Уклінно просимо заповнити Опитування про фемінативи  


‹‹   Попередня     Головна     Наступна

Іван ВЕЛИЧКОВСЬКИЙ

ТВОРИ


КИЇВ
«НАУКОВА ДУМКА» (Пам’ятки давньої української літератури)
1972

ЗМІСТМаловідомий український письменник кінця XVII — початку XVIII ст. Іван Величковський. С. І. Маслов


До питання про життя і творчість Івана Величковського. В. П. Колосова, В. І. Крекотень.

ЧАСТИНА ПЕРША

[Вірші до Лазаря Барановича]

[Вірші до Івана Самойловича]Тут д†книжици


Зéґар цЂлый и полузеґарик

Автор ко читáтелю («І о смерти памятай...»)

[Вірші на герб Ясинських]

[Вірші під зображенням богородиці]

«Аз, я́ко нóщ, несвЂ́тла, потемнéн злобóю...»

«Я́сне в богу преосвященному... Варлааму Ясинскому...»

Зéґар цЂ́лый

Полýзеґарик

Минýты

Квадрàнтес

Oratio


Млек[о], ... або трýды поети́цкіє

«Аз млéком питала...»

[Вірші на герб митрополита В. Ясинськского]

«... якóвыє поважнЂ́йшыє...трýды...»

«Котóрых усырѝся сердце, яко млéко...»

«Отложше вся́кую злобу̀ и вся́кую лесть...»

Предмóва до читéлника

Ехо

Рак лЂтерáлный

Рак слóвный

Рак прекослóвный

Чвóрограни́стый ... вЂ́рш

Згожáючійся ... вЂ́рш

Поря́дный непоря́док

Єдиноглáсный ... вЂрш

Єдинопадежный ... вЂрш

Азбучный ... вЂрш

Акростихіс

Акрóстихис втóрый

Акрóстихіс трéтый

Акрóстихіс четвертый

Жартóвный ... вЂрш

Програмна, анагрáммч, епигрáмма

МногóпремЂни́телный ... вЂ́рш

Лябиринт 1

Лябири́нт 2

Лябиринт 3

Лябири́нт 4

[Столп]

ПресЂкаемый ... вЂ̀рш

Остатняя штучка

Автор до чителника
ЧАСТИНА ДРУГА


Зшиток 1

«Не согришай, ото бог-сердцевидец видит...»

«Як око там, где мило, быстро поглядаєт...»

БесЂда человЂка c богом


Размышленіє о страстєх Христовых[Вінці]

ВЂнец ... Ісусу Христу

ВЂнец богородици

ВЂнец ... аггелскім силам

ВЂнец ... святой ВарварЂ

ВЂнец ... архієрейскій ... [святому Миколаю]

ВЂнец ... [Іоану] Предтечи святому

ВЂнец ... страстєм Христовым

«Отец дщер, сын же матер, дух свят невЂсту ...»

О полунощници и утрениВЂрши на євангеліє для иконописцов

«При Матθеи человЂк начертан бываєт...»

«Марку лев знаменіє...»

«Луки благовЂстіє от жреца начася...»

«Іоан орла имат ...»

«Гавріил зачатіє дЂвЂ возвЂщаєт...»

«Аггел пастирєм стада в свЂтлости явися...»

«Христос во ВифлеємЂ от дЂвы рожденный...»

«В день осмый по закону Христос обрЂзася...»

«Волсви от Вавилона к Христу прійдоша...»

«В день четиридесятый в церков принесеный...»

«Во обятіях матерє Христос-бог гонзаєт...»

«Млоденци во ВифлеомЂ вои убивают...»

«ДванадесятолЂтен Христос вопрашаєт...»

«Тридесят лЂт имЂя, Христос-бог крестися...»

«Христа алчна дЂмон в пустыни искушаєт...»

«Христос чудо первоє в КанЂ сотворил єст...»

