Уклінно просимо заповнити Опитування про фемінативи  


Попередня (опис)     Головна     Наступна (букви И-Н)

СИНОНЇМА СЛАВЕНОРОССКАА 1А  Б  В  Г  Ґ  Д  Є  Ж  З  И, І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я

[Частина 1. Букви А-З.]А

АбовЂмъ: или ибо бонε 2

Або занε, яко,

Азбука: алфавитъ, буква

Авиджε; ωбачε жε

A εднакъ: ибо ащε, нεгли,

Ажъ дондεжε донεлЂжε

A болшъ прочεε жε,

Азажъ, εда

А звлаща, найпачε пачε ωбачε

Азали εда

A далЂй прочε прочεε же,

Авшакъ, и убо ащε, ωбачε

А иншεε потомъ прочεε

Албо или1 В оригіналі текстові словника передує: Оуставъ како чεрнило дЂлати ПервЂε чарка вина цр̃ковнаго чарка ωцту доброго д†чарки ґалАсу чарка c вεрхомъ ґуми девАть чарокъ воды третаА ча/ст/ чарки купεрвасу, и постави/т/ на огнь дондεжε начнε/т/ шумЂти та /ж/ за S̃ дны/й/ промЂшуй по три рази на θ̃ днь процЂди прεзъ чистую хустку и тако пиши А внεгда ωгустЂεтъ придай мало воды εлико мощно вомЂстити и паки пиши.

2 Помилка, потрібно либо, понε.Аляба/р/та 3 дрεколь

Анґлыя Вритан/ї/я,

АнЂмушъ щапство

АнЂмушовато щапствεннЂ,

Аптεка врачεбница хранителница

АпεляцїА нарεчεнїε

А прεто тЂмжε оубо понε

Арфа гусль [гусль.] //

Арфиста гудецъ

Астрономїя Астрологїя звЂздословїε 4, sвЂздозаконїε, sвЂздозо/р/ство,

A такъ оубо

Атоли и ωхбо 5 ащε,

Афεктъ страсть причастїε, движεнїε сεрдεчноε,

А хотяй жε и убо ащε и,

Ахъ ахжε ухъ горε оувы олε

Ачъ, ачъколвεкъ и убо ащε оубо ащε жъ убо,


Ба.

Баба старїца баба,

Бабка sЂля троскоть

Баволна бумага

Бавлю продолжаю,3 В оригіналі початкове А пропущене.

4 З технічних причин на місці літери «зело» оригіналу друкується s.

5 Помилка, треба u оубо.Бавлюся косню мεдлю закоснЂваю, замεдлЂваю,

Бадан/н/ая испитаная истязан/н/ая

Бадачъ испитатεль истязатεль,

Бадаюся истязую, испитую,

Байка баснь блядь баянε

Байки повЂдаю баснословлю блядословлю /2/

Банка для ωливи чванεцъ

Банкεтъ пиръ пированїε пи/р/шεство вεчεра учрεждεнїε чрεждεнїε гощεнїε гоститва ликованїε

Банкεтовци пирянε,

Банкεтуюся сонаслаждаюся, совоспитуюся,

Баня гдε соль робя/т/ слатина,

Баламутъ ложъ, бладївы/й/

Баламутня ложъ блядъ

Балванъ идолъ кумиръ,

Балванъ вылиты/й/ истуканъ,

Балвохвалство идолослужεнїε,

Баранъ овεнъ агнεцъ,

Ба/й/стεръ прεлюбодЂичищъ,

Ба/р/зо sЂло

Ба/р/зо мало прεмало

Ба/р/зо много прεмного колми пачε множаε найпачεжε,

Барзо радъ нεтяжεстεнъ,

Бардишъ сЂчиво,

Бачъ мнЂнїε васнь мдр̃/в/нїε,

Бачность бл̃гоухищрεнїε, мудрость /3/ ωстроумїε ωстроразумїε,

Бачный бл̃гоухищрεнный,

Бачмаги виступцЂ,

Бачу вижду, съзεрцаю,

Башта вεжа столпъ пиргъ,

Баюра або зтЂкъ водъ сонмъ водъ,


Бε

Бεдра, лядвія чрεсла,

Бεзъ кромЂ раз†свЂнε

Бεзбожность бεззаконїε

Бεзбожны/й/ бεззаконникъ

Бεзвстыдний мЂдноличεнъ бεзстудεнъ

Бεздомокь бεзкровный,

Бεз вонтпεня право я†истинно истиннЂ извЂстнЂ и исповЂдуεмъ,

Бεз встиду дεрзостнЂ дεрзко

Бεз жа/р/ту тщиво,

Бεзжεнεцъ холос/т/ый, /4/

Бεзодня бεздна

Бεзъ пεрεшкоды бεзъ спони возбранεнїА

Бεзъ ωмεшканїя бεзъбЂдно безъвεщεствε/н/нЂ нεпрεткновεнно нεвозбранно нεпрεсЂкомо

Бεзъ наганы нεпорочни/й/

Бεзъ замЂрεня крεсу, нεустаннЂ н/ε/прεдЂ/л/нЂ

Бεзпεчность, извЂство ω/т/рада, нεωбиновεнїε ωпаство утвε/р/ждεнїε дεрзновεнїε

Бεзпεчно извЂстно дεрзостнЂ дεрзновεнно дεрзко,

Бεзεцний нεчεстивъ,

Бεзεцность нεчεстїε,

Бεрло скипεтръ,

Бεрεгъ брεгъ

Бεрεг прикрий стрεмина,

Бεрεгъ морскїй поморїε приморїε

Брεмя брεмА

Бεру εмлю поεмлю при/й/мую возимаю,

Бεствуюся разсвЂрЂпЂваю бεствую

БεсЂда бεсЂда

БεсЂда знамεнитаА гощεнїε

Бεрвεно бεрвно слЂмя,

Бεзъ ро/з/судку бεзъ разсуждεнїя всуε, тунε, /5/

Бεзъ ума бεзумнЂ,

Бεнкартъ прεлюбодЂйчищъ, рабичищъ бля/д/

Бирки или лїоси жрεбїА

Битва брань подвигъ, рать, страданїε страдалчεство.

Бичъ жεзлъ бичъ,

Бичую уязвляю,

Бисага чпагъ ташка капса

Бл

Близко близъ искръ,

Близкїи искрни/й/ ближнїй

Близнякъ близнεцъ

Блискавица молнїε блыстанїε

БлЂхаръ или прачъ бЂлилникъ.

БлЂхарня або прачка бЂлилница

Бляскъ блистанїε,

Блазεнъ кощунникъ шу/ст/ оуродъ юродъ уродословъ

Блазεнство уродство

Блазнованїε буεсловїε

Блазную кощунствую ю/ро/дствую уро/д/с-

Блукаюся скитаюся,

Блукаю скитаю

Благаю умилостивляю умилосε/р/жаю

БлюзнЂрство хула хулεнїε гаждεнїε /6/

Блюзню хулю

БлюзнЂрскїй хулны/й/

БлюзнЂрца хулникъ

Близна рана.

Блв̃ство блг̃внїε блж̃ство.

Бо

Бошїю оубо спроста надарεмно ω/т/ню/д/,

Богатство богатεство ωбилїε имЂнїε, дεржава газа

Богатиръ храбры/й/,

Богобойный бл̃гоговЂнный, говЂнъ,

Бг̃обойность бл̃гоч/с/тїε бг̃обоязнεнїε

Бокотливы/й/ 1 або гаинуючїйсА мεдлεноязичны/й/ косноглаголивы/й/ и про/ч/:

Болшε личбою колми пачε множаε

Болшεй тако/ж/:

Бой зри битва

Болшїй болїй вящшїй множайшїй /7/

Бокъ бεдро чрεсло

Болото брεнїε гной, тина тимЂнїε,

Болотный тинявый

Боднаръ пударъ,

Боти сапоги ωбущи нεстεгавы

Бо оубо понεжε занε занεжε,

Бгомислεцъ скитникъ подвижникъ ωбучитεлникъ страдалεцъ

Бгомислности мЂсцε скитъ

Божница капищε сонмищε соборищε

Божуся рочуся,

Болю нεдугую,

Болячка врεдъ гной рана,

БолЂсть болЂзнь скорбъ нεслабость туга съ тяжεстїю бεзсластїε

Болтъ стрЂла ратищε

Борода брада

Борεцъ страдалεцъ

Боруся съражаюся, соплЂтаюся

Бороню прεдстатεлствую

Боязливы/й/ малодушны/й/ страшливы/й/,

Боятися починаю оутεрпаю,

Боязливость говЂнїε, /8/

Боюю подвизаюся

Бои брань борба,

Бочка дεлва

Бодεцъ стрεкало остεнъ1 Помилка, треба болкотливый, пор. мεдлεнноАзычны/й/: косногласный.., болкотливый, див. П. Беринда, Лексіконъ славεнорωсскїй, К., 1627, стовпчик 116 (далі умовно вживаємо скорочення Б.).Боду ухаплаю угризаю,

Болεзнь задаю ωболεстняю

Бра

Брамы фалды рясны

Браня поεмлεнїε

Братство братство содружεство c состьвянїε 2

Брама врата

Брεшу лаю

Брεханїε лаянїε рьїканїε лжа

Брεхачъ лаятεль ложъ

Брви брови

Бритва бричъ стриголникъ ωбровъ

Бридкость мεрзость гню/с/ туга бεзсластіε нεсладость ско/р/бъ ωгнушεнїε

Брижуся гнушаюся нεдугую унεдо/с/тояю ωмε/р/жаю

Бронь ωружїε броня

Бродъ водостечъ

БрмЂня звЂцанїε звукъ гр/м/Ђнїε /9/

Брмю помикаюся 3,

Ж

Брухъ чрево оутроба животъ трибухъ

Брудъ сквε/р/на нεчистота

БрЂжу блядословлю буεсловлю,

БрЂдня блядъ баснь лихословїε,

БрЂдишъ лихословишъ

Бу

Бубонъ тимпанъ

Будка куща колиба сЂнь скинїя сεлεнїε

Будую жижду зидаю созидаю соωружаю соустрояю

Будовникъ здатель созидатель сождитель строитель тεктонъ а/р/хітεкто/н/ /10/

Будованя зданїε зиждитεлство созданїε тектура

Будучεε сущεε

Будучїй сущїй,

Бужεноε мясо сушεница

Буйволъ буйвулъ

Буйний величавый высокоумный

Бунтовникъ возмутитель ковни/к/ крамолникъ, мятεжныкъ раско/л/никъ раздорникъ сковникъ распрЂ творεцъ ра/с/прЂватεль,2 Помилка, треба состоянїε, пор. състоАнїε: ...бра/т/ство (Б., 249).

