Уклінно просимо заповнити Опитування про фемінативи  


Попередня     Головна     Наступна             Див. цей текст графікою


РЂчь Жидовьскаго ıaзыка преложена на Роускоую, неразоумно на разоумъ, и въ ІЄванг̃лихъ, и въ Апслхъ. и въ Псалтыри, и в ПармиЂ и въ прочихъ книгахъ.


Жидовъскы 1): Роускы 2):


Акелдама, село кръви.

Поди́рь, риэа.

ІЄ́помида, насовьць.

ІЄ́фоудь, въпрашаниıє́.

Лома, цвЂти.

Товола, пища.

Сканда, знамениıє́.

Мата, даръ.

Череща, коуща.

И́сполинъ, силныи.

Ковъ, лесть.

Бритва, стриголникъ.

Неключно, ненадобЂ.

Тина, грАзь.

ЗЂло, велми.

Фаω, въздвигни.

Котофоумора, тЂло.

Гедеωнъ, ω(т) землА.

Финосъ, пощади.

Тигро, вЂтръ ωстръ.

ІЄ́фратъ, просвЂщениıє́.

Е́уффата, разверзисА.

Петръ, раздрЂшаıá.

Павелъ, свЂтьникъ.

МатфЂи́, даныи́.

Марко, заповЂдь.

Лоука, въскрЂшаıáй.

Іω̃, блгдть.

Андреи́, сила.

Филипъ, оуста.

ВарфоломЂи́, сн̃ъ.

Фома, бездьна.

ıáковъ, послЂднии́.

Симонъ, ловьць.

А́дамъ, землА въплощена.

ІЄ́вга, жизнь.

Сара, приди.

А́гарь, ωбитавъшиıá.

Ревека, радость.

ДЂвора, пчела.

Сепфора, доброта.

Рахиль, присЂщениıє́.

Лиıá, троудна.

Шамара, измЂни.

Никкоусъ, гробъ.

Мр̃иıá, владоущиа́.

Мр̃ьа́мь, просвЂщениıє́.

Соусана, сборище.

Вивсанда, храмъ масленъ,

Варахиıá, сн̃ъ оученъ.

Генисарефъ, правьдныи кнАзь.

Герагосинь, хлЂвници.

Гедариа́нъ, племени храмъ.

Голгофа, лобьноıє́.

ІЄ́рихонъ, схожениıє.

ıáфа, хлЂбникъ.

Кондратъ, мЂдь.

Елои́, Елои́, зававфтании́ , Бе̃ , Бе̃ мои́, въскоую́ мА ıє́си ωставилъ.

Паска, переведениıє́.

Ливанъ, жертва бЂсомъ, или темьıáнъ.

Кадъ, ст̃ни.

Адъ, тма.

Анатима, банА.

Змюрна, неи́стлЂниıє́.

Стакта, зарА.

Касиıá, бл̃гооухание́.

Вари, домове.

Тоуръ, въздьржаниıє́.

Северъ, ровъ.

Сиωнъ, позорище.

Ию́дЂи́, исповЂданиıє́.

ωсифъ, цвЂтъ тростьныи́.

Изл̃ь, зрАи́ Ба̃.

Рамонъ, ωстрогатоıє́ дрЂво.

Рама, высоко.

Сикима, рамАно.

Галада, преселениıє́.

Манасиа, противАи́сА.

ІЄфрЂмъ, плодоносенъ.

Авъ, ωц̃ь.

Конобъ, водоносъ.

ИдоумЂıá, и́щезаю́щиıá.

Соломонъ, миръ.

Двд̃ъ, възлюбленъ.

Ваманъ, мт̃и.

Вениаминъ, сн̃ъ боленъ.

Заоулонъ, молва.

Нефталимъ, простороно.

ІЄ́ю́петъ, скербь.

ІЄ́фиωпиıá , смЂрениıє́.

А́рова, вечеръ.

ІЄ́тамъ, вещь и́дольскаıá.

Рогъ, сила.

А́ронъ, дх̃ъ.

Артемитоу, порохъ.

Асоурь, блж̃ныи́.

Сисара, диıáволъ.

Малеи́мъ, бЂсъ.

ІЄ́ндоръ, безлЂпица.

ωрива, воронъ.

