˲    в         ˲    ˲    ˲ò            [Ukrainian Statehood in the Twentieth Century: Historical and Political Analysis. Kyiv: Political Thought, 1996. pp. 423-427.]

Previous     Contents     Next

Index of NamesAcheson, Dean, 254

Adenauer, Konrad, 243

Antonenkho-Davydovych, Borys, 95

Antonesku, Ion, 199, 233

Aristotle, 323

Bachynsky, Yullan, 9

Badzio, Yuriy, 104

Baker, James, 263, 264

Bandera, Stepan, 50, 99, 240, 241-243

Baran, S., 208

Baudrillard, Jacques, 388, 391

Benes, Edvard, 171, 172, 175, 184

Berdlaev, Nikolai, 277

Berdnyk, Oles, 107

Beschloss, Michael, 262

Biddle, Dreksel, 253

Bilynsky, Andriy, 47

Blouet, B., 128

Bobrynsky, G., 271

Bolbochan, Petro, 25

Borges, Jorge Luis, 381

Bormann, Martin, 234

Bourdieu, Pierre, 388

Bretianu, George, 199

Briukhovetsky, Viacheslav, 116

Brack, Karl von, 128

Brzezinski, Sbigniew, 260, 265

Budzynovsky, Viacheslav, 9

Burian, S., 225

Burlachuk, Foka, 116

Bush, George, 260, 262-264

Carr, Edward H., 37

Ceausescu, Nicolae, 201, 202

Cetin, Kh., 215

Chechel, Mykola, 36

Cherniak, Volodymyr, 116

Chicherin, Georgy, 282, 287

Chmyr, Valery, 116

Chornovil, Vyacheslav, 107

Churchill, Winston, 128, 254

Chyzhevsky, Dmytro, 62

Clinton, Bill, 265

Cristea, Miron, 198

Danylovych, Severyn, 9

Dasiv, Kuzma, 101

Delbraeck, Hans, 6, 129, 134

Denikin, Anton, 22, 24, 127, 284

Derridas, Jacques, 385

Dmovsky, Roman, 143

Dnistriansky, Stanislav, 175

Dobriansky.Lev, 257, 258

Dontsov, Dmytro, 3, 42-47, 50, 51, 101, 110, 121,324

Douglas, Paul, 258

Drach, Ivan, 116

Drahomanov, Mykhailo, 6,7, 9,12, 72-78, 84, 121, 135, 136

Dukhynskyi, Francisk, 121

Dulles, John Foster, 256, 258

Dziuba, Ivan, 103, 104

Eisenhower, Dwight, 255

Ellan-Blakytny, Vasyl, 29

Eltchenko, Viktor, 114

Enver Pasha, 208

Flondor, Jancu, 195

Foucault, Michel, 323, 367, 372

Franko, Ivan, 8, 9, 73, 138

Frantz, Constantin, 129, 132

Frunze, Mikhail, 32, 212

Fukuyama, Francis, 71, 72

Gamsakhurdia, Zviad, 263

Gedrojc, Jerzy, 152, 153

Gellner, Ernest, 55, 60

Genscher, Hans, 245

Gorbatchov, Mikhail, 16, 115, 117, 118, 260-264, 293

Goremykin, Ivan, 268

Gorin, Pavel, 37

Grabski, Stanislaw, 147

Guirescu, Constantin, 193

Guypel, H., 245

Hankevych, Mykola, 9

Hartmann, Edward von, 43, 123

Havel, Vaclav, 190

Hegel, Georg, 327

Hel, Ivan, 107

Henderson, L, 253

Himmler, Heinrich, 233, 237

Hitler, Adolf, 199, 229-240, 252

Hoover, Herbert, 256

Hornovy (Diakiv), Yosyp, 96, 97

Horthy, Miklos, 14, 160

Hörtsh, Otto, 219, 220

Hrebinka, Yevhen, 84

Hrushevsky Mykhailo, 15, 17-24, 36, 84, 86, 91, 92, 138

Hryhorovych, Hryhory, 195

Huntington, Samuel, 340

Iorga, Nicolae, 193, 196

Isopesku-Grecul, C, 194

Javits, Jacob, 258

Kaganovich, Lazar, 35

Kamenev, Lev, 283, 289

Kandyba, Ivan, 107

Kant, Iramanuel, 75

Karol II, 198

Karolyi, H., 159

Kemal-pasha, Mustapha, 212

Kennan, George, 257

Kerensky, Aleksandr, 274

Khmelnytsky, Bohdan, 58, 59, 91

Khrystiuk, Pavlo, 36

Khvyliovy, Mykola, 36, 38

Kinkel, Klaus, 246, 247

Kistiakivsky, Bohdan, 73, 74, 76, 77

Kistiakivsky, Oleksandr, 73

Kjellen, Rudolf, 122-124

Kliamkin, Ihor, 321

Koch, Erich, 234, 235, 239

Konovalets, Yevhen, 47

Kosior, Stanislav, 23

Kosma, Miklos, 166

Kossut, Lajos, 157

Kostomarov, Mykola, 121

Kovach, Mihal,

Kozakiewicz, Jerzy, 155

Kozyrev, Andrey, 293

Krasivsky, Zinoviy, 100

Kravchuk, Leonid, 49, 80, 113, 117, 215

Khrushchev, Nikita, 100, 243, 319

Krymsky, Ahatanhel, 74, 77, 214

Kuchma, Leonid, 190, 340

Kun, Bela, 14, 159

Kvetsko, Dmytro, 100

Kviring, Emmanuil, 30, 33, 35

Lanovyi, Volodymyr, 80

Lapchinsky, Georg, 29

Lawrynenko, Jury, 153

Lebed, Dmitri, 34,

Lenin, Vladimir, 5, 7, 11, 14, 22, 23, 27, 29, 33, 37, 277, 279, 280, 284, 285, 288-290