3 Автор словника сплутав дві різні словникові статті, пор. прεдваряю: упεрεжаю, промыкаюся; бръмю: прослываю (Б., 175).Бунты возмущεнїε ковъ раско/л/ крамола мятежа раздоръ

Бунтуюся возмущаюся крамолюся

Бурда звада молва

Бура бурεнїε волна волнεнїε навално/ст/ вЂтровъ: примракъ,

Бурмистръ,

Бурштинъ илεдъ прудъ

Бута го/р/дость досада кїчεнїε го/р/диня явлεнїε,

Бутный εстемъ или роспустны/й/ шатаю/с/

Бутно, /11/

Бучно хупиво

Буяю разсвεрεпЂваю

Быдля говядо

Быдло скотъ го/вя/да 1

Быдлячїй скотскїй говяжїй,

Быкъ молодикъ, юнεцъ ярокъ и лю/т/ бы/к/

Быльε sεло

Быстрость ωстрость скорость

Быстрый ωстрый скорый,

Быстрость розому 2 быстроумїε ω/ст/роумїε

Быстрость водняя быстръ

Бытность бытїε сущεство

Былъ ⌠ бЂ зри ω сихъ словЂхъ

Была < в лεξиконЂ

Было | славεнскомъ,

Быстрого ωка быстрозрЂнїε,

БынамнЂй нεвεлико прεмало нимала

БЂгаю выскакую рыщу рыстаю

БЂганя рыстанїε

БЂглεцъ бЂгунъ бЂглый,

БЂднїй бурный врεдный

БЂда напасть искушεнїε, оувы горε уфъ, /12/

БЂда мнЂ оувы мнЂ

БЂглость бл̃гоискушεнїε козацтво

БЂжалъ выминулъ, гонзε оугонзε угонзну/л/

БЂджεняся подвизанїε подвигъ бо/р/ба рать страдалчεство

БЂнда албо чεпεцъ бЂндаликъ вЂнεцъ

БЂгунка стужεнїε чрεва

БЂлю убЂляю

Брязкало брАцало,/13/

В


Ba

Вабъ ωвава, ωваянїε ωвавлεнїε

Вага мЂрило прεвЂсъ вЂсъ,

Важуся которуся боруся ратуюся

ВажнЂйшый, усилный

Валъ на водЂ волна,

Валъ стЂна,

Валахъ кажεникъ ευнухъ скопεцъ

Валашεный трεбный

Валεчный ратуючїй возбранный храбрий,

Вапно мЂлъ

Вандровный странны/й/ путникъ шεствующий

Вандрую шεствую шε/ст/вую странствую, /14/

Вандрованїε странствїε шεствїε,

Варґи 3 уста устна,

Ванна баня

Варило варεнїε1 Останнε а в оригіналі виправлене з о.

2 Помилка, треба розуму.

3 В оригіналі літера ґ латинська (g).Варстать дЂлатεлница дЂлатεлищε

Варуюся уклоняюся,

Валка подвигъ борба страданїε противлεнїε, страдалчεство подвизанїε

Вацокъ, або торба чпагъ влагалищε пира,

Ввиваю ваяю изваяю чε/р/таваю

Ввεргаю вмЂтаю,

Вгору подношу возвожду воздεжду, воздЂю

вдячнε бл̃года/р/нЂ израднЂ усεрдно

Вдячность блгода/р/ствїε усεрдїε

Вдячний [блг̃ода/р/ны/й/] изящный блгодарствε/н/, изрядный кова/р/ный,

Вдячнε приймую блг̃опрїεмлю

В добрый часъ, блг̃оврεмεнно /15/

Вдовεцъ вдовъ

Вдова вдовица

Вданїя вручεнїε

Вε

Вεрховый конный всадникъ сонузни/к/

Вεрхъ ωдεржую ωдолЂваю

Вεлεтъ ґіґанътъ, исполинъ ґіґансъ щудъ

Вεрховнины явлεнїε 1

Вεсεлость празднованї(ε) смЂхотворεнїε

Вεрутны/й/ лотръ сквε/р/навы/й/

Вεжа вянзεня хранило хранилищε

Вεдлухъ часу бл̃говрεмεнно

Вεду влεку

Вεнцъ оубо болЂй заправди

Вεй васнь

Вεлможность вεлεлЂпота вεличε/ст/вїε дεржава достоинство,

Вεликїε рεчи мовлю вεлεрЂчую

Вεлблю вεличаю

Вεликость вεличїε вεличεствїε,

Вεликїй вεлїй високъ голЂмїй

Вεлможный силны/й/ многомощны/й/,

Вεлможа. /16/

Вεлможа властεлинъ властитε/л/

Вεровка вεрвъ

Вεрста чεтвεртая часть милЂ,

Вεрнεняся возвратъ возвращεнїε

Вεзгловокъ возглавїε возглавница

ВεсьсвЂтъ, всεлεнная мїръ

Вεлико голЂмо

Вεсло кораблεнноε грεбло

Вεрεскъ грохоть вопль кличъ

Вεтую истрясую,

Вεсεлїй бл̃гоувЂтливы/й/ шумεнъ,

Вεсεля радость радованїε сладо/ст/

Вεсεля або жεнитва бракъ

Вεсεля справую бранЂкую брачуся

Вεрхъ вεршокъ високо/ст/ крайняя

Вεжа зри башта,

Вεсεлюся радуюся плεщу,

Вεснякъ посεлянинъ,

Вεдлугъ по,

Вεсна пролЂтїε вεсна,

Вεршки дεрεвянїε пружїε акриды,

Вз /17/


Вз

Взгоржаю прεзираю прεнεбрεгаю -гу

Взгордитεль прεзоривъ свЂрЂпяйся напраснивъ дεрзи/й/,

Взгарда щапство щапство малудушїε поносъ уничижεнїε ω/т/риновεнїε нεрадεнїε прεωбыдЂнїε прεзо/р/ство укоризна бεзчεстїε ωклεвεтанїε,1 Невірно перероблена автором словника стаття, пор. явлεнїε: ωказа/н/ε, ωказїА, по/м/па, бута, повεрхность яковои рεчы, вεрховинны, высокость (Б. 311).Взглядъ умилεнїε,

Взго/р/жεнъ, уничижεнъ ωбεзчεствова/н/ укорεнъ посмЂянъ, поруганъ смирε/н/ ма/л/

ВзгордЂлъ попралъ ω/т/вεржε

Взношу воздвизаю,

Взношεнїε воздвижεнїε,

Взростъ возратъ 2,

Взад ся вε/р/нути воспяти,

Взброяю прибираю в зброю воωружаю,

Взрушую двыжу,

Взятя /18/

Взятя поεмлεнїε,

ВзмЂнка помεнъ,


Ви.

Видится мнитъся подобится

Виръ в водЂ сопрεωбращεніε завεр/т/ примракъ,

Вижу вижду,

Винникъ вина/р/,

Винная матица лоза винничїε

Винница виноградъ,

Виную порицаю ωглаголую,

Винεнъ εсмъ должεнъ εсмъ,

Винни/й/ прутъ лоза,

Вино молодεε моу/ст/,

Виргаю пεру,

Винны/й/ повинны/й/ виновны/й/,

Видокъ позорищε,

Витаю цЂлую витаю,

Витанїε 3 рукодаванїε, цЂлованїε

Вколо /19/


вк.

Вколо стоянїε ωбстоянїε

Вкладалъ въдЂяшε,

Вкладаю въдЂяю,

Вкушεнїε вкусъ вкушεнїε,

Вкидаю вмЂтаю,


Вл:

Владну ωбладаю властитεлствую, дε/р/жавствую строю,

Влада/р/ вл/д/ка, г/с/дь властεлинъ вла/с/титεль строитεль,

Власность, εстεство,2 Помилка, потрібно возрастъ.

3 Літера ε в оригіналі переправлена на я.Влочня луща дрεколь ратищε,

Власны/й/ исты/й/, свойствεнны/й/, присвоεнный усвоεнный усвоεнны/й/,

Вм /20/

Вм.

В мякости бεз щука,

ВмЂсто,


Вн.

ВнЂвεцъ ωбεртаю , испражняю, упражняю истрεбляю искорεняю

Внεтъ абїε

В нεго, вон/ь/,

ВнутрЂ внутръ,

Внутрности внутрняя,

В нεбитности нεсущи в нεбытїи

Во. /21/

Возница, звозчикъ, звозникъ управитε/л/ снузникъ возотай свозчикъ,

Воεнны/й/ храбрый,

Войско шикуючїй, подвигополо/ж/никъ

Во/л/:

Волна Арина, волна,

Волнимъ зостаю, свобождаюся измЂняюся,

Волнимъ чиню, упразняю свобождаю,

Волно /22/

Волно, лЂтъ εстъ, послЂдоватε/л/но

Волность ω/т/рада свобода самовластїε, любочεстїε любодарованїε, наслаждεнїε

Война борба брань, рать пря прЂнїε, рвεнїε тяжба распря подвигъ

Войну подношу ратую рать движу, брань подвизаю,

Войско полкъ по/л/чищε воинство,

Во йстину тако εсть, правда нε ложно

Волоцюга бЂгунъ лεстεцъ

Волоку рЂю влεку,

Волочεнїε рЂянїε рЂнїε рεзба 1,

Воля разумъ прεдложεнїε, хотЂнїε, манїε мановεнїε помаанїε

Вонность воня блгоуханїε,

Волаю возглашаю воззиваю вопїю восклицаю

Воланя вопль кличъ грохотъ вопїεнїε, въскликновεнїε,

Волоки поля ланы, рЂзны лазы1 Помилка, треба рεтьба, пор. рЂАнїε: или рЂнїε, рεтьба... (Б., 211).Вожъ /23/

Вожъ князь вождъ началникъ, народа водитεль настоятεль правитεль, [наставникъ учитεль]

Возъ колεсница яждεнїε,

Воздεржливость воздεржанїε

Возница на/д/ мулами прилεжай ω мулахъ

Волочуся скитаюся,

Волочεня сε скитанїε,

Возны/й/ проповЂдатεлникъ, [проповЂ/д/ни/к/]

Вонтплю сумнЂваюся нεдоумЂваюся усумнЂваюся сомнюся,

Вонтпливость, нεдоумЂнїε -иванїε нεдосмїш/л/εнїε 2 закоснЂнїε размишлεнїε нεудобство сумнЂнїε,

Вонтпливы/й/ сомнЂнникъ сумнитεлникъ


Во/р/:

Воробεцъ врабїй

Воробчикъ /24/

Воробчикъ птичищъ

Ворогъ врагъ супостатъ,

Ворогованя вражда,

Ворогую враждую

Ворожу вражу

Ворожбитъ вражбитъ волховъ 3

Ворожбитство вражεнїε волшба

Воронъ вранъ,

Воронъ ночны/й/ вранъ нощный

Ворота врата

Воротны/й/ врата/р/ вратны/й/ двε/р/ныкъ вратникъ, свузникъ,

Воротило ткацкоε вратило ткущи/х/

Ворцъ 4 ропщу хухнаю

Воркотанїя роптанїε, ропотъ хухнанїε,

В посполито/с/ти ωбщε

Впроважаюся водворяюся

В подо/й/зрεню маю взираю,

Впεрεдъ прεдъ

В почεтъ поличаю съпричтиваю

Вродъ /25/

Вродъ врεдъ рана гной

Вродоваты/й/ врεдны/й/


Вс,

Встидъ срамъ студъ

Встидливый цЂломудрїй2 Переправлене в оригіналі з нεдослиш/л/εнїε.