«Князь жидовскій Никодим в нощи посЂтил єсть ...»

«При студенци, по пути, Христос почиваєт...»

«В КапернаумЂ сотник к ногам припадаєт...»

«СЂд на горЂ, Христос-бог слово простираше...»

«Бервно пер› изми из ока твоєго...»

«Спящу Христу корабль люто бЂдствоваше...»

«Разслабленный к Христу чрез ся кров спущаєт...»

«У врат града Наина мертва воскресил єсть...»

«Фарисей нЂкій Христа хлЂбом учреждаєт...»

«СЂяй сЂєт, сЂмена различна падают...»

«Іоан Предтеча, пророк божественный...»

«Пять хлЂбов и д†ри(ы)бЂ отрок продаяше...»

«Христос по водам ходит...»

«Жена хананейска псом уподобися...»

«От разбойник язвенна жрец леввит лишаєт...»

«Марθа печется Христа брашна учредити...»

«ДЂмон во человЂка нЂмый водворися...»

«Христос-бог на ΘаворЂ в свЂт преобразися...»

«Людіє дЂти своя ко Христу приносят...»

«Домовит дЂлателей на єм посилаєт...»

«На блудЂ жену яту Христу представиша...»

«ЧеловЂку богату нива угобзися...»

«Блудный сын, вся расточив, ко отцу возвратися...»

«Богатій пиршествуєт, а Лазар желаєт...»

«Цар сотвори брак, многи на пир зваше...»

«Десять муж прокаженных словом очищаєт...»

«Фарисей на молит†сам ся оправдаєт»

«Грядый ко Ієрихону слЂпца приглашаєт...»

«Лазар, недугом держим, на одрЂ лежаше...»

«Закхей Христа грядуща со древа смотраєт...»

«Во град Ієрусалим на осли-жребяти...»

«Куплю дЂющим в церкви господь изгоняєт...»

«Господин рабом своим таланти вручаєт...»

«Пасху ветхозаконну Христос совершил єсть...»

«Во вертоградЂ Христос отцу си молися...»

«Іуда лобзанієм господа предал єсть...»

«Христос-бог КаіафЂ впервых представися...»

«У столпа каменного Христос привязанный...»

«Вои тернов вЂнец Христу возложиша...»

«Пілат нетвердоумный на смерть Христа даєт...»

«Господь, крест на Голгоθу нося, изнеможе...»

«На дре†крестнЂм Христа-бога пригвоздиша...»

«Іосіф c Никодимом в гробЂ положиша...»

«Єгда мироносицы ко гробу прійдоша...»

«Ученіком, в Емманус грядущим, явися...»

«Христос пред ученики идет c Єлеона...»

«Єгда мірови сему конец приближится...»

«Тебе, Христе, судію, сЂдяща высоко...»ДЂянія святых апостол

«Апостоли святыи в собраніи бяху...»

«Петр со Іоаном хромца бЂдна устрабляют...»

«Ананія часть цЂны села утаил єсть...»

«Стефан свят каменми убієн биваєт...»

«Філип євнуха вЂрЂ правды научил єст...»

«Савл иде в Дамаск христіан искати...»

«Петрови плащеница c небесє свЂсися...»

«Петр всажден во темницу...»

«Павел хрома рожденна в ЛистрЂх исцЂляєт...»

«На МилитЂ остро†при огни сЂдоша...»[Вірші на Апокаліпсис]

Апокалипъсис первій («Іоан в остров Патмос єлма заточися...»

«Бог-отец на престолЂ сЂдяше проявленный...»

«Єгда агнцем печать шеста рЂшена бяху...»

«Єгда седмая печать агнцем разрЂшъшися...»

«Воструби аггел пятій...»

«Лицем солнечный аггел в облак облеченный...»

«Єнох со Ілією...»

«ЗвЂр лют грядет из моря...»

«Град великій Вавилон огнем согоряєт...»

«Аггел змія связанна в бездну вовергаєт...»

