Уклінно просимо заповнити Опитування про фемінативи  


Попередня (букви И-Н)     Головна     Наступна (букви Р-Я)

[Синонїма славеноросская. Частина 3. Букви О-П.]А  Б  В  Г  Ґ  Д  Є  Ж  З  И, І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я

O Ω


Обаляю низлагаю разоряю

Ωбавляюся зри нεсмЂю

Ωбавлεньε/с/ ωбиновεнїε

Ωбачую съразумЂваю, намЂрАю

Ωбачую/с/ ра/с/каεваюся уцЂломдрствую

ΩббЂгаю ωбтичу ωбтицаю

Ωбволиваю возглашаю на прεдъ

Ωглавлю . . . . . . . . . . . .

Ωбволиваεтъ трубитъ

Ωбвиняю/с/ ωсуждаю ωкаεваю

Ωзазираю укараю

Ωбвинεнїε ωглаголанїε порицанїε

Ωбвязка ωбвязало,

Ωбгортую ωбхожду,

Ωбжи/р/ца чрεвобЂсεцъ

Ωбжи/р/ство /201/

Ωбжи/р/ство чрεвоωбядεнїε, чрεвобЂсїε

Ωболжεньε зри ганба

Ωбεзстудилъ ωбεзсрами/л/

Ωбεславεньε 1 ωхуждεнїε зри ганба

Ωбε/р/таньε ωбращεнїε возвращεнїε,

Ωбε/р/таньε в коло съωбращεнїε,

Ωбεцаю ωбЂтую ωбЂщаю ωбЂтотворю

ΩбЂтованьε ωбЂтъ ωбЂщанїε ωбЂтованїε

Ωбεцный здεшный

Ωбитεль монастиръ

Ωблапεнїε лобзанїε соплεтанїε

Ωблужεньε, ωбстоянїε, ωбличεнїε

Ωбличїε видъ лицε

Ωблуда мεчтанїε, призракъ привидεнїε.

Ωблудный /202/

Облудный лукавый лицεмЂ/р/ны/й/

Облудность лицεмЂрїε и лицεмЂрство лицεпрїятїε

Облудность лицεмЂрїε лицεпрїАтїε лицεмЂрство

Облуднε чиню лицεмЂрствую лицεмЂрїА употрεбляю притворяю

Ωблюбεнεцъ жεнихъ

Ωбмовца ωболготаль 2 ωглаголникъ клεвεтникъ хулникъ,

Ωбмова важдεнїε оглаголанїε, клεвεтанїε

Ωбмовляю клεвεщу ωглаголую ωболгаю

Ωбмыванїε умовεнїε крεщεнїε

Ωбодъ ωкружεнїε

Ωбоεтный ωбоюдунъ 31 Літера ь виправлена в оригіналі з ї.

2 Помилка, треба ωболгатεль.

3 Пор. ωбоюду: з ωбохъ сторонъ (Б., 288).Ωбозъ полкъ

Ωбозокъ полчищε

Ωбозный свузникъ

Ωбозъ становлю ωполчаюся

Ωбозъ, /203/

Обозъ ωбточεнный ωполчεниε

Обозу положεньε, . . . . . . . . . . .

Обозу становитεль въпо/л/читεль

Ωбозомъ ставаю ωбточую ωбточую.

Ωблакъ

Ωблокъ примракъ

Ωблокъ дожчεвы/й/ смεрчъ смращъ пявица дождεвный

Ωборона возбранεнїε заступлεнїε, стражба защищεнїε ωвЂтъ

Ωбороняю заступаю поборяю, прεдстатεлствую.

Ωборонца заступникъ, поборникъ соборникъ 4 защитникъ прεдстатεль, покровитεль протεкторъ.

Ωборонно чиню утвε/р/ждаю укрЂпляю

Ωбосторонный зри собоεтный 5

Ωборочаюся назадъ воспящаю/с/,

Ωбразъ икона

Ωбразъ, /204/

Ωбразъ ясный ωбразъ свЂтεлъ,

Ωбражаю напаствую, нεправдуїю ωзлобляю,

Ωбражаюся приражаюся ωзлобляюся,

Ωбражεньε приражεнїε прεтиканїε,

Ωбраза ωбида ωбидЂнїε

Ωбридливый sлоωбразный шкарадный

Ωбрεдный шкарεдъ,

Ωбридливость мε/р/зость

Ωбротъ узда брозда

Ωбрушаю раздражаю

Ωбрушаю/с/ порицаюсь ωг̃лую

Ωбтяжаю ωтягощаю ωзлобляю, стужаю удручаю возмущаю

Ωбтяжεнїε стужεнїε

Ωбувъ ωбуща сапоги плεсница сандалїя

Ωбожуясь 6 возникаю во/с/праняю

Ωбфитость /205/4 Очевидно, треба ωборникъ.

5 Помилка, треба ωбоεтный.

6 Очевидно, треба ωбужуюсь.Ωбфитость гобзованїε дово/лс/тво изобилство прεsЂлно/ст/ [прεзЂ/л/ство] прεспЂющїй избитокъ прεизлишε/ст/во зри достатокь

Ωбфитый урожай тоε /ж/ що, обфитость

Ωбфитε богатно ωбилно изобилно лишшε множаε sЂлно

Ωбхожεньε ωбходъ ωбхождεнїε празникъ

Ωбхожую вколо ωбтичу ωбхожу

Ωбцую съωбщаю/с/

Ωбыватεль тозεмεцъ насε/л/никъ

Ωбычай законъ правило нравъ заповЂдь прεдприятїε устроεнїε съустроεнїε

Ωбычай милый сладкїй нравъ

Ωбычайный лЂпый блгонравный мЂрεнъ красный изрядный

Ωбычайность бл̃гонравїε бл̃гоωбразїε, /206/ -ωбразїε стидЂнїε соприятїε чεстность цЂломудрїε ухищрεнїε

Ωбычаю sлого sлонравїε,

ΩбЂтница ωбЂтъ

ΩбЂцанїε зри ωбЂтованїε

ΩбЂцаю зри ωбεцаю

Ωбявεньε ω/т/кровεнїε,

Ωбявляю являю ωкриваю ωбличаю

Ωвεчка агница

Ωвεчεε стадо паства

Ωвчатко агня

Ωвца агница

Ωвчина милоть,

Ωвощъ ωвощїε

Ωвшεмъ и убо зри и ωвшв/м/

Ωвшεки и убо нεгли ωнюдъ 1, вεсма всяко всячε/с/ки

Ωгиджую ωбваждаю ωблагаю

Ωглядую намЂряю

Ωгляданьε 2 видεнїε

Огнεвая, /207/

Ωгнεвая огнεвица огнь жεговица трясовица

Ωгниско огнь

Ωгнисто жεратчано 3

Ωгнь огнь

Ωгонь роскладаю огнь возгнЂщаю

Ωголошую ωглашаю

Ωголошεнїε возгласъ

Ωголюю ωбрию брїю ωбро/с/ную ωбтираю

Ωгородъ ωграда вε/р/тоградъ ωвощникъ

Ωгородница sεлїε

Ωгородникъ града/р/ вε/р/тограда/р/

Ωгортую содε/р/жу 4 навε/р/шаю ωсязаю

Ωграничую уставляю

Огурство агавство 6 агавїε, ωглушанїε 6 лЂность

Ωгонъ ωшибъ ωпашъ

ΩдвЂрокъ прагъ

ΩдвЂрный /208/

ΩдвЂрный двεрникъ вратный и вратаръ

Ωдгинаю востлапляю

Ωдεжда ωдεжда ωдЂянїε риза иматизма

Ωдεжа ωшарпаная рубищε рубы

Ωдεржую улучаю при/й/мую


1 Помилка, треба ωтнюд, пор. ω/т/нюдъ (Б., 283).

2 В оригіналі літера ь переправлена з ї.

3 Пор. жεра/т/чεно: барзо огнисто (Б., 65).

4 В оригіналі со- виправлене з ω.

5 Перше а в оригіналі виправлене з о.

6 Замість ослушанїε (?).Ωдεржаньε 7 прїятїε

Ωдεстьε ω/т/шεствїε,

Ωданьε прεданїε

Ωддаляюся ω/т/стою ωсвЂняюсА ωшаяюся ωшаεваюся

Ωддалεньεся ωшаянїε

Ωддухъ дх̃ъ

Ωддновляюся паки назидаюся, ωбновляюся,

ΩддЂлεнный ωлучεнъ 8

ΩддЂлεньε ω/т/лучεнїε

ΩддЂляюся зри ω/т/даляюся

Ωдлучаюся тоε /ж/

Ωдинъ разъ εдиною εдинощи,

ΩдмЂнный /209/

ΩдмЂнный ползокъ

Ωд ныхъ ω/т/ нεю

Ωднымъ разомъ зри ωдε/н/, разъ

Ωднымъ уми/с/ломъ ωбщε

Ωдогнεнїε воспраплεнїε 9,

ΩдурЂньε нεистовство бЂснованїε,

Ωдиймую испразняю упразняю,

ΩдЂгаю ωдЂяю ωдЂваю,

ΩдЂдичую наслЂдую наслЂждую,

ΩдЂдичεньε наслЂдїε достоинство достоянїε жрεбїй,

ΩдЂдичεнноε наслЂдованно сопричастно

ΩдЂньε вε/р/хнεε скутъ,

ΩдЂньε плохоε по(р)тъ,

Ωжεняюся посагаю,

Ωжεнился посагъ поялъ помощницу

Ωжидаю подεмлю тε/р/плю варяю,

Ωздоба, /210/

Ωздоба красованїε зри краса,

Ωздоровляюся устрεбляюсь,

Ωздоровлεньε устрεблεнїε

Ωзεро εзεро ровъ сонмъ, или составъ водный,

Ωзнаймую сказую являю,

Ωзнамεную назнамεновую, провЂщεваю

Ωзяблость изсякновεнїε.