3 Помилка, треба волховъ, волхвъ.

4 Помилка, треба ворчу, пор. ропщу: нарЂкаю..., ворчу... (Б. 210),Стыдаюся стиждуся, срамлюся, ωбинуюся,

Вспомагаю ползую успЂваю по/с/пЂшεсявую 1 поспЂшаю,

Вспоможεня успЂхъ,

Вспомагаючїй. съпоспЂшникъ успЂшны/й/

Вскокъ абїε,

Всюди вεсдε,

Встрεмεжливо/ст/ воздε/р/жанїε

Встручεнный, /26/

Встручεнный возражεнъ,

Вспанялε влЂпоту врЂсноту изящнЂ,

ВсεрεдинЂ внутръ посрεдЂ внутруду;

Всякимъ способомъ всяко всячεски

Всεωбразно вεсма

Всε що живо всячεская,

Всεгда пр/с/но всεгда,

Вспакъ противоωзбразнЂ,

Встягаю въстягаю въсхлащаю

Встанливъ или пилны/й/ тщаливъ

ВстЂкаюся нεистовлюся скоктаю скокощу,

Встεчεня скоктанїε нεистовство,

Всходъ стεпεнь,

Всходъ слнца востокъ,

Встидливε шаную говЂю

Всякїй всякъ,

Всти/р/каю ваяю изваяю начε/р/тиваю

Вт, /27/


Вт:

Втикаю водружаю

ВтЂлεнїε вополощεнїε вочлв̃чніε

Втокъ до тканя клокъ

Вто/р/гнЂня зри битва

В той ча/с/ в то врεмя въεжε вънεгда

Вуй вуяшко уεцъ ма/т/чинъ бра/т/

Вшεтεчεнство з кимъ полню /28/ приблужаю


Вш

Вшεтεчεнство блудъ студодЂянїε студодЂйство нεчи/с/тота, разсвεрЂпЂнїε,

Бшакъ жε ωбачε,

Вшεляко вεсма всячεски вся/к/ ω/т/нюдъ бошїю

Вшεтεчникъ блудникъ блудодЂй,

Вшεтεчница пос/п/, блудница народная 21 Помилка, треба по/с/пЂшεствую.

2 В оригіналі реεстровий вираз на другому місці.Ви

Вибавляю свобождаю избавляю спасаю сохраняю изимаю,

Вибавитεль спаситεль избавитε/л/, сп̃съ

Вибавлεнїε /29/

Вибавлεніε, избавлεнїε сп/с/нїε, избавлεнїε свобождεнїε,

Вибадаюся востязую,

и

Вибадованїя востязанїε возисканїε,

Вибираю избираю,

Вибранны/й/ избранны/й/ нарочи/т/, на/й/дугшій 3,

Выборны/й/, изрядны/й/ изящны/й/ инокъ лишший,

Виборнε изряднЂε,

Выводнε притεлнε,

Вывε/р/нεня разсипанїε разорεнїε, развращεнїε

Выволую . . . . . . . . . . . .

ВыдЂдичую . . . . . . . . . . . .

Вылучаю /30/ . . . . . . . . . . . .

Вылучаю . . . . . . . . . . . .

Выволаня . . . . . . . . . . . .

ВывЂдуюся, випитую испитую истязую испитословлю,

Вывεртаю прεвращаю развращаю, ω/т/вращаю, разораю ωпровε/р/гаю 4 воставляю

Выгнаннымъ быти ω/т/лучитися

Выдаю прεдаю,

Выεжджаю противу или с/т/рЂтаю срящую 5

Выганяю изганяю ω/т/мЂтаю извε/р/гаю

Вызволяю зри выбавляю

Вызнаваю послушεствую засвЂдитεлствую,

Виливаю истукаю

Выливаня истуканїε,

Выляный истуканны/й/ или -анъ,

Вымагаю истязую

Вымазую истрεбляю,3 Помилка, треба найлучшїй, пор. нарочитый: изрАдный, найлучшїй... (Б., 132).

4 Переправлене в оригіналі з ωпровεрзаю.

5 Переправлене в оригіналі з срящаю.Вылучаю /31/

Вылучаю ищитаю

Выгожεнїε упокоεнїε угождεнїε,

Выкладаю толкую сказую прεлагаю, изясняю,

Выкладъ толкъ толкованїε сказанїε,

ВыкладнЂ сказатεлнЂ,

Выкупую искупую

Выкупъ искупъ,

Выконтεрфεктованя або висписанїε кшталтъ ωбразованїε

Выконтεрфεкстованный, възрачны/й/

Выкрикаю въсклицаю вопїю

Выкриканїε, восклицанїε, воскамεнованїε вопїεнїε,

Вымовляюся ω/т/вЂщаю ω/т/вЂтъ или извЂтъ творю ω/т/рицаюся,

Вымовка извЂтъ,

Вымовлεняся ω/т/рицанїε прирокъ нεпщεванїε

Вымовность бл̃гоязичїε блгорЂчїε /32/ бл̃горЂчїε

Вымовный ωбрЂтословεцъ бл̃гоязичный, бл̃горЂчивый рЂчивый,

Вымишляю умишляю изобрЂтаю, смышляю снискаю притворяю

Выганяю ω/т/лучаю изганяю, ω/т/мЂтаю извεргаю,

Вымысли в убїорахъ щапство

Вымεрзаю изсякаю

Вынайдую возискую востязую сонискаю изобрЂтаю,

Вына/й/дованя возисканїε,

ВывЂдованя

Вынищую упражняю испражняю

Выникаю возникаю изницаю,

Выпасую, вытучаю, испасую,

Выпираю испираю

Выполняю налεжу совε/р/шаю, исполняю

Выполнεнїε совε/р/шεнїε, исполнεнїε кончина

Выпорожняю /33/

Выпорожняю умаляю, истощεваю, испражняю,

Выпорожнεнїε истощεнїε умалεнїε,

Выпитую состязую испитословлю истязую испитую,

Выпитанїε стязанїε вози/с/канїε

Выпо/р/токъ или дитя извε/р/жεнноε извεргъ,

Вырастую прозябаю,

Вырахованїε, сочεтанїε разсуждεнїε съчислεнїε,

Выриняю происхожду,

Выриваю исторгаю истрεбляю,

Выриганя ω/т/рыганїε.

Выригаю ω/т/ригаю,

Випущаю . . . . . . . . . . .

ВырозумЂваю сразумЂваю,

ВырозумЂнїε разумЂнїε, сЂдЂнїε 1 вЂдЂнїε

Выродъ сквε/р/ный сквε/р/навы/й/,

ВырозумЂванїε съразумЂ/ва/нїε м/д/рванїε

ВирЂзую /34/

ВырЂзую начε/р/таваю

ВырЂзо/ва/нїε изваянїε

ВырЂзанны/й/ или изваянъ -ны/й/,

ВырЂкаюся ω/т/мεщуся ω/т/мЂтаюсА,

Выпотрошую истрεбляю

Выспа ωтокъ морскїй,

Выростокъ ωтрокъ,

Высоко ω сεбЂ разумЂю высокомдр̃ствую, любопочитаюся,

Высокодишкурую вεликом/д/рствую вεлεрЂчую

Высокїй розумъ м/д/рованїε,

Высокоумїε гординя или го(рдεливо)сть,

Высокой мисли высокоумный,

Высокость выспръ высота, явлεнїε

Высокость прεимЂтεлство, вεличεство

Высокїй выспрны/й/, крайны/й/ вы/ш/ны/й/,

Выминулъ убЂгъ гонзε гонзну/л/. избЂжε.

Высихаю изсякаю изсихаю

ш. /35/

ш

Высушую изсякную,

Выколюю истикаю

Высокая пЂснь стεпεнная пЂснь,

Выставность оухищрεнїε 2

Выставны/й/ ухищрεнный,

Выставлεнный, . . . . . . . . . .

Выстεрεгаюся уклоняюся сопрятаю/с/, /36/ -прятаю/с/ испрятаю/с/ уклоняюся

Выстигаюся ристаю

Выстигаючися рεтно1 Помилка, потрібно свЂдЂнїε, пор. вЂдεнїε (Б., 39).

2 В оригіналі над цим рядком літера оу.ВытЂчка конная ристанїε,

Выстя 1 c плачу мычанїε,

Выступокъ кривина грЂхъ,

Вытїε алянїε, алятεлство,

Выхожу противу кого стрЂтаю срящу влεкуся

Выховаю воскормляю

Выхваляю восхваляю,

Выношу любопочитаю плεщу вεличаю бл̃гословлю,

Выхвалεнїε любочεстїε,

Выхованя жизнь,

Выходки проходки

Выхованεцъ питомεцъ,

выхоженя и/с/ходъ роспущεнїε

Выстя исходищε,

Вытугую истощεваю,

Выхвалεнїε величанїε,

Выславлεнїε празднованїε

Выцвичоный /37/

Выцвичоный, ухищрεнны/й/,

Выωбражεнїε ωбразъ

Выражεнїε изображεнїε

Выясняюся ωзаряю/с/,

Выявляю изявляю,

Вы/ш/шε вышшε,

Вышпотитель або зра/д/ливы/й/ навЂтникъ,

ВЂ

ВЂдаю вЂмъ свЂмъ, разумЂю

ВЂданїε свЂд/ε/нїε,

ВЂдомость вЂжство

ВЂдомость даю возвЂщаю,

ВЂдомца свЂдитεль,

ВЂдро /38/

ВЂдро черпало почε/р/пало водоно/с/ ват ручпа 2

ВЂкъ долгїй долгота дни/й/, долгодεнствїε,

ВЂлґотность влага

ВЂно посагъ прика

ВЂншую молюся бл̃говЂтствую привЂствую привЂтотворю

ВЂра оуставъ вεлεнїε прεданїε доґматъ

ВЂра правдивая православїε, бл̃говЂрїε бл̃гоч/с/тїε,

ВЂршъ ґранε/с/, ґранεсловїε стї/х/ рεкло

ВЂсть сословїε

ВЂтръ духъ вЂтръ трусъ,

ВЂщїи прозо/р/ливεцъ пр/о/ркъ прозря/й/,

ВЂщокъ балїй волшебникъ волхвъ

ВЂщованїε балство волшебство волхованїε ωбразованїε

ВЂялница трусъ

ВЂйка у ока вЂжда повЂка,

Вя /39/

Вя:

Вязанїε, юза уза хранило хранилище, узница узолищε 3

Вязεнь плЂнникъ юзникъ або у- связεнь,

Вяну або присвядаю, -Ђ-,

Вязанка уза або ю-, /40/

Г


Габаю налεжу насилую, насилствую насилїε творю принуждаю пакощу,

Гайворонъ вранъ,

Гадина sмїя,

Гадка гаданїε или и притча стязанїε, возисканїε, вопросъ. прε/д/ложεнїε

Гакъ гачокъ вилица,

Гай га/й/ словоужасїε, ωль ωгъ

Галябарда або рогатина дрεколь

Гамую сопрятоваю

Ганблю sлословлю ωбличаю,

Ганю хулю порицаю, посрамляю, укоряю, сомεншаю попираю пятвю 4, постиждаю досаждаю поε/м/лю

Ганба безчεстїε гаждεнїε поносъ, поношεнїε укорεнїε укоръ sлохулεнїε, ωбличεнїε смущεнїε, съмЂшεнїε, /41/ -мЂшεнїε,

Га/р/фа бряцало гусль,

ГалЂръ мЂдница лεпта сикль,

Гдε идεжε камо

Гамъ 5 або мисурка шлε/м/.1 Вытя(?)

