Опитування про проект правопису на сайті Ізборник                                        


Попередня     Головна     Наступна


СКОРОЧЕННЯУстанови


БАН — Бібліотека АН Російської Федерації у Санкт-Петербурзі.

РГБ — див. РДБ.

ГИМ — див. ДІМ.

ГПБ — див. ДПБ.

РДБ — Російська державна бібліотека.

ДІБ — Державна історична бібліотека України у Києві.

ДІМ — Державний історичний музей у Москві.

ДПБ — Державна публічна бібліотека Російської Федерації ім. М. Є. Салтикова-Щедріна у Санкт-Петербурзі.

КПЛ — Києво-Печерська лавра.

ЛДМУМ — Львівський державний музей українського мистецтва.

ЛНБ — Львівська наукова бібліотека ім. В. С. Стефаника АН України.

НТШ — Наукове товариство імені Шевченка.

ОИДР — Общество истории и древностей российских при Московском университете.

ОРЯС — Отделение русского языка и словесности императорской Академии наук.

ЦГАДА — див. ЦДАДА.

ЦДАДА — Центральний державний архів давніх актів у Москві.

ЦДІАУ — Центральний державний історичний архів України у Києві.

ЦНБ — Центральна наукова бібліотека ім. В. І. Вернадського АН України у Києві.

Журнали, збірники, серійні видання


Антологія — умовна назва рукописного збірника 1670 — 1680-х років (ЦНБ: 186/362 с.; із бібліотеки Києво-Софійського собору). Деякі тексти надруковані у Величковський І. Твори. — К., 1972.

Аполлонова лютня — Аполлонова лютня: Київські поети XVII — XVIII ст. / Упорядкування та примітки Віталія Маслюка, Валерія Шевчука, Василя Яременка. — К., 1982.

АЮЗР — Архив Юго-Западной России, издаваемый Комиссиею для разбора древних актов, состоящей при киевском, подольском и вольшском генерал-губернаторе.

Возняк М. Матеріали... — Матеріали до історії української пісні і вірші: Тексти і замітки / Видає Михайло Возняк: І — III // Українсько-руський архів / Видає Історико-філософічна секція Наукового товариства імені Шевченка. — Т. 9. — Львів, 1913; Т. 10. — Львів, 1914; Т. 11. — Львів, 1925.

Гринченко Б. Д. — Гринченко Б. Д. Этнографические материалы, собранные в Черниговской и соседних с ней губерниях. — Т. 3: Песни. — Чернигов, 1899.

Демуцький П. — Демуцький П. Українські народні пісні: Багатоголосся / Упорядкував М. Гордійчук. — К., 1954.

ЗНТШ — Записки Наукового товариства імені Шевченка.

ЗЧСВВ — Записки Чину святого Василія Великого.

Івченко Л. В. — Український кант XVII — XVIII століть / Упорядкування, вступна стаття і примітки Л. В. Івченко. — К., 1990.

Известия ОРЯС АН — Известия Отделения русского языка и словесности Академии наук.

КЕВ — Киевские епархиальные ведомости.

ППЛ — Русская историческая библиотека, издаваемая Археографическою комиссиею: Т. 4: Памятники полемической литературы в Западной Руси: Кн. 1. — Пб., 1878.

Пісні Явдохи Зуїхи — Пісні Явдохи Зуїхи / Записав Гнат Танцюра; упорядкування передмова та примітки В. А. Юзвенко, М. Т. Яценка: редакція та упорядкування нотних матеріалів З. І. Василенко; відповідальний редактор О. І. Дей. — К., 1960.

ТКДА — Труды Киевской духовной академии.

ТОДРЛ — Труды отдела древнерусской литературы Института русской литературы (Пушкинского дома) РАН.

Сборник по ОРЯиС АН — Сборник по отделению русского языка и словесности Академии наук.

Чубинський П. П., 1874. — Чубинский П. П. Труды этнографическо-статистической экспедиции в Западнорусский край, снаряженной императорским Русским географическим обществом: Юго-Западный отдел: Материалы и исследования, собраны д[ействительным] чл[еном] П. П. Чубинским. — Т. 5 / Изд[анный] под наблюдением д[ействительного] чл[ена] Н. И. Костомарова. — Спб., 1874.

Шевчук В. О., 1984. — Пісні Купідона: Любовна поезія на Україні XVI — початку XIX ст. / Упорядкування та примітки Валерія Шевчука. — К., 1984.

Шевчук В. О., 1988. — Марсове поле: Книжка перша: Героїчна поезія на Україні X — першої половини XVII століть / Упорядкування, вступна стаття, біографічні довідки та примітки Валерія Шевчука. — К., 1988.

Шевчук В. О., 1989. — Марсове поле: Книжка друга: Героїчна поезія на Україні: Друга половина XVII — початок XIX століть / Упорядкування, біографічні довідки та примітки Валерія Шевчука. — К., 1989.Посібники та дослідження


Голубев. — К., 1872. — Голубев С. Описание и истолкование дворянских гербов южнорусских фамилий в произведениях духовных писателей XVII века // ТКДА — 1872. — Кн. 10.

Запаско, Ісаєвич. — Запаско Я., Ісаєвич Я. Пам’ятки книжкового мистецтва: Каталог стародруків, виданих на Україні: Кн. 1 (1574 — 1700). — Львів, 1981.