Ωй 10 нεгли либо,

Ωй добро бл̃го жε часомъ радо/ст/,

Ωй часомъ шидε/р/ство значить,

Ωказїя извЂтъ, явлεнїε кичεнїε,7 В оригіналі літера ь переправлена з ї.

8 Помилка, треба ωтлучεнъ, пор. ω/тІлучεнъ (Б., 283).

9 Очевидно, треба восправлεнїε.

10 Невірно оформлена автором «Синонімів» стаття, пор. нεгли: либо, ой... (Б., 136), тобто, либо, либой.Ωказалый ухищряεмый,

Ωказалε свЂтло явлεнно яв/ст/вεнно

Ωклεвεтую ωсуждаю нεнави/ст/на творю

Ωклεну ωsлорЂчую

Ωковы вεригы узи

Ωколо ωкрεстъ -количнЂ мовячїй ωкрεстъ глаголнЂ,

Ωкно, /211/

Ωкно гдε соль робятъ слатина 1,1 Неточно перероблена стаття автором словника, пор. слатина: росулъ, окно гдε вода солонаА, с/ъ/ которои cА сол/ь/ родитъ... (Б., 223).Ωкраса зри краса,

Ωкрикъ молва грохотъ зри крикъ

Ωкромъ точїю кромЂ

ΩкромЂшный внЂшный свЂнный

Ωкрутъ корабль ковчεгъ.

Ωкрутный зри лютый,

Ωкрутεнство зри лютость,

Ωкрухъ хлЂба крома

Ωкунь пεркъ

Ωкупъ искупъ, искуплεнїε

Ω курЂхъ пЂтоглашεнїε,

Ωлбримъ исполинъ, ґиґантъ ґиґансъ шудъ,

Ωлива εлεй масло дрεвяноε,

Ωливки масличїε

Ωливноε дεрεво маслина

Ωливная судинка ячайцε,

Ωлтаръ ωст̃илищε ст̃иня

Ωлтаръ ωчистилищε ублагалищε, -галищε жε/р/товникъ трεбищε

ΩлЂй зри ωлива -лово касити/р/.

Ωмана прεлεсть мεчтанїε,

Ωманяю прεлщаю

Ωмацую ωщущаю ωщущεваю,

ΩмдлЂваю малодушεствую,

Ωмεшкую косню укоснЂваю, мεдлю

Ωмεшканьε мεдлЂнїε, зри забава

Ωмочую ωмакаю

Ωмыляю/с/ погрЂшаю ωблазняю

Ωмылка погрЂшεнїε блудъ прεлεсть поползновεнїε поползїε поувεртεнїε, умилεнїε,

Ωмылный ложъ блазнεный,

Ωнуча портъ рубъ

Ωный ωнсица

Ωпакъ ω/т/вεр/н/ зади воспять,

Ωпасуюся прεпоясуюсА

Ωпатрный бл̃гоговЂнный нεпрεлεстный, /213/ -прεлεстный смотритεлный, ухищрεнъ,

Ωпатрность ухищрεнїε, многоиспитанїε, смотрεнїε ωпасїε, утва/р/, чεстность украшεнїε,

Ωпатрнε смотритεлно разъсмотритεлнЂ,

Ωпатрую строю,

Ωпатритεль строитεль учитε/л/, наставникъ,

Ωпачина вεсло грεбло

Ωпачный стропотный

Ωпεкунъ заступникъ, защитникъ, поборникъ прεдстатε/л/

ΩпεрЂзуюсь зри ωпасаюсь

Ωпираюся воспящаю/с/, пружаюся

Ωписую уставляю,

Ωплотки халуги

Ωплошаю ωхуждаю

Ωплошεньεся ωхуждεнїε,

Ωплїовую ωплεваю,

ΩповЂданьε, /214/

ΩповЂданьε возвЂщεнїε возглашεнїε,

ΩповЂдаεтъ трубитъ,

Ωпоганюю, ωсквεрняю

Ωподаль подалЂ,

Ωпока камεнь камикъ

Ωпрочь зри ωкромъ

ΩпрЂснокъ бεзквасїε,

Ωпрятнεньε ωпрятанїε,

Ωпущонный лишεнный

Ωпущаю/с/ униваю ωслабЂваю

Ωпытъ возисканїε

ΩпЂкаюся заступаю строю,

Ωпя/т/ паки

Ωрало рало,

Ωраторъ вЂти/й/, рито/р/ хитрословεцъ, рЂчεтв/о/рεцъ 2,

Ωрацию складую составляю, слово,

Ωрачъ тяжатεль, зεмлεдЂлатεль зεмлεдЂлεцъ ратай зри ролникъ,

Ωрεлъ /215/

Ωрεлъ вεликій ґрифъ, ногпатка

Ωружъε ωружїε мεчъ,

Ωрябка рябка

Ωсада стражба

ΩсвЂдчаюся засвЂдитεлствую, послушεствую

ΩсвЂчую ωзаряю

ΩслабЂваю изнεмагаю унываю, стужаюси ωслабЂваю,

ΩслабЂньε ωслаблεнїε,

Ωслаблεнїε 3 гаждεнїε хулεнїε,2 Виправлено в оригіналі з рЂчεторεцъ.

3 Мабуть, треба ославлεнїε.Ωслобожεньε свобождεнїε,

Ωскаржую важду. ωклεвεтую, насочаю поεмлю, ωблагаю, ωбваждаю порицаю ябεдничу,

Ωскаржεньε 1 порицанїε ωг̃ланїε

Ωска/р/жатεль поεмлникъ клεвεтникъ шεпотникъ,

Ωска/р/дъ оско/р/дъ

Ωскиряюся ωсклабляюся,

[Ωскомини набываю ωскомїниваю] 21 В оригіналі літера ь виправлена з ї.

2 Стаття дописана на полі.ΩсмЂвую укаряю досаждаю,

ΩсмЂянный, /216/

ΩсмЂянный поругаεмый, поруганный, досаду прїятъ,

ΩcмЂявъ мя досадивъ мнЂ, поругася мнЂ,

Ωсоба видъ лицε собство съставъ υпоста/с/,

Ωсобы шанованїε ωбиновεнїε,

Ωсобливый лишший ωсобный,

Ωсобнε ωсобъ на εдинЂ

Ωсобно стою разстою разностою

Ωстатεчный прочїй послЂдный

Ωставлεнъ бываю лишаю/с/, лишаεмъ бываю.

Ωставεньε прощεнїε

Ωстатокъ избытокъ лишεнїε

Ωстεнъ пострЂкатεль.

Ωстεрεгаюся, ωхибляю/с/,

Ωстεрεганьε блюдεнїε,

Ωстрога стрεкало

ΩстороблЂньε устраблεнїε.

Ωстригаю зри ωголюю

Ωстрижεньε ωбрснεнїε,

Ωстровъ, /217/

Ωстровъ отокъ морскїй,

Ωстрогъ стЂна

Ωстрожный зри ωпатрный

Ωстрожный εстεмъ ωпасую/с/,

Ωстрожиость бождрεнїε,

Ωстрость розуму бл̃горазумїε, ωстроумїε

Ωстрый прудный

Ωсужаю, ωг̃лую ωсуждаю ωблагаю,

Ωсужεньε ωсуждεнїε порицанїε, ωглаголанїε,

Ωсягаю ωсязаю стяжаю стяжаваю, притяжу паки притяжу,

Ωсяганьε ωсязанїε,

ΩфЂра жεртва приносъ приношεнїε, закланїε трεба,

ΩфЂра цалопалεная всεсо/ж/жεнїε

ΩфЂрую жру, жεртвую приношу рЂжу

ΩфЂрованьε, жрЂнїε ко/р/ванъ

ΩфЂровникъ /218/

ΩфЂровникъ жрεцъ свщ̃εннодЂйствεнникъ тайнодЂйствїε,

Ωхεндожство утваръ украшεнїε, чεстность ухищрεнїε

Ωхεндожка ωдεжда ωдЂАнїε иматисма 3

Ωхεндожный зри красный

Ωхолода упокоεнїε ωслаба ω/т/рада сладость сласть сладострастїε,

Ωхорцняю/с/ ωхабляюсА

Ωхота усεрдїε,

Ωхотный бл̃гоувЂтливъ

Ωхотнε нεтяжεстнЂ нεнави/ст/нЂ,

Ωчарованьε ωбава ωбаянїε ωбавлεнїε

Ωчεкиваю тεрплю

Ωчεкиваньε тεрпεнїε,

Ωчεркнεньε ωкружεнїε, околεнїε,

Ωчищεнїε ωчищεнїε,

Ω чомъ ω чεсомъ

Ωшалεньε изумлεнїε нεистовство

Ωшарпанεцъ рубищεносεцъ

Ωшикиваю 4 /219/

Ωшукиваю лεщу прεлщаю лихоимствую,

Ωшукачъ прεлεстникъ,

Ωшуканьε ложъ прεлεсть, лεсть прεлшεнїε лщεнїε

Ωшукати яти,

Ωшустъ прεлεстникъ, запинатεль клεвεтникъ

Ωщажую щажду,

Ωщупъ солица 5 дрεколь ратищε3 В оригіналі літера м латинська (m).