2 Помилка, треба ручка, пор. ручка: вЂдро (Б., 212).

3 Помилка, треба узилище.

4 Очевидно, треба попираю пятою, пор. попра пятою: ω/т/вεржε, знεважи/л/, взгордилъ внЂвε/ч/ умыслнε (Б., 167).

5 Помилка, треба галмъ, пор. гεлмъ (Б., 37).Гε

Гε/р/бъ знамεнїε

Гε/р/стникъ изящникъ съωуржникъ подвижникъ страдалεцъ, ωружникъ

Гεтманъ стратигъ воεвода, тисящникъ вождъ

Гεтманство /42/

Гεтманство игεмонїя, вл/д/ч/с/тво самодεржство,

Ги

Гипокрита лицεмЂръ лицεмЂритεль, притворитεль, притворникъ,

Гипокрисую лицεмЂрствую, употрεбляю,

Гимнъ пЂснь пЂнїε

Гину изнεмагаю, истаεваю погиблю,

Гинучї/й/ погибающи/й/ гиблεми/й/ гиблющи/й/

Гл /43/

Гл

Глажу испразняю,

Глиняный брεнный скудεлничїй,

Глина брεнїε скудεль

Глубокость бεздна глубина пучина

Глупїй бεзумεнъ або бу/й/ буй юродъ нεвЂжа нεбл̃горазумεнъ нεистовъ, юродивы/й/, юродословъ,

Глупство бεзумство, бεзумїε нεистовство нεразумїε, /44/ нεразумїε бεзсовЂтїε юро(д)ство щапство

Го

Голодны/й/ εстεмъ алчу

Голодность алканїε алчба,

ГойнЂ дарую, ущεдряю щε/д/ру любопочитаю,

ГойнЂ починаю 1 любопочитаюся любεзднЂ прилεжу нεщаднЂ даю,

ГойнЂ дарованя любочεстїε, любопочитанїε,

Гойный, /45/

Гойный любоподатεлнЂйшїй, любопочитатεль ωбилный, изобилный прεизоби/л/ный изобилованъ щεдръ храбрїй,

Голю брїю брю ωборсну,

Горячность слонечная варъ зно/й/ пεкъ

Господа виталница,

Гостинный домъ, виталница всεприятεлищε гости/н/ница

Господою стою гощу витаю

Годнε достойно изрядив влЂпоту, врЂсноту изящнЂε,1 Очевидно, треба почитаю.Голца 2 /46/

Голца або гулка голца ωлца, з листвїεмъ вЂтвъ розга ваия, ‿я

Говорю гл̃ю вЂщаю,

Головы болЂнїε главоболїε, главотяжанїε, тяжкоглавїε,

Голодомъ мрю 3 гладамъ таю гладствую2 Внизу посередині сторінки написана літера А.

3 Треба мру, пор. мру голодомъ (Б., 42).Голосъ гласъ

Голюнка голенъ глεзно

Гость иноплεмεнεнъ странεнъ

Гордость го/р/диня прεзорство

Горжу гнушаюся прεзираю ω/т/мЂтаю/с/, ω/т/мεщуся нεражу унεдостояю прεнεбрεгаю,

Гололεдица голоть,

Голубка голубица

Голубъ голубъ

Горкїй горεкъ,

Горло гортань

Горчица горушица

Годны/й/ ся стаю, сподобляю/с/,

Годилося /47/

Годилося достояшε лЂпо бЂ

Годнимъ чиню сподобляю,

Годность до/сто/янїε достоинство

Годный достоинъ правεдεнъ аξио(с) ґрε(к)

Годится достоитъ подобаε/т/ лЂпо εсть, лЂтъ εстъ мощно

Година часъ годищε

Годинникъ часословъ,

Годинка часεцъ

Гонεнїε изгнанїε,

Гордый кичив,

Горнεцъ мЂдяны/й/ конобъ

Горнεцъ глиняный скудεлъ

Гонору прагнεнїε любочεстїε

Горохъ мочεный ляща,

Гомонъ молва плищъ, вопль мятεжъ

Гомоню молвлю плищую вопїю,

Господа/р/ство и всε в господа/р/ст†мшεль, [мшεлоимство]

Голи/й/ наги/й/ худий,

Готую /48/

Готую налεжу

Горожа плотъ ωплотъ градεжъ

Гонитва уристанїε конскоε подвигъ страданїε бой.

Голопупокъ птεнεцъ

Гожу разсмотряю

Горливость рвεнїε рεвнованїε рεвность.

Горсть чого рукоятїε,

ГоловнЂйши/й/ роднЂйшїй.

Гонча/р/скїй скудεлничїй.

[Гончаръ скудεлникъ] 1

Горо/х/ рогатый або крупи ногу/т/ сланутокъ,

Горбатый слякъ слячεнъ,

Гóны поприщε стадїй стадїонъ

ГостЂ прїймуючїй страннопрїимεцъ

Гойный на гостЂ страннолюбεцъ,

Господарны/й/ строитεлный,

Господаръ строитεль домови/й/,

Головны/й/ соборны/й/.

Готую /49/

Готую съωружаю съустрояю

Годность отримуючїй удостоεваεм/ы/й вЂнчаεмы/й/ убЂждаεмы/й/,

Голосу нεспособнаго худогласε/н/

Голосъ вдячный, бл̃гогласноε вЂщанїε,

Годный вЂры подобовЂрный, до/с/товЂрный,

Гожу до цεлю измЂряю

ГнЂвъ ярость гнЂвъ вражда, кручина напасть бЂда


Гн

ГнЂваюся кручиняюся нεдугую

ГнЂвъ застарЂлы/й/ sлопомнЂнїε

ГнЂву, /50/

ГнЂву початокъ горεсть

ГнЂваются на мεнε ω/т/мЂтаю/т/ мя,

Гнюсны/й/ унилый; нεмощный, нεбрεгїй, малодушный, мягкїй нεбрεгїй, нεбрεжникъ,

ГнЂвливε нεистовЂ,

ГнЂвъ з горячо 2 мл/с/ти рεвнованїε,

ГнЂвлывый яровидный сε/p/довидны/й/,

ГнюснЂю униваю ωгнюсаю стужаю/с/,

Гнюсность унинїε нεбрεжεнїε, шапство нεчистота,

Гнюсним/ъ/ ся стаю ωгнюсаю1 Ця словникова стаття написана на полі іншим почерком.

2 Треба з горячои або горячоЂ, пор. стара/н/ε из горячεи мл/с/ти (Б., 207).Гнюснимъ чиню ωгнюшаю,

Гнюсно унило щапствεннЂ.


Гр

Гря/з/ /51/

Гря/з/ брεнїε. тина тимЂнїε

Грузкость тина,

Грубость толща дεбεлство дεбεлость,

Грубянъ дεбεлохудожникъ, прεпростъ.

Гробъ жупищε гробъ

Гроши имЂнїя

Граница прεдЂлъ

Гро/з/ба запрЂщεнїε прεщεнїε

Грожу плεщу

Грудь сосεцъ

Громада сонмищε сонмъ 3 соборищε толпа чεта,

Грошъ срεбрный, дидра/х/ма цата

Гр/о/ши любячїй срεбролюбεцъ

Гризεнїε в животЂ стуженїε болεсноε

Громъ або пεрунъ тутно трЂсновεнїε молнїя

Гризуся ухапляюся, /52/


Гу

Гуканїε воскликновεнїε,

Гуканїε жалобноε по/ж/:

Гудεнїε гудεнїε воскликновεнїε,

Губка морская губа,

Гумно житница

Гукъ звукъ кличъ плищ вопль мятεжа молва щукъ,

Гучу зри гомоню

Гултяй прεлεстникъ лεстεцъ

Гугнивый мεдлεноязичны/й/, косноязичный,

Гуня милоть,

Гунка /53/

Гунка милота/р/,

Гублю погубляю растлЂваю

Гуфъ або войско полкъ полчищε,

Гуфεцъ стоянїε,

Гусεница усεница

Губа уста устна,

Гущεвина густиня частиня

Гуща чащъ, чаща3 В оригіналі м латинське (m).

4 Помилка, потрібно то/ж/.

Ґ


Ґанокъ прε/д/двεрїε дворъ сЂнь,

ҐацЂ ωстεгны

Ґвалчу насилую насилствую принуждаю, /54/ принуждаю напраснствую,

Ґвалтъ насилїε нужда напра/с/нство устрεмлεнїε, sЂлно/ст/,

Ґвалтовность,

Ґвалтовны/й/ sЂлны/й/ нуждный, насилствующъ,

Ґвалтовнε sЂло,

Ґдижъ и убо

Ґды εгда когда внεгда εлма,

Ґεωмεтрїя зεмлεмЂрїε,

Ґεзъ скоктанїε,

Ґжуся скоктаюся,

Ґиґантъ исполинъ

Ґмахъ закровъ

Ґнюсны/й/ зри гнюсны/й/,

Ґрубянъ зри грубянъ,

Ґрифъ ногъ ногпатка

Ґроно гроздъ пародокъ ω/т/расль лЂто-

Ґрунтъ ωснованїε фεмεлїонъ

Ґраблюся або чεшуся, копошаюся,

Ґузъ пугва

Ґузи на рука/х/ ствε/р/дЂли утв/р/пилны 1

Ґусла /55/

Ґусла що на шїи носят узлоношεнїε или узоношεнїε


Д


Дань или поборъ урокъ

Даю достатокъ удовляю,

Даю до схованїя прεдаю

Даю подаю дарствую дарую

Да/р/ даръ корванъ

Дарεмный напрасны/й/,

Дахъ здо кровъ покровъ

Дармо всуε тунε бεз ума

Дамо дамы,

Дарда дрεколь сулица

Дарды носячї/й/ дардоносεцъ

Далεкїй долгїй,

Давно дрεвлε

Давно давный мимошεдшїй вεтхи/й/ прεдваршїй,

Далεко камо далεкъ,

Далεко болшεй колми колми 2 пачε множаε пачε,

Далεй болεй болшεй множаε прочεεжε εжε /57/ εжε вящшεй,

Дбай ради́

Дбалость радЂнїε,

Дво/р/ность ухищрεнїε, ωпла/т/ство

Дв

Двоумεнъ двоεдушεнъ, близнε/ц/1 Помилка, потрібно утε/р/плины, пор. утръплины (Б., 233).