«Ієрусалим новый наконец явися...»[Поза циклами]

«Христос єсть глава ...»

«Камо, сладкій Ісусе, съ крестом грядеши?..»

«Взем грЂх міра...»

«Воистинну тяжек крест...»

«Не крест то тебе, Христе, во странноє время...»

«Что всує на выю ти уже возложенно. .»

«Почто глава в терніи изволи ходити?..»

«ВЂм, почто, Ісусе мой, в Єгипет грядеши...»

«ГдЂ, о мати, твоєго подЂлась отрока?..»

«Дажд ми сосца, сосца дажд, о благая мати!..»

«Востани, славо моя», — яко рекл бог до сына...»

«До каменнаго гробу, Христе, не кладися...»

«Двигаєш, о Христе мой, сам крестноє бремя...»

«В особах подорожных...»

«В матернєм чревЂ, нЂбы во мрачной темници...»

«Аки плод нЂкій красен, лице твоє, боже...»

«Ужас на лице, творче мой, тя зрЂти...»

«На хребтЂ твоєм, Христе, грЂшници дЂлаша...»

«О, кто не усумнится, зря толики раны...»

«Множество ран, о Христе, на лици носиши...»

«Лице ти, Христе, что тако язвенно?..»

«Образом сый человЂк, єдинородній сыне...»

«НынЂ образ твой вижду...»

«Зря тя пресвЂтла, Христе мой, сти(ы)ждуся...»

«Не убоюся и в нощи падежа...»

«О зачатіи божіаго сына...»

«Сердце ми, Христе, аду єсть подобно...»

«Божія сына родиши без мужа...»

«Пред рождеством неврежденна...»

«С орудіи страстными в сердци сЂдиши...»

«Почто тебЂ связанны, Ісусе мой, руцЂ?..»

«Увы мнЂ, сыне, увы мнЂ, сладшайшій...»

«ИдЂже творяшеся желЂзо от блата...»

«Обуреваємым ти(ы) пристанище, мати...»

«На персєх ношу твою икону святую...»

«Богослове, умоли слова воплощенна...»

«Образ пасти(ы)ра добра, иже своя овца...»

«Се образ предобраго пастыря...»

«ОбЂд в небЂ ты яси, боже благодати...»

«К Златоусту бренными устнами молюся...»

«Образ дЂвы Марія яже усмотрЂла...»

«Варваро, от варварска храни нас находа...»

«Образ добра воина, до смерти страдавша...»

«В позорах древле копіи ношаху...»

«Даніил преподобный на столпЂ стоящи...»

С[вятому] м[ученику] Севестіану

Под трупюю голову

Преподоб[ному] Герасиму

Преподобному Євстратію Печерскому

«Аз благ всЂх глубина...»

«Со см богом де ж л...»

«Бдит матка, кгды сын єя, Христос, спочиваєт...»

«Вижд: како єсть божія к нам любов премнога...»

«Что, сыну мой, спя, во снЂ душею видиши?..»

«НынЂ, мати, на лонЂ храни сына спяща...»

Святому Игнатію

От Патерика слово XIX о смотреніи

Там же. Рече авва Пімин

От святаго Ніла. глава LVIII

От Патерика, глава XIII

От того ж, глава XCVII

«Рыдал би єси, аще вЂдать бы возможно...»

«Полунощ Христа вяжет...»

ВЂрши сЂмдесяти и двом апостолом

О преподобном ЄфремЂ стихи

О преподобном Лаврентіи Печерском

Преподобному Антонію Печерскому

Ина стихи преподобному [Антонію Печерському]

На образ всЂх преподобніх печерских

Христос зранєный

На Христову главу страстную

Ко МагдалинЂ, плачущой у ног Христовых

Не жити, єже ясти; но ясти, єже жити

Не жити, єже пити; но пити, єже жити

«В дре†три рЂчи маєм уважати...»

«Сердце сосуд убо мал єсть...»