4 Помилка, треба ωшукиваю.

5 Помилка, пор. сулица:... ощЂпъ (Б., 240).Ω/т/ /220/

Ω/т/

Ω/т/биваю ω/т/бираю ω/т/ражаю ω/т/рЂяю ω/т/рЂваю

Ω/т/бираю восприεмлю

Ω/т/важуюся понуждаю/с/ устрεмляюся всεдушно

Ω/т/вεртаю в сторону уклоняюся,

Ω/т/вεрнεнїε ω/т/вращεнїε уклонεнїε,

Ω/т/вεдεньε ω/т/вождεнїε,

Ω/т/воложую ω/т/влажую таю,

Ω/т/волока ω/т/ложεнїε

Ω/т/воряю ω/т/вεрзаю

Ω/т/ганяю ω/т/ражаю ω/т/рЂваю ω/т/рЂяю

Ω/т/даляюся растою разностою

Ω/т/дЂлεньε/с/ ωшаянїε

Ω/т/датокъ возданїε воздаянїε,

Ω/т/дЂлεнный ω/т/лучεнъ ω/т/дЂлεнъ,

Ω/т/дЂлεньε ω/т/дЂлεнїε ω/т/лучεнїε,

Ω/т/ц̃ъ зацный попъ прεзвитεръ,

Ω/т/ц̃ъ /221/

Ω/т/ц̃ъ всεму свЂту патрия/р/хъ 1 всεлεнскїй

Ω/т/рεбины ω/т/рεбїε

Ω/т/искую притяжую паки притяжу

Ω/т/коля -коль ω/т/куду

Ω/т/критьε ω/т/кровεнїε

Ω/т/кидаю ω/т/ражаю ω/т/рЂваю ω/т/рЂяю

Ω/т/лεглый нεсущи/й/,

Ω/т/ложεнїε ω/т/дЂлεнїε ω/т/лучεнїε,

Ω/т/лучаю упражняю,

Ω/т/лучаюся растою разностою,

Ω/т/лучεнный ω/т/дЂлεнъ ω/т/лучεнъ,

Ω/т/мовляюся ω/т/рицаюся

Ω/т/мЂна прεмЂна прεложεнїε, прεмЂнεнїε

Ω/т/мЂтую ω/т/ражую ω/т/рЂаю ω/т/рЂваю

Ω/т/мЂтованьε/с/ ω/т/рицанїε,

Ω/т/нога ωтокъ морскїй

Ω/т/новляю устраяю поновляю

Ω/т/ношу восприεмлю

Ω/т/нюдъ вεсма всяко,

О/т/ оного /222/

Ω/т/ оного часу ω/т/сεлЂ ω/т/здε

Ω/т/повЂдъ ω/т/вЂтъ ω/т/вЂщанїε

Ω/т/повЂдникъ навЂтникъ,

Ω/т/порца т/ж/:

Ω/т/почиваю почиваю и пре/д/почиваю ω/т/бываю

Ω/т/почнεньε ω/т/рада

Ω/т/пущаю прощаю ω/т/даю ра/з/дрЂшаю ωставляю ωслабляю, угаждаю,

Ω/т/пущεньε прощεнїε ωставлεнїε, раздрЂшεнїε,

Ω/т/пыхаю ω/т/рЂваю ω/т/ражаю

Ω/т/рубы ω/т/рубы 2

Ω/т/ сεго часу ω/т/сεлЂ, ω/т/нεлЂ ω/т/ здε, ω/т/сюду,

Ω/т/ сεго мЂсца ω/т/здε ωсюду

Ω/т/скочилъ ω/т/вεржεся

Ω/т/страдоваю лишаю/с/,

Ω/т/ступникъ расколникъ, схисматикъ 3, раздорникъ

Ω/т/сюль ω/т/здε ω/т/сюду

Ω/т/тинаю, /223/

Ω/т/тинаю ω/т/сЂцаю.

Ω/т/тручаю ω/т/ражаю.

Ω/т/тручεньε ω/т/риновεнїε ω/т/ражεнїε

Ω/т/тручεнъ мало мъ нε упалъ, прεклонихся пасти,

Ω/т/чизна ω/т/чεство и ω/т/чεствїε;

Ω/т/ порода наслЂдїε, достоянїε, жрεбы/й/

Ω/т/чичъ наслЂдникъ,

Ω/т/щεпεнεцъ схизматикъ, расколникъ раздолникъ 4.

Ω/т/щεпεнство схизма расколъ ра/з/доръ распра сЂчεніε,

П /224/1 Літера и в оригіналі виправлена з ї.

2 Літера у в оригіналі виправлена з о.

3 Літера м в оригіналі латинська (m).

4 Тобто, раздорникъ, див. вище.П


ПавЂмεнтъ, подъ. [помостъ]

ПавЂза щитъ плишъ.

Пава кинносъ,

Пагорокъ холмъ,

Падолъ зарослый дεбръ,

ПаднЂньε падεжъ, зри ωмилка,

Пазуха нЂдро ядро занадрїА

Палεцъ пε/р/стъ.

Палацъ полата,

Память умъ разумъ,

Памятка памя/т/, поминанїε, воспоминанїε,

Памятаю помятствую,

Пампушокъ сковрадъ,

Пановъ панвица,

Пн̃ъ вл̃дка г/с/дь г/с/д̃нъ начални/к/ властεлинъ, ωбладаяи,

Пн̃ъ молодый жεнихъ,

Паную ωбладаю, господствую дε/р/жавствую, /225/ дε/р/жавствую

Панованїε господствїε влд̃чεство началъство настоятεлство, могутство, ωбла/ст/.

Панство, тожъ.

Пануючїй, владичεствεнъ господствεнъ ωбладая/й/ начал/ст/вуя/й/

Панско господствεннЂ.

Панскїй, влд̃чнъ г/с/днь,

Панна дв̃а дв̃ца дв̃а. я

Панянка юнота,

ПантофлЂ, выступци,

Плεсница, сандалия,

ПанцЂръ броня,

[Пεталь зла/т/ доска златая] 1

ПапЂжъ, папа,

ПапЂръ бумага, ха/р/тия

Пара дх̃ъ,

Пара шатъ измЂна рызъ

ПарґамЂнъ 2 , кожа

Парканъ забрало

Партачъ, дεбεлохудожникъ

Паростка ω/т/раслъ прираслъ

Парусъ 3 /226/1 Словникова стаття дописана збоку.

2 В оригіналі літера Ђ виправлена з и.

3 Уся 226-а сторінка написана іншим почерком.Парусъ вЂтрило ядрило,

Па/р/хи прокази

Па/р/шивый прокажεнъ,

Пастухъ скотопитатεль,

Патронъ зри ωпεкунъ,

Паша пажитъ, паствина,

пεвный твεрдый нарεкованный,

Пεвность извЂство ωпаство,

пεвнε но убо я†истинно извЂстно вЂрнЂ εй,

пεвноε извЂстноε ωпасноε

Пεдаґоґъ пЂстунъ,

Пεкарь титарскъ,

Пεлґримъ пришлεцъ, странни/къ/, странный,

Пεндъ стрεмлεнїε,

Пεндзεль стручεцъ,

Пїεнкность зри краса

Пεрвородство пεрвεнство пεрство

Пεрвястки пεрвородная

Пεрεбачаю нεбрεгу, [прощаю]

Пεрεвышшаю, прεспЂваю прεуспЂваю, /227/ -ваю. прεвосхо/ж/ду, прεимаю,

Пεрεвышεньε прεспЂянїε прεимЂтεлство 4, прεвεличεство,4 В оригіналі літера м латинська (m).Пεрεвышаючεε, прεвосходящεε, прεвышающεε,

Пεрεвε/р/таю ωпровε/р/заю, прεвращаю

Пεрεвε/р/нεньε прεвращεнїε, низложεнїε,

Пεрεвожуся проношуся прεпосилаюся,

Пεрεглядую съзε/р/цаю

Пεрεгорода прεграждεнїε, законъ срεдостЂнїε,

Прεгорожую прεграждаю,

ПрεдмЂстїε, прεдградїε.

ПорεдмЂщанε, подгражданε,

Пεрεдиспутованьε прЂнїε увЂщанїε, увЂщεванїε, [прεпрЂнїε]

Пεрεкладачь, апоґрафонъ

Пεрεкладъ, зводъ, а/р/хитиконъ, антиґрафонъ, апоґрафонъ,

Пεрεкидчикъ, /228/

Пεрεкидчикъ,

Пεрεкупεцъ скупникъ,

Пεрεлεщую прεлщаю

Пεрεлεщεньε прεлщεнїε,

Пεрεличую сочεтаваю

Пεрεмагаю ωдолЂваю

Пεрεмагаю в мо†заущаю затикаю, уста.

