, p[і]чкою бистренькою,

Я за тобою, мой голубеньк[у], з сірою утенькою.

Тепер же гоже, мой моцни Боже, мин[у]ла мен[е] туга,

Одно я вишла, зараз зналязла св[о]го мил[о]го друга.

Да й мой миленьки, мой дороженьки, то ж мні [т]рудно без тебе,

Не одна сльозка випала з очка, чекаючи на тебе!


Тяжкая ж моя бєдунька...


«Тяжкая ж моя бєдунька,

Побієт мене матунька.

При[й]детьс[я] утечи

Од своєй матері вночи

K Сергейці.


Сергеєць [м]ене схоронить,

І од матері обронить.

Щоби мене не била,

Скажу я, що переступила,

Матуньці».


Прохал Сергеєць матуньки:

«Не би[й], [го]споже, своєй дононьки!

Молодая д[і]вчина,

Невеликая причина,

Перебач!»


Вибігла д[і]вчина з хати,

Стала матері прохати:

«Чи не будеш бити,

Скажу, що маю чинити,

Я винна.


Коли ти, мате [е], заснула,

То я Сергейця кликнула.

Сергеєць хороши

Несет мен[і] копоньку гроши[й],

Щоби дала.


Та й ти, мате [е], мнємала,

Щоби я дар[о]м давала.

Давала-м я за гроші,

Коли прохал Сергеєць хороши

Обняти.


Под липою стояла, з миленьким розм[о]вяла...


Под липою стояла, З миленьким розм[о]вяла:

«Русая коса, ч[о]рн[ії] очі, кому сє достаць мацє?

Чилі м[у]жові зл[о]му, Чи жолнєрові добр[о]му?

Жолнєр поц[і]лує, облапи[ть], жартує, при тім і зостаць маю».

А в огродечку зєлє, Прось же мє о нє сьмєлє:

«Приди, миленьки, приди, душеньк[о], не будет тобі кривди!»

Просила Кася Яся на рибк[у], на карася:

«Приди, Ясєньку, приди, душеньку, не будет тобі кривди!»

Просила дочка Климка На кон[о]в[о]чк[у] пивка:

«Приди, Климку, приди, душеньку, не будет тобі кривди!

Прошу на подушеньку, Кохани [г]олубеньку!

Подь же, миленьку, под же, душеньку, не будет тобі кривди!

Да будем собі спати, Да і теж облап’яти!

Подь же, миленьку, подь же, душеньку, не будет тобі кривди!»


О як мі тяженько, о як мі нудненько...


О як мі тяженько, о як мі нудненько, мили дома не но[ч]ує,

А мні старшно спати самі[й] [о]дні[й] в хаті, [щ]о мене не любує.

Лихая доля моя, чи не своя воля, що не йде до дому спати,

Да чи я вдовиця, чи я молодиця, сама одно но[ч]овати?

Глєжу о пулноци, проглед[і]ла очи, миленького чекаючи,

Ал[е] ж мой миленьки, взявши за рученьки, чужу жону проваджає.

Щоби тобі, миленьки, заросли c[т]еженьки, що поно[ч]и до чуж[ої] ходи[ш]!

Іди ти додому, не чини сорома, нехай [і]де к бісу спати,

Іди, не крутися, з[о] мною ложися! Чи не люба молодиця,

Чи не руса коса, чи я не хороша, чи не ч[о]рн[і] брови?

Вишла молод[о]нька до свого любонька, ручку поц[і]ловала:

Ходи, мой голубє, тебе мні надобє, рада-м тебе достала!ПРИМІТКИ


Із друкованої брошури кінця XVII ст.

«Piękna y wesoła vciecha przy dobrey myśli...»


Да біда ж моя, да не малая, да нестарая мати... — Із польської брошури кінця XVII ст. «Piękna y wesoła vciecha przy Dobrey myśli, w którey się zamykała Pieśni, Tańce, Padwany, Balety, Pieszczoney Młodości gwoli. Teraz nowo reformowane przez jednego wiernie prziaźń kochafącego dworzanina, wydane».

Описи стародруку: Collijn J. Dr., Barwiński E. Dr. Sprawozdanie z poszukiwań w Szwecji. — Kraków, 1914. — S. 330 — 332; Badecki K. Literatura mieszczańska w Polsce XVII wieku: Monografja bibliograficzna. — Lwów. — Warszawa — Kraków, 1925. — S. 407 — 411. Див. також: Badecki K.. Polska liryka mieszczańska: Pieśni — tańce — padwany. — Lwów, 1936 (далі: Бадецький К., 1936).

Брошуру «Piękna y wesoła vciecha...» було знайдено у королівській бібліотеці в Стокгольмі, у зшитку разом із ще двадцятьма брошурами такого ж типу, виданими у 1649 — 1688 рр. Пісні у стародруці не нумеровані. Друкарське оформлення та гравюри, аналогічні з деякими виданнями 1689 — 1697 років, засвідчують, що її було надруковано у Кракові близько 1689 р. Як зазначає К. Бадецький, збірник цей дуже нагадує «і стилізацією заголовка, і своїм внутрішнім багатим дібранням лірики-«Wesołą Ochotę przy dobrej myśli...» Целестина Боздажевського з 1647 p.» (Бадецький К., 1936. — С. 423).