«Како ты услышан быти от бога желаєши...»

«Стоя посредЂ, сЂмо и овамо смотрю...»

«Каков Василій, Єфрем молитствуєт...»

О убогом и богатом, молящимся в церкви

На покров богородици

Пишущему стихи

«Царю небесный, наш утЂшителю...»

На хмЂль Величковского стихи

Бытія, XV («Ною обнажившуся сын ся Хам ругаєт...»)

«Цар Давид гуслы держить, не всує играєт...»

«На крестЂ мой сладчайшій Ісус протяженный...»

«Призри на лице Христа твоєго Ісуса...»

«В столпЂ облачном к людєм глаголавый...»

«Незлобіє господнє в ярость премЂнися...»

«Торжников, иже входят на молитву к богу...»

«МЂста торжников в церкви зря опроверженны...»

Святому Дамаскину вЂрши

«Ілія, Сидонскую страну шествующе...»

«Петру, до Іопіи в проповЂдь пришедшу...»

«Павел, єгда Христова закона учаше...»

«Спасеніє Христос на крестЂ содЂявый...»

Раки Величковского

На образ пресвятои богородици, ветху и некраснЂ начертанну

«Латвый, трудный, пріємый, острый єстес з себе...»

На образ юноши красящагося, єму же смерть тайно вослЂдуєт

На образ старца, держащаго клепсидру

Нагробок («Хто-колвек схочет на мой образ поглядати...»

«НЂсть, иже укриєтся пред тобою, смерти !..»

«Всякому ся родившу потреба умерти...»

«Зри изображеніє видимаго вЂка...»

«ЧеловЂк, яко трава; дніє єго, яко цвЂты...»

«Кто єсть, иже поживеть, и не узрит смерти?...»

Кто на чуждая рад, то и сам уловлен бываєт

Над тайною вечерою стихи

«Се спаситель міра c небеси прійде...»

Епитафион [князю Константину Івановичу Острозькому]

Нагробок яснеосвецоному... князю Острозкому

Зшиток 2

«В Христовом имени Іисус...»

«Яко же древеса, єгда держать плод мног...»

«Яко же кто одЂян весь в шолковыє ризы...»

«Єгда совЂсть наша глаголет нам...»

«Яко же мужеубийца, первіє преложив себЂ ...»

«Змышляют погане, якобы Атлас самоє двыгал небо...»

«О МитридатесЂ Понтском читаєм...»

«Ноє трох мЂл сынов, але не в єдной водил их барвЂ...»

«Пишуть натуралистове о горЂ Олимпу...»

О орлЂ («Аврелій-император...»

О орлЂ («Прокопій-гисторик...»)

«ДавнЂйших вЂков люде...»

О перстеню

O семи мудрецах

О судах

Молитва сЂм различностій маєт

«Тяжкая рана тому єсть без мЂры...»

«В чом колвек свЂт ны кохает...»

«За богатством... люде удавалися...»

«Воистинну вишше всЂх єси...»

Николаю

Tu animus animae meae

«НЂкоторий богатій...»

«Пан Соболевич...»

«Голуб желчи не маєт...»

«ЗрЂніє нЂсть сладость...»

«Кто колвек надЂю маєт на бога...»

«Єсм, єже бЂх, ниже бЂх...»

«На лицЂ убруса...»

«Не кождій свят и святоша...»

Шевцу убогому стихи

О сивизнЂ

«Соберет пшеницу свою в житницу...»

О распятіи Христовом и о распятіи Петровом

Vas. Histor., lib. 2, ct. 6

«Дионисий МнЂйшый так рЂзко пивал...»

«Пред єдним нЂмецкои земли властелином...»

«ДЂти заживают жезла вмЂсто коня для забавы...»

Причина слез

О иконЂ чудотворной Илинской ЧернЂговской

Солнце, время

Трохи, нЂчого, назбит, досить

«Прошу, край хлЂб мой, з ласки моєя...»