Пεрεможεнїε ωдолЂнїε,

Пεрεмагалися бЂждахуся

Пεрεмε/р/злый ωмεрзЂшася

ПεрεмЂнεньε измЂна измЂнεнїε, прεωбраженїε,

ПεрεмЂшую возмущаю, ωsлобляю удручаю запинаю, прεтикаю

ПрεсЂцаю паствую, прεпинаю пакощу,

Пεрεношуся прεсεляю/с/ зри, пεрεвожуся

Пεрεношу ωкомъ прεзираю прεнεбрεгаю

Пεрεнεсεньε, /229/

Пεрεнεсεньε прεложεнїε, прεсεлεнїε, прεнεсεнїε,

Прεпираю, увЂщεваю, прεпрЂваю,

Пεрεпε/р/ти увЂщεвати,

Пεрεпи/с/ зри пεрεкладъ,

Пεрεпливъ пεрεпли/в/, мимошεдъ,

Пεрεправляяся 1 зри пεрεвожуюся1 Помилка, треба пεрεправляюся.Пεрεполохъ зри ужасъ ужасновεнїε, страхованїε:,

ПεрεслЂдую созε/р/цаю,

Пεрεсмотрюю соглядаю,

Пεрεставаю, прεставаю, прεбываю почиваю.

Пεрεстаньε упражнεнїε,

Пεрεстεрεганьε, соблюдεнїε, со/х/ранεнїε,

Пεрεсторога т/ж/:

Пεрεстрашую изумляю узумляю ужасаю стужаю устрашаю,

Пεрεстра/х/ зри пεрεполохъ,

Пεрεтинаю пεрεсЂцаю

Пεрεхитрую ωбхожду

Пεрεходεнь прεсεлникъ,

Пεрεходъ, /230/

Пεрεходъ з мЂсца на мЂсцε прεсεлεнїε, измЂ/н/ство

Пεрεходячεε, прεходящεε, прεвозвышающεε,

Пεрεчка прЂнїε, пря рεвнїε распря, тяжба распрЂванїε,

Пεрεшкода прεпона споня, прεтиканїε, возбранεнїε пакость, пакощεнїε, запятїε и прεпятїε,

Пεрεшкожую зри пεрεмЂшую

Пεрεшкодца запинатεль пакостникъ, пострЂкатεль

Пεрεйшолъ прεйдε, ω/т/идε, мимошεдъ прεплывъ,

Пεрла бисεръ жεнчугъ, ма/р/гари/т/,

Пεро пεрїε,

Пεро до писанїА тростъ писε/р/, ґрафїА,

Пεрси лоно нЂдра сосца

Пεрсона зри ωсоба,

Пεронъ громъ, молнїА тутно трЂсновεнїε,

Пεрханьε /231/

Пεрханьε парεнїε,

Пεршε прεждε пεрвЂε, дажε ажъ,

Пεрши/й/ прεжный пεрвый

Пεршый овоцъ начатокъ,

Пεрвость пεрвεнство,

Пεтлица пεтεль, пεтла

Пεчать знамεнїε,

Пεчатую знамεную

Пεчатникъ пεчатаръ, знамεнитε/л/,

Пεчаловитый попεчитεлный,

Пεчалованьε попεчεнїε, ωпасεнїε,

Пεчεра вεртεпъ пεщεра,

Пεчε/р/ка нирищε,

Пεщота сладострастїε, разсвεрЂпЂнїε,

Пиво оловина

Пїεнкный зри красный,

Піεнкность зри красота,

Пилную надстою прилεжу, налεжу присЂжу тщуся

Пилный тщатεлный, потщатεлный, бл̃гоприсЂдитεлный, ωпасный /232/ ωпасный,

Пилно тощно ωпасно, расмотритεлнЂ, извЂстно,

Пилность тщанїε, потщанїε, бодрεнїε, налεжанїε присЂдЂнїε, дЂланїε, ωпасεнїε, ωпаство,

Пилный слухачъ вниматεль, внушитεль ωпасный,

Пирогъ εлε/й/ный хлЂбъ масличε/н/, хлЂбъ

Писаръ книгочїй книжникъ,

ПисанїА способъ, писало

Пискаю якаА ячу скомлю,

Писканьε гудεнїε,

Пищεньε то/ж/:

Пищалка пищаль, свЂри/л/ ωпЂль, трость,

Пищки пищали

Планεти планиты ма/р/мεны,2

Платца мздовоздатεль

Плахта врεтищε, власяница, суктъ,3

Пласконосый, /233/

Пласконосый тупоносый,

Пластовый мεдъ, страдовный мε/д/

Пластръ 4 мεду сотъ,2 Пор. имармεни (Б., 408) з зовсім іншим тлумаченням.

3 Помилка, треба скутъ, пор. скутъ (Б., 222).

4 Пор. сотъ: плАстъ мεду... (Б., 230).Плачъ вопль сЂтованїε, риданїε,

Плачъ жалосный риданїε,

Плачу ридаю слεзю плачу сЂтую,

Плачливε жалую ω/т/чаεваю,

Плεмя ищадїε жилищε,

Плεчи плεщЂ мышца,

Плεсна ножныи, плεснЂ,

Плεщу руками плεщу,

Плїотки ωплатство басны,

Плїотка вεлεрЂчивый, баснотворεцъ,

Плодъ чадо,

Плодность плодовитость, ситость,

Плодный плодовитый

Плоть градεжа ωплотъ градεжъ плотъ,

Плугъ рало ωрало,

ПлЂвки кожи

ПлЂснь, /234/

ПлЂснь тля.

Плюгавство ω/т/рεбы сквε/р/на нεчистота

Плюгавεцъ сквε/р/ный, нεчистый, сквε/р/навый,

Плюскъ слышатεлный, щукъ.

Пляґа пагуба зри моръ,

Плястръ плястыръ,

Плястръ мεду сотъ,

Пляцъ травою зарослый лЂхи лЂхъ 1 лядина

Пляцъ гдε игри и ши/р/мЂрства /ω/т/правуютъ тризнищε позорищε подвигоборищε,

Побиваю уязвляю ураняю,

Побитьε дому крайчїА 2

Повитьε 3 рана язва;

Побожный зри набожный,

Побожность бл̃гоч/с/тїε, прεподобїε, бл̃гобоязнεнїε, бл̃гоговЂннство 4 рεвность,

Поборъ данъ урокъ,

Побудка, /235/

Побудка поωщрεнїε, воздвижεнїε, подвижεнїε, подражанїε, подобїε,

Побужεньε т/ж/:

Побужаю понуждаю припонуждаю,

Повабляю чарами, ωзбаваю,

Повабεньε ωбава ωбавлεнїε, ωбаянїε,

Повага поважность, достоинство, гординя чεстность тяжεсть,

Поважный високрсε/р/дый, тяжкосε/р/дый, бл̃гоωбразный, тяжεкъ,

Поважный людъ людъ тяжεкъ,

Поважно гп̃дствεннЂ косно,

Повинность або ча/ст/ /?/ достоянїε,

Повинный природный своεплεмε/н/ный ужикъ,

Повиноватство ужичεство,

Поволность, бл̃гоумїε1 В оригіналі літера Ђ виправлена з я.

2 Пор. край, аА: вεрхъ, албо поби/т/ε, поши/т/ε... (Б., 102).

3 Очевидно, потрібно побитьε.

4 Слово в оригіналі переправлене з бл̃гоговЂнность.Поводъ в правЂ, винитεлный,

Поводи/р/ руководитεль,

Повожεньε, доброε, спЂянїε

Поводитъ ми ся, /236/

Поводитъ ми ся, добрε спЂю,

Повинутьε повиновεнїε,

Поволный прεклонный,

Повонεньε уханїε ωбонянїε

Поворозъ ужε ужы, вεрвїε вεрвїА вεрвъ,

Повстанїε востанїε,

Поставаю возникаю,

Постягаю/с/ ωгрЂбаю/с/ ωшаεваю/с/, ωшаяюся,

Постягаю утоляю,

Постягливость воздε/р/жанїε, ωшаянїε,

Постягливый, воздεржныкъ, воздεржатεлный

Постягнутися ω/т/ступити, удεржатися,

Повторε двойчно вторицεю,

Повшεхный насущный присный, всегдашный,

ПовЂрεньε вручεнїε повЂрεнїε,

ПовЂдаю вЂщаю гл̃ю

ПовЂданьε, /237/

ПовЂданьε, вЂщанїε,

ПовЂдачъ вЂстрикъ,

ПовЂка вЂжда вЂА повЂка,

ПовЂсть слово

ПовЂсть добрая бл̃говЂстїε,

ПовЂть страна прεдЂлъ,

ПовЂтръε аεръ воздухъ,

ПовЂтрїε, моръ, зри моръ,

Поганε язици

Поганикъ язичникъ,

Поганскїй язичεскїй,

Поганбεньε зри ганба,

Погачбляю, зри ганблю извожду, въ позоръ

Поганый зри плюгавεцъ,

Поглядую, . . . . . . . . . . .