Зивъ, жеретеıa,

Салмонъ, пожренъ.

Раа́вь, простороно.

Вавилонъ, смАтениıє́.

Еметафрена, мЂсшо.

Роди, кнАжЂ заповЂди.

Ханаωнъ, разоумъ.

Хоривъ, и́долослоужениıє́.

Велфа, кожа.

Бисеръ, камень чстьнъ.

Кидарь, мракъ.

Кротафы, пречстъ.

ІЄ́фратъ, плодъ.

Вифлеωмъ, лоузи доубравнии́.

Хризма, помазаниıє́.

ІЄрмонъ, что.

СамарЂи́, бесове.

Висанъ, стоудъ.

Плстрь, оумъ.

Гоусли, ıáзыкъ.

Тоумпанъ, глас.

Ликъ, мысль.

Кюмбалъ, ωбразъ члв̃чь.

Моа́вити, изъ ωц̃а ıaзыци.

Авесоломъ, ωц̃ь мироу.

ІЄ́мениıa, десница.

Соухиıa, черно.

ωлтарь, точило.

Идидоумъ, прелесть.

Фалакрома, разгнЂвасА Бъ̃ на Жиды.

Асафъ, сборище.

Нафанъ, дЂıáниıє́.

Версавиıa, дъщи силнаго.

Савоулъ, просЂıáнъ.

Дои́къ, дьıáволъ.

Гета, ω(т)падениıє́ Жидомъ.

Аминодавъ, съмЂрениıє́ ωч̃е.

Тарсы, црство Римьскоıє́.

ωтоци, ωколо море.

Васа, ωбращениıє́.

АлЂлоугиа, хвала Бо̃у.

Аминъ, право.

Степень, лЂствица.

Восоръ, плоть.

Пафоура, трАпеза.

КананЂи́, и́мЂıáи́.

КелелЂи, ср̃дце.

ω(т)ныра, призовЂте.

НазарЂи́, чстыи́.

ГалилЂи́, чсть.

Нефталимъ, възвратимъ.

Вара, раширисА.

ІЄ́рслмъ, ωбЂтованиıє́.

Херовимъ, премоудрость.

Серафимъ, дх̃ъ.

Михаи́лъ, Би̃и воıєвода.

Гаврилъ, оуно.ша Би̃и́.

Оурилъ, ωгнь Би̃и́.

Рафаи́лъ, дх̃ъ Би̃и́.

Іссъ, Спс̃ъ.

Каи́нъ, притАжаниıє́.

АвЂль, пара.

Малеи́ль, промЂна.

Аредъ, слазъ.

ІЄ́нохъ, поновлениıє́.

Матоусала, поущенъ.

Ламехъ, оуменъ.

Нои́, претвореноıє́.

Симъ, свершенъ.

Хамъ, дьрзъ.

А́фетъ, раширениıє́.

Салетъ, поущенъ.

Савекъ, ω(т)поущениıє́.

Фалекъ, раздЂлениıє́.

1. 2. Жидовскы, Роускы) Тоже самое повторяется въ подлинникЂ предъ каждымъ словомъ , только сокращенно: Жид, Роус — Жд, Рс.Примітка до електронної публікації http://litopys.kiev.ua/. Замість надрядкових крапок паперового видання над буквами з технічних причин розставлено наголоси. Старослов’янські букви передаються традиційно: Ђ — "ять", А — "юс малий", Ж — "юс великий", ω — "омега", ω(т) — "отъ", ıє — "єсть йотована".
© Підготовка тексту: Максим, «Ізборник» (http://litopys.kiev.ua)
5.X.2003Попередня     Головна     Наступна             Див. цей текст графікою


Етимологія та історія української мови:

Датчанин:   В основі української назви датчани лежить долучення староукраїнської книжності до європейського контексту, до грецькомовної і латинськомовної науки. Саме із західних джерел прийшла -т- основи. І коли наші сучасники вживають назв датський, датчанин, то, навіть не здогадуючись, ступають по слідах, прокладених півтисячоліття тому предками, які перебували у великій європейській культурній спільноті. . . . ) 


Якщо помітили помилку набору на цiй сторiнцi, видiлiть ціле слово мишкою та натисніть Ctrl+Enter.

Iзборник. Історія України IX-XVIII ст.