Публікації: Бадецький К., 1936. — С. 425 (ідентичний текст першодруку), с. 323 (текст із виправленнями упорядника). Див. також: Brückner Al. Pieśni ruskie // Pamiętnik Literacki. — Rocznik XII. — Zeszyt 2. — Lwów, 1913. — S. 217; Возняк M. Українські пісні в польських виданнях XVII ст. / Записки НТШ. — Львів, 1937. — Т. 155. — С. 255 — 256 (далі: Возняк М. // ЗНТШ. — Т. 155); Колесса Ф. Українська народна пісня на переломі XVII — XVIII вв. // Україна, — 1928. — Кн. 2. — С. 67; те ж саме: Колесса Ф. Фольклористичні праці. — К., 1970. — С. 87; Нудьга Г. А., 1956. — С. 186; Шевчук В. О., 1984. — С. 110.

Подається за публікацією К. Бадецького в кириличній транскрипції.Тяжкая ж моя бедунька...

Публікації: Бадецький К., 1936. — С. 425 — 426 (ідентичний текст першодруку), с. 325 — 326 (із виправленнями упорядника). Див. також: Brückner AL Pieśni ruskie. — C. 217 — 218; Возняк M. // ЗНТШ. — T. 155 — C. 256 — 257.

Варіант цієї пісні (з нотами) вміщено у рукописному збірнику перших десятиліть XVIII ст. «Куранты», що зберігається в бібліотеці Інституту російської літератури (Пушкінський дім) — збірка рукописів В. М. Перетца, № 229, арк. 20, звор. (опублікований у кн.: Український кант XVII — XVIII століть / Упоряд. Л. В. Івченко. — К., 1990. — С. 57 — 58, з нотами.

Подається за публікацією К. Бадецького в кириличній транскрипції.Под липою стояла, з миленьким розм[о]вяла... — Пісня, очевидно, походить з середини XVII ст. Як відомо з бібліографічних описів (див.: Brückner Al. Pieśni polsko-ruskie // Pamiętnik Literacki: Rocznik 10. — Lwów, 1911. — S. 186; Badecki K. Literatura mieszczańska w Polsce XVII wieku: Monografja bibliograficzna. — Lwów — Warsz. — Kraków, 1925. — S. 222 — 223), пісню «Под липою стояла...» (чи її варіант?) було надруковано у не віднайденій досі брошурі «Wesoła Ochota przy dobrej myśli...», що вийшла у Києві 1647 p.

Публікації: Бадецький К., 1936. — С. 426 — 427 (за першодруком), с. 327 — 328 (із виправленнями упорядника). Див. також: Brückner Al. Pieśni ruskie... — C. 218; Возняк M. // ЗНТШ. — T. 155. — C. 257.

З огляду на те, що текст української пісні «Под липою стояла...» у першодруці дуже попсований полонізмами, наводимо також його реконструкцію, здійснену М. Возняком (Возняк М. // ЗНТШ. — Т. 155. — С. 257):


Під липою стояла, З миленьким розмовляла:

Русая коса, чорнії очі, кому ся достанете?

Чили мужеви злому, Чи жовнірови доброму?

Жовнір поцілує, облапить, жартує, при тім і зостануся.

А в городочку зілє, Проси ж м’я його сміло:

«Прийди, миленький, прийди, душенько, не буде тобі кривди».

Просила Кася Яся На рибку, на карася:

«Прийди, Ясеньку, прийди, душенько, не буде тобі кривди».

Просила дочка Климка На коновочку пивка:

«Прийди, Климку, прийди, душенько, не буде тобі кривди.

Прошу на подушеньку, Коханий голубоньку:

Пійди ж, миленький, пійди ж, душенько, не буде тобі кривди.

Да будем собі спати, Да і теж облапати.

Пійди ж, миленький, пійди ж, душенько, не буде тобі кривди».

Подається за публікацією К. Бадецького в кириличній транскрипції.
О як мі тяженько, о як мі нудненько...

Публікації: Бадецький К., 1936. — С. 427 (за першодруком), с. 330 — 331 (з виправленнями упорядника). Див. також: Brückner Al. Pieśni ruskie... — C.219; Возняк M. II ЗНТШ — T. 155. — C. 257 — 258; Нудьга Г. A., 1956. — C. 185; Шевчук B. O., 1984. — C. 111.

Та ж пісня у реконструкції М. Возняка:

О, як ми тяженько, о, як ми нудненько, милий дома не ночує,

А мні страшно спати самій одній в хаті, що мене не любує.

Лиха моя доля, чи не своя воля, що не йде додому спати:

Да чи я вдовиця, чи я молодиця сама іно ночувати?

Гляжу опівночі, прогляділа очі, миленького чекаючи,

Але ж мій миленький, взявши за рученьки, чужу жону проваджає.

Щоб тобі, миленький, заросли стеженьки, що поночі до чужої ходиш.

Іди ти додому, не чини сорому, не гай зді к бісу спати;

Іди, не крутися, зо мною кладися! Чи не люба молодиця,

Чи не руса коса, чи я не хороша, чи не чорні брови?

Вийшла молодонька до свого любонька, ручку поцілувала:

Ходи, мій голубе, тебе мні надоба, рада-м тебе достала.

Подається за публікацією К. Бадецького в кириличній транскрипції.

Попередня     Головна     Наступна


Опитування сайту «Ізборник»:

Веб-опитування про проект правопису:   Українська національна комісія з питань правопису підготувала проект нової редакції Українського правопису, громадське обговорення якого триватиме до 15 вересня 2018 року. На розгляд громадськості були винесені нові правила передачі деяких власних і загальних назв, відмінювання, написання слів з великої букви, правопис іменників з числівником пів та ін. Ваші відповіді допоможуть оцінити суспільне ставлення до чинної мовної норми та запропонованих змін. Опитування )Якщо помітили помилку набору на цiй сторiнцi, видiлiть ціле слово мишкою та натисніть Ctrl+Enter.