Погляданьε зрЂнїε, видεнїε, глипанїε,

Погода вεдро извЂтъ, бл̃гоутишїε,

Погожи/й/ бл̃гоключими/й/,

Пого/жо/сть ключимость,

Поголовьε, /238/

Поголовьε поглавїε,

Погоржаю/с/ ω/т/мεщу(с)я, ω/т/мЂтаюся, ω/т/рицаюся .. прεωбидЂхъ, зри взгоржаю

Погоршεньε соблазнь

Погубляючїй губитεль,

Погубляю растлЂваю,

Поданьε прεданїε, уставъ вεлεнїε; догматъ нравъ, прεдЂ/л/, прεдатεлство

Подарокъ даръ,

Подваляю запинаю,

Подвигаю подвизаю, воставляю,

Подигнεньε, воздвижεнїε,

Подвика сударъ,

Подвойски/й/ проповЂдалникъ, и проповЂдалникъ 1,

Подвори прεдвεрїε, сЂнь дворъ,

Подвязка возвузъ сапожный,

Подданый ωбладаεмый начинаεмый, подначалный,

Поддаюся покаряюся повинуюся

Поддаваньεся, /239/

Поддаваньεся повиновεнїε, повинутїε,

Подкладаютъ мя подчиняюся

Подкинεно прεлюбодЂйчно лε/ст/ноε,

Подεзроный зазо/р/ный порочный,

Подεзроно зазорно,

Подεзрεньε зазоръ порокъ, зазрЂнїε, ωсуждεнїε, ωкаεванїε, нεпщεванїε,

Подεймую воздЂю, возставляю

[Поди/р/, рыза долгаА]

Подъ зазлоною 2, присЂннЂ, и присЂнεннЂ,1 Помилка, треба проповЂдатεлникъ, див. Б., 195.

2 Треба, очевидно, заслонюю.Подложница заложница, наложница

Подлый худый

Подлость худость, смЂрεнность, суεта

ПодлЂйши/й/ худЂйшый, мεнши/й/,

ПодлЂгаю покаряюсь,

Поднεсъ подялъ,

Подношу /240/

Подношу воздεжду,

Подножокъ подножїε,

Под/н/ущаю, подощряю ωбощряю,

Поднятьε воздЂнїε, воздЂянїε, подятїε, прїятїε,

Подоблю/с/, угаждаю,

Подоблюся собЂ, любопочитаюся,

Подобно подоболЂпно, любодостойно

Подобающεε простЂ нεгли,

Подобаю бл̃гоугождаю,

Подобεнство притча ωбразъ, подобїε, подражаньε,

Подобникъ подражатεль,

Подозроный подεзроный,

Подозрεньε мнЂнїε, зри подε/з/рε-

Подолки ушатъ умεти воскрилїА, рызъ ωтрεбы,

Подоптую попираю,

Подоптаньε, попранїε,

Подорожный путникъ странный,

Подорожноε, /241/

Подорожноε, напутїε,

Подорожникъ sЂльε троскоть,

Подошва плεсница сандаль,

Подписъ подписанїε

Подполомикъ ωпрЂснокъ, пырякъ 3,3 Помилка, потрібно пырянъ; пор.: ωпрЂснок пыря/н/ (Б., 297).Подпоры напутїε,

Подругъ клεврЂтъ, другъ,

Подъ прεтεξтомъ, нεпщεванїεмъ,

Подступокъ навЂтъ,

Подтинаю подсЂцаю,

Подушка возглавїε,

Подущεньε навЂтъ,

Подущаю навЂтую наущаю поωщряю, прεдωбущаю,

Подхождую прεлщаю,

Подчаший виночε/р/пчїй, и виночε/р/патεль, чεрпчїй чε/р/пающи/й/,

Подщувачъ навЂтникъ,

Подщуваю зри подущаю

ПодЂлнЂ зри надЂлатεлнЂ,

ПодЂльε подЂлїε наддЂланїε

Подякуεтъ, /242/

Подякуεтъ увЂлъ бл̃гдть,

Поεднаньε миротворεнїε мированїε, упокоεнїε покой,

Пожадаю жεлаю, вождεлЂваю похотствую,

Пожаданный жεлаεмый, вождεлЂнный,

Пожадливость похоть, вождεлЂнїε, жεланїε, сладость сла/ст/, бεзстудїε,

Поживаю комкаю,

Пожитокъ полза, успЂхъ,

Пожитεчный бл̃гопотрεбный,

Пожитокъ маю, успЂваю,

Пожитокъ чиню т/ж/,

Пожитокъ чинячїй успЂшный,

Позволεньε изволεнїε, прощεнїε, произволεнїε,

Позволяю изволяю, прощаю,

Позвεрхность, якой рεчи явлεнїε,

Поздоровляю, цЂлую, лобизаю, /243/ -заю,

Поздоровлεньε цЂлованїε,

Позираю зрю вижду,

Позирай зри виждъ,

По знаεмости прεдпрїятїεмъ,

Познаю увЂмъ,

Позно косно поздЂ,

Позовъ сказнь,

Позосталы/й/, прочїй лишε/н/ный,

Позосталεε лишεнноε ωскудЂвшεε,

ПозрЂньε возрЂнїε,

Позиваю поεмлю,

Позиваньε пойми поносъ, и поношεнїε,

Позивачъ потяжникъ,

Позыскую приωбрЂтаю,

Позычаю взаимъ даю,

Позичаю собЂ заεмлю заимствую,

Позичаньε заεмлεнїε,

Позычаючїй заεмникъ,

Позычалникъ заимодавεцъ,

ПозЂваю зри зЂваю,

Поймаю, /244/

Поймаю, εмлю,

Поймай εмли, и поεмли

Поймалъ ятъ, ялъ

Поймати яти,

Пойманый ятый, ятъ,

Поймованьε умомъ, смыслъ и смышлεнїε,

Поймую вмЂщаю,

Покаляный зри нεчи/с/тый,

Покаляю сквεрню,

Покармъ пища брашно, снЂдь, сънЂдь,

Покармъ sвЂрный,Ђроядина,

Поки доколЂ, дондεжε донεлЂжε,

Покиваньε, манїε маянїε,

Покивую, возмаваю, возмаяю,

Покладаю полагаю, вмЂняю,

Покой кролεвский, полата чε/р/тогъ,

Покой смирεнїε миръ упокоεнїε бεзмолвїε покой мированїε, ωслаба ω/т/рада упражнεнїε,

ПоколЂньε /245/

ПоколЂньε исчадїя чадо дЂтищε, родъ стεпε/н/

Покора смирεнїε, смирε/н/номудрїε,

Покорны/й/ смирεнїи бл̃гоугодитεлны/й/ смирεнъ

Покораю повиную

ПокорнЂ/й/щи/й/ тиша/й/ши/й/

Покорεньε послушанїε

Покорεнїи зри покорнїи 1,

Покорная мудрость, смирεнномудрїε,

Покорнε мудрую, смирεнномуд/р/ствую.

ПокоряюсА смиряюся1 Словникові статті від покорны/й/ до покорεнїи включно написано іншим почерком.Покоштованьε начинанїε,

Покрεвность ужичεство, род ищадїε,

Покрεвный приискрный,

Покрытьε присЂнεнїε,

Покрива стволїε,

Покропястый разноличный

Покуль /246/

Покуль, зри поки,

Покуса страхованїε, искуситεль, искушεнїε, мεчтанїε, дїяволъ, дЂдко,

Покушεньε искушεнїε,

Полε, сεло,

Полε зарослεε зри пляцъ,

Поручаю вручаю вовЂряю прεдаю полεцаю, припоручаю,

Ползаю плЂжу прεсмикаюся,

Ползячоε низу, плЂжущεε,

Поивка сос/т/(?)

Полизачъ талЂровъ ласкосε/р/дїй, го/р/танобЂсεцъ,

Полїцїя гражданство,

Поличаю почитаю, воминяю,

Поличокъ ланита скриня 2,2 Помилка, треба скроня, пор. скранїА: полички, ягода на лици, скрони (Б., 221).Поличεньε сословїε, сочислεнїε, согляданїε,

Полки три коннїи ушиковали конници сотвориша чεти три

Полкъ, /247/

Полкъ чεта,

Полкнεньε поглощεнїε,

Половы плεвы,

Половый пεлεсый,

Положилεмъ прεдложихъ

Полонъ плЂнъ,

Полотно платно,

Полохливый стра/х/ливый,

Полочу плакаю,

Полночный вЂтръ сЂвεръ,

Полталярокъ срεбрникъ,

Полуднε югъ, пладнε,

Полудεнный вЂтръ югъ,

Полукопокъ копно,

Поликаю поглощаю,

Полискованьε блистанїε, совтЂнεнїε,

ПолЂпшую уцЂломудряю/с/, и/с/правляю/с/

ПолЂпшεньε цЂломудрεнїε, исправлεнїε, умилεнїε, полза,

Поля розмЂры волоки ланы

Помагаю /248/

Помагаю, пособствую воспрїε/м/лю, прилεжу заступаю, прεдстатε/л/ствую, поспЂшεствую, удовляю,

Помагачъ споспЂшникъ помощникъ заступникъ,

Помазую помащаю,

Помεшканьε житεлство, гражданство,

Помираю скончεваю/с/,

Помирεньε зри покой,

Помножεньε, растεнїε,

Помножуюся, зри множу/с/,

Помовляю порЂкаю порЂцаю,

По молодεцку юношεски

Помочъ помощъ, полза успЂхъ, стражба умилεнїε

Помощникъ зри помагачъ,

Помпа гордость, кичεнїε явлεнїε, напищεнїε гордЂнїε, щапство,

Помста мщεнїε мεсть ω/т/мщεнїε,

Помститεль, /249/

Помститεль мεстникъ ω/т/мститεль,

Помсту чиню, ω/т/мщаю -мщую,

Помузкую помащаю,

Помикаю потязаю, привлачаю,

Помышлεньε помишлεнїε, помы/с/лъ мεчтанїε,

Помышляю воспомынаю,

Понεважъ понεжε εлма εлмажε,

Понεволный нεхотимъ,

Понижаю/с/ смиряю/с/

Понижую зри ганблю,

Понижεньε зри покора.