Lenkavsky, S., 45

Levytsky, A., 287

Levytsky, K., 224

Levytsky, Modest, 177, 211

Levytsky, Yevhen, 9, 227

Lisovy, Vasyl, 106

List, Friedrich, 128

Lukyanenko, Levko, 102, 103, 107

Lypa, Yury, 84-88, 92, 121

Lypynsky, Vyacheslav, 3, 53-69, 90, 91, 121

Lysiak-Rudnytsky, Ivan, 7, 46, 73, 78

Machiavelli, Niccolo, 322

Mackinder, Halford John, 124-128

Manuïlsky, Dmytro, 11

Margolin, Arnold, 249

Marx, Karl, 8, 12, 56, 317, 319, 320

Masaryk, Tomas, 17, 138, 172-174, 176

Matthews, Herbert, 254

Mazepa, Isaak, 285

Mazepa, Ivan, 121

McDonald, Harry, 256

McLuhan, Marshall, 390

Meinecke, Friedrich, 129

Melescanu, Teodor, 203

Meshko, Oksana, 107

Messersmith, G., 252

Meyer, Henry Cord, 134, 135

Michels, Robert, 56

Mikhnovsky, Mykola, 4, 39-41, 121

Miliukov, Pavel, 270, 273

Moczulski, Leszek, 153, 155

Mommsen, Wolfgang, 136

Monnais, Jean, 244

Moroz, Valentyn, 101

Moska, Gaetano, 56

Mukhtar-Bey, Akhmed, 211

Naumann, Friedrich, 127, 129, 130-132, 134, 138

Nemyrych, Yury, 121

Nicholas I, 333

Nicholas II, 268, 271

Nietzsche, Friedrich, 43, 45, 324

Nistor, Ion, 193, 196, 199

Okhrymovych, Volodymyr, 9

Olesnytsky, Yevhen, 224

Ordzhonikidze, Sergo, 279

Orlyk, Pylyp, 84, 121

Ortega-y-Gasset, Jose, 375

Ozal, Turgut, 214

Pareto, Wilfredo, 56

Pavlyk, Mykhailo, 6, 8, 9, 73

Pelensky, Yaroslav, 150, 256

Petliura, Symon, 23, 24, 26, 121, 172, 285

Petrushevych, Yevhen, 177

Pilsudski, Jozef,45, 43, 91, 147, 148

Pinochet, Augusta, 321

Pizyur, Yevhen, 69

Plato, 67

Podllsky, Kazimierz, 153

Podolynsky, Serhiy, 6

Poltava, Petro, 96, 99

Poole, D., 253

Popovych, Myroslav, 116

Proudhon, Pierre-Joseph, 7

Proniuk, Yevhen, 105

Purishkevich, Vladimir, 269-270

Pynzenyk, Viktor, 80

Rakovsky, Khristian, 282, 284

Renner, Karl, 14-15

Revai, Fedir, 165

Richytsky, Andriy, 31

Rohrbach, Paul, 129

Roosevelt, Franklin, 254