2 Літера м в оригіналі латинська (m).Дворскїи жа/р/ты шутовнаа радосътво/р/ная 3, [радос/т/во/р/ная]

Двакроть дващи дважды

Двεри врата двεры

Д†точки або два пункти двоточїε двосрочїε

дε /58/

Дεспεстую 4 бεзчεщу укоряю

Дεспεктъ укоризна укорεнїε бεзчεстїε ωклεвεтанїε хула хулεнїε глумлεнїε,

Дε/р/жу съдε/р/жу

Дεржавца стяжатεль ωбятεль

Дεрεво на пнЂ стεбль

Дεржанїε стяжанїε содε/р/жанїε дε/р/жава

Дεржуся кого гоню

ДεлЂкацтво сластолюбїε, го/р/танобЂсїε

Дεбръ лЂсъ дεбръ ни/з/брε/л/ 5 стрεмина

Дεрзко дεрзостнЂ дεрзко

Дεрεво /59/

Дεрεво дрεво

Дεрεвяный дрεвяны/й/3 съ дописане іншим почерком.

4 Помилка, треба дεспεктую, пор. укоряю:... дεспεктую (Б., 268).

5 Помилка, треба низбрегъ, стрεмнина, пор. Б., 236.Дεржусю 1 запεвнε або упεвняю извЂствую,

Дεржавца свЂта миродε/р/житε/л/

Дεрзкїй, напрасны/й/ или -ивъ,

ДεлЂя ωпона ωдεжда имεти(с)ма 2

Дεкрεтъ судъ судба уставъ прεданїε сωвЂтъ

Дεпозитъ покладъ

ДεлЂкатъ прεнасищникъ

Дεлици/и/ 3 заживаю гобзую прεсищаю/с/,

Дεшεвы/й/ трεкуплны/й/ суεтны/й/

Дεшεвость суεта

Дз /60/

Дз

Дзвεнкъ гласъ брмЂнїε

Дзвукъ звяцанїε

Дзвонокъ звонεцъ

Дзвонъ кимвалъ колоколъ

дзвεнкъ чиню шатаюся

Дзвεнкъ красны/й/ бл̃гогласноε вЂщанїε.


Ди

Дивно чиню удивляю

Дивны/й/ чудный удивляεмы/й/ чудимый

Дичаю свЂрЂпЂю розсвεрЂпЂваю

Дикїй, /61/

Дикїй диви/й/ свεрЂпъ илы. -пий. прудкїй.

дикоε що животноε бεзсловε/с/ноε

Дичъ свЂрЂпїε илы с/вεрЂ/пство,

Дивъ якїй дивъ чудо дївство щу/д/

Дивакъ самогодный дεрзый прεзоривый, гордостεнъ стропотный яростεнъ напрасный, свεрЂпяйся

ДиґнЂтарство санъ достоинство


Дл

Для ради за дЂля дЂлма.

Для нεго εго ради.

Для /62/

Для чого во скую чεсо ради

Для того заεжε того ради тачε убо яко якω воεжε,1 Треба дεржуся.

2 Друге м в оригіналі латинське (m).

3 Літера ε в оригіналї виправлена з Ђ.Дмухаю дму

Добрый благїй, добрый,

Добрый дεнь або повожεнїε доброε бл̃годεнствїε,

Добрый часъ врεмя бл̃гопр/и/ятно


Др.

Друкую ваяю изваяю типо/м/ издаю

Друка/р/ типоґрафъ

Драбъ ωружїεносεцъ дароносεцъ 4 дардоносεцъ

До /63/

До

До къ

[Доска златая пεта/л/ златъ]

Добрая вЂра бл̃гоч/с/тїε зри вЂра [добрая]

Добрая воля бл̃говолεнїε произволεнїε, угождεнїε

Добрая мисль бл̃годушїε,

Добрая вЂсть бл̃говЂстїε [благовЂ]щεнїε

Добрая слава бл̃гоискутство

Добрε тεрплю бл̃гостражду,

Добрε б̃лго прямо право

Добрый /64/

Добрый бл̃гїи цЂлъ или -й, правы/й/ говЂнный бл̃говЂнный,

Доброволнε волεю изволεнїεмъ произволεнїεмъ произволитε/л/нЂ бар/зо

Доброго сε/р/ца бл̃госεрдїй,

ДобродЂй бл̃годЂтεль

ДобродЂиство блгодЂтεлство, -дЂянїε,

ДобродЂиство показую ублажаю

ДобродЂиство заживать бл̃гопострадать

Доброε бл̃гоε,

Доброε здоровїε бл̃гоимство

Доброε любячїй, бл̃голюбεцъ или -ивъ.

Доброε мовлю бл̃гословлю

Доброε здоровїε бл̃гоимство

Доброε разумЂнїε бл̃гоимЂнїε -разумїε

Доброй мислы заживаю бл̃годушε/ст/вую4 Помилка, треба дардоносεцъ, пор. дардоносεц/ъ/ (Б., 297).Доброй /65/

Доброй славы бл̃гоискусны/й/, бл̃гоискуствуεмый

Добротливы/й/ блгоувЂтливы/й/, блговолитεлный блгодЂтε/л/ный бл̃гоч/с/тивны/й/

Добротливы/й/ εстεмъ бл̃гои/с/тинствую

Добротливость бл̃гостиня бл̃годЂтεлство бл̃гость

Добротъ блгость бл̃гостиня

ДобЂгаю достизаю

Довбаю ваяю

Доводъ указанїε умышлεнїε извЂтъ

Довожу произношу

Довожεнїε извЂствованїε

ДоводнЂ притεлнЂ подоболЂпно подобовЂрно достойнЂ правεднЂ по достоянїю влЂпоту врЂсноту

ДовцЂпъ бл̃горазумїε бл̃гоумїε остроумїε, бл̃гоухищрεнїε коварство, /66/ кова/р/ство

ДовцЂпный кова/р/ный, умный бл̃гоумны/й/

ДовцЂпный в мо†бЂдный,

ДовЂдуюся навицаю навикаю,

ДовЂдатися навикнути увидЂти,

Доганяю постизаю ухапую понуждаю

Догажаю бл̃гоугаждаю угождаю

Добро блажу, сохо/ж/ду снисхожду

Догадуюся . . . . . . . . . . .

Доглядую блюду храню соблюдаю

Догаданїε удобство домышлεнїε

Догажаючїй снисходитεлный,

Догажанїε сохождεнїε съни/с/хождεнїε, угодїε упокоεнїε,

Даганяю зри доганяю

До дня 1 совε/р/шεннЂ дажε ωпасно, додε/р/жую /67/ додεржую

ДодЂваю нужу насилую удругую 2 стужаюси ωзлобляю возмущаю

Доεжд/ж/аю зри доганяю

Дожчъ идεтъ дождитъ,

Дозо/р/ца смотритεль

ДозрЂлый достилый 3 зрЂлъ ил[и] -ы/й/

ДозрЂваю совε/р/шεннЂ расту дозрЂваю,1 Помилка, треба до дна. Стаття невиразна. Пор. статтю ωпасно (Б., 295).

2 Помилка, треба удручую.

3 Помилка, пропущене г.ДозрЂлость съзрЂнїε,

Докто/р/ врачъ

Докуль доколЂ,

Докончεнїε кончина скончεнїε накончεванїε, совε/р/шεнство и -нїε

Докучаю зри додЂваю

Докука стужεнїε,

Докучныкъ стужитεль насиловникъ насилствующїй нудитεль притужный,

Долъ викопаный ровεнникъ или и студεнεцъ ровъ,

Долгоε /68/

Долгоε протяжεнноε долгоε sЂлноε

Долина удолъ удолїε розлой,

Долго тεрпячїй долготε/р/пεливъ долготεрпεливый

Долгость часу растоянїε

Долεгливость ско/р/бъ искушεнїε, трεволнεнїε,

Доля случай нужный

Долгїй вЂкъ зри вЂкъ долгї/й/

Домъ жилищε храмъ кровъ домъ

Домокъ с пЂску нирищε,

Домовство зри мшεлъ

Домокъ храмина хлЂвина,

Домовый рядъ домостроитε/л/ство

Домовы/й/ домашный свой присный

Домашнывый намЂстный домашный.

ДомнЂманїε домнЂманїε, умышлεнїε, /69/ умышлεнїε,

ДомнЂмаю мню нεпщую вмЂняю умышляю,

Домышляю/с/ разсмотряю ра/з/смотрЂваю разумЂваю

Домышлεнїε разсмотрεнїε умышлεнїε 4 допущεнїε изволεнїε,4 Літера ε переправлена в оригіналі з и.Дорогость многоцЂнно/ст/ чε/ст/ность,

Дорога путь

Досконалость, совε/р/шεнство исполнεнїε цЂлость,

Досконалε всεсовε/р/шεннЂ всεконεчнЂ, ωпасно извЂстнЂ, всяко вεсма всячεски всεцЂло

Досконалый ωпасный, всεсовε/р/шεнный всεцЂлый истинный цЂлъ цЂлый,

ДосвЂдчаю/с/ навыцаю навыкаю

ДосвЂдчεнный искусный,

ДосвЂдчεнїε искусъ искушεнїε напасть разумЂнїε,

Достатокъ /70/

Достатокъ прεизобилїε лишεнїε удовлεнїε ωбылїε нεскудость доволство

Достатεчны/й/ зри досконалы/й/

Достатεчнε зри досконалε,

Достаю стяжаваю стяжаю, дε/р/жу

Доступую получаю улучаю

Достойность вεличεствїε до/с/тоинство достоянїε

Досить довлЂεтъ дово/л/нЂ довол/н/ε,

Доситъ чинεнїя достотворεнїε достодовлЂнїε

ДотикаюсА прикасаю/с/ касаю/с/

Дотиканїε касанїε прико/с/новεнїε, ωсязанїε

Дохожу достизаю умышляю

Дочка дщεръ

Дочасный приврεмεнный, врεмεнны/й/,

До шкоди привожу напраснствую

Дощка /71/

Дощка доска дщица,

Дощεнту ωпасно всεсовε/р/шεннЂ

Дою долзю 11 Помилка, треба мεлзю, пор. мεльзи млεко: дой млεко (Б., 116).Дра

Драбина лЂствица

Дражню раздражаю по/д/ражаю посрамляю

Драґаръ кровъ

ДрапЂжство хищεнїε,

ДрапЂжца хищникъ

Драбъ ωружεносεцъ да/р/доносεцъ дароносεцъ

Дрижу трεпεщу колЂблюся, утε/р/паю,

Дрижу, /72/

Дрижу якъ конЂ на вытЂчки шатаю/с/,

Дрижанїε шатанїε трεпεтъ дрижанїε колЂбанїε утεрпанїε страхъ ужасъ говЂнїε драпа чинїя /?/ драчивъ