Понижонъ бываю повинуюся,

Понурεньε погружεнїε.

Понуряю погружаю,

Понюханьε ωбонянїε, ωбуханїε,

Попасую поядаю,

По ωбохъ сторонахъ, ωбоюду ωбоямо

По обой сторонЂ 1 ωбонъполъ,1 Пор. ωбонъполъ:... нε той и на овой сторонЂ (Б., 327).Поправляю/с/ зри полЂпшаю/с/,

Поправа, /250/

Поправа, зри полЂпшεньε

Поправляю, исправляю строю,

Поправуючїй строитεль

Поприсягаю заклинаю εξоркисую,

По простацку нεискуснЂ,

По просту спроста,

Попудливость ярость, sЂлность, рεтъ

Попудливый sЂлный,

Попущаю ωставляю,

Попущεньε ωслаба,

Попихаю порЂваю, рЂю, потикаю

ПопЂлъ пεпεлъ 2 пЂсокъ,

Порада совЂтъ совЂщанїε, совЂтованїε.

Порадца совЂтникъ,

Поражую совЂтую,

Поражεньε рана,

Поражаю язвлю,

Поражка сЂчъ,

Поражку маю врεждаю/с/,

Поранокъ, /251/

Поранокъ утро утрїε,

Порану заутра,

Пораняюся ураняю утрεнюю, ωбутрЂваю,

ПоранЂшный утрный

Порахованьε зри поличεнїε,

Пораховую сочисляю исчитаю,

Порвистый 3 стромнитεлεнъ,2 Перше ε в оригіналі виправлене з о.

3 Помилка, потрібно прорвистый, пор. стромнитεлεнъ. наглый, прудкїй, проходистый, прорвистый, скалистый (Б., 237), див. ще прорвистый у нашому рукописі.Пориваю похищаю, восхищаю,

Поровнаньε сочътанїε, сочεтанїε соразсуждεнїε, соравнεнїε, равεнство, прясло,

Поровниваю соравняю, сосуждаю,

Порогъ прагъ,

Порожнюю празную упразняюся,

Порожный празный тощъ,

Порожнε всуε вътщε тунε тщε, тощε тщεтно бεзъ ума

Порожняя слава тщεславїε

Порожнεваньε упражнεнїε,

Порохъ пра/х/ пεрстъ,

Порохно согнитїε,

Портъ /252/

Портъ пристанищε,

Порушую движу, поколЂбаю подвигаю,

Порушεньε движεнїε,

Порядокъ, чинъ,

Порядный, чинный, строитεлный,

Порядно чиннЂ,

Посагъ вЂно.

Посадзка подъ,

ПодсвЂдчаю засвЂдитεлствую,

Посвящεнный найвышшый тайна,

Посεлъ вЂстникъ мл̃твεнникъ, ходотай,

Посεлство дЂю ходота/й/ствую посланїε дЂю,

Поссεссїю дεржу дε/р/жавствую,

Поскакую пεру,

Послизнεньε поползновεнїε, поползεнїε,

Пословица порεкло,

Послушεнство послушанїε

Послушεный бываю, повиную/с/,

Посмотривши /253/

Посмотривши смотру,

Посмикую потязую, привлачаю,

Посмивиско поруганїε порадованїε,

Посполитε ωбщε.

Посполитовникъ ωбεщникъ,

Посполитый общи/й/, собранный, ωбичный

ПоспЂхъ спЂхъ

Посохъ жεзлъ тоя/г/,

Посромочую зри ганблю,

Посромочεньїй, постиднїй,

Посромочεньε зри ганба,

Постановлεньε уставъ,

Постановεньε, прεдложεнїε произволεнїε, устроεнїε намЂрεнїε, правило, догма вирокъ. прεданїε вεлεнїε, нравъ,

Постоновляю узаконяю, полагаю вмЂняю,

Постановилεмъ, прεдложи/х/ у/т/вε/р/дихъ,

Постановлεни εсми слεжимъ

Постать, /254/

Постать, зракъ, υпоста/с/ им/с/тво имЂнство,

Постεля ложε ωдръ,

ПостεрЂгаю блюду, ωщущаю, -εваю,

Посторонны/й/ странный

Пострахъ страхованїε, зри перεполо/х/,

ПострЂлъ вонзεнїε,

ПострЂляю, вонзаю, устрЂляю,

ПострЂлили вонзоша,

ПострЂлεнный вонзεнный

Поступокъ спЂхъ,

Поступую спЂю,

Посудокъ ωрудїε,

Посуплεньε зри тεскность,

Посуха зной скваръ пεкъ ва/р/,

ПосЂдаю стяжаваю стяжаю,

Потаεмнε ωтай, тайнЂ, тайно

По тамътой сторонЂ, ωн/ю/ду ωбонъполъ,

Потваряю клεвεщу, пакощу ωклεвεтую,

Потва/р/ца клεвεтникъ,

Потваръ, /255/

Потваръ, клεвεта клεвεтанїε, напасть искушεнїε.

Потвεржаю увЂряю увЂщεваю засвЂдитεлствую бл̃говолю

Потвεржεньε извЂщεнїε,

Потканїε стрЂтεнїε, стрε/м/лεнїε,

Потиканьε поползновεнїε, устрεмлεнїε,

Потокъ водотεчъ, источникъ,

Потомъ тажε

Посεмъ тачε,

Потомство исчадиε чадо дЂтищε.

Потому ча/с/ врεмя, блгопрїятно,

Потрава пища брашно,

Потрафля улучая ухищряю,

Потрεбую трεбую потрεбствую.

Потрεбно ключимо, нужно ключаεмо,

Потрεба /256/

Потрεба, нужда насилїε, трεбЂ,

Потрεбованьε трεбованїε,

Потрεбный ключимый, ключаεмый, досто/й/ный искусный

Потрεбны сутъ потрεбствуютъ,

Поручую 1 зри попихаю,

Потуга рогъ, поту 2

Потужность sЂлность, вεлεлЂпота,

ПотужнЂ доблЂ, доблεствεннЂ г/с/дствεннЂ,

Потуплεнїε, судба судъ,

Потупляю, ωкаεваю, зазираю,

Потикаю/с/ поткую/с/

Потикаю/с/ борю/с/ ратую,

Потыкаю стрЂтаю, срЂтаю, срящую,

Потичка зри бой ва/л/ка,

ПотЂха порадованїε, сла/ст/ сладо/ст/

Потя птица.

Потягаю потязаю, повлачаю, поругаю,

потягнεноε, /257/

Потягнεноε потяжεноε, sЂлноε

Пофолґую ωслабляю,

Похвали плεсканїя,

Похватую похищаю,

Похваляю, ублажаю, повозглашаю,

Похибляю погрЂшаю

Похилность соустроεнїε,

Похиляюся воскланяюся,

ПохлЂбую ласкáю,

ПохлЂбца ласкатεль потяковнимъ 3 пасоритъ, притрапεжникъ трапεзолизатεль,1 Помилка, треба потручую, пор. порЂваю:... потручаю (Б., 169).

2 Пор. рогъ: крЂпость, сила... (Б., 210).

3 Помилка, треба потаковникъ, пор. ласкатεль: похлЂбца, потаковникъ, пасоритъ (Б., 105).ПохлЂбство ласканїε лεсть лщεнїε,

ПохмЂлный шумεнъ,

Походистый, стромнитεлεнъ,

Походня свЂтилникъ

Похожую похожду,

Похопъ до чого прεдспЂянїε,

Поцалованьε лобзанїε,

Початокъ начало а/р/хиωглашεнїε.

Початокъ, /258/

Початокъ стиха гранεсїε,

Початокъ або якой рεчи 1 сума, главизна1 Пор. статтю главизна (Б., 42).Початокъ подаючїй ωглашε/н/никъ,

Початокъ чинячїй виновный,

Почεкай ми долготε/р/пи ω мнЂ

Почεсть говЂнїε,

Почεтъ чεта причεтъ,

Почεтъ зεмныхъ, зстоянїε,

Почки бубрεги нядра ниры.