Rosenbegr, Alfred, 234

Rousseau, Jean-Jeaques, 325

Rudenko, Mykola, 107

Rudnytsky, Stepan, 83, 87, 88, 92, 99

Savytsky, S., 283

Schulze-Gevernitz, G., 129

Schopenhauer, Arthur, 43

Scowcroft, 264

Seton-Watson, Robert William, 138, 139

Shakhai, D., 97, 98

Shakhrai, Vasyl, 29,

Shapoval, 5,

Shcherbytsky, Volodymyr, 113

Shelukin, S., 287

Sheptytsky, Andriy, 138

Shevchenko, Taras, 269

Shrah, Mykola, 36

Shumsky, Oleksandr, 29, 31, 3,

Skoropadsky, Pavlo, 23, 24, 43, 58

Skoropys-Yeltukhovsky, A., 210

Skrypnyk, Mykola, 30, 32, 35-38

Slavynsky, Maksym, 178

Sorensen, Theodor, 259

Sosnovsky, Maxym, 74

Stalin, Joseph, 37, 38, 99, 277, 288, 289, 333

Stamboliyski, Alexander, 140

Starukh (Yarlan), Yaroslav, 97

Stolypin, Pyotr, 268

Stsiborsky, Mykola, 47-49

Stus, Vasyl, 108

Syniavsky, A., 85, 90, 92

Talaat Bey, 208, 224

Talbott, Strobe, 262

Telniuk, Stanislav, 116

Trotsky, Lev, 10,11

Tiltman, Hessel, 140-142

Tnianov, Yuri 226

Tiutchev, Fiodor, 333

Tiutiunyk,Yuriy, 36

Tomaszewski, Jerzy, 148

Trumen, Harry, 254

Tsehelsky, L., 208, 224

Tuhan-Baranovsky, Mykhailo, 74

Tykhy, Oleksiy, 107

Urbas, Hoyos, 222

Valuyev, Pyotr, 5, 17,

Vasylenko, Mykola, 74

Vernadsky, Volodymyr, 74, 77, 78

Volobuyev, Mykhailo, 31, 36

Volodymyr, The Great, 271

Vyhovskyi, Ivan, 121

Vynnychenko, Volodymyr, 5, 24, 25, 172

Voloshin, Avgustin, 165

Vynnychenko, Volodymyr, 5, 8, 25, 251

Walesa, Lech. 156

Weber, Max, 129, 134-137, 319

Wells, Herbert, 390

Wilson, Woodrow, 96, 194, 250-252

Xenopol, A., 193

Yavorsky, Matvyi, 37, 38

Yaremenko, Vasyl, 116

Yaroslav, The Wise, 271

Yelchenko, Yuri, 116

Yeltsin, Boris, 264, 339

Yurkevych, Lev, 9-11, 26,

Yurynets, Volodymyr, 38

Zatonsky, Volodymyr, 33, 34

Zhuk, O., 93

Zoellick, Robert, 261

Previous     Contents     Next


:

:   , . -- . , , , , , , . . . . ) 


i ii, ii Ctrl+Enter.

I.   IX-XVIII .