Іван Величковський. — Величковський І. Твори. — К., 1972.

Каратаев, Роспись — Каратаев И. Хронологическая роспись славянских книг, напечатанных кирилловскими буквами: 1491 — 1730. — Спб., 1861.

Каратаев, Описание — Каратаев И. Описание славянорусских книг, напечатанных кирилловскими буквами: Т. 1: C 1491 по 1652 г. — Спб., 1883.

Лукьяненко, 2. — Лукьяненко В. И. Каталог белорусских изданий кирилловского шрифта XVI — XVII вв.: Вып. 2 (1601 — 1654 гг.). — Л., 1975.

Миловидов — Миловидов А. И. Олисание славянорусских старопечатных книг Виленской публичной библиотеки (1491 — 1800 гг.). — Вильно, 1908.

Нудьга Г. А., 1956. — Пісні та романси українських поетів: 1 / Упорядкування, вступна стаття і примітки Г. А. Нудьги. — К., 1956.

Перетц, 1899. — Перетц В. Н. Малорусские вирши в записях XVI — XVIII вв. // Известия ОРЯС АН. — 1899. — Спб, 1899 — Т. 4 — Кн. 3, 4.

Перетц, 1900. — Перетц В. Н. Историко-литературные исследования и материалы. — Спб., 1900. — Т. 1. — Ч. 1, 2.

Перетц, 1907. — Перетц В. Н. Новые данные для истории старинной украинской лирики // Известия ОРЯС АН. — 1907. — Т. 12. — Кн. 1. — С. 144 — 184.

Перетц, 1911. — Перетц В. Н. Отчет об экскурсии Семинария русской филологии в Житомир 21 — 26 октября 1910 года. — К., 1911.

Перетц, 1929. — Перетц В. Н. Исследования и материалы по истории старинной украинской литературы XVI — XVIII веков: 3. — Л., 1929 (Сборник по русскому языку и словесносте АН СССР. — Т. 1. — Вып. 3).

Петров, 1891. — Петров Н. И. Описание рукописных собраний, находящихся В городе Киеве: Вып. 1. — М., 1891.

Петров, 1896. — Петров Н. И. Описание рукописных собраний, находящихся в городе Киеве: Віп. 2. — М., 1896.

Петров, 1904. — Петров Н. И. Описание рукописных собраний, находящихся в городе Киеве: Вып. 3. — М., 1904.

Петров, Бирюк, Золотарь. — Петров С. О., Бирюк Я. Д., Золотарь Т. П. Славянские книги кирилловской печати XV — XVIII вв.: Описание книг, хранящихся в Государственной публичной библиотеке АН УССР. — К., 1958.

Родоський. — Родосский А. Описание старопечатных и церковнославянских книг, хранящихся в библиотеке Санкт-Петербургской духовной академии: Вып. 1: 1491 — 1700 г. включительно. — Спб., 1891.

Роте. — Bausteine zur Geschichte der Literatur bei den Slawen herausgegeben von Hans-Bernd Harder und Hans Rothe Editionen (2): Bandę 7, 1; 7, 2: Die älteste ostslawische Kunstdichtung 1575 — 1647/Herausgegeben von Hans Rothe. — Wilhelm Schwitz Verlag in Gissen, 1976, 1977.

Сахаров. — [Сахаров И.] Обозрение славянорусской библиографии. — Спб., 1849. — Т. 1 — Кн. 2.

Свєнціцький. — Свєнціцький І. С. Каталог книг церковнослов’янської печаті. — Жовква, 1908.

Сопиков. — Сопиков В. Опыт российской библиографии, или Полный словарь сочинений и переводов, напечатанных на славянском и российском языках от начала заведення типографий до 1813 года. — Спб., 1904-1908 (2, виправл. і доп. ви.)

Строев. — Строев П. М. Библиологический словарь и черновые к нему материалы / Приведен в порядок и издан под редакцией А. Ф. Бычкова.-Спб., 1882.

Tитов, 1916. — Титов Ф. Типография Киево-Печерской лавры: Исторический очерк (1606—1616-1916): Т. 1 (1606-1616-1721). Приложение.-К., 1916 (1918). Tітов, 1924. — Тітов Хв. Матеріали для історії книжної справи на Вкраїні в XVI — XVIII вв.: Всезбірка передмов до українських стародруків. — К., 1924. Ундольский. — Ундольский В. М. Очерк славянорусской библиографии / С дополнениями А. Ф. Бычкова и А. Е. Викторова. — М., 1871.

Попередня     Головна     Наступна


Опитування сайту «Ізборник»:

Веб-опитування про проект правопису:   Українська національна комісія з питань правопису підготувала проект нової редакції Українського правопису, громадське обговорення якого триватиме до 15 вересня 2018 року. На розгляд громадськості були винесені нові правила передачі деяких власних і загальних назв, відмінювання, написання слів з великої букви, правопис іменників з числівником пів та ін. Ваші відповіді допоможуть оцінити суспільне ставлення до чинної мовної норми та запропонованих змін. Опитування )Якщо помітили помилку набору на цiй сторiнцi, видiлiть ціле слово мишкою та натисніть Ctrl+Enter.