Почтεнный, блажεнный,

Почтивость, чεстность говЂнїε,

Почтивый чεстный, говЂнный

Почуваю, . . . . . . . . . . . .

Пошанованьε говЂнїε,

Пошитьε дому, край

Поясъ ωбрусεцъ,

Правда истинна,

Правдивε истинно достовЂрно, право въистинну убо,

Правдивый правый истинный цЂлый, /259/ цЂлый цЂлъ, сущый,

Правду мовлю, истинствую,

Право законъ, заповЂдь, доґма пр/ε/дЂлъ,

Право становлю законополагаю,

Правость правота, правина,

Правый дεсный,

Правица дεсница

Прагнεньε исти, лканїε алчба,

Прагнεньε пити жажда,

Прагну жажду

Прагнулъ во/ж/жадался,

Прагнεньε жажда, жεланїε, во/ж/дεлЂнїε,

Пра/ж/мо . . . . . . . . . . . . .

Празникъ празнованїε,

Практика пророчεство, будущихъ, вεщεй провозглашεнїε,

Практикую пророчεствую, ω/т/вЂ/т/ даю

Практицтво согл̃анїε, сословїε.

Праса винная тиска точило,

Праца работа, трудъ дЂланїε, усилїε, /266/ усилїε справа,

Працовитый трудолюбεзный

Працовитость, трудолюбїε, дЂланїε,

Працую работаю, труждаю/с/, по/д/визаюся, врεждаюся, стражду,

Працу задаю, утруждаю движу тружу,

ПрацЂ полный трудный многотрудный,

Прачка бЂлица 2,

Прεбачаю, прεнεбрεгу, нεбрεгу нεражу, прεзираю,

Прεбачεньε нεбрεжεнїε прεзо/р/ство,

Прεбываεтъ лεжитъ,

Прεвεтная дЂра сопль прохо/д/ны/й/,

Прεвзятость прεимЂтε/л/ство, вεличεствїε,

прεвзятый прεимущый, прεизящный,

Прεвротность стропотность,

Прεвротный sлонравный, sлу хи/т/рεцъ, лукавый, лукавъ, строптивεнъ, /261/ -тивенъ, развращεнъ,

Прεвышшаю, прεвосхожду

Прεвышшεньε, цноти устрεмлεнїε дш̃Ђ прεдстатεлство, прεдставлεнїε,

Прεдиспутовую прεпрЂваю затикаю уста, заущаю, увЂщεваю,

Прεдиспутовати прεпрЂти/с/,

Прεдмова прεдословїε,

Прεдназначεный, пронарεчεнный, прознамεнанный, прεдизбранный, прεωпрεдЂлный,

Прεднε прεдводитεлнЂ, изящнЂ,

Прεдный прεдпочтεнный,

Прεдсьε 3 , взятьε, прεдложεнїε, бл̃говолεнїε, произволεнїε, намЂрεнїε,

Прεзацный прεизящный,

Прεзъ мЂчъ убоεмъ,

Прεзначεньε ωбразованїε,

Прεзъ ωного ωнЂмъ, чрε/з/ ωнаго,

Прεзрεньε смотрεнїε сомотрεнїε, судби строεнїε,

Прεзрочи/с/тость, /262/

Прεзрочистость, сїянїε свЂтъ,

Прεзрочистый, свЂтлый чисты/й/,

ПрεквЂнтованьε, разсвεрЂпЂнїε,

Прεкладаю прεдлагаю 4,2 Помилка, треба бЂлилница (Б., 18).

3 Помилка, треба прεд ся взятьε.

4 Помилка, треба прεлагаю, пор. прεлогчїй: толмачъ, прεклада/ч/ (Б., 180).Прεложный настоятεль, наставникъ, прεимущый,

Прεдводитεль вождъ дε/р/жащи/й/,

Прεложный εстεмъ, дε/р/жавствую, господствую владичεствую,

Прεложεныε властεли вл̃дки господїε,

Прεпи/с/ зри пεрεкладъ,

Прεпона зри пεрεшкода,

Прεпону чиню возбраняю, зри пεрεмЂшую,

Прεпущаεтъ прεпосилаεтъ,

Прεпїорка крастεль,

Прεсажуюся, . . . . . . . . . . . .

Прεсажую пεрεношую,

Прεсажаючїйся тщатεлный потщатεлный,

Прεсварεньε заущεнїε, прεпрЂн’їε,

ПрεслЂдую, /263/

ПрεслЂдую, гоню,

ПрεслЂдованьε, гонεнїε, изгнанїε,

ПрεслЂдовца гонитεль,

Прεстолъ балванскїй, трεбищε,

Прεстолъ в цр̃кви жε/р/товникъ, жε/р/товныкъ ωлта/р/,

Прεтεξтъ, прирокъ,

Прεто тЂмъ, сεго ради,

Прεчъ во/н/

Приязнь друголюбїε, любовъ,

Приязнь бл̃говолεннЂ,

Приятεль другъ ужикъ, клвεрЂтъ,

Приятεлско истинно, прεискрно,

Приятεлство ужичεство, любовъ

Прияю, жεлаю, рачу,

Прибитокъ зри зискъ,

ПрибЂгаю тεку притЂкаю, притичу срищу/с/,

Привε/р/таю устрояю,

Привидεньε, зри куґлярство,

Привижуюся мεчтаю/с/,

Привлащεнїε, /264/

Привлащεньε 1, свойство присвоεнїε,1 Літера ь в оригіналі виправленаПривлащаю присвояю,

Привожу произношую,

Привикаю ωбыкаю, ωбучаю, поучаю,

ПривЂшεнъ бываю, прицЂпляюсь,

[Привязуюся прицЂпляюсА.]

Пригана уко/р/ зри ганба,

Пригляжую/с/, созε/р/цаю,

Пригляжую прозираю,

Пригода случай примЂтъ 2,

Пригожїй зри красный,

Приготованьε устроεнїε,

Приготовляю, соустрояю,

Придаεтъся ключаεтъся, случаεтъся,

Придатки восприятия

Придатокъ прилогъ, приложεнїε

Призвойтε, лЂпо, влЂпоту,

Призволяю, засвЂдитεлствую, исповЂдую, /265/ исповЂдую.

Призволεньε 3, изволεнїε, манїε, мановεнїε, сложεнїε, ωбЂтъ,2 Пор. примЂтъ: рвчъ припадковаа (Б., 188).

3 В оригіналі літера ь виправлена з ї.Призвичаюся, навикаю

Призвичаилεмъся, прεдпрїятый, εсмъ,

Призвичаюся зри привикаю,

Признаваю/с/, исповедаю/с/,

Прїймую воспрїεмлю, при/й/маю сопричтаваю.

Прїйти маючїй, градущї/й/, будущий,

Приказаньε зри право,

Прикладаюся прилагаю/с/,

Прикладъ ωбразъ, указанїε, указъ притча,

Прикладаю прилагаю,

Прикличъ призови пригласи,

Приклякаю, прεкланяю, колЂнЂ

Прикрый приско/р/бный трудный, стужатεлεнъ, притужный,

Прикруся стужаю ωзлобляю удручаю /266/ удручаю ωбтягчаю возмущаю, труды дЂю,

Прикро ми гнушаюся,

Прикрился нεсходилъ,

Прикритε присЂннЂ, присЂнεннЂ, прикровεннЂ, сосЂнεннЂ,

Прилбица шлεмъ,

Приличую причитаю, прилагаю,

ПрйлЂпляю, прицЂпляю,

Приложити прибавити,

Прилучаю прицЂпляю,

Примножую умножую,

Примножεньε расть растεнїε,

Примовляю, поношаю

Примушую насилую, понуждаю, увЂждаю настою,

Примушεньε насилїε, бЂждεнъε

Примушаючїй насиловникъ, нудитε/л/

Примушаεтъ нудитъ,

ПримЂрьε сложεнїε, ωбЂтъ,

ПримЂраю соравняю, соглашаю, сочиняю, /167/ сочиняю,

ПримЂтъ случай

Принагляю зри примушаю,

Принагляючїй настояй,

Принятьε приятїε подятїε,

Припадокъ зри пригода,

Припадки привнитїя,

Припадаючій подобающїй лЂтый подобный,

Принагляю кого зри примушаю

Припложую плодъ приεмлю

Припливаю притЂкаю, притичу

Припоминаю, воспоминаю произношаю, приповЂдую,

Припоминаньε приповЂданїε,

ПриповЂданьε молεнїε,

ПриповЂсть притча ωбразъ,

ПриповЂсты штучныε. извитїА словε/с/,

Приподобаньε, припоблεнїε 1,

Приправую, притворяю,

Приправованьε 2 устроεнїε,1 Помилка, треба приподоблεнїε, пор. приподоблεнїε (Б., 189).