Другїй вторїй

Другїй разъ вторицεю друго/й/ци

Дручу борю налεжу сражаю ω/з/лобляю ωполчаю/с/ пакощу

Драница доска дска

Друкъ до двиганїя носило

ДрожджЂ тина

Друкую ваяю изваяю пεчатую

Друкаръ типоґрафъ

Друкарня типоґрафїя пεча/т/ня штанъва

Ду /73/

Ду

Дурячїи людячїй 2

Дурεнь бεзумεнъ буи юро/д/ или уродъ нεсмислεнъ зродословъ

Дх̃овны/й/ чл̃в̃къ внутрный чл̃вЂкъ мыслεнный умный

Дуфанїε дεрзновεнїε нεωбиновεнїε ω/т/рада

Дую дму,

Дужїй доблий доблεствεнный жилищный твε/р/дый крЂпкїй си/л/ны/й/ sЂлный храбрый ратный

Дужε крЂпко, доблЂ sЂло доблεствεннЂ, юношεски,

Дуга дуга

Духъ духъ

Дш̃а дш̃а

Дужεствεнъ εсмъ ни знεмагаю нε нεмощεствую нεωслабЂваю крЂплюся

Дуру лужду

Дурεнїε лужεнїε

Дума /74/

Дума ω сεбЂ мудрованїε высокоумїε гордость

ДурЂю нεистовлюся юродствую

Дуда прεчудница 3 сопль сопЂль

Дударъ прεчудникъ 4

Дудокъ вдодъ

Дужость храбрость мужεство крЂпость мужεдоблεстїε2 Помилка, потрібно лудячїй, пор. лудАчїй (Б., 110).

3 Помилка, потрібно прεгудница, пор. прεгудница (Б., 175).

4 Помилка, треба прεгудникъ, пор. прεгудникъ (.Б., 116).ДЂ

ДЂвчина юнота

ДЂвка дЂвица

ДЂдицтво ω/т/чεство достоянїε наслЂдїε жрεбїй,

ДЂлъ, /75/

ДЂлъ участїε дЂлъ

ДЂтεй мнозство многочадїε

ДЂдичъ наслЂдникъ

ДЂлитися нε могучїй нεсЂкомы/й/ нεраздЂлный

ДЂра скважня

ДЂлный шумный и -εнъ юношε/с/кїй

ДЂлнε справую мужаю/с/ храбрствую


Дя.

Дякую бл̃годару

Дякованїε бл̃годарεнїε

Дякую тεбЂ вЂмъ ти бл̃годать има/м/ ти бл̃годать

Дякъ дЂтоучитεль грамо/т/никъ, книжникъ дида/с/калъ

Диханїε дхъ диханїε /76/

Є /77/

E


Его 1 εговъ εгова εгово

Ед

Едвабъ шолкъ сирикъ

Единакъ инокъ εдиночадый, εдинородный иночадый

Единεцъ инокъ монахъ

Единорожεцъ инорогъ εдинорогъ и εдинорожεцъ

Единостайно εдинодушнε

Единомислно инодушно ωбщε

Еднакъ и убо

Едначъ посрεдникъ ходотай,

Еднаю /78/

Еднаю ходотайствую крощу укрощаю молю смиряю приповЂдую кратю 2

Еднанїε ходотаиство смирεнїε умовлεнїε приповЂданїε ми/р/ смирεнїε

Еднаючїй смиритεлный

Едно точїю кромЂ

Едность εдиностайность, соεдинεнїε ωбщина

Ездный сънузникъ

Ей слушнε истинно.

[Епамида рыза вε/р/хнаА]1 Дописане на полі.

2 Помилка, треба крощу, пор. крощу (Б, 104).Ес

Елита утроба

Елεмεнтъ стихїй

Енεалоґїя родословїε,

Если /79/

Если ащε

Если жε εжεли вεнцъ ащε жε

Если жъ тεди ащε жε

Естами 3 а нε язикомъ розмовляю назнамεновую гадатε/л/ствую

Естεмъ εсмъ

Ещε

Ещε паки εщε

Ещε нε стался нε у бысть

Ещε бовЂмъ нε, нε убо

Ж /80/


Ж


Жаґεль парусъ вЂтрило я/д/рило

Жадаю жεлаю

Жадною мЂрою никако жε ничи/м/ жε

Жаль жалость болЂзнь риданїε рεвность рεвнованїε ωбразїε,

Жаль ми на кого нεдугую 43 Означаε, очевидно, сучасне «жестами».

4 Помилка, треба нεгодую, пор, нεгодую:... жаль ми (Б., 137).Жалую плачливε ωкаяваю

Жалую щажу пεкуся сЂтую рεвную

Жалоба врεтищε власяница,

Жалобу /81/

Жалобу ω/т/правую сЂтую

Жакъ або студεнтъ тщатεль, спудεй,

Жарливость маю рεвную

Жарлокъ гортанобЂсεцъ ласкосε/р/дїй

Жа/р/тую кощунствую блядословлю смЂхословлю радост/от/ворю любεзно и радостно вЂщаю

Жа/р/товливы/й/, кощунникъ смЂхотворца

Жартовнии рЂчи шутовныя радо/ст/ творная.

жε

Жεбракъ нищий,

Жε /82/

Жε воεжε

Жεбы да

Жεнихъ жεнихъ

ЖεлЂдба пεгаловεнъ 1 жεлЂнъ, укоризна, укорεнїε ωклεвεтанїε, бεзчεстїε, порочεнїε сЂтованїε

Жεмчугъ пεрла бисεръ ма/р/гарита

Жεнитва бракъ,

Жεнюсю 2 брачуся посагаю1 Очевидно, треба пεчаловεнъ.

2 Помилка, треба жεнюся.ЖεлЂзной, шїи, жεстоковыйный.

Жεртовникъ ωцЂстилыщε трεбищε

Жεло жало стрїцало

Жду тεрплю

Животъ дх̃ъ жизнь животъ трибухъ утроба матица ложεсная

Живность /83/

Жи

Живность пища жизнь

Живностю ωпатрую питаю, ухлЂбляю

Живу ωбитаю живу

Жила жилищε

Жиловатый жилищны/й/,

Жилки малεнкїи стεжки, ωго/р/нεнїε дх̃а жилицЂ артирки,

Живїолъ стихи/и/ составъ

Жи

Жировный, паствинный,

Жито пиро

Жмуру мжу смЂжаю

Жмурεнїε /84/

Жмурεнїε мжεнїε

Жнεцъ жатεль

Жниво жатва


Жо

ЖолнЂръ воинъ

ЖолнЂрскою ся бавлю воинствую

Жолвъ морскїй чε/р/влεница

ЖолнЂрская шата хлямы/с/

ЖоломЂйка сопль

Жолудокъ животъ трибухъ сирищε стомахъ

Жолудъ, жεлудь жиръ,

Жона жεна сопружница

Жона /85/

Жона ω/т/гнаная пущεница,

Жоночїй ωбычай наслЂдую жεнствую

Жорна жεрновъ

Жродло источникъ.


Жу

Журавεль у студнЂ водоважца 3

Журба пεчаль скорбъ


S : Z : /86/ /87/


S Z


За внЂ внЂудъ, возъ,

Забавляю/с/ закоснЂваю/с/ мεдлю замεдлЂваю косню упражняюсь,

Забиваю зарЂзую заколаю,

Забава закоснЂнїε замεдлεнїε, ко/с/нЂнїε нεудобство упражнεнїε нεпрεзность

Забавно косню 4,3 Помилка, треба водоважда, пор. водоважда (Б., 24).

4 Помилка, треба коснω (Б., 101).Забороняю возбраняю,

Заборона прεпона

Заборонитεль возбранникъ возбранитεль,

ЗаболЂлεмъ во/с/тогна/х/

Забитїε забвεнїε,

Забытися изумлεнїε

ЗабЂгаю прεдпрїймую,

Завада рεть,

Заважаю . . . . . . . . . .

Завεрнεнїε головы бЂснованїε, нεистовство /88/ нεи/с/товство, изумлεнїε,

Завε/р/таю в сторону, уклоняюся

Завижу рεвную,

Зависть добрая, рεвнованїε рвεнїε

Завистникъ доброму, рεвнитεль рεвностεнъ рεвнивый,

Завоεванїε плЂнь плЂнεнїε,

Завоεваны/й/ εмлεмый плЂнни/й/ или, плЂнникъ

Завой сударъ,

Заводи страдалчεство подвизанїε по/д/вигъ борба,

Заводныкъ рыстатεль

Заволую вопїю,

Заволай вопїй,

Завора вεрїя развора

За волεю бж̃εю волεю 1 бжїεю,

Заводный рытный,

Заводъ бЂжу страдалчεствую по/д/визаюся боруся,

Завстыжаю ωбличаю изобличаю

Завтрεшны/й/ утрεны/й/, заутрεный,

Завтра /89/

Завтра утро утрЂ,

Завтрεнїε утрεня,

Завшε всεгда выну пр/с/но,

Завшε учуся глумлюся,

ЗавЂси вεрїя,

Заглохаю ωлεдεнЂваю

Загля́дую приничу приницаю 2,

Загорода ωграда

Загорожаю ωграждаю,

Загорожεнїε ωграждεнїε,

Загрожую запрЂщаю, призапрЂщаю,

Загамовую прεстати творю,

Зага/д/ка гаданїε и -н- 3, притча прикровεнїε прикровεнъ глаголъ,

Загадую гадатεлствую, назнамεновую,

Загрожεнїε, /90/

Загрожεнїε прεщεнїε, запрЂщεнїε,

Заглядую сматряю, назираю,

Загубляю истрεбляю испразняю упразняю,

Задуманїε изумлεнїε,

Задаваю кому що налεжу,

Задεваю задЂваю

Задатокъ залогъ

Задε/р/жую воспрїεмлю удε/р/жую утоляю,

Задε/р/жεнїεся тεрпεнїε, воздε/р/жанїε

Задε/р/жаюся удε/р/жаваюся, восдε/р/жуюся 4 ω/т/ступую,

Задокъ задняя,

Заживаю прїεмлю,

Зажмураю смЂжаю

Зажмурεнїε зри жмурεнїε,

ЗакамεнЂлость до покути умилεнїε 5

Заколюю закалаю,

Заистε я†εй,1 Літера ε в оригіналі переправлена з ї.

2 Посередині сторінки оригіналу літера ε.

3 Тобто, гаданїε и гананїε.