«Земля, аки темница человЂку...»

«Сицева єст сладость небеснаго отчества...»

Гды плывуть, неровни сут в смаку рЂкам ...»

Овенус

«На книжку, вЂршами писанную, до чителника »

«Смерть, яко тать, ба, єще и горшая татя....»

«Ошукати, плакати, лгати, носить вЂсти...»

На скупого

На слугу, двом услугуючого

«Поп за люди молит...»

До друга

Стан царский

Смерть

На лисого

Уж, Євва

О богу и свЂтЂ

«Магнас...»

До чителника

На скупого отца

До жонатих

До добродЂя

До чителника

«От кол жена именем тим ся називаєт?»

НевЂста

Сердце

ТЂло, душа

О жоноцком розумЂ

До Кондрата

Слова старого до молодого

Адамова вимовка

Смерть. Натура

До человЂка, нехотячого умирати

До когось

Мудрий, добрий

День страшнаго суда

ЛЂствыца Іаковля

«Спытано раз єдного филіозофа: «Що бог чинит?...»

ПиворЂзови

ОфЂрованню книжечки

О согрЂшающих

«Не вЂсть человЂк, когда, или где, или коим образом умрет...»

О оку

О шляхетствЂ...

«Буй и немудрий к небесному текут отечеству...»

До преосвященаго архієпіскопа так маєш писати

До отца Аθанасія

[Лист Лазаря Барановича до гетьмана]

[Лист Лазаря Барановича до гетьмана]

ОрацЂя на рождество Христово

«Кто єст цар страстєм...»

«НинЂ чистая дЂва Ісуса раждаєт...»

«Лев мертвая своя порожденія гладом своим возбуждаєт»

«От аггел чистых зрится...»

«Аггели зрят Ісуса

«Христос на небЂ от отца без матки бог...»

«Kto poiąwszi małżonkę...»

«НынЂ праведноє слонце...»

«Иначей на свЂтлость смотрит орел...»

«ЛЂпшая синычка в руках...»

«Єст розум над розум...»

«Прежде бЂ рождество Христово...»

«Богатство всякаго гриха родитель...»

«Призри, о богомати...»

«Чертог тя, о Маріє...»

Повесть о святом ІоаннЂ


ДИВІА

«ВЂрши на рождество Христово...»

«В року тысяча шестсот девятдесят пятом...»


КОМЕНТАРІ, БІБЛІОГРАФІЯ


Примітки

Словничок

Бібліографія
Вступні статті С. І. Маслова, В. П. Колосової та В. І. Крекотня

Підготовка тексту та коментарі В. П. Колосової та В. І. Крекотня

Відповідальний редактор — Л. Є. Махновець
Див. також:

Іван ВЕЛИЧКОВСЬКИЙ. Поезії. Фрагменти. (Українська література XVII ст.)

Іван ВЕЛИЧКОВСЬКИЙ. Уривки з "Млека". (Хрестоматія О.Білецького.)

Іван ВЕЛИЧКОВСЬКИЙ. Українська поезія. Кінець XVI — середина XVII ст.© Сканування та обробка: Максим, «Ізборник» (http://litopys.kiev.ua)
12.IV.2003 (Останні правки 20.V.2003)‹‹   Попередня     Головна     Наступна


Етимологія та історія української мови:

Датчанин:   В основі української назви датчани лежить долучення староукраїнської книжності до європейського контексту, до грецькомовної і латинськомовної науки. Саме із західних джерел прийшла -т- основи. І коли наші сучасники вживають назв датський, датчанин, то, навіть не здогадуючись, ступають по слідах, прокладених півтисячоліття тому предками, які перебували у великій європейській культурній спільноті. . . . ) 


Якщо помітили помилку набору на цiй сторiнцi, видiлiть ціле слово мишкою та натисніть Ctrl+Enter.

Iзборник. Історія України IX-XVIII ст.