2 В оригіналі літера ь виправлена з ї.Припструю, /268/

Припструю упεщряю украшаю,

Припрятую, сопрятовую,

ПрипЂкаю кому зри примушаю,

Прировнаньε соравнεнїε,

Приклада сочтанїε, соразсуждεнїε,

Прировниваю, соравняю, сочεтаваю, уподобляю, соглашаю,

Прирожεньε εстεство,

Приручую припоручаю, согласую, совЂщεваю,

Приряжаю сочиняю,

Присвоεньε присвоεнїε,

Присвояю присвояю,

Прислугую/с/, угаждаю,

Присмаки пристроεнїε,

Присмотрую призираю,

Присмотруюся, созε/р/цаю, соразумЂεваю, усмотряю,

Приставъ приставныкъ, пЂстунъ,

Пристанъ пристанищε,

Пристои/т/, /269/

Пристоитъ лЂтъ, εстъ, подобаε/т/, достоитъ, подобитъся,

Пристойность лЂпота, рЂснота,

Пристойнε влЂпоту врЂсноту, лЂпо, послЂдоватεлнЂ, изящнЂε,

Пристойный, лЂпый, красный подобный, подобоющый 3, приличный,3 Помилка, треба подобающый.Пристосовую, строю сочиняю,

Приступъ извЂтъ,

Присяга рота,

Присягаю клεнуся рочуся,

Присяглый ротныкъ,

Присягу показуючїй, ротникъ,

Притво/р/ сЂнъ дво/р/,

Притомный настоящый,

Притомность прибытїε,

Притрафлεньε/с/ случай

Притрафляю/с/ прилучаю/с/, приключаю/с/,

Приучуюся навицаю,

Прихваткомъ наддЂлатεльнЂ,

Прихилность приклонεнїε,

Приходεнь прихожый, пришлεцъ, пришεлεцъ, /270/ пришεлεцъ, странныкъ, странный,

Присεлныкъ иноколЂнныкъ, иноколЂнница,

Прихожу гряду прихожду,

Приходъ приωбрεтεнїε, притяжанїε, проторъ,

Приходъ пришεствїε,

Причащуюся комкаю,

Причастїε комканїε,

Причεтныкъ клирикъ,

Причина чому, виновный повинный,

Причинεньε извЂтъ молεнїε, приповЂданїε,

Причинокъ придаток, прилогъ приложεнїε,

Притворяю причиняю

Причиняюся, ходотайствую приповЂдую,

Пришолъ пришεлъ приспЂ,

Приялъ подялъ и

Проба искусъ правило,

Пробую, /271/

Пробую искушаю,

Проважу просто ωко/р/мляю,

Проважу проваждаю, руководствую,

Проводникъ, наставникъ, вождъ, настоятεль, руководитεль,

Продкую пεрεствую,

Продкуючїй, прεвышаючїй, прεдварящый, прεимЂяй прεдводитεль, наставныкъ пε/р/вый, проиґумεнъ,

Продолжаю закоснЂваю, замεдлЂваю,

Продолжεньε закоснЂнїε, замεдлεнїε, замε/д/лЂнїε,

Продруханьε истрεзвεнїε,

Продуха в водЂ хлябы,

Прожно зри надарεмнε,

Прожно/ст/ суεта

Прозба мл̃тва, мл̃εнїε

Прозба поко/р/ная, смирεннεε мл̃εнїε,

Прозванный нарεчεнъ,

Прозвиско имя, пεзимя 1 порεкло,

Пророкъ зри нижεй,

Проливаю изливаю

Проливаεтъся, /272/

Проливаεтъся, изливаεтъ, и/с/кидаεтъся,

Промислъ промышлεнїε,

ПромЂнокъ [назвиско] прεзимя, порεкло

Проны/р/ство соωбращεнїε, лукавство,

Прокурато/р/ство, соглаголанїε,

Прокурато/р/, вЂтый согл̃ный,

Проклинаньε рεта,

Проклинаю/с/ рочуся

Проклинаю рочу,

Пропасть тина, бεздна тма, прεисподняя хлябъ,

Пропастный прεисподный,

Пропεрεцъ 2 , знамεнїε,1 Помилка, треба, очевидно, прεзимя.

2 Помилка, треба пропорεцъ, пор. пропорε/ц/ (Б., 79).Прорва хлябъ.

Прорвистый стро/м/нитεлεнъ,

Пророкую, прорицаю, ω/т/вЂтъ даю,

Проростую прозябаю,

Просливаю промикаюся,

Простацки/й/ станъ простакъ, нεвЂжа нεвЂгласъ смирεнный ωбглашεнъ /273/ ωбглащεнъ,

Простацство нεвЂрство нεвЂдЂнїε, нεразумЂнїε

Просто праволучно право,

Простую управляю,

Простый чл̃вкъ посεлянинъ,

Простяница людянинъ нεвЂжа, народный ωсобница,

Простый цЂлъ цЂлый, худый, общый, ωбычный

Простирадло плащεница понява,

Просто прамо, противу,

Протεξтуюся засвЂдитεлствую, послушεствую

Противлεньεся противлεнїε, сопротивостоянїε, сопротивопо/д/визанїε, сопротивословїε,

Противная мова, сопротиворЂчїε, сопротивоположεнїε, противословїε,

Противникъ, навЂтныкъ, сатана сопостатъ супε/р/ныкъ,

Противно /274/

Противко, противу, прямо,

Противность ско/р/бъ,

Протхлань хлябъ,

Потягаю пробавляю продо/л/жаю возвращаю,

Прохожую хожду глумлю/с/,

Прохадзка ωбходъ глумлεнїε,

Прохира проны/р/ливεцъ, проны/р/ливы/й/,

Прошу мл̃ю

Прошу пилно бЂжду,

Прошεньε мл̃εнїε

Прошεный бЂдимъ. мл̃имъ,

Прошлоε мимошεдшоε прεплывшоε, прεдва/р/шεε, прεждε бывшεε, мимотεкущε прεходящεε, постигшεε прεшεдшεε.

Прудки/й/ пε/р/натъ, скоры/й/ скоръ, бо/р/зый свεрЂпый напрасный стромнитεлεнъ.

Прудко абїε скоро, внεзапу,

Прудко бЂжачїй, быстроточный,

Прудкость, с/к/орость с/к/оро/ст/,

Пруюся, /275/

Пруюся, ω/т/мЂтаюся ω/т/рицаюся, ω/т/мεщуся,

Прутъ жεзлъ,

Прутки которими в ци/м/бали играютъ,

Прядεный сотканый,

Псотливый малакїя, нεчи/с/то/ст/

Пстротина, пεстрота, пεщрεнїε порокъ

Псую врεждаю, раздрЂшаю, сокрушаю растлЂваю

Псуй врεди сокруши, раздруши,

Псуючїй врεдитεль, разоритεль,

Птахъ птица,

Пташокъ куря, птεнεцъ птичи/щ/

Птаство, пти/ц/тво,

Публика позоръ

Публицε народнЂ,

Пуга/р/ поти/р/ чаша,

Пуджεньε устрεмлεнїε,

Пужаю изумляю устрашаю,

Пукли мохри.

ПуклЂръ, /276/

ПуклЂръ паЂжъ павЂжъ

Пунктъ, срока,

Пупокъ пупъ,

Пупяшокъ на дεрε†пупъ,

Пустошу погубляю,

Пустошитεль губитεль,

Пусто тщε,

Пустую бεзчиную бεзчинствую.

Пута вεриги ωкови, пужа жεлЂзно 1,

Пухлина гной, трудъ водный, кручина надиманьε,

Пухну надимаю/с/,

Пуча на дрε†пружїε акриды,

Пуща пустиня,

Пырцаюся парεнїε,

Питаю истязую,

Пытаю(с) вопрошаю, истязую,

Пытаньε вопросъ, истязанїε стязанїε, возисканїε,

Пытачъ истязатεль,

Пыха го/р/диня, го/р/дость, славолюбїε, /277/ -любїε, высокоумїε, кичεнїε вεличанїε, напыщεнїε, хупавость прεзо/р/ство напраснство кручина,

Пышный го/р/дый, вεличавый, го/р/дъ, гордостεнъ высокоумεнъ напыщεнъ ухищрεнъ,

Пышнюсь гордюсь вεличаюся кичуся, вεликомудрствую,

ПЂвεнъ пЂтεль, алεкторъ,

ПЂклованьε попεчεнїε,

ПЂнязь дробный мЂдница, кодрантъ сикль, лεпта,

ПЂрьε пεрїε,

ПЂрьεмъ ωброслый, пεрнатъ,

ПЂснεй спЂваньε, пЂснопЂнїε,

ПЂчъ сучало,

Пятно пεчать знамεнїε,

Пятна натрεсканьε, язвы рани натрεсканїя язна 2, /278/

Р /279/А  Б  В  Г  Ґ  Д  Є  Ж  З  И, І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  ЯПопередня (букви И-Н)     Головна     Наступна (букви Р-Я)


Етимологія та історія української мови:

Датчанин:   В основі української назви датчани лежить долучення староукраїнської книжності до європейського контексту, до грецькомовної і латинськомовної науки. Саме із західних джерел прийшла -т- основи. І коли наші сучасники вживають назв датський, датчанин, то, навіть не здогадуючись, ступають по слідах, прокладених півтисячоліття тому предками, які перебували у великій європейській культурній спільноті. . . . ) 


Якщо помітили помилку набору на цiй сторiнцi, видiлiть ціле слово мишкою та натисніть Ctrl+Enter.

Iзборник. Історія України IX-XVIII ст.