4 Виправлене в оригіналі з востεржаюся.

5 Пор. статтю умилεнїε (Б., 268).Заикаючї/й/ся косноязичный

Запасництво /91/

Запасництво зри битва

Записникъ по/д/вижникъ,

Запа/х/ хороший благоуханїε,

Запахъ шпεтный зловонїε,

Запалчивъ яростεнъ яръ,

Запалюю/с/ гнЂвомъ ярюся,

Запалчивость ярость рεть,

Запεвнε извЂстно явЂ.

Запираюсь ω/т/вεргаю/с/, ω/т/мεщуся, ω/т/мЂтаюся, ω/т/рицаюся ω/т/скакую,

Запираю затворяю, заключаю

Заплата дань мзда наимъ наи/м/но

ЗаповЂдаю завЂщεваю,

ЗаповЂдь завЂщанїε, заповЂдь, завЂ/т/

Запомагаюся прεспЂваю прεуспЂваю спЂю

Запора вεрїя развора

Запорока порокъ 6 сучεцъ,

ЗапрЂнїεся, ω/т/рεчεнїε

Запроважаю . . . . . . . . . .

Запровε/р/жεнный, изси/лъ/никъ,

Заправды /92/

Заправды воисти/н/ну исти/н/но, влЂпоту върясноту, я†истовЂ,

ЗапустЂваю ωлεдεнЂваю

Заsлε ми 7 мають, имЂю/т/ мя тяжко стужаютъ ми,

Заsлε маю нεдугую, стужаюси

Заsлε маючїй, нεдуговатεль,

Зазрю рεвную

Зазираю прεнεбрεгаю, прεωбыжаю,

Зазиранїε наблюдεнїε, назиранїε,

Зазираю назираю сматряю,

Зайзрость зависть, рεвность, рεвноωбразїε,

Зазросливый завистный,

Заикуючїйся косноязичный ко/с/ногласεнъ зри гугнивы/й/,

Заказъ прεщεнїε завЂтъ заповЂ/д/

Закалъ порокъ,

ЗакамεнЂлый жεстокъ,

ЗакамεнЂлого сε/р/ца, жεстосε/р/дїй, закамεнЂлЂйши/й/ жεстоковы/й/шый 8, жεсточайшїй,6 Помилка, треба запороха порохъ, пор. запорошка, порошокъ (Б., 242).

7 В оригіналі літера м латинська (m).

8 Помилка, треба жεстоковы/й/ный, пор. жεстоковыйный (Б., 65).Закликаю, /93/

Закликаю воззиваю,

Заклинаю ωбаваю,

Заклиначъ волхвъ, волшεбний, ωбаватεль, ωбаванникъ

Закритїε закровъ,

Закрито покровεнно, нЂвЂдомо, нεявлεнно.

Законъ прїймую возаконяю/с/,

Законъ подаю, возаконяю

Закупую засипаю,

Заколочую мяту наваждаю поεмлю смущаю

Заколочεнїε смущεнїε, соклащεнїε,

Залицаю составляю

Залεцεнїε вручεнїε, составлεнїε,

Залици извисти состави утвори

Залεд†εдва нεгли любо εсли ащε простЂ,

Заложεнїε сложεнїε, ωснованїε, θεмεлїонъ

Замεшкиваю закоснЂваю

Замεшканїε, /94/

Замεшканїε зри забава

Замки затвори заклεпи вεрїА

Замокъ . . . . . . . . . . . .

ЗамЂшанїε зри гукъ бунты

Замовляю ωбавляю

Замужъ иду посагаю

Замучую мяту молвлю, наваждаю поεмлю возмущаю во/с/плищаю

Замикаю запираю заставляю,

Заключаю затворяю зави/р/гаю

Замкнεнїε заключεнїε

Замшникъ або рима/р/ усмошвε/ц/,

ЗамЂна залогъ

ЗамЂшаваю зри возмущаю

ЗамЂшаный εстεмъ, мятуся смущаюся

За мя мεнε ради

Занεволεнїε плЂнь,

Занεдбаваю зри взго/р/жаю

Занεдбавши прεωбидЂвъ прεнεбрεгъ,

Заночовую /95/

Заночовую 1 ωблЂгаю

Запεвнε извЂстно изЂстнЂ я†твε/р/до истинно

Заразь абїε.

Заручаю прирЂкаю ωбручаю

ЗарЂзую закалаю,

ЗарЂзанїε закаланїε,

Заручεнїε ωбручεнїε,1 Друге о в оригіналі виправлене з у.Заростую ωлεдεнЂваю,

Зась паки

Засадзка ухищрεнїε, навЂтъ кознь

За/с/клεплεнїε камара

Зсиланεцъ изъсεлникъ,

Заслона завЂса катапεта/с/ма щитъ,

Заслоняю ωсЂняю защищаю застЂняю,

ЗасмЂялъся возсмЂяся,

ЗасмЂялъся трохи ωсклабился

Засмучаюся ωпεчаляюсь, смющусю 2

Засмучаю /96/

Засмучаю ωпεчаляю

Заставляючїйся за кого возбра/н/ный

Заставляюсь возстягаю во/с/хлащаю

Заставуюся прεдстатεлствую

Заставую залагаю

Заставо 3 залогъ,

ЗастарЂлый прεстарЂлый,

Заступаю воспрїεмлю 4 по/д/εмлю

Засилаю затакаю,

Засиланїε заточεнїε,

ЗасЂдаю возлЂгаю,

ЗасЂдаю на кого присЂжу,

Затаяю таю

Затаεнно зри закрито,

Затвε/р/дЂнїε . . . . . . . . . .

Затвε/р/жаю ωжεсточаю ωжεщаю, ωкамεняю,

Затвε/р/дЂваю ωжεстЂваю ωлεдεнЂваю

Затрачεнїε, губитεлство всεгубитεлство /97/ -битεлство

Зат/р/вожεнАся у- -новεнїε 5 ужасъ,2 Помилка, треба смущаюся.

3 Помилка, треба застава.

4 В оригіналі м латинське (m).

5 Тобто, ужасновεнїε.Задвε/р/дЂлость умилεнїε

Затрудняю справу пакощу,

Затруднεнїε нεудобство,

Затрεнтвεнїε умилεнїε

Зату/р/бованый соклащεнный,

ЗатЂняю ωсЂняю

Заушникъ клεвεтникъ, шεпо/т/никъ, ωглаголникъ,

Заулокъ халуга

Заходъ западъ

ЗахорЂваю нεмощεствую, изнεмагаю

Заховиваю, блюду соблюдаю храню сохраняю назираю, наблюдаю спасаю избавляю

Заховатεль зри вибавитεль,

Захожу кому в дорогу зри выхожу

Захованїε чиню угаждаю

Заховую щаджу,

Захованый, /98/

Захованый, щадымый, соблюдаεмый, лεжачїй ω/т/ложεнный,

Зацнε прεводитεлнЂ вεлично,

Зацность вεличεство

Зацный бл̃гонарочитъ изящный прεславный пεрвый нεначаεмый.

Зацного роду бл̃гоплεмεнный бл̃городный

ЗацнЂйши/й/ лучшый

Зачε/р/вонЂваюся, почε/р/мнЂваю

Зашкода поврεда

Зашкожεнїε поврεждεнїε

Зашкожую поврεждаю

Заютраюся, нεдугую,

Зб, /99/

Збанъ скудεль

Збиванїεся зри бой.

Збиваюся страдалчεствую боруся подвизаюся,

Збыраю ωбымаю

Збыраю вино ωбεмлю лозу

Збитїε збїεнїε

Збиранїя вкругъ соωбращεнїε

Збираю вкупу ищитаю сопрятую

Зблазнεнїε блазнь

Зброя бронь

Збройный всεωружный, воωружε/н/

Збыраю ска/р/би сокровыщεствую

Збожε жито,

Зборъ сонмъ сонмищε, соборъ соборищε толща то/р/жищε

Збытный лишный лишный /и/злы/ш/ный,

Збытнεε богатство лихоимЂнїε, лихоимЂтεлство /100/ лихоимЂтεлство лихоимство вящшεство лишεство мшεлои/м/ство

Збытнε богатство збираючїи срамноприωбрЂтатεль мшεлоимεць,

Збитокъ доблство

Збурую разсипую разараю

Збунтованїε зри бунты,

ЗбЂгаю до купи срищаю/с/ и срищуся стицаюся сористаюся

ЗбЂгъ стεчεнїε

ЗбЂгъ бЂгунъ бЂглεцъ бЂжалецъ

Зв. /101/

Зв

Зваду чиню распрЂваю

Зва/д/жую возъмуч/щ/аю крамолю лεщу ωблагаю

Зва/д/ца клεвεтникъ ковникъ, крамолникъ расколникъ клопотворникъ, ωболгатεль наводникъ двоεсловникъ двоязичεнъ дЂдко зри бунтовникъ

Зворую 1 умучую1 Помилка, треба зварую, пор. умучаю:... зварую (Б., 269).Звиню бряцаю брячу звεню.

Звитязство побЂда ωдолЂнїε

Звитязца побЂдитεль

Звитяжаю побЂж/д/аю ωдолЂваю

Звитяжεнъ бываю повинуюся покаряю/с/ умаляюсь,

Звлаща пачε найпачε ωбачε но убо акибы

Звεдεнїε, /102/

Звεдεнїε совращεнїε

Звε/р/хнЂйший вεрховный

Звεрхность власть дεржава,

Звε/р/ху внЂ,

Звε/р/хный внЂшный,

Звεтшалый вεтхый ωбε/т/шалый сстарЂлъ

Звожу прεлщаю, возставляю

Зводникъ лεстεцъ умопрεлщатε/л/

Звыклость звычай нравъ ωбыча/й/ прεдпрїятїε имство имЂтεльство, творεнїε,

Звыклεмъ прε/д/прїятїй εсмъ,

Звыклый ωбычайный лучшεй ωбычный

З високости свишшε,

Звязокъ малжεнски/й/, брачный съюзъ,

ЗвЂздаръЂздословъ,

Ђръ зри животно бεзсловε/с/но

Ђрско бεзсловεснЂ

Ђрный, /103/

Ђрный пока/р/мъЂроядина

Звязую связую

Звязокъ уза юза союзъ,

Звязки укрой повой

Звязокъ уза юза союзъ

Згажаю согласую припоручаю совЂщεваю засвЂдитεлствую,

Зганбляю посрамляю

Зганбεнїε зри ганба,

Зганяю зри ганю ганблю,

Згнило щапствεннЂ,

Згинεнїε всεгубитεлство,

Згибεль пагуба погибεль,

Згиняю згибаю,

Зглажую зри внЂвεчъ ωбε/р/таю,

Згодливый εдиномислный εдиноωбразный смиритεлный

ЗгнЂтаю ґроно сожинаю гроздь,

Згода миръ εдиномислїε, и εдиномислεнїε, сложεнїε съгласїε εдинство соεдинεнїε

Згожий ключаεмий

Згожость, /104/

Згожость ключимость,

Зготованїε сотворεнїε устроεнїε,

Зготовляю, сострояю,

Згола вεсма бохма ω/т/нюдъ всяко всячεская,

Зго/р/шεнїε соблазнь блазнь прε/т/кновεнїε, прεтиканїε грЂхъ,

ЗгрЂбЂлость щатство 11 Помилка, треба щапство, пор. щавство, щапство (Б., 308).Згромажεнїε соборъ состоянїε составъ,

ЗгрубЂваю ωдεбεлЂваю, ωгустЂваю

Згуба зри згинεнїε

Згущаю усиряю ωгущаю, ωлεдεнЂваю

ЗгустЂлый усирεнный.

Зг /105/

Зґ

Зґεлкъ зри замЂшεнїε

Зґрунту зри зґола,

Зд

Здаεтся мнится видитъся,

Здаюся являюся возмнюся вознεпщуюся,

Зданїε разумъ

Здобычъ добытїε ωбряща,

Здражаю прεлщаю,

Здрада ложъ кознь навЂтъ лε/ст/ прεлεсть, лщεнїε, прεдатεлство

Здрайца запинатεль, прεлε/ст/никъ клεвεтникъ, /106/ клεвεтникъ, навЂтникъ лε/с/тεцъ прεдатεль прεлагатай,

Здрадливый навЂтникъ,

Здрой источникъ

Здужую ωдолЂваю прεмагаю

ЗдумЂваюся удивляюся усумнЂваюся изумнЂваюсь нεдоумЂваюся, ужасаюся сумнЂся сомню/с/ нεдоумЂнїεмъ, ωдε/р/жи/м/ бываю

ЗдумЂваюся изумляюся

ЗдумЂнїε нεдоумЂнїε нεдоумЂнїε нεудобство ужасновεнїε ужасъ,

Зε, /107/

Зε

Зεбранїε проторъ притяжεнїε приωбрЂтїнїε, соборъ,

Зεднанїε умовлεнїε,

зεдночεнїε соεдинεнїε зри згода

Зεзволяю, избираю изволяю, рачу помаваю совЂщεваю,

Зεзволεнїε блговолεнїε спрε/д/зявзятε 2 ωбЂтъ, воля изволεнїε, намЂрεнїε сложεнїε миръ рεчεнїε,

Зεздъ состоянїε, сотεчεнїε то/л/ща

Зεлживость, зри ганба,

Зεлжоный посмЂянъ поруганъ, поруганый досаду прїεмъ.

Sεлεность злакъ

зεлεныи свята пятьдεся/т/ница пε/н/тико/с/тїя,

Зεмокъ вашъ нашъ странεнъ.

Зεпсованїε врεждεнїε

Зεстїε ликъ, состоянїε, то/л/ща сотεчεнїε /108/ сотεчεнїε

Зεстїε свЂваковъ або музикъ ликъ

З збитку ω/т/ избитка

Ззаду созади зади

Зищεнїε исполнεнїε совε/р/шεнїε

Зкидаю извε/р/гаю,

Злεгчаю воспεряю во/с/криляю

Злицаю вовЂраю возлагаю,

Злитованный, мл/с/ть милосε/р/дїε милостиня простиня, прощεнїε помилованїε состраданїε соболЂзнованїε, щεдрота

Злитовую/с/, состражду, соболЂзную ущεдраю щεдру,

о

Sлого прирожεнїя, sлонрав/ный/, sлоимЂнству,

Зло /109/

Sло sлоба бεзчловεчїε, лукав/с/тво, стропотность,

Sлостникъ бεззаконникъ, лукаво sлобивъ нεбл̃гразумεнъ, нεпрεподобεнъ; строптивъ сква/р/навый,

Sлочинца sлодЂй

Sлочинство sлодЂйство,

SлорЂчїε зри ганба

SлорЂчу зри ганю порЂкаю

Злото виборноε, искуса златая,

Sлый прикладъ соблазнь,

Sлый sолъ стропотный ра/ст/лЂнный,

Sлый вростъ sлоимЂйство 32 Очевидно, треба спрε/д/сявзятε.

3 Треба злый взростъ злоимЂнство (пор. Б., 69).Sлый ωбычай, зри злого прирожεня,

у

Злупεнїε расхищεнїε, разслаблεнїε,

Злучаю /110/

Злучаю растворяю совокупляю смЂшаю составляю,

Злучаю/с/ сочεтаваюсА

Злучεнїε сочεтанїε, совокуплεнїε союзъ, [и укъ]

м

Змазанїε сквε/р/на нεчи/с/тота,

Змаза порокъ.

З мε/р/твы/х/ встанїε воскрεшεнїε εслы хто прεзъ кого, иншого /111/ иншого встаεтъ,

З мεртвыхъ встанїε, εсли самъ прεзъ сεбε встаεтъ з мε/р/твыхъ, воскрεсεнїε,

Змεрканїε сумракъ,

Змεрзаю ωлεдεнЂваю,

Змилованїε зри злЂтованїεся,

Змиловуюся зри злЂтовуюся,

Змова съмирεнїε миръ,

Змовляю/с/ совЂщεваю/с/

Змолочую стлачаю,

Змордованный истомлεнный, измождεнный

Зморщка врεска

Змо/р/щεнны/й/ врεсканый,

Змоцняю, /112/

Змоцняю утвв/р/жаю укрЂпляю,

Змоцнεнїε утвε/р/ждεнїε укрЂплεнїε крЂпость,

Змышлεнїε лицεмЂрїε, притворεнїε,

Змышляю притворяю лицεмЂрствую

Змышлячъ лицεмЂръ,

Змышляючїй притворитεль, лицεмЂръ

ЗмЂшую растворяю зри злучаю

ЗмЂщаю вмЂщаю,

ЗмЂраю на що намЂраю разъмощряю 11 Помилка, треба разсмощряю (пор. Б., 203).Знакъ знамεнїε воспоминанїε,

Значный знамεнитый

Знамεнитый бл̃гонарочитъ, нарочитъ изрядный изя/щ/ный вεликъ приимЂяй пεрвый, /113/

Знамεнито/ст/ прεимЂтε/л/ство прεвεличεство прεдъпрїятїε,

Знаεмый знаεмъ, вЂдомъ,

Знаεмость разумЂнїε ино... свЂдεнїε

Значу являю сказую назнамεную

Значεный знамεнанный

Значεнїε знамεнованїε,

Знагла внεзапу вεсма бЂхма

Знаю вЂмъ разумЂю,

Знахожу ωбрЂтаю,

Знайдую/с/ ωбрЂтаю/с/

Знайдεнїε ωбрЂтанїε

ε /114/

Знεважаю зри ганю

Знεнацка внεзапу, напра/с/но

Знεбачка нεпрεдвыдЂннЂ,

Знεвага зри ганба,

Знεваляю порабощаю зри га/н/блю

Зникаю ищεзаю

Знищεнїε умалεнїε побЂ/ж/дεнїε ω/с/кудЂ/нїε/

Знижεнїε с/о/нисъхождεнїε,

о /115/

Знову по/й/ди [паки гряди]

Зной, варъ, скваръ,

Зношу воспрїεмлю, приε/м/лю по/д/εмлю тεрплю ωшаваю,

ЗноснЂ ω/т/раднЂ,

ЗныдЂваю унываю,

ЗнидЂлый уныдЂлый унилый

о /116/

о

Зову глашу глашаю возиваю

Зогнεный со/г/бεнъ,

Золотаръ златаръ срεброку/з/нεцъ

Золотый златныкъ

Зопсованїε истлЂнїε, растлЂнїε разрЂшεнїε рЂшεнїε

Зопсованоε растлЂнноε, лε/ст/ноε

Зопсовую разоряю, разсипую растлЂваю

Зопхни возрази [изрини]

Зоря заря

Зот/к/нулъ во/з/нεсъ,

З остатка ω/т/ избытка

З обохъ сторонъ ωбоюду,

Зособна /117/

Зособна особъ


Зп

З подивεнїя уважаю сомнюся,

Зпоεнїε соузъ,

Зпроважаю низвожду,

Запрудка зри знεнацка,

Зпихаю возражаю


Зр

Зраняю /118/

Зраняю уязвляю

Зраховую и/с/читаю сочи/с/ляю,

Зрεница sЂница

Зрожуεться 1 угобжається,

Зрублюю 2 сострояю,

ЗрозумЂваю, внимаю, внεмлю, соразумЂваю, мудрствую,

ЗрозумЂй вонми

З рузумомъ вниматεлно разу/м/но

Зростъ, возрастъ,

З рузуму зводитεль умопрε/л/щатε/л/.

ЗрЂдка намалЂ,

Зряжεнїε строεнїε судба,

Зотроки 3 вочасти1 Пор. оугобзисА: зродила обфитε (Б., 264).

2 Помилка, треба зробляю, пор. состроАю:... зроблАю (Б., 250).

3 Треба з сторони, пор. Б., 38.Зтрвожаю/с/ возмущаюсь

ЗсЂдлий усирεнный,

Зупεлность зри досконало/ст/,

у, /119/

у

Зупεлный зри досконалый,

Зупεлнε зри досконалε,

Зупεлнεся 4 зброя всεωружїε,

Зухвалный дεрзокъ, дεрзостεнъ, дерзый нεпокорывый

Зызоватый косый косвεнный, [разноωкїй]

ы

Зыскъ приωбрЂтεнїε прибытїε сони/с/канїε прибытокъ стяжанїε

Зискъ чинячїй прибыточный,

Зичу жεлаю,

Зичливый присный рачитεль

ЗЂваю sЂяю прозияваю,

SЂдлый лютый бε/з/чловεчный лю/т/, дывый напра/с/ный бεзстудεнъ,

SЂдло/т/ 5 напра/с/нство бЂда напа/ст/,

SЂлїε былїε sεлїε sεло тро/с/коть,

SЂнка або чл̃вЂчокъ у оцЂ sЂница /120/

[Порожня сторінка]/121/4 Помилка, треба зуполная, пор. Б., 25.

5 Помилка, треба зЂдлос/т/, пор. з/ъ/Ђдлость (Б., 130).
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Є  Ж  З  И, І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  ЯПопередня (опис)     Головна     Наступна (букви И-Н)

Етимологія та історія української мови:

Датчанин:   В основі української назви датчани лежить долучення староукраїнської книжності до європейського контексту, до грецькомовної і латинськомовної науки. Саме із західних джерел прийшла -т- основи. І коли наші сучасники вживають назв датський, датчанин, то, навіть не здогадуючись, ступають по слідах, прокладених півтисячоліття тому предками, які перебували у великій європейській культурній спільноті. . . . ) 


Якщо помітили помилку набору на цiй сторiнцi, видiлiть ціле слово мишкою та натисніть Ctrl+Enter.

Iзборник. Історія України IX-XVIII ст.